Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012"

Transkript

1 Datum Beteckning Birgitta Henecke Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för En skola på vetenskaplig grund den 27 april 2012 Närvarande: Tomas Johansson, Åsa Melkersson, Siv Wilborgsson Christer Olofsson, Martin Persson (ordf), Birgitta Henecke (sekr) och Emma Wolf. 1. Mötets öppnande. Martin öppnade mötet och hälsade välkomna. 2. Minnesanteckningar från föregående möte Godkändes och lades till handlingarna. 3. Styrgruppens roll Martin framhöll att det för att projektet ska bli framgångsrikt krävs en tydlig styrning och ledning, liksom ett markerat engagemang från styrgruppsmedlemmarna. Det har dock varit svag uppslutning på styrgruppens möten. Martin betonade att förväntningar på projektet är höga och det är viktigt att det skapas goda förutsättningar att infria dessa. En enighet fanns i styrgruppen om att det kan finnas anledning till en något högre mötesfrekvens till hösten. Christer påpekade att samarbetet mellan kommunerna i det sydöstra hörnet är begränsat, vilket medför att hans mandat som företrädare för kommunerna blir otydligt. Det är följaktligen en fråga som behöver lyftas med kommunerna i sydöst. Nordöstra hörnet ska diskutera vem som ska ersätta Karin som ordinarie styrgruppsmedlem. Åsa försöker få klarhet i detta och återkommer vid nästa möte. För att utveckla samarbetet i styrgruppen föreslog Martin ett tvådagars internat i slutet av augusti. Emma presenterade förslag på konferensanläggningar. Beslöts att en kick-off hålls lunch till lunch den augusti på Skåne Tranås vandrarhem. Birgitta bokar och återkommer med information. (OBS! Nämnda datum för internatet har senare ändrats till den augusti) Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb:

2 4. Lokalfrågan Martin har varit i kontakt med KFSK:s förbundsdirektör Göran Persson angående att Birgitta fortfarande saknar kontor eller annan fast arbetsplats. Även Birgitta har därefter talat med Göran som ansåg att en extern arbetsplats kunde vara ett alternativ. Birgitta presenterade de fyra olika alternativ som hon hittills hämtat in information om: två olika företagshotell (Media Evolution i Västra hamnen resp. ett kontorshotell vid Triangeln), Malmö högskola respektive FoU Malmö. För- och nackdelar med de olika alternativen diskuterades. Siv ansåg att möjligheterna att hitta en fast plats i KFSK:s lokaler först borde undersökas närmare och åtog sig att göra så. Frågan tas upp på nytt vid nästa styrgruppsmöte. 5. Publicering, presentation och uppföljning av den inledande inventeringen Inventeringen av kommunernas utvecklingsbehov och forskningsanvändning har presenterats vid presidiemöte den 20 mars och förvaltningschefsmöte den 23 mars, liksom för Lunds utvecklingsledare den 13 april och ett nationellt kommunnätverk, bestående av 14 kommuner av Lunds storlek, den 14 april. Inventeringen kommer även att redovisas vid en föreläsning för Båstads ledningsgrupp den 29 april (som en del av en allmän presentation av FoU Skola och en skola på vetenskaplig grund), för Skåne Nordväst den 30 april samt vid KFSK:s möte för utvecklingsledare den 2 maj. Vid det sistnämna tillfället avsätts även tid för diskussioner om de utvecklingsområden och behov av forskningsstöd som framkommit. Vid förvaltningschefsmötet den 25 maj tas inventeringen upp på nytt som ett underlag för gruppdiskussioner. Syftet är att precisera framkomna utvecklingsområden och vilken typ av aktiviteter som bör kopplas till dessa. Så snart Emma sett över layout och liknande läggs promemorian ut på webbsidan. Birgitta har på Martins förfrågan kontrollerat kostnaden för eventuell rapporttryckning. Styrgruppen beslöt att det är tillräckligt med publicering av en pdf-version som är tillgänglig via webben. Birgitta kallar kontaktpersonerna till en träff i september för uppföljning av den inledande inventeringen. 6. Utvärdering av vårens föreläsningsserie Antalet anmälda till FoU Skolas tre föreläsningar under våren uppgick sammantaget till 261. Av de 261 anmälda deltog 227 personer. Ett relativt högt frånfall (16 anmälda per tillfälle) fanns vid de två senare föreläsningarna. Ett stort antal intresserade fanns samtidigt på en reservlista, men till följd av att avanmälan i de flesta fall kom i sista stund eller inte alls, kunde endast ett fåtal av dessa reserver erbjudas plats.

3 Vi kommer därför framöver ändra villkoren för avanmälan. Sammantaget representerade deltagarna 22 av 32 medlemskommuner. Framför allt Helsingborg, Lund och Svedala hade ett högt antal deltagare. Helhetsbilden är dock att deltagandet har varit relativt väl spritt i regionen. Emma beskrev resultatet av webbenkäten. Svarsfrekvensen på webbenkäten har varit förhållandevis hög och varierat mellan procent. Enkäten visar att andelen deltagare som fann föreläsningarnas innehåll intressant och relevant genomgående var i majoritet. De flesta ansåg även att tidsomfattningen var lagom. En helhetsbedömning av varje föreläsning visade på följande andel mycket nöjda: Tomas Kroksmark, den 1 mars: 78 procent Mona Holmqvist, den 22 mars: 58 procent Eva Minten och Per Kornhall, den 18 april: 76 procent Övriga var ganska nöjda med undantag för den andra föreläsningen, där det även förekom en mindre andel (3 procent) missnöjda. Som förklaring nämns främst en relativt lång allmänt hållen inledning innan innebörden av learning study började behandlas, men också att fokus riktades mot tidigare stadier. De önskemål framöver som uttryckts i enkäten gäller bland annat följande: Uppföljning och fler utbildningstillfällen Konkreta exempel (på hur skolor arbetar framgångsrikt). Viktigt med koppling teori praktik Ännu mer om hur aktuell forskning ska förankras i skolan Aktuell forskning kring förskola och fritidshem behöver också lyftas fram Föreläsningar om bedömning för lärande Goda och intressanta föreläsare från andra delar av landet eller världen som vi inte har så lätt tillgång till annars Tillgång till PPP innan föreläsning Bord för anteckning FoU Skola kommer att sträva efter att ta tillvara de önskemål som framkommit. Föreläsningsserien har genererat ett överskott på ca kr som därmed kan användas för framtida aktiviteter. Martin ansåg att utvärderingen bör tas upp på förvaltningschefsmötet den 25 maj. I synnerhet finns anledning att resa frågan om varför vissa kommuner hittills inte deltagit. Emma skapar presentation till förvaltningsmötet med diagram för deltagande.

4 7. Lägesrapport - Kontaktyta gentemot politiker I samband med en presentation av FoU Skola har Kommunförbundets styrelse uttryckt önskemål om en kontaktyta till verksamheten i form av en politisk referensgrupp eller liknande. Siv föreslog istället en fortsatt återkoppling till beredningen och ansåg inte att någon ny grupp behövs. Styrgruppen instämde i detta. Beslöts samtidigt att FoU Skola framöver även ska bjuda in politiker till föreläsningar och andra aktiviteter av relevans. - Uppföljning av vårens föreläsningsserie Vårens föreläsningsserie följs upp med en föreläsning i Kristianstad där lokala exempel redovisas den 11 sep. Arrangemanget sker i samarbete med Kristianstads kommun som står för lokalen. Ängelholm presenterar vid detta tillfälle arbetet med att forma Strövelstorpsskolan till en modellskola. Därutöver redovisas exempel på arbete med learning study från Kristianstad, Trelleborg och Örkelljunga. Inbjudan går i förväg ut till de som deltagit i vårens föreläsningsserie, med en kopia för kännedom till förvaltningscheferna i berörda kommuner. Någon vecka därefter följer en bredare inbjudan. - Höstens föreläsningsserie om Inkludering dess villkor och förutsättningar Inbjudan sänds ut inom den närmaste tiden. Serien har omarbetats utifrån styrgruppens önskemål. Birgitta beskrev upplägget (finns tillgängligt på webbsidan). Samtliga föreläsningar hålls i Tandläkarhögskolans aula i Malmö med plats för ca 200 personer. Även denna serie följs upp med lokala exempel i februari Det påbörjade FoU-projektet om inkludering i Ifous regi, där bland annat Höör och Landskrona deltar, är ett givet inslag. Beslöts att ta upp frågan om fler relevanta exempel på förvaltningschefsmötet den 25 maj. Inbjudan till den avslutande föreläsningen med lokala exempel går ut i höst. - FoU-projekt om digitaliseringen i skolan i samarbete med Ifous Den inledande inventeringen visade att användningen av digitala lärverktyg i skolan allmänt ses som ett centralt utvecklingsområde. Forskningsstödet för relevanta vägval upplevs samtidigt som svagt. Förvaltningschefen i Lidköping vid Vänern har tagit initiativ till att inleda ett FoU-projekt med detta tema i samarbete med Ifous. Fem kommuner i Skåne (Eslöv, Kristianstad, Landskrona, Ystad och Vellinge) har anmält intresse av att ingå projektet. Ett första idé- och planeringsmöte hålls i KFSK:s lokaler den 5 juni.

5 - IKT-studie i Staffanstorp i samarbete med Malmö högskola Arbetet med att samla in underlag för att planering av en pilotstudie av Staffanstorps arbete med att ta fram digitala verktyg för modersmålsstöd i förskolan har påbörjats av fil dr Karin Jönsson, Malmö högskola. Ambitionen är att ett utkast till projektplan ska finnas i juni. - Forskardagar och forskningscirklar Kommunernas önskemål om forskardagar, med korta redovisningar av pågående forskning, och forskningscirklar har tagits upp med regionens lärosäten. Samtliga lärosäten har uttryckt ett intresse för att bidra. Malmö högskola har nämnt möjligheter till en forskardag redan under hösten 2012 och har en lång tradition av forskningscirklar, inte minst i samarbete med Malmö stad. Utbildningsvetenskapliga institutionen vid Campus Helsingborg vill erbjuda en forskardag under våren 2013, i samband med att en antologi om utbildningsvetenskaplig forskning publiceras. En förfrågan om intresse för att ordna forskningscirklar har skickats i ut till det utbildningsvetenskapliga nätverket, bestående av ett 80-tal forskare inom olika discipliner vid Lunds universitet. Högskolan i Kristianstad önskar en samplanering av initiativen och att FoU Skola kallar till gemensamma planeringsmöten. Dessutom efterfrågas ett nytt gemensamt avtal om forskningscirklar som ersätter befintlig verksamhet i form av den så kallade Tankesmedjan. Styrgruppen såg inte något behov av detta utan menade att det initialt kan vara intressant att ta del av de olika möjligheter som var och ett av lärosätena har att erbjuda. - Nätverk och förmedlingscentral för forskarutbildade i samarbete med Forskarnätet Skåne/Forskningsambassadörerna Möjligheter till och intresse för att skapa ett regionalt nätverk för forskarutbildade och forskarstuderande lärare diskuteras på ett möte med Forskarnätet Skåne/Forskningsambassadörerna den 9 maj. Birgitta träffar sedan projektledarna för Forskarnätet den 24 maj för att konkretisera planera och utforma ansökan om externa medel. - Kommunsamverkan utifrån utvecklingsarbetet i ParT/Utsikter i Helsingborg och Landskrona Vid ett informations- och samverkansmöte i Helsingborg deltog representanter från fem kommuner (Bjuv, Eslöv, Hörby, Tomelilla, Osby). Utifrån det inledande mötet önskade projektledningen för ParT/Utsikter relativt snart en intresseanmälan om konkret samverkan och en sådan förfrågan sändes därför ut av FoU Skola. Märkbart var att flertalet upplevde att förfrågan om konkret samverkan kom i ett för tidigt skede. Tomelilla visade dock intresse och ett nytt möte mellan de aktuella kommunerna har planerats in i slutet av maj. En ny inbjudan till vidgad samverkan kan möjligen ske därefter.

6 - Kvalitet i förskolan ett utvecklingsarbete i samverkan med Högskolan i Kristianstad En forskargrupp vid högskolan i Kristianstad bjöd via FoU Skola in till ett möte den 20 mars om forskningsprojektet Kvalitet i förskolan där samarbetskommuner söktes. Åtta kommuner visade ett initialt intresse för detta: Eslöv, Hässleholm, Landskrona, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Ystad och Östra Göinge. Efter återupprepade kontakter med forskargruppen från Birgittas sida har framkommit att synnerligen särskilda omständigheter har uppstått som har medfört att återkoppling utifrån det inledande mötet hittills inte skett, men att sådan kommer så snart som möjligt. - Sammanställning av möjligheter till extern finansiering Arbete pågår med en sammanställning av stipendier för kompetensutveckling och utvecklingsarbete inom skolväsendet. En student på mastersnivå har anlitats för det grundläggande arbetet. Slutrapport redovisas den 21 maj. Efter översyn och bearbetning bör en presentation kunna läggas ut på webbsidan i juni. - Medverkan i externa föreläsningar Birgitta medverkar på Framtidens lärande i Stockholm den 14 maj och har till hösten anlitats för en längre föreläsning (90 min) på Skoldagarna i Malmö den 30 oktober. Ersättningen om kr tillfaller FoU Skola. 8. Övrigt Siv framhöll att styrgruppen behöver följa upp kvaliteten i den pågående tankesmedjan. Ett ekonomiskt underskott finns dessutom, då en kommun avbrutit medverkan. Siv meddelade att en uppmaning kommer att gå ut från KFSK:s sida om att säga upp avtalet om Tankesmedjor utifrån de synpunkter som inkommit från kommunerna i samband med inventeringen. 9. Nästa möte Nästa möte hålls den 14 juni kl i Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund.

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län Dokumenttyp Utvärdering Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDERING GENOM SPRÅK Revidering 01 Datum

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer