Östanå Pappersbruk - paviljongen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östanå Pappersbruk - paviljongen"

Transkript

1 2007:63 Östanå Pappersbruk - paviljongen Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2

3 Rapport 2007:63 Östanå Pappersbruk - paviljongen Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Östra Broby socken, 1161 Östra Göinge kommun Skåne län Helena Nilsson

4 Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg Kristianstad Tel vx, Fax Lund Box 153, St Larsomr. Byggnad Lund Tel vx, Fax Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:63 ISSN Omslagsfoto: Östanå Pappersbruk - paviljongen under restaureringens gång. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Dnr

5 PAVILJONGEN, ÖSTANÅ PAPPERSBRUK Innehåll Sammanfattning av utförda arbeten 5 Administrativa uppgifter 5 Byggnadshistorik med relevans för ärendet 6 Utförda åtgärder 7 Tak 7 Snickerier 8 Övriga arbeten 10 Avvikelser från arbetshandlingarna 10 Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 10 Iakttagelser under restaureringen 11 Övriga handlingar med relevans för ärendet 12 Fotobilaga 13

6 Östanå Bruk med Paviljongen markerad, Fastighetskartans blad 03D8h. Skånekartan med Östra Göinge kommun markerad.

7 Paviljongen, Östanå pappersbruk Reklam från 1930-talet från Aktiebolaget Östanå Pappersbruk. Här kan man se hur området var disponerat innan moderniseringarna genomfördes på 1940-talet. Paviljongen är belägen i parken bakom Korsvirkeshuset. Sammanfattning av utförda arbeten Paviljongsbyggnaden inom Östanå pappersbruk har renoverats. Takkonstruktionen har reparerats och taket har täckts med nya stickspån. Fönstren har målats och fasaden har avfärgats med Falu rödfärg samt har marken runt i kring iordningställts. Administrativa uppgifter Objekt Paviljongen, Östanå Bruk Socken Östra Broby Kommun Östra Göinge Regionmuseets dnr K , K , 1161 Arbetshandlingar Knadriks kulturbygg Länsstyrelsens beslut (dnr ) Byggherre/beställare Ejendomselskabet Korsvirkeshuset, Pappersbruket Östanå Entreprenörer Knadriks kulturbygg Antikvarisk kontrollant Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i Skåne genom Helena Nilsson Byggnadstid aug okt 2007 Antikvarisk slutbesiktning

8 Paviljongen, Östanå pappersbruk Äldre fotografi från tidigt 1900-tal. Till vänster i bild sitter tysken Herman Fratscher, teknisk direktör på bruket från Byggnadshistorik med relevans för ärendet I Östanå, vid Helge å, anlades en pappersmölla redan i slutet av 1700-talet som med utvecklingen och industrialiseringen under 1800-talet kom att växa i storlek och betydelse. Under åren var papperstillverkningen nedlagd och istället tillverkades mekanisk pappersmassa och kimrök. År 1904 återupptogs papperstillverkningen i det nyuppförda maskinpappersbruket köptes bruket av Åkerlund & Rausing, då stora moderniseringar genomfördes uppgick bolaget i Klippan-koncernen. Bruket kom att prägla samhället fram till början av 1980-talet då verksamheten lades ner. Ett flertal byggnader, från brukets över 200 år långa historia, finns bevarade. Byggnaderna har efter nedläggningen hyrts ut till det militära och inte underhållits nämnvärt. Ejendomsselskabet Korsvirkeshuset köpte bruket 2006 och rustar nu upp byggnaderna med avsikt att använda de som kurs- och konferensanläggning. Paviljongen som troligtvis uppfördes under sent 1800-tal tidigt 1900-tal är belägen högst upp på krönet av nöjesfältet Pappbacken, snett bakom Korsvirkeshuset. Paviljongen är en åttkantig byggnad, klädd med locklistpanel, vilken kröns av ett tälttak täckt med stickspån. Invändigt är väggar och tak klädda med masonitskivor. Byggnaden har originalfönster med enkla omfattningar och takfoten pryds av en gesims i lövsågssnickeri. 6

9 Paviljongen, Östanå pappersbruk Överst t.v. Läkten var väl synlig på det mossbelupna stickspånstaket. T.h. Efter demontering av spåntaket visade det sig att en sparre, en tvärgående bjälke samt ett remstycke var rötskadat. Nederst t.v. Nytt handbilat remstycke samt bjälke laxades i befintlig konstruktion likt tidigare. T.h. Takfotsgesimsen utgör den nedersta läkten vari stickspånen spikas. Utförda åtgärder Tak Befintlig taktäckning av stickspån var helt förbrukad och stora delar av taket saknade helt eller delvis täckning. I samband med rivning av befintlig täckning kunde rötskador konstateras i takstolen. Skadorna var omfattande men dock koncentrerade till den sydvästra delen där läkten i princip legat blottad en längre tid. En tvärgående bjälke, en sparre samt ett remstycke fick bytas ut i sin helhet. Nya har utförts i handbilat virke av fur vilka laxats i befintliga delar. Läkten visade sig vara i relativt gott skick och endast ett fåtal behövde ersättas. Taket avslutas nedtill av en gesims i lövsågssnickeri, vilken även utgör den nedersta läkten vari stickspånen är spikade. Takfotsgesimsen uppvisade omfattande rötskador samt saknades delar. Ny takfotsgesims har utförts i virke av fur som mallats efter de befintliga delarna. Gesimsen har målats vit med linoljefärg i kulör zinkvitt i tre tunna skikt. Hela taket har därefter täckts om med obehandlade hyvlade stickspån av gran i trelagstäckning. Spikning är utförd med blank 2 tums trådspik. Skarvarna mellan samtliga takfall har täckts med täckspån för god vattenavrinning. 7

10 Paviljongen, Östanå pappersbruk T.v. De nytillverkade delarna till takfotsgesimsen innan uppsättning. Överst t.h. Innertaket innan åtgärd med omfattande rötskador. Nederst t.h. Innertaket efter komplettering med handhyvlade panelbräder. Notera inspektionsluckan. Taket kröntes av en huv i galvad plåt, bemålad med grå linoljefärg. Huven var angripen av korrosion i form av gravrost och hade på så sätt mist sin skyddande funktion. En ny huv har tillverkats i lika material. Målning med grå linoljefärg skall utföras efter naturlig betning av plåten. 8 Snickerier Innertaket består av handhyvlade plank, vilka senare täckts av masonitskivor. Halva delen av innertaket, i anslutning till rötskadan i takstolen, har bytts ut mot sågade panelbrädor i mindre dimensioner vid en tidigare restaurering. Detta tyder på att man haft problem med taket under lång tid, men åtgärdat invändigt istället för att täcka om taket. Delar av innertaket var rötskadat och har kompletterats med nya handhyvlade panelbräder i fallande bredder. För att lättare komma åt att inspektera och underhålla takkonstruktionen framöver gjordes även en inspektionslucka i den nya panelen i innertaket. I samband med reparationen och omtäckningen av taket avfärgades fasaden med ljus Falu rödfärg och samtliga fönsterbågar och omfattningar skrapades på löst sittande färg och målades zinkvita med linoljefärg. Rötskadad locklistpanel har ersatts med ny, i fallande bredder, under det sydvästra fönstret.

11 Paviljongen, Östanå pappersbruk Paviljongen sedd från väster före åtgärd. Notera det mossbelupna sticketaket samt den rötskadade takfotsgesimsen. Paviljongen, sedd från öster, efter utförda arbeten. Notera den plattsatta gången. 9

12 Paviljongen, Östanå pappersbruk T.v. Planen framför paviljongen var kraftigt övervuxen före åtgärd. T.h. Planen var belagd med plattor av öländsk kalksten som plockats fram i samband med utförda åtgärder. Övriga arbeten - Paviljongens grund har justerats och sten som fallit ut har åter lagts på plats. - Planen framför paviljongen var belagd med plattor i öländsk kalksten, vilka troligen tillkommit på talet då det finns en uppgift om att parken kring Korsvirkeshuset fick nytt utseende. Planen var övervuxen och har åter tagits fram genom röjning av marken. - Trappan har justerats och gången runt om paviljongen har kompletterats med plattor i öländsk kalksten. Avvikelser från arbetshandlingarna - Paviljongens pardörrar har inte åtgärdats på något sätt inom entreprenaden. Befintlig pardörr sattes troligtvis in på talet och är i dåligt skick. Tanken är att ersätta dörren i sin helhet med en rekonstruktion av den gamla pardörren med spegelindelning, som syns på gamla fotografier. - Enligt handlingarna skulle även paviljongens interiör åtgärdas genom att nya innerväggar skulle uppföras och därefter tapetseras. Antikvarisk kontrollant har rekommenderat ägarna att spika papp på befintliga väggar och därefter tapetsera likt tidigare utförande. Arbetena utförs våren Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder Arbetena har utförts med god omsorg om byggnadens kulturhistoriska värden i enlighet med länsstyrelsens beslut och efter godkända handlingar.

13 Paviljongen, Östanå pappersbruk Överst t.v. Efter demontering av väggarnas inklädnad synliggjordes flera lager tapet samt märken efter en fast bänkinredning som löpt runt hela rummet. T.h. Delar av den äldsta tapeten från tidigt 1900-tal. Nederst: Vid skrapning av fönsteromfattningarna framkom klotter från 1900-talets början. Iakttagelser under restaureringen Vid friläggningen av innerväggarna synliggjordes märken efter väggfast bänkinredning som tidigare löpt runt hela rummet fram till dörrarna på respektive sida. Konstruktionens stående stolpar uppvisade urtag ca 35 cm upp på väggen. Ägarna har för avsikt att återskapa en väggfast bänkinredning i tidig 1900-talstyp. I samband med friläggningen av innerväggarna framkom ca 5 lager tapet bakom masonitskivorna. Under en vacker jugendtapet fanns den äldsta tapeten uppklistrad på spikad papp. Tapeten är ett naturfärgat limtryck med dekor tryckt i tre färger; orange, gul samt vitt. Tapeten är av en tittskåpsvariant, som var vanlig i trapphallar och förstugor tidigt 1900-tal, med olika perspektivmålade stads- och naturmiljöer samt stora blommor varvat inom bårdförsedda fält. Vid skrapning av fönsteromfattningarna invändigt framkom det klotter från tidigt 1900-tal. Klottret är målat i en grön kulör och är skrivet på tyska; E. B. von Hemmestorp nach Östanå samt några initialer och efternamn på svenska såsom BABSE / DOTTER. Vid ommålning av fönsteromfattningarna målades klottret ej över utan sparades ut som frilagda fält i färgen. 11

14 Paviljongen, Östanå pappersbruk Övriga handlingar med relevans för ärendet Jessica Kriesz: Bidragsansökan Länsstyrelsen i Skåne: Remiss Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne: Yttrande Länsstyrelsen i Skåne: Beslut Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne: Intyg över utfört arbete Kristianstad Helena Nilsson 12

15 Fotobilaga Skiss över hur Östanå Pappersbruk såg ut före omvälvningarna på 1940-talet. Ur uppsatsen Fabriken i byn - om arbete och livssyn i ett skånskt brukssamhälle, Persson-Castefelt, Ulla. & Pettersson, Mats, Lund, 1984, Etnologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Jämför skissen med kartan i inledningen av rapporten. 13

16 Den rötskadade sparren ersattes i sin helhet av en ny i handbilat virke av fur och fälldes in i befintlig konstruktion. Notera trelagstäckningen samt de äldre spiken som tryckts ned i läkten för att ej orsaka skador på de nya stickorna. Äldre fotografi från tidigt 1900-tal med okända herrar. Här ser man de ursprungliga dörrarna med spegelindelning och man kan även skymta den ursprungliga tapeten på väggarna inne i paviljongen. 14

17 Regionmuseets rapportserie 2007 Kulturmiljö 1. Hässleholms filfabrik, AK, Henrik Borg, Barsebäck kyrka, Barsebäcks sn, FU, Lars Salminen, Hovdala slott hus E, L329-förstärkningsåtgärder, Brönnestads sn, AK, Kristina Nilén 2006/ Tånga kvarn, Välinge sn, AK och DK, Henrik Borg, Tegelgolv i Bäckaskogs kyrka, Kiaby sn, AK & FU, Jan Kockum, 2004& Kävlinge gamla kyrka, 8 ½ sekler av hemligheter, Byggnadsarkeologisk undersökning, Petter Jansson, Tåstarps kyrka, Tåstarps sn, AK, Lotta Eriksson, Sankt Ibb gamla kyrka, BAD & FU, Cecilia Pantzar & Lars Salminen, Vä kyrkogård gammal och ny, Vä sn, FU, Tony Björk, Härlövs industriområde boplats och grav, N Åsum och Kristianstad, AU&FU&UN, Helén Lilja, Heliga Trefaldighetskyrkan restaurering av fönster, AK, Helena Nilsson, Gånggriften i Odarslöv, Odarslöv sn, UN, Anders Edring, Källna kyrka, Källna sn, AF, Lotta Eriksson och Helena Nilsson, En kongemoseboplats i Yngsjö, AU & FU, Anders Edring, Börringe kyrkogård ett verkligt fridens rum i skuggan av lummiga trädkronor., Börringe sn, Svedala kommun, DK, Helena Nilsson, Lotta Eriksson, Cissela Olsson och Åsa Jakobsson, Östra Ljungby kyrka, Östra Ljungby sn, AF, Lotta Eriksson och Helena Nilsson, Södervidinge kyrkogård, Södervidinge sn, DK, Lotta Eriksson, Sankt Mikaels kapell i Helsingborg, UN, Lars Salminen, Skånska ruinvårdsprojektet, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Virke kyrkogård, Virke sn, DK, Lotta Eriksson, Några arkeologiska undersökningar i Åhus, Åhus sn, FU & AK, Jan Kockum, Kulturreservat i Skåne -en översiktlig utredning, Paul Hansson, S:t Jörgen i Åhus. Åhus 30:5. Åhus sn, FU, Jan Kockum, Bronsåldersbrunnar i Näsby, Kristianstad, UN, Tony Björk, Stora Harrie kyrkogård, Stora Harrie sn, DK, Lotta Eriksson, Österslöv gamla prästgård, Österslövs sn, AK, taktäckning, Jimmy Juhlin Alftberg, Månstorps gavlar- säkringsarbeten, V Ingelstad sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg & Henrik Borg, Skarhults slott - vårdplan, Skarhults sn, PJ, Kristina Nilén, Tjörnarps kyrka, Tjörnarps sn, AK, Lars-Göran Strömbom, Mia Jungskär & Lotta Eriksson, Universitetet 2, f.d. Anatomen, Värdebeskrivning 2007, BD, Henrik Borg Bäckaskog slott L356 renovering av västra längans fasad och tak, samt nytillverkning av grindar, AK, Kristina Nilén, Korsbackakyrkans kyrkogård, DK, Lotta Eriksson och Emelie Petersson, Kust och historia i Skåne En förstudie med naturperspektiv, PJ, Åsa Jakobsson, Sporrakulla gård tak- och timmerarbeten, Glimåkra sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Rivning på gång, norra kyrkogården i Lund, AK& BD, Petter Jansson, Röddinge kyrka utvändig renovering, Röddinge sn, AK, Petter Jansson Flädie kyrka utvändig renovering, Flädie sn, AK, Petter Jansson Hallamölla, Eljaröds sn, AK, Emelie Petersson, Kävlinge gamla kyrkas kyrkogård, DK, Lotta Eriksson och Emelie Petersson, Magnaröds stenvalvsbro, Östraby socken, AK, Jimmy Juhlin Alftberg Stora Herrestad säteri - antikvarisk förundersökning, huvudbyggnaden, Stora herrestads sn, AF, Kristina Nilén, Arilds missionshus - fönsterrenovering, AK, Helena Nilsson, Öllsjö by - Fastigheten Öllsjö 33:2, Skepparslöv sn, FU, Jan Kockum, Ausås församlingshem, Ausås sn, AK, Emelie Petersson, Nämndemansgården, Sankt Ibbs sn, AK, Emelie Petersson, Lilla Harrie kyrkogård, Lilla Harrie sn, DK, Lotta Eriksson & Katarina Olsson, Öllsjö 67:1, Skepparslöv sn, UN, Catherine Svensson, Stiby kyrka läkatarunderbyggnad, Stiby sn, AK, Helena Nilsson, Glimmebodagården, Brösarps sn, AK, Emelie Petersson, Hustoftagården, Väsby sn, AK, Emelie Petersson, Östra Vemmerlövs kyrka, Östra Vemmerlöv sn, AK, Helena Nilsson, Förkortningar: AF-antikvarisk förundersökning FU- arkelogisk förundersökning PJ- projektrapport AK- antikvarisk kontroll KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation

18 52. Åkerbergska huset - fönsterrenovering, Höganäs sn, AK, Helena Nilsson, Villa Larsbo - fönsterrenovering, Brunnby sn, AK, Helena Nilsson, Tomelilla byagård, murstocksrenovering, Tomelilla sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Hässleholms kyrka - utvändiga arbeten, Hässleholms sn, AK, Helena Nilsson, Ekestad folketspark - vård- och underhållsplan, Österslövs sn, VP, Jimmy Juhlin Alftberg och Katarina Olsson, Gammelgård, Sälshög 112:2, Tryde sn, DK, Jimmy Juhlin Alftberg och Katarina Olsson, Uppåkra kyrka - arkeologisk schaktningsövervakning, Uppåkra sn, FU, Lars Salminen, Nymö 8:17 - restaurering av ladugårdstak, Nymö sn, AK, Jimmy Juhlin Alftberg Hus och härdar i Edenryd, Ivetofta sn, Bromölla. FU Tony Björk. 61. Bondrumsgården, timmer- och takarbeten, Fågeltofta son, AK, Jimmy Juhlin Alftberg, Ingeborrarp, Rya sn, AK, Emelie Petersson, Östanå Pappersbruk - paviljongen, 2007, Östra Broby sn, AK, Helena Nilsson, 2007

19

Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Åkerbergska huset - fönsterrenovering 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering Antikvarisk kontrollrapport, 2007 Helena Nilsson Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2007:52 Åkerbergska huset - fönsterrenovering

Läs mer

Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan

Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan 2008:99 Skarhults slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan Antikvarisk kontroll, 2007-2008 Kristina Nilén Rapport 2008:99 Skarhult slott - invändig renovering och ombyggnad av södra längan

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

Vikingatida silver från Kiaby

Vikingatida silver från Kiaby 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby Efterundersökning av en fyndplats, 2008 Bertil Helgesson Rapport 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby - efterundersökning av en fyndplats Efterundersökning av en

Läs mer

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN

OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:04 OPPIGÅRDS PÅ DEGERKÖLSVALLEN Antikvarisk medverkan vid renovering av bod med källarsvale Svedja 5:6 Färila socken Ljusdals kommun Hälsingland 2010 2011 Daniel Olsson

Läs mer

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1

ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 ÄLVIKS GÅRD Lidingö stad Översiktlig beskrivning av LANTBRUKETS EKONOMIBYGGNADER Av arkitekt Reima Birko 2005 1 Inledning Denna översiktliga beskrivning av lantbrukets ekonomibyggnader på Älviks gård,

Läs mer

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv

HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Agrarhistoria i Västra Götaland HUSEN SOM BLEV ÖVER - varsam renovering ger nytt liv Gårdssmedjan på gården Kullen i Gudhem, Falköpings kommun. Läs på sidan 12 om om hur renoveringen gick till. Projektansvarig:

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211

Vård- och underhållsplan. Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:211 Rapport 2012:211 Vård- och underhållsplan Lägenheten i Smedstorps dubbelgård Smedstorp 1:5 Norra Vi socken Ydre kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Irsta kyrka -utvändig renovering

Irsta kyrka -utvändig renovering Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:69 Irsta kyrka -utvändig renovering Antikvarisk rapport Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västerås kommun Västmanland Boel Melin Lisa Skanser Irsta kyrka -utvändig renovering

Läs mer

Stora Rytterne kyrkoruin

Stora Rytterne kyrkoruin Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57 Stora Rytterne kyrkoruin Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV Antikvarisk rapport RAÄ 51 Lundby 4:1 Rytterne socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Kv Slussen 1 i Malmö

Kv Slussen 1 i Malmö Rapport 2011:40 Kv Slussen 1 i Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Rapport 2011:40 Kv Slussen 1 i Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Jan Kockum Fornlämningsnr: 20 Kv Slussen 1, Malmö

Läs mer

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2

Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Mangårdsbyggnad och magasin Vikers socken, Nora kommun, Västmanland Byggnadshistorisk dokumentation Gamla Viker 4:2 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2007:14 Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Björksättra Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Rapport 2011:12 Lisa Sundström Björksättra Antikvarisk förundersökning

Läs mer

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Nacka kyrkas tak. Antikvarisk medverkan vid takomläggning, Nacka kyrka, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland. Gunilla Nilsson Rapport 2010:7

Nacka kyrkas tak. Antikvarisk medverkan vid takomläggning, Nacka kyrka, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland. Gunilla Nilsson Rapport 2010:7 Nacka kyrkas tak Antikvarisk medverkan vid takomläggning, Nacka kyrka, Nacka socken, Nacka kommun, Södermanland Gunilla Nilsson Rapport 2010:7 2 Nacka kyrkas tak Antikvarisk medverkan vid takomläggning,

Läs mer

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård

Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Antikvarisk utredning Bilaga Rumsbeskrivningar Rosenlunds herrgård Ljungarums församling i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2005:25 Bo E Karlson, Mattias Sörensen

Läs mer

RENT MJOLI PASEN. Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas.

RENT MJOLI PASEN. Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas. RENT MJOLI PASEN Vattenfylld och nara att rasa samman, men Hasse var fast besluten. Hans farforaldrars gamu gard med kvarnbyggnad skulle raddas. TEXT CAROLINE RA.NBY I FOTO CAROLiNE'OCH HENRIK RANBY \

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Fastigheten Banken 11

Fastigheten Banken 11 Fastigheten Banken 11 "Nybergska huset"i Hiimösand Restaurering aven välbevarad träbyggnadfrån l870-talet Länsmuseet VästemorrIand!Anette Lund Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation Rapport

Läs mer

Wahlbergska huset. Antikvarisk kontroll RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län.

Wahlbergska huset. Antikvarisk kontroll RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER. Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län. Antikvarisk kontroll Wahlbergska huset RENOVERING AV BLYINFATTADE FÖNSTER Fastigheten Hästen 2 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2012:008 Anders Reisnert Malmö Museer Box 406

Läs mer

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Miscellanea Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens hus Akademiens byggnader i Stockholm från 1813 till idag Ulrich Lange KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 1 2 Miscellanea Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens

Läs mer

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

Bebyggelsen i Drumlinområdet

Bebyggelsen i Drumlinområdet Länsstyrelsen i Örebro län Rapport 2010:43 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:6 Bebyggelsen i Drumlinområdet Riksintresseområde T10 Kulturhistorisk utredning Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista, Viby

Läs mer

Gamla Elverket och Nämndhuset

Gamla Elverket och Nämndhuset Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober

Läs mer

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67.

IV.1. Universitetets renovering av S:t Niklas n:ris 7 och 8 1966-67. IV. SANERING/RENOVERING I ÖFRE FJÄRDINGEN 1966-74 - NÅGRA EXEMPEL. Detta kapitel kommer att helt kort redovisa sanering/renoveringar som utfördes i Öfre Fjärdingen. Jag tar upp bakgrunden, finansiering,

Läs mer