8-KANALS/ 16-KANALS DVR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8-KANALS/ 16-KANALS DVR"

Transkript

1 8-KANALS/ 16-KANALS DVR Bruksanvisning SRD-852D/1652D

2 översikt EGENSKAPER Denna SRD DVR använder H.264 videokodning för 8 till 16-kanaliga ingångar och G.723-ljud för 4 kanaler och stöder också hårddiskinspelning och -uppspelning. Dessutom stöder det nätverksanslutning, erbjuder fjärrövervakning från en fjärrstyrd dator genom överföring av video- och ljuddata. Erbjuder bekvämt användargränssnitt 8/16 CH komposit ingångskontakter Stöder CIF(S)/2CIF(M)/4CIF(L) inspelningsformat Stöder nätverksöverföring Avsammanfl ätande processor för bättre bildkvalitet Visning av HDD-information och status genom användning av HDD SMART CIF-storlek (S) Inspelning i 480 (NTSC)/400 (PAL) IPS-hastighet (SRD-1652D) CIF-storlek (S) Inspelning i 240 (NTSC)/200 (PAL) IPS-hastighet (SRD-852D) Överskrivningsfunktion för hårddisk Säkerhetskopiering av masslagringshårddisk via höghastighets USB 2.0 Säkerhetskopieringsfunktion med USB 2.0 fl ashminne och extern CD-/DVD-skrivare Simultan inspelning och uppspelning av 8/16-kanals videodata Olika söklägen (Sök enligt Tid, Händelse, Säkerhetskopiering, POS och Rörelsedetektering) Olika inspelningslägen (Förfl uten Tid, Händelse, Planerad Inspelning) Utökad hårddiskanslutning (USB 2.0) Alarmgränssnitt Fjärrövervakningsfunktion med Windows Network Viewer 2_ översikt

3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs de här användaranvisningarna noggrant innan du använder enheten. Följ alla säkerhetsanvisningar som anges nedan. Förvara de här användaranvisningarna på ett lättåtkomligt ställe för framtida referens. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Läs de här instruktionerna. Behåll de här instruktionerna. Dölj alla varningar. Följ alla instruktioner. Använd inte apparaten nära vatten. Rengör endast med torr trasa. Blockera inga ventilationsöppningar, installera i enlighet med tillverkarens anvisningar. Installera inte nära några värmekällor, såsom element, värmeaggregat, spisar eller motsvarande apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme. Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad som är bredare än de andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det breda bladet eller det tredje stiftet fi nns för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i uttaget ska du kontakta en elektriker för att byta det gamla uttaget. Skydda strömsladden från att utsättas för tryck på grund av att du går på den, eller att den kläms, samt skydda bekväma recepterorer och den punkt där de går ut ur apparaten. Använd bara tillbehör/accessoarer som specifi ceras av tillverkaren. Använd bara med kundvagn, stativ, konsol eller bord som specifi ceras av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en kundvagn används ska du vara försiktig när du fl yttar kundvagnen/apparaten för att undvika att skada den till följd av att den välter. Koppla från den här apparaten under åskväder eller när den inte används under längre perioder. Överlåt all service åt behörig personal Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, exempelvis då en elsladd eller kontakt har skadats, vätska har spillts ut eller föremål har ramlat ned på apparaten, om apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har fallit. ÖVERSIKT Svenska _3

4 översikt INNAN DU BÖRJAR Den här bruksanvisningen erbjuder information om hur du använder DVR, med en kort introduktion, namn på olika delar, funktioner, anslutning till annan utrustning, menyinställningar och liknande. Du behöver komma ihåg följande meddelanden : SAMSUNG bibehåller all upphovsrätt till den här bruksanvisningen. Den här bruksanvisningen får inte kopieras utan föregående skriftligt samtycke från SAMSUNG. Vi ansvarar inte för någon förlust av produkten som uppstår till följd av att produkten inte används korrekt eller att användaren bryter mot instruktionerna som beskrivs i den här bruksanvisningen. Om du vill öppna kåpan för att kontrollera problem ska du kontakta butiken där du köpte produkten. Innan du installerar en extra hårddisk eller ansluter en extern lagringsenhet (USB-minne eller USB-hårddisk) till denna DVR, ska du kontrollera kompatibiliteten. Kontakta din leverantör för kompatibilitetslistan. Varning Batteri Om du byter till ett felaktigt batteri i produkten kan det orsaka explosion. Därför måste du använda samma typ av batteri som det som innan har använts i produkten. Nedan följer specifi kationer för det batteri du använder nu. Normal spänning : 3V Normal kapacitet : 170mAh Oavbruten standardlast : 0,2mA Driftstemperatur : -20 C ~ +85 C (-4 F ~ +185 F) J Anslut strömsladden till ett jordat uttag. Huvudkontakten används som urkopplingsenhet och ska vara fullt åtkomlig och funktionsduglig hela tiden. Batterier ska inte utsättas för överdriven hetta, exempelvis sol, eld eller liknande. Systemnedstängning Om du slår av strömmen under tiden produkten används, eller vidtar några åtgärder kan det orsaka skada på hårddisken eller produkten. Detta kan även göra att hela hårddisken inte fungerar som den ska när produkten används. Slå av strömmen med strömknappen på DVR-enhetens framsida. Efter att du har valt <OK> på popup-menyn kan du dra ur strömsladden. Du kanske vill installera ett UPS-system för säker användning för att förhindra skador som orsakas av ett oväntat strömavbrott. (För alla frågor rörande UPS ska du kontakta UPS-återförsäljaren) Driftstemperatur Den garanterade driftstemperaturen för produkten är 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F). Den här produkten kanske inte fungerar som den ska om du kör den direkt efter en lång tid av förvaring och om temperaturen ligger under den rekommenderade. När du använder enheten efter en lång tids förvaring i låg temperatur ska du placera produkten i rumstemperatur en stund och sedan starta den. Speciellt för den inbyggda hårddisken gäller att temperaturområdet är 5 C ~ 55 C (41 F ~ 131 F). Det är inte säkert att hårddisken fungerar i temperaturer som understiger detta. Ethernet-port Den här utrustningen används inomhus och alla kommunikationer är begränsade inom byggnaden. 4_ översikt

5 Förpackningens Innehåll Ta upp produkten ur förpackningen och placera den på en plan yta, eller där den ska installeras. Kontrollera att följande innehåll medföljer huvudenheten. Fjärrkontroll Strömkabel Programvaran Network Viewer /CD-skiva med bruksanvisning ÖVERSIKT Bruksanvisning Batterier Till Fjärrkontroll (AAA) SATA-Kabel Fixerskruv För Hårddisk Konsolfi xerskruv (4EA) Konsolfäste Svenska _5

6 översikt INNEHÅLL ÖVERSIKT 2 2 Egenskaper 3 Viktiga Säkerhetsanvisningar 4 Innan du Börjar 8 Delarnas Namn och Funktioner (Fram) 10 Delarnas Namn och Funktioner (Bak) 12 Fjärrkontroll INSTALLATION Kontrollera Installationsmiljön 15 Installation På Fäste 15 Fler Hårddiskar som Tillägg ANSLUTNING TILL EN ANNAN ENHET Anslutning av Video, Ljud och Monitor 18 Anslutning av Usb 19 Anslutning Till Pos-enhet 19 Anslutning av Ingående/Utgående Alarm 20 Anslutning av Rs-485-enheten 21 Anslutning Till Nätverket LIVE Komma Igång 25 Konfiguration av Live-skärm 29 Live-läge 31 Spot Ut 32 Zoom 32 Ljud På/av 32 Frys 33 Händelseövervakning ANVÄNDA DVR-ENHETEN Systeminställningar 44 Ställa in Enheten 52 Ställa in Inspelning 55 Ställa in Händelse 58 Säkerhetskopiering 59 Nätverkskonfiguration 66 Kontrollera en PTZ-enhet 6_ översikt

7 SÖK OCH SPELA Sök 71 Uppspelning WEB VIEWER Introducering av Web Viewer 74 Ansluta Web Viewer 75 Använda Live Viewer 81 Använda Search Viewer 85 Visningsinställningar 95 Om 95 Mobile Viewer ÖVERSIKT BACKUP VIEWER SEC Backup Viewer BILAGA Produktspecifikation 101 Produktöversikt 102 Standardinställning 105 Felsökning Svenska _7

8 översikt DELARNAS NAMN OCH FUNKTIONER (FRAM) SRD-852D ALARM HDD NETWORK BACKUP REC REC ZOOM FREEZE BACKUP SEARCH 9 0 TELE WIDE VIEW PRESET MODE AUDIO ALARM MENU DIGTAL VIDEO RECORDER SRD-852D DVD RECORDER USB OPEN/CLOSE RETURN SRD-1652D ALARM HDD NETWORK BACKUP REC REC ZOOM FREEZE BACKUP SEARCH TELE WIDE VIEW PRESET DIGTAL VIDEO RECORDER SRD-1652D DVD RECORDER MODE AUDIO ALARM MENU USB OPEN/CLOSE RETURN _ översikt

9 Delarnas namn Funktioner Lysdiodsindikator Kamerakontroll REC ALARM : Lampor på när en händelse inträffar. HDD : Visar normal åtkomst till hårddisken. Vid åtkomst till hårddisken tänds och släcks lysdioden. NETWORK : Visar status för både nätverksanslutning och dataöverföring. BACKUP : Visar när säkerhetskopiering pågår. REC : Tänds när inspelningen pågår. PTZ : Ställer in PÅ/AV för PTZ-läge. ZOOM(TELE) : Ställer in skärmen till digital zoom x2. Kör TELE-funktionen i PTZ-läge. FREEZE(WIDE) : Kör FRYS-funktionen i Live-läge. Kör BRED-funktionen i PTZ-läge. BACKUP(VIEW) : Kör SÄKERHETSKOPIERINGS-funktionen. Kör förinställningsvisnings-funktionen i PTZ-läge. SEARCH(PRESET) : Går till sökskärmen. Kör förinställningsvisnings-funktionen i PTZ-läge. Startar eller avslutar inspelningen. ÖVERSIKT / / / Riktnings / väljarknapp USB-port 1 / 2 MODE AUDIO ALARM MENU/RETURN kanal Jog shuttle OPEN/CLOSE Ström Stegvis Bakåtspolning ( ) : Används för att spola bakåt ruta för ruta när du är i PAUS-läge. Snabb Bakåtspolning ( ) : Används för snabb bakåtspolning i uppspelningsläge. Stopp : Används för att stoppa uppspelningen. Spela/PAUS-läge : Används för att pausa eller återuppta skärmen. Snabb Framåtspolning ( ) : Används för snabb framåtspolning under uppspelning. Stega Framåt ( ) : Används för att spola framåt ruta för ruta när du är i PAUS-läge. Används för att ändra ett värde eller fl ytta markören uppåt/nedåt/vänster/höger ( ). Väljer ett menyalternativ eller kör den valda menyn. Ansluter USB-enheter. Varje gång du trycker på knappen i Liveläge växlas skärmläget i ordning. Varje gång du trycker på knappen i uppspelningsläge växlas skärmläget i ordning. (1 live-kanal + (N-1) live-kanal) Ställer in ljudet till PÅ/AV. Avbryter ljuset för ALARMLYSDIODEN och det hörbara alarmet när det aktiveras och tar bort ikonen. Går antingen till systemmenyskärmen eller till den övre menyn från den undre. Används för att välja kanalnummer direkt i live-läget, eller nummer i det numeriska inmatningsläget. När en rullist visas i varje meny kan denna användas för rullning. I uppspelningsläge, - Jog : Pausar uppspelningen och går stegvis bakåt eller framåt. - Shuttle : Snabb uppspelning framåt eller bakåt. Används för att öppna och stänga DVR-RW-skivfacket. Strömlysdiod : Visar strömstatus PÅ/AV. Power-knapp : Används för att slå PÅ/AV DVR-enheten. Svenska _9

10 översikt DELARNAS NAMN OCH FUNKTIONER (BAK) SRD-852D SRD-1652D _ översikt

11 Delarnas namn Funktioner AUDIO IN AUDIO OUT VIDEO IN VIDEO OUT Ingående ljudsignalport (RCA-uttag). Utgående ljudsignalport (RCA uttag). Ingående Komposit Videosignal-port (BNC-typanslutning). Utgående Komposit Videosignal-port (BNC-typanslutning). VGA SPOT NETWORK RS-485 ALARM AC V~ IN Utgående VGA-videosignalport. En utgående live-skärmsport, separerad från VIDEO OUT. NÄTVERKS-anslutningsport. Används för RS-485-kommunikation. (TX+, TX-, RX+, RX-) - ALARM IN 1~16(SRD-1652D) : Ingående Alarmport - ALARM IN 1~8(SRD-852D) : Ingående Alarmport - ALARM RESET IN : Återställningsalarmport. - ALARM OUT 1~4 : Utgående Alarmport. AC 100~240V(50~60Hz) ÖVERSIKT Svenska _11

12 översikt FJÄRRKONTROLL DVR Tillgänglig efter växling till DVR-läget genom att trycka på knappen [DVR] på fjärrkontrollen. SEARCH Visar sökmenyn. MODE Ändrar skärmläget. POWER Visar skärmen Stäng popup. BACKUP Visar säkerhetskopieringsmenyn. OPEN/CLOSE Öppnar eller stänger CD-facket. DVR Aktiverar DVR-funktionen. NUMMERKNAPPAR [0~+10] Används som numeriska knappar eller visar en kanal. Hoppa över bakåt (enligt tidsmåttenhet), långsam bakåtspolning, långsam framåtspolning, hoppa över framåt (enligt tidsmåttenhet) T/W Zoomar in eller ut. MENU Går till systemmenyskärmen. ID Anger ID för systemet. Välj 2 siffror från 0 ~ 9 samtidigt som du trycker ned ID-knappen. Move Frame I pausläge går du till föregående/nästa bildruta. FR, STOP, PLAY/PAUSE, FF PTZ Visar eller avslutar PTZ. SCROLL,. Går till menyrullning. RETURN Återgår till föregående skärm. Upp/ned/vänster/höger ( )/ENTER Flyttar markören uppåt/nedåt/vänster/höger och kör vald meny. FREEZE Fryser skärmen tillfälligt. ZOOM Kör funktionen för digital zoom (x2). REC Startar eller avslutar live-inspelning. VIEW Kör visningsfunktionen i PTZ-läge. AUDIO Ställer in ljudet till på/av. ALARM Avbryter alarmet. REC LOCK Väljer låsfunktion för inspelning. PRESET Visar förinställning. Använda Nummerknapparna KANAL 1 9 Tryck på varje knapp mellan 1 och 9. KANAL 10 KANAL Tryck på knapp [+10] först och sedan på knappen 0 igen inom 3 sekunder. Tryck på knapp [+10] först och sedan på knappen 1 till 6 igen inom 3 sekunder. 12_ översikt

13 MONITOR Tillgänglig efter växling till monitorläget genom att trycka på knappen [MONITOR] på fjärrkontrollen. AUTO Väljer skärmstatus automatiskt. ID RESET Initierar ID-värdet till 00. P.MODE Väljer skärmläget. POWER Slår på/av strömmen för monitorn. NUMMERKNAPP [0~9] Ändrar system-id. MONITOR Aktiverar monitorfunktionen. ID Anger ID. Välj 2 siffror från 0 ~ 9 samtidigt som du trycker ned ID-knappen. ÖVERSIKT +/ Justerar ljudvolymen. MUTE Tystar utgående ljud. MENU Visar inställningsmenyn. Upp/ned/vänster/höger ( )/ENTER Flyttar markören uppåt/nedåt/vänster/höger och kör vald meny. FREEZE Fryser skärmen. UNDER SCAN Visar videoskärmen inom en skärm. SOURCE Väljer ingångssignalkälla. PIP Väljer eller väljer bort PIP-funktionen. Använda Nummerknapparna KANAL 1-9 Tryck på varje knapp mellan 1 och 9. Ändra Fjärrkontrollens ID Tryck på ID-knappen för fjärrkontrollen och kontrollera det ID som visas på DVR-skärmen. Fabriksstandard-ID för fjärrkontrollen är 00. Ange 2 siffror för ditt val i ordning och tryck samtidigt på [ID]-systemknappen. När ID-inmatningen är klar trycker du på [ID]-systemknappen igen för att kontrollera inställningen. M Om du vill ändra fjärrkontrollens ID till 08 : Tryck på 0 och 8 i ordning under tiden [ID]-systemknappen är intryckt. Fjärrkontrollens ID och DVR-enhetens ID ska överensstämma för att fungera korrekt. Se Fjärrenheter. (Sidan 48) Svenska _13

14 installation Läs följande innan du använder produkten. Använd inte produkten utomhus. Spill inte vatten eller vätska i produktens anslutningsdel. Utsätt inte systemet för överdrivna slag eller våld. Dra inte i elkontakten med tvång. Plocka inte isär produkten på egen hand. Överskrid inte angiven ingående/utgående märkspänning. Använd bara en certifi erad strömsladd. För produkter med jordad kabel, använd jordad kontakt. KONTROLLERA INSTALLATIONSMILJÖN Samsung Digital Video Recorder (nedan kallat DVR ) är en modern säkerhetsenhet och innehåller en står hårddisk och viktiga kretsar invändigt. När temperaturen stiger inuti produkten kan produkten gå sönder och livslängden förkortas. Observera följande rekommendationer före installationen. Temperatur Enhet: ºC Ett år: 24H X 365 DAGAR =8,760 H Livslängd (Enhet: TIMMAR) [Bild 1] Nedan följer rekommendationer när Samsungs DVR-enhet installeras på ett fäste. 1. Se till att fästet inuti inte förseglas. 2. Se till att det får cirkulera luft genom inloppen/utloppen som visas på bilden. 3. Om DVR-enheten eller andra enheter på fästet placeras tillsammans ska du se till att ha ett mellanrum eller installera en ventil för att tillåta öppen luftcirkulation. 4. För naturlig luftkonvektion, placera inloppet på undersidan och utloppet på ovansidan. 5. Vi rekommenderar starkt att en fl äktmotor installeras vid inlopp och utlopp för bättre luftcirkulation. (Montera ett fi ler i inloppet till skärmen för att stoppa damm och främmande ämnen). 6. Håll temperaturen på insidan av fästet och i omgivande områden mellan 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F) så som visas i bild 1. [Bild 2] 14_ installation

15 INSTALLATION PÅ FÄSTE Installera konsolen så som visas på bilden och dra sedan åt skruvarna på båda sidorna (2 skruvar på vardera sida). Fixera skruvarna ordentligt så de inte lossnar vid vibrationer. FLER HÅRDDISKAR SOM TILLÄGG Du kan installera fl er hårddiskar. Se till att koppla loss strömsladden från vägguttaget för att förhindra plötslig kortslutning, skada eller produktskada. Kontakta leverantören för mer information om hårddiskinstallation, eftersom felaktig installation eller fel inställningar kan orsaka skada på produkten. Antal hårddiskar som stöds : Standard, 1 hårddisk + Upp till 3 extra hårddiskar Se till att koppla ur strömsladden ur vägguttaget innan du fortsätter med installationen. Enligt fabriksstandard är huvudenheten utrustad med en hårddisk. INSTALLATION J Försiktighet för dataförlust (HDD-omsorg) Var försiktig så att data på hårddiskens insida inte skadas. Innan du lägger till en hårddisk ska du kontrollera att den är kompatibel med den här DVR-produkten. Hårddisken är sårbar för felfunktion på grund av att den är känslig mot kortslutning under användning. Se till att hårddisken är fri från sådan risk för kortslutning. Vi ansvarar inte för några skador som uppkommer på hårddisken till följd av användarens felaktiga användning eller kortslutning. Olika förhållanden kan orsaka skada på hårddisken eller inspelade data. För att minimera risken för dataförlust till följd av en skadad hårddisk ska du säkerhetskopiera data så ofta som möjligt. Data kan förloras på grund av extern påverkan under demontering eller installation av DVR-enheten. Hårddisken kan skadas om DVR-enheten plötsligt stoppas av ett strömavbrott under användningen. Hårddisken eller fi ler som är lagrade i den kan skadas om huvudkroppen fl yttas eller får slag under hårddiskanvändningen. Att tänka på när du lägger till en hårddisk När du lägger till en hårddisk ska du vara noggrann så att kablarna inte fastnar och att isoleringen inte lossnar. Var försiktig så att du inte förlorar montageskruvar och tillbehör. Om skruvarna eller tillbehören inte sitter ihop kan produkten gå sönder eller inte fungera som den ska. Kontrollera hårddiskens kompatibilitet innan du lägger till en hårddisk. Kontakta närmaste återförsäljare för att få en lista över kompatibla enheter. Svenska _15

16 installation Vid tillägg av hårddiskar Bilderna nedan är baserade på Modell SRD-1652D. 1. Lossa först skruvarna på vänster och höger sida och avlägsna kåpan. Kåpa 2. Lossa skruvarna (x4) i vänster/höger ovandel för att ta bort den övre konsolen och lossa de nedre skruvarna (x2) för att ta bort nedre konsolen. Övre Konsol Nedre Konsol 3. Installera hårddiskarna (x3) på den övre konsolen och fi xera med skruvarna. Övre Konsol Nedre Konsol 16_ installation

17 4. När installationen av extra hårddiskar är klar för du in nedre och övre konsolen i DVR-enheten och fi xerar med de medföljande skruvarna. 5. När installationen av extra hårddiskar är klar ansluter du strömkabeln och HDD-signalkablarna (SATAkabel) till anslutningar ~ på moderkortet. Observera att antalet hårddiskdatakablar inte har att göra med användningen av hårddisken. Du behöver bara sortera anslutningarna med avseende på längden för varje anslutning. INSTALLATION 6. Kontrollera om anslutningarna är korrekt gjorda och att det inte fi nns några fel i kablaget och lossa kåpan och fi xera med skruvarna. Kåpa Svenska _17

18 anslutning till en annan enhet M Bilderna nedan är baserade på Modell SRD-1652D. ANSLUTNING AV VIDEO, LJUD OCH MONITOR SPOT AC V~IN AUDIO OUT VIDEO IN VIDEO IN AUDIO IN VIDEO OUT (composite) VIDEO OUT (VGA) ANSLUTNING AV USB 1. Som fabriksstandard medföljer en USB-port för extern anslutning. 2. Du kan ansluta en USB HDD, USB CD/DVD-spelare, ett USB-minne eller en mus till USB-porten. 3. Om en USB HDD är ansluten till systemet fi nns identifi ering och inställningar tillgängliga i Meny > Ställa in Enheten > Lagr.enhet. (Sidan 46) 4. Den här produkten stöder hot-plugging, vilket ansluter/avlägsnar USB-enheten under systemanvändning. J Om du använder USB-enheten i säkerhetskopieringssyfte ska du formatera den med FAT32 på datorn om den inte är formaterad på DVR-enheten. 18_ anslutning till en annan enhet

19 ANSLUTNING TILL POS-ENHET Du kan ansluta en POS-enhet till RS-232C-porten på produktens baksida när du ansluter den direkt med en RS-232C-kabel. Anslutningsinställningen för RS-232C-porten är tillgänglig i Meny > Enhet > POS-enheter, tryck på knappen <POS-enhetsinställn.> och ställ in <Baudrate, Paritet, Data, Stoppbit och Överf.typ>. (Sidan 49) ANSLUTNING AV INGÅENDE/UTGÅENDE ALARM Porten för Ingående/Utgående alarm på baksidan består av följande. 1. Ingående Alarmport på SRD-852D 2. Ingående Alarmport på SRD-1652D ANSLUTNING TILL EN ANNAN ENHET 3. Utgående alarmport Svenska _19

20 anslutning till en annan enhet ALARM IN 1 ~ 8 (SRD-852D) : Ingående Alarmport ALARM IN 1 ~ 16 (SRD-1652D) : Ingående Alarmport ALARM RESET : Vid mottagning av Alarmåterställningssignal avbryter systemet den aktuella Alarmingången och återupptar sensorn. ALARM OUT 1 ~ 4 : Utgående Alarmport ALARM OUT ALARM IN ALARM IN ANSLUTNING AV RS-485-ENHETEN Anslut RS-485-enheten genom den bakre porten. M Du kan exempelvis ansluta och kontrollera PTZ-kameran som stöder RS-485-kommunikation. Överföringstyp : Du kan välja antingen halv eller full duplex som dataöverföringstyp. Baudrate : De baudrates som stöds är 600/1200/ 2400/4800/9600/19200/ M Kontrollera först om RS-485-enheten är kompatibel med produkten. Kontrollera att du inte ändrar polerna (+/ ) på RS-485- enheten när du ansluter den. Beroende på kameratyp, kan anslutningens polaritet vara olika. För ytterligare information, se respektive PTZkameradokumentation. PTZ-enhet Halv duplextyp Data ( ) Data (+) Full duplextyp Rx(+) Rx( ) Tx( ) Tx(+) Rear Tx( ) Tx(+) Rx( ) Rx(+) 20_ anslutning till en annan enhet

21 ANSLUTNING TILL NÄTVERKET Anslutning till Internet genom Ethernet (10/100BaseT) INTERNET Hubb/Omkopplare Back Bone Att ansluta till Internet med hjälp av routern Hub/Switcher RJ-45 Ethernet-kabel (Direktkabel) Windows Network Viewer ANSLUTNING TILL EN ANNAN ENHET INTERNET Router xdsl eller Kabelmodem xdsl eller Kabelmodem Extern Fjärransluten PC DDNS-server (Datacenter) Svenska _21

22 anslutning till en annan enhet Anslutning till Internet via ADSL RJ-45 Ethernet-kabel (Direktkabel) INTERNET Telefonlinje (ADSL) ADSL-MODEM Hubb/Omkopplare Windows Network Viewer 22_ anslutning till en annan enhet

23 live KOMMA IGÅNG Starta systemet Anslut strömsladden för DVR-enheten till vägguttaget. Tryck på Power-knappen på frontpanelen. LIVE REC 3. Du ser startskärmen. Startprocessen tar omkring 1 minut då ikonerna visas. Om en ny hårddisk installeras kan startprocessen ta något längre tid. REC 4. Liveskärmen visas med en signal :10: :10:25 Stänga Ned Systemet Du kan bara stänga ned systemet om du har loggat in i DVR-enheten. Du ska ha behörighet för <Stäng> för att stänga ned systemet om du inte är admin. 1. Tryck på knappen [POWER] på fjärrkontrollen eller frontpanelen, eller högerlicka för att visa kontextkänslig meny och välja <Stäng>. Bekräftelsefönstret Stäng visas. Använd pilknapparna på fjärrkontrollen eller frontpanelen för att gå till <OK> och tryck på [ENTER] eller klicka på <OK>. Systemet stängs ned. Stäng :10:25 Vill du stänga ned? OK Avbryt M För behörighetshantering, se Åtkomsthantering > Ställa in Behörighet (Sidan 39) :10:25 Svenska _23

24 live Inloggning För att komma åt en DVR eller begränsad meny måste du ha loggat in i DVR-enheten. 1. I liveläget högerklickar du på valfritt område på skärmen. Du ser den kontextkänsliga menyn som i bilden till höger. Scenläge :10:25 ZOOM Ljud av Frys Alarmstopp Insp Spela Sök Säk.kop. Huvudmeny Stäng Dölj lanserare Inlog :10:25 2. Klicka på <Inlog.>. Inloggningsskärmen visas. Du kan också se inloggningsskärmen för att få åtkomst till en önskad meny genom att trycka på knappen [MENU] på fjärrkontrollen eller frontpanelen. Inloggningsskärmen visas också om du trycker på en menyknapp på fjärrkontrollen eller frontpanelen för DVR-enheten när överensstämmande meny kräver inloggning. Som standard ställs initialt ID och lösenord in till admin och :10:25 Inlog. ID Lösen :10:25 admin OK Avbryt M För behörighetshantering, se Åtkomsthantering > Ställa in Behörighet (Sidan 39) Låsa Knapparna Detta förhindrar åtkomst till alla knappar som är tillgängliga i DVR-enheten. 1. I Live-läget kan du trycka på knapparna i ordningen [STOP [FREEZE] [STOP [FREEZE] [MENU]. Alla knapparna låses. 2. I låst läge blir du ombedd att ange ett lösenord varje gång du råkar trycka på någon av knapparna för att låsa upp dem först. Knapplåset avaktiveras om du anger administratörens lösenord :10: :10:25 Lösenord knapplås ID Lösen admin OK Avbryt 24_ live

25 KONFIGURATION AV LIVE-SKÄRM Ikonerna på Live-skärmen Du kan kontrollera status eller användning av DVR-enheten med ikonerna på live-skärmen :00:01 LIVE CAM 01 Namn Aktuellt Datum, Tid Inloggningsinformation Skärmläge Systemanvändning Videoingångsstatus Kameranamn/Kanal Kameraanvändning Visar aktuell tid och datum. Beskrivning När du är inloggad visas ikonen LOG ON. Visas om zoomfunktionen är aktiverad. Visas om du trycker på pausknappen. Visas i Autosekvensläge där alla kanaler växlar vid specifi ka tidsintervall. Visas om inspelningen pågår. M För att avbryta inspelning anger du lösenordet. Visas om det är ett problem med kylfl äkten. Visas om hårddisken är full och DVR-enheten inte har tillräckligt med plats för inspelning. Visas om ingen hårddisk är installerad eller den befi ntliga ska ersättas. Visas om hårddisken kräver en teknisk undersökning. Visas om ny fi rmware hittas i nätverket. Visas om ingen ingång anges under förhållandet där kameran ställs in på <PÅ>. Inget visas på skärmen om kameran ställs in på <AV>. Visar kameranamnet och den ändrade kanalen, om någon. Visar upplösning för inspelningsskärmen. (Sidan 54) Visas i PTZ-inställning och markeras med gult om PTZ används. Visar LJUD PÅ/TYST. Visas inte i videoläge om avaktiverat. Om sensorn är inställd på <PÅ>, visas den ingående signalen på skärmen för den anslutna kanalen. Visas om en rörelse identifi eras och rörelsedetektering är inställd på <PÅ>. Visar aktuellt inspelningsläge från Inspelning/Händelse/Planering. Svenska _25

26 live Felinformation Om den interna hårddisken inte är ansluten visas INGEN HÅRDDISK ( )-meddelandet, om något fel uppstår visas HÅRDDISKSFEL ( )-meddelandet längst upp i vänstra hörnet. I så fall ska du se till att kontakta ett servicecenter för att få hjälp, eftersom detta kan orsaka fel på inspelning, uppspelning eller säkerhetskopiering. Om kylfl äkten inte fungerar som den ska eller har problem visas fönstret <Fläktinformation> och felikonen för fl äkten ( ) visas i övre vänstra hörnet. I det här fallet ska du kontrollera den inbyggda fl äkten. Eftersom ett fl äktfel kan förkorta produktens livslängd ska du se till att kontakta servicecentret för hjälp. M Om du ser ikonen för fl äktfel eller ikonerna No HDD, HDD FAIL på skärmen ska du kontakta servicecentret för mer information. Live-skärmsmeny Utöver knapparna på frontpanelen och fjärrkontrollen kan du öppna önskad meny genom att högerklicka på valfritt område i live-läget. Den kontextkänsliga menyn som visas via högerklick varierar, beroende på inloggning/utloggning, skärmdelningsläge och DVD-läge. M Menyalternativen för Sökning, Inspelning, Säkerhetskopiering, Stängning och PTZ kan avaktiveras, beroende på användarens behörighet. Scenläge :10:25 ZOOM Ljud av Frys Alarmstopp :10:25Scenläge PTZ-kontroll ZOOM Ljud Frys Insp Alarmstopp Spela Insp Sök Spela Säk.kop. Sök Huvudmeny Säk.kop. Stäng Huvudmeny Dölj lanserare Stäng :10:25 Inlog :10:25 Dölj lanserare Inlog. < Delad > < Enkel > Delad Den kontextkänsliga menyn i delat läge varierar, beroende på inloggnings-/utloggningsstatus Scenläge Spot Ut ZOOM Ljud av Frys Alarmstopp Insp Spela Sök Säk.kop. Huvudmeny Stäng Dölj lanserare Utlog :10: :10:25 26_ live

27 Meny Beskrivning Scenläge Se Live-läge. (Sidan 29) Spot Ut Se Spot Ut. (Sidan 31) ZOOM Se avsnittet Zoom. (Sidan 32) Ljud på/av Se Ljud PÅ/AV. (Sidan 32) Frys Se Frys. (Sidan 32) Alarmstopp Stoppar alarmutgång och händelseövervakning. Se Händelseövervakning. (Sidan 33) LIVE Inspelning/Stopp Startar/stoppar standardinspelning. Spela Spelar sökresultat (data). Se Sök och Spela > Spela. (Sidan 71) Sök Se Sök och Spela > Sök. (Sidan 68) Säkerhetskopiera Se Använda DVR-enheten > Ställa in Säkerhetskopiering. (Sidan 58) Huvudmeny Öppnar huvudmenyn. Se avsnittet Använda DVR-enheten. (Sidan 34) Stäng Stänger av DVR-enheten. Verktyget Visa/Dölj Visar eller döljer startmenyn. Se avsnittet Visa Startprogrammet. (Sidan 28) Inlog./Utlog. Du kan logga in eller ut. Enkel Den enkla menyn är bara tillgänglig i enkelt läge. Den kontextkänsliga menyn för enkanaligt läge i delat läge skiljer sig från den för enkelt läge Helskärm Spot Ut PTZ-kontroll ZOOM Ljud :10:25 Frys Alarmstopp Insp Spela Stäng Dölj lanserare Utlog :10:25 PTZ Alarm Frys Meny Helskärm Beskrivning Välj och klicka på en önskad kanal i delat läge för att växla till helskärmsläge för den valda kanalen. PTZ-kontroll Öppnar PTZ-kontrollmenyn. PTZ-menyn aktiveras bara i enkanals live-läge. (Sidan 66) ZOOM Förstorar den markerade bilden. (Sidan 32) Svenska _27

28 live Visa Startprogrammet Du kan använda den startmeny som visas nederst på live-skärmen för att öppna den I Live-läget högerklickar du för att visa kontextmenyn och välja <Visa Startprogrammet>. Flytta markören nederst och klicka på ett önskat alternativ i startmenyn :10:25 M Om ingen inmatning anges på 10 sekunder döljs menyn. Startmenyn kan bara öppnas genom att använda musen. SRD-852D stöder inte 16-delat skärmläge :10:25 PTZ Alarm Frys Meny Beskrivning Datum/Tid Skärmläge Menyförklaringsknapp Ljud Zoom PTZ Alarm Frys Spela Spela in Visar aktuell tid och datum Indikeringen för AM/PM visas om du ställer in 12 som tidsformat i System > Datum/ tid/språk > Tid. (Sidan 34) Tryck på den här knappen för att växla skärmläget i ordning. Det aktuella läget markeras i vitt. Klicka för att visa den dolda menyn till höger. Slår PÅ/AV ljudet för den valda kanalen. Förstorar det markerade området. Detta är bara tillgängligt i Enkelt Live-läge. Kör PTZ-kontrollens startmeny. Detta är bara tillgängligt i Enkelt Live-läge. Stoppar alarmet om det aktiveras. Fryser Live-skärmen tillfälligt. Öppnar spelläget om en fi l för uppspelning fi nns och öppnar annars sökläget. Startar/Avslutar inspelningen på Live-skärmen. 28_ live

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

NX501E NZ501E ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Läs mer

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide TruVision TM TVN20 Quick Start Guide Innehåll Kontaktinformation 1 Förpackningsinnehåll 1 Installationsmiljö 1 Viktiga dokument 1 Installera TVN20 1 Konfiguration av TVN20 sammanfattning 2 Installera hårddiskar

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Snabbhandledning 7009518

Snabbhandledning 7009518 Snabbhandledning 7009518 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer