FM PROFI Instruk onsbok. Version 1.0. Techniman Oy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FM PROFI Instruk onsbok. Version 1.0. Techniman Oy"

Transkript

1 FM PROFI Instruk onsbok Version 1.0 Techniman Oy

2 Instruk onsbok v1.0 2

3 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning Till syrautrustningens användare Säkerhetsföreskri er Varningsmärken Allmänna säkerhetsföreskri er Behandling och lagring av syra Anvisningar för a hindra person- och miljöskador Förhindra exponering Anvisningar vid branden Förstahjälpanvisningar Konstruk on och funk on Tank Sugslang Pumpkåpan Signalledning Tryckrörsystem Foderflödesgivare Mellankabel Anslutningskabel CoDeSys display Kugghjulspump Funk on Användning General beskrivning av program Sä a i gång programmet Grundinforma on och förändring Förändring av setup Kontroll och ändring av informa on Förändringen på värden Pumpens bruk i Service display Kalibrering Kalibrering av syrans flödesgivare Traktorhas ghetskalibrering Användningen av syrautrustningen Arbete display Arbete display Arbete display Logg display Alarm I/O-modul saknas Övertryck i systemet Volymflödet fa as Systemspänning är för låg Pumpmotor för hög strömförbruk Instruk onsbok v1.0

4 6. Service Före tagandet i bruk E er bruksperiod Pumpen Pumpens demontering Pumpens service Specifika oner Tank Filter Sugslang Pumpen Tryckgivare Flödesgivare Backven l Foderflödesgivare Mundstycksrörsystem Mellankabel Elschema Komponentlista för elschema Display EPEC 2040 CoDeSys I/O modul EPEC 2038 Mini Module Styrenhet för motor EM-243-NRA Pumpens motor och koppling Givare och ven l Viktning (är inte i bruk) Reservdelskatalog Pump Slang och hus Pumphusets bo enpla a och strömbrytaren Pump och rör Ledningssats och kretskort Display med sta v Foderflödesgivare Foderflödesgivare Backven l Elektrisk backven l Munstycksrör Bilaga 1: Räkningsformlerna Förbrukade anteckningar Formlerna Areal Flödesbegäran Flödesbegäranförslag Instruk onsbok v1.0 4

5 11. FM PROFI, monteringsanvisning Monteringssatsens innehåll Montering av pumpen och sugslangen Montering av pumpen Montering av sugslangen Montering av signalledningen och kopplingen Montering av signalledningen Signalledningens koppling Montering av tryckslangen Montering av backven len Montering av munstycksröret Montering av munstycksröret Montering av foderflödesgivaren Montering av styrsystemkabeln Montering av display och kabeln i hy en Bildlista Bild 1. Syrautrustningens konstruk on...10 Bild 2. Pumpkåpan...11 Bild 3. Syrautrustningens elektriska delar i principschema...13 Bild 4. Programmets konstruk on...15 Bild 5. Huvudmeny...16 Bild 6. Info Display...16 Bild 7. Setup förändring i Info Display...16 Bild 8. Service display...17 Bild 9. Service display Bild 10. Förändringen på setup i Service display...18 Bild 11. Service display Bild 12. Pumpens bruk i Service display...19 Bild 13. Full power...19 Bild 14. Anmälan om maximi...19 Bild 15. Början av flödeskalibrering...20 Bild 16. Slutet av kalibrering...20 Bild 17. Flödesgivarens kalibrering Instruk onsbok v1.0

6 Bild 18. Minne display...20 Bild 19. Namnskrivning ll konserveringsmedel...21 Bild 20. Slutet av Minne display...21 Bild 21. Början av has ghetsgivarens kalibrering...21 Bild 22. Lagring av has ghetssignalens kalibrering...21 Bild 23. Arbete display Bild 24. Spara i logg...23 Bild 25. Arbete display Bild 26. Full power display...24 Bild 27. Pumpens styrning är i maximi...24 Bild 28. Arbete display Bild 29. Logg display Bild 30. Logg display Bild 31. Loggfilens lagring ll USB minne...25 Bild 32. Loggfilen...25 Bild 33. I/O-modul alarm...26 Bild 34. Övertrycksalarm...26 Bild 35. Volymflödesalarm...27 Bild 36. Lågspänningsalarm...27 Bild 37. Överströmsalarm...27 Bild 38. Lossning av pumpens lock...28 Bild 39. Losstagning av kugghjul...28 Bild 40. Lossa kugghjul från kugghjuls gap...29 Bild 41. Losstagning av kil...29 Bild 42. Losstagning av pumphus...29 Bild 43. Losstagning av huset och axel...29 Bild 44. Losstagning av axel...29 Bild 45. Axel med lager...29 Bild 46. Losstagning av lagertätningar...30 Bild 47. Lagerhustätning...30 Bild 48. Stötning/slå genom hål...30 Bild 49. Stöt/slå genom hål...30 Bild 50. Losstagning av mellanhylsa...30 Bild 51. Losstagning av kil...30 Bild 52. Losstagning av lager...31 Bild 53. Motoraxel...31 Bild 54. Elschema Bild 55. Elschema Bild 56. Pumpens reservdelar...36 Bild 57. Slang och hus...38 Bild 58. Pumphusets bo enpla a och strömbrytaren...40 Bild 59. Pump och rör...42 Bild 60. Ledningssats och kretskort...44 Bild 61. Display med sta v...46 Bild 62. Foderflödesgivare...48 Bild 63. Foderflödesgivare Instruk onsbok v1.0 6

7 Bild 64. Backven l...52 Bild 65. Elektrisk backven l...54 Bild 66. Munstycksrör...56 Bild 67. Innehållet ll FlowMaster PROFI monteringssats...62 Bild 68. Fästningen av pumpkåpan...63 Bild 69. Pumpkåpan e er fästningen...63 Bild 70. Ven leringsslang...63 Bild 71. Montering av sugslangen ll skyddet...63 Bild 72. Kopplingen av sugslang ll filterhus...64 Bild 73. Filterhuset...64 Bild 74. Kanternas slipning i slangens genomföring...64 Bild 75. Sugrörens fästning ll pumpens sugsida...64 Bild 76. Pumpkåpan...64 Bild 77. Elektrisk kopplingsdosa och signalledning...65 Bild 78. Signalledning hat dragits in i kopplingsdosan...65 Bild 79. Ledning 2 kopplas med rövare koppling...65 Bild 80. Signalledningens koppling ll elektriska kopplingsdosan...66 Bild 81. Montering av tryckslangen...67 Bild 82. Backven len är löst monterad...67 Bild 83. Backven len är monterad...67 Bild 84. Montering av munstycksröret...68 Bild 85. Munstyckrörets montering...68 Bild 86. Siktningen av hålrad...68 Bild 87. Munstycksrör...68 Bild 88. Montering av munstycksröret...69 Bild 89. Montering av munstycksröret...69 Bild 90. Kopplingen av foderflödesgivarens ledning...69 Bild 91. Mätning av givarens plats...69 Bild 92. Montering av foderflödesgivaren...70 Bild 93. Kopplingen av foderflödesgivare...70 Bild 94. Foderflödesgivare med kåpan...70 Bild 95. Fästning av givaren...70 Bild 96. Skyddet av foderflödesgivarens ledning...71 Bild 97. Skyddet av foderflödesgivarens ledning...71 Bild 98. Skyddet av foderflödesgivarens ledning...71 Bild 99. Montering av styrsystemkabeln...72 Bild 100. Lösning av skyddsspiralen...72 Bild 101. Epec 2040 CoDeSys display...72 Bild 102. Sugskålfästandet...72 Bild 103. Kopplingen av display...73 Bild 104. Epec display...73 Bild 105. Kabelkoppling...73 Bild 106. Redskapssignalanslutning Instruk onsbok v1.0

8 2. Till syrautrustningens användare Vi gratulerar! Ni har skaffat en Fellow FlowMaster Profi-Syrautrustning som är marknads bäst och enklast, a använda, automa sk syrautrustning. I denna bok förklaras säkerhetsföreskri en, monteringsanvisningar, användning och service. Genom a följa instruk onsbokens anvisningar arbetar du tryggt och effek vt utan a anstränga utrustningen orimligt. De a säkrar en lång dri s d. Använd syrautrustning endast ll den funk on som den har menat dvs. llverka färskfoder. Om du har problem med service eller användningen, ta kontakt med utrustningen försäljare/ llverkare. E ersom produkten utvecklas kon nuerligt, instruk onsbokens innehåll motsvarar inte all d nya produkten. Därför llverkaren reserverar rä ghet ll ändringarna utan skild anmälning. Mera informa on: Veikko Paavilainen +358 (0) Version 1.1 Instruk onsbok v1.0 8

9 3. Säkerhetsföreskri er 3.1 Varningsmärken De a märke används i instruk onsboken all d då det är en fara ll användaren eller andra människor eller om saken behöver en särskild uppmärksamhet. 3.2 Allmänna säkerhetsföreskri er Observera alla säkerhetsföreskri er som gäller traktor och ensilagevagnen. Före syrautrustningens bruk kontrollera, a utrustningen är rä kopplad och skydden står på sina platser. Om syrautrustningen ska lagras för längre der, skydda den mot solstrålning. Orenad syrautrustning kan sä as bara på syrafast yta. Service och repara on: Före service- och repara onsarbete koppla ur strömmen. Så här undviker du a utrustningen ska starta. 3.3 Behandling och lagring av syra Läs syra llverkarens anvisningar: förbud, behandling- och varningsanvisningar. Följ stor försik ghet vid behandlingen och öppningen av syratanken. 3.4 Anvisningar för a hindra person- och miljöskador Förhindra människornas llträde ll utsläpps- och läckningsområde och se ll a människorna är på vindsida. Akta a syran inte kommer i kontakt med huden och ögon. Använd personliga skyddsutrustningar. Syran får inte släppas i omgivningen, utan vid skadan syran ska dämmas och samlas upp i lämpliga behållaren för a förstöras eller indränkas ll inerta ämnen (t.ex. sand, siligagel, torv eller någon annan syrabindande ämne). Förstöra syran som riskavfall enligt lokala och interna onella föreskri er. 3.5 Förhindra exponering Använd en lämplig skyddsmask, om ven la on är bris ällig (gasmask typ E) Använd som ögonskydd tät placerad skyddsglas och reservera rent va en för ögonsköljning. Använd skyddsdräkt eller llräckligt stor förkläde och gummistövlar för a skydda sprutet Använd neopren- eller PVC- handskar för a skydda händerna. 3.6 Anvisningar vid branden Lämpliga släckningsämnen: alkohol hållbar skum, pulver, koloxid (CO2), va endimma. Tanken ska kylas med vatten. Uppvärmningen av syran kan frigöra skadligt gas. Då ska man använda i släckningsarbete trycklu andningsmask och skyddsdräkt. 3.7 Förstahjälpanvisningar Andning av syraångan: fly a människan ll frisk lu, hålla honom varm och lugna ner. Vid behov kontakta läkaren. Sprutning av syran på huden: skölj sprutet från huden omedelbart med rikligt va en och klä av nedsmutsade kläder. Syran kommer i ögon: skölj ögon omedelbart med rikligt va en, också under ögonlocket, åtminstone 15 minuter och sök ll läkarvård. Sväljandet av syran: ge omedelbart rikligt va en, framkalla inte kräkning. Vid behov kontakta läkaren. Syran får inte neutraliseras e ersom vid val av fel neutraliseringsämne och fel mängd kan orsakas ännu alvarligare situa on. 9 Instruk onsbok v1.0

10 4. Konstruk on och funk on Syrautrustningen är konstruerad för användning i samband med pickupen (färskfoderupptagning). Bild 1. Syrautrustningens konstruk on 1. Tank 2. Sugslang 3. Pumpkåpan 4. Signalledning (2-pol) 5. Tryckslang, backven l och munstycksrör 6. Foderflödesgivare med ledning 7. Mellankabel 8. Anslutningskabel (Display, strömförsörjning, redskapssignalanslutning) CoDeSys display 4.1 Tank Tanken är llverkat med rota onsgjutning och volymen är 700 liter. Det finns e grovfilter framför sugslangen utanför tanken. Tanken har en bo enven l för a göra tömningen lä are. 4.2 Sugslang Sugslangen placeras, som möjligt, i skydden och monteras ll pumpen. Instruk onsbok v1.0 10

11 4.3 Pumpkåpan Bild 2. Pumpkåpan 1. Huvudströmbrytaren och automatsäkring (30 A) 2. Styrenhet 2038 Mini Module och motorstyranordning 3. Pumpens motor 4. Kugghjulspump 5. Sugslang 6. Tryckrörsystem (i verkligheten bakom sugslangen) 7. Volymflödesmätare 8. Tryckgivare 4.4 Signalledning Tvåpolig signalledning kopplas ll pickupens kopplingsdosa för a få informa on över pickupens och baklämmens posi on. Man får lä baklämmens ställning från arbetsljusens styrning. 4.5 Tryckrörsystem Tryckrörsystem består av slang, backven l, kortare slang och munstycksrör med hållare. 4.6 Foderflödesgivare En induk vgivare som är monterad i undre delen av pickupen, givarens tunga böjs när foderflödet träffar den. 4.7 Mellankabel Med hjälp av mellankabel sammankopplas 2038 Mini Module ll traktorns kopplingskabel. 4.8 Anslutningskabel Anslutningskabel kopplas från den andra endan ll mellankabel. Den andra endan är avgrenad ll tre ledningar: 2040 CoDeSys display Trepolig s ckkontakt (30A). Pumpens maximi strömbehov är 28A Redskapssignalanslutning (traktors has ghet) CoDeSys display Display och styrenheten monteras med hjälp av sugskål ll traktorhy ens sidoruta. Display har en USB anslutning for datatransmission. I USB-ledningens rotända finns det också en summer. Om man inte gillar summerljudet, kan ledningen hållas lös, ljudnivå kan justeras med tejp. 11 Instruk onsbok v1.0

12 4.10 Kugghjulspump Kugghjulspumpens typ är Marco UP10-XA (modifierad) Pumpen använder 28A ström maximalt Funk on Utrustningens funk on kontrolleras och justeras med hjälp av fölande inkommande signaler: Pickupens posi onssignal (digital) Baklämmens posi onssignal (digital) Foderflöde (digital) Motorstyrningens felsignal (digital) Flödesmätare (puls) Traktorhas ghet (puls) Tryckgivare (analog) Centralenheten justerar syrautrustningens funk on med följande utgående signaler: Kontroll av pumpens effekt (breddmodula on av puls, pulse width modula on = PWM) Motorstyrsignal (digital) Givarens referensspänning (12 V) Skilda givaren kan passeras vid funk onsfelsitua on programma skt, i de a fal syrautrustningen fungerar, men resultatet är inte op mal, se Förändring av setup I normal körning e er programma sk start, då pickupen är i arbetsposi on, syrautrustningen startar och stoppar påverkan av foderflödesgivarens signal. Pumpens effekt beror på inställningsvärden och traktorhas gheten. Pickupens ly stoppar syrautrustningen. Om has gheten faller ll noll, syrautrustningen stoppar (förutsä er hasighetsgivarens signal). Som e bra exempel fungerar pickupens blockering, vanligen då stannar man och pumpningen stoppar automa sk. A öppna baklämmen (arbetsljus tänds) nollställer last specifik räknare, vilkets värden lagras ll minne av centralenhet. Kontrollera, a arbetsljus har tagits i bruk från pickupens styrenhets meny. Utrustningen kontrollerar sin ställning och ger vid behov följande alarm: Modulen saknas. Förbindelse mellan display och centralenheten fungerar inte. Övertryck. Tryckgivarens signal överskrider den inställda maximivärde. Volymflödet fa as. Volymflödesgivaren får ingen puls ll 7,5 sekunden. Låg bruksspänning. Spänningen sänks över 10 sekunds d under den inställda minimivärde. Motorstyrenhets överström. Motorströmmen överskrider 30 A över 200 ms d. I alla fall pumpen stannar, e alarm kommer ll display med felanmälan och summern ger alarmsignal. Om pumpen har sugit lu, lu ningen sker bäst så a vagnen med traktor fly as ll en brant nedförsbacke så a sughöjden är så liten som möjligt. Lu ningen sker lä are om skarven före backven len skruvs lös. Det är rekommendabelt låta traktorn vara i gång under lu ningen och släcka alla onödiga elektriska utrustningar (ljus osv), så a pumpen får maximi spänning. Ta hand om skyddsutrustningen! Använd all d en förfilter ll pumpen! Garan n täcker inte utan förfilter!! Instruk onsbok v1.0 12

13 Alarmen Parameterna CAN-bus + 12 V 2,4 2,5 Alarm Alarm summer summer GND + Ethernet USB Bakluckan öppen / arbetsbelysning 1.9 DI Tryckangivare 1.10 AI Flödesgivare 1.11 PI 1.12 PI EM-243 NRA felsignalen 1.13 DI 1.14 DI Balans 1 (reserv) dragstången 1.20 AI Balans 2 (reserv) höger 1.21 AI Balans 3 (reserv) vänster AI 1.22 Pick-up signal 1.23 DI Inputs PWM EM-243 NRA V GND + - DO 1.3 DO Pumpen 12 V Ref to 1.4 E-243 NRA control signal 1,7 Outputs Bild 3. Syrautrustningens elektriska delar i principschema 13 Instruk onsbok v1.0

14 Instruk onsbok v1.0 14

15 5. Användning I de a kapitel beskrivs normalt bruk och förberedelse för det. Funk on är automa sk, alla normalfunk on sköts med membran tryckknappar på display förutom påfyllning av tanken. 5.1 General beskrivning av program Programmet kontrollerar och justerar pumpen med hjälp av informa on som har matats in. Programmet används med nummerknapparna som är i nederkanten av display. Menyn (grön) ligger ovan nummerknappraden. Menu Arbete Kalibrering Minne Service Info 1 Arbete Flödeskalibrering Valning av konserveringsmedel 1 Service Info Display 2 Arbete Spara 2 Service 3 Arbete Logg << >> ESC Bild 4. Programmets konstruk on Med pilknapparna kommer man e steg upp (<<) eller ner (>>) i programstammen, ESC förs ll huvudmeny. 15 Instruk onsbok v1.0

16 5.2 Sä a i gång programmet Displaybilden vid startningen av programmet är här i nedan. Obs! Om display inte fungerar e er kopplingen av strömmen (traktor), kontrollera a s ckkontakten si er fast eller om s ckkontakten har en vippströmbrytaren som måste kopplas först Förändring av setup Genom a trycka pilknappen (4) visas följande display. Rulla display med pilknappen (4) och välj önskad värde och däre er tryck Ändra värde (3). Info Display 2040 Display SW: RTS: Epec (Dec :46:02) 2038 Modul SW: RTS: Veikko Paavilainen - + OK : 08 : 41 Swedish Språk 17 Ljus ESC Arbete Kalibrering Minne Service Info Bild 5. Huvudmeny Om du är säker på a setup är rä, tryck på knappen Arbete. Instruk on finns i kapitel 5.7 Användningen av syrautrustningen. 5.3 Grundinforma on och förändring Från Info meny (tryckknapp 5) kan man se programversionen, datumet (kan bytas), den (kan bytas), språket (kan bytas) och display klarhet (kan bytas). Bild 7. Setup förändring i Info Display Då lådan i fråga varande värde blir vit, kan värdet ändras med + / - knapparna. När man har nå önskad värde, ska man trycka OK-knappen(3) och värden vill lagras in i minnet. Ändringen av d har en fördröjning på cirka 15 sekunder. Man kan lämna Info Display ll grundläge genom a trycka ESC-knappen (5). Info Display 2040 Display SW: RTS: Epec (Dec :46:02) 2038 Modul SW: RTS: Veikko Paavilainen Ändra värde : 08 : 41 Swedish Språk 17 Ljus ESC Bild 6. Info Display Instruk onsbok v1.0 16

17 5.4 Kontroll och ändring av informa on Service display visar syrautrustningens läge Service display 03.9 l/min km/h bar 04.0 ma 22.4 V 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 0 Återställningssig Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning 0 Återställ last signal 0 Extern hastighetssignal 0 Traktors hastighetssignal 1 Gräs flödessensor 1 Pick-up sensor 50 Manuel PWM% >>/ ESC 1 s Bild 8. Service display 1. Flödesgivarens värde och antal av puls 2. Traktorhas ghet och antal av puls 3. Tryckgivarens tryckvärde och strömsignal 4. Spänning 5. Läget av givaren 6. Setup värde 7. Pumpens läge (röd = stop, blinkande orange standby, grön = pumpning) 8. Nästa meny/exit 9. Förändringen av värden (pekarens överföring) 17 Instruk onsbok v1.0

18 5.4.1 Förändringen på värden Med Meny knappen (1) kan pumpen startas enligt den inmatade PWM nivån eller med full effekt genom a trycka knappen en sekund. 1 Service display 03.9 l/min km/h Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% On/ Full 1s Foderflöde- eller pickupsignal är inte i bruk, dvs. pumpen startar omedelbart om Meny knappen (1) tryckas. Ändra värde >>/ ESC 1 s Då lådan i fråga varande värde blir vit, kan värdet ändras med + / - knapparna. När man har nå önskad värde, ska man trycka OK-knappen och värden vill lagras in i minnet. Om pickupgivaren kopplas bort, pickupens ly stannar inte pumpningen. Om foderflödesgivaren kopplas bort, pumpen kan startas och stoppas bara manuellt med menyknapparna. Om traktors has ghetsgivare kopplas bort, kalkyleringen sker med setup värde Om lastningsnollställningssignal kopplas bort, öppningen baklämmen stoppar inte automa sk pumpen. Genom a trycka knappen 5 under en sekund kommer man ll på Service display 2 sidan. 2 Service display 60 Önskat lastmängd 0 Automatisk mängdförändring 00.4 Flödesgivarens inkopplingsfördröjning 00.4 Flödesgivarens avkopplingsfördröjning 09.0 Arbetsbredd Bild 9. Service display 1 När man trycker pilknappen (4) kommer följande bild. Genom rullningen display med pilknappen väljer man önskad värde och e er det trycks Ändra värde knappen (3). << ESC Bild 11. Service display 2 1 Service display 03.9 l/min km/h Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% - + OK >>/ ESC 1 s På samma sä värden kan ändras här. Retur ll Service display 1 med knappen Bild 10. Förändringen på setup i Service display Instruk onsbok v1.0 18

19 5.5 Pumpens bruk i Service display Pumpen kan startas med knappen 1 på Service display 1 an ngen ll full effekt eller ll Manuell PWM% nivån, som kan inmatas 1 Service display 03.9 l/min km/h Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% Off/ Full 1s Ändra värde Bild 12. Pumpens bruk i Service display >>/ ESC 1 s 1 Service display 03.9 l/min km/h 0 Full power 10.0 Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 50 Manuel PWM% Off/ Full 1s Ändra värde >>/ ESC 1 s Bild 13. Full power Om man trycker knappen 1 över en sekund, pumpens effekt ökar ll fullt. Om knappen trycks oavbruten, pumpen pumpar med full effekt hela den. Om man frigör tryckningen av knappen, återställer pumpen ll den inmatade PWM% nivån. En lä tryckning av knappen 1 stoppar pumpen. Om pumpens Manuel PWM% värde inmatas över 95 %, så ser display ut som här nedan: 1 Service display 03.9 l/min km/h 0 Pumpstyrning max 10.0 Standard körhastighet 3.0 Larmgräns tryck 11.5 Larmgräns spänning] 0 Återställ last signal 0.00 bar 0 Extern hastighetssignal 04.0 ma 0 Traktors hastighetssignal 22.4 V 1 Gräs flödessensor 1 Gräs flöde 1 Pick-up sensor 1 Pick-up sensor] 0 Återställningssig. 97 Manuel PWM% Off/ Full 1s Bild 14. Anmälan om maximi Ändra värde >>/ ESC 1 s 5.6 Kalibrering Om en extern has ghetsgivare har valts från Service display, kan givaren kalibreras. An ngen syrans flöde eller traktorhas ghetssignal kan kalibreras genom a välja Kalibrering (2) från Huvudmeny Kalibrering av syrans flödesgivare Kalibreringen u örs så a man pumpar en på förhand känd volym syra och räknar flödesgivarens pulsmängd. Kalibreringen ska u öras med rik g vätska i rä arbetstemperatur, för vätskan täthet och viskositet påverkar givarens pulsmängd. Lösgör pumpens tryckslang före backven l och fly a slangändan ll extern kalibreringstank. Om slangen är för kort, byt längre slang. Före kalibrering kontrollera a kalibreringstanken står stadigt och slangen, som går i tanken, är stadigt fast. Om det behövs en människa för a hålla tanken och slangen, människan ha dugliga skyddsutrustningen. Från huvudmeny välj Kalibrering (2). Då får man följande display: 19 Instruk onsbok v1.0

20 Genom a rycka Spara knappen (4) kommer man ll nästa display: Flödeskalibrering 00.0 l/min 0 Flödesmätare pulser Flödeskalibrering Pumpad mängd L Liter Start >> Bild 15. Början av flödeskalibrering Fly ningen ll has ghetsgivarens kalibrering och avgång från kalibrering u örs så a man trycker pilknappen >> (5). Tryckningen av Start knappen (4) startar pumpen och räkningen av puls. Menytexten förändras från Start ll Stopp och pulsmängden och flödemängden enligt gammal kalibrering visas i display. Vid kalibrering pumpens varvtal är samma som Manuell PWM% värde i Service display. Setup värde är 50 % som är också llverkarens rekommenda on. E er pumpningen önskad mängd ll tanken tryck Stoppknappen för a stoppa kalibrering. Mata in med + / - knappen volymvärden [L] som har pumpats l/min Pumpad mängd L Bild 17. Flödesgivarens kalibrering Nu är det möjligt a börja en ny kalibrering (4) eller spara kalibreringsfaktor ll minnet (3). Minne display 252 Flödesmätare pulser Liter Spara till minne Start >> Kalibreringsvärde : 21 Kalibreringen klart Puls/l Ställe Välj minnesplats OK ESC Flödeskalibrering l/min Pumpad mängd L 252 Flödesmätare pulser Bild 18. Minne display Med pilknappen (4) väljer man minnesplats och med OK knappen(3) accepterar man det Liter Spara >> Bild 16. Slutet av kalibrering Instruk onsbok v1.0 20

21 Minne display Hastighetskalibrering Kalibreringsvärde : 21 Puls/l Ställe Sätt namn 0 1 DEFAULT Tillryggalagd sträcka 0 Hastighetssensor pulser m OK << - + Start ESC Bild 19. Namnskrivning ll konserveringsmedel Med Vänster-höger-pilknappen kan man välja önskad plats, med Upp-ner-pilknappen bläddrar man bokstav, som är alfabe sk ordning, och med OK knappen (3) accepterar man färdig ord. Bild 21. Början av has ghetsgivarens kalibrering När traktorn kommer ll början av en sträcka, vilkets avstånd är på förhand känd, tryck Start-knappen (4). I display kommer texten Stopp och pulsmängd. När traktorn når kalibreringssträckans slut, trycka Stopp knappen (4). Då med + / - knapparna kan man mata in den körda sträckan och kalibrering kan sparas ll minnet. Minne display Kalibreringsvärde : 21 Puls/l Ställe Sparade på stället DEFAULT Hastighetskalibrering Hastighetssensor pulser ESC Tillryggalagd sträcka Bild 20. Slutet av Minne display Med ESC knappen (5) kommer man ll flödeskalibreringens grunddisplay (Bild 15 Början av flödeskalibrering), därifrån med pilknappen >> (5) fly as ll has ghetskalibrerings och ut från Kalibreringsmeny Traktorhas ghetskalibrering I normal läge hasighetssignal kommer från redskapssignalkabel (puls/sträcka format, som utgångsvärde är standard 130 puls/m). Om man använder av en annorlunda pulsgivare ser kalibrering på följande sä : 10 << - + Spara m ESC Bild 22. Lagring av has ghetssignalens kalibrering E er kalibrering framträder en anmälan: Kalibreringen klart. E er de a Spara knappen förändras ll Startknappen och om kalibrering inte llfredsställer, den kan upprepas. Från Has ghetskalibrering display återvänder man genom a trycka ESC-knappen (5). 21 Instruk onsbok v1.0

22 5.7 Användningen av syrautrustningen Syrautrustningens vekliga användning sker från Arbete-meny (1). Följande display framträder Arbete display 1 1 Arbete l/min 00.0 tn 13 km/h 0.50 bar 1000 m 0.09 ha 25.4 V 0 PWM% Lass förbrukning 50 Förslag till 1000 m 0 Tank förbrukning 700 Tank mängd 500 Trippmätare Total förbrukning 40 l/1000m On/ Reset >>/ - Full 1s + lass ESC 1s Bild 23. Arbete display 1 1. Foderflödemängd som man har mä. Maximivärde 25 l/min. 2. Foderlastens vikt (inte ännu i bruk) 3. Körhas gheten som man har mä (förutsä a givare) 4. Körsträcka under de a lass, då pumpen har varit i bruk. Maximivärde är m. 5. Systemets spänning 6. Pumpens läge (signalljus) (röd=stopp, blinkande orange= beredskaps llstånd, grön=i gång) 7. Önskat flöde. Önskat flöde ll tusen meter kan justeras med + / - knappen (2 och 3). Önskat flöde förändras med e tryck på knappen som betyder en liter och två snabba tryck betyder 10 liter. Genom a hålla knappen i bo en oavbruten över en sekund, blir värdejusteringen snabbare. 8. Systemets tryck (sprutningstryck) 9. Area, som är mul plika onens produkt mellan sträckan, som har nämnt i punkt 4, och arbetsbredd. 10. Pumpstyranordningens pulsmodula ons pulsbredd av fullpulsen (PWM-nivå) 11. Konserveringsmedelvolym [L] som har använt ll de a lass. Kan ställas ll noll med Reset lass knappen (4) och då sparas data ll log filen. 12. Förslagsvärde på 1000 m [l/m] = (Önskad flöde [l?m])/((litermängd av förra lass [l])?(önskad litermängd ll lass [l]) ) 13. Automa sk funk on kan väljas från Service display, då värde för önskat flöde blir förslagsvärde på 1000 m, som vi har räknat. Maximivärde är 1000 l / 1000 m. 14. Räknar mängden av förbrukat konserveringsmedel e er tankens påfyllning. Maximivärde är 1500 l Instruk onsbok v1.0 22

23 15. Värdet Tank mängd räknas så a från 700 liters standardvolym subtraheras mängden av förbrukat konserveringsmedel. När det blir kvar mindre än 100 l, värdet blir röd och den blinkar varje 0,5 sekund. Om pumpen är igång eller i beredskaps llstånd, larmsummern ger ljudsignal (10 s intervall på 0,25 sek ljudsignal). 16. Trippmätaren mäts mängden av konserveringsmedel, som har förbrukats e er förra nollställningen. Nollställningen sker genom Reset trip knappen (3) i Arbete display Total förbrukning berä ar om den totala förbrukningen av konserveringsmedel. Den kan inte nollställas, maximivärde är (32-bit variabel). 18. Menyknappen (17), pumpen kan startas med knappen an ngen i enlighet med önskat flöde eller med full effekt (över 1 sekunds tryck på knappen). Pumpen övergår ll beredskaps llstånd och startar när pickup- och foderflödesensor ger signal. On texten förändras ll Off text och pumpen kan stoppas från den här knappen. Full power kräver oavbruten tryckning av knappen. 19. Lass Reset. Räknare 11 nollställs och uppgi erna sparas ll loggen. Sam digt nollställs också körsträckan, areal och d. Logg display visas en minuts d. 20. Övergång ll Arbete 2 meny och ll huvud meny (tryckning över 1 sekunds). 2 Arbete Sparade i logg 16.0 l/min 00.0 tn 50 Lass förbrukning 50 Förslag till 1000 m 13 km/h 0.50 bar 0 Tank förbrukning 1000 m 0.09 ha 700 Tank mängd 25.4 V 100 PWM% 500 Trippmätare 40 l/1000m Total förbrukning << Off/ Full 1s Reset trip Tank fyllning >>/ ESC 1s Bild 24. Spara i logg När den automa ska nollställningen görs (signal från baklämmen) eller manuell nollställning, Reset trip (3), sparas uppgi erna ll loggen. Till display kommer då en meddelande Arbete display 2 När man övergår ll Arbete 2 meny, display är likadan med Arbete display 1 förutom menybalken. 2 Arbete 16.0 l/min 00.0 tn 50 Lass förbrukning 50 Förslag till 1000 m 13 km/h 0.50 bar 0 Tank förbrukning 1000 m 0.09 ha 700 Tank mängd 25.4 V 100 PWM% 500 Trippmätare 40 l/1000m Total förbrukning << Off/ Full 1s Reset trip Tank fyllning >>/ ESC 1s Bild 25. Arbete display 2 Nu finns i meny 1 << symbol, med denna kommer man ll Arbete 1 meny, med meny 5 kommer man ll Arbete 3 meny eller ll huvud meny (tryckningen av knappen över 1 sekund). Reset trip (3) nollställer trip värdet och sparar uppgi erna ll loggen. Tank fyllning (4) nollställer Tank förbrukningen och sä er Tank mängd ll Instruk onsbok v1.0

FellowTM tank, monteringsanvisning

FellowTM tank, monteringsanvisning FellowTM tank, monteringsanvisning Mera information: Veikko Paavilainen +358 (0)400 593 033 www.fellow.fi fellow.tm@gmail.com Version 1.0 OBS! Läs noggrant instruktionsboken före installation. Bli säker

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry

BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry BRUKSANVISNING FÖR LH 500 IntelliSlurry LH. No. 020-510-S Version 1.04 AGROTECH AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tlf. +46 41113458 Fax. +46 41117484 www.agrotech.se 500 BETJENINGSVEJLEDNING 2 LH AGRO

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev

Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies. Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Skötsel och handhavande av dieselklump eller MD5 for Dummies Marindieselmotor Volvo Penta MD5 med 110S drev Stefan Fors, Västerås NF SWE 351 Juni 14 2007 Bild 1.1, vår egen Volvo Penta MD5A tillverkad

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Du sparar energi och miljö samtidigt som du håller koll på din elräkning

Du sparar energi och miljö samtidigt som du håller koll på din elräkning Nöjd kund-garanti Fortum Energidisplay har en nöjd kund-garanti på 32 dagar. Under garantitiden kan du montera och testa apparaten i lugn och ro. Om du inte är nöjd med energidisplayen kan du returnera

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer