KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN"

Transkript

1 KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN 1956

2 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under ~ret haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene, vice ordförande, Garageförman Karl Karlström, Södra Sanna, Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, Lantbrukare Bertil Olsson, Mhsta, Murare John Johansson, Lilla Alberg, Folkskollärare Artur Nordqvist, Abytorp, Kontorist Harry Pettersson, Hällabrottet. Fru Helmi Gustafsson, Hällabrottet, Lan tbrukare Börje Pettersson, V reta, Byggnadsarbetare Ingemar Forsberg, by torp. Forsberg invaldes efter Sixten Hall som under ~ret avflyttat fr~n kommunen. Nämnden har h~llit 12 sammanträden och protokollen omfattar 267 paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort om sekreterare. Fastighetsförvaltningen. Under het har höpet av A.lvesta 3:67 (tidigare 3:59-3:65), p~börjat 1954 och omfattande kvm, fullföljts. Köpesumman var kronor. Hardemo f.d. ~lderdomshem, Glippsta l :3, har förs~lts för kronor. Vidare har motorstadionanläggningen vid Sannahed inköpts för kronor. UtOm för motorsport synes anläggningen kunna användas som idrottsplats och för isbana. Provinsialläkarebostadens trädg~rdsanläggning har p~börjats under ~ret och garage åt kommunalingenjören har byggts vid kommunalhuset. För att möjliggöra en lämplig centrumbildning i Abytorp har markbyte ägt rum mellan kommunens fastighet Abytorp l :11 och Konsum, Orebro, Abytorp 1 :110. 3

3 Gamla skolhuset i Hörsta har byggts om under året till samlingslokal, bibliotek och kök och upplåtits till Blåbandsföreningen i Hörsta. Invigningen ägde rum den 22 eptember. En god lösning av bygdens lokalfråga. Till badplatsen i Hällabrottet har anskaffats s. k. vickbår, lekmateriel o.d. varjämte vissa målningsarbeten gjorts. Vid Stora Albergs f.d. skola har en fastighet beviljats anslutning till avloppet. r Sannahed har en avstyckning sålts och i Hällabrottet sex tomter. Bostadslåneförmedlingen. Under året har följande antal bostadslåneärenden behandlats: Tillstyrkta Avstyrkta Bordlagda ybyggnad 7 1 O 8 Ombyggnad 3 O O 3 F örbättring 2 O O 2 ö ve rtagand e 3 O O 3 Kommunala subventioner har under året beviljats i ett fall. Uppsägning S:a 1 16 O 1 O O 17 Planeringsfrågor. Under året har byggnadsplaneförslaget i Abytorp flera gånger varit föremål för överläggningar. För att lösa centrumbildningen och frågan om affärshuset hölls sammanträde med länsarkitekten och Konsum, Orebro. Planen har slutgiltigt utformats men ej fastställts. Overläggningar har hmits med vägförvaltningen om nya länshuvudvägens sträckning genom Hällabrottet. Viss provstakning har även skett. Kommunen har avstyrkt indragning av länsväg 214 förbi Kvarntorp förrän nya länshuvudvägen blivit färdigställd. Avtalet om regionplanesamarbetet har ändrats i vissa avseenden. Kommunalkontoret. Assistent Olle Eriksson slutade sin tjänst 15/ för att tillträda befattningen som kommunalkamrer i Tierps landskommun och efterträdde 28 / av Assar Holmqvist. Holmqvist hade tjänstledighet för studier tiden 20/9-26/ Under denna tid vikarierade Sonja Ackegård på denna tjänst. Stud. iilo Rautio har varit d. kassör fr.o.m 17/ Under tiden 30/5-6/ var soc. stud. Olle Johansson 4

4 praktikant och semestervikarie. Kommunalingenjören var sjuktjänstledig tiden 22/3-2/ och kontorsbiträdet fr~n och med IS/ Il Vikarie var från och med 27 / fru Vivi Borg. Städerskan, fru Ebba Steen, slutade sin tjänst 31 / och efterträddes av fru Margareta Svensson. Kommunalkamreraren deltog tiden 23/8-25/ i en kurs i kapital redovisning och tiden 6/9-8/ i Socionomförbundets studiedagar. Kommunalingenjören deltog 15/10-19/10 i en kurs om bostadsbyggande. Kassörskan har erhållit tillstånd att vara kronoombud. Övrig förvaltning. Beträffande b r a n d v ä s e n d e t kan nämnas att ytterligare tre branddammar anlagts i Skyberga, Ormesta och Stora Alberg. Ny motor har insatts i brandbilen i Hällabrottet och fullmäktige har beslutat om hö jning a v sotningstaxan. l fråga om p o I i s v ä s e n d e t har ny lönestat upprättats innebärande att polisassistenten uppflyttats i lönegrad Ca 19. Vidare har kammunen beslutat,\j1ställande aven polisrekryt. Polisassistent Stenlöf har varit tjänstledig under hela året med poliskonstapel Edhammer som vikarie. För Edhammer har poliskonstapel Johan Larsson vikarierat. är det gäller a II m ä n n a a r b e t e n kan nämnas att detaljförslag till rörnätsplaner uppgjorts för vatten och avlopp på det s.k. Yxhultsområdet samt för Kumla by med anslutning till Kumla stad. Kommunen ha r begärt asfaltering av körbana samt anläggande av gångbana genom by torps samhälle, där kommunen också övertagit viss del av snöplogningen. Lekplats har anlagts i Sannahed och i så väl Sannahed som Hällabrottet har ledningsnät, gator och gatubelysning utvidgats. Bland a n s l a g kan nämnas att bidrag utgått till 28 studiecirklar med tillsammans kronor. Stipendier har tilldelats 8 studeranden med vardera 100 kronor. Tre vägsamfälligheter har fått engångsanslag till anläggnin skostnader med tillhopa kronor och fyra samfälligheter har fatt kronor till sammanlagt 38 mötesplatser. Övriga särskilda anslag är till Sällskapet Länkarna 200 kronor, Barnens Dags kontaktgrupp kronor, Länsmuseet 1.000:- och utställningen Flaskan och arren 1.000:-. Av r e m i s s Y t t r a n d e n avgivna under året bör nämnas de över statliga utredningarna om Aldringsvården, Förenklad statsbidragsgivning, Häkten och arrester, Kommunalförbund o h indelningsändringar samt Den framtida bostadspolitiken. 5

5 l Ö v r i g t har kommunen beslutat utse civila medlare i äktenskapstvister och nämnden har valt ba rn av~rdsnämndsledamöterna Artur ordqvist och Aina Enemar till dessa uppdrag. Kommunalnämnden har utfärdat regler för attestering för utbetalningar fr~n kommunalkontoret. Kommunen har tillsammans med Kumla stad verkat för ett gymnasiums förläggande till Kumla. Kumla i februari ERIK HOKERBERG Ordförande / T age Tapper ekreterare G

6 Hälsovårdsnämnden. Hälsovårdsnämnden har under år 1956 haft följande sammansättning: Tjänsteman Harry Pettersson, Hällabrottet, ordförande, Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, vice ordförande, Lantbrukare Bengt Pettersson, Alavi, Skifferoljearbetare John Eriksson, Abytorp, Banarbetare Knut Ekström, Tälle. Vid sammanträdena har provinsialläkare Stig Leirup närvarit. Som nämndens sekreterare har kommunalkamreraren fungerat. Tillsynsman fö r kommunala arbetarskyddet har varit polisman Henry Sternlöf, Hällabrottet. Nämnden har under året hållit 6 sammanträden och protokollen har omfattat 78 paragrafer. Vatten och avlopp. Utbyggnaden av kommunens olika vatten- och avloppsnät har fortgått under året. Omfattningen framgår av nedanstående tabell. Antal fastigheter ~ al hush~_i_1 _ Ovriga Anläggning 1/ l -56 I Okning,31 / III -56 I lokol"l Oko;o, 131/ 12 _56 Hällabrottet Abytorp Isannahed Summa Rörnätsplaner har upprättats för Alvesta (Yxhults bostadsområde) och Kumla by. Renhållning. O rdnad soptömning med kärlbytessystem förekommer Inom HäUabrottet. 7

7 Soptippar finnes i Sannahed och Äbytorp. På det senare stället har förekommit soptömning i mindre omfattning i privat regi. Länsstyrelsen har fastställt kommunalfullmäktiges beslut om utvidgning av området för renhållningsordningen till hela kommunen mot tidigare endast Hällabronet. I övrigt föranleder renhållningen ingen anmärkning. Bostäder. l 3 fall har bostäder besiktigats och föreläggande givits mot respektive fastighetsägare eller förvaltare. I l fall har föreläggandet förenats med vite. Nytillkomna och ombyggda bostäder - i praktiskt taget alla fall med hjälp av stadiga lån - är genomgående av god kvalitet. l\nnu återstår dock mycket att göra, och de kommunala åtgärderna - byggande av ledningar och upplåtande av tomtområden samt råd och hjälp vid verksamheten - är en god hjälp till åstadkommande aven bättre bostadsstandard. Butiker. y tterligare uppmärksamhet har under året ägnats kommunens butiker. Resultatet synes vara gott och med ett undantag torde butikerna nu vara i vårdat skick. Sex affärer säljer mjölk och har varit underkastade särskild kontroll. som ej föranlett någon anmärkning. Inom kommunen finnes två snabbköpsbutiker av modernt snitt och ritningarna till en tredje har godkänts under året. En ändring a v livsmedelsordningen möjliggörande kontroll a v vissa tillfälliga serveringar har fastställts av Länsstyrelsen. Distributionen är ett viktigt led i livsmedelshanteringen och det ligstor vikt vid att de födoämnen, som allmänheten tillhandahålles, försäljes på ett ur hygienisk synpunkt betryggande sätt. Snusk och nonchalans på detta område får inte tolereras. Nämnden ämnar även i fortsättningen ägna stor uppmärksamhet åt dessa frågor. Ö vriga ärenden. Under våren 1956 företog en allmän råttsanering inom hela kommunen. Kampanjen skedde i samråd med grannkommunerna, med vilka även i övrigt ett gott samarbete utvecklat sig, så att gränsområdena sas

8 nerades samtidigt. Resultatet kan utan tvekan kallas gott. Ett visst samarbete med RLF har inletts. Två ärenden om flyttning av lik har tillstyrkts. Olägenheterna från ortens industrier har ägnats omfattande utredningar av såväl myndigheter som egna laboratorier. Sålunda har den på nämndens initiativ igångsatta utredningen om Kvarntorpsgaserna resulterat i undersökningar genom Statens institut för folkhälsan samt en stort upplagd intervjukampanj. Nämnden har under året besökt Kvarntorp, samt samrått med Y xhultsbolaget angående vissa provbränningar och andra undersökningar. Toalettanordningarna vid vissa tillfälliga fester, en pälsdjursfarm och ett tillbud till en gulsotsepidemi har föranlett vissa åtgärder. Skyddskoppsympning har i vanlig ordning företagits genom provinsialläkarens försorg. Nämndledamöterna har deltagit i en kurs i Hallsberg den 10 februari 1956 och representanter för nämnden i ett sammanträde med Kumla biologiska förening den 15 februari Ordföranden deltog i en k urs på Kommunskolan i Sigtuna den 1-6 oktober Nämnden vill till sist framhålla det värdefulla bistånd som erhålles genom den av Orebro läns landsting anställda konsulenten för länet. Genom denna kan även nämnder utan specialutbildad personal få möjlighet att vid svårare fall göra utredningar och få råd och anvisningar. Kumla i februari HARRY PETTERSSON Ordförande / T age Tapper Sekreterare 9

9 Folkskole styrelsen. rolkskolestyrelsen har under 1956 haft följande sammansättning: Skofabriksförman Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, Charkuterist Sven Sääw, Folketorp, vice ordförande'. Lantbrukare Elis Eriksson, Sk yberga, Murare John E. Johansson, L i lla l\lberg, Skofabriksarbetare Edvin Karlsson, Kumla by, Fru Märta Carlos, Byrsta, Fru Alma Larsson, Blacksta, Akeriägare Elis Ohlsson, Hällabrottet, Lantbrukare Ragnar Olsson, Näiberg. Till ny ledamot efter fru Märta Carlos, som avsagt sig ledamotskapet l folkskolestyrelsen, valde kommunalfullmäktige den 3 dec hr Thore Okarsson, Byrsta. Lärarpersonalens representant: Da vid Enemar, Brånsta. Distriktsöverlärare : Åke Körberg, Abytorp. Utsedd av domkapitlet: Kyrkoherde Bertil Ericsson, Hardemo. rör varje ledamot samt för lärarkårens representant har funnits en suppleant. Styrelsen har haft 12 sammanträden. rolkskolestyrelsens särskilda nämnd har bestått av: Skofabriksförman Gustaf E. Steen, ordförande, Charkuterist Sven Sääw, vice ordförande, Fru Märta Carlos, Äkeriägare Elis Ohlsson., ' ämnden har haft 4 sammanträden. Folkskolestyrelsens och särskilda nämndens protokoll har tillsammans omfattat 271 paragrafer. Betygsnämnden har utom folkskolestyrelsens ordförande bestått av Sven Sääw och Edvin Karlsson. Overläraren har varit folkskolestyrelsens och nämndernas sekreterare. Som skrivbiträde på folkskoleexpeditionen har tjänstgjort fröken Anna-Greta Larsson. 10

10 Som semestervikarie för överläraren har tjänstgjort folkskollärare Åke koghäll under tiden 23/ och folkskollärare Bernhard Jarnulf 1/8-21 /8. Gemensamt sammanträde. Vid gemensamt sammanträde med folkskolestyrelse och lärark~r, arrangerat i samarbete med Kumla stads skoldistrikt talade folkskoleinspektör Herm. Gottfr. Pihl över ämnet "Skolan och eleverna, hemmet och hemuppgifter". Sammanträdet hölls ~ Stadshotellet, Kumla. rolkskolestyrelsen och lärark~ren har företagit en gemensam studiere a till Västernärke och bl.a. besökt Svart~ nybyggda centralskola. Med lärark ~ ren har h~llit s tv~ kollegiesammanträden. Skolorn:ts allmänna anordning. Under läs~ret 1955/56 har följande skolformer förekommit: Folk~kolan Småskolan kolform A 10 läraravdelningar Skolform a 4 läraravdelningar B l 6 b 7 " B2 1 " " " " HjB2 2 " " " fr. o. m. höstterminen har tillkommit en hjälpklass av b-form. Skolskjutsar har varit anordnade med pendelskjuts mellan Mossby Kumia kyrkskola och Vesta samt fr~n Brånsta till Kumla kyrkskola. måskolebarnen från Folketorpsområdet har haft skolskjuts viss del av lä året till Brånsta. jälvskjuts har förekommit fr~n Sanna hed till Kumla kyrkskola. Fr. o. m. höstterminen går skolskjuts från Sannahed till Mo~s by och till den nyinrättade hjälpklassen i Brånsta samt självskjuts från rolketorp till Mossby. Skolskjutsarna Alberg-]ärsjö och Bränd~sen-Hardemo-Stene samt pendelskjutsen Hörsta-Stene-]ärsjö har uppehållits oförändrade f rån föregående år. Skolskjutsen från Skankerudsomr~det till Bränd~sen betjänar fr. o. m. höstterminen även barnen från Mossby i Hardemo. Skolskjutskostnaderna har under 1956 utgjort kr :75 var~ 80 0/., i statsbidrag erh~llits. Lärjungarna. Antal inom skoldistriktet undervisade barn vid v~rterminens slut 1956: tillhörande distriktet tillhörande annat distrikt Summa t

11 Antal barn i skol~ldern: undervisade i annat distrikt " i högre läroanstalter " i övriga skolor och anstalter... 5 med uppskov och övriga vid v~rterminen inskrivna, som börjat under höstterminen 86 Lärjungarnas fördelning p ~ skolor och skolformer läs~ret : Skola Skolform Antal barn Hällabrottets skolenhet: Mossby Aa 118 Kumla kyrkskola AbHj 59 Vesta ". A 29 Äbytorps skolenhet: Stene A bhj 115 Järsjö Ab 66 Hörsta b 16 Br~nsta Bl b 56 Sannahed Bl a 64 Hardemo kyrkskola Bl b 49 Bränd~sen B2 b 30 Summa 602 Lärarpersonalen. Vid läs~rets slut avgick sm~sk ollärarinnan Thyra Carlsson, Hardemo, med pension efter 39 tjänste~r inom distriktet. I samband med läs~ret ~ avslutnin~ i Hardemo kyrka erhöll hon Patriotiska sällskapets guldmedalj för lang och trogen lärartjänst. Fröken Alfhild Forsell tillträdde den 1 juli ordinarie sm~skollärartjänst vid Hardemo kyrkskola. Antal anställda: Ordinarie 1956 vr ht I folkskolan 15 I sm~skolan 10 Tjänstlediga Icke ordinarie Timlärare Tillfälliga vikarier vt ht vt ht vt hr Fortsättningsskolan. Kurstyp y rkesbetonad i anslutning till jordbruk med praktiskt arbete Yrkesbetonad i anslutning till hush~ll sgöromål Skola Tid Elevantal Lärare Lantbrukare Sannahed 25/6-18/ 8 11 Arne Larsson Skolkökslärarinnan Hardemo 23/7-1/9 11 Inga Lundh- Hassel 12

12 Social pedagogiska anordningar. S k o I h ä I s o v h d e n har handhafts av provinsialläkare Stig Leirup, Hällabrottet. Distriktssköterskorna tjänstgör som skolsköterskor. Genom landstingets förmedling har 250 barn företrädesvis i klasserna 2, 3 och 7 hörsel undersökts. S k o I t a n d v å r d e n har ombesörjts av landstingets polikliniker i Kumoch Hallsberg. I Kumla har behandlats 247 och i Hallsberg 39 barn. Enstaka barn har erhållit bidrag till privat tandvård efter beslut i varje särsk il t fall. S k o l b a d har förekommit regel med ett bad pr månad. Kumla varmbadhus och i ]ärsjö skola S i m u n d e r v i s n i n g har varit anordnad dels gemensamt med Kumla stads skoldistrikt i Djupadalsbadet, där 93 barn från landskommunen undervisats, dels i Hällabrottet med ungefär samma antal barn i samarbete med Ekeby-Gällersta skoldistrikt. Simlärare i Kumla var stud. Lars Holgersson, Barbro Bruce och Arne Pettersson, Orebro och i Hällabrottet lärarinnan Monica Gutenberg-Pedersen, Orebro. Simundervisningen har kostat kr :71. S k o l s p a r v e r k s a m h e t e n har regelbundet förekommit i samarbete med Kumla och Orebro Sparbank, den senare för hardemodelen. Tablå över sparverksamheten läsåret 1955/56. Antal sparare i % 94,1 100,0 96,5 92,4 96,3 87,1 89,7 93,8 93,9 83,3 Skola Mossby skola Vesta skola Brånsta skola Sannaheds skola Kumla kyrkskola Stene skola ]ärsjö skola Hörsta skola Hardemo kyrkskola Brändåsens skola Sparat belopp 2.170: : : ; : : :63 615: :26 467:75 Summa kronor :63 Kollektiv olycksfallsfö rsäkring har varit ordnad för samtliga barn i folk- och fortsättningsskolan. Fastigheter, in ventarier och materiel. Två nybyggda tjänstebostäder i Abytorp och två renoverade i Brändåsen har under året avsynats. I statsbidrag har erhållits kr :-. 13

13 Tjänstebosladshuset vid Bdnsta sk ola har omm~lats utvändigt. Elektrisk besiktning har utförts vid Kumla kyrkskola och ]ärsjö. Vid den sistnämnda skolan har dessutom p~synade reparationer p ~ tjänstebostaden slutförts. I skolhusets pannru m har installerats ett vattenreningsaggregat. Vid B ränd~sen har skolh usets yttertak strukits samt infarten till skolan omändrats. Trädg~rden vid tjänstebostäderna i Äbytorp har blivit färdigställd. Vid skolan har utförts vissa ledningsarbet en. I fr~ga om komplettering av inventarier och materiel kan nämnas: skolbänkar till en klassavdelning i Br~nsta, vissa möbler till lärarrum i Stene, gymnastikskåp till Kumla kyrkskola, Stene och Brändåsen, e1symaskin till Mossby, Brånsta och Kumla kyrkskola, elektriskt slipaggregat till Sannahed och Kumla kyrkskola, bandspelare till tv~ och grammofoner till fem skolor, mikroskop, landskap kartor, växtpreparat, pali~spel för modersm~lsundervisningen och bildband för yrkesundervis J1l11g m.m. Skolbiblioteken. l enlighet med nya bestämmel er om statsbidrag till skolbibliotek har huvudavdelning inrättats i Stene skola. Som distriktsbibliotekarie är föro rdnad fol kskollärare Bernhard J am ulf. In truktionsdag för bibliotekarier h ar varit anordnad i Orebro. ärskild redogörelse lämnas på sid. 16. Särskilda undervisningsanordningar. M u s i k u n d e r v i s n i n g har under läsåret 1955/56 förekommit enligt nedanstående: Skola Antal undervisade orgel och piano mandolin fiol vh hr vr hr Vl hr Stene Kumla kyrkskola Sannahed Hardemo kyrkskola Undervisning av klasslärare p ~ ordinarie s~ngtimmar. blockflö jtspel har prövats tre skolor F i I m u n d e r v i s n i n g var anordnad med i regel en visningstimma pr m~nad och skola. T r a f i k u n d e r v i s n i n g har förekommit dels i skolorna, dels vid särskilda trafikdagar den 4-5 maj vid Stene och Mossby skolor. 14

14 I brandskydd och olycksfallsvård har klass 7 erhållit 10 timmars instruktion av specieilt utbildade instruktörer. Idrottsdag för klasserna 4-7 har varit anordnad i Kumla idrottspark och skiddag ihällabrottet. Pedagogiska kurser. Lärarna har deltagit i kurs i alkoholfrågor förlagd till Hallsberg den 7-8 mars, i gymnastik den 4 juni i Brånsta skola och om sparverksamheten den 6 november i Örebro. Övrigt. Jägmästare Sverker Svensson, örebro, har hållit lektioner om skogen med klass 7 och hr Gösta Persson, Kumla, om naturvård i vissa folkskoleklasser. På kallelse av folkskolinspektören har distriktsöverläraren deltagit i tre kollegiesammanträden. Kommunalf ullmäktige har på folkskolestyrelsens förslag fattat beslut 0111 skolmåltider med början höstterminen Den av fullmäktige tillsatta enhetsskolkommitten har den 26 november avlämnat förslag till det framtida skolväsendets ordnande inom kommunen. Ofullständiga direktiv från centrala myndigheter tvingar de lokala skolmyndigheterna att ibland ställa sig avvaktande ifråga om omorganisation och byggplanering. Å by torp i mars GUST A F E. TEE Ordförande / Ake Körberg Sekreterare 15

15 Skolbibliotekets verksamhet läsåret l. Biblioteket har omfattat sammanlagt 30 avdelningar fördelade på lo skolor. 2. Bokbestånd. band Vid årets början Inköp under året Avskrivna Antal boklån. Vid årets slut Facklitteratur Skönlitteratur Summa lår Antal barn som lånat Lån per barn i medeltal Abytorp den 28 mars Bernard J amul f Distrik tsbi bliotekarie 16

16 F a ttigvårdsstyrelsen. Fattigv~rdsstyrelsen har under het haft följande sammansättning: Förman Karl Karlström, Södra Sanna, ordförande, Lantbrukare Oscar Ericsson, Byrsta, vice ordförande, Fru Gerda Persson, HäJJabrottet, Förman Gustaf E. Steen, Åbytorp, Handlare Edvin Sandh, Lanna, Lantarbetare Bertil Larsson, Säbylund, Förman Torsten Pettersson, Södra Backa, Lantbrukare Karl Ostlund, Berga, Lantbrukare Arvid Johansson, Ekeby. Kommitterade för förvaltningen av ~Iderdomshemmet har varit herrar Karl Karlström och Oscar Ericsson. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden med 204 paragrafer. Shom sekreterare har kommunalassistenten tjänstgjort. Ålderdomshemmet. Antal platser Antal vårdtagare den 31 / Antal vårddagar år Självkostnad per dag Bruttokostnad Intäkter Nettokostnad Vhdavdelning Sjukavdelning :10 11: : : :- Den 1 november avgick förest~ndarinnan fröken Olga Wilhelmsson f rån sin tjänst, som hon innehaft sedan den 1 juli Vid en avskedsfest framförde fattigv~rdsstyrelsen sitt tack till henne för en god och helhjärtad arbetsinsats. Vikarie under november m~nad var förra distriktssköter kan fröken Märta KäJlman och fr~n och med den 1 december förest~ndarinnan fröken Marta Olsson. 17

17 öppen fattigv rd. Kontantunderstöd har utgått med kronor, understöd in natura med kronor. Vårdkostnader å sjukvårdsanstalter har utbetalts till ett belopp av kronor. Läkarvård, medicin och tandvård har kostat kronor. A v understödstagare eller enskilda har återbetalts kronor. Från främmande kommuner har erhållits kronor. Åldringsvård. En för fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden gemensam kommitte har utrett frågan om hemhjälp åt gamla - åldringsvård. För lag förelades kommunalfullmäktige, som antog stadgar för verksamheten och beviljade kronor till försöksverksamheten under de senaste månaderna av året. Som arbetsledare har förra distriktssköterskan Märtn Källman anställts. Verksamheten ledes aven delegation bestående av ordföranden herr Karl Karlström, fru Gerda Persson och herr Torsten Pettersson. övrig förvaltning. Antal fattigvård mål som handlagt under året uppgår till 17. Av dessa har 12 riktats mot andra kom muner. I 2 fall har kraven bestl'idits av vederbörande. Mot kommunen har S mål riktats, i samtliga fall har kommunen godkänt kraven. Vid länets socialvårdsförbunds möt:e har styrelsen varit representerad. Kumla i mars KARL KARLSTROM Ordförande / Assar Holmqv ist Sekreterare 18

18 Barnavårdsnämnden. ämnden har under året haft följande sammansättning: Folkskollärare Artur ordqvist, Äbytorp, ordförande, Målare Axel Widlund, Ovre Vesta, vice ordförande, Fru Mary Persson, Stene, Lantbrukare Karl Valter Karlsson, Vallersta, Förman Torsten Pettersson, Södra Backa, Fru Ingegerd Karlsson, Oja, Fru Gerda Persson, Hällabrottet, från fattigvårdsstyrelsen, Fru Aina Enernar, Brånsta, från lärarkåren, Kyrkoherde Gunnar Jönsson Kumla från prästerskapet, Provinsialläkare Stig Leirup, Hällabrottet. ämnden har haft J 1 protokollförda sammanträden med 206 paragrafer. Kamrersassistenten har varit nämndens sekreterare. Fosterbarnsinspcktionen har omhänderhafts av fruarna Gerda Persson, Mary Persson och Ingegerd Karlsson. Å tgärder enligt barnavårdslagen. Vid årets början.... Tillkomna.... ~~:~::~: slu't' : : : : : : : : : : : : : :1 Omhändertagna för Fosterhem Samhällsvlrd Sk yddsuppfostran ---t----- Under året har utdelats varningar enligt barnavårdslagen till 1 barn amt har föräldrarna till 1 barn erhållit förmaning

19 Barnav:irdsmannaskap och bidragsförskott. Kamrersassistenten har tjänstgjort som barnavårdsman och förmedlat inbetalda underhållsbidrag till ett sammanlagt belopp av kronor :22. Antal barnavårdsmannaskap: äktenskap Utom äktenskap Summa ' Vid :irets början Tillkomna o Avgångna o o Vid årets slut Under het har såsom bidragsförskott utbetalts :52 kronor. Antalet bidrag mottagare uppgick till 21 och antalet barn för vilka bidragsförskott utgått till 23. Under året har av ersättningsskyldiga inbetalts :30 kronor. Mödrahjälp. En särskild delegation av barnav~rdsnämnden med uppgift att handlägga mödrahjälpsärenden har under året varit verksam och bestått av ordförande Artur ordqvist, fru Mary Persson och fru Gerda Persson samt, såsom föredragande, kamrersassistenten. Som mödrahjälpsutredare har kontorsbiträdet fru Maj Johansson fungerat. Fru Gerda Persson har handhaf t inköpen i de fall, där modern, som beviljats hjälp, icke anförtrotts att själv göra dessa. Mödrahjälp har beviljats med kronor till 8 mödrar. Antalet ansökningar var emellertid 14 stycken varav nämnden för sin del tillstyrkt 9. En sökande som fått sin ansökan avslagen har besvärat sig hos socialstyrelsen som dock ej funnit skäl göra ändring i mödrahjälpsnämndens beslut. Fria resor. Ferieresor har under året beviljats i enlighet med nedanstående uppställning: Barn: IFem kronor avgift Gratis Summa Vårdare Barn under 6 år Barn över 6 år... Summa ~----~ I Husmödrar: 20 Husmodersre or Med två eller flera m indcråriga barn 9 Med mindre än två mindcrlri- Summa ga barn 9 18

20 Social hemhjälp. Hemhjälpsdelegationen har under het besdtt av ordförande Artur ordqvist samt ledamöterna fru Mary Persson och fru Gerda Persson samt kamrersassistenten som föredragande. Delegationen har hållit tre protokollförda sammanträden. Följande hemvårdarinnor har varit anställda under året: fröken Gunn Nygren, Hällabrottet, fröken Signe Olsson, Abytorp och fru Ingrid Claesson, Hardemo. Då behov av extra arbetskraft förelegat har Gertrud Schwartz, Dynningeberg Valborg Eriksson, Abytorp samt Elsa Lund, Hardemo, anlitats. Hemhjälp har under året lämnats under sammanlagt 882 dagar. Verksamhetens omfattning i övrigt framgår av nedanstående sammanställning: Ersättning från enskilda för hemhjälp :85 Landstingsbidrag :69 Statsbidrag :88 Ovriga intäkter :71 Kommunens nettokostnad för verksamheten :08 Jämfört m ed år 1955 har kommunens bruttokostnad för den sociala hemhjälpen minskat, främst beroende på att extra arbetskraft ej behövt anlitas i samma omfattning som under Kommunens nettokostnad för verksamheten per arbetsdag åren framgh av nedanstående sammanställning: : : :32 Ingen, som under året hemställt om hemhjälp och varit i behov därav, har behövt avvisas. Arbetsledningen har ombesörjts av fru Mary Persson. Verksamheten i övr igt. Barnavårdsnämndens ledamöter har under året företagit en studieresa, varvid bl. a. Kristinaskolan och Marieborgs vårdhem i Askersund besöktes. Nämnden har under året varit representerad vid Orebro läns socialvårdsförbunds årsmöte samt vid av socialvårdsförbundet anordnad kur på Åkerby semesterhem, ora. Frågan om hemhjälp till gamla och sjuka har under året varit föremål för utredning varvid nämndens ledamöter deltagit. Kumla i februari AR TUR NORDQVIST Ordförande / Assar Holmqvist Sek :-eterarc 21

21 Nykterhetsnämnden. ykterhetsnämnden har under llret haft följande sammansättning: Lantbrukare Gu taf Larsson, Tälle, ordförande, Overlärare Åke Körberg, Abytorp, v. ordförande, Förman ven HammarIund, Hällabrottet, Vägarbetare Bertil Karlström, ödra anna, Lantbrukare Helge Carlsson, Södra Mossby, mllskollärarinnan Jenny Larsson, Jär jö, Handlande Edvin and, Lanna. Kamrersas istenten har fungerat som sekreterare vid nämndens sammanträden. Under llret har nämnden varit ansluten till Orebro läns nykterhetsnämndsförening och representerats vid dess sammanträden. ämnden har under året haft sex protokollförda sammanträden med 95 paragrafer, varvid ärenden av följande art handlagts: Åtgärder enligt alkoholistlagen och lagen om nykterhetsvård. Over 25 år Under 25 år Antal anmälningar Endast undersökning Muntlig varning kriftlig varning... 6 Overvakning Vård å sjukhus eller vårdhem " Intagna a anstalt... 3 Summa Åtgärder enligt vägtrafikförordningen och vägtrafikkungörelsen. 22 Yttrande om nykterhetsintyg Därav avstyrkta Yttrande till länsstyrelsen om anmärkning mot körkortsinnehavare Förordnat återkallelse a v körkort I

22 övrig verksamhet. ämnden har under året haft en affischkamp anj samt låtit utdela broschyrer i nykterhetsfrågor till skolans avgångsklasser. Vid CF :5 informationskurs i Hallsberg var nämnden representerad. Nämnden har under året haft samarbete med Länkarna i Kumla stad, och även anlitat länkrörelsens vårdhem för sitt klientel. Kumla i februari GUSTAF LARSSON Ordförande / Assar Holmqv ist ekreterarc 23

KOMMUNAL- FORVALTNINGEN 1957

KOMMUNAL- FORVALTNINGEN 1957 KUMLA LA DSKOMMU KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1957 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säby lund, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN 1959 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande ammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. teen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FOR VAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FOR VAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FOR VAL TNINGEN 1961 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under het haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1962 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under het haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, vice

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1966 Kommunalnämnden Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ord förande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVAL TNINGEN 1963 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under ~ret haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, M~rsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL- _FORVALTNING N

K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL- _FORVALTNING N K ML. L ND KOMlv1l KOMMUNAL-.. _FORVALTNING N 1953 Kommunalnämnden. Kommun:dnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökcrberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. teen,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL FÖRVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL FÖRVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL FÖRVALTNINGEN 1954 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, äbylund, ordförande, Förman Gustaf E. teen, tene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVAL TNINGEN 1960 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande ammansättning: Lantbrukare Bertil 01 on, Mårsta, ordförande, Förman Gu taf E. tcen, tene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1965 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LAND KOMM KOMMUNAL- FORV ALTNINGEN

KUMLA LAND KOMM KOMMUNAL- FORV ALTNINGEN KUMLA LAND KOMM N KOMMUNAL- FORV ALTNINGEN 1952 Kommunalnömnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KOMMUNAL FORV AL TNING EN

KOMMUNAL FORV AL TNING EN KUMLA LAND KOMMUN KOMMUNAL FORV AL TNING EN 1951. Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Kyrkovärden Arvid Ericsson, Kumla by, ordförande, Skofabri ksförman Gustaf

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv signum A1 Protokoll 1 1951-1958 1959 Saknad 1970 2 1960-1962 3 1963-1966 4 1952-1964 Protokoll för särskilda nämnden och föräldramöten 5 1961-1962 Skolrådets protokoll signum A2 Protokollsbilagor 1 1952

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1964 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sid 1 (6) REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Fastställt av samfällda kyrkofullmäktige 2006-02-02 22 Kyrkonämndens uppgifter framgår av Kyrkoordningen

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

~;s... ~;(~;~;. ~...~~:~~... U~~~uu.~.uuu. - ~:bi~:~vm.~ MARKARYDS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. ordförande vice ordf. kyrkoherde ersättare

~;s... ~;(~;~;. ~...~~:~~... U~~~uu.~.uuu. - ~:bi~:~vm.~ MARKARYDS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. ordförande vice ordf. kyrkoherde ersättare SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kyrkorådets arbetsutskott 2007-06-07 107(14) Plats och tid Gennundsgården, kl. 18.30-20.20 ande Göran Giselsson Else-Gerd Andersson Sonja Schmidt ordförande vice ordf. kyrkoherde

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 1(5) Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 Hardemoutveckling möte kl 18.00 i Hardemo Bygdegård Närvarande: Ca 25-30 personer från vägsamfälligheter och enskilda fastigheter, se lista i bilaga sid 5 av L-G

Läs mer

Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson. Margareta Edholm

Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson. Margareta Edholm Kyrkorådet 0 Plats och tid: Sockenstugan, Sillerud kl. 18.30 Beslutande: Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson Birgitta Rolöf Margareta Edholm Kerstin Klumpp Kyrkoherde Tjänstg. ers. Tjänstg.

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2006-03-08. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet 2006-03-08. Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 12.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Karl-Erik Borg, PRO, vice ordförande Kaj Seger KS Bengt Ingvarsson, SN Håkan Engström,

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 2003-05-14 Nr 3 / 2003-2004 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 14 maj 2003 kl 18,30 21,30

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Motion :1350. av Helge Hagberg m. fl. om delning a, Kävesta folkhögskola

Motion :1350. av Helge Hagberg m. fl. om delning a, Kävesta folkhögskola Il Motion 1978179:1350 av Helge Hagberg m. fl. om delning a, Kävesta folkhögskola l folkhögskoleutredningens huvudbetänkande (SOU 1976: 16) anförs att enligt utredningens uppfattning "bör de nu existerande

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2014-04-02 Håkan Wikman Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0193 KS-1 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

~~~;;~O~lO:OO... ~~~u '~?1:.c?<.. ~0~f.Z«... MARKARYDS FÖRSAMLING (5)

~~~;;~O~lO:OO... ~~~u '~?1:.c?<.. ~0~f.Z«... MARKARYDS FÖRSAMLING (5) 2007-02-07 1(5) Plats och tid Germundsgården, k1.18.30-19.40 ande Göran Giselsson Ingrid Hären Anita Lindberg Sonja Schmidt Margareta Johnsson Else-Gerd Andersson Barbro Söderström Carl Eric Svensäter

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) B. 6 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) TEKNISKA NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och verkställande

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Hur bildas en bygdegårdsförening? Interimsstyrelsens uppgifter

Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Hur bildas en bygdegårdsförening? Interimsstyrelsens uppgifter Som hjälp för den som tänker bilda en bygdegårdsförening har följande handledning sammanställts. Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Ett av villkoren för erhållande av bidrag från staten till en

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2013-06-26 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0324 KS-2 Diariekod: 109 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

KOMMUNAL FÖRVALTNI GEN 1947

KOMMUNAL FÖRVALTNI GEN 1947 Kumla landskommun KOMMUNAL FÖRVALTNI GEN 1947 KUMlA TRYCERI 1948 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under aret haft följande sammansättning: KyrkO\'ärden An'id Erics on, Kumla by, ordförande, Lantbrukaren

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass

Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping. Viola Pettersson + ass Sida 1 av 8 SÖRMLAND PROTOKOLL 06/2013 Typ av sammanträde Styrelsemöte Sammanträdesdatum 2013-06-12 Tid 13.00 16.00 Plats Handikappalliansen, Hantverksgatan 43 Nyköping Närvarande: Bo Erixon Helge Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE

PROTOKOLL 1 FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE PROTOKOLL 1 Kl 10.00-13.00 36-47/96 Sammanträdesplats Närvarande Landstingets kansli, Jönköping. Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län Stig Berg Pk 3 Lars Brattström H län Per Carlsson Pk 4 Håkan Eriksson

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling

Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Sundin, ordförande Mia Bergkvist Tord Birgersson Johan Thomasson Maarit Hessling Övriga deltagande Erik Nordén, VD Oskar Gustafsson, VA-ingenjör

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

Socialchef informerar muntligt. Informationsbrev, stadgar samt protokoll daterat från Uppsala läns barnavårdsförbund har varit utsända.

Socialchef informerar muntligt. Informationsbrev, stadgar samt protokoll daterat från Uppsala läns barnavårdsförbund har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-02-04 4 Deltagande i Uppsala läns barnavårdsförbund SN-2016/27 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden besluta att Knivsta kommun

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Pensionärsrådet Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 15.00 17.00 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Sonja Andersson, PRO, vice ordförande Lars Holmström KS Bengt Grönwall, SN Rosa Willmarsson,

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Reglemente REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kommunal författningssamling 05.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 05.01.1 Organ Beslut av KF Kultur- och fritidsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1993-06-07, 139 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev.

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter

L A N T M Ä T E R I E T. Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 (5) Protokoll 2010-06-04 Ärendenummer D091082 Förrättningslantmätare Rickard Ljunggren Ärende Anläggningsförrättning berörande Fredön 1:2 m fl fastigheter Kommun: Nyköping,

Läs mer

Håtövikens Samfällighetsförening

Håtövikens Samfällighetsförening Håtövikens Samfällighetsförening FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för perioden 2012-06-26 --- 2012-12-31 samt för perioden 2011-04-16 2012-06-25 i form av Interimstyrelsen för V/A inom Håtöviken Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer