Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne"

Transkript

1 Datum Beteckning Siv Wilborgsson Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola kring hur arbetet med att föra ner forskningsresultat inom skola och förskola till verksamhetsansvariga och lärare kan genomföras. Diskussionen utvidgades under våren 2010 till att omfatta alla universitet/högskolor och kommuner i Skåne samt Kommunförbundet Skåne. Förvaltningscheferna i Skåne utsåg en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett underlag för bildande av en organisation, för genomförande och spridande av skolnära forskning inom skola/förskola i Skåne. Utgångspunkten var att åstadkomma en samverkan med alla universitet/högskolor i Skåne utan att utesluta samverkan med andra lärosäten, t.ex. de som bedriver rektorsutbildningen i regionen. Gruppens uppdrag var också att undersöka möjligheten att integrera verksamheten inom FoU Skåne. Forskning, innovation och utveckling En av kommunens huvuduppgifter är att skapa en skola som främjar alla barns och elevers utveckling och lärande samt livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (nya skollagen 1 kap 4-6 ). Detta pekar på ett ökat professionellt ansvar för lärare och skolledare att ta till sig och använda ny kunskap och vetenskap på ett systematiskt sätt. Forskning med relevans för lärarutbildningarna och skolan i vid mening bör stärkas i Sverige. Lärare och skolledare bör ges möjlighet att ta del av relevant forskning. Förutsättningar måste skapas för att lärare, skolledare och forskare ska kunna mötas för diskussion och dialog. Att utveckla en nära samverkan mellan kommuner, gymnasieförbund, Kommunförbundet Skåne och universitet/högskolor kring dessa frågor är ett uttryck för ett gemensamt ansvarstagande för att tillgodose dessa behov. Genom att utveckla samverkan kring forskning och utveckling skapas förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund som medför en förändring av verksamheten/praktiken. Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb:

2 Vision för arbetet är: En skola på vetenskaplig grund Det primära målet är: Högre måluppfyllelse för samtliga barn/elever I skolan avser det t.ex. bättre resultat i form av fler som når målen för utbildningen, genom exempelvis förbättrade förutsättningar för lärande. I förskolan är måluppfyllelsen inte lika självklar men det finns mål för verksamheten och i den kommande läroplanen för förskolan förtydligas förskolans utvecklings- och lärandeuppdrag. FoU Skåne Kommunförbundet Skåne samordnar forskning och utveckling för Skånes kommuner. Kommunförbundet Skåne har inrättat och utgör organisatorisk hemvist för en FoU-enhet. Den politiska ledningen för Kommunförbundet Skåne har det juridiska ansvaret. Verksamheten startade år FoU Skåne är en verksamhet som i huvudsak företräder kommunernas FoUintressen inom välfärdsområdet, med hög grad av autonomi i förhållande till de akademiska institutionerna och med egna forskare från olika discipliner engagerade. Detta innebär inte att FoU Skåne avsäger sig samverkan med universiteten/ högskolorna. Tvärtom, vid behov köps tjänster, kurser och olika typer av forskningsinsatser in från olika universitet. Följande kunskapsområden är aktuella inom FoU Skåne: handikappomsorg individ- och familjeomsorg äldreomsorg FoU Skåne är en mötesplats för praktiker och forskare. Här får företrädare för kommunala verksamheter inom välfärdsområdet möjlighet att byta erfarenheter och kunskaper med forskare. Via FoU Välfärd kan de få stöd att utveckla verksamheter och tjänster. FoU Skåne riktar sig idag till kommunernas handikappomsorg, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg. Under hösten 2010 utökar FoU sin verksamhet inom området miljö och samhällsbyggnad. Styrelsen för Kommunförbundet Skåne beslutade om en Kommunal forskningsoch förnyelsestrategi för Skåne, år Syftet med forskningsstrategin är att identifiera ett antal strategiska forskningsområden och att initiera en diskussion över hur forskning kan bedrivas för att optimera tillgängligheten för kommunerna. Strategin visar på fem strategiskt viktiga forskningsområden ur ett kommunalt perspektiv: välfärd, arbetsliv, organisering, teknik och regional tillväxt. Flera av

3 områdena är i praktiken sammanvävda, i denna forskningsstrategi är barn och ungdom samt skola/förskola kategoriserad inom välfärdsområdet. FoU Skåne inom verksamhetsområdet barn och utbildning Målsättningen är att starta FoU Skåne inom verksamhetsområdet barn och utbildning senast den 1 augusti En skola på vetenskaplig grund samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner och universitet/högskolor. Med möjligheter att styra forskning mot för kommunerna intressanta områden praktikstyrd forskning. Bilden av vilka mål och behov kommunerna har med forskningen måste bli tydligare, vilket FoU Skåne planeras att bidra till. Fortsatt praktikförändring inom skola/förskola ska ske på vetenskaplig grund. Alltså bör forskningen inom skola/förskola utgöra grund för kompetensutveckling och ökad förståelse hos kommunernas anställda rektorer, lärare och förskollärare m.fl. Forskningen kan vara såväl tidigare forskning på området som den forskning som pågår idag på våra universitet/högskolor, eller forskning som personal engagerar sig i efter intresse och beställning av någon av kommunerna. Forskning som är intressant i detta sammanhang är den som bedrivs inom det didaktiska och pedagogiska området, d.v.s. inom utbildningsvetenskap. Organisation (se även bilaga) Förvaltningscheferna i Skåne utser en representant per hörn samt en representant från Malmö till en styrgrupp. Styrgruppen utser inom sig en ordförande för ett år. Styrgruppen är beställare av uppdrag, beslutar om prioriteringar av projekt och har att se till att de ekonomiska ramarna följs. Styrgruppen upprättar varje år ett verksamhetsprogram kompletterat med aktivitetsplaner och uppskattade budgetkostnader för respektive projekt. Respektive kommun avgör kommunens deltagande i olika projekt. Styrgruppen återrapporterar till förvaltningschefsgruppen. Styrning och samordning av arbetet ska vara mot för kommunerna intressanta forsknings- och utbildningsområden. Styrgruppen ansvarar också för att uppföljning och utvärdering av arbetet sker. Ett samverkansorgan kommer att bestå av styrgruppen samt representanter för universitet och högskolor. Det är ett forum för dialog med högskolor och universitet angående former för samarbete, inventering av aktuella och kommande forskningsområden, nationella och internationella utblickar, kommuners, skolors och lärares deltagande i forskningsarbete m.m. FoU Skåne inom verksamhetsområdet barn och utbildning ansvarar för samordning av forskning och utveckling för kommunerna intressanta forsknings- och utbildningsområden. Det innebär administration, stöd och kommunikation. Upphandling av utbildningstjänster samt upphandling och samordning av forskningsinsatser, samt genomförande av seminarier och konferenser kopplade till de forskningsprojekt som genomförs. Ovanstående uppgifter ska genomföras av en anställd vetenskaplig ledare/samordnare, d.v.s. en projektledare. Kravprofilen är en person med forskarbakgrund

4 och god pedagogisk erfarenhet. God kommunikativ kompetens och administrativ förmåga. Gärna med kommunal erfarenhet. Organisatoriskt blir tjänsten placerad under förbundsdirektören. I rollen som projektledare inom verksamhetsområdet barn och utbildning ingår att identifiera förutsättningar när det gäller forskningsstrategier, kontakter och forskningsfrågor med utgångspunkt i kommunal verksamhet. Dessutom ingår att samverkan ska byggas med universitets- och högskoleaktörer; forskningsprojekt ska identifieras i samverkan mellan akademin och kommunerna. Projektledaren ska skapa och utveckla nätverk inom aktuella områden och bistå kommunerna i samordningen kring: praktikerforskning kunskapsutveckling utvärdering projekthandledning spridning av resultat kopplat till projekten upphandling av kurser och forskare som knyts till forskningsprojekt FoU Skåne Dessutom ska projektledaren arbeta för: utveckling av befintliga forskningscirklar och tankesmedjor att deltagande kommuner erbjuds seminarier kring aktuella forskningsresultat/områden inhämtande av personalens delaktighet i forskningsprojekt och samla i en kunskapsbank förmedling av forskare som handleder personal som beforskar ett område i en kommun eller på en skola särskilda master/magisterutbildningar (hur dessa tillvaras och kunskap sprids) ev. kommunlicentiander (hur dessa tillvaras och kunskap sprids) sökande av externa medel som komplement till kommunernas projektbidrag samverkan med andra FoU-verksamheter och pedagogiska centra Ekonomi Den gemensamma organisation som ska handla upp, organisera den skolnära forskningen inom kommunerna finansieras av deltagande kommuner med 1 krona/kommuninvånare/år. För de kommuner som förbinder sig att delta i projektet kommer avgiften att debiteras under 3:dje kvartalet under år 2011 och därefter 1:a kvartalet varje år. Deltagande i forskningscirklar, tankesmedjor, övriga seminarier, utbildningar/ kompetensutvecklingsinsatser och licentiandutbildningar ingår inte i avgiften utan finansieras av deltagande kommuner.

5 Ansluter sig alla Skånes kommuner innebär det ca 1,1 miljoner och möjliggör en projekttjänst samt täckande av kostnader för extrainsatser. En lägstanivå för en intäktsbudget är ca kr/år. Kostnadsbudget Projektledare 100 % (inkl. PO) Projektassistent/ekonom 25 % (inkl. PO) Kunskapsspridning och skriftlig info, material Resor, kompetensutveckling Overheadkostnad Totalt kr/år kr/år kr/år ospecificerad kr kr Avtal Samarbetet regleras via avtal om tre år, då en skola på vetenskaplig grund bygger på ett långsiktigt engagemang. Avtalsperiodens längd är relaterad till verksamhetens förutsättningar att åstadkomma mervärden för parterna och verklig nytta. Väl etablerade samverkansformer, samsyn i centrala frågor och ömsesidig förståelse för parternas olika uppdrag är avgörande för att långsiktigt stärka forskning i och om skolan.

6 Datum Beteckning Avtal 1 Avtalsparterna bildar en gemensam regional samverkansorganisation inom FoU Skåne för samverkan kring En skola på vetenskaplig grund samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner och universitet/högskolor och andra utbildningsanordnare, inom förskola/skola. Kommunförbundet Skåne har inrättat och utgör en organisatorisk hemvist för en FoU-enhet. Den politiska ledningen för Kommunförbundet Skåne har det juridiska ansvaret. 2 Avtalet gäller från och med den 1 augusti 2011 till och med den 31 juli 2014 (inledningsvis löper avtalet under 3 år) och med början av 1 augusti 2014 med 1 års uppsägningstid. Sägs avtalet inte upp förlängs det tills vidare med tre (3 år) i taget. Parterna är ense om att arbetet inom FoU Skåne bygger på ett långsiktigt engagemang och avtalsperiodens längd är relaterad till verksamhetens förutsättningar att åstadkomma mervärden för parterna och verklig nytta. 3 Mål och syfte med En skola på vetenskaplig grund samverkan inom Kommunförbundet Skåne mellan kommuner FoU Skåne inom Kommunförbundets verksamhetsområde barn och utbildning är en regional samverkansorganisation. Syftet är dels att utveckla samverkan kring forskning och utveckling, skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund som medför en förändring av verksamheten/praktiken. Dels att styra forskning mot för kommunerna intressanta områden praktikstyrd forskning. Vision för arbetet är: En skola på vetenskaplig grund. Det primära målet är: Högre måluppfyllelse för samtliga barn/elever FoU Skåne inom Kommunförbundets verksamhetsområde barn och utbildnings huvudsakliga inriktning är bl.a: identifiera förutsättningar när det gäller forskningsstrategier, kontakter och forskningsfrågor med utgångspunkt i kommunal verksamhet definiera för kommunerna väsentliga forskningsområden samverkan med universitets- och högskoleaktörer, andra FoU-verksamheter och pedagogiska utvecklingscentra forskningsprojekt ska identifieras i samverkan mellan akademin och kommunerna utveckling av befintliga forskningscirklar och tankesmedjor spridning av aktuella forskningsresultat/områden upphandling av kurser och forskare som knyts till forskningsprojekt FoU Skåne fungera som kunskapsbank om personals delaktighet i forskningsprojekt Postadress: Box 53, Lund. Besöksadress: Porfyrvägen 8, Lund. Telefon: Telefax: Plusgiro: Bankgiro: Organisationsnummer: E-post: Webb:

7 4 Organisation Styrgrupp Förvaltningscheferna i Skåne utser en representant per hörn samt en representant från Malmö till en styrgrupp. Styrgruppen utser inom sig en ordförande för ett år. Ansvarsområde: Styrgruppen är beställare av uppdrag, beslutar om prioriteringar av projekt och har att se till att de ekonomiska ramarna följs. Styrgruppen återrapporterar till förvaltningschefsgruppen. Styrning och samordning av arbetet ska vara mot för kommunerna intressanta forsknings- och utbildningsområden. Styrgruppen ansvarar också för att uppföljning och utvärdering av arbetet sker. Samverkansorgan Ett samverkansorgan består av styrgruppen samt representanter för universitet och högskolor. Ansvarsområde: Det är ett forum för dialog med universitet och högskolor angående former för samarbete, inventering av aktuella och kommande forskningsområden, nationella och internationella utblickar, kommuners, skolors och lärares deltagande i forskningsarbete m.m. FoU Skåne inom Kommunförbundets verksamhetsområde barn och utbildning En vetenskaplig ledare/samordnare, d.v.s. en projektledare anställd av Kommunförbundet Skåne administrerar verksamheten. Kravprofilen är en person med forskarbakgrund och god pedagogisk erfarenhet. God kommunikativ kompetens och administrativ förmåga. Gärna med kommunal erfarenhet. Organisatoriskt är tjänsten placerad under förbundsdirektören. Ansvarsområde: Ansvarar för samordning av forskning och utveckling för kommunerna intressanta forsknings- och utbildningsområden. Det innebär administration, stöd och kommunikation. Upphandling av utbildningstjänster samt upphandling och samordning av forskningsinsatser, samt genomförande av seminarier och konferenser kopplade till de forskningsprojekt som genomförs (se vidare 3 ). 5 Styrgruppen upprättar varje år ett verksamhetsprogram kompletterat med aktivitetsplaner och uppskattade budgetkostnader för respektive projekt. Respektive kommun avgör kommunens deltagande i olika projekt. 6 Den gemensamma regionala samverkansorganisationen inom FoU Skåne inom verksamhetsområdet barn och utbildning finansieras av deltagande kommuner som ett projektbidrag med 1 krona/kommuninvånare/år. Deltagande i forskningscirklar, tankesmedjor, övriga seminarier, utbildningar/kompetensutveck-

8 lingsinsatser och licentiandutbildningar ingår inte i avgiften utan finansieras av deltagande kommuner. 7 För de kommuner som förbinder sig att delta i projektet kommer Kommunförbundet Skåne att debitera avgiften under 3:dje kvartalet under 2011 och därefter 1:a kvartalet varje år. 8 Styrgruppen tar ställning till om och när nya avtalspartner kan omfattas av avtalet. Kommunförbundet Skåne handlägger frågan om inträde. Detta gäller också konsekvenserna för samverkan om någon kommun skulle frånträda avtalet. 9 Detta avtal har upprättats i trettiotre (33) likalydande exemplar där varje enskild kommun och Kommunförbundet Skåne tagit sitt. Datum För KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE Datum För Kommun... Namnförtydligande Namnförtydligande

9 Forum för dialog med högskolor och universitet dh l h angående former för samarbete, inventering av aktuella och kommande forskningsområden, nationella och internationella utblickar, kommuners, skolors, och lärares deltagande i forskningsarbete hl l d k m.m. Samverkansorgan Förvaltningschefsgrupp Styrgrupp Fyra hörn + 1 Styrning och samordning av arbetet mot för kommunerna intressanta forsknings och utbildningsområden Uppföljning och utvärdering Fyra hörn Kfsk Högskolor och universitet Kommunförbundet Skåne Forskning och utveckling Samordning Administration, stöd och kommunikation Upphandling och samordning av forskningsinsatser Upphandling och samordning av utbildningsinsatser Konferenser, seminarier m.m. Kommuner/kommun delar/skolor

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932 1 (16) Verksamhetsplan för Forum för samverkan 2015 Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09 Organisationsnr: 2 (16) Sammanfattning Vad Forum för samverkan (FoSam) skall verka för ett ömsesidigt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Rapport 2009:1 R Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Rapport från projektavslutning på Forskningsprojektet Induction II 2005-02-18 på temat samverkan Inductionprojektet och VFU i Lärarutbildningen

Rapport från projektavslutning på Forskningsprojektet Induction II 2005-02-18 på temat samverkan Inductionprojektet och VFU i Lärarutbildningen 1 Till Deltagare i Kommunnätverk Induction II Deltagare under konferensen 2005-02-18 Rektorer för VFU och nya lärare Rapport från projektavslutning på Forskningsprojektet Induction II 2005-02-18 på temat

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Pia Oredsson Birgersson, informationschef pia.oredsson@malmo.se Förslag till ny strategisk ledningsorganisation

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer