PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING 2008-02-29"

Transkript

1 PSYKIATRINS HUS AKADEMISKA SJUKHUSET PROGRAMBEARBETNING

2

3 Innehållsförteckning Organisation 4 Inledning 5 Förutsättningar 6 FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN 6 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN 7 VERKSAMHETSBESKRIVNING 8 PLACERING PÅ OMRÅDET 9 TOMTENS FÖRUTSÄTTNINGAR 10 TRAFIK OCH ANGÖRING 11 Projektmål 12 Projektavgränsning 13 Behovsanalys 14 Programskisser 15 SITUATIONSPLAN 16 FASAD - ENTRÉGATA 17 FASAD - SOUTERRÄNG 18 PLAN 1 & 2 - KULVERT OCH TEKNIKPLAN 19 PLAN 3 - AKUTPLAN 20 PLAN 4 - ENTRÉPLAN 21 PLAN 5, 6, 7, 8 - VÅRDPLAN 22 PLAN 9 - TERRASS OCH TAKPLAN 23 TYPRUM 24 SEKTION - ATRIET 26 SEKTION - GÅRDARNA 27 Hållbarhetsprogram 28 GENERALITET, FLEXIBILITET OCH FRAMTID 28 HÅLLBARHET 29 Landskap 30 Tekniska program 32 KONSTRUKTION 32 BRANDSKYDD 32 EL, TELE, TRANSPORT 33 VVS 34 Genomförande 35 HUVUDTIDSPLAN 36 Riskhantering 37 Arearedovisning 38 3

4 Organisation ORGANISATION FÖR PROGRAMBEARBETNINGEN Styrgrupp Tommy Lenberg ordf. Förvaltningsdirektör Landstingsservice Marie Beckman-Suurküla Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Bertil Jansson Divisionschef Psykiatrin Sonja Ekström Boström Lokalansvarig Akademiska sjukhuset Björn Ragnarsson Bitr. sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset Lennart Hävrén Byggherrerepresentant Gunilla Kullinger Avd. chef lokalutvecklingsavd. Landstingsservice Stefan Andersson Avd. chef teknikavd. Landstingsservice Lisa Ekselius Professor Uppsala universitet Projektledningsgrupp Gunnar Gedin Projektledare Bertil Jansson Divisionschef Psykiatrin Sonja Ekström Boström Lokalansvarig Akademiska sjukhuset Lennart Hävrén Byggherrerepresentant Landstingsservice Gunilla Kullinger Avd. chef lokalutvecklingsavd. Landstingsservice Stefan Andersson Avd. chef teknikavd. Landstingsservice Lisa Ekselius Professor Uppsala universitet Christine Hammarling Arkitekt Jesper Husman Arkitekt Lennart Andersson Projekteringsledare Konsulter Projektledning mm Tema projektledare Arkitekt Tengbom Landskapsarkitektur Natur Orienterad Design AB Konstruktör Knut Jönsson Ingenjörsbyrå VVS-konsult ÅF Division Infrastruktur El-konsult ÅF Division Infrastruktur Kalkylkonsult BK Beräkningskonsulter AB Geoteknik, inmätningar Bjerking AB Riskanalys, fastighetsinventering Bjerking AB Miljöinventering Miljöinvent AB Miljösamordnare Miljökonsult Sofi e Åberg AB Brandskyddskonsult Prevecon Akustik ÅF Ingemansson Trafi k Tyréns Glaskonsult ACC Glasrådgivare 4

5 Inledning Landstinget i Uppsala län har beslutat att planera för en ny byggnad för den specialiserade psykiatrin i länet med placering inom Akademiska sjukhusets kärnområde. Den ska inrymma psykiatridivisionens öppenvårdsverksamhet, ca 96 slutenvårdsplatser, administration samt undervisning och forskning. Åtgärden ska främst syfta till att: Förbättra vårdprocesserna Skapa tydliga samband med den somatiska vården Integrera forskning och undervisning i vården Den nya byggnaden bedöms omfatta ca m² BTA, exklusive utomhusytor och utvändiga kulvertar. Processen Lokalförsörjningsprocessen består generellt av följande skeden: I november 2005 gjordes en förstudie där alternativa lokaliseringar inom sjukhusområdet studerades och den nu aktuella placeringen valdes. Därefter upprättades en programhandling daterad samt ett underlag för en arkitekttävling som genomfördes under våren Det vinnande förslaget växande RUM, upprättat av Tengbom, korades i juni Programbearbetningen, som är en vidareutveckling av programhandlingen, omfattar en översyn av behovsanalysen och en utveckling av tidigare upprättad programhandling och det vinnande arkitektförslaget. Mål och syfte Denna programbearbetning med vidhängande kostnadsbedömning är avsedd att utgöra underlag för beslut om genomförande av projektet Psykiatrins Hus. Behovsanalys Förstudie Programhandling Genomförande (projektering och produktion) Överlämnande/idrifttagande Drift- och förvaltningsskede 5

6 Förutsättningar FASTIGHETSUTVECKLINGSPLAN En fastighetsutvecklingsplan (FUP) har upprättats för Akademiska sjukhusområdet. Den ska syfta till att skapa förutsättningar för: Generalitet och fl exibilitet God tillgänglighet, logistik och trafi ksituation God miljö och gestaltning Resurshushållning och effektiv försörjning Genomförbarhet Fastighetsutvecklingsplanen redovisar en etappvis förnyelse av sjukhusområdet som huvudalternativ. Två tomter, i sydvästra respektive norra delen av sjukhusområdet, defi nieras för framtida större utbyggnader. Den norra tomten har valts för nybyggnad av lokaler för psykiatridivisionen. Psykiatrins Hus utgör första etappen i sjukhusets förnyelseprocess. Ett kommunikationsstråk föreslås i fastighetsutvecklingsplanen förbinda de båda utbyggnadsområdena och mellanliggande befi ntliga bebyggelsekvarter. Som en delutredning av fastighetsutvecklingsplanen pågår arbete med försörjningsstrukturer för sjukhuset. Akademiska sjukhuset tar under våren 2008 fram en lokalförsörjningsplan för sjukhuset. Den kan eventuellt påverka fastighetsutvecklingsplanen. Källa: FUP 6

7 ÖVERSIKTSPLAN OCH DETALJPLAN I översiktplanen för Uppsala stad anges de grundläggande mål som Uppsala kommun har satt upp för stadsutvecklingen. Dessa mål gäller även för Akademiska sjukhusområdet där planen anger: Inom Akademiska sjukhusets område bedrivs avancerad sjukvård och forskning i nära samarbete med såväl universitet som internationellt verksamma läkemedelsföretag. Det geografi ska området är begränsat och sjukhusets framtida expansionsbehov bör uppmärksammas i planeringen av närbelägna områden. Den gällande detaljplanen för det centrala sjukhusområdet utgörs av en stadsplan från Viktiga uppgifter i planen är högsta byggnadshöjden som anges till +41 m över stadens nollplan, vilket motsvarar slottets sockelhöjd. Dock kan högre nivåer accepteras lokalt, förutsatt att de utförs på ett sådant sätt att de kan godkännas av byggnadsnämnden. Ingen förändring av detaljplanen erfordras för den planerade byggnaden. Källa: FUP 7

8 VERKSAMHETSBESKRIVNING Psykiatridivisionen Psykiatrin ska tillgodose invånarnas behov av specialiserad psykiatri, d v s då insatser utöver vad primärvården erbjuder behövs. Subspecialisering, d v s att det fi nns enheter som har ansvar för utredning och behandling av olika psykiska sjukdomar, utgör grunden för hög kvalitet i behandlingsinsatserna. Vård och behandling förutsätter goda kommunikationsmöjligheter mellan olika vårdnivåer och mellan de olika enheter som ryms inom vårdkedjan för den enskilda patienten. Likaså förutsätter kunskapsutveckling närhet mellan olika subspecialiteter och närhet mellan forskning och kliniskt behandlingsarbete. De psykiatriska verksamheternas nuvarande lokaler utgörs av rester av det gamla mentalsjukhuset på Ulleråkersområdet, den gamla psykiatrins lokaler på Akademiska sjukhuset och lokaler som fi nns spridda i Uppsala och är utan direkt anknytning till sjukhuset eller psykiatrin. De negativa effekterna för patienten är påtagliga i vardagen, eftersom kommunikation och kontakter försvåras av de långa avstånden mellan t ex medarbetare inom öppen- och slutenvård, och medarbetare inom beroendepsykiatrin och allmänpsykiatrin. Modern psykiatrisk verksamhet förutsätter vårdplanering där patienten tillsammans med representanter för olika delar av vården deltar. Den förutsätter också frekventa möten med anhöriga och utbildningar i grupp tillsammans med andra patienter. 8 Den planerade byggnaden ger för första gången möjlighet att samla huvuddelen av länets specialiserade psykiatri i särskilt anpassade lokaler. Byggnaden kommer att möjliggöra optimal planering och genomförande av vård. Ur patientens perspektiv ska den upplevas optimistisk, trygg, modern, vardaglig, professionell och välkomnande. Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus där verksamheten i Psykiatrins Hus ingår. Den nya byggnaden ska ge patienten känsla av betydelsefullhet, trygghet och respekt. Lokalerna ska stimulera spontan och planerad kontakt mellan personal och patienter samt ge möjlighet till vistelse i olika stora grupper. Stor vikt läggs vid patient- och personalsäkerhet. Byggnaden ska vara en trivsam och trygg arbetsplats med överblickbara och funktionella lokaler. Utrymmen enbart avsedda för personal ska fi nnas, där två eller fl era avdelningar delar funktioner. Möjlighet till återhämtning samt naturliga möten mellan avdelningar bidrar också till samverkan inom hela verksamheten. FoUU Forskning, utveckling och utbildning är viktiga delar av landstingets verksamhet och landstinget har ett lagstadgat ansvar för klinisk forskning. För att åstadkomma en god utveckling av klinisk forskning, inklusive vårdforskning, behövs en samverkan mellan universitet och landsting. Uppsala Universitet och Landstinget i Uppsala län har i många sammanhang, både formellt i ALF-avtal och informellt, uttryckt sin gemensamma strävan att fördjupa och vidga samarbetet inom utbildning, forskning och utveckling. Man vill också samordna tillgängliga resurser med syfte att ytterligare stärka den kliniskt inriktade medicinska forskningens utveckling. De psykiska ohälsotillstånden innebär stora konsekvenser för folkhälsan och utgör ett prioriterat forskningsfält inom den kliniska medicinska forskningen. Det senaste decenniet har det skett en extremt snabb neurovetenskaplig kunskapsutveckling som under nästa decennium kommer den kliniska psykiatrin till del. Vid Uppsala universitets medicinska fakultet är disciplinen psykiatri organiserad inom Institutionen för neurovetenskap. Vid institutionen utbildas årligen mer än 500 studenter i psykiatri och psykiatrisk omvårdnad under sin grundutbildning till läkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller sjukgymnast. Utöver dessa tillkommer kommer hundratals studenter som läser psykiatri som valbar eller fristående kurs. Den kliniska forskarutbildningen inom psykiatri, som är en förutsättning för fortsatt klinisk utveckling, har de senaste åren utvecklats väl. Under åren 2001 till 2006 disputerade 15 forskarstuderande inom området vuxenpsykiatrisk forskning.

9 PLACERING PÅ OMRÅDET Akademiska sjukhuset i Uppsala ligger i anslutning till ett centralt akademiskt stråk Dag Hammarskjölds väg söder om och i anslutning till slottet. Tomten ligger i sjukhusområdets norra del nedanför slottet och väster om byggnad A1. Psykiatrins Hus ligger i direkt anslutning till både Akademiska sjukhusets äldsta byggnad från 1867 och den historiska miljön kring slottet med Bleke Backe i omedelbar närhet. För att möta denna historiska kontext har Psykiatrins Hus utformats med två tydliga sidor; en urban sida vänd mot staden och det gamla sjukhuset, och en parksida vänd mot Bleke Backes grönska och slottet. Angöring och huvudentré riktar sig mot den urbana sidan medan patientrum, uteservering och restaurang vänder sig mot det gröna. Psykiatrins Hus är en solitär och kompakt byggnad som fyller kvarteret och är tillgänglig från olika håll. Gården följer en axel genom huset. Utifrån den angörs husets olika delar och knyter ihop entrégatan med slottsparken. Den befi ntliga äldre sjukhusbyggnadens fasad följer Psykiatrins Hus östra fasad och dessa bildar tillsammans ett nytt gaturum. Husen samsas på en gemensam entréplats, och besökaren når fram till entréplanet från torgrummet i nordost, där hörnet på Psykiatrins Hus visar vägen in mot staden. Den nya byggnaden lyser igenom från olika håll för den som kommer från Inre sjukhusvägen eller från staden. 9

10 TOMTENS FÖRUTSÄTTNINGAR Tomten, som utgör den norra och avslutande delen av sjukhusområdet, begränsas av Ambulansvägen i väster, byggnad A1 i öster och byggnad A9 i söder, samt av entréer i detta område till A9 och B17. Tomten har en nivåskillnad på ca 6 m mellan högsta och lägsta punkt. Övriga begränsningar för den nya byggnaden utgörs dels av minsta avstånd till intilliggande byggnader dels av att tomten ligger inom inre skyddsområde för vattentäkt. Den nu gällande detaljplanen anger en högsta byggnadshöjd till + 41 m.ö.h., vilket motsvarar slottets sockelhöjd. 10

11 AMBULANSTRAFIK Amb ulan sväg en Bleke Backe Amb ulan sväg en A9 Bleke Backe A9 B17 A1 A11 B17 A1 A11 BUSS Inre sjukhusvägen BUSS Inre sjukhusvägen BUSS PERSONTRAFIK BUSS VARUTRANSPORT PARKERING PARKERING FOTGÄNGARE TRAFIK OCH ANGÖRING Trafikangöringen till Psykiatrins Hus relaterar till Akademiska sjukhusets trafiksituation i sin helhet. Till sjukhusområdet kommer både yrkestrafik och privatbilister och alla ska på ett säkert och snabbt sätt både kunna orientera sig rätt och angöra på ett enkelt och naturligt sätt. Idag finns två huvudstråk genom området: Ambulansvägen och den Inre sjukhusvägen. Längs Ambulansvägen sker huvuddelen av ambulanstransporterna till sjukhuset. Här rör sig i princip inga fotgängare. Längs detta stråk ligger idag inga publika entréer. Den Inre sjukhusvägen är det huvudsakliga publika stråket genom området, mot vilket entréer till mottagningar finns orienterade. Så som Psykiatrins Hus ligger placerat, strax bakom den äldsta sjukhusbyggnaden A1, har det varit extra viktigt att tydliggöra och förenkla entrésituationen för alla trafikslag. Persontrafik Ambulanstrafik Huvudentré samt akutentré ligger orienterade mot den entréplats som bildas mellan byggnad A1 och Psykiatrins Hus. Hit tar man sig antingen genom att köra in mellan A11 och B17 eller via Ambulansvägen. I anslutning till de bägge entréerna finns angöringszoner för taxi, färdtjänst och privatbilister. Här finns även handikapplatser ordnade i direkt anslutning till entréerna. I princip ska ingen parkering ske på entréplatsen, utöver korttidsplatser finns ingen egentlig parkering planerad i anslutning till huset. Efter hämtning eller lämning ska fordon ställas upp på den sjukhusgemensamma parkeringsplatsen. Ambulans- och polistransport kommer i huvudsak ske via Ambulansvägen. Vid vissa tillfällen angör man dock även via den Inre sjukhusvägen med uppfart mellan A11 och B17. Ett separat ambulansintag ordnas mellan Psykiatrins Hus och A9. Här finns plats för uppställning av 2 akutfordon samt möjlighet att köra in i själva ambulansintaget, där personalen i lugn och ro kan ta hand om patienten som anländer. Gång- och cykeltrafik Leveranser till restaurangköket sker vid separat varutransportintag mellan Psykiatrins Hus och A9. Lastning och lossning sker under tak för att minimera störning för patienter. Övrigt gods till verksamheten kommer genom sjukhusets kulvertsystem. Personer som kommer till byggnaden med cykel angör på samma sätt som persontrafiken till entréplatsen. Här planeras för mellan cykelplatser så nära huvud- och akutentré som möjligt. Gångtrafik har både möjlighet att ta sig upp till entréplatsen längs bilvägens trottoarer eller på gångvägar genom parkens grönska. En av gångvägarna genom parken tillgänglighetsanpassas så att rullstolsburna enkelt kan ta sig upp till entréplatsen. Godstransporter 11

12 Projektmål Tydliga mål har defi nierats för projektet, såväl från fastighetsägarens som från verksamhetens perspektiv. Målen har antagits av styrgruppen och har fungerat som utgångspunkt för programbearbetningen. Projektmålen har formulerats för nedanstående aspekter. Den kompletta texten för projektmålen fi nns redovisad i programmet daterat Funktionalitet Flexibilitet, generalitet Logistik, varuförsörjning och service Trafi k, angöring och parkering Gestaltning Arbetsmiljö, inre miljö Resurs- och energihushållning Teknisk mediaförsörjning Hållbara material och utföranden, livslängd Ekonomi, kostnadseffektivitet Säkerhet Genomförande 12

13 Projektavgränsning Bleke Backe A9 A9 B2 A8 A4 A6 B3 A3 A7 A5 A2 B17 nya kulvertar A1 B17 A11 Utflyttning Innan rivning av byggnaderna A2 till och med A7 ska befintlig verksamhet flyttas ut från lokalerna. Flytt samt iordningställande av ersättningslokaler för verksamheterna ingår inte i projektet utan kommer att drivas som separata projekt. Även flytt av befintlig gastank vid byggnad A7 kommer att genomföras som ett separat projekt. Mediaförsörjningsbyggnad I slänten mot slottet, väster om Ambulansvägen, kommer en ny mediaförsörjningsbyggnad uppföras. Byggnaden ingår inte i projektet men ska vara färdigställd innan driftsättning sker av Psykiatrins Hus. Ekonomiskt ska mediaförsörjningsbyggnaden till viss del belasta projektet. A1 A11 Rivningen kommer att utföras som selektiv rivning på ett miljömässigt riktigt sätt. Person- och transportkulvert till nybyggnaden För att mediaförsörja byggnad A1 och A11 uppförs en ny kulvert mellan Psykiatrins Hus och byggnad A1 på plan 2. Mellan mediaförsörjningsbyggnaden och nybyggnaden kommer en mindre kulvert att förläggas i Ambulansvägen för kabeldragning. Person- och transportkulverten från sjukhusområdet ska ansluta till Psykiatrins Hus på plan 2. Anslutningen till sjukhusområdet ska ske till befintlig kulvert mellan byggnad B3 och byggnad B17. I nybyggnaden möjliggörs anslutning till planerade persongångar från det nuvarande sjukhuset och det nya sjukhuset enligt FUP. Det ska finnas möjlighet att skapa kommunikation mellan byggnad A1 och nybyggnaden i ett plan ovan mark. Mediakulvert till nybyggnad Rivning I projektet ingår rivning av byggnaderna A2 till och med A7. Vid rivning av byggnad A2 kommer viss utvändig anpassning av byggnad A1 att utföras. Vid rivning av byggnad A7 görs en anpassning av byggnad A9. En mediakulvert kommer att ansluta till sjukhusområdet vid norra gaveln på byggnad B3 i plan 1. Kulverten kommer också att ansluta till Psykiatrins Hus i plan 1 och innehålla de media som ska kopplas ihop med sjukhusets befintliga system. Utrymme ska finnas för separata rör till sop- och tvättsuganläggning samt media för alternativ verksamhet i nybyggnaden. 13

14 Behovsanalys Källa: Behovsanalys ur tävlingsförslaget Bakgrund Inom Uppsala läns landsting är lokalerna för psykiatri idag spridda utanför Akademiska sjukhusets kärnområde och därmed åtskilda från den somatiska specialiserade vården. Genom att samla psykiatrin i en gemensam byggnad möjliggörs: Effektivisering av psykiatrins vård. Integrering av psykiatrisk vård med övrig specialiserad sjukvård. Integrering av landstingets vård med universitetets forskning och undervisning och därigenom utveckling av forskningsområdet och undervisningen. Nybyggnad för lokaler för psykiatrin har beretts på den norra delen av sjukhustomten. Byggnaden kommer att innehålla följande verksamheter: 14 Psykiatridivisionen inom Akademiska sjukhuset i Uppsala bestående av; psykiatrisk öppen- och slutenvård, AMM (Arbets- och Miljömedicin) samt CEOS (Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress), undervisning och forskning i samarbete med Uppsala universitet, administration. Sjukhusgemensamma funktioner d v s patientbibliotekets fi lial och restaurang för närområdet. Försörjning till byggnaden med varor, läkemedel, mat mm samt tekniska media. Utifrån en förstudie från 2005 har en behovsanalys och ett program tagits fram. Verksamhetsbeskrivningar, lokalförteckningar, sambandsbeskrivningar, säkerhetsbeskrivning och typrumsfunktionsprogram har upprättats. Referensobjekt har studerats som en del av arbetet. Sammanställd behovsanalys har utgjort underlag för en tävling om Psykiatrins Hus. Förslag till Psykiatrins Hus Tävlingen genomfördes våren Under hösten - 07 har det vinnande tävlingsförslaget fått en fördjupad prövning mot behovsanalysen. Arbetsgrupper med representanter från verksamheten samt teknikgrupper har studerat de från tävlingsförslaget framtagna lösningarna. Arkitekten har vidareutvecklat disposition och planer som presenterats i grupperna. Sex arbetsgrupper med verksamhetsrepresentanter har haft fem möten tillsammans med arkitekter och representanter för landstingsservice i Uppsala. Under mötena har behovsanalysens lokalförteckningar jämförts med de fysiska planlösningarna. Rumsstorlekar, sambandskrav och samnyttjansvinster av lokaler/rum har defi nierats. Rum har såväl minskats som utgått tack vare närhet mellan verksamheter och avdelningar. Rum/funktioner som saknats har lagts till. I övrigt kan konstateras att förslagets grundupplägg håller för vidare detaljbearbetning utan några större ändringar. Planlösningarna uppfyller önskemålet om ett generellt vårdplan i fyra våningar som delas lika mellan öppen- och slutenvård med en mindre del forskning och utbildning mittemellan. I övrigt fi nns ett publikt entréplan med reception, en konferensdel, hörsal, café, restaurang, bibliotek och administration. I gatuplan fi nns akutmottagning, vårdavdelning för PIVA (Psykiatrisk Intensivvårdsavdelning) och POA (Psykiatrisk Observationsavdelning) samt ECT-behandling (somatisk service). Detaljerade måttstudier har genomförts på rum med stark upprepningseffekt. Exempel på sådana rum är patientrum och samtalsrum som utgör frekventa moduler i byggnadens disposition. Vidare detaljstudier av funktioner och krav på rum fortsätter i kommande rumsfunktionsarbete.

15 Programskisser Så här kan den nya byggnaden uppfattas med den östra fasaden vänd mot den nya gatan och byggnad A1. Det är en gammal tanke att placera en psykiatriklinik just på den här platsen. Den kompakta byggnaden bildar ett helt kvarter med överglasad gård i mitten och två öppna gårdar. Totalt blir byggnaden 5 våningar ovan mark samt ett souterrängplan. Mellan nybyggnaden och den ståtliga äldsta sjukhusbyggnaden skapas ett nytt gaturum, tillika entréplats. Transparensen mot entrégatan och in till öppenvårdens väntrum är viktig för att göra rummet mellan det befi ntliga huset och det nya så generöst som möjligt. För att uppnå önskemålet om samutnyttjande av lokaler, närhet och framtida inbördes förändringar mellan öppen- och slutenvård valdes tidigt den sammanhängande formen. FoUU ligger i mitten, som en förenande länk mellan öppen- och slutenvård som kan växa eller krympa inbördes åt det ena eller andra hållet. Ett generellt modulsystem kan hysa både öppenoch slutenvård, men inte konverteras till högspecialiserad vård. Ett husdjup utan dubbelkorridor medger god överblickbarhet. Patientrummen är orienterade längs fasaden med balkonger mot parken. Personalrummen ligger kring gårdarna. Öppenvårdsdelen är riktad mot det nya gaturummet och staden. Målet har varit att skapa en begriplig och lättorienterad byggnad att vistas i. Ljusgården förenar, underlättar orienteringen och skapar visuell kontakt mellan verksamheterna. Spänger tvärs över och längs gården bidrar till öppenhet och överblickbarhet. Från huvudentrén tar man rulltrapporna upp i entréplanet där det finns två alternativa vägar upp i huset; en hisshall och trappa leder till öppenvården, och en till slutenvården. 15

16 SITUATIONSPLAN Uteplats Ambulansvägen Ambulansentré Gård 1 Atrium Gård 2 Akutentré Entréplats Huvudentré Cykelparkering Cykelparkering Inre sjukhusvägen Parkering Parkering 16

17 FASAD - ENTRÉGATA SKALA 1:800 Entréfasaden står för dialogen mellan den befintliga sjukhusbyggnaden A1 och Psykiatrins Hus. Med stora inslag av glas är den öppen i sin hållning gentemot den motstående sjukhusbyggnaden. Med sin tydliga skiktning av en tung sockelvåning, ett transparent gemensamt plan och fyra svävande vårdplan förmedlar den en öppenhet mot staden. Samma öppenhet avtecknar sig inom öppenvårdens transparenta fasad. Fasadens synliga stomme, servicebryggor och skjutbara jalusier möjliggör en varierad genomsiktlighet samtidigt som en önskvärd integritet skapas. Huvudentrén till Psykiatrins Hus ska vara tydligt annonserad för alla slags trafikanter som kommer från sjukhusområdet eller från staden. Fotgängare, cyklar och bilar samsas inom denna entrégatas rymd, medan varutransporter och ambulansintag separeras. Huvudentrén är markerad som en utskjutande del i förhållande till glasfasaden. Akutentrén är däremot indragen. Sockelvåningens lutande plan talar om det lyft som sker inom byggnaden för att komma upp till det gemensamma planets öppna entréhall. Entrédetaljen berättar om skalan på byggnaden och entréns tydliga inramning. DETALJ SKALA 1:200 17

18 FASAD - SOUTERRÄNG SKALA 1:800 Tomtens naturliga nivåskillnad tas upp av en basvåning i sten eller betong. Teknikutrymmen placeras i den mörka delen samtidigt som terrassen ovan sockeln erbjuder uteplatser med nära kontakt till Bleke Backe. Indraget i fasaden som markerar entréns placering är synlig även över detta hörn. Detaljen visar balkongernas utformning och deras betydelse för fasaduttrycket. Balkongelementen bidrar till ett mångfasetterat mönster och gör det möjligt att avskärma direkt solljus. 18 DETALJ SKALA 1:200

19 PLAN 1 & 2 - KULVERT OCH TEKNIKPLAN anslutning media el ställverk 8 reserv för alt. framtida tekniksystem el tele 7 6 källsort. tvätt, sopor datahall vagndepå ,00 m +4,30 m fl äktrum tvätt, sopor angöring fl äktrum el tele el tele rörpost knutpunkt KULVERTPLAN (2) BTA (m 2 ) anslutning till transportkulvert sjukhusområdet transportkulvert städcentral Teknik + komm.: Kulvert: 828 TOTALT anslutning media till A1 PLAN (1) BTA (m 2 ) Mediakulvert: 592 TOTALT 592 mediakulvert anslutning till mediakulvert sjukhusområdet Byggnaden står i direkt förbindelse med övriga sjukhuset genom ett utbyggt kulvertsystem. Media- och transportkulvert och teknikutrymmen samlas på dessa plan. SKALA 1:800 19

20 PLAN 3 - AKUTPLAN ,00 m 3 Entréplatsen 2 1 AKUTPLAN (3) Öppenvård: Akutvård: Gemensamt: Teknik + komm.: TOTALT Akutvård ute: vårdplatser BTA LOA (m2) OPA 220 PIVA ECT POA AKUTMOTTAGNING SKALA 1:400 Akutvården är placerad så att en egen ingång från entrégatan möjliggörs, samtidigt som ambulansinfarten ligger skyddad i förhållande till huvudentrén. Jourverksamheten, PIVA och POA har direktkontakt med öppen- och slutenvården via hissystemen. Dessutom finns möjlighet att ta sig till ECT via en intern passage. Garageplatserna på akutplanet nås enkelt via hiss och trappor från de ovanliggande planen. 20 Placeringen av personalens omklädningsrum innebär att personalen kan komma som privatpersoner, ostört byta om till sin professionella roll och sedan röra sig inom byggnaden via de allmänna stråken. Varuintaget är placerat i direkt anslutning till restaurangens förråd. En internhiss används för leveranser till restaurangköket på planet ovan.

21 PLAN 4 - ENTRÉPLAN ,20 m 4 Atriet - vy från entrén ENTRÉPLAN (4) Gemensamt: Administration: Teknik + komm.: TOTALT BTA Gemensamt ute: Administration ute: LOA (m2) OPA Restaurangen - vy mot parken FoUU ADMINISTRATION SKALA 1:400 På det gemensamma entréplanet samlas viktiga allmänna och publika funktioner som reception, infotek, bibliotek, restaurang, café och konferenscenter med tillhörande hörsal. Planet visar genom sin öppenhet delar av innehållet i byggnaden där gestaltningen ska medverka till orienterbarhet, tydlighet och en tilltalande och vänlig stämning. Det första personliga mötet sker vid den bemannade receptionen. Ett gemensamt konferenscenter är tänkt att kunna samutnyttjas av forskning/utbildning och husets övriga verksamheter. Hörsalens placering är en del av tanken om att utnyttja tomtens förutsättningar till en souterränglösning. Administrationen/staben finns på det gemensamma planet. Arbetslokalernas organisation och utformning ska bidra till den öppenhet och samverkan som eftersträvas mellan olika verksamheter och funktioner. Pelarsystemet som blir synligt på detta plan är utformat för att passa både de gemensamma ytorna och vårdplanen ovan. 21

22 PLAN 5, 6, 7, 8 - VÅRDPLAN beroende sömn beroende beroende+sömn +33,10 m 8 allmänpsykiatri 7 6 affektiva affektiva psykos och rehab +28,80 m unga vuxna äldrepsykiatri neurops vux +unga vuxna +24,50 m Plan 5 - entréer öppenvård 2 1 ångest älrepsykiatri +20,20 m TYPPLAN (5-8) BTA LOA (m 2 ) Öppenvård: Slutenvård: Forskning och undervisning: Teknik + komm.: TOTALT OPA Öppenvård balkong: 102 Slutenvård balkong: vpl/plan Samordningsvinster och fl exibilitet avseende både personal och lokaler är en viktig aspekt vad det gäller vårdplanens utformning. Tack vare den direkta övergången mellan verksamheterna kan fördelningen mellan öppen- och slutenvård variera över tiden. I gränslandet kan de respektive enheterna krympa och växa (ritningen ovan visar en jämn fördelning mellan öppen- och slutenvård). Målet har varit att genom lokalernas utformning 22 stödja integration och nya samarbetsformer mellan landstingets vård och universitetets forskning och utbildning. Överblickbarheten har varit ett viktigt argument för planens form och en förutsättning för att få väl fungerande avdelningar. Receptionernas placering, med god uppsikt över avdelningarna och kombinerat med inre kommunikation, möjliggör personalsamverkan då behov fi nnes. Öppenvårdens väntrum SKALA 1:400 och (innanförliggande) samtalsrum är vända mot staden, medan slutenvårdens patientrum ligger i en krans runt huset med utblick mot parken. Balkongernas betydelse för den enskilda patientens välbefi nnande kan inte nog poängteras!

23 PLAN 9 - TERRASS OCH TAKPLAN 9 +37,40 m TAKPLAN (9) BTA LOA (m 2 ) Gemensamma lokaler: Teknik + komm.: TOTALT OPA Gemensamma lokaler ute: 964 Takterrassen är tillgänglig för alla och erbjuder utblickar mot staden, slottet och parken. Aktivitetscentret används av slutenoch öppenvård. Takterrassen utformas så att den uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven. Sedumtaket utgör en kontakt mellan takets vidsträckta yta och platån söder om slottet. SKALA 1:400 23

24 TYPRUM Vårdrum psykiatri/somatik Utformningen av ett enpatientrum inom psykiatrivården har givits sådana mått att det lätt kan konverteras till ett patientrum för somatisk vård i framtiden. Ur ett psykiatriperspektiv har patientrummet utrustats och möblerats på ett sätt som understödjer patientens tillfrisknande och personalens säkerhet. Det som skiljer enpatientrummet inom psykiatrin från det somatiska vårdrummet är framför allt sängens placering samt avsaknaden av teknisk utrustning, t ex vårdrumspanel. Det ger patienten en mer boendelik och trygg miljö. Patientrummen vetter mot naturen och har skyddande balkonger som ett fi lter mellan inne och ute. 4 m 2 14 m 2 14 m 2 4 m 2 För det psykiatriska vårdrummet fi nns inget behov av medicinska gaser och därtill hörande utrustning som vårdrumspanelen bidrar med. Sängen står helst placerad utmed en vägg och härifrån ska patienten liggande på sängen ha kontakt med uterummet. Mindre mängd yttre stimuli, som att titta på fåglar som fl yger och löv som rör sig i vinden, är fullt tillräckliga intryck i dessa miljöer. En eller ett par garderober, som inte har traditionella klädstänger, och ett mindre skrivbord utgör inredningen. Inredningen placeras på motstående vägg till sängen för att möjliggöra fri uppställning av patientsängen och vid behov även medge dubbelbeläggning av rummet. Detta för i sin tur med sig krav på att rummets mått, som oavsett innehåll och möbleringsprincip, alltid ska motsvara tillgänglighetskraven. Dörren in till vårdrummet är, oavsett verksamhet, alltid dubbelfl yglig för att medge enkel in- och utpassering med sjukhussäng. Våtrum som tillhör patientrummet är utrustat med egen wc/d för varje patient. Inom psykiatrin är det ett starkt önskemål att orientera ingången till wc/d utanför det egna rummet så att personal har viss översikt på användningen av detta rum. Genom de nischer som skapas framför ingången till vårdrummet och wc/ d-rummet uppstår samtidigt en viss integritet för patienten som rör sig mellan dessa rum. Wc/d-rummets placering helt utanför patientrummet gör också att dolda hörn, vilket bidrar till ökad säkerhet. I det somatiska vårdrummet placeras sjukhussängen vinkelrätt ut från väggen med plats för omvårdnad på båda sidor. En vårdrumspanel löper på väggen ovanför sängen utrustad med gaser, belysning, eluttag, larm etc. Patientgarderoben och sängbordet står också intill sängen längs samma vägg. balkong 4,5 m 2 16 m 2 balkong balkong 4,5 m 2 16 m 2 balkong Patientrum psykiatri Patientrum somatik Patientrum psykiatri Alternativa möbleringar för patientrum psykiatri 24

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

FJÄLLSJUKHUSET. Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur / 32

FJÄLLSJUKHUSET. Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur / 32 FJÄLLSJUKHUSET Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur 2014 1 / 32 Designkoncept Platsanalys Analys och gestaltning Funktioner & flöden Huvudentrén Vårdavdelningarna Fasader och

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

Placering av nytt J-hus

Placering av nytt J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 145 Placering av nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun.

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun. . Vy över trädgård med lusthuset i förgrunden. Sinnenas trädgård planteras, för ett varierat intryck, med häckar, bärbuskar, andra blommande buskar och perenner, fruktträd och andra vackra träd. I anslutning

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

fastighetsutvecklingsplanens innehåll

fastighetsutvecklingsplanens innehåll 5 splanens innehåll Förslag på innehållsförteckning Inledning Planens innehåll och syfte Övergripande projektmål Framtidens vårdmiljö Risk och sårbarhet Tillgänglighet Sjukhuset som en del av samhället

Läs mer

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten Välkommen till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten En satsning för hela Värmlands bästa SKANSKA Sjukhuset i Karlstad - hundra år av förändringar SKANSKA Länslasarettet

Läs mer

ETAPP 2. HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD RENOVERING AV PSYKIATRINS HELDYGNSAVDELNINGAR 2012 April 2011

ETAPP 2. HALLANDS SJUKHUS HALMSTAD RENOVERING AV PSYKIATRINS HELDYGNSAVDELNINGAR 2012 April 2011 ETAPP 2 Vad söker du? sjukhuset Var? område, adress, plats, ort Kartsök g Personer (0) Platser Företag Personer Kartor Vägbeskrivning Begagnat Webb Karta Flygfoto Hybrid Sjökort Utsikt Gatuvy Skriv ut

Läs mer

LTH Studentmiljöer 10.06.08

LTH Studentmiljöer 10.06.08 LTH Studentmiljöer 10.06.08 Tema: Rum och landskap för möten. Strategiskiss gjord av Jais-Nielsen White Arkitekter på uppdrag av LU-byggnad. Uppdrag Vår uppgift har varit att beskriva ett förhållningssätt

Läs mer

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus

Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus LADSTIGET I UPPSALA LÄ Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 Dnr PS 2011-0032 146 Fördjupad förstudie kök för patientmat i J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

ANPASSAT FÖRSLAG I SIFFROR. BTA: ca 3640 m 2 (varav 390m 2 mörk) BOA: ca 2380 m 2 LOA/GEMENSAMHETSLOKAL: ca m 2 ANTAL LÄGENHETER: 35

ANPASSAT FÖRSLAG I SIFFROR. BTA: ca 3640 m 2 (varav 390m 2 mörk) BOA: ca 2380 m 2 LOA/GEMENSAMHETSLOKAL: ca m 2 ANTAL LÄGENHETER: 35 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 KAN TILLHÖRA LGH TYP F ELLER TYP D ENTRÉPLAN PLAN 2 PLAN 3 MÖJLIGT LÄGE FÖR LOKALER 20-80 m 2 KAN TILLSKAPAS. ANPASSAT FÖRSLAG I SIFFROR BTA: ca 3640 m 2 (varav 390m 2 mörk) BOA: ca

Läs mer

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus -

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus - 2012-11-16 E 18 OSLO E 18 STOCKHOLM KARLSTAD STADSKÄRNA LÄGE: Kvarteret Fanfaren är beläget utefter E18 vid huvudinfarten till Karlstads Centrum. Läget ger ett kraftfullt annonsläge alldeles intill genomfartsleden,

Läs mer

Konstprogram för ny akutmottagning och entré vid S:t Görans Sjukhus

Konstprogram för ny akutmottagning och entré vid S:t Görans Sjukhus KUN 2012-11-20, p 9 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-11-06 KUN 2011/891 Handläggare: Göran Rosander Konstprogram för ny akutmottagning och entré vid S:t Görans Sjukhus 1 Ärendet Konstprogrammet

Läs mer

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22

UTSKOGEN FÖRSKOLA, SKURU ILLUSTRATION 2014-09-22 ILLUSTRATION 2014-09-22 UTSKOGENS FÖRSKOLA Gestaltningsbeskrivning Allmänt Utskogens förskola planeras som en självförsörjande enhet för ca 160 barn, motsvarande 8 avdelningar, med eget tillagningskök.

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10 SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET i GÖTEBORG BILD- OCH INTERVENTIONSCENTRUM 2016-05-10 AKUTVÅRDS- HUSET HUVUDENTRÉN LÅGHUSET - MOTTAGNINGAR HÖGHUSET- VÅRDAVD, ADM., FOUU LAB OCH OP-2 /THORAX Byggandet

Läs mer

öppnar sig mot grönskan...

öppnar sig mot grönskan... öppnar sig mot grönskan... - många godsidor B - integrerad del av Akademiska - effektivt tomtutnyttjande Psykiatrins Hus i stadslandskapet Byggnaden definierar med sina volymer på ett tydligt sätt sjukhusområdets

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2 Cykelleder T Entré till stadshuset på markplanet nedanför T Etapp 1 Etapp Gård T Nya Torg Nya gator Översiktsplan Den nya byggnaden spelar en aktiv roll i stadsplanen för västra Lund och i projektet att

Läs mer

STADSRADHUS BRF RADIOMASTEN, LULEÅ

STADSRADHUS BRF RADIOMASTEN, LULEÅ 6 MJÖLKUDDSVÄEN 6 TUNASKOLAN 1 5 2 1 Varje radhus får en egen intim och skyddad liten gård med förråd samt terrass med förråd på plan 3. Inglasning av terrassen kommer att fi nnas som tillval. 4 2 Ett

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Ny utannonsering av konstuppdrag Stockholms landsting Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Inbjudan Stockholms läns landstings kulturförvaltning bjuder in yrkesverksamma

Läs mer

Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus

Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-03-14 43 Dnr PS 2011-0032 Framtidens Akademiska programarbete B9, B12 och J-hus Förslag till beslut Produktionsstyrelse beslutar:

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM Gestaltningskoncept

NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM Gestaltningskoncept NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM 2017-03-17 1 Gestaltningskoncept NORRTÄLJE HAMN GESTALTNINGSKONCEPT STOCKHOLM 2017-03-17 2 35 m² SEKTION A-A Förslag blockplan Normalplan 1:500 NORRTÄLJE HAMN

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Konstprogram för Danderyds sjukhus, ny akutvårdsbyggnad

Konstprogram för Danderyds sjukhus, ny akutvårdsbyggnad KUN 2014-11-20, p 13 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-11-11 KUN 2014/670 Handläggare: Torunn Skoglund Konstprogram för Danderyds sjukhus, ny akutvårdsbyggnad 1 Ärendet Konstprogrammet för

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge

Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge KUN 2014-11-20, p 15 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-11-11 KUN 2014/317 Handläggare: Finbar Krook Rosato Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM

SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM SLOTTSMÖLLAN - IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM 2012-12-11 INLEDNING Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplanearbetet för Slottsmöllan. Beskrivningen förtydligar detaljplanens

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell

SituAtionsplan 1:500. Handel/Kontor Polhemsplatsen. Station/Kontor. Nya Åkareplatsen. Hotel Post. Studentbostäder. Konferenshotell SituAtionsplan 1:500 Station/Kontor Handel/Kontor Polhemsplatsen N Nya Åkareplatsen Hotel Post Studentbostäder Konferenshotell Byggnaden som system AUT089 - JOHAN FRANZÉN A3 Plan 1 / ENTRÉPLAN 1:200 N

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C

RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C RIBBINGS VÄG EDSBERG LOTT C KONTEXT NATUR OCH SPORT EDSBERG Sollentuna och Edsberg växer och kommunen planerar för 3800 nya bostäder fram till år 2040. Lotterna längs Ribbings väg har alla förutsättningar

Läs mer

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 KUN 2013-04-25, p 5 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 Handläggare: Susanne Andersson Kopp Konstprogram för Södersjukhuset byggnad 25, ombyggnad för Patienthotell och vårdavdelningar

Läs mer

Husguide Ångströmlaboratoriet Hus 7

Husguide Ångströmlaboratoriet Hus 7 Husguide Ångströmlaboratoriet Hus 7 Innehåll Allmän information... 2 Felanmälan... 2 Adresser... 2 Planritningar... 3 Tillgänglighet... 4 Parkering... 4 Brandskydd... 4 Nödlarm... 5 Inbrottslarm... 5 Dörrmiljö...

Läs mer

FHK TINGSTORGET 140829 ARKITEMA ARCHITECTS. Markanvisning

FHK TINGSTORGET 140829 ARKITEMA ARCHITECTS. Markanvisning FHK Markanvisning Idé/ koncept Förslaget tar sin utgångspunkt i platsens topgrafi, läge och stadbyggnadsvision Framtid Alby. Genom att variera de olika byggnaderna i höjd och orientering så följer vi topografin

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block Arkitekturprojekt - en paviljong i parken Lunds Konst och Designskola 2015 PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik, funktion

Läs mer

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 65 FÖRUTSÄTTNINGAR VARFÖR ETT FUNKTIONSPROGRAM 66 Personalens rum Att få stänga

Läs mer

Koppling till dalslandsstugan

Koppling till dalslandsstugan Dalslandsstugan 2. Koppling till dalslandsstugan Den rustika, 2 år gamla Dalslandsstugan, bär på många kvalitéer och karaktärsdrag som fortfarande känns aktuella idag, för Dalslandsstugan 2.. Entré åt

Läs mer

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR Kontaktuppgifter Via post: Östersunds kommun Samhällsbyggnad 831 82 Östersund Ring: 063-14 30 00 Mail: kundcenter@ostersund.se Hemsida: www.ostersund.se Varför

Läs mer

GESTALTNINGSPRINCIPER

GESTALTNINGSPRINCIPER BILAGA PLANBESKRIVNING GESTALTNINGSPRINCIPER Volym och skala Kvarteret mellan Norra Promenaden och Slottsgatan tredelas av gatorna i två husgrupper med bostadsbebyggelse och en med hotellverksamhet/kontor.

Läs mer

DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN

DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN DEN ÖPPNA INNERGÅRDEN UTBYGGNAD AV SKISSERNAS MUSEUM TÄVLINGSFÖRSLAG 1. KOMPOSITION 2. KONCEPT 3. MATERIAL 4. KONSTRUKTION 5. HÅLLBARHET 6. FLEXIBILITET 7. ALTERNATIV PLAN 8. NYCKELTAL Entrén till den

Läs mer

TYPRUM: Vårdrum. Innehåll. Checklista vårdrum. Typrumsritningar: Vårdrum. Hänvisningar

TYPRUM: Vårdrum. Innehåll. Checklista vårdrum. Typrumsritningar: Vårdrum. Hänvisningar TYPRUM 2014-12-12 TYPRUM: Vårdrum Innehåll Checklista vårdrum Typrumsritningar: Vårdrum Hänvisningar 1. VLL:s projekteringsanvisningar 2. Typrumsritning Tvättplats TYP 2 3. Typrumsritning RWC/Dusch TYP

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag

prisma Aktivitetshall i Araby-Dalbo, Växjö - Förslag prisma Ett aktivitetscenter; en plats för fysisk aktivitet på alla nivåer för alla åldrar utan krav på prestation och öppen för alla. I vårt förslag har vi försökt ta fasta på just denna öppenhet och skapat

Läs mer

OHBOY! CYKELHUSET - OHBOY! HYRESRÄTTER. 55 Lägenheter. Inflytt: december 2016 OHBOY. 4 st 1 RoK 37 st 2 RoK 13 st 3 RoK 10 st 4 RoK 1 st 5 RoK

OHBOY! CYKELHUSET - OHBOY! HYRESRÄTTER. 55 Lägenheter. Inflytt: december 2016 OHBOY. 4 st 1 RoK 37 st 2 RoK 13 st 3 RoK 10 st 4 RoK 1 st 5 RoK havet OHBOY skatepark Malmö C cykelhuset OHBOY! Ohboy! är byggt för en modern, urban livsstil. I detta grönskande hus med vackra betongytor finns smarta lösningar som gör det bilfria livet självklart.

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa UMa Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig symbol för omvärlden. Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppfyller kraven på funktionalitet

Läs mer

KVALITETSPROGRAM KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN PLANÄNDRING: KVALITETSPROGRAM 2006 02 08

KVALITETSPROGRAM KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN PLANÄNDRING: KVALITETSPROGRAM 2006 02 08 KV. BERGÅSEN FINNTORP CENTRUM NACKA KOMMUN, KÖPMANGATAN 11, 111 31 STOCKHOLM T: 08-10 18 00, F: 08-21 30 21, M: 0707 48 18 00, e-post: jonas.glock@glockgruppen.se Delägare i Praktiserande Arkitekter i

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Produktion av driftavdelningen lokaler

Produktion av driftavdelningen lokaler LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 37 Produktion av driftavdelningen lokaler Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1

GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 GESTALTNINGSPROGRAM ÄLTA 26:1 OCH DEL AV ÄLTA 10:1 DECEMBER 2011, JUSTERAD MAJ 2012 S J ÖGR E N A RKI TEKTER A B 1 SYFTE 3 NULÄGESBESKRIVNING 4 GESTALTNINGSIDÉ 5 ALLMÄN MARK 7 KVARTERSMARK Tillgänglighet

Läs mer

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl Bilaga till detaljplan. Dnr 04/1130 Upprättad 2012-12-18, rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24 Mörbylånga kommun En detaljplan är under upprättande för ett

Läs mer

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16 GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 Stockholm 2015.03.16 HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DAGENS UTEMILJÖ OCH BIBEHÅLLA GÖSTA ÅBERGS ANDA? GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 VAD SAKS IDAG

Läs mer

N Ä R V A R O. Susanna Åkerman Elin Erlansson, A2 VT 2008

N Ä R V A R O. Susanna Åkerman Elin Erlansson, A2 VT 2008 Ä V Utvecklingen inom vården pågår ständigt och neonatalvården har under de senaste åren förändrats kraftigt. Föräldrarna förväntas mer och mer vara en naturlig del av barnens vårdprocess, samtidigt som

Läs mer

Stockholm Bibliotek Asplund >>>

Stockholm Bibliotek Asplund >>> Stockholm Bibliotek Asplund >>> P Stockholm Bibliotek Asplund projekt utbyggnad av Asplunds bibliotek plats Stockholm, Sverige formgivare Patrick Verhoeven Ellemijk Marks Remco Rolvink Jonas Strous partners

Läs mer

B L O C K. av avsaknaden av kommersiella ytor i entreplan.

B L O C K. av avsaknaden av kommersiella ytor i entreplan. B L O C K Stenstadens slutna kvarter (block) utgör utgångspunkten för förslaget. Kv. grimman ingår i söders kvartersstad. Illustrationen ovan visar på relationen mellan offentligt gaturum och kvartersmark.

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-10-22 MISSIV

Läs mer

Framtidens Universitetssjukhus Nya Karolinska Solna

Framtidens Universitetssjukhus Nya Karolinska Solna Vi bygger Framtidens Universitetssjukhus Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna skräddarsys för patienten Nya Karolinska Solna (NKS) är ett helt unikt projekt. Den nya sjukhusbyggnaden sätter en ny

Läs mer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer Parkvägen 2B En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Typ Storlek 15000 kvm Adress Parkvägen 2B Område Solna/Solna Business Park Omgivning Solna är idag Sveriges mest företagstäta stad. Och i de

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

REALOPTION AB MURÉNGATAN GÄVLE

REALOPTION AB MURÉNGATAN GÄVLE ORIENTERINGSKARTA GÄVLE CENTRUM KV MUMMAN D MURÉNGATAN LIGGER CENTRALT 700 M FRÅN CENTRALSTATIONEN OCH INNANFÖR CITYRINGEN XI I XV I I XV I XI PLAN HUSHÖJDER - STRUKTUR: STORGÅRDSKVARTER MED KRINGBYGGD

Läs mer

STRÄNGNÄS RESECENTRUM - GESTALTNINGSPROGRAM

STRÄNGNÄS RESECENTRUM - GESTALTNINGSPROGRAM . Foto bef. station ersätts av nytt resecentrum STRÄNGNÄS RESECENTRUM - GESTALTNINGSPROGRAM ANTAGANDEHANDLING 2013-12-09 INLEDNING BUSS STATION UTGÅNG CENTRALA STRÄNGNÄS TAXI/DROP OFF PERRONG UTGÅNG LÅNGBERGET

Läs mer

2005-03-02. Formgivningstävling Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje Ref nr. 04.053. Juryns utlåtande.

2005-03-02. Formgivningstävling Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje Ref nr. 04.053. Juryns utlåtande. 2005-03-02 Formgivningstävling Idéer till gestaltning av nytt stadshus i Södertälje Ref nr. 04.053 Juryns utlåtande Förslag TANGO Allmänt om tävlingen Fastighets AB Karlavagnen i samarbete med Södertälje

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014 NORR TYRESÖ ENTRUM MRKNVISNINSTÄVLIN OKTOER 24 Inledning Planeringen av den hållbara stadsdelen Norra Tyresö centrum är i full gång. tt skapa en stadsdel som erbjuder naturliga och trygga mötesplatser

Läs mer

Dalslandsstugan 2.0 Bengtsfors kommun Kvarnviken 1:53

Dalslandsstugan 2.0 Bengtsfors kommun Kvarnviken 1:53 1 engtsfors kommun Kvarnviken 1:53 Interiörperspektiv och vy Situationsplan engtsfors kommun, skala 1/400 Dalslands modulhus speglar moderna, nya behov och uppfinner konceptet tt bo. Specifika utrymmen

Läs mer

Konstprogram för Eastmaninstitutet

Konstprogram för Eastmaninstitutet 1 Konstenheten SKRIVELSE Diarienummer: Projektledare: Susanne Andersson Kopp 2014-02-18 KN 2013/613 Konstkonsult: Susann Brännström Konstprogram för Eastmaninstitutet Programmet är framtaget i syfte att

Läs mer

exteriörperspektiv kortfattad beskrivning situationsplan skala 1:400 FÖRSLAG TILL EVENEMANGS-/IDROTTSHALL I FALKENBERG 041112 motto: LATERNA MAGICA 1

exteriörperspektiv kortfattad beskrivning situationsplan skala 1:400 FÖRSLAG TILL EVENEMANGS-/IDROTTSHALL I FALKENBERG 041112 motto: LATERNA MAGICA 1 exteriörperspektiv kortfattad beskrivning Disposition av tomten /gestaltning En smal entrébyggnad i tre våningar med källarplan i framkant längs Nyhemsplan samt en bakomliggande, envånings, förhöjd hallbyggnad.

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Nya Studenternas, Uppsala utredningsskiss 140910

Nya Studenternas, Uppsala utredningsskiss 140910 Musikevenemang på arenatorget Vy mot arenatorget från Fyrisån Julmarknad och skridskobana på arenatorget Vy mot arenatorget från Stadsträdgården Vy mot arenan från Sjukhusvägen Vy mot arenatorget från

Läs mer