Årsredovisning TranemoBostäder Hyreshus i markplan, parhus och våningshus runt om i Tranemo kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. TranemoBostäder Hyreshus i markplan, parhus och våningshus runt om i Tranemo kommun"

Transkript

1 Årsredovisning 4 TranemoBostäder Hyreshus i markplan, parhus och våningshus runt om i Tranemo kommun

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition....4 Resultaträkning....5 Balansräkning, tillgångar eget kapital och skulder....7 Kassaflödesanalys...8 Redovisning- & värderingsprinciper noter Revisionsberättelse...18 Granskningsrapport...19 Fastighetsredovisning Nyckeltal...24 Flyttningsstatistik

3 TRANEMOBOSTÄDER AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören för TRANEMOBOSTÄDER AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 4. BOLAGETS STYRELSE M.M. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: LEDAMÖTER ORDINARIE Hans Andersson - ordförande Jan-Erik Svenningsson - vice ordförande Rolf Gustafson Bo Erlandsson Ylva Hideng Jenny Rydin Göran Eksberg LEDAMÖTER ERSÄTTARE Lars-Gunnar Johansson Louise Bertilsson Tommy Carlsson Fredrik Larsson Kent-Ove Karlsson Niklas Nilsson Marita Nordin REVISORER ORDINARIE Inger Andersson, auktoriserad Ingelis Öhvall, lekmannarevisor Bengt Melkersson, lekmannarevisor REVISORER ERSÄTTARE Eve Svensson, lekmannarevisor Per Gunnar Bergman, lekmannarevisor VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lizz Wiklund SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. ORGANISATIONSANSLUTNING Tranemobostäder AB har under året varit ansluten till Sverige Allmännyttiga Bostadsförening (SABO) Fastighetsbranschens Arbetsgivareorganisation (FASTIGO) Husbyggnadsvaror HBV Förening INFORMATION OM VERKSAMHETEN Tranemobostäder AB är ett kommunalt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Tranemo kommun. Bolaget ska erbjuda kommuninvånarna ett tryggt och trivsamt boende med god social gemenskap och med möjlighet att påverka sin boendemiljö. Bolaget ska bidra till att anpassa utbudet till vad marknaden efterfrågar inom ramen för vad som är affärsmässigt. FASTIGHETSBESTÅNDET Förvaltade fastigheter redovisas i tabell med uppgift om fastighetsbeteckning, adress, byggnadsår, bostadslägenheternas antal, hyror samt taxeringsvärde. Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade utan angivande av belopp. Antalet lägenheter i bolagets totala bestånd har minskat med en lägenhet under året. En lägenhet har tillförts på Furuvägen 1 i Dalstorp i samband med en ombyggnation av en större lägenhet till två mindre. Två fastigheter på Rotstigen 2 i Ljungsarp och på Musseronvägen 9 har avyttrats enligt en strategisk plan, framarbetad av styrelsen. VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Företagets resultat visar på ett överskott med 662 tkr före skatt. Personal Tranemobostäder AB har 14 anställda. Under året har bolaget förberett för en kommande pensionsavgång bland hantverkarna samt genomfört ett flertal utbildningar inom el, arbetsmiljö och miljöledning. Verksamhet En upphandling av skötselavtal för yttre miljö har genomförts tillsammans med kommunen. Vidare har en upphandling avseende nyproduktion av 4 nya lägenheter i Länghem och omläggning av tak på Solgårdsgatan 19 genomförts. Ekonomi System för anläggningsregister har inhandlats inom ramen för redovisningssystemet K3. En extern marknadsvärdering av fastighetsbeståndet har genomförts. 3

4 TRANEMOBOSTÄDER AB Miljö Tranemobostäder AB är sedan certifierade enligt ISO Ledningsarbetet redovisas i en årlig miljöredovisning. HYRESMARKNADEN Tranemobostäder AB verkar i konkurrens med andra aktörer på marknaden för bostäder och lokaler inom Tranemo kommun. Av antalet hyresrätter i kommunen ägs merparten av Tranemobostäder AB. Antalet vakanta lägenheter har minskat något under året. Snittet under 4 var drygt 51 st. (ca 6,3 %) vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år. Målet för bolaget på 25 vakanser uppfylls därmed inte. Antalet av/omflyttningar har minskat från 170 under 3 till 139 under 4, vilket ger en flyttningsfrekvens på 17 %. SABO-företagen redovisar ett snitt på 16,9 % för 3. INTÄKTER Under 4 höjdes bostadshyrorna med 1,95 %. Hyresförlusterna har ökat med 0,6 mkr. Totalt har bolaget hyresförluster på 4,4 mkr för 4 vilket är en hög nivå. KOSTNADER Räntekostnaderna är stort sett oförändrade. Under året har lån på 25 mkr omförhandlats från fast ränta på 2 år till fast ränta på 1 år. Drift Driftskostnaderna har minskat med 0,7 mkr mot föregående år. Detta beror främst på lägre kostnader för uppvärmning. Underhåll Fastigheternas medelvärdeår är Kostnaden för fastighetsunderhåll har ökat med 0,9 mkr och uppgår till 8,0 mkr och investeringar till 4,5 mkr. Avskrivningar och nedskrivningar En extern marknadsvärdering har utförts och resulterat i en höjning av ett bedömt marknadsvärde från 255 mkr till 270 mkr. Värderingen visade inte på något nedskrivningsbehov. Kostnaderna för avskrivningar i det nya redovisningssystemet K3 är lägre än förväntat som en konsekvens av framskjutna underhållsinsatser och slutavskrivna fastighetskomponenter. Kostnaderna för avskrivningar bedöms öka i takt med ökade underhållsinsatser. INFÖR 5 Målsättningen är att sänka vakansgraden genom att utveckla bolagets hemsida och exponera lediga objekt på fler marknader. En övergång till en mer systematisk hyressättning påbörjas tillsammans med Hyresgästföreningen. Ett utbyte av fastighetssystem planeras med nödvändiga förberedelser i form av utvärdering av behov och lämpliga systemstöd. Bolaget planerar för nyproduktion av fyra nya lägenheter i Länghem. En utbyggnad av fiber till samtliga delar av bolagets bestånd planeras tillsammans med lokala aktörer. En översyn kommer att göras för ökade samordningsvinster inom förvaltningen för fler insatser i egen regi. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Årets vinst Kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten disponeras så Att i ny räkning överföra Följande projektåtgärder kan nämnas: Byte av fönster på Solgårdsgatan 17, 19 och 21 i Tranemo och på Furuvägen 1 i Dalstorp Omläggning av tak har gjorts på Grimsborgsgatan 4, 6, 8 och 10 i Grimsås Ombyggnation av tvättstuga på Storgatan 31 i Tranemo Målning av fasader och utbyte av vitvaror sker löpande efter behov och möjlighet. 4

5 RESULTATRÄKNING Not 4 3 Nettoomsättning 1 Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader 4, Underhållskostnader 5, Fastighetsskatt Avskrivningar och nedskrivningar av 9,10, materiella anläggningstillgångar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations-och 5, försäljningskostnader Rörelseresultat Resultat från andelar och aktier Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubventioner 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9, Inventarier,verktyg Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappers innehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Hyres-och kundfordringar Fordran Tranemo Kommun Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital 15 Not Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital 15 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättning Pensionsskuld Uppskjuten skatteskuld Summa avsättning Långfristiga skulder 18 Skulder till kreditinstitut Ersättningslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 18 Leverantörsskulder Skuld till Tranemo Kommun Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar varav i eget förvar Ansvarsförbindelse Fastigo

8 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar/nedskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) av varulager Ökning(-)/minskning(+) av fordringar Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningar Försäljning av anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning(+)/minsking(-) av långfristiga skulder 0 0 Ökning(+)/minsking(-) av pensionsskuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid årets slut

9 RESULTATRÄKNING Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Tranemobostäder ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2:1, årsredovisning och koncernredovisning (K3) Den funktionsindelade resultaträkningen har branschanpassats till fastighetsföretag utifrån FAR s uppställningsschema. Företaget tillämpar den lättnadsregel som innebär att mindre företag inte behöver räkna om jämförelseåret i samband med övergången till K3. De korrigeringar som skett av årets balansräkning avser pensionsskuld, som ej tidigare redovisats, se även not 15 och 16. Värderingsprinciper m.m Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Intäkter Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Lånekostnader I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar som fördelats på komponent. Individuell bedömning av komponentens återstående ekonomiska livslängd har bestämt avskrivningstakten på byggnaden. Avskrivning sker linjärt över komponentens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader Markanläggningar Inventarier, verktyg och fordon år 20 år 5 år Avskrivningar enligt plan på byggnader har efter övergången till komponentavskrivning ändrats från ca 2,3 % till ca 1,8 % i snitt, vilket motsvarar en minskning på drygt 1,1 mkr på utgående anskaffningsvärde byggnad. 9

10 Nedskrivningar dskrivningar Bolaget Nedskrivningar gör en årlig individuell värdering av fastigheterna. Nedskrivning görs efter individuell prövning med laget gör en årlig erforderligt Bolaget individuell gör belopp. en värdering årlig Tidigare individuell av fastigheterna. nedskrivningar värdering Nedskrivning av prövas fastigheterna. vid görs varje Nedskrivning efter bokslut. individuell Om görs behov prövning efter finns individuell med återförs prövning tidigare gjorda med orderligt belopp. nedskrivningar erforderligt Tidigare nedskrivningar belopp. över Tidigare resultaträkningen. prövas nedskrivningar vid varje bokslut. prövas Om vid varje behov bokslut. finns återförs Om behov tidigare finns gjorda återförs tidigare gjorda dskrivningar över nedskrivningar resultaträkningen. över resultaträkningen. Leasingavtal asingavtal Samtliga Leasingavtal leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal mtliga leasingavtal, (operationella Samtliga oavsett leasingavtal, om leasingavtal). de är finansiella oavsett Leasingavgiften om eller de är operationella, finansiella kostnadsförs eller redovisas operationella, linjärt som över hyresavtal leasingperioden. redovisas som hyresavtal erationella leasingavtal). Vid (operationella avstämning Leasingavgiften leasingavtal). per balansdagen kostnadsförs Leasingavgiften mellan linjärt beräknat kostnadsförs över restvärde leasingperioden. linjärt enligt över redovisningen leasingperioden. jämfört med kvarvarande skuld avstämning per hos Vid balansdagen avstämning leasingbolag mellan per översteg balansdagen beräknat skulden restvärde mellan till leasingbolag beräknat enligt redovisningen restvärde beräknat enligt restvärdet jämfört redovisningen med med kvarvarande 16 tkr. jämfört skuld med kvarvarande skuld s leasingbolag översteg hos leasingbolag skulden till översteg leasingbolag skulden beräknat till leasingbolag restvärdet beräknat med 16 restvärdet tkr. med 16 tkr. Årets betalda leasingavgifter uppgår till 61 tkr. Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, ts betalda leasingavgifter förfaller Årets betalda till uppgår betalning leasingavgifter till enligt 61 tkr. följande: Framtida uppgår Inom till leasingavgifter, 61 ett tkr. år Framtida 171 tkr, för senare leasingavgifter, icke uppsägningsbara än ett år för men icke inom leasingavtal, uppsägningsbara fem år 626 tkr, leasingavtal, faller till betalning senare förfaller enligt än till följande: fem betalning år Inom 0 tkr. enligt ett år följande: 171 tkr, Inom senare ett år än 171 ett år tkr, men senare inom än fem ett år 626 men tkr, inom fem år 626 tkr, nare än fem år 0 senare tkr. än fem år 0 tkr. Finansiella anläggningstillgångar ansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell ansiella tillgångar anläggningstillgång Finansiella som är avsedda tillgångar för på som långsiktigt balansdagen är avsedda innehav ett för lägre långsiktigt redovisas värde än innehav till det anskaffningsvärde. bokförda redovisas värdet till anskaffningsvärde. skrivs Har en tillgången finansiell ner Har till en detta finansiell läggningstillgång lägre anläggningstillgång på balansdagen värde om det ett kan på lägre balansdagen antas värde att värdenedgången än ett det lägre bokförda värdet än bestående. det skrivs bokförda tillgången värdet ner skrivs till detta tillgången ner till detta re värde om det lägre kan antas värde att om värdenedgången det kan antas att värdenedgången bestående. är bestående. Fordringar rdringar Fordringarmed förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, rdringar med förfallodag övriga Fordringar som mer med omsättningstillgångar. än förfallodag 12 månader mer efter än Fordringar balansdagen 12 månader upptas efter redovisas till balansdagen det som belopp anläggningstillgångar, redovisas som efter som individuell anläggningstillgångar, prövning riga som omsättningstillgångar. beräknas övriga som bli omsättningstillgångar. betalt. Fordringar upptas Fordringar till det belopp upptas som till efter det individuell belopp som prövning efter individuell prövning räknas bli betalt. beräknas bli betalt. Varulager rulager Varulagret Varulager värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och rulagret värderas, nettoförsäljningsvärdet Varulagret med tillämpning värderas, av med först-in på tillämpning balansdagen. först-ut-principen, av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet till lägsta av anskaffningsvärdet och och ttoförsäljningsvärdet nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. på balansdagen. Övriga skulder riga skulder Övriga skulder har upptagits till nominellt belopp. riga skulder har Övriga upptagits skulder till nominellt har upptagits belopp. till nominellt belopp. Kassaflödesanalys ssaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast ssaflödesanalysen transaktioner Kassaflödesanalysen upprättas som enligt medför indirekt upprättas in- metod. eller enligt utbetalningar. Det indirekt redovisade metod. kassaflödet Det redovisade omfattar kassaflödet endast omfattar endast nsaktioner som transaktioner medför in- eller som utbetalningar. medför in- eller utbetalningar. Not 2 Hyresintäkter t 2 Hyresintäkter Not 2 Hyresintäkter 4 3 Bostäder städer Bostäder Lokaler kaler Lokaler Garage och p-platser rage och p-platser Garage och p-platser Summa hyresintäkter mma hyresintäkter Summa hyresintäkter Avgår outhyrda objekt: går outhyrda objekt: Bostäder Avgår outhyrda objekt: städer Bostäder Lokaler kaler Garage Lokaler och p-platser rage och p-platser Garage och p-platser Summa outhyrt mma outhyrt Summa outhyrt Summa nettohyresintäkter mma nettohyresintäkter Summa nettohyresintäkter

11 ot 3 Övriga Not rörelseintäkter 3 Övriga rörelseintäkter örsäljning av värme Försäljning av värme rsättningar från Ersättningar hyresgäster från hyresgäster akturerade lagsökningskostnader Fakturerade lagsökningskostnader askinersättningar Maskinersättningar inst vid försäljning Vinst av vid fastigheter försäljning av fastigheter vriga intäkter Övriga intäkter umma övriga Summa rörelseintäkter övriga rörelseintäkter ot 4 Driftskostnader Not 4 Driftskostnader astighetsskötsel Fastighetsskötsel och städning och städning eparationer Reparationer axebundna kostnader Taxebundna kostnader ppvärmning Uppvärmning okal administration Lokal administration vriga driftskostnader Övriga driftskostnader umma driftskostnader Summa driftskostnader ot 5 Personal Not 5 Personal edelantal anställda Medelantal anställda vinnor Kvinnor än Män otalt Totalt öner, ersättningar, Löner, sociala ersättningar, avgifter sociala och pensionskostnader avgifter och pensionskostnader öner och ersättningar Löner och till ersättningar styrelse och till verkställande styrelse och direktör verkställande direktör öner och ersättningar Löner och till ersättningar övriga anställda till övriga anställda umma Summa ociala avgifter Sociala enligt lag avgifter och avtal enligt lag och avtal ensionskostnader Pensionskostnader övriga anställda övriga anställda ensionskostnader Pensionskostnader för styrelsen och för verkställande styrelsen och direktör verkställande direktör umma Summa otalt Totalt tyrelseledamöter Styrelseledamöter och ledande befattningshavare och ledande befattningshavare ntal styrelseledamöter Antal styrelseledamöter på balansdagen på balansdagen vinnor Kvinnor än Män otalt Totalt ntal verkställande Antal direktörer verkställande och andra direktörer ledande och andra befattningshavare ledande befattningshavare vinnor Kvinnor än otalt Män Totalt olaget har tecknat Bolaget avtal har med tecknat VD avseende avtal med avgångsvederlag VD avseende avgångsvederlag motsvarande 12 motsvarande månadslöner. 12 månadslöner. 11

12 t 6 Revision Not 6 Revision isionsarvode Revisionsarvode mannarevision Lekmannarevision ma revision Summa revision t 7 Underhållskostnader Not 7 Underhållskostnader enhets- och lokalunderhåll Lägenhets- och lokalunderhåll iljö Utemiljö ensamt underhåll Gemensamt underhåll ma underhållskostnader Summa underhållskostnader t 8 Andelar och Not aktier 8 Andelar och aktier lning från HBVUtdelning från HBV ma andelar och Summa aktierandelar och aktier t 9 Byggnader Not och 9 Byggnader mark och mark gnader Byggnader ende anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde p under året Inköp under året äljning och utrangering Försäljning och utrangering rad rubricering i Ändrad samband rubricering med K3 i (Installationer) samband med K3 (Installationer) rad rubricering i Ändrad samband rubricering med K3 i (Ersättningslånepost) samband med K3 (Ersättningslånepost) ende ackumulerade Utgående anskaffningsvärde ackumulerade anskaffningsvärde ende ackumulerade Ingående avskrivningar ackumulerade enligt avskrivningar plan enligt plan s avskrivning enligt Årets plan avskrivning enligt plan äljning och utrangering Försäljning och utrangering rad rubricering i Ändrad samband rubricering med K3 i (Installationer) samband med K3 (Installationer) rad rubricering i Ändrad samband rubricering med K3 i (Ersättningslånepost) samband med K3 (Ersättningslånepost) ende ackumulerade Utgående avskrivningar ackumulerade enligt avskrivningar plan enligt plan ende ackumulerade Ingående nedskrivningar ackumulerade nedskrivningar s nedskrivning Årets nedskrivning ende ackumulerade Utgående nedskrivningar ackumulerade nedskrivningar ende bokfört värde Utgående byggnader bokfört värde byggnader

13 t 9 Byggnader Not och 9 Byggnader mark forts. och mark forts. t 9 Byggnader Not och Byggnader mark forts. och mark forts. rk Mark kående anskaffningsvärde Mark Ingående anskaffningsvärde öp ende under anskaffningsvärde året Inköp Ingående under anskaffningsvärde året p säljning under året och utrangering Försäljning Inköp under och åretutrangering ående äljning ackumulerade och utrangering Utgående Försäljning anskaffningsvärde ackumulerade och utrangering anskaffningsvärde ende ackumulerade Utgående anskaffningsvärde ackumulerade anskaffningsvärde rkanläggning Markanläggning kanläggning ående anskaffningsvärde Markanläggning Ingående anskaffningsvärde öp ende under anskaffningsvärde året Inköp Ingående under anskaffningsvärde året p säljning under året och utrangering Inköp Försäljning under och åretutrangering ående äljning ackumulerade och utrangering Försäljning Utgående anskaffningsvärde ackumulerade och utrangering anskaffningsvärde ende ackumulerade Utgående anskaffningsvärde ackumulerade anskaffningsvärde ående ackumulerade Ingående avskrivningar ackumulerade enligt avskrivningar plan enligt plan ende ts avskrivningar ackumulerade Årets Ingående enligt avskrivningar plan ackumulerade enligt avskrivningar plan enligt plan s säljning avskrivningar och utrangering Försäljning Årets enligt avskrivningar plan och utrangering enligt plan ående äljning ackumulerade och utrangering Utgående Försäljning avskrivningar ackumulerade och utrangering enligt avskrivningar plan enligt plan ende ackumulerade Utgående avskrivningar ackumulerade enligt avskrivningar plan enligt plan ående bokfört värde Utgående markanläggning bokfört värde markanläggning ende bokfört värde Utgående markanläggning bokfört värde markanläggning ående bokfört Utgående värde byggnader bokfört värde och mark byggnader och mark ående bokfört Utgående värde byggnader bokfört och värde mark byggnader och mark eringsvärde Taxeringsvärde eringsvärde gnader Taxeringsvärde Byggnader gnader rk Mark Byggnader mma k taxeringsvärde Mark Summa taxeringsvärde ma taxeringsvärde Summa taxeringsvärde er införandet av Efter det nya införandet regelverket av det K3 nya har regelverket bolaget 10 K3 olika har komponentklasser bolaget 10 olika komponentklasser för byggnad. för byggnad. r gnader, införandet Ersättningslånepost av det Byggnader, Efter nya införandet regelverket Ersättningslånepost och av Installationer det K3 nya har bolaget regelverket redovisas och 10 Installationer olika K3 gemensamt har komponentklasser bolaget redovisas 10 under olika gemensamt posten för komponentklasser byggnad. byggnader under posten fr för o m byggnad. 4. byggnader fr o m 4. räknat gnader, marknadsvärde, Ersättningslånepost Byggnader, Beräknat förvaltningsfastigheter marknadsvärde, Ersättningslånepost och Installationer förvaltningsfastigheter redovisas 270 och 000 Installationer 000 gemensamt kronor. 270 redovisas Marknadsvärdering under posten gemensamt kronor. byggnader Marknadsvärdering har under utförts fr posten o externt. m 4. byggnader har utförts fr o externt. m 4. knat marknadsvärde, Beräknat förvaltningsfastigheter marknadsvärde, förvaltningsfastigheter kronor. 270 Marknadsvärdering kronor. Marknadsvärdering har utförts externt. har utförts externt. t 10 Ersättningslånepost Not 10 Ersättningslånepost t 10 Ersättningslånepost Not 10 Ersättningslånepost ående anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde ende ts försäljning anskaffningsvärde Årets Ingående försäljning anskaffningsvärde drad s försäljning rubricering Ändrad Årets till byggnad försäljning rubricering i samband till byggnad med K3 i samband med K rad ående rubricering ackumulerat till Utgående Ändrad byggnad anskaffningsvärde rubricering ackumulerat i samband till byggnad med anskaffningsvärde K3 i samband med K ende ackumulerat Utgående anskaffningsvärde ackumulerat anskaffningsvärde ående ackumulerade Ingående avskrivningar ackumulerade avskrivningar ende ts avskrivningar ackumulerade Årets Ingående avskrivningar ackumulerade avskrivningar s ts avskrivningar försäljning Årets försäljning avskrivningar drad s försäljning rubricering Ändrad Årets till byggnad försäljning rubricering i samband till byggnad med K3i samband med K rad ående rubricering ackumulerade till Utgående Ändrad byggnad avskrivningar rubricering ackumulerade i samband till byggnad med avskrivningar K3 i samband med K ende ackumulerade Utgående avskrivningar ackumulerade avskrivningar ående bokfört Utgående värde ersättningslånepost bokfört värde ersättningslånepost ående bokfört Utgående värde ersättningslånepost bokfört värde ersättningslånepost

14 ot t Inventarier, Not 11 verktyg Inventarier, och fordon verktyg och fordon gående anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde yanskaffning under Nyanskaffning året under året örsäljning och utrangering Försäljning och utrangering ndrad rubricering Ändrad till till byggnad rubricering i i samband till byggnad med K3 K3 i samband (Installationer) med K3 (Installationer) tgående ackumulerade Utgående anskaffningsvärde ackumulerade anskaffningsvärde gående ackumulerade Ingående avskrivningar ackumulerade enligt avskrivningar plan enligt plan rets avskrivningar Årets enligt avskrivningar plan enligt plan örsäljning och utrangering Försäljning och utrangering ndrad rubricering Ändrad till till byggnad rubricering i i samband till byggnad med K3 K3 i samband (Installationer) med K3 (Installationer) tgående ackumulerade Utgående avskrivningar ackumulerade enligt avskrivningar plan enligt plan tgående bokfört Utgående värde inventarier, bokfört värde verktyg inventarier, verktyg h ch fordon och fordon ot t Pågående Not 12 nyanläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende och förskott avseende ateriella anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar gående nedlagda Ingående kostnader nedlagda kostnader nder året nedlagda Under kostnader året nedlagda kostnader nder året genomförda Under året omfördelningar genomförda till till omfördelningar byggnader till byggnader tgående nedlagda Utgående kostnader nedlagda kostnader ot t Andra Not långfristiga 13 Andra värdepappersinnehav långfristiga värdepappersinnehav öretag Företag Antal andelar Antal andelar stra Kinds Elkraft Östra ek ek för för Kinds Elkraft ek för ABO Byggnadsförsäkr.AB SABO Byggnadsförsäkr.AB BV V HBV änsförsäkringar Länsförsäkringar umma aktier och Summa andelar aktier och andelar ot t Förutbetalda Not 14 Förutbetalda kostnader och kostnader upplupna och intäkter upplupna intäkter örutbetalda försäkringspremier Förutbetalda försäkringspremier vriga förutbetalda Övriga kostnader förutbetalda kostnader umma förutbetalda Summa kostnader förutbetalda och upplupna kostnader intäkter och upplupna intäkter

15 t t Not Not 15 Eget 15 Eget Eget kapital Not 15 kapital Eget kapital Aktiekapital Aktiekapital Aktiekapital Reservfond Reservfond Balanserat Reservfond Balanserat Fritt Balanserat Fritt Fritt eget Fritt eget eget Fritt Summa eget Summa Summ resultat resultat resultat kapital kapital kapital Utgående Utgående balans balans Utgående balans balans Effekt av av Effekt av ändrade av ändrade Effekt redovisningsprinciper av ändrade redovisningsprinciper Utgående balans Utgående balans balans Överföring resultat Överföring resultat föregående föregående resultat år år år år föregående år år s Årets resultat Årets resultat Årets resultat Utgående balans Utgående balans balans Aktiekapitalet består Aktiekapitalet består av består av 500 av av aktier består 500 aktier à à 10 aktier 10 av à à kronor. aktier 000 kronor. à Samtliga Samtliga kronor. aktier aktier innehas aktier Samtliga innehas av av aktier av Tranemo av innehas Tranemo Kommun. av Kommun. Tranemo Kommun. t t Not Not 16 Pensionsskuld 16 Not 16 Pensionsskuld enlighet I I enlighet med med det det med I nya det enlighet nya nya det regelverket nya med regelverket det K3 K3 nya K3 redovisas regelverket K3 redovisas pensionsskuld K3 redovisas pensionsskuld som som pensionsskuld som avsättning. som avsättning. Denna som avsättning. Denna principförändring Denna principförändring redovisningen i i redovisningen har har i redovisningen har reducerat har reducerat det det fria har det fria fria reducerat det egna egna fria kapitalet egna det kapitalet fria per per egna per per kapitalet per s Årets förändring Årets förändring av Årets av av pensionsskulden förändring av av har pensionsskulden har har redovisats har redovisats över över har över resultaträkningen. redovisats över över resultaträkningen Pensionsskuld Pensionsskuld ma Summa Summa pensionsskuld pensionsskuld Summa pensionsskuld Tranemo Tranemo Kommun Kommun Tranemo har har i i har i protokoll i har Kommun i protokoll har i protokoll borgat borgat för borgat för för pensionsskulden. 119 för borgat för pensionsskulden. t t Not Not 17 Uppskjuten 17 Uppskjuten Not 17 skatt Uppskjuten skatt skatt skatt Beräknad Beräknad skatt skatt på på Beräknad skatt på avvikelsen på avvikelsen skatt mellan på avvikelsen mellan bokförda bokförda mellan värden och värden bokförda och och skattemässiga och värden skattemässiga och restvärden skattemässiga restvärden på på på byggnader restvärden på byggnader på byggnader reducerat reducerat för för för skatteeffekt reducerat för skatteeffekt på på för på framtida skatteeffekt på framtida underskottsavdrag. på framtida underskottsavdrag pskjuten Uppskjuten skatt skatt Uppskjuten avseende skatt avseende temporära skatt avseende temporära skillnader temporära skillnader på på på byggnader skillnader på byggnader på byggnader pskjuten Uppskjuten skatteintäkt Uppskjuten skatteintäkt i i i aktiverade i skatteintäkt i aktiverade underskottsavdrag i aktiverade underskottsavdrag ma Summa Summa uppskjuten uppskjuten Summa skatteskuld uppskjuten skatteskuld skatteskuld

16 t t 18 Skulder Not 18 Not och Skulder 18 förfallotider Skulder och förfallotider och förfallotider givare Långivare Långivare Räntesats Ränteändring Räntesats Räntesats Ränteändring Ränteändring Löptid Löptid Löptid tshypotek Statshypotek Statshypotek 0,81 0,81 3 mån 0,81 33 mån mån ,94 2,94 2, ,10 2,10 2, muninvest Kommuninvest Kommuninvest 1,66 1,66 1, muninvest Kommuninvest Kommuninvest 2,17 2,17 2, år år kortfristig Avgår del kortfristig Avgår kortfristig del del mma ma långfristiga Summa Summa långfristiga skulder långfristiga skulder skulder av v skulder Varav som skulder Varav förfaller skulder som inom förfaller 1 som år år förfaller inom 11 inom år år 1 år av v skulder Varav som skulder Varav förfaller skulder som senare förfaller som än 1 förfaller senare år år men senare än än 11 år år än men 1 år men ast 5 år år efter senast balansdagen senast 55 år år efter 5 år balansdagen efter balansdagen ma skulder Summa som Summa skulder förfaller skulder som senare förfaller som än 5 förfaller senare år år senare än än 55 år år än 5 år r r balansdagen efter balansdagen efter balansdagen t t 19 Checkräkningskredit Not 19 Not Checkräkningskredit iljad kredit Beviljad Beviljad kredit kredit t t 20 Transaktioner Not 20 Not Transaktioner 20 med koncernföretag med koncernföretag med dan anges Nedan andelen Nedan anges av årets andelen anges inköp andelen av av och årets försäljning av inköp årets och inköp avseende försäljning och försäljning koncernföretag avseende avseende koncernföretag koncernföretag öp p Inköp Inköp säljning Försäljning Försäljning inköp och Vid försäljning inköp Vid och inköp mellan försäljning och koncernföretag försäljning mellan mellan koncernföretag tillämpas koncernföretag samma tillämpas principer tillämpas samma för samma principer prissättning principer för för prissättning för prissättning vid transaktioner som vid som transaktioner mellan vid transaktioner externa mellan parter mellan externa externa parter parter 16

17 Nedan Nedan anges anges andelen andelen av årets av av årets inköp årets inköp och försäljning och ÅRSREDOVISNING och försäljning avseende avseende koncernföretag koncernföretag 4 Inköp Inköp Försäljning Försäljning Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Vid inköp Vid Vid inköp och försäljning och och försäljning mellan mellan koncernföretag koncernföretag tillämpas tillämpas samma samma principer principer för prissättning för för prissättning 4 3 t 21 Upplupna som Not som vid 21 som Förskottsbetalda transaktioner Not vid Upplupna vid kostnader 21 transaktioner Upplupna mellan kostnader hyror och mellan externa kostnader förutbetalda externa och parter förutbetalda parter och intäkter förutbetalda intäkter intäkter Upplupna löner Upplupna sociala avgifter kottsbetalda Not Förskottsbetalda Not 20 Not Upplupna hyror Förskottsbetalda Upplupna semesterlöner hyror kostnader hyror kostnader och och förutbetalda och förutbetalda intäkter intäkter lupna löner Upplupna Upplupna Upplupna löner räntekostnader löner lupna sociala Upplupna Övriga avgifter Upplupna sociala upplupna avgifter sociala kostnader avgifter lupna semesterlöner Upplupna Upplupna semesterlöner semesterlöner Förskottsbetalda hyror hyror hyror lupna räntekostnader Upplupna Summa Upplupna räntekostnader upplupna räntekostnader kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna Upplupna löner löner löner iga upplupna Övriga kostnader upplupna Övriga upplupna kostnader kostnader Upplupna Upplupna sociala sociala avgifter avgifter ma upplupna Upplupna Summa Upplupna Summa kostnader upplupna semesterlöner semesterlöner upplupna kostnader och förutbetalda kostnader och förutbetalda intäkter och förutbetalda intäkter intäkter Upplupna Upplupna Resultat- räntekostnader och räntekostnader balansräkningen kommer att fastställas på årsstämman den 14 april Övriga Övriga upplupna upplupna kostnader kostnader Tranemo 10 mars 4 ultat- och Summa Resultat- balansräkningen Summa Resultat- upplupna och upplupna balansräkningen och kostnader kommer balansräkningen kostnader att kommer och fastställas och förutbetalda och kommer att på förutbetalda fastställas årsstämman att intäkter fastställas på intäkter årsstämman den på 14 årsstämman april den april den april Tranemo 10 Tranemo mars 4 Tranemo 10 mars 10 4 mars 4 Resultat- Resultat- och balansräkningen och och kommer kommer att fastställas att att fastställas på årsstämman på på årsstämman den den 15 den april april 4. april 4. Hans Andersson Jan-Erik Svenningsson Jenny Rydin s Andersson Hans Andersson Hans Andersson Jan-Erik Svenningsson Jan-Erik Jan-Erik Svenningsson Svenningsson Jenny Rydin Jenny Rydin Jenny Rydin a Hideng Ylva Hideng Ylva Hideng Bo Erlandsson Bo Erlandsson Bo Erlandsson Göran Eksberg Göran Eksberg Göran Eksberg f Gustafson Rolf Rolf Gustafson Rolf Rolf Gustafson Lizz Wiklund Lizz Wiklund Lizz Lizz Wiklund VD revisionsberättelse Vår revisionsberättelse Vår revisionsberättelse har avgivits har den avgivits 19 har mars den avgivits 5 19 mars den 19 5 mars 5 er Andersson Inger Andersson Inger Andersson toriserad Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor revisor Tranemo Tranemo 25 februari februari Hans Andersson Jan-Erik Svenningsson Jenny Rydin Ylva Hideng Bo Erlandsson Göran Eksberg Hans Hans Andersson Andersson Jan-Erik Jan-Erik Svenningsson Svenningsson Jenny Jenny Rydin Rydin Ylva Hideng Bo Erlandsson Göran Eksberg Ylva Ylva Hideng Ylva Hideng Bo Erlandsson Bo Bo Erlandsson Göran Göran Eksberg Eksberg Rolf Gustafson Rolf Gustafson Min Min Min Vår revisionsberättelse har avgivits har har avgivits 26 februari 26 den 26 februari 194 mars Inger Andersson Inger Andersson Auktoriserad revisor Karin Karin Grann Grann Auktoriserad Auktoriserad revisor revisor VD Lizz VD Wiklund VD VD VD VD Lizz Wiklund 17

18 ÅRSREDOVISNING 4 18

19 ÅRSREDOVISNING 4 19

20 Fastighetsbeteckning Adress Färdig Taxeringsvärde i kkr Bostads- Varm/ Utg.hyra Lokal- Förråd Verks år Läg. Lokal Gar. Mark Bygg Total yta/kvm kallhyra bostäder yta/kvm Yta/kvm lokal 100 Gudarp 24:16 Solgårdsgatan 5, Tranemo V 896, Gudarp 24:82 Solgårdsgatan 7, Tranemo V 886, Gudarp 24:59 Solgårdsgatan 9, Tranemo V 892, Gudarp 24:69 Solgårdsgatan11, Tranemo V 881, Gudarp 24:83 Solgårdsgatan 13, Tranemo V 889, Gudarp 24:84 Solgårdsgatan 15, Tranemo V 887, Gudarp 24:129 Solgårdsgatan 10, Tranemo V 882, Gudarp 24:145 Solgårdsgatan 17,19, Tranemo V 855, Gudarp 24:146 Solgårdsgatan 21, Tranemo V 858, Gudarp 24:147 Solgårdsg.1, Storg,31, Tranemo V 891, Gudarp 24:148 Solgårdsgatan 3, Tranemo V 857, Gudarp 24:184 Trädgårdsgatan 10, 12, Tranemo V 853, Gudarp 24:24 Trädgårdsgatan 3, Tranemo V 911, Tranemo 1:21 Backagatan 9, Tranemo V 862, Tranemo 1:66 Skyttegatan 3, 5, Tranemo V 853,50 20 Skytteg.4,6,8,10,12 14, Tranemo K 773, Gudarp 4:38 Trelleborgsvägen 1A-D, Tranemo K 806, Tranemo 2:101 Valthornsvägen 1, Tranemo K 794, Tranemo 2:109 Saxofonvägen 4, Tranemo K 794, Tranemo 2:249 Backagatan 39 A, Tranemo K 618, Tranemo 2:248 Backagatan 39 B, Tranemo K 618, Tåstarp 1:60 Kalvängsvägen 1 A-Z, Tranemo V 1 216, Gudarp 39:217 Grässtigen 3-21, Tranemo K 805, Gudarp 39:231 Grässtigen 23,25,27, Tranemo V 1 232, Gudarp 39:219 Grässtigen 6 A-B, Tranemo V 1 235, Gudarp 39:234 Klöverstigen 1 A-B, Tranemo V 1 235, Gudarp 39:232 Lövängen 1-20,Tranemo V 879, Gudarp 39:238 Lövängen 21-36, Tranemo V 909, Uddebo 2:43 Tvärgatan 4, Uddebo K 732, Uddebo 2:44 Tvärgatan 6, Uddebo K 739, Uddebo 2:15 Tvärgatan 1, Uddebo K 724, Uddebo 2:12 Tvärgatan 3, Uddebo K 733, Uddebo 2:46 Ullasjögatan 7, Uddebo K 727, Limmared 14:67 Storgatan 25 A-D, Limmared V 845, Limmared 14:73 Storgatan 71, Limmared V 845, Limmared 14:83 Södra Vägen 22, Limmared V 799, Limmared 2:35 Sandvägen 5, Limmared V 843,

21 Fastighetsbeteckning Adress Färdig Taxeringsvärde i kkr Bostads- Varm/ Utg.hyra Lokal- Förråd Verks år Läg. Lokal Gar. Mark Bygg Total yta/kvm kallhyra bostäder yta/kvm Yta/kvm lokal 223 Limmared 27:1 Sandvägen 7, Limmared V 788, Fåle 2:1 Södra Vägen 24, 26, Limmared V 1 060, Limmared 15:123 Glasblåsargatan 1-7, Limmared K 802, Limmard 3:15 Rosenhöjdsgatan 12, Limmared V 761, Limmared 37:5,37:6 Storgatan 49, Limmared K 760, Dalstorp 1:75 Torgvägen 1, Dalstorp V 833, Dalstorp 1:22 Torgvägen 2, Dalstorp V 827, Dalstorp 1:112 Torgvägen 3, Dalstorp V 834, Dalstorp 1:121 Envägen 1,3,5,7,9,11, Dalstorp K 702, Dalstorp 1:137 Envägen 4,6,8,10, Dalstorp K 777, Dalstorp 1:132 Radhusvägen 1-34, Dalstorp V 830, Skogarp 1:170 Murkelvägen 6,8,10,12, Dalstorp K 785, Skogarp 1:173,1:174 Murkelvägen 2, 4, Dalstorp K 810, Skogarp 1:168 Murkelvägen 14, Dalstorp K 815, Skogarp 1:166 Murkelvägen 15, Dalstorp K 797, Skogarp 1:167 Murkelvägen 17, Dalstorp K 793, Dalstorp 1:138 Bokvägen 10-25,Dalstorp V 878, Dalstorp 1:39 Furuvägen 1, Dalstorp V 791, Dalstorp 1:17 Kvarnvägen 2, Dalstorp V 1 176, Skogarp 1:192 Musseronvägen 2, Dalstorp K 740, Skogarp 1:191 Musseronvägen 4, Dalstorp K 730, Skogarp 1:203 Musseronvägen 7, Dalstorp K 781, Skogarp 1:194 Musseronvägen 8, Dalstorp K 730, Skogarp 1:196 Musseronvägen 10, Dalstorp K 740, Skogarp 1:197 Musseronvägen 14, Dalstorp K 746, Moghult 1:72 Norra Vägen 3, Grimsås V 802, Moghult 1:77 Grimbogatan 5, Grimsås V 795, Moghult 10:1 Ängsgatan 4,6,8, Grimsås V 796, Moghult 1:216 Planetvägen 1, Grimsås Moghult 1:218 Planetvägen 10, Grimsås Moghult 1:219 Planetvägen 8, Grimsås Moghult 1:88 Grimsborgs.4,6,8,10, Grimsås V 824,60 samt Liljerydsg.1 A-F 21

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer