KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN"

Transkript

1 KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1965

2 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene, vice ordförande, Garageförman Karl Karlström, Södra Sanna, Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, t. o. m. 8/8 1964, Murare John Johansson, Lilla Alberg, Kontrollassistent Billy Lilja, Abytorp, Förman I van Ståhl, Alvesta, Fru Eivor Wallin, Hällabrottet, Lantbrukare Gustav Larsson, Tälle, Lantbrukare Ingemar Larsson, Björka, Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, Lantbrukare Helge Carlsson, Södra Mossby, fr. o. m. 6/ Nämnden har hållit 15 sammanträden och protokollen omfattar 341 paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. Fastighetsförvaltning. Fastigheten Glippsta 6:3 har inköpts för kronor av Hardemo församlino och Lundmarkska skolan har inköpts a v stiftelsen med samma namn för 6000 kronor. Därmed har ett gammalt ärende avgjorts till alla parters fromma. Stene 4:11 har inköpts av fabrikör Ingemar Larsson för kronor och sammanlagts med fastigheterna Stene 1 :20, 1 :40, 4 :13 och 4: 14 till fastigheten Abytorp 3: 1. Fastigheten Skankerud 1:2 (gamla skoltomten) har sålts för kronor. I Sannahed har 11 avstyckningar sålts, i Abytorp 3 avstyckningar och i Hällabrottet en tomt. Vid Sannahed har Centrumhusets ombyggnad påbörjats och fastighetsskötare har anställts. Vid Tripphultssjön har badhytter uppförts och vid idrottsplatsen i Hällabrottet har omklädningspaviljong uppförts. Förordnande om vattenkontroll h:lr utfärdats för Brändåsens pensionärshem och skola samt för Hardemo kyrkskola. Skogsvård och avverkning har bedrivits i huvudsak i samma omfattning som föregående år. Kommunen har ingått som medlem i Kumla Hallsbergs skogsbruksområde. ya taxeringsvärden har åsatts kommunens fastigheter och centralupphandling av eldningsolja påbörjats för samtliga fastigheter med oljeeldning. 3

3 Bostadsförsörjning. Under året har följande bostadslåneärenden behandlats: ybygg nad Ombyggnad Förbättring Overtagande Uppsägning S:a Tillstyrkta O 35 Avstyrkta O O O O O O Bordlagda O O l O O l 6 l O 36 Under året har kommunal bostadssubvention utgått i ett fall. Bidrag till pensionärer för vatten- och avloppsanläggning har beslutats under året. Endast 5 lägenheter i den statliga lägenhetskvoten har erhållits. Genom y xhultsbolagets försorg har dock ytterligare 16 lägenheter byggts under o aret. Planerings- och anläggningsverksamhet. Den stora planeringsfrågan har varit sammanläggningen med Kumla stad, Kungl. Maj:t fattade beslut i ärendet den 17 december Utredningar och underhandlingar har pågått och givit flera positiva resultat. Kumla stads tävling om stadsplan för Kumlabyområdet är avgjord och förberedelser för exploatering pagår. Vatten- och avloppsledningen Hällabrottet-Kulllla by har färdigprojekterats och beslut om byggande fattats. Kommunen har den 1 mars 1965 hos Kungl. Maj:t begärt att kommunblockindelningen ändras så, att Kumla och Hallsberg kommer att tillhöra samma block. Hallsbergs köping har därefter hos Kungl. Kammarkollegium begärt utredning om inkorporering av avsevärda delar av Kumla landskommun, vilket kommunen avstyrkt. Utredningen om Kumla-Hallsbergsregionens vattenförsörjning har under större delen av året varit vilande. Gatubelysningsutbyggnaden har fortsatt. Under året har arbeten för cirka kronor utförts..a. ven asfalteringen av gatorna i tätorterna har fortgått planenligt. Idrottsparken i Hällabrottet har färdigställts och en isbana i Sannahed (vid Motorstadion) har anlagts. Kommunalkontoret. Kontorsbiträdet Kerstin Larsson har varit tjänstledig tiden 3/5-31/12 med fru Berlit Thrygg som vikarie. Kassörskan Britt-Marie Cederstrand avgick från sin tjänst den 31 /12. Praktikant och vikarie under tiden 1/4-31/ 8 har varit soc. stud. Inga Persson. Kommunalkamreraren har deltagit i kommunalkamrerarkonferens i Orebro 13/6-16/6, socialassistenten i kurs på Kommunskolan 14/6-16/6. Swdieutflykt har varit anordnad för kommunalkontorets personal. Samordning av semestrarna har skett så, att två av kontorets avdelningar varit stängda under "industrisemestern". Kyrkokassan har mot ersättning varit "inackorderad" på kommunalkontoret. 4

4 övrig förvaltni ng. Beträffande brandväsendet kan nämnas att brandordningen slutgiltigt fastställts och reglemente för skorstensfejaren antagits. Skorstensfejare Robert Pettersson har erhållit begärt entledigande och distriktet övertagits av Roland Lindblad, SOm även har Kumla stads distrikt. Vissa förbättringar av branddammar har vidtagits. Bland anslag kan antecknas att bidrag utgått till 19 studiecirklar och 18 fritidsgrupper med kronor. Stipendier har utgivits till 32 studerande med vardera 100 kronor. Denna verksamhet upphörde med utgången av år järsjö vägsamfällighet har fått 150 kronor, Glippsta Nybble vägsamfällighet kronor. Till underhåll har samfälligheterna fått kronor. Polis-SM i brottning har fått 150 kronor, Sannaheds missionshus kronor, Säbylunds belysning kronor, Röda-fjädern-insamlingen kronor, Operation Lantgård 500 kronor, Folketorps Blåbandsförening kronor, Stenebäckens rensningsföretag kronor och Kumlaåns rensningsföretag kronor. Av remissyttranden märkes betänkande om Den kommunala självstyrelsens lokala förankring, organisationsplan för Hallsbergs civilförsvarsområde, Hallsbergs köping inkorporeringsansökan samt förflyttning av Hällabrottets poststation. l övrigt kan nämnas att, nämnden till granskningsledare för folk- och bostadsräkningen utsett kontorist Harry Pettersson, att de kommunala bostadstilläggen höjts till samma nivå som Kumla stads och att kommunalnämnden företagit studieresa till Atvidaberg och Vreta klosters kommun den 3-4 december. Kumla i april BER TIL OLSSO N O rdförande / Tage Tapper Sekreterare 5

5 Hälsovårdsnämnden. Hälsovårdsnämnden har under år 1965 haft följande sammansättning: Vaktmästare Sven Gustafsson, Hällabrottet, ordförande, Föreståndare Eje Andersson, Stora Alberg, vice ordförande, Lantbrukare Elis Eriksson, Skyberga, Fru Evy Forsberg, Äbytorp, Lantbrukare Paul Eriksson, Provinsialläkare Christian Fenger har deltagit aktivt i nämndens arbete. ämnden värderar högt det utmärkta samarbetet med tjänsteläkaren, som tyvärr avbröts vid årsskiftet då dr Fenger lämnade sin tjänst. Som nämndens sekreterare har kommunalkamreraren fungerat. Tillsynsman för kommunala arbetarskyddet har varit Eje Andersson och tillsynsman för djurskyddet Elis Eriksson. ämnden har under året hållit 4 sammanträden och protokollen har omfattat 50 paragrafer. Vatten och avlopp. Utbyggnaden av kommunens olika vatten- och avloppsnät har fortght under å ret. Omfattningen framgår av nedanstående tabell. Anläggning Antal fastigheter l / I -65 Okning Antal hushåll Ovriga 1/1-65 Okning lokaler Hällabrottet Abytorp Sannahed Kumla by N :a Mossby Alvesta Summa Utredningen om Kumla-Hallsbergsregionens vattenförsörjning har varit vilande. Renhållning. Ordnad soptömning med papperssäckar förekommer inom Hällabrottet, Äbytorp, Sannahed och Kumla by. Renhållningen har ombesörjts av entreprenör. 6

6 Antal abonnenter är i Hällabrottet Abytorp Sannahed och Södra Sanna Kumla by Erfarenheten av denna renhållning är god, och ytterligare utvidgning är önskvärd. Gemensam soptipp för Kumla-Hallsbergsregionen är belägen vid HalIsbergs tegelbruk (inom Kumla landskommun). Bostäder. I två fall har bostäder besiktigats och ingripande skett mot respektive fastighetsägare. Nytillkomna och ombyggda bostäder - i praktiskt taget alla fall med hjälp av statliga lån - är genomgående av god kvalitet. Annu å terstår dock mycket att göra, och de kommunala åtgärderna - byggande av ledningar och upplåtande av tomtområden samt råd och hjälp vid verksamheten - är en god hjälp till åstadkommande aven bättre bostadsstandard. Beklagligtvis gör en knapp bostadskvot - 5 lägenheter under att utvecklingen går för långsamt på detta område. Butiker. Uppmärksamhet har under året ägnats kommunens kiosker och butiker. Resultatet synes vara gott men vissa åtgärder måste vidtagas innan allt är tillfredsställande. De nya bestämmelserna om kiosker, som utfärdats, har medfört större krav på dessa. En ny kiosk har tillstyrkts. Sju affärer säljer mjölk och har varit underkastade särskild kontroll, som ej föranlett någon anmärkning. Inom kommunen finnes tre snabbköpsbutiker av modernt snitt. En a v dessa har fått helt nya lokaler under o aret. Distributionen är ett viktigt led i Jivsmedelshanteringen och det ligger stor vikt vid att de födoämnen, som allmänheten tillhandahålles, försäljes på ett ur hygienisk synpunkt betryggande sätt. ämnden ämnar även i fortsättningen ägna stor uppmärksamhet åt dessa frågor. Ö vriga ärenden. Under 1965 företogs en allmän råttsanering inom hela kommunen genoi11 entreprenörs försorg. Avtal har träffats om att entreprenören skall åtaga sig hela saneringen. Glädjande nog har intresset för rattbekämpning ökat bland de enskilda fastighetsägarna. Tre ärenden 0111 flyttning a v lik har tillstyrkts. 7

7 Olägenheterna från ortens industrier har ägnats sedvanlig uppmärksamhet. Genom att oljeframställningen vid Kvarntorp avvecklas har olägenheterna därifrån minskats. Skyddskoppympning mot smittkoppor och vaccinering mot polio har :igt rllm under året. Genom nämndens medverkan har ett antal tidigare ej ympade personer vaccinerats. ämnden vill till sist framhålla det värdefulla bistånd som erhållits genom länshälsovårdskonsulenten. Genom denne kan även nämnder utan specialutbildad personal få råd och anvisningar. Aven med tjänsteläkarna är samarbetet utmärkt. Kumla i april SVEN GUSTAFSSON Ordförande / Tage Tapper Sekreterare 8

8 Skolstyrelsen. kolstyrelsens sammansättning har under år 1965 vant följande: Skofabriksförman Gustaf E. Steen, Stene, ordförande, Lantbrukare Börje Pettersson, Vreta, vice ordförande, Lantbrukare Bernt Pettersson, Lanna, Lantbrukare Thore Oscarsson, Byrsta, Murare John Johansson, Lilla Alberg, Fru Margit Johansson, Hällabrottet, Charkuterist Sven ääw, Folketorp, Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, Metallarbetare Einar Eriksson, Sannahed. Skolstyrelsens särs/eilda avdelning: Gustaf E. Steen, ordförande, John Johansson, Lilla Alberg, Harry Gustafsson, Gränby, Thore Oscarsson, Byrsta. Lärarkårens fackrepresentanter: Ake Skoghäll, Mossby och Aina Erlandsson, Mossby. Rektor tillika skolchef: Sigvard Zettervall. RektOr har varit skolstyrelsens och särskilda avdelningens sekreterare. Hem- och skolaföreningar: Under läsåret 1964/65 har för samarbetet mellan föräldrarna och skolan tre föreningar Hem och Skola verkat: Föreningen Hem och skoja, Abytorp: Ordförande: kontrollassistent Billy Lilja, Abytorp, Hardemo Hem och skola-förening: Ordförande: lantbrukare Börje Pettersson, Vreta, Hällabrottets Hem och skola-förening: Ordförande: grovarbetare Klas Andersson, Hällabrottet. Vid samtliga skolor har klassombuden i samarbete med lärarna ordnat klassträffar. P~ skolexpeditionen har fru Ulla Svensson tjänstgjort som kanslibiträde. 9

9 Skolornas allmänna anordning. Under läsåret 1964/65 har följande klasstyper förekommit: Grundskolan. Ugstadiet Kbsstyp a 6 klasser b 5 " " Folkskolan. Klasstyp A " A hj " B l hj 2 klasser 1 1 " " Mellanstadiet Klasstyp A 7 klasser Bl 5 " 13 2 hj 2 " Åk. 6 i B l-avdelning tillhörde folkskolan. Åttonde årskursen har undervisats i Kumla stads skolor. Elever från Kumla by har fått undervisning i Mossby och Vesta skolor. I Hardemo har elever tillhörande årskurserna 3 och 4 undervisats i Brändåsens skola och elever tillhörande årskurserna 5 och 6 i Hardemo kyrkskola. Skolskjutsar, som berört skolorna Mossby, Kumla kyrkskola, Vesta, Brånsta och Sannahed har varit anordnade för 85 elever. Skjutsar har vidare varit anordnade inom Åbytorps skolenhet för 57 elever, från f. d. Skankeruds skolområde, Mossby, Alavi, Oja, Norrby och Julsta till Hardemo kyrkskola och Brändåsens skola för 24 elever och från Tälle, Brändåsen och Hardemo till Stene skola och Kumla kyrkskola för 36 elever. Från Norra Mos har anordnats skolskjuts till Brånsta skola för 8 elever och från Tynninge till Mossby och Vesta skolor för 6 elever. Kostnader för egentliga skolskjutsar har under läsåret 1964/ 65 utgjort kronor :70 och för självskjutsar till vissa elever i åk 7 och 8 kronor :20. Statsbidrag har rekvirerats med :72 kronor. " " Lärjungarna. 10 Antal inom kommunen undervisade elever vid vårterminens slut 1965: tillhörande kommunen annan kommun... 7 " Ovriga elever i skolåldern: Summa 462 Undervisad~ i annan kommun " i högre läroanstalter " i övriga skolor, anstalter och i hemmet Under vårterminen inskrivna Lärjungarnas fördelning på skolor och klasstyper läsåret 1964/65: Skola Mossby Vesta Klasstyp Aa A Antal elever 78 40

10 Kumla kyrkskola.... Brånsta.... annahed tene ]ärsjö Hardemo kyrkskola AB! hj 32 Blb B2 hj 42 Blb 69 Aa B2 hj 101 Ab 40 Blb 35 Brändåsen.... Blb 25 Summa 462 Lärarpersonalen. Den 30 juni 1965 avgick folkskolläraren Maria Lindqvist, Stene skola, med pension. Från samma tidpunkt indrogs en ordinarie folkskollärartjänst vid ]ärsjö skola. Till ordinarie småskollärare vid Brånsta skola har utsetts Marianne Pettersson, Brånsta, och till ordinarie småskollärare vid Hardemo kyrkskola Birgit Nordberg, Hardemo, fr. o. m. den 1 juli lo småskolläraren Anne-Marie Dahlen har fr. o. m. läsårets slut erhållit anställning inom annan kommun. Folkskolläraren Gunnel Lannersten och småskolläraren Maggie Thuresson har förflyttats till ordinarie tjänster vid Stene skola och folkskolläraren Bengt Carlsson till ordinarie tjänst vid Mossby skola fr. o. m. den I juli Fyra icke examinerade lärare har nyanställts tills vidare. Antalet anställda lärare läsåret 1964/ 65: Ordinarie Icke ordinarie he ve hr ve Lågstadiet Mellanst. o. folksk Tjänstlediga 3 3 Timlärare Tillfälliga vikarier he ve he Vt Socialpedagogiska anordningar. kolläkare har varit provinsialläkaren Stig Leirup och efter hans avflyttning från orten provinsialläkaren Christian Fenger, Hällabrottet. Distriktsköterskorna har tjänst~jort som skolsköterskor. Genom landstingets försorg har elever från arskurserna l och 7 samt specialklasserna hörselundersökts. koltandvården har ombesörjts av landstingets polikliniker i Kumla och Hallsberg. Eleverna i de högre årskurserna i folkskolan och elever tillhörande klass 1 och 2 i realskolan har behandlats av privatpraktiserande tandläkare på kommunens bekostnad. Kostnaderna för privat tandvård till 179 elever utgjorde kronor :-, vartill landstingsbidrag rekvirerats med kronor. kolbad har förekommit i Kumla varmbadhus med i regel ett bad per elev och månad. Simundervisning har anordnats gemensamt med Kumla tad i Djupadalsbadet för 149 elever. l kommunens egen regi har simskola varit anordnad i Hällabrottet för 87 elever och vid Tripphultssjön för 39 elever. kolsparverksamheten har regelbundet bedrivits i samarbete med Kumla och Orebro sparbanker, den senare för Hardemo-delen. 11

11 Tablå över spa rverksamheten 1964/65 : Klas Antal Antal Sparat antal Skola elever sparare belopp 3 Brånsta :79 2 Brändåsen :36 3 järsjö, o :54 3 Kumla kyrkskola :32 ; Mossby :56 3 Sanna hed :75 6 Stene o :84 2 Ves ta :55 Summa :71 Kollektiv olycksfallsförsäkring har av kommunen tecknats för samtliga elever i grundskolan och folkskolan. Bespisning har förekommit i samtliga skolor. Kumla stad har liksom föregående år levererat måltiderna till skolorna. I Hallsberg har bespisning skett dels i Konsumrestaurangen och dels i Sj-personalens ek. förening. Fastigheter, inventarier och materiel. En paviljongbyggnad med två lärosalar och grupprum har uppförts i Stene. Statsbidragshandlingar till gymnastik- och bespisningslokal samt till ombyggnad av gamla skolan i Stene har insänts till Skolöverstyrelsen. AV-utrustning med mörkläggningsanordningar och erforderliga inventarier har inköpts till paviljongbyggnaden istene. Statsbidrag har beviljats till en enkel Aa-skola i Hällabrottet. Reparationsarbeten har utförts vid berörda skolor. Inventarie- och materiel uppsättningen har under läsåret kompletterats med bl. a. klassbibliotek till samtliga avdelningar, konstverk till samtliga skolor, kateder till Hardemo och skrivmaskin till Sannahed. järsjö skola indrogs den l juli 1965, och materielen såldes på auktion eller överfördes till Stene skola. Särskilda undervisningsanordningar. Skolbibliotekets verksamhet framgår av särskild redogörelse. Musikundervisning har under läsåret förekommit enligt nedanstående: Antal undervisade i: blockflöjt orgel och piano Skola: ht vt ht vt Mossby Brånsta Sannahed Stene JarsJo Hardemo kyrkskola Brändåsen Summa

12 Filmundervisning har skett med filmer från filmarkivet i Kumla stad. Kommunen har varit ansluten till thebro läns AV-central. Trafikundervisning har bedrivits av klasslärarna, och polisen har hållit trafik lektioner i samtliga klasser. Orebro läns allmänna nykterhetsförbund har bedrivit undervisning i alkoholfrågan i de högre årskurserna. Studiedagar. Enligt av skolstyrelsen fastställd plan uttogs 5 studiedagar under läsåret 1964/65. Den 24 augusti hade lärarna i samtliga skolor planeringsdag med genomgång av kursplanen för grundskolan. Karin Larsson, Uppsala, och K.-G. Thon!n, Linköping, ledde kursverksamheten i grupparbetets metodik och i självverksamhet och samarbete den 12 och 13 oktober På studiedagen den 19 mars 1965 behandlades ämnet matematik. Kursledare var Karin Lindström, Linköping, och J ngvar Olsson, örebro. Den 20 maj inbjöd Kumla sparbank till föreläsning över ämnet Ekonomiundervisning i anslutning till läroplanen. Efter lunch talade Karl-Axel Erlandsson och John Norlander om lägerskolan och Kerstin Molander, örebro, om böcker och swdiefostran. Kumla den 11 november GUST AF E. STEEN Ordförande / Sigvard Zettervall Sekreterare 13

13 U tdrag ur skolbibliotekets verksamhet Biblioteket har omfattat 29 lärara vdelningar fördelade på 9 skolor. 2. Bokbestånd: Vid årets början band f nköp under aret " Avskrivna " -----'~ Vid årets slut " 3. Antal boklån: Facklitteratur Skönl ittera tur band " Summa lån " 4. Antal barn som lånat s. Lån i medeltal per barn Abytorp den 15 november BERNHARD J ARNULF Skolbibliotekarie 14

14 K umla bibliotek. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Kommunalkamrer Tage Tapper, ordförande Bokhandlare Algot Dohlwitz, vice ordförande Kyrkokassör Charles Arbin Ombudsman Holger Hultman Lantbrukare Evert Ornell. Styrelsen har under året hl\.liit 3 protokollförda sammanträden. Bibliotekarien har varit styrelsens sekreterare. Personal: Bibliotekarie: Elisabet Franzen. Kontorist: Nore Eriksson. Kanslibiträde (halvtid): Maj-Britt Larsson (tjänstledig juni-aug.) Timanställda: Huvudbiblioteket (sammanlagd tjänstgöringstid 20 t./vecka): Bibbi Conning (juni, aug.), Orjan Eriksson (jan.-april), Kent Gustavsson (jan. -maj), Asta Larsson (sepr.-dec.), Bertil ilsson (jan.-april), Lena Nilsson (jan.-april), Eva-Lena Waldemarsson. Städerska: Gerda Eriksson. Hällabrottet : Lennart Eriksson; Abytorp: Ingrid Larsson, Ing-Britt Svensson (sept.-dec.); Byrsta: Ragnar Karlsson; Folketorp: Fritz Gustavsson; Hardemo: Sverre Hardelid (jan.-maj), Lars-Åke Eriksson (maj -dec.). Bokbeståndet utgjorde vid årets början band. Under het inköptes och erhölls som gåva band. 594 band gallrades ut och vid årets slut uppgick sålunda bokbeståndet till band. Utlåningen uppgick under året till sammanlagt band, vilket innebär en minskning i förhållande till Minskningen kommer dock endast på barnoch ungdomsböcker och hänför sig uteslutande till de ovanligt snörika och vintersportlämpliga månaderna i början och slutet av året. 15

15 Utlåningen fördelad på olika udåningsställen: Facklitteratur Skönlitteratur Ungdomsböcker Summa 1965 (1964) 1965 (1964) 1965 (1964) 1965 (1964) Huvudbiblioteket (11.814) (18.683) (19.627) ( ) Vardhemmct olbacka (547) (553) ( \.l 00) Vårdhemmet Sannahed.. 63 (110) 124 ( 142) 187 (252) Landstingets sjukhem (142) 769 (21 1 ) (35 3) F!ngv~rdsanstalten Hällabrottet (464) ( 1.257) (2.008) (3.729) Abyrorp (119) 614 (8 15) 869 (887) (1.821 ) Hardemo (84) 589 (749) 191 (113) 870 (946) Folkerorp (84) 191 (302) 215 (155) 471 (54 1) Byrsta (92) 194 ( 155) 195 ( 114 ) 498 (361) (13.456) (22.867) (22.904) (59.227) 125 Hin förmedlades från andra bibliotek. Diskotek. 40 nya skivor anskaffades under året till diskoteket, som vid årsskiftet bestod av 286 skivor. Under våren påbörjades på försök utlåning av ett mindre antal skivor. Sammanlagt har 95 skivor lånats. Övrigt. Utlåningsstationen i FolketOrp flyttade under hösten till Folketorps blåbandslokal. I samband därmed utökades öppethållandet till 2 timmar i veckan. Sagostunder har hållits regelbundet i Kumla, Hällabrottet och Abytorp. Den 9 april hölls sagostund och saftkalas för barnen i Hardemo. Samtidigt lyssnade en del a v barnens föräldrar till en föreläsning om Barn och böcker av bibliotekarie Greta Renborg. Senare samma dag höll bibliotekarie Renborg i Föreläsningsföreningens regi en föreläsning för 80 personer i huvudbiblioteket över ämnet Det levande ordet. Barnen i Kumla har även bjudits på kasperteaterföreställning några gånger under våren och hösten. Under hösten anordnades dessutom en kurs för barn i lo-ll-å rsåldern i konsten att tillverka dockor och spela kasperteater. Kursen leddes av fru Gunn Severien. ABF har ordnat två konstutställningar i biblioteket - "Polsk grafik och folkkonst" och "Länskonstnärernas vandringsutställning". I musikrummet hade konstnären Folcke Löwendahl utställning i oktober. DessutOm har där vid flera tillfällen visats färglitografier från Konstfrämjandet. I november visades i biblioteket en utställning över Kumlaindustrier ordnad av Kumlaavdelningen av Svenska arbetsledarförbundet. 16 I umla i april TAGE TAPPER Ordförande / Elisabet Franzen Sekreterare

16 Socialnämnden. ocialnämnden har under året haft följande sammansättning: Förman Karl Karlström, Södra Sanna, ordförande, Fru Gun Larsson, Äbytorp, vice ordförande, Fru Hildur Berger, Hjortsberga, Förman Gustav E. Steen, ten e, Banarbetare Paul Aronsson, Ormesta, Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, Lantbrukare Arne Larsson, Sannahed, Fru Maj Nilsson, Glippsta, Lantbrukare Sven Larsson, Julsta. ämnden har under året haft 10 protokollförda sammanträden med 250 paragrafer. Såsom sekreterare har socialassistenten på kommunalkontoret tjänstgjort. Ålderdomshemmet. Delegerade för ålderdomshemmet har varit Karl Karlström, Gun Larsson och Hildur Berger. Vhdavdeln. Sjukavdcln. Antal platser 1/1-6/ Antal platser 7/9-31/ Antal vårdtagare 31 / Antal vårddagar år Självkostnad per dag... 22:99 37:94 Bruttokostnad :99 Intäkter :64 A v intäkterna utgör kronor landstingsbidrag för sjukavdelning under Under år 1965 har det nya ålderdomshemmet, Sannahed tagits i bruk. Den 7 september flyttade pensionärerna, då 32 till antalet, från gamla hemmet till det nya. Ett i alla avseenden trivsamt och ändamålsenligt hem som från alla håll vunnit erkännande. Hemmet har 52 vårdplatser och var redan vid årsskiftet fullbelagt. Kostnaderna för hela anläggningen belöper sig i runt tal till 3 miljoner kronor. Till kostnaderna skall också skaffas pengar. Under åren gjordes avsättningar till en byggnadsfond med tillhopa kronor, statsbidrag beviljades a v länsstyrelsen med kronor och Kungl. 17

17 Maj:t ga v I~netillstånd för kronor. Återst~ende belopp - cirka kronor - beräknas täckas av lån för vilket tillstånd sökts. Ett ålderdomshem är icke bara en byggnad. Det skall vara fyllt av liv, och många faktorer påverkar detta. Trivsel och hemkänsla kan man intc bygga in i ett hus, men man kan på olika sätt skapa förutsättningar för trevnaden. Ett praktiskt hus; rymligt och gediget, möblerat med praktiska och vackra möbler är en av dessa förutsättningar. En annan förutsättning är bra personal, som har känsla för pensionärernas behov av omvårdnad, men också deras behov av personlig integritet; deras vilja att leva ett eget liv som fria människor. Att detta kan ske - även om de inordnas i en anstalts dagliga rytm och rutin - är säkert, och det är på den punkten som en god personal märks. Åldringsvård. Delegerade för löpande ärenden inom ~ldringsv~rden har varit Karl Karlström, Gun Larsson och Hildur Berger. Undcr året har 48 ~ldringar fått hjälp genom åldringsv~rden. Antalet sysselsatta ~ldringsvårdare har varit 26. Löner till åldringsvårdare har utgått med :42 kronor. V~rdtagare har inbetalt ersättning för vårdare med :40 kronor. Statsbidrag har utgått med kronor. Socialhjälp i övrigt. Socialhjälp i övrigt har utgått med :65 kronor utgörande dels kontant understöd och dels in natura. Dessutom ingår vårdkostnader på sjukvårdsanstalter, samt ersättningar för läkarvård, medicin och tandv~rd i beloppet. Understödstagare har återbetalat :98 kronor. Andra kommuner har ersatt :39 kronor. ö vrig för valtning. Antal socialhjälpsmål uppgår till 7. Av dessa har 2 riktats mot andra kommuner. Kumla i februari KARL KARLSTRaM Ordförande / Torsten Hardelid Sekreterare 18

18 Barnavårdsnämnden. Barnavårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: Kontorist Harry Pettersson, Hällabrottet, ordförande, Lantbrukare Bertil Olsson, Hidingsta, vice ordförande, Fru Ellen Nilsson, Sickelsta, Fru Mary Persson, Stene, Fru Ingegerd Karlsson, Oja, Fru Helmi Gustavsson, Hällabrottet 1/1-31/ , Fru Eivor Wallin, Hällabrottet 1/6-31/ , Fru Anna-Lisa Karasiak, Södra Sanna. Dessutom har provinsialläkaren Christian Fenger, Hällabrottet, enligt barnavå rdslagens 10:e kallats till nämndens sammanträden. Under året har nämnden haft 9 sammanträden med 162 paragrafer. Socialassistenten på kommunalkontoret har varit nämndens sekreterare. Fosterbarnsinspektionen har omhänderhafts av fruarna Mary Persson, Ingegerd Karlsson, Helmi Gustavsson och Eivor Wallin. Åtgärder enligt barnavårdslagen. Omhändertagna Vid årets början Tillkomna Fosterhem 9 2 Avgångna O Vid årets slut Under å ret har utdelats varning till 7 barn och deras föräldrar har erhållit förmaning. Overvakning har varit ordnad för 4 barn. Barnavårdsmannaskap o. d. Assistenten har tjänstgjort som barnavå rdsman och förmedlat underhållsbidrag till ett sammanlagt belopp av kronor :57. Antal barnavårdsmannaskap: iä uä s:a Vid årets början Tillkomna Avgångna Vid årets slut

19 Under året har såsom bidragsförskott utbetalats kronor. Antalet bidragsmottagare uppgick till 44 och antalet barn för vilka bidragsförskott utgått till 57. Under året har ersättningsskyldiga inbetalat kronor. Fria resor. Semesterresor har under året beviljats i enlighet med nedanstående uppställning: Husmödrar: Enskild semestervistelse Semesterhem 2 5 Social hemhjälp. Hemhjälpsdelegationen har under året bestått av ordföranden Harry Pettersson, samt ledamöterna fru Mary Persson och fru Ellen Nilsson, med socialassistenten som föredragande. Delegationen har hållit 3 sammanträden. Följande hemvårdarinnor har varit anställda under året: fröken Hilma Andersson, Hällabrottet, fröken Rut Andersson, Hällabrottet, och fröken Ingegerd Eriksson, Kumla. Extra arbetskraft har anlitats när behov förelegat. Hemhjälp har under året lämnats under sammanlagt 765 dagar. Ersättning från enskilda för hemhjälp har inbetalats med kronor och i statsbidrag har erhållits kronor. Kommunens nettokostnad för verksamheten utgjorde :56 kronor. Kommunens nettokostnad för verksamheten per arbetsdag å ren framgår av nedanstående sammanställning :53 29:32 31 :71 36:88 32:70 33:64 37:82 45:03 49:28 56:58 48:40 Arbetsledningen har ombesörjts av fru Mary Persson, Äbytorp. 20

20 Förebyggande verksamhet. Under året har fortlöpande kontakt med kommunens ungdomsföreningar pågått. Nämnden har biträtt vid uttagning av barn till sommarkoloni. Kumla februari HARRY PETTERSSON Ordförande / Torsten Hardelid Sekreterare 21

21 Nykterhetsnämnden. p ~ ykterhetsnämnden har under ~re t haft följande sammansättning: Lantbrukare Johan Larsson Rösavi, ordförande, Fru Maj Johansson, Sannahed, vice ordförande, Förman Sven H ammariund, Hällabrottet, Fröken Märta Axelsson Vissberga, Trafikbiträdet Gustav Andersson, Byrsta, Lantbrukare Helge Carlsson, Södra Mossby, Lantbrukare Bengt Halldin, älberg. ämnden har haft 7 sammanträden med 98 paragrafer. ocialassistenten kommunalkontoret har tjänstgjort som sekreterare. Åtgärder enligt lagen om nykterhetsvård. Antal undersökningar Endast undersökning Hjälp ~ tgärder Därav personer under 25 ~ r trängare ~tgärder O Sjukhusv ~ rd Ekonomisk hjälp Avstängning fr ~ n inköpsrätt Dvervakning Anstaltsvhd O Åtgärder enligt vägtrafikförordningen och vägtrafikkungörelsen. y ttrande om lämplighetsintyg... 1 S4 D äravavstyrkta Y ttrande till länsstyrelsen om anmärkning mot körkortsinnehavare Förordat återkallelse Dvrig verksamhe. Nämnden har under året låtit utdela broschyrer i nykterhetsfr ~g or samtliga personer som varit förem~1 för nämndens verksamhet. till Kumla i januari JOHA LARSSON Ordförande / T orsten H ardelid Sekreterare 22

22 Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Kumlahem år Styrelse. Kommunalnämnden styrelse. Kumla landskommun har utgjort stiftelsens Fastigheter. Stiftelsen har projekterat pensionärshem avsett att p ~ börjas annahed om 8 lägenheter Grundfond. Stiftelsens grundfond uppg ~r till kronor. Ekonomi. Den ekonomiska ställningen framg~r av bifogade avskrifter av Vinst och förlust konto samt balanskontot ur stiftelsens räkenskaper. Kumla den 18 april BERTIL OLSSON Ordförande / Tage Tapper Sekreterare 23

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1962 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under het haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, vice

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1964 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1966 Kommunalnämnden Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ord förande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVAL TNINGEN 1963 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under ~ret haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, M~rsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FOR VAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FOR VAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FOR VAL TNINGEN 1961 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under het haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN 1959 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande ammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. teen, Stene,

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948 STADGAR för Föreningsgården Vikingavallen u.p.a Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948 1 1 Föreningens firma är Föreningen Föreningsgården Wikingavallen u.p.a. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem 1 Mötets öppnande Roland Andersson öppnar mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Om skolan Väröbackaskolan är en av landsortsskolorna i Varbergs kommun. Skolan byggdes 1954 och var då en skola med elever från 7-12 år. I och med F-9-reformen

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

REVISORER/REVISORSUPPLEANTER är Claes-Håkan Jansson och Margareta Wigren resp Aina Myhrberg och Gun Grimsen.

REVISORER/REVISORSUPPLEANTER är Claes-Håkan Jansson och Margareta Wigren resp Aina Myhrberg och Gun Grimsen. 1 GÄVLE NÄMNDEMANNAFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010 (gällande tiden 2010-03-30 2011-03-23) GÄVLE NÄMNDEMANNAFÖRENINGS STYRELSE HAR UNDER VERKSAMHETSÅRET BESTÅTT AV: Ordförande Margareta Pedersen-Ekström

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

1957-2007. 50-årsjubileum PRO JÄRBO

1957-2007. 50-årsjubileum PRO JÄRBO 1957-2007 50-årsjubileum PRO JÄRBO Historik för PRO Järbo:s 50-årsjubileum den 19 augusti 2007 i Hembygdsgården. Järbo Pensionärsförening bildades den 7 april 1957. Föredrag hade då hållits av ledamoten

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret kl. 16.00-17.35

Kommunkontoret kl. 16.00-17.35 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-17.35 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 12.30 14.05.

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 12.30 14.05. SKOLNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll nr 3 / 2015 Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 12.30 14.05. Sammanträdesplats Kökar Grundskola ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström

Läs mer

Lennart Dahlberg. Erik Dahlberg. Rolf Jönsson Ulf Bergfelt Åke Dahlberg Rolf Svensson Arvid Rask. Skidor och Orienteringssektion.

Lennart Dahlberg. Erik Dahlberg. Rolf Jönsson Ulf Bergfelt Åke Dahlberg Rolf Svensson Arvid Rask. Skidor och Orienteringssektion. 1971 Erik Dahlberg Bertil Wallberg 40-Årsjubileum i Folkets Hus 17 april Hitta en ny lämplig plats för klubbens prissamling som nu var i kommunalkontoret Rolf Ståhl tilldelades årets idrottsprestation

Läs mer

Socialnämnden 2000-06-20

Socialnämnden 2000-06-20 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-16.40. Beslutande S Anders Johansson, ordförande C Kristina Valtersson S Ingrid Karlsson KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson

Läs mer

Handikappsamverkans representation till handikapprådet 4. Information från socialnämnden 5. Sammanträdestider för 2011 8

Handikappsamverkans representation till handikapprådet 4. Information från socialnämnden 5. Sammanträdestider för 2011 8 Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Handikappsamverkans representation till handikapprådet 4 Information från socialnämnden 5 Tillgänglighetspriset

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

FUB Södra Sörmland 50 år.

FUB Södra Sörmland 50 år. 1 FUB Södra Sörmland 50 år. Några axplock från protokoll och verksamhetsberättelser under 50 år. Föreningen bildades 1961 genom att några föräldrar till utvecklingsstörda barn tog initiativet och kallade

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter Kyrkomötet Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2010:10 Sammanfattning I detta betänkande behandlas Kyrkostyrelsens skrivelse 2010:6 om Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter.

Läs mer

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund ÅRSBERÄTTELSE för år 2005. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Krets Medlemsantal Medlemsantal Ordförande 2005

Läs mer

Datum. Ersättare Leif Ove Ehn (S) Annika Duan (S) Christina Wihman (MP) Anna-Lena Jansson (C) Tommy Svanborg (FP) Harriet Holst-Eklund

Datum. Ersättare Leif Ove Ehn (S) Annika Duan (S) Christina Wihman (MP) Anna-Lena Jansson (C) Tommy Svanborg (FP) Harriet Holst-Eklund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-19.05 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Tina Linder (S), vice ordf Else-Marie Jonsson (S), ersättare Ingeborg

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

2. Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utses Ann-Christin Hedebrant.

2. Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utses Ann-Christin Hedebrant. SVENSK HANDEL STIFTELSEN KÖPMANNAFÖRBUNDET PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Den 6-7 november 2013 på Thorskogs slott, Västerlanda Närvarande styrelseledamöter: Hans Löwlund, ordförande Ulf Melin, vice ordförande,

Läs mer

Skolnämnden 2009-02-24

Skolnämnden 2009-02-24 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 25 Föredragningslistan 26 Tidplan för budgetarbetet under 2009 information 27 Redovisning av paviljonger och kostnader rapport 28 Statistik om förskola

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Valnämnden 2004-04-27

Valnämnden 2004-04-27 Ärendelista Valnämnden 2004-04-27 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, tisdag den 27 april 2004 kl. 10:00 Ärenden 1 Justering 2 Utseende av valförrättare Europaparlamentsval

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Fortbildningsverksamheten i Sverige

Fortbildningsverksamheten i Sverige Fortbildningsverksamheten i Sverige Historik Redan i "början av 1900-talet insåg man på lärarhåll behovet av fortbildning och Sveriges Allmänna Folkskollärarförening började anordna kurser bl.a, i ämnena

Läs mer

BK Allians Årsmöteshandlingar 2008

BK Allians Årsmöteshandlingar 2008 BK Allians Årsmöteshandlingar 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsen för BK Allians får härmed redogöra för verksamheten under verksamhetsåret 2007/08. Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten.

Läs mer

Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Protokoll 2016-03-31 Öster

Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Protokoll 2016-03-31 Öster Lokala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Protokoll 216-3-31 Öster Tid Torsdagen den 31 mars 216 kl. 13.- 15.3 ÖREBRO Plats Galoschen, Ringgatan 32 Ledamöter och ersättare Ordinarie Frederick Axewill

Läs mer

Pensionärsrådet. ANSLAG/BEVIS Pensionärsrådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2014-03-12. Sida 1 av 13

Pensionärsrådet. ANSLAG/BEVIS Pensionärsrådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2014-03-12. Sida 1 av 13 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Skurup kl. 13.30-16.00 Beslutande Ordförande Kerstin Löfström (PRO) Lilli-Ann Qvillberg (PRO) Ulla Olsson (PRO) Maj-Britt Hansson (PRO) Eva Sandberg (PRO) Gerd Ohlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Mayvor Lundberg (s) Bjarne Westerlund (s) Berit Karlsson (s) Tuula Wikstedt (s) Luiza Kaminska (m) Bodil

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ Jubileumsskrift Det är lätt att tappa bort sina rötter. Det starka trädet som är rotat i jorden kommer att bära sådan frukt som bars i det förgångna. Precis som äppelträd bär de frukt år efter år. Det

Läs mer

HISTORIK 2011-2015 PRO KARLSKOGA SÖDRA

HISTORIK 2011-2015 PRO KARLSKOGA SÖDRA HISTORIK 2011-2015 PRO KARLSKOGA SÖDRA 40 år Stråningstorp Centrum 25 mars 2015 kl. 14:00 Text: Solveig Olsson Layout: Bengt-Göran Carlzon 40-ÅRSJUBILEUM 14:00 Välkomstanförande 14:15 Gästerna har ordet

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Nyvångs skola kl 1830-2030 Beslutande Per-Arne Håkansson (s), ordförande Ann-Louise Ekberg (c) Katrina Dakouri (m) Mattias Rosberg (s) Gunnel Hertzman Andersson (s) Gull-Britt

Läs mer

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 1(5) Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 Hardemoutveckling möte kl 18.00 i Hardemo Bygdegård Närvarande: Ca 25-30 personer från vägsamfälligheter och enskilda fastigheter, se lista i bilaga sid 5 av L-G

Läs mer

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45

Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 11-22 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-05-27 kl. 19.00-19.45 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Börje Duvell (Kr),

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Iréne M. Ilonen, Platschef Angelica Bergström, sekreterare. Helena Larsson. Sven- Erik Eriksson. Helena Larsson

Iréne M. Ilonen, Platschef Angelica Bergström, sekreterare. Helena Larsson. Sven- Erik Eriksson. Helena Larsson Protokoll 1 (15) Plats och tid: Svågagården, 2 maj 2011 kl. 9.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Sven-Erik Eriksson (Op) Anette Svensson (Op) Ej 22 Peter Eriksson (Op) Helena Larsson (Op) Helena

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-08-22. Tjg ersättare för Björn O Svensson, c

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-08-22. Tjg ersättare för Björn O Svensson, c RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 20.20 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter Bowin, v Ann-Kristin

Läs mer

LÄNSHEMSLÖJDSFÖRENINGEN I VÄRMLAND Medlemsnytt nr 1, 2015

LÄNSHEMSLÖJDSFÖRENINGEN I VÄRMLAND Medlemsnytt nr 1, 2015 LÄNSHEMSLÖJDSFÖRENINGEN I VÄRMLAND Medlemsnytt nr 1, 2015 Medlemsnytt utkommer med 4 nummer/år. Ansvarig utgivare: Bengt Nordqvist KÄRA MEDLEMMAR I LÄNSHEMSLÖJDEN I VÄRMLAND! IDAG HAR VI ETT STRÅLANDE

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-06-02 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou SN, ordf. Leif Aringstam

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer

1999-04-08 36-54. 1999-04-08, kl 13.00 15.00 Information från Fou-chef Bertil Marklund och förvaltningschef Irene Takanen kl 15.00 18.

1999-04-08 36-54. 1999-04-08, kl 13.00 15.00 Information från Fou-chef Bertil Marklund och förvaltningschef Irene Takanen kl 15.00 18. 1999-04-08 36-54 1999-04-08, kl 13.00 15.00 Information från Fou-chef Bertil Marklund och förvaltningschef Irene Takanen kl 15.00 18.00 Sammanträde Sammanträdesrum Åbrinken, vårdcentralen Falkenberg Göran

Läs mer

Länspensionärsrådet 42-53

Länspensionärsrådet 42-53 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-12-14 Länspensionärsrådet 42-53 Tid: Fredagen den 14 december 2007, kl. 09:30-12:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Gröna salen, avdelning 2 C Ledamöter Dan Skantz (s) Bertil

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Vår Bygd 1891 Bilder från Cirkelarbete och Möten

Vår Bygd 1891 Bilder från Cirkelarbete och Möten Vår Bygd 1891 Bilder från Cirkelarbete och Möten Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Teater "Friarannonsen" framfördes vid årsmötet med föreningen Vår Bygd 1891. Medverkande: Ragnar

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation Örebro Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation i Örebro kommun Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning efter årsmötet 27 mars 2014 Ordinarie Ing-Britt Claesson

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 10.00 11.30 Beslutande Lars Svensson, KS, ordförande Bengt Ingvarsson, SN Håkan Engström, SN Sonja Andersson, PRO Kurt Jonsson, PRO Rosa

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bryggaren, Västervik kl. 10.00 11.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Eva Didriksson, s Ingela Gustafsson, m Agneta Goth, v Lennart Eklund, c Tommy Einarsson, v Annica Eek, kd

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-02-24 1. Anders Bernhardsson förälder

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-02-24 1. Anders Bernhardsson förälder Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-02-24 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt Helena Ekman Daniel Bohlin Pernilla Olebring Anders Bernhardsson Maud Lundström personal

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja NYTT FRÅN BÔXEKNUTEN NUMMER 20 Våren 2015 Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja UTGIVET AV GLASBRUKSMUSEET MINNENAS SURTE En fotografisk kulturskatt Ett urval bland

Läs mer

Mia Nilsson, Sekreterare Eva Österlind, Informatör, 11

Mia Nilsson, Sekreterare Eva Österlind, Informatör, 11 Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, Ordförande (S) Lena Kandergård (S) Kjell

Läs mer

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad.

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad. 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265, i bolagets lokaler Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm, den 3 april 2014 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9)

Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Bildningsnämnden 2010-03-25 1 (9) Plats och tid Moberg torsdagen den 25 mars 2010 kl 15.00-16.35. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (s), ordförande Ann Helene Jonsson (m) Lena Holmqvist (s) Mickael Fransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Vetabs sammanträdesrum, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Dan Ljungström (C), ordförande Percy Karlsson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2008-12-17 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2008-12-17 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Skolnämnden 2008-12-17 1 Innehållsförteckning Anmälan av arbetsutskottets beslut.4 Barnomsorgskön, information.5 Vårdnadsbidrag, information..6 Yttrande över utställningsremiss av

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 5/2015 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.00-17.40 Plats Sparbanken Skaraborg, Skara Närvarande Sofia Karlsson, ordförande, fr

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID HEMMINGSMARKS ORDINARIE BYASTÄMMA 070201 PÅ HIFTON

PROTOKOLL FÖRT VID HEMMINGSMARKS ORDINARIE BYASTÄMMA 070201 PÅ HIFTON PROTOKOLL FÖRT VID HEMMINGSMARKS ORDINARIE BYASTÄMMA 070201 PÅ HIFTON 1 Mötets öppnande, byaföreningens ordförande Nils Granberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Godkännande av kallelse,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 8 Plats och tid Lessebo kommunhus kl 17.00-18.30 Beslutande Ragnar Lindberg (s) ordf. Nicke Lindberg (v) Gerd Johansson (c) vice.ordf. 38-40 Grazyna Dahl-Ringdahl 41-42 ers Mona Wirkander (s)

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer