Hässleholms filfabrik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hässleholms filfabrik"

Transkript

1 2007:1 Hässleholms filfabrik Antikvarisk kontroll, Henrik Borg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 1

2 2

3 Rapport 2007:1 Hässleholms filfabrik Antikvarisk kontroll, Hässleholms socken, 1063 Hässleholms kommun Skåne län Henrik Borg 3

4 Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg Kristianstad Tel vx, Fax Lund Box 153, St Larsomr. Byggnad Lund Tel vx, Fax Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:1 ISSN Omslagsfoto: Henrik Borg Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Dnr

5 Hässleholms filfabrik Innehåll Sammanfattning av utförda åtgärder 7 Administrativa uppgifter 7 Byggnadshistorik med relevans för ärendet 7 Utförda åtgärder 8 Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 8 Iakttagelser under restaureringen 9 Fönstren 9 Dörrar 10 Hängrännor och stuprör 10 Fasad 10 Belysning och el 10 Övrigt 11 Bilder 12 5

6 Filfabriken ligger i Hässleholms kommun. Filfabriken ligger intill Riddaregatan strax väster om järnvägen i centrala Hässleholm. 6

7 Sammanfattning av utförda åtgärder Arbetena har omfattat yttre iståndsättande samt installation av värme och belysning. Administrativa uppgifter Objekt Hässleholms filfabrik, Filhuggaren 6 Socken Hässleholm Kommun Hässleholm Arbetshandlingar Bidragsansökan Länsstyrelsens beslut , Länsstyrelsens dnr , Regionmuseets dnr K , sn1063 Byggherre Hässleholms kommun Byggledare Mats Svensson, Tekniska kontoret, Hässleholms kommun Entreprenör Stoby måleri AB, Levins el AB, Hässleholm, Antikvarisk kontrollant Regionmuseet/Landsantikvarien i Skåne genom Henrik Borg Byggnadstid Slutbesiktning Byggnadshistorik med relevans för ärendet Byggnaden stod färdig att användas 1917 då verksamheten startade. Filfabriken ägdes av Handels & fabrik dvs Refälts bil, som i sin tur ägdes av Waldau. Vid Adamssons övertag av fabriken ägdes marken i hela kvarteret. Äldre bilder visar att byggnaden uppförts med bara tegelfasader i en våning under sadeltak. Fönstren var av tvåluftstyp, spröjsade och färgade i mörk kulör. Ytterdörrarna på framsidan byttes på 1960-talet. Fönsterbleck var tidigare röda men byttes till vita fabriksmålade antingen i samband med ombildandet till museum 1986 eller något tidigare under 1980-talet. Vid gaveln i härdrummet finns saltvattenskar under golvet vilket kan ha framkallat saltutfällningen i gavelväggen men det kan även bero på vanlig fukt och bristande fogunderhåll. Skorsten fanns tidigare för ångpanna men den togs ut 1948 och ersattes med oljepanna. Ångpannan eldades med ved. Tryckluft & kompressortillbyggnad tillkom vid mitten av 1950-talet. Traversen som tillverkats vid från Göingeverken, kan möjligen ha satts in under slutet av 1940-talet. Under 1950-talet lades de flesta andra filfabrikerna i landet läggs ned, snart fick man i Hässleholm kunder från hela landet, ända uppe i Skellefteå. Verksamheten gick på lågvarv från 1960-talet och lades ned Slipmaskiner tog över filarnas roll. På den avrivna tomten söder om fabriken låg tidigare Skyskrapan ett fyra våningars trähus, som revs på 1990-talet. Efter nedläggningen ställdes miljön i ordning till arbetslivsmuseum men förföll och vanda-

8 liserades. Planerna på att åter sätta miljön i skick väcktes och 2005 beviljade Länsstyrelsen i Skåne län bidrag för upprustning. Arbetena påbörjades sent 2005 men kunde inte slutföras inom villkoren för bidraget och avbröts därför. En förnyad ansökan om bidrag beviljades av Länsstyrelsen och arbetena återupptogs under Utförda åtgärder Lagning av tegel i sydvästra gaveln och kompressortillbyggnaden. Restaurering av ytterdörrar, fönster, takfallsfönster. Sanering av duvträck. Installation av invändig belysning, värme och el. Tätningar av yttertak. Röjning på tomten. Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder Åtgärderna som vidtagits bromsar fortsatt förfall, minskar risken för ytterligare skadegörelse och möjliggör för ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Frågan om att byggnadsminnesförklara fabriken har inte utretts. Planskiss från skrift utgiven av Västra Göinge hembygdsförening. Numreringen med stora siffror gäller restaureringen av fönster och dörrar. 8

9 Iakttagelser under restaureringen Utgångspunkten för restaureringen var filfabriken under den tid då den var i kommersiell drift, mellan åren De ändringar och tillägg som gjorts under den tiden är att betrakta som en del av fabrikens historia och bör därför i största möjliga mån bevaras. Ändringar som gjorts efter 1986 har inte samma betydelse och kan därför tas bort om det är konstruktivt eller pedagogiskt fördelaktigt. Det slitage och den smuts som alstrats under fabrikens aktiva tid bör i största möjliga mån bibehållas, skador åsamkade under perioden efter 1986 bör åtgärdas. Om fabriken ska kunna upplevas som en arbetsmiljö måste spåren efter de som en gång arbetat där bevaras. Interiören bör inte pyntas eller göras allt för ren och nymålad. Traditionella material och metoder ska användas dvs linoljekitt, linoljefärg, blymönja alt järnmönja, tätvuxen fur i snickerier ej behandlad med impregnering annan än linolja. För numrering av fönster, dörrar och benämning av rum se skiss nedan. Informant var Hans Adamsson, fd ägare, på plats. Fönstren Fönsterbågarna i filfabriken härrör från i huvudsak tre olika skeden, 1917, talet och 1980-talet, men även två från uppskattningsvis 1950-talet. De flesta av de gamla fönsterbågarna sitter på byggnadens baksida medan de flesta av framsidans är bytta på 1960-talet. Fönsterbågarna var tidigare grå invändigt, ev röda före det, alla fönsterbågar målades vita någon gång efter 1960-talet, kanske under 1980-talet. Fönsterkarmar finns i tre utförande: ett äldre troligen original 1917 med profil (fönster nr 2-20, 22, två från 1950-talet(?) vindsfönster väst (nr 21) och fönstret i kompressorrummet (nr 16), det tredje typen är ett sentida utförande (nr 1). Utgångspunkten var att trasiga snickerier skulle lagas med återanvändande av samma profiler och dimensioner, inget återställande till 1917-års profiler skulle göras på ett fönster som skiftat profil senare. Till fönsterfärg valdes grönumbra S-1502-Y, det fanns färgskikt med denna kulör under den vita och under den grå som täckte bågarna. Den vita var något gulnad till följd av mörkläggningen. Endast små fragmentariska spår av engelskt rött fanns på de äldsta bågarna, inget på 1960-talsbågarna, däremot en grundning som möjligen medfört att träet mörknat något. Märkbart var att en föregående fönsterrestaurering skadat de äldsta profilerna hårt och förenklat dem. Karmarna lämnades orörda interiört och målades enbart utvändigt 2005 och Äldre smidda gångjärn och hörnjärn bevarades om de var i gott skick. Eftersom glasningen gjordes med okrossbar plast användes inte traditionellt linoljekitt utan ett modernt kitt. Arbeten som återstod vid slutbesiktningen var att hänga tillbaka rätt fönster på rätt plats Det gäller fönster nr 9 (övre bågen ska vara av halvgammal typ dvs enkel rundad profil), 10 (vänstra bottenbågen ska vara av äldre spröjstyp), 12 (högra bottenbågen 9

10 ska vara av äldre spröjstyp), 14 överbåge ska vara av ny typ, 19 höger underbåge ska vara av halvgammal typ. Dörrar Det högra dörrbladet i traversluckan (utifrån sett), snickerilagades, men det vänstra (utifrån sett) nytillverkades efter befintlig förlaga, men med bibehållande av genomföringen för traversbalken. Luckorna färgades i engelskt rött men alkydoljefärgen från senaste restaureringen skiftades mot linoljefärg. Det vänstra dörrbladet var ej återhängt vid slutbesiktningen. Ytterdörrarna i gaveln är igensatta i ett tidigare skede, viss snickerilagning gjordes här. Ytterdörrarna på byggnadens framsida är ombyggda på 1960-talet från spegeldörrar till paneldörrar som klätts med masonite på insidan och fiskbenslagd fasspontpanel utvändigt. Lås och trycken bibehölls. Ljusgrå linoljefärg i samma kulör som fönster. Kulör tillkom på 1960-talet. Hängrännor och stuprör Enligt Hans Adamsson (fd ägare), lades taket om från tegelpannor på öppen läkt till korrugerad aluminiumplåt på 1950-talets mitt. Idag är hängrännor av fabriksmålad vit plåt men det kan ha varit ett annat utförande då fabriken var i drift. Då tegeltaket fanns var troligen hängrännor och stuprör av platsmålad plåt med skarpa hörn och profilerad tratt. Med ledning av fönster- och dörrfärg samt tegeltak har troligen plåtdelar varit målat i engelskt rött. På bild från 1988 skiljer sig utförandet från dagens genom att det på bilden endast finns ett stuprör på frontfasaden men idag finns tre stuprör. Lagning av stuprörsanslutning på framsidan genomfördes, liksom rensning av hängrännor. Fasad Restaurering av gavelfasaden som på ett parti kalvat ut samt komplettering av tegelfogar. Väggen är murad med en halvstens luftspalt vilken bibehölls. Lagning utfördes med likvärdigt rött tegel. Lagningar från 1980-talets restaureringar var gjorda med håltegel vilka i några fall frostsprängts, dessa skiftades till massivt tegel. Marknivån på husets baksida samt vid de båda gavlarna släntades av något och den gamla tegelbeläggningen på marken framträdde vid den nordöstra gaveln. Belysning och el Utgångspunkten för restaureringen var att installera ett reversibelt värme- och belysningssystem utan att ta bort något av det befintliga, gammal armatur eller rester av sån. Värmestrålare installerades i packrummet för att undvika vägghängd radiator i övriga rum installerades vägghängda radiatorer. Elkraft installerades så att uttag till maskindrift, värmefläktar och extralampor kan tas ut. Elpa- 10

11 nelen monterades så att den kan byggas in i elskåp. De lysrör som finns i byggnaden kan ha installerats under 1950-talet. Vid restaureringen 2006 ordnades belysning med skenor och spotlights som kan ökas i antal, vridas eller bytas ut om så önskas. På vinden kunde befintlig armatur återanvändas. Övrigt Vid samtal med Adamsson framkom att det tidigare fanns plank och stålbod vid traversgaveln. Planket och boden fanns kvar till efter 1986 men har sedan dess rivits, några grundstenar kan ses i marken. Interiört fanns förr en glödgugn i tegel nu finns en i plåt. Den tidigare glödgugnen var placerad ovanpå pannan, vilken delvis var nedgrävd ca 120 cm i golvet. Trägolvet i fabriken lades om på 1940-talet. Vinden fungerade som lager, man hade länge ett stort lager av trekantsstål som skulle användas till sk Rysslandsfilar. Vinden tömdes successivt till 1950-talet då det blev tomt. I den sydvästra gaveln inreddes kontorsrum för matsal. Vattenradiatorerna i fabriken installerades under kriget, de var då inte nya utan återanvändes från annan verksamhet. Tidigare fanns kaminer både i verkstaden och i sliprummet. Det fanns ingen riktig fabriksskylt till filfabriken eftersom man endast vände sig till invigda kunder och många i andra städer. Enligt Hans Adamsson kan det i ett äldre skede ha funnits en handtextad träskylt över en av dörrarna. Kvarstående arbeten förutom återhängning av fönster enligt ovan är att bygga ett staket runt byggnaden, tillverka informationstavlor och installera inbrotts- och brandlarm. En fast informationsskylt bör utformas ett stycke från fabriksbyggnaden så att upplevelsen av fabriken som en arbetsmiljö inte störs. 11

12 Bilder Nordöstra gaveln, traverslucka ännu inte färdig, fönstren färdiga. D3, ytterdörr framsida före åtgärd till vänster och efter åtgärd till höger. 12

13 Ny elpanel och radiator monterat på den sen tidigare igensatta d5, gaveldörren. Fönster nr 9 efter åtgärd. Övre bågen är felhängd, ska istället vara med enkel rundad profil. De klarröda teglen är från 1980-talets restaurering. 13

14 Härdrum före åtgärd. Härdrum gavelvägg efter åtgärd. Nya saltutfällningar har mycket snart uppstått igen. Ny belysningsskena monterad på takbjälke, äldre armatur ej åtgärdad. 14

15 15

16 16

17 Regionmuseets rapportserie 2007 Kulturmiljö 1. Hässleholms filfabrik, AK, Henrik Borg, Förkortningar: AF-antikvarisk förundersökning AK- antikvarisk kontroll AU-arkeologisk utredning DK- dokumentation, övrigt FU- arkeologisk förundersökning KA- kulturhistorisk analys MD-murverksdokumentation OU- osteologisk undersökning PJ- projektrapport VP-vårdplan UN- arkeologisk undersökning BD- byggnadsdokumentation BAD-byggn-ark-dokumentation BMU-byggnadsminnesutredning Förkortningar: AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation

18

Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Åkerbergska huset - fönsterrenovering 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Läs mer

Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka

Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka 2009:8 Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka Antikvarisk kontroll, 2008 Helene Stalin Åkesson Rapport 2009:8 Ruveröds kvarn -rekonstruktion av dämme och kvarnlucka Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar

Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar 2012:14 xxx Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar Antikvarisk medverkan 2011 Kerstin Börjesson Rapport 2012:14 Vallkärra kyrka Renovering av fönster och portar Antikvarisk medverkan 2011 Vallkärra

Läs mer

2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2008:6. Barsebäcks kyrka. Antikvarisk kontroll, 2007. Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2008:6 Barsebäcks kyrka Antikvarisk kontroll, 2007 Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:6 Barsebäcks kyrka - installation av nytt värmesystem Antikvarisk kontroll,

Läs mer

Östanå Pappersbruk - paviljongen

Östanå Pappersbruk - paviljongen 2007:63 Östanå Pappersbruk - paviljongen Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:63 Östanå Pappersbruk - paviljongen Antikvarisk

Läs mer

Brönnestad kyrka 2008:14. Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008. Jimmy Juhlin Alftberg. Regionmuseet Kristianstad

Brönnestad kyrka 2008:14. Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008. Jimmy Juhlin Alftberg. Regionmuseet Kristianstad 2008:14 Brönnestad kyrka Brandskydd och elinstallationer Antikvarisk kontrollrapport, 2007-2008 Jimmy Juhlin Alftberg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:14 Brönnestad kyrka

Läs mer

2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:63. Kocken 29. Förundersökning 2005. Mattias Burman och Emelie Petersson. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:63 Kocken 29 Förundersökning 2005 Mattias Burman och Emelie Petersson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:63 Kocken 29 Förundersökning, 2005 Simrishamns socken Simrishamns

Läs mer

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson

xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson xxx 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk medverkan Kerstin Börjesson Rapport 2015:16 Tolånga kyrka invändig renovering och nytt värmesystem 2013-2014 Antikvarisk

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer

Billesholms kyrka - renovering av golv

Billesholms kyrka - renovering av golv 2015:23 xxx Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014 Kerstin Börjesson Rapport 2015:23 Billesholms kyrka - renovering av golv Antikvarisk medverkan 2014-2015 Norra Vrams socken,

Läs mer

Vikhög 2:22 Huset som trotsade en rivning och återuppfördes

Vikhög 2:22 Huset som trotsade en rivning och återuppfördes 2012:56 Vikhög 2:22 Huset som trotsade en rivning och återuppfördes Byggnadsdokumentation, 2011-2012 Helene Stalin Åkesson Rapport 2012:56 Vikhög 2:22 - Huset som trotsade en rivning och - återuppfördes

Läs mer

Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan

Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan 2008:99 Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan Antikvarisk kontroll, 2007-2008 Kristina Nilén Rapport 2008:99 Skarhult slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan

Läs mer

RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15

RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15 Ske mus dnr 138/2009 Lst dnr 434-11627.2009 DOKUMENTATION ÖVER BYGGNADSMINNET RIJFSKA GÅRDEN Kusmark 16:15 Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län Skellefteå museum 2009 Elisabeth Ek Innehållsförteckning

Läs mer

Malmö Centralstation

Malmö Centralstation Antikvarisk kontroll Malmö Centralstation HUS 1B: INREDNING AV VIND, RENOVERING AV TAK, FÖNSTERBYTE, SOLAVSKÄRMNING, VENTILATION M.M. Fastigheten Innerstaden 31:10 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö

Läs mer

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke

VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke VIBY GAMLA PRÄSTGÅRD Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Lagning av tapet i östra gavelrummet på vinden. RESTAURERINGSARBETEN I FORM AV BYGGNADSVÅRDSLÄGER, MÅLERI- OCH INSTALLATIONSARBETEN, UPPFÖRANDE

Läs mer

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201

Onkel Adamsgården Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:201 Rapport 2013:201 Vård- och underhållsplan Onkel Adamsgården Linköping Adam 16 Hunnebergsgatan 30A Linköpings stad och kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

2008:27. Magasinet i Svalöv. Byggnadsminnesutredning, 2008. Henrik Borg. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2008:27. Magasinet i Svalöv. Byggnadsminnesutredning, 2008. Henrik Borg. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2008:27 Magasinet i Svalöv Byggnadsminnesutredning, 2008 Henrik Borg Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 1 2 Rapport 2008:27 Magasinet i Svalöv Byggnadsminnesutredning, 2008 Svalövs socken

Läs mer

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, Västerplana socken, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport..

Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri, Västerplana 3:8, Västerplana socken, Götene kommun, Västergötland. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.. Foto: Thomas Carlquist 1 Västerplana mejeri Renoveringsarbeten på Västerplana mejeri,, Västerplana socken, Götene kommun,. Antikvarisk slutbesiktningsrapport.. Renoveringsarbeten har en följd av år utförts

Läs mer

Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204

Fillinge tingshus Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Vård- och underhållsplan. Rapport 2013:204 Rapport 2013:204 Vård- och underhållsplan Fillinge tingshus Fillinge tingshus Bankekinds socken Linköpings kommun Östergötlands län Anna Wåtz Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Corps de Garde Stumholmen

Corps de Garde Stumholmen Corps de Garde Stumholmen Karlskrona socken, Karlskrona kommun Antikvarisk kontroll av ombyggnad Blekinge museum rapport 2010:15 Agneta Ericsson Inledning... 2 Byggnadsminne... 2 Högvakt... 2 Historik...

Läs mer

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:08. Färgaren 26, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd

BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:08. Färgaren 26, Lund. Antikvarisk rapport 2011. Carita Eskeröd BYGGNADSANTIKVARISK RAPPORT 2011:08 Färgaren 26, Lund Antikvarisk rapport 2011 Carita Eskeröd Kulturen, Lund 2011 Carita Eskeröd Färgaren 26, Stäket, Lund. Rapport efter antikvarisk medverkan vid installation

Läs mer

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19

Ramsbergs kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2012. Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:19 Ramsbergs kyrka Ramsberg, Ramsbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Utvändiga renoveringsarbeten 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:19 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00

Läs mer

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn 2010:28 Antikvarisk kontrollrapport Veckholms kyrka Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: långhuset mot väster efter avslutad

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer