PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29"

Transkript

1 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING

2

3 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING 8 PLACERING PÅ OMRÅDET 9 TOMTENS FÖRUTSÄTTNINGAR 10 TRAFIK OCH ANGÖRING 11 Projektmål 12 Projektavgränsning 13 Behovsanalys 14 Programskisser 15 SITUATIONSPLAN 16 FASAD - ENTRÉGATA 17 FASAD - SOUTERRÄNG 18 PLAN 1 & 2 - KULVERT OCH TEKNIKPLAN 19 PLAN 3 - AKUTPLAN 20 PLAN 4 - ENTRÉPLAN 21 PLAN 5, 6, 7, 8 - VÅRDPLAN 22 PLAN 9 - TERRASS OCH TAKPLAN 23 TYPRUM 24 SEKTION - ATRIET 26 SEKTION - GÅRDARNA 27 Hållbarhetsprogram 28 GENERALITET, FLEXIBILITET OCH FRAMTID 28 HÅLLBARHET 29 Landskap 30 Tekniska program 32 KONSTRUKTION 32 BRANDSKYDD 32 EL, TELE, TRANSPORT 33 VVS 34 Genomförande 35 HUVUDTIDSPLAN 36 Riskhantering 37 Arearedovisning 38 3

4 Organisation ORGANISATION FÖR PROGRAMBEARBETNINGEN Styrgrupp Tommy Lenberg ordf. Förvaltningsdirektör Landstingsservice Marie Beckman-Suurküla Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Bertil Jansson Divisionschef Psykiatrin Sonja Ekström Boström Lokalansvarig Akademiska sjukhuset Björn Ragnarsson Bitr. sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Lennart Hävrén Byggherrerepresentant Gunilla Kullinger Avd. chef lokalutvecklingsavd. Landstingsservice Stefan Andersson Avd. chef teknikavd. Landstingsservice Lisa Ekselius Professor Uppsala universitet Projektledningsgrupp Gunnar Gedin Projektledare Bertil Jansson Divisionschef Psykiatrin Sonja Ekström Boström Lokalansvarig Akademiska sjukhuset Lennart Hävrén Byggherrerepresentant Landstingsservice Gunilla Kullinger Avd. chef lokalutvecklingsavd. Landstingsservice Stefan Andersson Avd. chef teknikavd. Landstingsservice Lisa Ekselius Professor Uppsala universitet Christine Hammarling Arkitekt Jesper Husman Arkitekt Lennart Andersson Projekteringsledare Konsulter Projektledning mm Tema projektledare Arkitekt Tengbom Landskapsarkitektur Natur Orienterad Design AB Konstruktör Knut Jönsson Ingenjörsbyrå VVS-konsult ÅF Division Infrastruktur El-konsult ÅF Division Infrastruktur Kalkylkonsult BK Beräkningskonsulter AB Geoteknik, inmätningar Bjerking AB Riskanalys, fastighetsinventering Bjerking AB Miljöinventering Miljöinvent AB Miljösamordnare Miljökonsult Sofi e Åberg AB Brandskyddskonsult Prevecon Akustik ÅF Ingemansson Trafi k Tyréns Glaskonsult ACC Glasrådgivare 4

5 Inledning Landstinget i Uppsala län har beslutat att planera för en ny byggnad för den specialiserade psykiatrin i länet med placering inom Akademiska sjukhusets kärnområde. Den ska inrymma psykiatridivisionens öppenvårdsverksamhet, ca 96 slutenvårdsplatser, administration samt undervisning och forskning. Åtgärden ska främst syfta till att: Förbättra vårdprocesserna Skapa tydliga samband med den somatiska vården Integrera forskning och undervisning i vården Den nya byggnaden bedöms omfatta ca m² BTA, exklusive utomhusytor och utvändiga kulvertar. Processen Lokalförsörjningsprocessen består generellt av följande skeden: I november 2005 gjordes en förstudie där alternativa lokaliseringar inom sjukhusområdet studerades och den nu aktuella placeringen valdes. Därefter upprättades en programhandling daterad samt ett underlag för en arkitekttävling som genomfördes under våren Det vinnande förslaget växande RUM, upprättat av Tengbom, korades i juni Programbearbetningen, som är en vidareutveckling av programhandlingen, omfattar en översyn av behovsanalysen och en utveckling av tidigare upprättad programhandling och det vinnande arkitektförslaget. Mål och syfte Denna programbearbetning med vidhängande kostnadsbedömning är avsedd att utgöra underlag för beslut om genomförande av projektet Psykiatrins Hus. Behovsanalys Förstudie Programhandling Genomförande (projektering och produktion) Överlämnande/idrifttagande Drift- och förvaltningsskede 5

6 Förutsättningar FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN En fastighetsutvecklingsplan (FUP) har upprättats för Akademiska sjukhusområdet. Den ska syfta till att skapa förutsättningar för: Generalitet och fl exibilitet God tillgänglighet, logistik och trafi ksituation God miljö och gestaltning Resurshushållning och effektiv försörjning Genomförbarhet Fastighetsutvecklingsplanen redovisar en etappvis förnyelse av sjukhusområdet som huvudalternativ. Två tomter, i sydvästra respektive norra delen av sjukhusområdet, defi nieras för framtida större utbyggnader. Den norra tomten har valts för nybyggnad av lokaler för psykiatridivisionen. Psykiatrins Hus utgör första etappen i sjukhusets förnyelseprocess. Ett kommunikationsstråk föreslås i fastighetsutvecklingsplanen förbinda de båda utbyggnadsområdena och mellanliggande befi ntliga bebyggelsekvarter. Som en delutredning av fastighetsutvecklingsplanen pågår arbete med försörjningsstrukturer för sjukhuset. Akademiska sjukhuset tar under våren 2008 fram en lokalförsörjningsplan för sjukhuset. Den kan eventuellt påverka fastighetsutvecklingsplanen. Källa: FUP 6

7 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN I översiktplanen för Uppsala stad anges de grundläggande mål som Uppsala kommun har satt upp för stadsutvecklingen. Dessa mål gäller även för Akademiska sjukhusområdet där planen anger: Inom Akademiska sjukhusets område bedrivs avancerad sjukvård och forskning i nära samarbete med såväl universitet som internationellt verksamma läkemedelsföretag. Det geografi ska området är begränsat och sjukhusets framtida expansionsbehov bör uppmärksammas i planeringen av närbelägna områden. Den gällande detaljplanen för det centrala sjukhusområdet utgörs av en stadsplan från Viktiga uppgifter i planen är högsta byggnadshöjden som anges till +41 m över stadens nollplan, vilket motsvarar slottets sockelhöjd. Dock kan högre nivåer accepteras lokalt, förutsatt att de utförs på ett sådant sätt att de kan godkännas av byggnadsnämnden. Ingen förändring av detaljplanen erfordras för den planerade byggnaden. Källa: FUP 7

8 VERKSAMHETSBESKRIVNING Psykiatridivisionen Psykiatrin ska tillgodose invånarnas behov av specialiserad psykiatri, d v s då insatser utöver vad primärvården erbjuder behövs. Subspecialisering, d v s att det fi nns enheter som har ansvar för utredning och behandling av olika psykiska sjukdomar, utgör grunden för hög kvalitet i behandlingsinsatserna. Vård och behandling förutsätter goda kommunikationsmöjligheter mellan olika vårdnivåer och mellan de olika enheter som ryms inom vårdkedjan för den enskilda patienten. Likaså förutsätter kunskapsutveckling närhet mellan olika subspecialiteter och närhet mellan forskning och kliniskt behandlingsarbete. De psykiatriska verksamheternas nuvarande lokaler utgörs av rester av det gamla mentalsjukhuset på Ulleråkersområdet, den gamla psykiatrins lokaler på Akademiska sjukhuset och lokaler som fi nns spridda i Uppsala och är utan direkt anknytning till sjukhuset eller psykiatrin. De negativa effekterna för patienten är påtagliga i vardagen, eftersom kommunikation och kontakter försvåras av de långa avstånden mellan t ex medarbetare inom öppen- och slutenvård, och medarbetare inom beroendepsykiatrin och allmänpsykiatrin. Modern psykiatrisk verksamhet förutsätter vårdplanering där patienten tillsammans med representanter för olika delar av vården deltar. Den förutsätter också frekventa möten med anhöriga och utbildningar i grupp tillsammans med andra patienter. 8 Den planerade byggnaden ger för första gången möjlighet att samla huvuddelen av länets specialiserade psykiatri i särskilt anpassade lokaler. Byggnaden kommer att möjliggöra optimal planering och genomförande av vård. Ur patientens perspektiv ska den upplevas optimistisk, trygg, modern, vardaglig, professionell och välkomnande. Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus där verksamheten i Psykiatrins Hus ingår. Den nya byggnaden ska ge patienten känsla av betydelsefullhet, trygghet och respekt. Lokalerna ska stimulera spontan och planerad kontakt mellan personal och patienter samt ge möjlighet till vistelse i olika stora grupper. Stor vikt läggs vid patient- och personalsäkerhet. Byggnaden ska vara en trivsam och trygg arbetsplats med överblickbara och funktionella lokaler. Utrymmen enbart avsedda för personal ska fi nnas, där två eller fl era avdelningar delar funktioner. Möjlighet till återhämtning samt naturliga möten mellan avdelningar bidrar också till samverkan inom hela verksamheten. FoUU Forskning, utveckling och utbildning är viktiga delar av landstingets verksamhet och landstinget har ett lagstadgat ansvar för klinisk forskning. För att åstadkomma en god utveckling av klinisk forskning, inklusive vårdforskning, behövs en samverkan mellan universitet och landsting. Uppsala Universitet och Landstinget i Uppsala län har i många sammanhang, både formellt i ALF-avtal och informellt, uttryckt sin gemensamma strävan att fördjupa och vidga samarbetet inom utbildning, forskning och utveckling. Man vill också samordna tillgängliga resurser med syfte att ytterligare stärka den kliniskt inriktade medicinska forskningens utveckling. De psykiska ohälsotillstånden innebär stora konsekvenser för folkhälsan och utgör ett prioriterat forskningsfält inom den kliniska medicinska forskningen. Det senaste decenniet har det skett en extremt snabb neurovetenskaplig kunskapsutveckling som under nästa decennium kommer den kliniska psykiatrin till del. Vid Uppsala universitets medicinska fakultet är disciplinen psykiatri organiserad inom Institutionen för neurovetenskap. Vid institutionen utbildas årligen mer än 500 studenter i psykiatri och psykiatrisk omvårdnad under sin grundutbildning till läkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller sjukgymnast. Utöver dessa tillkommer kommer hundratals studenter som läser psykiatri som valbar eller fristående kurs. Den kliniska forskarutbildningen inom psykiatri, som är en förutsättning för fortsatt klinisk utveckling, har de senaste åren utvecklats väl. Under åren 2001 till 2006 disputerade 15 forskarstuderande inom området vuxenpsykiatrisk forskning.

9 PLACERING PÅ OMRÅDET Akademiska sjukhuset i Uppsala ligger i anslutning till ett centralt akademiskt stråk Dag Hammarskjölds väg söder om och i anslutning till slottet. Tomten ligger i sjukhusområdets norra del nedanför slottet och väster om byggnad A1. Psykiatrins Hus ligger i direkt anslutning till både Akademiska sjukhusets äldsta byggnad från 1867 och den historiska miljön kring slottet med Bleke Backe i omedelbar närhet. För att möta denna historiska kontext har Psykiatrins Hus utformats med två tydliga sidor; en urban sida vänd mot staden och det gamla sjukhuset, och en parksida vänd mot Bleke Backes grönska och slottet. Angöring och huvudentré riktar sig mot den urbana sidan medan patientrum, uteservering och restaurang vänder sig mot det gröna. Psykiatrins Hus är en solitär och kompakt byggnad som fyller kvarteret och är tillgänglig från olika håll. Gården följer en axel genom huset. Utifrån den angörs husets olika delar och knyter ihop entrégatan med slottsparken. Den befi ntliga äldre sjukhusbyggnadens fasad följer Psykiatrins Hus östra fasad och dessa bildar tillsammans ett nytt gaturum. Husen samsas på en gemensam entréplats, och besökaren når fram till entréplanet från torgrummet i nordost, där hörnet på Psykiatrins Hus visar vägen in mot staden. Den nya byggnaden lyser igenom från olika håll för den som kommer från Inre sjukhusvägen eller från staden. 9

10 TOMTENS FÖRUTSÄTTNINGAR Tomten, som utgör den norra och avslutande delen av sjukhusområdet, begränsas av Ambulansvägen i väster, byggnad A1 i öster och byggnad A9 i söder, samt av entréer i detta område till A9 och B17. Tomten har en nivåskillnad på ca 6 m mellan högsta och lägsta punkt. Övriga begränsningar för den nya byggnaden utgörs dels av minsta avstånd till intilliggande byggnader dels av att tomten ligger inom inre skyddsområde för vattentäkt. Den nu gällande detaljplanen anger en högsta byggnadshöjd till + 41 m.ö.h., vilket motsvarar slottets sockelhöjd. 10

11 AMBULANSTRAFIK Amb ulan sväg en Bleke Backe Amb ulan sväg en A9 Bleke Backe A9 B17 A1 A11 B17 A1 A11 BUSS Inre sjukhusvägen BUSS Inre sjukhusvägen BUSS PERSONTRAFIK BUSS VARUTRANSPORT PARKERING PARKERING FOTGÄNGARE TRAFIK OCH ANGÖRING Trafikangöringen till Psykiatrins Hus relaterar till Akademiska sjukhusets trafiksituation i sin helhet. Till sjukhusområdet kommer både yrkestrafik och privatbilister och alla ska på ett säkert och snabbt sätt både kunna orientera sig rätt och angöra på ett enkelt och naturligt sätt. Idag finns två huvudstråk genom området: Ambulansvägen och den Inre sjukhusvägen. Längs Ambulansvägen sker huvuddelen av ambulanstransporterna till sjukhuset. Här rör sig i princip inga fotgängare. Längs detta stråk ligger idag inga publika entréer. Den Inre sjukhusvägen är det huvudsakliga publika stråket genom området, mot vilket entréer till mottagningar finns orienterade. Så som Psykiatrins Hus ligger placerat, strax bakom den äldsta sjukhusbyggnaden A1, har det varit extra viktigt att tydliggöra och förenkla entrésituationen för alla trafikslag. Persontrafik Ambulanstrafik Huvudentré samt akutentré ligger orienterade mot den entréplats som bildas mellan byggnad A1 och Psykiatrins Hus. Hit tar man sig antingen genom att köra in mellan A11 och B17 eller via Ambulansvägen. I anslutning till de bägge entréerna finns angöringszoner för taxi, färdtjänst och privatbilister. Här finns även handikapplatser ordnade i direkt anslutning till entréerna. I princip ska ingen parkering ske på entréplatsen, utöver korttidsplatser finns ingen egentlig parkering planerad i anslutning till huset. Efter hämtning eller lämning ska fordon ställas upp på den sjukhusgemensamma parkeringsplatsen. Ambulans- och polistransport kommer i huvudsak ske via Ambulansvägen. Vid vissa tillfällen angör man dock även via den Inre sjukhusvägen med uppfart mellan A11 och B17. Ett separat ambulansintag ordnas mellan Psykiatrins Hus och A9. Här finns plats för uppställning av 2 akutfordon samt möjlighet att köra in i själva ambulansintaget, där personalen i lugn och ro kan ta hand om patienten som anländer. Gång- och cykeltrafik Leveranser till restaurangköket sker vid separat varutransportintag mellan Psykiatrins Hus och A9. Lastning och lossning sker under tak för att minimera störning för patienter. Övrigt gods till verksamheten kommer genom sjukhusets kulvertsystem. Personer som kommer till byggnaden med cykel angör på samma sätt som persontrafiken till entréplatsen. Här planeras för mellan cykelplatser så nära huvud- och akutentré som möjligt. Gångtrafik har både möjlighet att ta sig upp till entréplatsen längs bilvägens trottoarer eller på gångvägar genom parkens grönska. En av gångvägarna genom parken tillgänglighetsanpassas så att rullstolsburna enkelt kan ta sig upp till entréplatsen. Godstransporter 11

12 Projektmål Tydliga mål har defi nierats för projektet, såväl från fastighetsägarens som från verksamhetens perspektiv. Målen har antagits av styrgruppen och har fungerat som utgångspunkt för programbearbetningen. Projektmålen har formulerats för nedanstående aspekter. Den kompletta texten för projektmålen fi nns redovisad i programmet daterat Funktionalitet Flexibilitet, generalitet Logistik, varuförsörjning och service Trafi k, angöring och parkering Gestaltning Arbetsmiljö, inre miljö Resurs- och energihushållning Teknisk mediaförsörjning Hållbara material och utföranden, livslängd Ekonomi, kostnadseffektivitet Säkerhet Genomförande 12

13 Projektavgränsning Bleke Backe A9 A9 B2 A8 A4 A6 B3 A3 A7 A5 A2 B17 nya kulvertar A1 B17 A11 Utflyttning Innan rivning av byggnaderna A2 till och med A7 ska befintlig verksamhet flyttas ut från lokalerna. Flytt samt iordningställande av ersättningslokaler för verksamheterna ingår inte i projektet utan kommer att drivas som separata projekt. Även flytt av befintlig gastank vid byggnad A7 kommer att genomföras som ett separat projekt. Mediaförsörjningsbyggnad I slänten mot slottet, väster om Ambulansvägen, kommer en ny mediaförsörjningsbyggnad uppföras. Byggnaden ingår inte i projektet men ska vara färdigställd innan driftsättning sker av Psykiatrins Hus. Ekonomiskt ska mediaförsörjningsbyggnaden till viss del belasta projektet. A1 A11 Rivningen kommer att utföras som selektiv rivning på ett miljömässigt riktigt sätt. Person- och transportkulvert till nybyggnaden För att mediaförsörja byggnad A1 och A11 uppförs en ny kulvert mellan Psykiatrins Hus och byggnad A1 på plan 2. Mellan mediaförsörjningsbyggnaden och nybyggnaden kommer en mindre kulvert att förläggas i Ambulansvägen för kabeldragning. Person- och transportkulverten från sjukhusområdet ska ansluta till Psykiatrins Hus på plan 2. Anslutningen till sjukhusområdet ska ske till befintlig kulvert mellan byggnad B3 och byggnad B17. I nybyggnaden möjliggörs anslutning till planerade persongångar från det nuvarande sjukhuset och det nya sjukhuset enligt FUP. Det ska finnas möjlighet att skapa kommunikation mellan byggnad A1 och nybyggnaden i ett plan ovan mark. Mediakulvert till nybyggnad Rivning I projektet ingår rivning av byggnaderna A2 till och med A7. Vid rivning av byggnad A2 kommer viss utvändig anpassning av byggnad A1 att utföras. Vid rivning av byggnad A7 görs en anpassning av byggnad A9. En mediakulvert kommer att ansluta till sjukhusområdet vid norra gaveln på byggnad B3 i plan 1. Kulverten kommer också att ansluta till Psykiatrins Hus i plan 1 och innehålla de media som ska kopplas ihop med sjukhusets befintliga system. Utrymme ska finnas för separata rör till sop- och tvättsuganläggning samt media för alternativ verksamhet i nybyggnaden. 13

14 Behovsanalys Källa: Behovsanalys ur tävlingsförslaget Bakgrund Inom Uppsala läns landsting är lokalerna för psykiatri idag spridda utanför Akademiska sjukhusets kärnområde och därmed åtskilda från den somatiska specialiserade vården. Genom att samla psykiatrin i en gemensam byggnad möjliggörs: Effektivisering av psykiatrins vård. Integrering av psykiatrisk vård med övrig specialiserad sjukvård. Integrering av landstingets vård med universitetets forskning och undervisning och därigenom utveckling av forskningsområdet och undervisningen. Nybyggnad för lokaler för psykiatrin har beretts på den norra delen av sjukhustomten. Byggnaden kommer att innehålla följande verksamheter: 14 Psykiatridivisionen inom Akademiska sjukhuset i Uppsala bestående av; psykiatrisk öppen- och slutenvård, AMM (Arbets- och Miljömedicin) samt CEOS (Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress), undervisning och forskning i samarbete med Uppsala universitet, administration. Sjukhusgemensamma funktioner d v s patientbibliotekets fi lial och restaurang för närområdet. Försörjning till byggnaden med varor, läkemedel, mat mm samt tekniska media. Utifrån en förstudie från 2005 har en behovsanalys och ett program tagits fram. Verksamhetsbeskrivningar, lokalförteckningar, sambandsbeskrivningar, säkerhetsbeskrivning och typrumsfunktionsprogram har upprättats. Referensobjekt har studerats som en del av arbetet. Sammanställd behovsanalys har utgjort underlag för en tävling om Psykiatrins Hus. Förslag till Psykiatrins Hus Tävlingen genomfördes våren Under hösten - 07 har det vinnande tävlingsförslaget fått en fördjupad prövning mot behovsanalysen. Arbetsgrupper med representanter från verksamheten samt teknikgrupper har studerat de från tävlingsförslaget framtagna lösningarna. Arkitekten har vidareutvecklat disposition och planer som presenterats i grupperna. Sex arbetsgrupper med verksamhetsrepresentanter har haft fem möten tillsammans med arkitekter och representanter för landstingsservice i Uppsala. Under mötena har behovsanalysens lokalförteckningar jämförts med de fysiska planlösningarna. Rumsstorlekar, sambandskrav och samnyttjansvinster av lokaler/rum har defi nierats. Rum har såväl minskats som utgått tack vare närhet mellan verksamheter och avdelningar. Rum/funktioner som saknats har lagts till. I övrigt kan konstateras att förslagets grundupplägg håller för vidare detaljbearbetning utan några större ändringar. Planlösningarna uppfyller önskemålet om ett generellt vårdplan i fyra våningar som delas lika mellan öppen- och slutenvård med en mindre del forskning och utbildning mittemellan. I övrigt fi nns ett publikt entréplan med reception, en konferensdel, hörsal, café, restaurang, bibliotek och administration. I gatuplan fi nns akutmottagning, vårdavdelning för PIVA (Psykiatrisk Intensivvårdsavdelning) och POA (Psykiatrisk Observationsavdelning) samt ECT-behandling (somatisk service). Detaljerade måttstudier har genomförts på rum med stark upprepningseffekt. Exempel på sådana rum är patientrum och samtalsrum som utgör frekventa moduler i byggnadens disposition. Vidare detaljstudier av funktioner och krav på rum fortsätter i kommande rumsfunktionsarbete.

15 Programskisser Så här kan den nya byggnaden uppfattas med den östra fasaden vänd mot den nya gatan och byggnad A1. Det är en gammal tanke att placera en psykiatriklinik just på den här platsen. Den kompakta byggnaden bildar ett helt kvarter med överglasad gård i mitten och två öppna gårdar. Totalt blir byggnaden 5 våningar ovan mark samt ett souterrängplan. Mellan nybyggnaden och den ståtliga äldsta sjukhusbyggnaden skapas ett nytt gaturum, tillika entréplats. Transparensen mot entrégatan och in till öppenvårdens väntrum är viktig för att göra rummet mellan det befi ntliga huset och det nya så generöst som möjligt. För att uppnå önskemålet om samutnyttjande av lokaler, närhet och framtida inbördes förändringar mellan öppen- och slutenvård valdes tidigt den sammanhängande formen. FoUU ligger i mitten, som en förenande länk mellan öppen- och slutenvård som kan växa eller krympa inbördes åt det ena eller andra hållet. Ett generellt modulsystem kan hysa både öppenoch slutenvård, men inte konverteras till högspecialiserad vård. Ett husdjup utan dubbelkorridor medger god överblickbarhet. Patientrummen är orienterade längs fasaden med balkonger mot parken. Personalrummen ligger kring gårdarna. Öppenvårdsdelen är riktad mot det nya gaturummet och staden. Målet har varit att skapa en begriplig och lättorienterad byggnad att vistas i. Ljusgården förenar, underlättar orienteringen och skapar visuell kontakt mellan verksamheterna. Spänger tvärs över och längs gården bidrar till öppenhet och överblickbarhet. Från huvudentrén tar man rulltrapporna upp i entréplanet där det finns två alternativa vägar upp i huset; en hisshall och trappa leder till öppenvården, och en till slutenvården. 15

16 SITUATIONSPLAN Uteplats Ambulansvägen Ambulansentré Gård 1 Atrium Gård 2 Akutentré Entréplats Huvudentré Cykelparkering Cykelparkering Inre sjukhusvägen Parkering Parkering 16

17 FASAD - ENTRÉGATA SKALA 1:800 Entréfasaden står för dialogen mellan den befintliga sjukhusbyggnaden A1 och Psykiatrins Hus. Med stora inslag av glas är den öppen i sin hållning gentemot den motstående sjukhusbyggnaden. Med sin tydliga skiktning av en tung sockelvåning, ett transparent gemensamt plan och fyra svävande vårdplan förmedlar den en öppenhet mot staden. Samma öppenhet avtecknar sig inom öppenvårdens transparenta fasad. Fasadens synliga stomme, servicebryggor och skjutbara jalusier möjliggör en varierad genomsiktlighet samtidigt som en önskvärd integritet skapas. Huvudentrén till Psykiatrins Hus ska vara tydligt annonserad för alla slags trafikanter som kommer från sjukhusområdet eller från staden. Fotgängare, cyklar och bilar samsas inom denna entrégatas rymd, medan varutransporter och ambulansintag separeras. Huvudentrén är markerad som en utskjutande del i förhållande till glasfasaden. Akutentrén är däremot indragen. Sockelvåningens lutande plan talar om det lyft som sker inom byggnaden för att komma upp till det gemensamma planets öppna entréhall. Entrédetaljen berättar om skalan på byggnaden och entréns tydliga inramning. DETALJ SKALA 1:200 17

18 FASAD - SOUTERRÄNG SKALA 1:800 Tomtens naturliga nivåskillnad tas upp av en basvåning i sten eller betong. Teknikutrymmen placeras i den mörka delen samtidigt som terrassen ovan sockeln erbjuder uteplatser med nära kontakt till Bleke Backe. Indraget i fasaden som markerar entréns placering är synlig även över detta hörn. Detaljen visar balkongernas utformning och deras betydelse för fasaduttrycket. Balkongelementen bidrar till ett mångfasetterat mönster och gör det möjligt att avskärma direkt solljus. 18 DETALJ SKALA 1:200

19 PLAN 1 & 2 - KULVERT OCH TEKNIKPLAN anslutning media el ställverk 8 reserv för alt. framtida tekniksystem el tele 7 6 källsort. tvätt, sopor datahall vagndepå ,00 m +4,30 m fl äktrum tvätt, sopor angöring fl äktrum el tele el tele rörpost knutpunkt KULVERTPLAN (2) BTA (m 2 ) anslutning till transportkulvert sjukhusområdet transportkulvert städcentral Teknik + komm.: Kulvert: 828 TOTALT anslutning media till A1 PLAN (1) BTA (m 2 ) Mediakulvert: 592 TOTALT 592 mediakulvert anslutning till mediakulvert sjukhusområdet Byggnaden står i direkt förbindelse med övriga sjukhuset genom ett utbyggt kulvertsystem. Media- och transportkulvert och teknikutrymmen samlas på dessa plan. SKALA 1:800 19

20 PLAN 3 - AKUTPLAN ,00 m 3 Entréplatsen 2 1 AKUTPLAN (3) Öppenvård: Akutvård: Gemensamt: Teknik + komm.: TOTALT Akutvård ute: vårdplatser BTA LOA (m2) OPA 220 PIVA ECT POA AKUTMOTTAGNING SKALA 1:400 Akutvården är placerad så att en egen ingång från entrégatan möjliggörs, samtidigt som ambulansinfarten ligger skyddad i förhållande till huvudentrén. Jourverksamheten, PIVA och POA har direktkontakt med öppen- och slutenvården via hissystemen. Dessutom finns möjlighet att ta sig till ECT via en intern passage. Garageplatserna på akutplanet nås enkelt via hiss och trappor från de ovanliggande planen. 20 Placeringen av personalens omklädningsrum innebär att personalen kan komma som privatpersoner, ostört byta om till sin professionella roll och sedan röra sig inom byggnaden via de allmänna stråken. Varuintaget är placerat i direkt anslutning till restaurangens förråd. En internhiss används för leveranser till restaurangköket på planet ovan.

21 PLAN 4 - ENTRÉPLAN ,20 m 4 Atriet - vy från entrén ENTRÉPLAN (4) Gemensamt: Administration: Teknik + komm.: TOTALT BTA Gemensamt ute: Administration ute: LOA (m2) OPA Restaurangen - vy mot parken FoUU ADMINISTRATION SKALA 1:400 På det gemensamma entréplanet samlas viktiga allmänna och publika funktioner som reception, infotek, bibliotek, restaurang, café och konferenscenter med tillhörande hörsal. Planet visar genom sin öppenhet delar av innehållet i byggnaden där gestaltningen ska medverka till orienterbarhet, tydlighet och en tilltalande och vänlig stämning. Det första personliga mötet sker vid den bemannade receptionen. Ett gemensamt konferenscenter är tänkt att kunna samutnyttjas av forskning/utbildning och husets övriga verksamheter. Hörsalens placering är en del av tanken om att utnyttja tomtens förutsättningar till en souterränglösning. Administrationen/staben finns på det gemensamma planet. Arbetslokalernas organisation och utformning ska bidra till den öppenhet och samverkan som eftersträvas mellan olika verksamheter och funktioner. Pelarsystemet som blir synligt på detta plan är utformat för att passa både de gemensamma ytorna och vårdplanen ovan. 21

22 PLAN 5, 6, 7, 8 - VÅRDPLAN beroende sömn beroende beroende+sömn +33,10 m 8 allmänpsykiatri 7 6 affektiva affektiva psykos och rehab +28,80 m unga vuxna äldrepsykiatri neurops vux +unga vuxna +24,50 m Plan 5 - entréer öppenvård 2 1 ångest älrepsykiatri +20,20 m TYPPLAN (5-8) BTA LOA (m 2 ) Öppenvård: Slutenvård: Forskning och undervisning: Teknik + komm.: TOTALT OPA Öppenvård balkong: 102 Slutenvård balkong: vpl/plan Samordningsvinster och fl exibilitet avseende både personal och lokaler är en viktig aspekt vad det gäller vårdplanens utformning. Tack vare den direkta övergången mellan verksamheterna kan fördelningen mellan öppen- och slutenvård variera över tiden. I gränslandet kan de respektive enheterna krympa och växa (ritningen ovan visar en jämn fördelning mellan öppen- och slutenvård). Målet har varit att genom lokalernas utformning 22 stödja integration och nya samarbetsformer mellan landstingets vård och universitetets forskning och utbildning. Överblickbarheten har varit ett viktigt argument för planens form och en förutsättning för att få väl fungerande avdelningar. Receptionernas placering, med god uppsikt över avdelningarna och kombinerat med inre kommunikation, möjliggör personalsamverkan då behov fi nnes. Öppenvårdens väntrum SKALA 1:400 och (innanförliggande) samtalsrum är vända mot staden, medan slutenvårdens patientrum ligger i en krans runt huset med utblick mot parken. Balkongernas betydelse för den enskilda patientens välbefi nnande kan inte nog poängteras!

23 PLAN 9 - TERRASS OCH TAKPLAN 9 +37,40 m TAKPLAN (9) BTA LOA (m 2 ) Gemensamma lokaler: Teknik + komm.: TOTALT OPA Gemensamma lokaler ute: 964 Takterrassen är tillgänglig för alla och erbjuder utblickar mot staden, slottet och parken. Aktivitetscentret används av slutenoch öppenvård. Takterrassen utformas så att den uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven. Sedumtaket utgör en kontakt mellan takets vidsträckta yta och platån söder om slottet. SKALA 1:400 23

24 TYPRUM Vårdrum psykiatri/somatik Utformningen av ett enpatientrum inom psykiatrivården har givits sådana mått att det lätt kan konverteras till ett patientrum för somatisk vård i framtiden. Ur ett psykiatriperspektiv har patientrummet utrustats och möblerats på ett sätt som understödjer patientens tillfrisknande och personalens säkerhet. Det som skiljer enpatientrummet inom psykiatrin från det somatiska vårdrummet är framför allt sängens placering samt avsaknaden av teknisk utrustning, t ex vårdrumspanel. Det ger patienten en mer boendelik och trygg miljö. Patientrummen vetter mot naturen och har skyddande balkonger som ett fi lter mellan inne och ute. 4 m 2 14 m 2 14 m 2 4 m 2 För det psykiatriska vårdrummet fi nns inget behov av medicinska gaser och därtill hörande utrustning som vårdrumspanelen bidrar med. Sängen står helst placerad utmed en vägg och härifrån ska patienten liggande på sängen ha kontakt med uterummet. Mindre mängd yttre stimuli, som att titta på fåglar som fl yger och löv som rör sig i vinden, är fullt tillräckliga intryck i dessa miljöer. En eller ett par garderober, som inte har traditionella klädstänger, och ett mindre skrivbord utgör inredningen. Inredningen placeras på motstående vägg till sängen för att möjliggöra fri uppställning av patientsängen och vid behov även medge dubbelbeläggning av rummet. Detta för i sin tur med sig krav på att rummets mått, som oavsett innehåll och möbleringsprincip, alltid ska motsvara tillgänglighetskraven. Dörren in till vårdrummet är, oavsett verksamhet, alltid dubbelfl yglig för att medge enkel in- och utpassering med sjukhussäng. Våtrum som tillhör patientrummet är utrustat med egen wc/d för varje patient. Inom psykiatrin är det ett starkt önskemål att orientera ingången till wc/d utanför det egna rummet så att personal har viss översikt på användningen av detta rum. Genom de nischer som skapas framför ingången till vårdrummet och wc/ d-rummet uppstår samtidigt en viss integritet för patienten som rör sig mellan dessa rum. Wc/d-rummets placering helt utanför patientrummet gör också att dolda hörn, vilket bidrar till ökad säkerhet. I det somatiska vårdrummet placeras sjukhussängen vinkelrätt ut från väggen med plats för omvårdnad på båda sidor. En vårdrumspanel löper på väggen ovanför sängen utrustad med gaser, belysning, eluttag, larm etc. Patientgarderoben och sängbordet står också intill sängen längs samma vägg. balkong 4,5 m 2 16 m 2 balkong balkong 4,5 m 2 16 m 2 balkong Patientrum psykiatri Patientrum somatik Patientrum psykiatri Alternativa möbleringar för patientrum psykiatri 24

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

ETAPP 2. HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD RENOVERING AV PSYKIATRINS HELDYGNSAVDELNINGAR 2012 April 2011

ETAPP 2. HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD RENOVERING AV PSYKIATRINS HELDYGNSAVDELNINGAR 2012 April 2011 ETAPP 2 Vad söker du? sjukhuset Var? område, adress, plats, ort Kartsök g Personer (0) Platser Företag Personer Kartor Vägbeskrivning Begagnat Webb Karta Flygfoto Hybrid Sjökort Utsikt Gatuvy Skriv ut

Läs mer

öppnar sig mot grönskan...

öppnar sig mot grönskan... öppnar sig mot grönskan... - många godsidor B - integrerad del av Akademiska - effektivt tomtutnyttjande Psykiatrins Hus i stadslandskapet Byggnaden definierar med sina volymer på ett tydligt sätt sjukhusområdets

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Top of the line hus, nära centrum

Top of the line hus, nära centrum Top of the line hus, nära centrum Vi vann markanvisningstävlingen och kan stolt erbjuda er ett top of the line hus i centrala Luleå med byggstart i oktober. Husen är ritade av Arkitekterna Krook & Tjäder

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET LIVIA WINKLER, ELIN EKMAN CTH VT 2008 INLEDNING Utvecklingen inom neonatalvården går mot att föräldern bli alltmer delaktig i vårdprocessen. Det är viktigt

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

TYPRUM: Vårdrum isolering

TYPRUM: Vårdrum isolering TYPRUM 2014-12-12 TYPRUM: Vårdrum isolering Innehåll Checklista vårdrum isolering Typrumsritningar: Vårdrum isolering Hänvisningar 1. VLL:s projekteringsanvisningar 2. Typrumsritning Tvättplats TYP 1 3.

Läs mer

BAD I ÖREGRUND BAD I ÖREGRUND KONCEPTPROGRAM 2013 03 24

BAD I ÖREGRUND BAD I ÖREGRUND KONCEPTPROGRAM 2013 03 24 KONCEPTPROGRAM 0 0 INSPIRATION SJÖBUD OCH BÅTHUS TYPOLOGI KONTAKT MED HAVET OCH SIMBASSÄNG DIAGRAM : OFFENTLIGA AKTIVITETER SKJUTBARA GLASPARTIER OMKLÄDNING TEKNIK METERS SIMBASSÄNG POOL-SIDE RESTAURANG

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

1. INTRODUKTION INTRODUKTION FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA TILL SAMRÅD 2015-03-13 1

1. INTRODUKTION INTRODUKTION FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV JAKOBSBERGS CENTRUM, JÄRFÄLLA TILL SAMRÅD 2015-03-13 1 . INTRODUKTION INTRODUKTION Barkarby-Jakobsberg kommer enligt prognoser att växa med invånare fram till, och det finns en politisk vilja att låta Järfällahus stå för ca - bostäder om året de närmsta fyra

Läs mer

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens befintliga restaurang.

sida. Torget kan även med fördel kopplas till grannfastighetens befintliga restaurang. HÖGSKOLAN SOM STAD De stora rum du möter i högskolans nya byggnader berättar om en undervisning där samtalen står i centrum. När människor söker kunskap söker vi oss till varandra. Detta är en konstant

Läs mer

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se Willa Nordic ONV BOLIG Modern dansk design www.willanordic.se ETT HUS SOM STICKER UT & SAMTIDIGT SMÄLTER IN, LIKT EN KAMELEONT MED INTEGRITET DET HÄR ÄR ETT HEM FÖR FAMILJEN SOM VILL BO I ETT ARKITEKTRITAT

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning.

Adress Storgatan 60-78. gatan som bidrar till en grön inramning. Storgatan 60-78 Butiksyta i nyrenoverade Huvudsta Centrum! Typ Butik Storlek 200-400 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning gatan som bidrar till en grön inramning. Kontakt

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 339 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 339 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 339 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

GÅRDSFOGDEN GÅRDSFOGDEN / INFORMATION GÅRDSFOGDEN / SITUATIONSPLAN GÅRDSFOGDEN Ett spännande boendekoncept för den moderna familjen, med lika höga krav på estetik, design och miljötänkande som vi

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

det är inne att vara ute

det är inne att vara ute Öppenhet och utsikt Terrasser i sollägen Vindskyddad insida Naturen in på knuten Mitt i Stenungsund TANKAR Solgårdsterrassen, stadsdelen Från Parkers väg leds en huvudgata in till Solgårdsterrassen. Den

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 1050-2160 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 1050-2160 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 1050-2160 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 1050-2160 kvm. Plan: 5 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick

Läs mer

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014

Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 Reserapport från studiebesök Örebro läkarutbildning 3 mars 2014 från Anita Wisén I Örebro har man byggt ett separat 3-vånings hus för läkarutbildningen (primärt att fn användas från termin 4 och framåt).

Läs mer

RÖDA LÄNGAN, ORMINGE PÅBYGGNAD NYA BOSTÄDER 2015-07-01

RÖDA LÄNGAN, ORMINGE PÅBYGGNAD NYA BOSTÄDER 2015-07-01 RÖDA LÄNGAN, ORMINGE PÅBYGGNAD NYA BOSTÄDER 2015-07-01 Översiktskarta Orminge och centrala Stockholm Orminge ligger i den östra delen av Nacka kommun, ca 15 km från Stockholm City 2015-07-01 RÖDA LÄNGAN

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås

Ekbacken Radhus. 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Ekbacken Radhus 8 flexibla radhus i Stadsskogen Alingsås Stadsskogen - Alingsås nya stadsdel Den nya stadsdelen i Alingsås, Stadsskogen, kommer att erbjuda närmare 1000 nya hem och är ett av Västsveriges

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

Nybyggnad av ersättningslokaler, Malmö sjukhusområde. Anna Persson, Region Skåne & Cecilia Spannel, White Arkitekter

Nybyggnad av ersättningslokaler, Malmö sjukhusområde. Anna Persson, Region Skåne & Cecilia Spannel, White Arkitekter Nybyggnad av ersättningslokaler, Malmö sjukhusområde. Anna Persson, Region Skåne & Cecilia Spannel, White Arkitekter 46 26 44 29 22 33 21 34 20 13 8 4 CRC 90 38 39 44 66 3 1 64 12 7 11 9 63 27 65 56 62

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM

NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM NYCKELFÄRDIGT KONTOR 360-720 KVM Beskrivning Du kan sluta leta nu, nyckelfärdigt kontor till otroliga 1 000:-/kvm/år Behöver ni en kontorslokal snabbt? Ska det vara jättesnyggt? Och prisvärt? Bra, då har

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD

DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD DALSLANDSSTUGAN SOM BOSTAD BENGTSFORS SITUATIONSPLAN :800 EN NY KLASSIKER I LANDSKAPET Med klassiska proportioner och en renodlad gestaltning hittar vi en ny och igenkännlig klassiker i natursköna Dalsland.

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 340 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 340 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 340 kvm. Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön. Presentation av radhusen i nya Algots Varv

Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön. Presentation av radhusen i nya Algots Varv Nu bygger vi Nordens modernaste bostäder mitt i Östersjön Presentation av radhusen i nya Algots Varv 1 Innehållsförteckning Det blir ett spännande möte mellan modern arkitektur och traditionen från ett

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm 1833 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm 1833 kvm Jakobsbergsgatan 22 Stockholm 1833 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Yta: 1833 kvm. Plan: 9 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS

FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS nr FRÅGOR OM INNEMILJÖN PÅ DIN ARBETSPLATS Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus där du arbetar. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden som utvecklas

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer