FM PROFI Instruk onsbok. Version 1.0. Techniman Oy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FM PROFI Instruk onsbok. Version 1.0. Techniman Oy"

Transkript

1 FM PROFI Instruk onsbok Version 1.0 Techniman Oy

2 Instruk onsbok v1.0 2

3 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning Till syrautrustningens användare Säkerhetsföreskri er Varningsmärken Allmänna säkerhetsföreskri er Behandling och lagring av syra Anvisningar för a hindra person- och miljöskador Förhindra exponering Anvisningar vid branden Förstahjälpanvisningar Konstruk on och funk on Tank Sugslang Pumpkåpan Signalledning Tryckrörsystem Foderflödesgivare Mellankabel Anslutningskabel CoDeSys display Kugghjulspump Funk on Användning General beskrivning av program Sä a i gång programmet Grundinforma on och förändring Förändring av setup Kontroll och ändring av informa on Förändringen på värden Pumpens bruk i Service display Kalibrering Kalibrering av syrans flödesgivare Traktorhas ghetskalibrering Användningen av syrautrustningen Arbete display Arbete display Arbete display Logg display Alarm I/O-modul saknas Övertryck i systemet Volymflödet fa as Systemspänning är för låg Pumpmotor för hög strömförbruk Instruk onsbok v1.0

4 6. Service Före tagandet i bruk E er bruksperiod Pumpen Pumpens demontering Pumpens service Specifika oner Tank Filter Sugslang Pumpen Tryckgivare Flödesgivare Backven l Foderflödesgivare Mundstycksrörsystem Mellankabel Elschema Komponentlista för elschema Display EPEC 2040 CoDeSys I/O modul EPEC 2038 Mini Module Styrenhet för motor EM-243-NRA Pumpens motor och koppling Givare och ven l Viktning (är inte i bruk) Reservdelskatalog Pump Slang och hus Pumphusets bo enpla a och strömbrytaren Pump och rör Ledningssats och kretskort Display med sta v Foderflödesgivare Foderflödesgivare Backven l Elektrisk backven l Munstycksrör Bilaga 1: Räkningsformlerna Förbrukade anteckningar Formlerna Areal Flödesbegäran Flödesbegäranförslag Instruk onsbok v1.0 4

5 11. FM PROFI, monteringsanvisning Monteringssatsens innehåll Montering av pumpen och sugslangen Montering av pumpen Montering av sugslangen Montering av signalledningen och kopplingen Montering av signalledningen Signalledningens koppling Montering av tryckslangen Montering av backven len Montering av munstycksröret Montering av munstycksröret Montering av foderflödesgivaren Montering av styrsystemkabeln Montering av display och kabeln i hy en Bildlista Bild 1. Syrautrustningens konstruk on...10 Bild 2. Pumpkåpan...11 Bild 3. Syrautrustningens elektriska delar i principschema...13 Bild 4. Programmets konstruk on...15 Bild 5. Huvudmeny...16 Bild 6. Info Display...16 Bild 7. Setup förändring i Info Display...16 Bild 8. Service display...17 Bild 9. Service display Bild 10. Förändringen på setup i Service display...18 Bild 11. Service display Bild 12. Pumpens bruk i Service display...19 Bild 13. Full power...19 Bild 14. Anmälan om maximi...19 Bild 15. Början av flödeskalibrering...20 Bild 16. Slutet av kalibrering...20 Bild 17. Flödesgivarens kalibrering Instruk onsbok v1.0

6 Bild 18. Minne display...20 Bild 19. Namnskrivning ll konserveringsmedel...21 Bild 20. Slutet av Minne display...21 Bild 21. Början av has ghetsgivarens kalibrering...21 Bild 22. Lagring av has ghetssignalens kalibrering...21 Bild 23. Arbete display Bild 24. Spara i logg...23 Bild 25. Arbete display Bild 26. Full power display...24 Bild 27. Pumpens styrning är i maximi...24 Bild 28. Arbete display Bild 29. Logg display Bild 30. Logg display Bild 31. Loggfilens lagring ll USB minne...25 Bild 32. Loggfilen...25 Bild 33. I/O-modul alarm...26 Bild 34. Övertrycksalarm...26 Bild 35. Volymflödesalarm...27 Bild 36. Lågspänningsalarm...27 Bild 37. Överströmsalarm...27 Bild 38. Lossning av pumpens lock...28 Bild 39. Losstagning av kugghjul...28 Bild 40. Lossa kugghjul från kugghjuls gap...29 Bild 41. Losstagning av kil...29 Bild 42. Losstagning av pumphus...29 Bild 43. Losstagning av huset och axel...29 Bild 44. Losstagning av axel...29 Bild 45. Axel med lager...29 Bild 46. Losstagning av lagertätningar...30 Bild 47. Lagerhustätning...30 Bild 48. Stötning/slå genom hål...30 Bild 49. Stöt/slå genom hål...30 Bild 50. Losstagning av mellanhylsa...30 Bild 51. Losstagning av kil...30 Bild 52. Losstagning av lager...31 Bild 53. Motoraxel...31 Bild 54. Elschema Bild 55. Elschema Bild 56. Pumpens reservdelar...36 Bild 57. Slang och hus...38 Bild 58. Pumphusets bo enpla a och strömbrytaren...40 Bild 59. Pump och rör...42 Bild 60. Ledningssats och kretskort...44 Bild 61. Display med sta v...46 Bild 62. Foderflödesgivare...48 Bild 63. Foderflödesgivare Instruk onsbok v1.0 6

7 Bild 64. Backven l...52 Bild 65. Elektrisk backven l...54 Bild 66. Munstycksrör...56 Bild 67. Innehållet ll FlowMaster PROFI monteringssats...62 Bild 68. Fästningen av pumpkåpan...63 Bild 69. Pumpkåpan e er fästningen...63 Bild 70. Ven leringsslang...63 Bild 71. Montering av sugslangen ll skyddet...63 Bild 72. Kopplingen av sugslang ll filterhus...64 Bild 73. Filterhuset...64 Bild 74. Kanternas slipning i slangens genomföring...64 Bild 75. Sugrörens fästning ll pumpens sugsida...64 Bild 76. Pumpkåpan...64 Bild 77. Elektrisk kopplingsdosa och signalledning...65 Bild 78. Signalledning hat dragits in i kopplingsdosan...65 Bild 79. Ledning 2 kopplas med rövare koppling...65 Bild 80. Signalledningens koppling ll elektriska kopplingsdosan...66 Bild 81. Montering av tryckslangen...67 Bild 82. Backven len är löst monterad...67 Bild 83. Backven len är monterad...67 Bild 84. Montering av munstycksröret...68 Bild 85. Munstyckrörets montering...68 Bild 86. Siktningen av hålrad...68 Bild 87. Munstycksrör...68 Bild 88. Montering av munstycksröret...69 Bild 89. Montering av munstycksröret...69 Bild 90. Kopplingen av foderflödesgivarens ledning...69 Bild 91. Mätning av givarens plats...69 Bild 92. Montering av foderflödesgivaren...70 Bild 93. Kopplingen av foderflödesgivare...70 Bild 94. Foderflödesgivare med kåpan...70 Bild 95. Fästning av givaren...70 Bild 96. Skyddet av foderflödesgivarens ledning...71 Bild 97. Skyddet av foderflödesgivarens ledning...71 Bild 98. Skyddet av foderflödesgivarens ledning...71 Bild 99. Montering av styrsystemkabeln...72 Bild 100. Lösning av skyddsspiralen...72 Bild 101. Epec 2040 CoDeSys display...72 Bild 102. Sugskålfästandet...72 Bild 103. Kopplingen av display...73 Bild 104. Epec display...73 Bild 105. Kabelkoppling...73 Bild 106. Redskapssignalanslutning Instruk onsbok v1.0

8 2. Till syrautrustningens användare Vi gratulerar! Ni har skaffat en Fellow FlowMaster Profi-Syrautrustning som är marknads bäst och enklast, a använda, automa sk syrautrustning. I denna bok förklaras säkerhetsföreskri en, monteringsanvisningar, användning och service. Genom a följa instruk onsbokens anvisningar arbetar du tryggt och effek vt utan a anstränga utrustningen orimligt. De a säkrar en lång dri s d. Använd syrautrustning endast ll den funk on som den har menat dvs. llverka färskfoder. Om du har problem med service eller användningen, ta kontakt med utrustningen försäljare/ llverkare. E ersom produkten utvecklas kon nuerligt, instruk onsbokens innehåll motsvarar inte all d nya produkten. Därför llverkaren reserverar rä ghet ll ändringarna utan skild anmälning. Mera informa on: Veikko Paavilainen +358 (0) Version 1.1 Instruk onsbok v1.0 8

9 3. Säkerhetsföreskri er 3.1 Varningsmärken De a märke används i instruk onsboken all d då det är en fara ll användaren eller andra människor eller om saken behöver en särskild uppmärksamhet. 3.2 Allmänna säkerhetsföreskri er Observera alla säkerhetsföreskri er som gäller traktor och ensilagevagnen. Före syrautrustningens bruk kontrollera, a utrustningen är rä kopplad och skydden står på sina platser. Om syrautrustningen ska lagras för längre der, skydda den mot solstrålning. Orenad syrautrustning kan sä as bara på syrafast yta. Service och repara on: Före service- och repara onsarbete koppla ur strömmen. Så här undviker du a utrustningen ska starta. 3.3 Behandling och lagring av syra Läs syra llverkarens anvisningar: förbud, behandling- och varningsanvisningar. Följ stor försik ghet vid behandlingen och öppningen av syratanken. 3.4 Anvisningar för a hindra person- och miljöskador Förhindra människornas llträde ll utsläpps- och läckningsområde och se ll a människorna är på vindsida. Akta a syran inte kommer i kontakt med huden och ögon. Använd personliga skyddsutrustningar. Syran får inte släppas i omgivningen, utan vid skadan syran ska dämmas och samlas upp i lämpliga behållaren för a förstöras eller indränkas ll inerta ämnen (t.ex. sand, siligagel, torv eller någon annan syrabindande ämne). Förstöra syran som riskavfall enligt lokala och interna onella föreskri er. 3.5 Förhindra exponering Använd en lämplig skyddsmask, om ven la on är bris ällig (gasmask typ E) Använd som ögonskydd tät placerad skyddsglas och reservera rent va en för ögonsköljning. Använd skyddsdräkt eller llräckligt stor förkläde och gummistövlar för a skydda sprutet Använd neopren- eller PVC- handskar för a skydda händerna. 3.6 Anvisningar vid branden Lämpliga släckningsämnen: alkohol hållbar skum, pulver, koloxid (CO2), va endimma. Tanken ska kylas med vatten. Uppvärmningen av syran kan frigöra skadligt gas. Då ska man använda i släckningsarbete trycklu andningsmask och skyddsdräkt. 3.7 Förstahjälpanvisningar Andning av syraångan: fly a människan ll frisk lu, hålla honom varm och lugna ner. Vid behov kontakta läkaren. Sprutning av syran på huden: skölj sprutet från huden omedelbart med rikligt va en och klä av nedsmutsade kläder. Syran kommer i ögon: skölj ögon omedelbart med rikligt va en, också under ögonlocket, åtminstone 15 minuter och sök ll läkarvård. Sväljandet av syran: ge omedelbart rikligt va en, framkalla inte kräkning. Vid behov kontakta läkaren. Syran får inte neutraliseras e ersom vid val av fel neutraliseringsämne och fel mängd kan orsakas ännu alvarligare situa on. 9 Instruk onsbok v1.0

10 4. Konstruk on och funk on Syrautrustningen är konstruerad för användning i samband med pickupen (färskfoderupptagning). Bild 1. Syrautrustningens konstruk on 1. Tank 2. Sugslang 3. Pumpkåpan 4. Signalledning (2-pol) 5. Tryckslang, backven l och munstycksrör 6. Foderflödesgivare med ledning 7. Mellankabel 8. Anslutningskabel (Display, strömförsörjning, redskapssignalanslutning) CoDeSys display 4.1 Tank Tanken är llverkat med rota onsgjutning och volymen är 700 liter. Det finns e grovfilter framför sugslangen utanför tanken. Tanken har en bo enven l för a göra tömningen lä are. 4.2 Sugslang Sugslangen placeras, som möjligt, i skydden och monteras ll pumpen. Instruk onsbok v1.0 10

11 4.3 Pumpkåpan Bild 2. Pumpkåpan 1. Huvudströmbrytaren och automatsäkring (30 A) 2. Styrenhet 2038 Mini Module och motorstyranordning 3. Pumpens motor 4. Kugghjulspump 5. Sugslang 6. Tryckrörsystem (i verkligheten bakom sugslangen) 7. Volymflödesmätare 8. Tryckgivare 4.4 Signalledning Tvåpolig signalledning kopplas ll pickupens kopplingsdosa för a få informa on över pickupens och baklämmens posi on. Man får lä baklämmens ställning från arbetsljusens styrning. 4.5 Tryckrörsystem Tryckrörsystem består av slang, backven l, kortare slang och munstycksrör med hållare. 4.6 Foderflödesgivare En induk vgivare som är monterad i undre delen av pickupen, givarens tunga böjs när foderflödet träffar den. 4.7 Mellankabel Med hjälp av mellankabel sammankopplas 2038 Mini Module ll traktorns kopplingskabel. 4.8 Anslutningskabel Anslutningskabel kopplas från den andra endan ll mellankabel. Den andra endan är avgrenad ll tre ledningar: 2040 CoDeSys display Trepolig s ckkontakt (30A). Pumpens maximi strömbehov är 28A Redskapssignalanslutning (traktors has ghet) CoDeSys display Display och styrenheten monteras med hjälp av sugskål ll traktorhy ens sidoruta. Display har en USB anslutning for datatransmission. I USB-ledningens rotända finns det också en summer. Om man inte gillar summerljudet, kan ledningen hållas lös, ljudnivå kan justeras med tejp. 11 Instruk onsbok v1.0

12 4.10 Kugghjulspump Kugghjulspumpens typ är Marco UP10-XA (modifierad) Pumpen använder 28A ström maximalt Funk on Utrustningens funk on kontrolleras och justeras med hjälp av fölande inkommande signaler: Pickupens posi onssignal (digital) Baklämmens posi onssignal (digital) Foderflöde (digital) Motorstyrningens felsignal (digital) Flödesmätare (puls) Traktorhas ghet (puls) Tryckgivare (analog) Centralenheten justerar syrautrustningens funk on med följande utgående signaler: Kontroll av pumpens effekt (breddmodula on av puls, pulse width modula on = PWM) Motorstyrsignal (digital) Givarens referensspänning (12 V) Skilda givaren kan passeras vid funk onsfelsitua on programma skt, i de a fal syrautrustningen fungerar, men resultatet är inte op mal, se Förändring av setup I normal körning e er programma sk start, då pickupen är i arbetsposi on, syrautrustningen startar och stoppar påverkan av foderflödesgivarens signal. Pumpens effekt beror på inställningsvärden och traktorhas gheten. Pickupens ly stoppar syrautrustningen. Om has gheten faller ll noll, syrautrustningen stoppar (förutsä er hasighetsgivarens signal). Som e bra exempel fungerar pickupens blockering, vanligen då stannar man och pumpningen stoppar automa sk. A öppna baklämmen (arbetsljus tänds) nollställer last specifik räknare, vilkets värden lagras ll minne av centralenhet. Kontrollera, a arbetsljus har tagits i bruk från pickupens styrenhets meny. Utrustningen kontrollerar sin ställning och ger vid behov följande alarm: Modulen saknas. Förbindelse mellan display och centralenheten fungerar inte. Övertryck. Tryckgivarens signal överskrider den inställda maximivärde. Volymflödet fa as. Volymflödesgivaren får ingen puls ll 7,5 sekunden. Låg bruksspänning. Spänningen sänks över 10 sekunds d under den inställda minimivärde. Motorstyrenhets överström. Motorströmmen överskrider 30 A över 200 ms d. I alla fall pumpen stannar, e alarm kommer ll display med felanmälan och summern ger alarmsignal. Om pumpen har sugit lu, lu ningen sker bäst så a vagnen med traktor fly as ll en brant nedförsbacke så a sughöjden är så liten som möjligt. Lu ningen sker lä are om skarven före backven len skruvs lös. Det är rekommendabelt låta traktorn vara i gång under lu ningen och släcka alla onödiga elektriska utrustningar (ljus osv), så a pumpen får maximi spänning. Ta hand om skyddsutrustningen! Använd all d en förfilter ll pumpen! Garan n täcker inte utan förfilter!! Instruk onsbok v1.0 12

13 Alarmen Parameterna CAN-bus + 12 V 2,4 2,5 Alarm Alarm summer summer GND + Ethernet USB Bakluckan öppen / arbetsbelysning 1.9 DI Tryckangivare 1.10 AI Flödesgivare 1.11 PI 1.12 PI EM-243 NRA felsignalen 1.13 DI 1.14 DI Balans 1 (reserv) dragstången 1.20 AI Balans 2 (reserv) höger 1.21 AI Balans 3 (reserv) vänster AI 1.22 Pick-up signal 1.23 DI Inputs PWM EM-243 NRA V GND + - DO 1.3 DO Pumpen 12 V Ref to 1.4 E-243 NRA control signal 1,7 Outputs Bild 3. Syrautrustningens elektriska delar i principschema 13 Instruk onsbok v1.0

14 Instruk onsbok v1.0 14

15 5. Användning I de a kapitel beskrivs normalt bruk och förberedelse för det. Funk on är automa sk, alla normalfunk on sköts med membran tryckknappar på display förutom påfyllning av tanken. 5.1 General beskrivning av program Programmet kontrollerar och justerar pumpen med hjälp av informa on som har matats in. Programmet används med nummerknapparna som är i nederkanten av display. Menyn (grön) ligger ovan nummerknappraden. Menu Arbete Kalibrering Minne Service Info 1 Arbete Flödeskalibrering Valning av konserveringsmedel 1 Service Info Display 2 Arbete Spara 2 Service 3 Arbete Logg << >> ESC Bild 4. Programmets konstruk on Med pilknapparna kommer man e steg upp (<<) eller ner (>>) i programstammen, ESC förs ll huvudmeny. 15 Instruk onsbok v1.0

16 5.2 Sä a i gång programmet Displaybilden vid startningen av programmet är här i nedan. Obs! Om display inte fungerar e er kopplingen av strömmen (traktor), kontrollera a s ckkontakten si er fast eller om s ckkontakten har en vippströmbrytaren som måste kopplas först Förändring av setup Genom a trycka pilknappen (4) visas följande display. Rulla display med pilknappen (4) och välj önskad värde och däre er tryck Ändra värde (3). Info Display 2040 Display SW: RTS: Epec (Dec :46:02) 2038 Modul SW: RTS: Veikko Paavilainen - + OK : 08 : 41 Swedish Språk 17 Ljus ESC Arbete Kalibrering Minne Service Info Bild 5. Huvudmeny Om du är säker på a setup är rä, tryck på knappen Arbete. Instruk on finns i kapitel 5.7 Användningen av syrautrustningen. 5.3 Grundinforma on och förändring Från Info meny (tryckknapp 5) kan man se programversionen, datumet (kan bytas), den (kan bytas), språket (kan bytas) och display klarhet (kan bytas). Bild 7. Setup förändring i Info Display Då lådan i fråga varande värde blir vit, kan värdet ändras med + / - knapparna. När man har nå önskad värde, ska man trycka OK-knappen(3) och värden vill lagras in i minnet. Ändringen av d har en fördröjning på cirka 15 sekunder. Man kan lämna Info Display ll grundläge genom a trycka ESC-knappen (5). Info Display 2040 Display SW: RTS: Epec (Dec :46:02) 2038 Modul SW: RTS: Veikko Paavilainen Ändra värde : 08 : 41 Swedish Språk 17 Ljus ESC Bild 6. Info Display Instruk onsbok v1.0 16

17 5.4 Kontroll och ändring av informa on Service display visar syrautrustningens läge Service display 03.9 l/min km/h bar 04.0 ma 22.4 V 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 0 Återställningssig Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning 0 Återställ last signal 0 Extern hastighetssignal 0 Traktors hastighetssignal 1 Gräs flödessensor 1 Pick-up sensor 50 Manuel PWM% >>/ ESC 1 s Bild 8. Service display 1. Flödesgivarens värde och antal av puls 2. Traktorhas ghet och antal av puls 3. Tryckgivarens tryckvärde och strömsignal 4. Spänning 5. Läget av givaren 6. Setup värde 7. Pumpens läge (röd = stop, blinkande orange standby, grön = pumpning) 8. Nästa meny/exit 9. Förändringen av värden (pekarens överföring) 17 Instruk onsbok v1.0

18 5.4.1 Förändringen på värden Med Meny knappen (1) kan pumpen startas enligt den inmatade PWM nivån eller med full effekt genom a trycka knappen en sekund. 1 Service display 03.9 l/min km/h Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% On/ Full 1s Foderflöde- eller pickupsignal är inte i bruk, dvs. pumpen startar omedelbart om Meny knappen (1) tryckas. Ändra värde >>/ ESC 1 s Då lådan i fråga varande värde blir vit, kan värdet ändras med + / - knapparna. När man har nå önskad värde, ska man trycka OK-knappen och värden vill lagras in i minnet. Om pickupgivaren kopplas bort, pickupens ly stannar inte pumpningen. Om foderflödesgivaren kopplas bort, pumpen kan startas och stoppas bara manuellt med menyknapparna. Om traktors has ghetsgivare kopplas bort, kalkyleringen sker med setup värde Om lastningsnollställningssignal kopplas bort, öppningen baklämmen stoppar inte automa sk pumpen. Genom a trycka knappen 5 under en sekund kommer man ll på Service display 2 sidan. 2 Service display 60 Önskat lastmängd 0 Automatisk mängdförändring 00.4 Flödesgivarens inkopplingsfördröjning 00.4 Flödesgivarens avkopplingsfördröjning 09.0 Arbetsbredd Bild 9. Service display 1 När man trycker pilknappen (4) kommer följande bild. Genom rullningen display med pilknappen väljer man önskad värde och e er det trycks Ändra värde knappen (3). << ESC Bild 11. Service display 2 1 Service display 03.9 l/min km/h Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% - + OK >>/ ESC 1 s På samma sä värden kan ändras här. Retur ll Service display 1 med knappen Bild 10. Förändringen på setup i Service display Instruk onsbok v1.0 18

19 5.5 Pumpens bruk i Service display Pumpen kan startas med knappen 1 på Service display 1 an ngen ll full effekt eller ll Manuell PWM% nivån, som kan inmatas 1 Service display 03.9 l/min km/h Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% Off/ Full 1s Ändra värde Bild 12. Pumpens bruk i Service display >>/ ESC 1 s 1 Service display 03.9 l/min km/h 0 Full power 10.0 Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% Off/ Full 1s Ändra värde >>/ ESC 1 s Bild 13. Full power Om man trycker knappen 1 över en sekund, pumpens effekt ökar ll fullt. Om knappen trycks oavbruten, pumpen pumpar med full effekt hela den. Om man frigör tryckningen av knappen, återställer pumpen ll den inmatade PWM% nivån. En lä tryckning av knappen 1 stoppar pumpen. Om pumpens Manuel PWM% värde inmatas över 95 %, så ser display ut som här nedan: 1 Service display 03.9 l/min km/h 0 Pumpstyrning max 10.0 Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 97 Manuel PWM% Off/ Full 1s Bild 14. Anmälan om maximi Ändra värde >>/ ESC 1 s 5.6 Kalibrering Om en extern has ghetsgivare har valts från Service display, kan givaren kalibreras. An ngen syrans flöde eller traktorhas ghetssignal kan kalibreras genom a välja Kalibrering (2) från Huvudmeny Kalibrering av syrans flödesgivare Kalibreringen u örs så a man pumpar en på förhand känd volym syra och räknar flödesgivarens pulsmängd. Kalibreringen ska u öras med rik g vätska i rä arbetstemperatur, för vätskan täthet och viskositet påverkar givarens pulsmängd. Lösgör pumpens tryckslang före backven l och fly a slangändan ll extern kalibreringstank. Om slangen är för kort, byt längre slang. Före kalibrering kontrollera a kalibreringstanken står stadigt och slangen, som går i tanken, är stadigt fast. Om det behövs en människa för a hålla tanken och slangen, människan ha dugliga skyddsutrustningen. Från huvudmeny välj Kalibrering (2). Då får man följande display: 19 Instruk onsbok v1.0

20 Genom a rycka Spara knappen (4) kommer man ll nästa display: Flödeskalibrering 00.0 l/min 0 Flödesmätare pulser Flödeskalibrering Pumpad mängd L Liter Start >> Bild 15. Början av flödeskalibrering Fly ningen ll has ghetsgivarens kalibrering och avgång från kalibrering u örs så a man trycker pilknappen >> (5). Tryckningen av Start knappen (4) startar pumpen och räkningen av puls. Menytexten förändras från Start ll Stopp och pulsmängden och flödemängden enligt gammal kalibrering visas i display. Vid kalibrering pumpens varvtal är samma som Manuell PWM% värde i Service display. Setup värde är 50 % som är också llverkarens rekommenda on. E er pumpningen önskad mängd ll tanken tryck Stoppknappen för a stoppa kalibrering. Mata in med + / - knappen volymvärden [L] som har pumpats l/min Pumpad mängd L Bild 17. Flödesgivarens kalibrering Nu är det möjligt a börja en ny kalibrering (4) eller spara kalibreringsfaktor ll minnet (3). Minne display 252 Flödesmätare pulser Liter Spara till minne Start >> Kalibreringsvärde : 21 Kalibreringen klart Puls/l Ställe Välj minnesplats OK ESC Flödeskalibrering l/min Pumpad mängd L 252 Flödesmätare pulser Bild 18. Minne display Med pilknappen (4) väljer man minnesplats och med OK knappen(3) accepterar man det Liter Spara >> Bild 16. Slutet av kalibrering Instruk onsbok v1.0 20

21 Minne display Hastighetskalibrering Kalibreringsvärde : 21 Puls/l Ställe Sätt namn 0 1 DEFAULT Tillryggalagd sträcka 0 Hastighetssensor pulser m OK << - + Start ESC Bild 19. Namnskrivning ll konserveringsmedel Med Vänster-höger-pilknappen kan man välja önskad plats, med Upp-ner-pilknappen bläddrar man bokstav, som är alfabe sk ordning, och med OK knappen (3) accepterar man färdig ord. Bild 21. Början av has ghetsgivarens kalibrering När traktorn kommer ll början av en sträcka, vilkets avstånd är på förhand känd, tryck Start-knappen (4). I display kommer texten Stopp och pulsmängd. När traktorn når kalibreringssträckans slut, trycka Stopp knappen (4). Då med + / - knapparna kan man mata in den körda sträckan och kalibrering kan sparas ll minnet. Minne display Kalibreringsvärde : 21 Puls/l Ställe Sparade på stället DEFAULT Hastighetskalibrering Hastighetssensor pulser ESC Tillryggalagd sträcka Bild 20. Slutet av Minne display Med ESC knappen (5) kommer man ll flödeskalibreringens grunddisplay (Bild 15 Början av flödeskalibrering), därifrån med pilknappen >> (5) fly as ll has ghetskalibrerings och ut från Kalibreringsmeny Traktorhas ghetskalibrering I normal läge hasighetssignal kommer från redskapssignalkabel (puls/sträcka format, som utgångsvärde är standard 130 puls/m). Om man använder av en annorlunda pulsgivare ser kalibrering på följande sä : 10 << - + Spara m ESC Bild 22. Lagring av has ghetssignalens kalibrering E er kalibrering framträder en anmälan: Kalibreringen klart. E er de a Spara knappen förändras ll Startknappen och om kalibrering inte llfredsställer, den kan upprepas. Från Has ghetskalibrering display återvänder man genom a trycka ESC-knappen (5). 21 Instruk onsbok v1.0

22 5.7 Användningen av syrautrustningen Syrautrustningens vekliga användning sker från Arbete-meny (1). Följande display framträder Arbete display 1 1 Arbete l/min 00.0 tn 13 km/h 0.50 bar 1000 m 0.09 ha 25.4 V 0 PWM% Lass förbrukning 50 Förslag till 1000 m 0 Tank förbrukning 700 Tank mängd 500 Trippmätare Total förbrukning 40 l/1000m On/ Reset >>/ - Full 1s + lass ESC 1s Bild 23. Arbete display 1 1. Foderflödemängd som man har mä. Maximivärde 25 l/min. 2. Foderlastens vikt (inte ännu i bruk) 3. Körhas gheten som man har mä (förutsä a givare) 4. Körsträcka under de a lass, då pumpen har varit i bruk. Maximivärde är m. 5. Systemets spänning 6. Pumpens läge (signalljus) (röd=stopp, blinkande orange= beredskaps llstånd, grön=i gång) 7. Önskat flöde. Önskat flöde ll tusen meter kan justeras med + / - knappen (2 och 3). Önskat flöde förändras med e tryck på knappen som betyder en liter och två snabba tryck betyder 10 liter. Genom a hålla knappen i bo en oavbruten över en sekund, blir värdejusteringen snabbare. 8. Systemets tryck (sprutningstryck) 9. Area, som är mul plika onens produkt mellan sträckan, som har nämnt i punkt 4, och arbetsbredd. 10. Pumpstyranordningens pulsmodula ons pulsbredd av fullpulsen (PWM-nivå) 11. Konserveringsmedelvolym [L] som har använt ll de a lass. Kan ställas ll noll med Reset lass knappen (4) och då sparas data ll log filen. 12. Förslagsvärde på 1000 m [l/m] = (Önskad flöde [l?m])/((litermängd av förra lass [l])?(önskad litermängd ll lass [l]) ) 13. Automa sk funk on kan väljas från Service display, då värde för önskat flöde blir förslagsvärde på 1000 m, som vi har räknat. Maximivärde är 1000 l / 1000 m. 14. Räknar mängden av förbrukat konserveringsmedel e er tankens påfyllning. Maximivärde är 1500 l Instruk onsbok v1.0 22

23 15. Värdet Tank mängd räknas så a från 700 liters standardvolym subtraheras mängden av förbrukat konserveringsmedel. När det blir kvar mindre än 100 l, värdet blir röd och den blinkar varje 0,5 sekund. Om pumpen är igång eller i beredskaps llstånd, larmsummern ger ljudsignal (10 s intervall på 0,25 sek ljudsignal). 16. Trippmätaren mäts mängden av konserveringsmedel, som har förbrukats e er förra nollställningen. Nollställningen sker genom Reset trip knappen (3) i Arbete display Total förbrukning berä ar om den totala förbrukningen av konserveringsmedel. Den kan inte nollställas, maximivärde är (32-bit variabel). 18. Menyknappen (17), pumpen kan startas med knappen an ngen i enlighet med önskat flöde eller med full effekt (över 1 sekunds tryck på knappen). Pumpen övergår ll beredskaps llstånd och startar när pickup- och foderflödesensor ger signal. On texten förändras ll Off text och pumpen kan stoppas från den här knappen. Full power kräver oavbruten tryckning av knappen. 19. Lass Reset. Räknare 11 nollställs och uppgi erna sparas ll loggen. Sam digt nollställs också körsträckan, areal och d. Logg display visas en minuts d. 20. Övergång ll Arbete 2 meny och ll huvud meny (tryckning över 1 sekunds). 2 Arbete Sparade i logg 16.0 l/min 00.0 tn 50 Lass förbrukning 50 Förslag till 1000 m 13 km/h 0.50 bar 0 Tank förbrukning 1000 m 0.09 ha 700 Tank mängd 25.4 V 100 PWM% 500 Trippmätare 40 l/1000m Total förbrukning << Off/ Full 1s Reset trip Tank fyllning >>/ ESC 1s Bild 24. Spara i logg När den automa ska nollställningen görs (signal från baklämmen) eller manuell nollställning, Reset trip (3), sparas uppgi erna ll loggen. Till display kommer då en meddelande Arbete display 2 När man övergår ll Arbete 2 meny, display är likadan med Arbete display 1 förutom menybalken. 2 Arbete 16.0 l/min 00.0 tn 50 Lass förbrukning 50 Förslag till 1000 m 13 km/h 0.50 bar 0 Tank förbrukning 1000 m 0.09 ha 700 Tank mängd 25.4 V 100 PWM% 500 Trippmätare 40 l/1000m Total förbrukning << Off/ Full 1s Reset trip Tank fyllning >>/ ESC 1s Bild 25. Arbete display 2 Nu finns i meny 1 << symbol, med denna kommer man ll Arbete 1 meny, med meny 5 kommer man ll Arbete 3 meny eller ll huvud meny (tryckningen av knappen över 1 sekund). Reset trip (3) nollställer trip värdet och sparar uppgi erna ll loggen. Tank fyllning (4) nollställer Tank förbrukningen och sä er Tank mängd ll Instruk onsbok v1.0

FellowTM tank, monteringsanvisning

FellowTM tank, monteringsanvisning FellowTM tank, monteringsanvisning Mera information: Veikko Paavilainen +358 (0)400 593 033 www.fellow.fi fellow.tm@gmail.com Version 1.0 OBS! Läs noggrant instruktionsboken före installation. Bli säker

Läs mer

Teknisk data. Storlek (mm) 318 x 319 x 155. Anslutningar

Teknisk data. Storlek (mm) 318 x 319 x 155. Anslutningar Produk nforma on om BC60/6 ven len Teknisk data Nominellt flöde Max flöde Nominellt tryck Max tryck vid portarna ( och B) Max tryck vid tanklinjen Max servotryck Vikt 60 l/min 70 l/min 300 bar 320 bar

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 3. 2010-10-25 KL

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 3. 2010-10-25 KL din långsiktiga partner RESERVDELAR 1268 Utg. 2010-10-25 KL : : : 01-705 06 00 01-705 06 09 417 29 Göteborg Översikt/Overall view Datum 00:01 1 5 2 Fast pelare 4 5 1 2 Telekoperbar pelare Utvändigt hydrauliskt

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Digital styrspak med inbyggd elektronik för styrning av hydraulven ler ll skogskranar, frontlastare samt andra mobila redskap.

Digital styrspak med inbyggd elektronik för styrning av hydraulven ler ll skogskranar, frontlastare samt andra mobila redskap. ERGO-DigiS ck Bruksanvisning Digital styrspak med inbyggd elektronik för styrning av hydraulven ler ll skogskranar, frontlastare samt andra mobila redskap. Innehåll Garan villkor. 2 Elkoppling.... 3 Placering

Läs mer

F15W09_MFB_F_SV MONTERINGSANVISNINGAR

F15W09_MFB_F_SV MONTERINGSANVISNINGAR F15W09_MFB_F_SV MONTERINGSANVISNINGAR Innehåll Sida Användarinstruk on 3-5 Allmänt 3 Fläkt installa on 3-4 Underhåll 3 Elektrisk installa on 5 Felsökning 5 Teknisk beskrivning 6-8 Allmänt 6 Klassificering

Läs mer

Produktkatalog Edition 1-2013

Produktkatalog Edition 1-2013 Produktkatalog Edition 1-2013 är den ledande leverantören av försörjningsramper för bussar. Med modern teknik, hög kompetens och en funktionsgaranti är vi den naturliga samarbetsparten. Vi levererar även

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Fästhål: 4 st à 6 mm. PMW 100 Hz 12/24 VDC (max 28 VDC) Propo: 1,5 A /14,5 VDC ON-OFF: 2,4 A /14,5 VDC. Total höjd: 185 mm

Fästhål: 4 st à 6 mm. PMW 100 Hz 12/24 VDC (max 28 VDC) Propo: 1,5 A /14,5 VDC ON-OFF: 2,4 A /14,5 VDC. Total höjd: 185 mm Informa on om ERGO-DigiS ck spaken Storlek, vikt och material: Om elektroniken: ERGO-DigiS ck Fästhål: 4 st à 6 mm Centrumdiam. av fästhål: 108 mm Total höjd: 185 mm Flänsdiameter: 10 mm Vikt: 70 g Material:

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN KEMIKALIEHANTERING / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Kemikaliepump rostfri 1:1 för 1/1-fat Artnr: 11-33396 Pris: 7350:- Tryckluftsdriven pump för en mängd olika vätskor kompatibla med materialet i pumparna:

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

ELSATS TILL PLOGSTYRNING 2335.00

ELSATS TILL PLOGSTYRNING 2335.00 PLOGSTYRNING 2335.00 BESKRIVNING Elsats 2335.00 är ett komplett canbus-system som är anpassat för att styra hydrauliska funktioner på plogbilar. Det är konstruerat för att monteras på fordon med fast,

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0 W Varning Detta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Elsats till plogstyrning 2335.00 Systemlösning för lastbilar med plogutrustning

Elsats till plogstyrning 2335.00 Systemlösning för lastbilar med plogutrustning BESKRIVNING Elsats 2335.00 är ett komplett canbus-system som är anpassat för att styra hydrauliska funktioner på plogbilar. Det är konstruerat för att monteras på fordon med fast, dubbel- eller lastkännande

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm

LJUS. i LED-utförande Ver 2. diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm PELAR- LJUS i LED-utförande Ver 2 diameter 70 mm 48 mm 36 mm 25 mm 18 mm 1 Pelarljus TWS En helt ny serie pelarljus från Sirena - absolut unik med sin design och alla sina valmöjligheter. TWS är den produkt

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 10-1 Sid 1 Tider för 2 kanaligt kopplingsur. C1 C2 Reglermotor

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 2010-01 MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av kontaktpunkten:

Läs mer

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL

INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL Väggmonterad fläktkonvektor TOUCH VALVE SYSTEM Auto MODE SLEEP LIGHT Auto zz ON OFF SET On F C am pm SEND LOUVER SWING INSTALLATIONS, DRIFT & SKÖTSELMANUAL TOUCH

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer