Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR Mellan Easycash Svenska AB ("Bolaget") och Kunden har träffats överenskommelse om förmedling av köp av valuta som verkställs av valutaväxlare på olika resmål, för växling till lokal valuta. Denna överenskommelse, gäller såvida inte annat avtalats. 1. Definitioner Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan: Bolaget Avser Easycash Svenska AB, orgnr: , Box 1131, Nacka strand Bokning Ej bindande avsikt att hämta ut resevaluta på det Resmål Kunden ska resa till. Köp av valuta sker på Kunden betalar för och hämtar ut valutan på något av de bank/uttagsmaskin eller växlingskontor Bolaget anvisat Kunden. Bekräftelse Bekräftelse på Bokning får Kunden genom en e-postbekräftelse med ett bokningsnummer för uthämtning av Kundens valuta. Bokningsnumret och SMS referens skickas även som SMS till Kundens mobiltelefon innan angivet uthämtningsdatum. Betalningssätt För betalning av valuta på Resmålet används svenska (SEK) Resmål Den turistort eller stad Kunden avser resa till. Bokning gäller ej andra resmål än det Kunden valt vid bokning. Aktuella resmål och bankpartners finns på Bolagets hemsida. Samarbetspartners Bolaget har avtal med olika researrangörer. Dessa finns på bolagets hemsida. Uthämtningsdatum Angivet datum som framgår av Bekräftelsen. Från uthämtningsdatum är köpet av valuta giltigt 10 dagar. Vardagar För Sverige gäller dag utom söndag och annan helgdag, inkl. dag före allmänna helgdagar såsom t.ex. midsommarafton och julafton. Växlapengar.nu/www.vaxlapengar.nu Avser Internettjänsterna på vaxladollar.se eller 2. Information 1. Kommunikation och tekniska krav För att kunna använda Växlapengar.nu krävs uppkoppling mot Internet. För sådan uppkoppling krävs viss dator och

2 kommunikationsutrustning, programvara samt Internetabonnemang. Bolaget utvecklar kontinuerligt funktionaliteten på Växlapengar.nu varför vi rekommenderar att Kunden använder operativsystem och webbläsare som uppdateras och stöds av tillverkarna. Information om vilka operativsystem och webbläsare som från tid till annan krävs för tillgång till Internettjänsten kan erhållas från kundtjänst eller via e-post:. Kunden ansvarar själv för tillgång till den tekniska utrustning och programvara som krävs för Växlapengar.nu samt ansvarar för sina uppkopplingskostnader mot Internet. Kunden ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda erforderliga antivirusprogram och brandväggar. Kunden står för kostnaden för denna utrustning. 2. Reservation mot eventuella felaktigheter Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter avseende information som presenteras på Växlapengar.nu. Hittar Kunden något som inte stämmer är vi tacksamma om Kunden meddelar oss via e-post till eller på telefon Copyright Innehållet på Växlapengar.nu skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. All kopiering av grafik, källkod och övrigt material är förbjuden utan upphovsmannens tillstånd. 4. Cookies Växlapengar.nu innehåller så kallade "cookies". Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbsida med cookies få information om att Växlapengar.nu innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. På Växlapengar.nu används cookies. Syftet med att använda cookies på denna webbplats är för att kunna anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser Kunden angivit. Accepterar Kunden inte cookies kan vissa av webbplatsens funktioner sluta fungera. Vill Kunden inte acceptera cookies kan webbläsaren ställas in så att Kunden automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas (se webbplatsens hjälpsidor för mer information). Vill du ha mer information från Bolaget, utan att använda dig av Växlapengar.nu, ber vi dig kontakta oss för personlig assistans per eller per telefon Läs mer hos PTS om vad cookies är och vad lagen säger. 5. Personuppgifter

3 De uppgifter som finns på Växlapengar.nu medför att Kunden per automatik godkänner lagring av personlig information på Växlapengar.nu, såsom alla person- och/eller företagsuppgifter som lämnas på Mina Sidor vid beställning av valuta. Syftet med att uppge personuppgifter är endast att Bolaget med säkerhet ska kunna identifiera kund vid beställning av valuta. Inga lagrade uppgifter säljs, hyrs eller lånas ut till annat ändamål. Vid besök på Växlapengar.nu accepterar Kunden att inte manipulera eller visa sidan genom "frames" eller på liknande sätt navigera med teknik som finns nu och i framtiden. Kunden accepterar även att inte överträda svensk eller annat lands lagar. 3. Bolagets åtaganden 1. Kunden genomför ett köpa av resevaluta på Växlapengar.nu. Efter köpet erhåller Kunden en Bekräftelse, varigenom Kunden kan hämta ut resevalutan på angivet Uthämtningsdatum samt 10 dagar fram i tiden. 2. Bolaget förmedlar köpet av valuta för Kundens räkning till Samarbetspartners som består av utländska banker, hotell samt andra relevanta valutahandlare. Bolaget ser till att Kunden kan hämtas på angivet resmål. Bolaget tar ej ansvar för tekniska fel på utrustning vid uthämtning av valuta. 3. Bolaget tillhandahåller finansiella tjänster, åtar sig att förmedla transaktionen i Kundens namn till Samarbetspartner för Kundens uthämtning av valuta. Bolaget hanterar penningmedel i samband med Bokningar. 4. Bolaget tillhandahåller en personlig sida, betecknad "Mina Sidor" där Kunden kan kontrollera sina tidigare transaktioner, valutaköp, valutakurser samt ev. mer information om resmålet och landets gällande valutabestämmelser. 4. Kundens åtaganden 1. Kunden åtar sig att hämta ut resevalutan på angivet resmål. 2. Kunden åtar sig att hämta ut köpet av valuta inom 10 dagar från Uthämtningsdatum. 3. Kunden skall svara för korrekta uppgifter som önskas av bolaget med anledning av Finansinspektionens krav. 5. Avgifter och kostnader vid återbetalning 6. Prisgaranti 1. Kunden åtar sig att betala ev. administrativ avgift och ev. valuta förlust för återköp av valuta till sitt bankkonto. 1. När Kunden gör köp via webbplatsen får Kunden den garanterat bästa växelkursen vid uthämtning av den lokala valutan på

4 7. Reklamation angivet resmål, förutsatt att jämförelsen går att göra på Internet. Prisgarantin gäller endast en gång per kund och resmål. 2. Om Kunden hittar en bättre växlingskurs än på webbplatsen via Internet, behöver Kunden enbart visa upp ett kvitto på växling i originalutförande. Efter att Bolaget fått kursen bekräftad hos växlingsföretaget ersätter Bolaget Kunden för mellanskillnaden. Prisgarantin gäller endast växling till sedlar upp till SEK och endast vid jämförelse av växelkurser som tillhandahålls av banker och andra valutahandlare med verksamhet som bedrivs från fast driftställe i Sverige och som bedriver sin handel via Internet. Garantin gäller endast Bokningar innan utresedatum. 8. Ansvar 1. Kunden skall inom tre (3) Vardagar från växlingstillfället, anmäla sitt ersättningsanspråk, när det gäller prisgarantin under p Kunden må göra gällande påföljder enligt p. 8 om Kunden inom två månader efter det att Kunden borde ha märkt eller märkt felet, underrättat Bolaget därom. Detta gäller dock inte om Bolaget har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. 3. Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post eller avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när detta gjordes. 4. Bolaget är i intet fall ansvarigt för skada som inträffat till följd av att reklamation inte skett i rätt tid. 5. Bolaget skall dock oavsett om reklamation ej skett i rätt tid, vidtaga rättelse vad avser angivna växelkurser. Sådan rättelse skall dock inte föranleda Bolaget något ansvar. 1. Föreligger fel i tjänsten som Bolaget ansvarar för, så skall Bolaget med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa felet om så är möjligt. 2. Kunden har vidare, om han inte har kunnat använda tjänsten i väsentliga avseenden till följd av fel i tjänsten som orsakats av Bolaget, rätt att för perioden från anmälan av felet och under den tid bristen föreligger, erhålla en skälig nedsättning vid uttag på resmålet. 3. Har Bolaget orsakat felet genom försummelse som är att hänföra till Bolaget, så ansvarar Bolaget med den begränsning som framgår nedan under p Ansvarsbefrielse 1. Om Bolaget eller Kunden förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom t.ex. blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från Samarbetspartners på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra

5 10. Avtalsperiod befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Har tjänstens fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än två (2) månader på grund av viss ovan angiven omständighet, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet. 2. Skulle skadeståndsansvar uppstå, skall såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, parts skadeståndsansvar per Bokning vara begränsat till SEK Part ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra partens eventuella ersättningsskyldighet mot tredje man. 11. Ångerrätt 1. Detta avtal gäller tom. två dagar efter valt uttagsdatum och gäller således för per köp. Undantag gäller för prisgarantin som endast kan nyttjas en gång per kund och resmål. 1. För avtal som ingås på distans gäller distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ett distansavtal är när parterna, dvs. Bolaget och Kunden såsom konsument, ingår avtal inom ramen för ett av Bolaget organiserat system för att träffa avtal på distans och kommunikationen uteslutande sker på distans. Exempel på distansavtal är avtal som ingås via Internet, telefon eller vid svar på brevutskick eller annons. 2. Om avtalet är ingånget på distans har Kunden rätt att, inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, frånträda avtalet. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt skall lämnas eller sändas av Kunden till Bolaget. 12. Förtida uppsägning 1. Vardera parten äger rätt att säga upp avtalet till upphörande om: a. Andra parten väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal och inte inom tio (10) dagar vidtar rättelse, efter skriftlig anmälan därom, ställd i förekommande fall till Bolaget eller Kunden med hänvisning till denna punkt; eller b. Motparten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller eljest är på obestånd. 2. Uppsägningen skall ske vid angiven tidpunkt och skall ske skriftligen via bud, postbefordran eller e-post, för att vara gällande. 3. Kunden har inte rätt att ensidigt och utan Bolagets medgivande under avtalsperioden ändra det/de medel som för närvarande används för distanskommunikation, dvs. det sätt på vilket kommunikationen mellan Kunden och Bolaget sker på.

6 4. Om Kunden inte godtar ändringar under p. 14 nedan, har Kunden rätt att omedelbart säga upp avtalet. 13. Meddelanden 14. Ändringar 1. Uppsägning eller andra meddelanden skall ske skriftligen på svenska språket genom bud, rekommenderat brev eller e-post till följande adress: Om via bud eller post: Easycash Svenska AB Box Nacka strand Om via e-post: 2. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda a. om avlämnat med bud: vid överlämnandet; b. om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; eller c. om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats. 1. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Information om ändrade villkor lämnas på webbplatsen. Om ändringen är av väsentlig betydelse för Kunden, skall villkorsändringen ha verkan gentemot kunden från och med den trettionde (30) kalenderdagen efter den dag då Kunden skall anses ha mottagit meddelandet därom. 15. Tillämplig lag och tvist 1. Detta avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med Svensk lag. 2. Har Kunden reklamerat tjänsten hos Bolaget, men inte godtar Bolagets bedömning i reklamationsärendet, så kan Kunden skriftligen vända sig till Bolagets klagomålsansvarige. Denne utreder ärendet och återkommer till Kunden med ett skriftligt svar inom skälig tid. 3. Om prövningen av Kundens klagomål, trots kontakter med klagomålsansvarig, inte resulterar i en för Kunden tillfredsställande lösning, kan Kunden kontakta Allmänna reklamationsnämnden ("ARN"). ARN prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister med näringsidkare om beloppet som klagomålet avser inte överstiger ett visst minimibelopp samt att anmälan sker inom viss angiven tid. För närmare information om klagoprocessen hos ARN (se 4. I övrigt så gäller att tvister med anledning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras genom

7 skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts ("Institutet"). Understiger tvisteföremålets värde SEK skall Institutets regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. 5. Dock skall alltid tvist, om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), avgöras av allmän domstol. Easycash Svenska AB Mångfaldigande av avtalet enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk är förbjuden. Förbudet omfattar varje form av mångfaldigande genom t.ex. kopiering och tryckning m.m. Easycash Svenska AB - Version 1.4

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer