KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN"

Transkript

1 KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1964

2 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene, vice ordförande, Garageförman Karl Karlström, Södra anna, Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, t. o /8 1964, Murare John Johansson, Lilla 1i.lberg, Kontrollassistent Billy Lilja, Abytorp, Förman Ivan tåhl, 1i.lvesta, Fru Eivor Wallin, Hällabrottet, Lantbrukare Gustav Larsson, Tälle, Lantbrukare Ingemar Larsson, Björka, Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, Lantbrukare Helge Carlsson, ödra Mossby, fr. o. m. 6/ Den 8 augusti 1964 avled ledamoten Harry Karlsson. Nämnden vill hylla hans minne och framhålla hans praktiska kunnande, stora samarbetsvilja och hans vidsyn och klokhet. Nämnden har hållit 18 sammanträden och protokollen omfattar 401 paragrafer. Kommunalkamreraren har tjänstgjort som sekreterare. Fastighetsförvaltning. Fastigheten Orsta 3 :16 har inköpts för vägreglering för en summa a v kronor. Vägförvaltningen har inlöst byggnaden och betalt intrång med tillhopa kronor. Från 1i.lvesta 1:3 har för samma ändamål inköpts mark för kronor och Knostret 1 för kronor. I samband med vägregleringen har mark förvärvats även från fastigheten 1i.lvesta 1 :28. Del av Kyrkogården 1:1 (Kamrersbostadens tomt) har förvärvats för kronor. Preliminärt köpeavtal har tecknats om förvärv av delar från fastigheterna Abytorp 1 :19 och 1 :70. Sanna Södra 2:75 har försålts för kronor och tillhörande vattentäkt för kronor. ]ärsjö 4:13 (skolan) har försålts för kronor. Stadsäga 704 och 945 har överlämnats som gåva till Kumla stad. Sockeln 1 om kvm har rättsligen bildats och upplåtits till skoltomt. För pensionärshemmet i Sannahed har mark avsatts, leveranskontrakt träffats och lån sökts. Rundbana har anlagts på idrottsplatsen i Hällabrottet där även isbanan utökats. Förberedelser har gjorts för omklädningspaviljong. 3

3 I Alvesta har en vägsamfällighet bildats, där kommunen är huvud- 111 tressen t. I Sannahed har t v11 avstyckningar sål ts. En gruppbebyggelse om 10 hus är under arbete. Under 11ret har avverkning och skogsvhd bedrivits i ungefär samma omfattning som tidigare 11r. Bostadsförsörjning. Under året har följande bostadslåneärenden behandlats: ybyggnad Ombyggnad Förbättring Over tagande Uppsägning Tillstyrkta O Avstyrkta O O O O O Bordlagda O 1 1 O O O Under 11ret har kommunal bostadssubvention utgått i tre fall. y gruppbebyggelse planeras i Abytorp och Sannahed. S:a 45 O 2 47 Planerings- och anläggningsverksamhet. Den stora planeringsfrågan har varit kommunsammanläggningen. Beslut har fattats om samg11ende med Kumla stad fr. o. m I samband med sammanläggning av Hallsbergs köping och Viby kommun övergick ett område söder om Europaväg 3 fr11n Hardemo församling till Hallsbergs församling och köping. Kumla stad utlyste - efter samråd med kommunen - en stadsplanetävling för Kumlaby-området. Den tidigare ifr11gasatta byggnadsplanen för Brändåsen har skrinlagts. Underhandlingar har ägt rum beträffande regionplaneavtalet, som Hallsbergs köping velat bringa att upphöra. Ny byggnadslovstaxa har antagits. Utredningen om Kumla-Hallsbergsregionens vattenförsörjning har fortsatt och etapp 2 i utredningsplanen fullbordats. Kommunen har deltagit med ca kronor i en grundundersökning för Va-anslutning Hällabrottet-Kumla. Dagvattenledningar har byggts i Kumla för ca kronor. För dessa båda arbeten har ett lån om kronor upptagits. En ny manskapsvagn har inköpts. Over länsstyrelsens fastställelse a v Abytorps vägförening har besvär anförts. Länsstyrelsens beslut om Sannaheds vägförening har vunnit laga kraft. Vägförvaltningen har byggt anslutningsgata till nya riksväg 52 i Hällabrottet. Asfalteringsarbetena i de olika samhällena har fortgått planenligt. Den 5-11rsplan, som tidigare gjorts upp för gatubelysning, har fullföljts och nya planer för har fastställts. Kommunalkontoret. Kontorsbiträdet Berit Karlsson avgick fr11n sin tjänst den 1 maj. Kerstil Larsson (Ellben) är sedan detta datum ordinarie kontorsbiträde. Kanslibiträdet Britt-Marie Cederstrand var tjänstledigt t. o. m. den 7 juni med fru Eivor Karlsson som vikarie. 4

4 Praktikant och vikarie har varit soc. stud. Ulla Setson (Ahnberg) tiden 1/6-31/ 8. Kommunalkamreraren har deltagit i Socionomförbundets studiedagar i Umeå 20/5-22/5, samt i kurs på Kommunskolan 31 /8-2/9. Kommunalingenjören deltog i kurs på Kommunskolan 19/5-23/ 5. Studieutflykt ha r varit anordnad för kommunalkontorets personal. Samordning av semestrarna har skett så, att två av kontorets avdelningar varit stängda under "industrisemestern". Övrig förvaltning. Beträffande handväsendet kan nämnas att släckningsavtalet med Viby kommun upphörde vid årets utgång. Ny brandordning har antagits och sotningstaxan har höjts. Hällabrottets brandbil har överlämnats till Yxhults stenhuggeri AB. Till ny brandchef har utsetts Åke Ståhlbom. I fråga om polisväsendet kan antecknas att Bo Norberg anställts som poliskonstapel och Enar Bårman som polisassistent på förordnande. Då polisväsendet förstatligats fr. o. m har poliskontoret ihällabrottet upphört med årets utgång. En fest hölls för polispersonalen strax före årsskiftet. Bland anslag bör nämnas att bidrag utgått till 25 studiecirklar och 41 fritidsgrupper med tillsammans kronor. Stipendier har utgivits till 34 studerande med vardera 100 kronor. Rösavi-Björka vägsamfällighet har Hm kronor, Kättskede vägsamfällighet 370 kronor, Vissberga vägsamfällighet kronor och Västergården-Lötens vägsamfällighet 351 kronor. Underhållsbidrag har utbetalats med kronor till 29 vägsamfälligheter. Folketorps blåbandsförening har erhwit kronor till inköp och ombyggnad av det gamla missionshuset. Smärre anslag har utgått till Bertil Waldens minnesfond med 500 kronor, Hem och skola 250 kronor, ABF för Kommunalt Forum 250 kronor och Hörsta missionsförsamling till minnesskrift med 700 kronor. Av remissyttranden avgivna under året märkes frågan om avlopp Hällabrottet-Kumla, Hallsbergs civilförsvarsområdes organisationsplan, väghållning efter sammanläggningen med Kumla stad samt besvär över vägföreningsbildande i Äbytorp och Sannahed. I övrigt kan nämnas att en samarbetsnämnd valts. Kommunen har anslutit sig till Örebro läns AV-central. Samarbete med Kumla stad om ambulansbil har inletts. Provinsialläkare Stig Leirup har slutat sin tjänst och efterträtts av Christian Fenger. Löneutbetalningarna sker numera över Kumla sparbank. Viss del av Hardemo har överförts till Hallsbergs postutdelningsområde och nämnden har tillstyrkt flyttning av posten i Hällabrottet. En donationsfond har erhållits genom kantor Nils Nilsson för skolresor för Hardemobarn. Kommunalnämnden företog en studieresa till Uppsala och Märsta den 23 och 24 oktober. Kumla i maj BER TIL OLSSON Ordförande / Tage Tapper Sekreterare 5

5 Hälsovårdsnämnden. Hälsovårdsnämnden har under år 1964 haft följande sammansättning: Vaktmästare ven Gustafsson, Hällabrottet, ordförande, Föreståndare Eje Andersson, Stora Alberg, vice ordförande, Lantbrukare Elis Eriksson, Skyberga, Fru Evy Forsberg, Äbytorp, Lantbrukare Harry Karlsson, Björka, t. o. m. 8/ , Lantbrukare Paul Eriksson, Ekeby, fr. o. m. 6/ Den 8 augusti 1964 avled ledamoten Harry Karlsson. Här må erinras om hans stora insatser för nämnden under årens lopp, som ordförande, som ledamot och som djurskyddstillsyningsman. Hans person- och lokalkännedom, hans stora kunnande inom hälsovården, hans förmåga att kunna "ta folk", tillsammans med hans praktiska klokhet och goda omdöme, har varit ovärderligt i nämndens många gånger svåra och ömtåliga ingri pan den. Provinsialläkare tig Leirup, som med intresse och nit deltagit i nämndens arbete alltsedan tillträdet 1955, lämnade sin tjänst den 15 september Nämnden har satt stort värde på det utmärkta samarbetet. Den nye provinsialläkaren - Christian Fenger - deltager fr. o. m. november 1964 i nämndens arbete. Som nämndens sekreterare har kommunalkamreraren fungerat. Tillsynsman för kommunala arbetarskyddet har varit Eje Andersson och tillsynsman för djurskyddet Harry Karlsson, därefter Elis Eriksson. Nämnden har under året hållit 3 sammanträden och protokollen har omfattat 50 paragrafer. Vatten och avlopp. Utbyggnaden av kommunens olika vatten- och avloppsnät har fortght under året. Omfattningen framgår av nedanstående tabell. Anläggning Antal fastigheter Antal hush 11 övriga Okning Okning 31/12-64 lokaler Hällabrottet Abytorp Sannahed Kumla by l :a Mossby l\lvesta umma Under året har ringkanalen i Abytorp färdigställts. Utredning om Kumla-Hallsbergsregionens vattenförsörjning pågår. (,

6 Renhållning. Ordnad soptömning med papperssäckar förekommer inom Hällabrottet, Abytorp, Sannahed och Kumla by. Renh ~ llningen har ombesörjts av entreprenörer. Antal abonnenter är i Hällabrottet Abytorp Sannahed och Södra Sanna Kumla by Erfarenheten av denna renh ~ llning är god, och ytterligare utvidgning är önskvärd. Gemensam soptipp för Kumla-Hallsbergsregionen är belägen vid Hallsbergs tegelbruk (inom Kumla landskommun). Bostäder. I ett fall har bostäder besiktigats och ingripande skett mot respektive fasti ghetsägare. y tillkomna och ombyggda bostäder - i praktiskt taget alla fall med hjälp av statliga I~n - är genomg~ende av god kvalitet. Annu ~ terst ~r dock mycket an göra, och de kommunala ~ tgärderna - byggande av ledningar och upplåtande av tomtområden samt r~d och hjälp vid verksamheten - ä r en god hjälp till ~stadkommande aven bättre bostadsstandard. Butiker. Uppmärksamhet har under ~ret ägnats kommunens kiosker och butiker. Resultatet synes vara gott men vissa ~ tgärder m~ste vidtagas innan allt ä r tillfredsställande. De nya bestämmelserna om kiosker, som utfärdats, har medfört större krav på dessa. En kiosk har beviljats dispens t. v. ju affärer säljer mjölk och har varit underkastade särskild kontroll, som ej föranlett n ~gon anmärkning. Inom kommunen finnes tre snabbköpsbutiker av modernt snitt. Distributionen är ett viktigt led i livsmedelshanteringen och det ligger stor vikt vid att de födoämnen, som allmänheten tillhandahålles, försäljes på ett ur hygienisk synpunkt betryggande sätt. Nämnden ämnar även i fortsättningen ägna stor uppmärksamhet åt dessa frågor. övriga ärenden. Under 1964 företogs en allmän råttsanering inom hela kommunen genom entreprenörs försorg. Avtal har träffats om att entreprenören skall åtaga sig hela saneringen. Glädjande nog har en ökning av intresset för r~ttbekämpning skett bland de enskilda fastighetsägarna. Ett ärende om flyttning av lik har tillstyrkts. 7

7 Olägenheterna från ortens industrier har ägnats omfattande uppmärksamhet. Nämnden har tillstyrkt ytterligare en fältugn vid Hynnebergsfabriken. Skyddskoppympning mot smittkoppor och vaccinering mot polio har ägt rum under året. Genom nämndens medverkan har ett antal tidigare ej ympade personer vaccinerats. Nämnden vill till sist framhålla det värdefulla bistånd som erhållits genom länshälsovårdskonsulenten. Genom denne kan även nämnder utan specialutbildad personal få råd och anvisningar. Aven med tjänsteläkarna är samarbetet utmärkt. Kumla i maj SVEN GUSTAFSSON Ordförande / Tage Tapper Sekreterare 8

8 Skolstyrelsen. kolstyrelsens sammansättning under år 1964 har varit följande: kofabriksförman Gustaf E. tecn, tene, ordförande, Lantbrukare Börje Pettersson, Vreta vice ordförande, Lantbrukare Bernt Pettersson, Lanna, Lantbrukare Thore Oscarsson, Byrsta, Murare John Johansson, L:a i\lberg, Fru Margit Johansson, Hällabrottet, Charkuterist ven ääw, Folketorp, Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, Metallarbetare Einar Eriksson, annahed. Skolstyrelsens särskilda avdelning: Gu taf E. Steen ordförande, John Johansson, L:a i\lberg, Harry Gustafsson, Gränby, Thore Oscarsson, Byrsta. koghäll, Mossby och Aina Er Lärarkårens fackrepresentanter: Åke landsson, Mossby. Rektor tillika skolchef: Sigvard Zettervall. Rektor har varit skolstyrelsens och särskilda avdelningens sekreterare. J-J em- och skola fä reningar: Fr. o. tn. den 1 januari 1964 har skolrådets verksamhet upphört och för samarbetet mellan skola och hem har inom kommunen bildats tre föreningar Hem och skola: Föreningen Hem och skola, Abytorp: Ordförande: kontrollassistent Billy Lilja, Åbytorp, Hardemo Hem och skola-förening: Ordförande: lantbrukare Börje Pettersson, Vreta, Hällabrottets Hem och skola-förening: Ordförande: grovarbetare Klas Andersson, Hällabrottet. Vid samtliga skolor har klassombuden i samarbete med lärarna ordnat klassträffar. På skolexpeditionen har fru Ulla Svensson tjänstgjort som kanslibiträde. 9

9 Skolornas allmänna anordning. Under läsåret 1963/64 har följande klasstyper förekommit: Folkskolan Sm~skolan Klasstyp A 9 klasser Klasstyp a 6 klasser B l 5 " " " b 5 " Bl hj 1 ".B 2 hj 2 " " " Attonde årskursen har undervisats i teoretiska ämnen i Kumla kyrkskola och i praktiska ämnen i Kumla stads skolor. Elever från Kumla by har undervisats i Vesta och Mossby skolor. I Hardemo har elever tillhörande hskurserna 3 och 4 undervisats i Hardemo kyrkskola och eleverna tillhörande årskurserna 5 och 6 undervisats i Brändåsens skola. Skolskjutsar, som berört skolorna Mossby, Kumla kyrkskola, Vesta, Brånsta och Sannahed, har varit anordnade för 92 elever. kjutsar har även varit anordnade från f. d..albergs skolområde till Järsjö och Stene skolor för 17 elever, pendelskjuts inom Abytorps skolenhet för 66 elever, skolskjuts från f. d. kankeruds skolområde, Mossby, Alavi, Oja, Norrby och Julsta till Hardemo kyrkskola och Brändåsens skola för 23 elever från Tälle, Brändåsen och Hardemo till Stene och Kumla kyrkskola för 42 elever. Skolskjuts från Norra Mos till Brånsta har anordnats för 6 elever samt från Tynninge till Mossby för 5 elever. Kostnaderna för egentliga skolskjutsar har under läsåret utgjort kronor :43 och för självskjutsar till vissa elever i åk 7 och 8 kronor 604:40. Statsbidrag har rekvirerats med :70 kronor. Lärjungarna. 10 Antal inom kommunen undervisade elever vid vårterminens slut 1964: tillhörande kommunen tillhörande annan kommun Summa 523 Ovriga elever i skolåldern: Undervisade i annan kommun... 5 " i högre läroanstalter " i övriga skolor, anstalter och i hemmet Under vårterminen inskrivna Lärjungarnas fördelning på skolor och klasstyper läsåret 1963/ 1964: Skola Klasstyp Antal barn Mossby... Aa 94 Kumla kyrkskola A Bl hj 87 Vesta A 27 Brånsta Blb B2 hj 42 Sannahed B l b 64 Stene... Aa B2 hj 97 Järsjö Ab 51

10 Hardemo kyrkskola , B1b Brändåsen B l b Lärarpersonalen Summa 523 Den 30/ avgick folkskolläraren Ruth Wik, Hardemo kyrkskola, med pension. Från samma tidpunkt indrogs en ordinarie folkskollärartjänst vid Vesta skola och en vid Hardemo kyrkskola. Vid den sistnämnda skolan återbesattes den vakanta kantorstjänsten. Till ny innehavare har förordnats kantor Martin Eriksson, Snavlunda. Specialläraren Gösta Högberg, Järsjö skola har erhållit ordinarie tjänst inom annan kommun. Icke ordinarie lärare, som avgått vid läsårets slut: Specialläraren Jan Lindqvist, småskollärare Irma Hammarström och småskollärare Inger Terrac. Fem icke examinerade och en pensionerad lärare har nyanställts tills vidare. Antalet anställda lärare läsåret Ordinarie Icke ordinarie hr vt ht vt I folkskola I småskola Tjänstlediga Timlärare ht ve 7 7 Tillfälliga vikarier ht vt Socialpedagogiska anordninga r. Skolläkare har varit provinsialläkare Stig Leirup, Hällabrottet. Distriktsköterskorna har tjänstgjort som skolsköterskor. Genom landstingets försorg har elever från årskurserna 1 och 7 och specialklasserna hörselundersökts. Skoltandvården har ombesörjts av landstingets polikliniker i Kumla och Hallsberg. Eleverna i de högre årskurserna i folkskolan och elever tillhörande klass 1 och 2 vid realskolorna i Kumla och Hallsberg har behandlats av privatpraktiserande tandläkare på kommunens bekostnad. Kostnaderna för privat tandvård till 164 elever utgjorde kr :25, vartill landstingsbidrag rekvirerats med kronor. Skolbad har förekommit med i regel ett bad per elev och månad i Kumla varmbadhus. Simundervisning har anordnats gemensamt med Kumla stad i Djupadalsbadet för 154 elever. I kommunens egen regi har simskola varit anordnad i Hällabrottet för 99 elever och vid Tripphultsjön för 63 elever. Skolsparverksamhet har regelbundet bedrivits i samarbete med Kumla och Orebro Sparbank, den senare för Hardemodelen. Klass hj 1-2 l-l Tablå över sparverksamheten 1963/64: Antal Antal Belopp Skola elever sparare Brånsta skola : :21 " " ), :68 n rändåsens skola :12 Jär~ö skola :8l I l

11 o :76 5 " " :98 6 Kumla " kyrkskola " : Ej skolsparkassa 7-8 hj " " Ej skolsparkassa 1 Mossby " skola " :25 2 o :93 3 " " :11 4 " " o :68 7 " " o : Sannaheds " " skola : : " " :35 l Stene " skola " : :75 3 " " o o :65 6 " " Eleverna har sparat " " gen. besök i banken hj " " o :70 5 Vesta " skola " : :09 Kollektiv olycksfallsförsäkring har av kommunen tecknats för samtliga elever i folkskolan. Bespisning har anordnats i samtliga skolor. Kommunen har under läsåret infört bespisning för alla elever i realskola och har samtidigt överenskommit med Kumla stad om leverans av skolmåltider för hela bespisningen med undantag för realskoleeleverna i Hallsberg, som erhållit fria skolmåltider på Konsumrestaurangen, Hallsberg. Fastigheter, inventarier och materiel. A rbetet med skissritningar till en enkel Aa-skola i Hällabrottet har fortsatt. Statsbidrag har beviljats till en paviljongbyggnad bestående av två lärosalar med grupprum samt lärar- och materielrum i Stene, och byggnaden har färdigställts. Skissritningar till gymnastik- och bespisningslokalen har påbörjats. Hel A V-utrustning med mörkläggningsanordningar har inköpts till nybyggnaden i Stene samt erforderliga inventarier. Fastighetsunderhåll och vissa reparationsarbeten har utförts vid samtliga skolor. Fasadrenovering har utförts vid Kumla kyrkskola. Inventarie- och materieluppsättningen har under läsåret kompletterats med bl. a. klassbibliotek till samtliga avdelningar, radiomottagare till Sannahed och epidiaskåp till Stene och Mossby. Särskilda under visningsanordningar. 12 Skolbibliotekens verksamhet framgår av särskild redogörelse.

12 Musikundervisning har under läshet 1963/ 64 förekommit enligt nedanst~ende : Antal undervisade i: kola: Mossby blockflöj[ h[ v[ gitarr h[ v[ orgel och piano h[ v[ Br~nsta Sannahed Stene Jirsjö Bränd~sen Filmundervisningen har skett med filmer fr~n filmarkivet, som inneh~ller 60 filmer. Föreståndare för filmarkivet är rektor Erik Sandberg, Kumla stad. Trafikundervisning har bedrivits av klasslärarna och polisen har h~llit trafiklektioner i samtliga klasser. tudiedagar. Lärarna i Kumla stad och landskommun hade den 7 oktober 1963 gemensam studiedag i Malmens skola. Föreläsare var Saga Molin, Karlskoga, med ämnet Estetisk fostran och Astrid Lindlöf, Orebro, med ämnet pantomim, improvisation och dramatisering. Aven den 27 och 28 januari 1964 var gemensamma studiedagar. Föreläsare var K.-G. Thoren, Linköping, med ämnet Studieteknik. Den 22 och 23 maj 1964 uttogs två dagar för planering av arbetet i den kommande grundskolan. Kumla den 12 november GUSTAF E. STEEN Ordförande / Sigvard ZettervaLl Sekreterare 13

13 Utdrag ur skolbibliotekets verksamhet Biblioteket har omfattat 28 läraravdelningar fördelade på 9 skolor. 2. Bokbestånd. Yd l arets o b" orjan b an d Inköp under aret " Avskrivna " ----~ Vid årets slut band 3. Antal boklån. Facklitteratur Skönlitteratur Summa lån band " band 4. Antal barn som lånat Lån i medeltal per barn Abytorp den 12 december BERNHARD J ARNULF Skolbibliotekarie 14

14 Kumla bibliotek. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Kommunalkamrer Tage Tapper, ordförande Bokhandlare Algot Dohlwitz, vice ordförande Kyrkokassör Charles Arbin Ombudsman Holger Hultman Lantbrukare Evert OrneII. tyreisen har under året haft 2 protokollförda sammanträden. Bibliotckarien har varit styrelsens sekreterare. Personal: Bibliotekarie: Elisabet Franzen. Kontorist: Nore Eriksson. I anslibiträde (halvtid) från 1/9: Maj-Britt Larsson. Timanställda: Huvudbiblioteket (sammanlagd tjänstgöringstid 18 t.lvecka): Bibbi onning (jan.-aug.), Orjan Eriksson, Kent Gustavsson (sept.-dec.), Maj-Britt Larsson (jan.-juni), Bertil Nilsson (okt.-dec.), Lena ilsson Suzanne Unell (maj-juni), Eva-Lena Waldemarsson (juli-dec.), Olle Widlund (maj-aug.). Filialerna: Hällabrottet (St.i v.): Lennart Eriksson; Abytorp (2 t./ v.): rngrid Larsson; Folketorp (I t./ v.): Folke Andersson, Fritz Gustavsson; Byrsta (2 t.lv.): Ragnar Karlsson; Hardemo (2 t.lv.): Sverre Pettersson. (I Äbytorp har även ore Eriksson tjänstgjort 4 t.lv.) Bibliotekarien var tjänstledig 19/5-30/6 för deltagande i Nordiska fortsättningsskolan för bibliotekarier i Kungälv. Bokbeståndet utgjorde vid årets början band. Under året inköptes och erhölls som gåva band band utgallrades och vid årets slut uppgick bokbeståndet till band. Gåvor i form av böcker och tidskrifter har kommit från American library, Kumla ABF-avdelning, J umla blåbandsförening, Kumla esperantoförening, Kumla filadelfiaförsamling, Kumla församling, Kumla missionsförsamling, Helgelseförbundet, l umla socialdemokratiska kvinnoklubb, logen Kämpen av IOGT, Sällskapct Bibliotekets vänner, läroverksadjunkt H. Axelman, P. G. Gustavssons tärbhus folkskollärare G. Hagsjö, kriminalvårdsdir. G. Ringius, kom- 15

15 munalkamrer T. Tapper. Dessutom har vissa tidskrifter erhållits direkt från utgivaren. U tlåningen under året uppgick till sammanlagt band. Häri ingh band, som utlånats från realskolans bibliotek sedan detta överflyttats till huvudbiblioteket september Utlåningen fördelad på olika utlåningsstäljen: Facklitt. Skönlitt. Ungdomsböcker Summa Huvudbiblioteket Vårdhemmet Solbacka " annahed jukhemmet (sept.-dec.) H ällabrottet (inkl. BBF-bibl.) Äbytorp (inkl. ABF-bibI.) H ardemo folketorp yrsta Utlåningen : ~3~.4~5~6~~2~2~.8~6~7----2~2~.9~0~4--~579.~2~ lån förmedlades 1964 från andra bibliotek Diskotek. I april invigdes bibliotekets nya stereoanläggning, som består aven skivspelare av Thorens fabrikat, förstärkare Revox, Tandbergs bandspelare, 2 AKG hörtelefoner och 2 Wharfedale högtalare. Skivsamlingen bestod vid årets slut av 190 Lp- och 10 Ep-skivor musik, 13 fågelskivor (Ep) samt 14 Lp- och 19 Ep-skivor med författarröster. 632 skivor har spelats upp under året. Diskoteket har rönt stort intresse hos ett fåtal regelbundet återkommande lyssnare men har inte utnyttjats av så många, som man kunde ha hoppats och som omvittnats från andra bibliotek i mindre samhällen. Skolor, studieorganisationer och musikföreningar har speciellt inbjudits att använda diskoteket och lämna förslag till skivinköp men har ännu inte upptäckt värdet av det för sin verksamhet. ö vrigt. Vårdhemmen Solbacka och Sannahed har besökts med bokvagn var fjortonde dag, resp. en gång i månaden. Från hösten har även bokvagnsutlåning skett ',id landstingets sjukhem. Andra pensionärer och sjuka, som inte själva orkat besöka biblioteket, har om de så önskat kunnat få sina böcker hemsända. 16

16 Sagostunder har h~ljits regelbundet i Kumla, HälJabrottet och under hösten även i Abytorp. ABF har h~llit tv~ konstutställningar "Lilla formatet" och "Länskonstn:irernas vandringsutställning" på. biblioteket. I musik rummet har Konstfrämjandet så gott som hela ~ret haft färglitografier till försäljning. I samband med femtioårsminnet av Bondetåget' ordnade kommunalkamrer T. Tapper en utställning av böcker och andra trycksaker och höll i föreläsningsföreningens regi en föreläsning om Bondetåget i biblioteket. Föreläsningsföreningen ordnade också under hösten en författarafton med Annalisa Forssberger, Nils Peter Eckerbom och Margit Palmaer som medverkande. De inom Kumla verksamma studieförbunden inbjöds till en sammankomst under hösten i syfte att diskutera samarbetsproblem och studiecirklarnas bokförsörjning. Realskolans bibliotek överflyttades vid höstterminens början till Kumla bibliotek. I samband därmed utökades öppethållandet och huvlldbiblioteket har nu vintertid öppet vardagar och lördagar Kumla den 28 januari TAGE TAPPER Ordförande / Elisabet Franzen Sekreterare., 17

17 Socialnämnden. ocialnämnden har under ~I.re t haft följande sammansättning: förman Karl Karlström, Södra Sanna, ordförande, Fru Gun Larsson, Äbytorp, vice ordförande, Fru Hildur Berger, Hjortsberga, Förman Gustav E. Steen, Stene, Banarbetare Paul Aronsson, Ormesta, Föreståndare Harry Gustafsson, Gränby, Lantbrukare Arne Larsson, Sannahed, Fru Maj Nilsson, Glippsta, Lantbrukare Sven Larsson, Julsta. ämnden har under året haft 12 protokollförda sammanträden med 258 paragrafer. Såsom sekreterare har socialassistenten på kommunalkontoret tjänstgjort. Ålderdomshem met. Delegerade för ålderdomshemmet har varit Karl Karlström, Gun Larsson och Hildur Berger. Vlrdavdeln. SjukavdeIn. Antal platser Antal vårdtagare den 31/ Antal vårddagar år jälvkostnad,per dag :97 27 :65 Bruttokostnad :47 Intäkter :45 Av intäkterna utgör kronor landstingsbidrag för sjukavdelning för å r Å ldring sv~ rd. Delegerade för löpande ärenden inom åldringsvården har varit Karl Karlström, Gun Larsson och Hildur Berger. Under året har 37 åldringar fått hjälp genom åldrigsvården. Antalet sysselsatta åldrigsvårdare har varit 19. Löner till åldringsvårdare har utgått med :91 kronor. Vårdtagare har inbetalt ersättning för vårdare med 6.692:45 kronor. 18

18 Socialhjälp i övrigt. Socialhjälp i övrigt har utg~tt med :51 kronor utgörande dels kontant understöd och dels in natura. Dessutom ing~r vårdkostnader p~ sjukv~rdsanstalter, samt ersättningar för läkarv~rd, medicin och tandv~rd i beloppet. Understödstagare har ~terbetalat :76 kronor. Andra kommuner har ersätt 955:25 kronor. Övrig förvaltning. Antal socialv~rdsm~l som handlagts under ~ret uppgår till 5. Samtliga har riktats mot andra kommuner. Kumla i mars KARL KARLSTRaM Ordförande / T orsten H ardelid Sekreterare 19

19 Barnavårdsnämnden. Barnavårdsnämnden har under året haft följande sammansättning: Kontorist Harry Pettersson, Hällabrottet, ordförande, Lantbrukare Bertil Olsson, Hidingsta, vice ordförande, Fru Ellen Nilsson, Sickelsta, Fru Mary Persson, Stene, Fru Ingegerd Karlsson, Oja, Fru Helrni Gustafsson, Hällabrottet, Fru Anna-Lisa Karasiak, Södra Sanna. Dessutom har provinsialläkaren Stig Leirup, efter 1/ 11 Christian Fenger, Hällabrottet, enligt barnavårdslagens 10:e kallats till nämndens sammanträden. Under året har nämnden haft 10 sammanträden med 198 paragrafer. Socialassistenten på kommunalkontoret har varit nämndens sekreterare. Fosterbarnsinspektionen har omhänderhafts av fruarna Helmi Gusta vsson, Ingegerd Karlsson och Mary Persson. Åtgärder enligt barnavårdslagen. Omhänderta~na Fosterhem Vid årets början Tillkomna O Avgångna Vid årets slut Under året har utdelats varning till 7 barn och deras föräldrar har erhållit förmaning. Overvakning har varit anordnad för 7 barn. Barnavårdsmannaskap o. d. Assistenten har tjänstgjort som barnavårdsman och förmedlat underhållsbidrag till ett sammanlagt belopp av kronor :02. Antal barnavårdsmannaskap: iä uä a:a Vid årets början Tillkomna :'5 Avgångna Vid årets slut Under året har såsom bidragsförskott utbetalats :30 kronor. Antalet bidragsmottagare uppgick till 47 och antalet barn för vilka bidragsförskott utgått till 57. Under året har ersättningsskyldiga inbetalat :69 kronor. 20

20 Fria resor. Semesterresor har under året beviljats i enlighet med nedanstående uppställning: Husmödrar: Enskild semestervistelse en1esterhem Social hemhjälp. Hemhjälpsdelegationen har under året bestått av ordföranden Harry Pettersson samt ledamöterna fru Ellen Nilsson och fru Mary Persson, med socialassistenten som föredragande. Delegationen har hållit 3 sammanträden. Följande hemvårdarinnor har varit anställda under året: fröken Hilma Andersson, Abytorp, fröken Rut Andersson, Hällabrottet, och från och med 1 mars, fröken Ingegerd Eriksson, Kumla. Extra arbetskraft har anlitats när behov förelegat. Hemhjälp har under het lämnats under sammanlagt 830 dagar. Ersättning från enskilda för hemhjälp har inbetalats med 2.392:70 kronor. Kommunens nettokostnad för verksamheten utgjorde :15 kronor. Kommunens nettokostnad för verksamheten per arbetsdag åren framgh av nedanstående sammanställning :90 25:53 29:32 31 :71 36:88 32:70 33:64 37:82 45:03 49:28 56:58 Arbetsledningen har ombesörjts av fru Mary Persson, Abytorp. Förebyggande verksamhet. Under året har fortlöpande kontakt med kommunens ungdomsföreningar pågått. Nämnden har biträtt vid uttagning av barn till sommarloloni. Kumla i mars HARRY PETTERSSO Ordförande / Torsten HardeLid ekreterare 21

21 Nykterhetsnämnden. yktcrhetsnämnden har under året haft följande sammansättning. Lantbrukare Johan Larsson, Rösavi, ordförande, Fru Maj Johansson, Sannahed, vice ordförande, Förman Sven Hammarlund Hällabrottet, Fröken Märta Axelsson, Vissberga, Trafikbiträdet Gustav Andersson, Byrsta, Lantbrukare Helge Carlsson, Södra Mossby, Jordbruksarbetare Bengt Halldin, Näiberg. Nämnden har haft 7 sammanträden med 104 paragrafer. Socialassistenten på kommunalkontoret har tjänstgjort som sekreterare. tgärder enligt lagen om nykterhetsvård. Antal undersökningar Endast undersökning Hjälpåtgärder Därav personer under 25 år trängare åtgärder jukhusvård O Ekonomisk hjälp A vstängning från inköpsrätt övervakning... 3 Anstaltsvård O tgärder enligt vägtrafik förordningen och vägtrafikkungörelsen. Yttrande om lämplighetsintyg Däravavstyrkta Yttrande till läns tyreisen om anmärkning mot körkortsinnehavare... 5 Förordat återkallelse... 2 övrig verksamhet. ämnden har under året låtit utdela broschyrer i nykterhetsfdgor till samtliga personer som varit föremål för nämndens verksamhet. Kumla i februari JOHA LARS O Ordförande / Torsten Hardelid ekreterare 22

22 Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Kumlahem år Styrelse. Kommunalnämnden styrelse. Kumla landskommun har utgjort stiftelsens Fastigheter. tiftelsen har under ~ ret inköpt fastigheten annahed avsett som tomt till pensionärshem för Sannahedsomr~det. Grundfond. Stiftelsens grundfond uppgår till kronor. Ekonomi. Den ekonomiska ställningen framgår av bifogade avskrifter av Vinst och förlust konto samt balanskontot ur stiftelsens räkenskaper. Kumla den 1 juni BERTIL OLSSON Ordförande / Tage Tapper Sekreterare 23

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1965 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1962 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under het haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, vice

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVALTNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1966 Kommunalnämnden Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ord förande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVAL TNINGEN 1963 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under ~ret haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, M~rsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FOR VAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FOR VAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FOR VAL TNINGEN 1961 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under het haft följande sammansättning: Lantbrukare Bertil Olsson, Mårsta, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMU. KOMMUNAL FÖRVAL TNINGEN 1959 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande ammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säbylund, ordförande, Förman Gustaf E. teen, Stene,

Läs mer

FUB Södra Sörmland 50 år.

FUB Södra Sörmland 50 år. 1 FUB Södra Sörmland 50 år. Några axplock från protokoll och verksamhetsberättelser under 50 år. Föreningen bildades 1961 genom att några föräldrar till utvecklingsstörda barn tog initiativet och kallade

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

2. Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utses Ann-Christin Hedebrant.

2. Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utses Ann-Christin Hedebrant. SVENSK HANDEL STIFTELSEN KÖPMANNAFÖRBUNDET PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE Den 6-7 november 2013 på Thorskogs slott, Västerlanda Närvarande styrelseledamöter: Hans Löwlund, ordförande Ulf Melin, vice ordförande,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Socialnämnden 2000-06-20

Socialnämnden 2000-06-20 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-16.40. Beslutande S Anders Johansson, ordförande C Kristina Valtersson S Ingrid Karlsson KD Ingegärd Axelsson S Juhani Kujansivu V Ally Karlsson

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016

Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 1 Förslag till Verksamhetsplan för PRO Norra Älvsborgs distrikt 2016 PRO arbetar utifrån det handlingsprogram som antogs av kongressen 2015. År 2016 är det år då vi fortsätter att utveckla organisationen

Läs mer

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Sidan 1 av 8 BOXHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 8. Donationsfonder Sida Boxholms skolors samfond 2 Buréns donationsfond, gåvobrev 5 S. Appelmans donation 6 Sociala samfonden 7 Syskonen Holmqvists minnesfond

Läs mer

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS

Jan Eriksson, kommunchef. Allmänheten representeras av 5 personer. Ordförande. Rune Johansson. Justerande. Sekreterare. Marianne Martinsson BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) 2006-05-23 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Färgelanda Allhem, tisdag 2006-05-23, kl. 19.00-21:20 med ajournering mellan kl 20:00-20:25 28 ordinarie ledamöter och 5

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år

Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Törnsfalls PRO-avdelning 50 år Så började det Törnsfalls pensionärsförening bildades vid ett möte i National i Almvik den 9 maj 1954. Föreningen startade med 15 medlemmar. Ernst Renström valdes som ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret kl. 16.00-17.35

Kommunkontoret kl. 16.00-17.35 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-17.35 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja

Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja NYTT FRÅN BÔXEKNUTEN NUMMER 20 Våren 2015 Bôxeknuten med Rådhuset till höger Akvarell efter svartvitt foto. J Kangasoja UTGIVET AV GLASBRUKSMUSEET MINNENAS SURTE En fotografisk kulturskatt Ett urval bland

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012. Rolf Andersson. Lennart Blomqvist Anna-Lena Sjödin

Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012. Rolf Andersson. Lennart Blomqvist Anna-Lena Sjödin VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2012 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ

Jubileumsskrift JÖNKÖPING - TRANÅS - HABO - MULLSJÖ Jubileumsskrift Det är lätt att tappa bort sina rötter. Det starka trädet som är rotat i jorden kommer att bära sådan frukt som bars i det förgångna. Precis som äppelträd bär de frukt år efter år. Det

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948 STADGAR för Föreningsgården Vikingavallen u.p.a Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948 1 1 Föreningens firma är Föreningen Föreningsgården Wikingavallen u.p.a. 2 Föreningens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30

Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Kommunfullmäktige 2002-09-25 1 (7) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.30 Mayvor Lundberg (s) Bjarne Westerlund (s) Berit Karlsson (s) Tuula Wikstedt (s) Luiza Kaminska (m) Bodil

Läs mer

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN

KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL- FORVAL TNINGEN KUMLA LANDSKOMMUN KOMMUNAL-.. FORVAL TNINGEN 1960 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande ammansättning: Lantbrukare Bertil 01 on, Mårsta, ordförande, Förman Gu taf E. tcen, tene,

Läs mer

KOMMUNAL- FORVALTNINGEN 1957

KOMMUNAL- FORVALTNINGEN 1957 KUMLA LA DSKOMMU KOMMUNAL-.. FORVALTNINGEN 1957 Kommunalnämnden. Kommunalnämnden har under året haft följande sammansättning: Förvaltare Erik Hökerberg, Säby lund, ordförande, Förman Gustaf E. Steen, Stene,

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Nyvångs skola kl 1830-2030 Beslutande Per-Arne Håkansson (s), ordförande Ann-Louise Ekberg (c) Katrina Dakouri (m) Mattias Rosberg (s) Gunnel Hertzman Andersson (s) Gull-Britt

Läs mer

HISTORIK 2011-2015 PRO KARLSKOGA SÖDRA

HISTORIK 2011-2015 PRO KARLSKOGA SÖDRA HISTORIK 2011-2015 PRO KARLSKOGA SÖDRA 40 år Stråningstorp Centrum 25 mars 2015 kl. 14:00 Text: Solveig Olsson Layout: Bengt-Göran Carlzon 40-ÅRSJUBILEUM 14:00 Välkomstanförande 14:15 Gästerna har ordet

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bryggaren, Västervik kl. 10.00 11.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Eva Didriksson, s Ingela Gustafsson, m Agneta Goth, v Lennart Eklund, c Tommy Einarsson, v Annica Eek, kd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 11.25 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Karl

Läs mer

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14

Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Bra att veta om Väröbackaskolan läsåret 13/14 Om skolan Väröbackaskolan är en av landsortsskolorna i Varbergs kommun. Skolan byggdes 1954 och var då en skola med elever från 7-12 år. I och med F-9-reformen

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

1957-2007. 50-årsjubileum PRO JÄRBO

1957-2007. 50-årsjubileum PRO JÄRBO 1957-2007 50-årsjubileum PRO JÄRBO Historik för PRO Järbo:s 50-årsjubileum den 19 augusti 2007 i Hembygdsgården. Järbo Pensionärsförening bildades den 7 april 1957. Föredrag hade då hållits av ledamoten

Läs mer

Stadgar för Rönnby Byalag Samfällighetsförening

Stadgar för Rönnby Byalag Samfällighetsförening Stadgar för Rönnby Byalag Samfällighetsförening Detta är en avskrift av gällande stadgar förvarade på Lantmäteriet, Västerås Västerås 2011-05-12 (Revision 2, ersätter revision 1 från 2009-12-08) Stadgarna

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-08-22. Tjg ersättare för Björn O Svensson, c

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Biblioteks- och kulturnämnden 2006-08-22. Tjg ersättare för Björn O Svensson, c RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 20.20 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter Bowin, v Ann-Kristin

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djurskyddet Eskilstuna verksamhetsåret 2012

Verksamhetsberättelse för Djurskyddet Eskilstuna verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för Djurskyddet Eskilstuna verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Ordförande Maude Larsson Kassör Karin Zartmann Sekreterare Eirik Isene Vice

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Skolnämnden 2009-02-24

Skolnämnden 2009-02-24 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 25 Föredragningslistan 26 Tidplan för budgetarbetet under 2009 information 27 Redovisning av paviljonger och kostnader rapport 28 Statistik om förskola

Läs mer

Söndagsskolan i Senneby

Söndagsskolan i Senneby 1 Söndagsskolan i Senneby Sammanställt av Thure Herbertsson febr. 2013 I samarbete med syster Maj (numera Birgitta Andersson) Inom kristendomen i Europa startades den första söndagsskolan i England på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011

Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december, 2011 Föreningen hade den 31/12 2011 totalt 1620 medlemmar, att jämföra med föregående år 1747. Det är oroväckande att vi tappat så många medlemmar. Men vi är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Lennart Dahlberg. Erik Dahlberg. Rolf Jönsson Ulf Bergfelt Åke Dahlberg Rolf Svensson Arvid Rask. Skidor och Orienteringssektion.

Lennart Dahlberg. Erik Dahlberg. Rolf Jönsson Ulf Bergfelt Åke Dahlberg Rolf Svensson Arvid Rask. Skidor och Orienteringssektion. 1971 Erik Dahlberg Bertil Wallberg 40-Årsjubileum i Folkets Hus 17 april Hitta en ny lämplig plats för klubbens prissamling som nu var i kommunalkontoret Rolf Ståhl tilldelades årets idrottsprestation

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2013 för föreningen: Teater Thea Söndagen 7 april klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) !

Kallelse till årsmöte 2013 för föreningen: Teater Thea Söndagen 7 april klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) ! Kallelse till årsmöte 2013 för föreningen: Teater Thea Söndagen 7 april klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!"""# $%&$' $%&$' $%&$' $%&( )) Dagordning för årsmötet &*! $%&(# $ (' +*),* -) ).

Läs mer

Fredöns Samfällighetsförening Org.nr 717912-2093. Årsbokslut 2013-01-01 2013-12-31

Fredöns Samfällighetsförening Org.nr 717912-2093. Årsbokslut 2013-01-01 2013-12-31 Fredöns Samfällighetsförening Org.nr 717912-2093 Årsbokslut 2013-01-01 2013-12-31 1 Fredöns Samfällighetsförening Årsbokslut 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning och Utgående balansräkning

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50

Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39. Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 39 Plats och tid Kommunhuset Björken, 2014-04-09, kl 13.00 14,50 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona.

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. 1 Ordföranden Bengt Almqvist förklarade årsmötet öppnat. Han hälsade medlemmarna

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Cederström. Org.nr. 735000-0878

ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Cederström. Org.nr. 735000-0878 ÅRSREDOVISNING 214 Brf Cederström Org.nr. 735-878 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Cederström i Karlskrona får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter Kyrkomötet Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2010:10 Sammanfattning I detta betänkande behandlas Kyrkostyrelsens skrivelse 2010:6 om Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter.

Läs mer

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad.

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad. 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265, i bolagets lokaler Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm, den 3 april 2014 1 Stämmans öppnande

Läs mer

Datum. Ersättare Leif Ove Ehn (S) Annika Duan (S) Christina Wihman (MP) Anna-Lena Jansson (C) Tommy Svanborg (FP) Harriet Holst-Eklund

Datum. Ersättare Leif Ove Ehn (S) Annika Duan (S) Christina Wihman (MP) Anna-Lena Jansson (C) Tommy Svanborg (FP) Harriet Holst-Eklund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-19.05 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Tina Linder (S), vice ordf Else-Marie Jonsson (S), ersättare Ingeborg

Läs mer

PRO Eslöv 70 år 1943 2013.

PRO Eslöv 70 år 1943 2013. PRO Eslöv 70 år 1943 2013. Inledning 1942 mitt under brinnande krig bildades Sveriges pensionärers riksorganisation. Anledningen till detta var pensionärernas svåra situation i samhället. Få pensionärer

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 14 januari 2004 kl. 09:00-15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:15 Beslutande

Läs mer

9. Tjuvriksdag och fångkamp

9. Tjuvriksdag och fångkamp 9. Tjuvriksdag och fångkamp Skyddsvärnet inrättar en socialmedicinsk mottagning och omorganiseras 1960-talet: Några aktuella årtal 1961 byggdes Berlinmuren. 1962 inrättades nioårig grundskola i Sverige.

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag den 4 mars 2004, Klockan 13.00 15. Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag den 4 mars 2004, Klockan 13.00 15. Närvarande ej tjänstgörande ersättare 1(15) Plats och tid: Kommunkontoret, sessionssalen torsdag den 4 mars 2004, Klockan 13.00 15 Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Håkan Gusteus, (fp) ordf Inger Andersson (fp) Inga-Lill Thoren

Läs mer

Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM. Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun

Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM. Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun rek+mb Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun Med stöd av 7 naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen rubricerad

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

2003-12-03 58-76. Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande 2003-12-03. Göran Giselsson.

2003-12-03 58-76. Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden. Närvarande 2003-12-03. Göran Giselsson. PROTOKOLL 1(8) 2003-12-03 58-76 Protokoll fört vid sammanträde i Växjö 2003-12-03 med Södra Regionvårdsnämnden Närvarande 2003-12-03 Landstinget Kronoberg Erling Persson Göran Giselsson Ove Löfqvist Landstinget

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.1 O Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare

Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Jan Andersson, gatuingenjör Maria Björklund, ekonom Kjell Jonsson, teknisk chef Siw Strandh, sekreterare Tekniska nämnden 2010-11-25 1 (15) Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-16.00 Paragrafer 101-112 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen har under 2015 bestått av Augusta Hagman ordförande Ingrid Dahlström vice ordförande Åsa Sjöstedt Nilsson kassör Sigrid Sjöstrand sekreterare Christine Lindbäck Solveig

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Del 1. Del 2. /Mattias Stridh

Del 1. Del 2. /Mattias Stridh Del 1 Den 29 Maj 1951 bestämdes att Vilske Kleva Bollklubb skulle startas. Samtidigt tog man ett beslut att snacka sig samman med IK Wilske om att få tillgång till idrottsplatsen i Vilske-Kleva. Till ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-26

Sammanträdesprotokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-26 Plats och tid Stadshuset, Kumla, den 26 maj 2009 klockan 17.30-18:10 Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Marguerite Landin (c) Ulla Engqvist Gullberg (s) Christer Fallén (kd) tjg. ers Sten Persson

Läs mer

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14

Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 1(5) Bredbandsfiber Hardemo, plan 2013-14 Hardemoutveckling möte kl 18.00 i Hardemo Bygdegård Närvarande: Ca 25-30 personer från vägsamfälligheter och enskilda fastigheter, se lista i bilaga sid 5 av L-G

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid. Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid. Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 17.03.2015 2 13 Sammanträdestid Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 15.00 16.45. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kent Eriksson, ordförande Ramona

Läs mer

Styrelsemöte och konstituerande möte med Madesjö Örsjö Kristvalla hembygdsförening i Madesjömuseet den 1 april 2015.

Styrelsemöte och konstituerande möte med Madesjö Örsjö Kristvalla hembygdsförening i Madesjömuseet den 1 april 2015. 1/5 Styrelsemöte och konstituerande möte med Madesjö Örsjö Kristvalla hembygdsförening i Madesjömuseet den 1 april 2015. Närvarande: Kjell Haraldsson, Bertil Abrahamsson, Ulla Andersson, Åse Arnestad (till

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Lars Ekvall Lars Rosander Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 15 december 2003

Protokoll Kommunfullmäktige 15 december 2003 Protokoll Kommunfullmäktige 15 december 2003 Kf 183 Dnr KS03/589 330 Medborgarförslag om utvecklingen av hamnen och torget i Arvika, Margaretha Troell och Meta Flodén Margaretha Troell och Meta Flodén

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2008-12-17 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2008-12-17 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Skolnämnden 2008-12-17 1 Innehållsförteckning Anmälan av arbetsutskottets beslut.4 Barnomsorgskön, information.5 Vårdnadsbidrag, information..6 Yttrande över utställningsremiss av

Läs mer

Plats och tid: Vara pastorsexpedition. kl. 18.00 21.00. Vara pastorsexpedition den 2010-03-11 kl.16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara pastorsexpedition. kl. 18.00 21.00. Vara pastorsexpedition den 2010-03-11 kl.16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2010-03-10 Plats och tid: Vara pastorsexpedition. kl. 18.00 21.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 11-25

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer