KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FOR VAL TNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FOR VAL TNINGEN"

Transkript

1 KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FOR VAL TNINGEN 1961

2 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under het haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene, vice ordförande, Garageförman Karl Karlström, Södra Sanna, Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, Murare John Johansson, Lilla Alberg, Folkskollärare Artur Nordqvist, Åbytorp, Förman Ivan Ståhl, Alvesta, Fru Eivor Wallin, Hällabrottet, Lantbrukare Gustav Larsson, Tälle, Lantbrukare Ingemar Larsson, Björka, Direktör Arvid Johansson, Alvesta. Nämnden har hållit 15 sammanträden och protokollen omfattar 350 paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. Fastighetsförvaltning. Avtal har tecknats om ca kvm mark till del av skoltomt i kvarteret Sockeln i Hällabrottet för kronor. Tomten nr 2 i kvarteret Tandjärnet om kvm har inköpts för kronor. Avtal har tecknats om kvm mark i Gränby till reningsanläggning. Försäljning har skett aven tomt i Hällabrottet och fyra avstyckningar i Sannahed. Mark har upplåtits med vägrätt i Abytorp för kronor. Markbyte har ägt rum inom kvarteret Kapitälet ihällabrottet i samband med tomtindelning varvid kommunen erhållit lösen med 300 kronor. En kioskbyggnad har uppförts vid Sannahed för kronor. Två lärarbostäder vid Åbytorp har färdigställts. Uppgörelse har träffats med lärarna om hyrorna för tidigare tjänstebostäder. Gemensam synenämnd för fastighetsbesiktningar för kommunalnämnden och skolstyrelsen har tillsatts. I Kommunalhuset har en lägenhet rustats och ny fastighetsskötare - 3

3 Stig Erixon - anställts. Kommunalnämnden har förhyrt fastigheten Kumla 5:2. Pensionärshemsbygget i kv. Kapitälet nr 4 har påbörjats. Under året har avverkning och skogsvård bedrivits i ungefär samma omfattning som tidigare år. Bostadsförsörjning. Under året har följande bostadslåneärenden behandlats: ybyggnad Ombyggnad Förbänring Ovcrtagande Uppsägning S:a Tillstyrkta O 21 Avstyrkta O O O O O O Bordlagda O O O O O O O 21 Under året har kommunal bostadssubvention icke utgivits. Ny gruppbebyggelse planeras i såväl Hällabrottet, Abytorp som Sannahed. Kommunalfullmäktige har beslutat om borgen för byggnadskreditiv även för de fall inteckning ej omedelbart kan pantförskrivas för desamma. Planerings- och anläggnings erksamhet. Abytorpsplancn är alltfort ej fastställd. För Sannahedsområdet föreligger fullständigt förslag för byggnadsplan, som antog av fullmäktige den 23 maj Den har ännu ej fasttäll ts. Kommunen har i yttrande till Länsstyrelsen föreslagit att byggnadsplan ej upprättas för Brändåsen. Beslut har fattats om upphävande av stadsplanen för viss del a v Hällabrottet. Gatubelysningen har utbyggts planenligt. Gator har byggts i Hällabrottet och Sannahed; den största utbyggnaden på flera år. För länsväg 641 har tillstyrkts gångbanor genom Kumla by. Den s. k. Klackvägen i Hällabrottet har avstängts för trafik. Gatuskyltar har upp!latts i Sannahed. För vatten- och avloppsledningarna i Kumla by har slutsyn och slutuppgörelse skett. y vattentäkt har upptagits i by torp och lågreservoar beslutats för Hällabrottet. Biologiska dammar har beslutats för Sannahedsområdet. För etapp 4 i Hällabrottet har kronor erhållits i ~tatsbidrag. Av tre personer i Kumla by anförda klagomål över avgifterna har avvisats av Länsstyrelsen. Klagandena har fullföljt ärendet till Kungl. Maj:t. 4

4 Kommunalkontoret. Extra kontorsbiträden har under året varit: Berit Karlsson 1/1-4/4, 25/10-15/11 och från och med 27/12 : Disa Persson 17/4-16/6, Barbro chöllin 28/6-21/ 10 och Britt-Marie Andersson 15/11-31/12. Kanslibiträdet Ann-Marie Bergström slutade sin tjänst med årets utgång och efterträdes av larianne Carlsson (ordinarie kontorsbiträde 1/1-31/12), som i sin tur efterträdes som ordinarie kontorsbiträde av Britt-Marie Andersson (1 /1 1962). Marianne Karlsson har vikarierat för kassörskan, som under året sysslat med mer kvalificerade uppgifter. Assistent Ingvar Engström var ledig för militärtjänst 27/2-5/4 och ~jukledig 8/12-31/12 (vikarie Sonja Ackegård). Kommunalingenjören deltog i kurs i Nora 7-8 mars, kommunalkamreraren i kamrerskonferensen i Kalmar juni, kassörskan i kurs i Sigtuna maj samt tillsamman med assistenten i Sigtuna 2-6 oktober. Viss omdisponering av rummen på kommunalkontoret har ägt rum. Övrig förvaltning. Beträffande brandväsendet kan nämnas an uppgörelse har träffats om skötsel av brandlarm i Hällabronet för kronor per år. Två brandmän har deltagit i sprutskötarkurs i Örebro. I fråga om polisväsendet kan antecknas an enligt den nya av fullmäktige antagna personalstaten har Björn Järd utsetts till förste poliskonstapel amt Bernt Sundin till e. o. poliskonstapel. Till personalfest har polisen erhållit 200 kronor. Polisassistenten har erhållit lön under kurstid augusti. Kommunalnämnden har avstyrkt polisassistentens besvär över att tidigare uppburen för hög lön till viss del avdragits på utgående lön. Kamerautrustning har inköpts till polisen. Bland anslag bör nämnas att bidrag utgått till 21 cirklar och 42 fritidsgrupper med kronor. Mors blomma har erhållit 500 kronor samt Hardemo hembygdsförening kronor för flyttning av loftbod från orrby till hembygdsgården "Tiven". Av remissyttranden avgivna under het märkes betänkanden från 1955 års valutredning, Principer för en ny kommunindelning, Skifferoljeutredningen och Huvudmannaskapet för polisväsendet. Vidare har yttranden avgivits över stadsplaneförslag i Kumla stad för områden som gränsar till landskommunen (2 ärenden) och för området kring Stenevägen. Yttranden har även avgivits över Hallsbergs köpings ansökan om elkoncession och förslag till tandvårdsplan för länet. Trafiksäkerhetsarbetet har ägnats intresse bl. a. genom att fartbegränsning har tillstyrkts för den s. k. Sillagatan. Kommunens besvär över Länstyrelsens avslag på begäran om fartbegränsning av väg 214 (vid Röseholm) har avslagits av Kungl. Maj:t. 5

5 I biblioteks/rågan har uppgörelse träffats med Kumla stad om gemensamt bibliotek fr. o. m å rs ingång då Kumla församlings bibliotek övertagits. Den tidigare biblioteksstyr elsen fungerar t. v. I pensionärshemmet i Hällabrottet inredes lokaler för en biblioteksfilial till Kumla bibliotek. För föreningsbiblioteken utser kommunen en revisor. I öv rigt kan nämnas att vid invigningen av Blåbandshuset i Byrsta, nya sparbankslokalen och nya lokalen för jordbrukskassan överlämnats tavlor som gåva från kommunen. Gemensam försäkringsnämnd har utsetts för Kumla stad och landskommun. Kommunen har beslutat erlägga ATP-avgift för vissa förtroendemän. Till civila medlare i äktenskapst vister har utsetts Artur ordqvist och Mary Persson. Kommunen har a v Hallsbergs köping krävts på över kronor för en civilförsvarsanläggning men vägrat betala, varför ärendet överlämnats till Länsstyrelsen. Till Kommllnaltjänstemannaföreningens 2S-årsjubilellm anslogs 200 kronor och till IdrottSplatsen i Abytorp har inköpts en mindre traktor med israka och gräsklippare. Kumla i februari BERTIL OL SON Ordförande / Tage Tapper Sekreterare 6

6 Hälsovårdsnämnden. Hälsovårdsnämnden har under år 1961 haft följande sammansättning: Lantbrukare Harry Karlsson, B jörka, ordförande, Banarbetare Knut Ekström, Tälle, vice ordförande, Lantbrukare Elis Eriksson, Skyberga, Fru Evy Forsberg, Abytorp, Vaktmästare Sven Gustafsson, Hällabrottet. Vid sammanträdena har provinsialläkare Stig Leirup närvarit. Som nämndens sekreterare har kommunalkamreraren fungerat. Tillsynsman för kommunala arbetarskyddet har varit Knut Ekström och tillsynsman för djurskyddet Harry Karlsson. ämnden har under året hållit 4 sammanträden och protokollen har omfattat 43 paragrafer. Vatten och avlopp. Utbyggnaden av kommunens olika vatten- och avloppsnät har fortgått under året. Omfattningen framgår av nedanstående tabell. Anl äggning Antal fastigheter Antal hushåll övriga I/ I -61 ökning 31 / l/ l -61 ökning 31 / lokaler Hällabrottet Abytorp Sannahed Kumla by , :a Mossby Alvesta umma Under året har flera utredningar igångsatts, bl. a. om reningsanläggningar i Sanna hed och Abytorp samt Kumla-Hallsbergsregionens vattenförsörjning. 7

7 Renhållning. Ordnad soptömning förekommer inom Hällabrottet, Abytorp och annahed med papperssäckar. Renhållningen ombesörjes av entreprenörer. Antalet abonnenter är i Hällabrottet Äbytorp Sannahed Kumla by Erfarenheten av denna renhållning är god, och ytterligare utvidgning planeras. Gemen am soptipp för Kumla-Hallsbergsregionen öppnades den 1 Jum 1961 vid Hallsbergs tegelbruk (inom Kumla landskommun). Bostäder. I ett fall har bostäder besiktigats och föreläggande givits mot respekti ve fastighetsägare. y tillkomna och ombyggda bostäder - i praktiskt taget alla fall med hjälp av statliga lån - är genomgående av od kvalitet. Annu återstår dock mycket att göra, och de kommunala atgärderna - byggande av ledningar och upplåtande av tomtområden samt råd och hjälp vid ve rksamheten - är en god hjälp till åstadkommande aven bättre bostadsstandard. Butiker. Uppmärksamhet har under året ägnats kommunens kiosker och butiker. Resultatet synes vara gott men vissa åtgärder måste vidtagas innan allt kan sägas vara gott. Ätta affärer säljer mjölk och har varit underkastade särskild kontroll som ej föranlett någon anmärkning. Inom kommunen finnes fyra snabbköpsbutiker av modernt snitt. Distributionen är ett viktigt led i livsmedelshanteringen och det ligger stor vikt vid att de födoämnen, som allmänheten tillhandahålles, försäljes på ett ur hygienisk synpunkt betryggande sätt. Nämnden ämnar även i fortsättningen ägna stor uppmärksamhet åt dessa frågor. ö vriga ärenden. Under hösten 1961 företogs en allmän råttsanering inom hela kommunen genom entreprenörs försorg. Under resten av året har gratis- 8

8 utdelning av råttgift skett och glädjande nog har en ökning av intresset för råttbekämpning skett bland de enskilda fastighetsägarna. Ett ärende om flyttning av lik har tillstyrkts. Olägenheterna från ortens industrier har ägnats omfattande uppmärksamhet. Nämnden har genom Länsstyrelsen fått yttra sig över stoftnedslag från Kvarntorp. Skyddskoppympning mot smittkoppor och vaccinering mot polio har ägt rum under året. Genom nämndens medverkan har ett antal tidigare ej ympade barn vaccinerats. I ett fall har befrielse meddelats och uppskov i tre fall. Nämnden vill till sist framhålla det värdefulla bistånd som erhålles genom den av örebro läns landsting anställda konsulenten för länet. Genom denne kan även nämnder utan specialutbildad personal få möjlighet att vid svårare fall göra utredningar och få råd och anvisningar. Aven med tjänsteläkarna är samarbetet utmärkt. Kumla i mars HARRY KARLSSON Ordförande / T age Tapper Sekreterare 9

9 Skolstyrelsen. Skolstyrelsens sammansättning under år 1961 har varit följande: Skofabriksförman Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, Lantbrukare Börje Pettersson, Vreta, vice ordförande, Lantbrukare Ragnar Olsson, Näiberg, Lantbrukare Thore Oscarsson, Byrsta, Murare John Johansson, L:a f\lberg, Fru Margit Johansson, Hällabrottet, Charkuterist Sven Sääw, Folketorp, Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, Fru Ingrid Björklund, Sannahed. Ledamoten Ingrid Björklund avflyttade under året och ersattes med metallarbetare Einar Eriksson, Sannahed. Skolstyrelsens särskilda avdelnings sammansättning under läsåret: Gustaf E. teen, Stene (ordförande), John Johansson, La Alberg, Harry Gustafsson, Gränby, och Sven Sääw, Folketorp. Lärarkårens fackrepresentanter: Åke Skoghäll och Maj-Britt Reinholdz. RektOr: Sigvard Zettervall. RektOr har varit skolstyrelsens och särskilda avdelningens sekreterare. Under läsåret har skolstyrelsen utsett ett skolråd bestående av 4 skolstyrelseledamöter: Gustaf E. Steen, John Johansson, Harry Gustafsson och Sven Sääw; 1 skolledare: rektor Sigvard Zettervall; 9 lärare: Åke Skoghäll, Ivar Björklund, Stig Sandelin, David Enemar, Gunhild Berglund, Stig-Arne Andersson, Gösta Högberg, Gertrud Andersson och Bengt Carlsson; 11 föräldrarepresentanter: Svea Andersson, Stråberga, Martin Andersson, Sånnersta, Hjalmar Wistrand, Byrsta, Ulla Mathisen, ÅbytOrp, Ingegerd Harenius, Brändåsen, Thore Gustafsson, Kumla by, Einar Eriksson, Sannahed, Viola Vidlund, Vesta, Harry Pettersson, Hällabrottet, Folke Hillerström, Hörsta, och Ragnar Ahlin, Lanna. Herr Harry Pettersson, Hällabrottet, ordförande, Herr Gustaf E. Steen, Stene, vice ordförande, Folkskollärare Stig-Arne Andersson, Åbytorp, sekreterare. Skolrådets första sammanträde ägde rum den 13 juni RektOr Sigvard Zettervall redogjorde för skolrådets uppgifter. 10

10 På skolexpeditionen har fru Anna-Greta Axelsson tjänstgjort som k ansli bi träde. Skolornas allmänna anordning. Under läsåret 1960/61 har följande skolformer förekommit: Folkskolan Småskolan Klasstyp A 10 klasser Klasstyp a 4 klasser "Bl 5" " b 5 " " B 2 1" " bvhj 1 " B 1 hj 1" " " B2hj 1" Barn i småskolans klasser från Kumla by, S:a Via, Björka och Rösavi har under läsåret undervisats i Sannaheds skola. Tidigare har barn från Kumla by hänvisats till Kumla stad och barn från S:a Via, Björka och Rösavi till Järsjö skola. Barn i årskurserna 5 och 6 från Brånsta skolområde har undervisats i resp. Mossby och Kumla kyrkskola. Skolskjutsar, som berört skolorna Mossby, Kumla kyrkskola, Ves ta, Brånsta och Sannahed, har varit anordnade för 117 barn. Skjutsar har även varit anordnade från f. d. Albergs skolområde till Järsjö och Stene för 13 barn, pendelskjuts inom Abytorps skolenhet för 72 barn, skolskjuts från f. d. Skankeruds skolområde, Mossby, Alavi, Oja och Norrby till Hardemo kyrkskola för 24 barn och från Hardemodelen till Stene för 6 barn. Skolskjuts från Norra Mos till Brånsta har under hela läsåret anordnats för 5 barn samt från Tynninge till Mossby för 2 barn under tiden 1/ /4-61. Kostnaderna för egentliga skolskjutsar har under läsåret utgjort kronor :01 och för självskjutsar, till 21 elever i fortsättningsskolan, kronor 303 :60. Statsbidrag har rekvirerats med kronor :29. Lärjungarna. Antal inom kommunen undervisade barn vid vårterminens slut 1961: tillhörande kommunen tillhörande annan kommun... 7 Summa 543 Antal barn i skolåldern: undervisade i annan kommun.... " i högre läroanstalter " i övriga skolor, anstalter och hemmet.... vid vårterminen inskrivna, som börjat höstterminen.... Lärjungarnas fördelning på skolor och klasstyper läsåret 1960/61: Skola Klasstyp Antal barn Hällabrottets skolenhet: Mossby Aa 109 Kumla kyrkskola.... A hj Bl 43 Vesta A

11 Abytorps skolenhet: Stene.... Ab hj B2 100 ]ärsjö.... Ab 59 Br~nsta.... B 1 b hjbv 49 Sannahed B 1 a 76 Hardemo kyrkskola.... B 1 b 57 Bränd~sen B 2 b 34 Summa 543 Lärarpersonalen. Icke ordinarie lärare förordnade för läsåret 1961 / 62: Mossby skola: småskollärare Ann-Marie Dahlen; Vesta skola: folkskollärare Bengt Rosdahl; Kumla kyrkskola: folkskollärare Birgit Green; Sannaheds skola: folkskollärare Berit Carlsson; Stene skola: småskollärare Carin Tjernström och folkskollärare Carl-Edvard Eriksson; Hardemo kyrkskola: småskollärare Kerstin Brolin. Antal anställda: ht I folkskolan 12 I småskolan 8 Tjänstlediga 2 Ordinarie Icke ordinarie Timlärare vt ht Vt ht Vt 7 6 Tillfälliga vikarier In Vt Fortsättningsskolan. Kurstyp Yrkesbestämd i anslutning till hush~l.i sgörom~l.... " " Skola Tid Br~nsta 9/ 1-21 / Br~nsta 27/2-15/ ]ärsjö 17/4-1/ Elevantal Lärare Skolkökslärarinnan Ann Marie Ellben " " Socialpedagogiska anordningar. Skolhälsovården har handhafts av provinsialläkare Stig Leirup, HälJabrottet. Distriktssköterskorna tjänstgör som skolsköterskor. Genom landstingets förmedling har barn från årskurserna 1, 7 och hjälpklasserna hör ~elun dersökts. Skoltandvården har ombesörjts av landstin&ets polikliniker i Kumla och Hallsberg för årskurserna 1-6. Elever i arskurs 7 och elever från Kumla landskommun i klass 1 vid realskolorna i Kumla och Hallsberg har behandlats av privatpraktiserande tandläkare på kommunens bekostnad. Kostnaderna för privat tandvård till 75 elever utgjorde kronor vartill landstingsbidrag rekvlrerats med kronor

12 Skolbad har förekommit i regel med ett bad per m~nad i Kumla varmbadhus och i Järsjö skola. Simundervisning har varit anordnad dels gemensamt med Kumla stad i Djupadalsbadet för 136 barn fr~n landskommunen, dels gemensamt med Ekeby-Gällersta i Hällabrottet för 44 barn. Simskola har även varit anordnad vid Tripphultsjön för 78 barn med stud. Ingegerd Larsson, Hallsberg, som simlärare och Göran Axelsson, Ostan sjö, som medhjälpare. Skolsparverksamheten har regelbundet förekommit i samarbete med Kumla och Orebro Sparbank, den senare för Hardemodelen. T abl~ över sparverksamheten 1960/61: Antal Antal Belopp Kl ass Lärare Skola elever sparare 1-2 Maj-Britt Reinholdz Br~nsta : David Enemar Br~nsta : hj Aina Enemar Br~nsta : Maggie Thuresson Järsjö :52 4 Gunnel Lannersten Järsjö :86 6 Gösta Högberg Järsjö :- 6 Joel Rulander Kla kyrksk :- 5-7hj I. Rodebjer/. Sandclin Kla kyrksk :60 1 Constance Berglund Mossby :81 2 Aina Erlandsson Mossby :80 4 Carl-H. Gustafsson Mossby :45 5 Åke Skoghäll Mossby :08 7 Jan Lindqvist Mossby :78 1 Alfhild \'Vennerlund Sannahed :62 2 Birgitta ilsson Sannahed : Gunhild Berglund Sannahed : S. Helgesson/T. Martell Sannahed : Viola Persson Stene :30 3 Maria Lindqvist Stene :80 5 Bernhard Jarnulf Sten e :02 7 Stig-Arne Andersson Stene : hj Dagmar Gustafsson Stene :13 3 Ivar Björklund Vesta : GertnId Andersson Ha. kyrksk : Rut Wik Ha. kyrksk : Nils Nilsson Ha. kyrksk : Marianne Sjöberg Bränd~sen : Bengt Carlsson Bränd~sen :- Summa :49 Kollektiv olycksfallsförsäkring har varit ordnad för samtliga barn folk- och fortsättningsskolan. Skolmåltider har under ~ret anordnats i samtliga skolor. Eleverna i Kumla kyrkskola utspisas p~ restaurang Gyllingen, Kumla. Elever från landskommunen, som undervisas i Kumla stad och elever i klass 1 vid 13

13 realskolorna i Kumla och Hallsberg, har erhållit fria skolmåltider på resp. restaurang Gyllingen, Kumla och Konsumrestaurangen, Hallsberg. Be ~pisning på lördagarna har fr. o. m. läslhet 1960/61 slopats för samtliga elever. Fastigheter, inventarier och materiel. Uppförande av två lärarbostäder i Abytorp påbörjades på hösten 1960 och bl~v inflyttnin~sklara ti~1 1 maj 19 ~ 1..' FastIghetsunderhall och vissa reparationsarbeten har utforts vid samtliga skolor. Inventarie- och materieluppsättningen har under läsåret kompletterats med bl. a. oljekamin till Brändåsen, spritduplikat'or till Sannahed och Järsjö, mörkläggningsgardiner till Mossby och annahed, el. symaskin till ~a nnahed, strykjärn till järsjö och Vesta samt radiomottagare till tene. Särskilda undervisningsanordningar. tene elma jarnulf... Kla kyrksk. joel Rulander Hardemo ils ilsson Mossby Rune johansson... Mossbr Hjördis koghäll.... Brändasen Marianne jöberg järsjö Gösta Högberg o Skolbibliotekets verksamhet framgår av särskild redogörelse. Ml-tsikrmdervisning har under läsåret förekommit enligt nedanstående: Antal undervisade i orgel o. piano mandolin block- flöjt Skola Lärare ht vt hr vr ht vt Filmrmdervisning har under läsåret skötts av klasslärarna. 6 filmer har inköpts under läsåret. Filmarkivet har 44 filmer av vilka Kumla landskommun äger 21. Föreståndare för filmarkivet är tillsynslärare Karl-Axel Erlandsson, Kumla stad. Trafikundervisning har bedrivits av klasslärarna i skolorna. Trafiktävling har anordnats för årskurserna 5-7 i Mossby för elever från Hällabrottets skolenhet, Brånsta och annahed och i tene för elever från 'tene, järsjö, Hardemo och Brändåsen. En riks- och länstävling i alkoholfrågan har Mossby skola, klass 7, deltagit i och i länstävlingen fick klassen en 3:e placering och i rikstävlingen hedersomnämnande. 15 Studiedagar. tudiedag i ämnet Musik var anordnad i Malmens skola den 15 februari för lärarkåren i landskommunen gemensamt med lärarkåren i Kumla 14

14 stad. Studieledare var musik konsulent Torsten Erseus, Borlts, och överlärare Kjell Rudner, örebro. Gemensam studiedag för skolstyrelsens ledamöter och lärarkhen anordnades den 10 juni i Karlskoga, där t. f. rektor Henry Gustafsson lämnade information och visning av nybyggda skolor och en representant för yrkesvalslärarna redogjorde för åttonde årskursen. Kumla i januari GUSTAF E. STEEN Ordförande / Sigvard Zettervall Sekreterare Utdrag ur skolbibliotekets verksamhet läsåret Biblioteket har omfattat 28 läraravdelningar fördelade plt 9 skolor. 2. Bokbestånd: o V d b. l arets orjan.... Inköp under aret.... Avskrivna Antal boklån: Facklitteratur könlitteratur Vid ltrets slut Summa lltn Antal barn som lånat 5. Llt n per barn i medeltal Äbytorp i januari Bernhard Jarnulf Skolbibliotekarie 15

15 Socialnämnden. ocialnämnden har under året haft följande sammansättning: Förman Karl Karlström, ödra Sanna, ordförande, Lantbrukare Oscar Ericsson, Byrsta, vice ordförande, Fru Hildur Berger, Hjortsberga, Förman Gustav E. Steen, Stene, Handlare Edvin Sandh, Lanna, Föresdindare Harry Gustafsson, Gränby, Förman Torsten Pettersson, ödra Backa, Lantbrukare Karl Ostlund, Berga Lantbrukare Sven Larsson, Vallersta. ämnden har under het haft 11 protokollförda sammanträden med 221 paragrafer. åsom sekreterare har kamrersassistenten på kommunalkontoret tjänstgjort. Ålderdomshemmet. Delegerade för förvaltningen av ålderdomshemmet har varit Karl Karlström, Oscar Ericsson och Torsten Pettersson. Vårdavdelningen Sjukavdelningen Antal platser Antal vårdtagare den 31 / Antal vårddagar år iälvkostnad per dag :05 19:11 Bruttokostnad :74 Intäkter :58 Av intäkterna utgör kronor landstingsbidrag för sjukavdelning för år Åldringsvård. Delegerade för löpande ärenden inom åldringsvården har vant Karl Karlström, Oscar Ericsson och Torsten Pettersson. 16

16 Under året har 45 åldringar fått hjälp genom åldringsvården. Antalet sysselsatta åldringsvårdare har varit 21. Löner till åldringsvårdare har utgått med :95 kronor. Vårdtagare har inbetalt ersättning för vården med :10 kronor. Socialhjälp i övrigt. Kontant understöd har utgått med :46 kronor och understöd in natura med kronor. Vårdkostnader på sjukvårdsanstalter har utbetalats med kronor. Läkarvård, medicin och tandvård har bekostats med tillhopa :63 kronor. Understödstagare och enskilda har återbetalat :06 kronor. Andra kommuner har ersatt 2.227:44 kronor. Statsbidrag har erhållits med 855 :69 kronor. Övrig förvaltning. Antal socialvårdsmål som handlagts under året uppgår till 14. Av dessa har 7 riktats mot andra kommuner. Kumla i mars KARL KARLSTROM Ordförande / Ingvar Engström Sekreterare 17

17 Barnavårdsnämnden. Barnavårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: F. d. folkskollärare Artur Nordqvist, Abytorp, ordförande, Kontorist Harry Pettersson, Hällabrottet, vice ordförande, Fru Ellen Nilsson, Sickelsta, Fru Mary Persson, Stene, Fru Ingegerd Karlsson, Oja, Fru Helmi Gustafsson, Hällabrottet, Förman Torsten Pettersson, ödra Backa. Dessutom har provinsialläkaren Stig Leirup, Hällabrottet, enligt barnavårdslagen 10:e kallats till nämndens sammanträden. Under året har nämnden haft 10 protokollförda sammanträden med 235 paragrafer. Kamrersassistenten på kommunalkontoret har varit nämndens sekreterare. Fosterbarnsinspektionen har omhänderhafts av fruarna Helmi Gustafsson, Ingegerd Karlsson och Mary Persson. Åtgärder enligt barnavårdslagen. Vid årets början.... Tillkomna.... Avgångna.... Vid årets slut.... Omhändertagna Fosterhem 16 O 5 11 Under året har utdelats varningar till 18 barn och deras föräldrar har el hållit förmaningar. Overvakning har anordnats för 6 barn. Barnav1irdsmannaskap o. d. Kamrersassistenten har tjänstgjort som barnavårdsman och förmedlat underhållsbidrag till ett sammanlagt belopp av kr :32. Antal barnavårdsmannaskap: iä uä s:a Vid årets början Tillkomna Avgångna Vid årets slut

18 Under året har såsom bidragsförskott utbetalats :65 kronor. Antalet bidragsmottagare uppgick till 20 och antalet barn för vilka bidragsförskott utgått till 28. Under året har ersättningsskyldiga inbetalat 9.220:79 kronor. Utfyllnadsbidrag har utbetalats till 23 barn med :30 kronor. Mödrahjälp. om mödrahjälpsutredare har kanslibiträdet Ann-Marie Bergström fungerat. Mödrahjälp har sökts av 10 mödrar, varav barnavårdsnämnden tillstyrkt samtliga fall med ammanlagt kronor, och mödrahjälpsnämnden beviljat kronor. Fri a resor. Semesterresor har under året beviljats upp tällning: enlighet med nedanstående Husmödrar: Enskild semestervistelse Semesterhem... 3 Social hemhjälp. Hemhjälpsdelegationen har under året bestått av ordföranden Artur ordqvist samt ledamöterna fru Ellen Nilsson och fru Mary Persson med kamrer assistenten som föredragande. Delegationen har hållit 3 sammanträden. följande hemvårdarinnor har varit anställda under året: fröken Hilma Andersson, Åbytorp, fröken Rut Andersson, Hällabrottet och I röken Siv Lind u'öm, Kumla. Extra arbetskraft har anlitats när behov förelegat. Hemhjälp har under året lämnats under sammanlagt 758 dagar. Er -ättning från enskilda för hemhjälp har inbetalts med 4.414:27 kronor. Kommunens nettokostnad för verksamheten utgjorde :25 kronor. Kommunens nettokostnad för verksamheten per arbetsdag åren framgår av nedanstående sammanställning: : : : : : : : :82 Arbetsledningen har ombesörjts av fru Mary Persson, Abytorp. 19

19 Förebyggande verksamhet. Under året har fortlöpande kontakt med kommunens ungdomsföreningar pågått. Nämnden har biträtt vid uttagning av och själv sänt barn till sommarkolonier. Kumla i februari ARTUR NORDQVIST Ordförande / Ingvar Engström Sekreterare 20

20 Nykterhetsnämnden. Nykterhetsnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Johan Larsson, Rösavi, ordförande, Fru Maj Johansson, Sannahed, vice ordförande, Förman Sven Hammarlund, Hällabrottet, Fröken Märta Axelsson, Vissberga, Trafikbiträdet Gustav Andersson, Byrsta, Lantbrukare Helge Carlsson, Södra Mossby, J ordbruksarbetare Bengt Halldin, Näiberg. Nämnden har haft 5 sammanträden med 89 paragrafer. Kamrersassistenten på kommunalkontoret har tjänstgjort som sekreterare. Åtgärder enligt lagen om nykterhetsvård. Antal undersökningar Endast undersökning Hjälpåtgärder Därav personer under 25 år Strängare åtgärder Sjukhusvård Ekonomisk hjälp... 1 A vstängning från inköpsrätt... O Overvakning Anstaltsvård O Åtgärder enligt vägtrafikförordningen och vägtrafikkungörelsen. Yttrande om lämplighetsintyg Därav avstyrkta Yttrande till länsstyrelsen om anmärkning mot körkortsinnehavare Förordat literkallelse... 7 Ovrig verksamhet. ämnden har under året låtit utdela broschyrer i nykterhetsvårdsfrligor till samtliga personer som varit föremål för nämndens verksamhet. Sekreteraren har deltagit i en kurs i protokollskrivning. Kumla i januari JOHAN LARSSON Ordförande / Ingvar Engström Sekreterare 21

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1962 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under het haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, vice

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1966 Kommunalnämnden Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ord förande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN 1959 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande ammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. teen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVAL TNINGEN 1963 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under ~ret haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, M~rsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1965 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KOMMUNAL- FORVALTNINGEN 1957

KOMMUNAL- FORVALTNINGEN 1957 KUMLA LA DSKOMMU KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1957 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säby lund, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVAL TNINGEN 1960 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande ammansättning: Lantbrukare Bertil 01 on, Mårsta, ordförande, Förman Gu taf E. tcen, tene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN 1956 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under ~ret haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1964 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv signum A1 Protokoll 1 1951-1958 1959 Saknad 1970 2 1960-1962 3 1963-1966 4 1952-1964 Protokoll för särskilda nämnden och föräldramöten 5 1961-1962 Skolrådets protokoll signum A2 Protokollsbilagor 1 1952

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL- _FORVALTNING N

K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL- _FORVALTNING N K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL-.. _FORVALTNING N 1953 Kommunalnämnden. Kommun:dnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökcrberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. teen,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL FÖRVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL FÖRVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL FÖRVALTNINGEN 1954 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, äbylund, ordförande, Förman Gustaf E. teen, tene,

Läs mer

KUMLA LAND KOMM KOMMUNAL- FORV ALTNINGEN

KUMLA LAND KOMM KOMMUNAL- FORV ALTNINGEN KUMLA LAND KOMM N KOMMUNAL- FORV ALTNINGEN 1952 Kommunalnömnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

KOMMUNAL FORV AL TNING EN

KOMMUNAL FORV AL TNING EN KUMLA LAND KOMMUN KOMMUNAL FORV AL TNING EN 1951. Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Kyrkovärden Arvid Ericsson, Kumla by, ordförande, Skofabri ksförman Gustaf

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 1(5) Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 Hardemoutveckling möte kl 18.00 i Hardemo Bygdegård Närvarande: Ca 25-30 personer från vägsamfälligheter och enskilda fastigheter, se lista i bilaga sid 5 av L-G

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30

onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-05-04 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 4 maj 1994, kl 17.10-17.30 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

~;s... ~;(~;~;. ~...~~:~~... U~~~uu.~.uuu. - ~:bi~:~vm.~ MARKARYDS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. ordförande vice ordf. kyrkoherde ersättare

~;s... ~;(~;~;. ~...~~:~~... U~~~uu.~.uuu. - ~:bi~:~vm.~ MARKARYDS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. ordförande vice ordf. kyrkoherde ersättare SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kyrkorådets arbetsutskott 2007-06-07 107(14) Plats och tid Gennundsgården, kl. 18.30-20.20 ande Göran Giselsson Else-Gerd Andersson Sonja Schmidt ordförande vice ordf. kyrkoherde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson. Margareta Edholm

Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson. Margareta Edholm Kyrkorådet 0 Plats och tid: Sockenstugan, Sillerud kl. 18.30 Beslutande: Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson Birgitta Rolöf Margareta Edholm Kerstin Klumpp Kyrkoherde Tjänstg. ers. Tjänstg.

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Rådsmöte 2005-11-30 1 (15) Plats och tid Rådhuset, Söderhamn, klockan 11.00 15.00 Beslutande Hudiksvalls kommun Sven-Åke Thoresen Åsa Nilsson Stefan Bäckström Tommy Ljung Ljusdals kommun Christina Embretsen

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 1-18

Datum: , kl Paragrafer: 1-18 Datum:, kl. 15.00-16.37 Paragrafer: 1-18 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6. Kommunala Pensionärsrådet 2007-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 6 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 13.00 Närvarande Ordinarie ledamöter Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Nr 1 Sammanträdesdatum Sammanträdestid FALKENBERG Kommunfullmäktiges valberedning Nr 1 Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sammanträdestid 08.00-08.05 Protokoll Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1990-12-17 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 17 december 1990, kl 18.30-18.50 Samtliga ledamöter

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag den 4 mars 2004, Klockan 13.00 15. Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag den 4 mars 2004, Klockan 13.00 15. Närvarande ej tjänstgörande ersättare 1(15) Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag den 4 mars 2004, Klockan 13.00 15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Inger Andersson (fp) Inga-Lill Thoren

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44

Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Barbro Axelssons Skrädebergs album Sid 1 av 44 Familjen Erik Axelsson 2 Edit Key Erik Barbro Axelsson Barbro Erik Edit Axelsson Skrädeberg 3 Barbro o Key Axelsson Skrädeberg 4 1 2 3 4 5 6 1. Key Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (6) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 juni, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (6) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 juni, klockan 1 SURAHAMMARS KOMMUN 2009-06-15 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 15 juni, klockan 18.00 18.25 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm.

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm. Plats och tid Kasern Möller kl 15.00-15.50 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande Leif Jannerstig (s) Roger

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-01-27 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö, tisdagen den 27 januari kl. 18.00 18.30 Beslutande Rolf Davidsson (M) ordförande Reine Engvall (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7)

Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Barn- och utbildningsnämnden 19 augusti 2008 1(7) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-14.10 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Helene Larsson Saikoff (s) Ann-Marie Rosö (s) Annika

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-11-04 1 Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl 19.00-19.25 Beslutande Bengt Andersson, Bo-Anders Thornberg, Roland Persson, Berit Wirödal, Lars Olsson, Willy Ohlsson, Sonje Björck,

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Bildande av Svartåmynningens naturreservat i Linköpings kommun

Bildande av Svartåmynningens naturreservat i Linköpings kommun LÄNSSTYRELSEN BESLUT 80-202 1 Expedition enligt utsändningelista Bildande av Svartåmynningens naturreservat i Linköpings kommun Med stöd av 7 naturvårdslagen och under åberopands av bifogade promemoria

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor

TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor TAKENE SKOLA 1900-1960 Del 1: Inledning, innehållsförteckning, läraroch elevlistor TAKENE SKOLA En sammanställning av skolkort m.m. från åren 1900-1960 (främst 1907-1956). Takene skola 1942. Fotograf:

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer