Vademecum. Handbok för elever och föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12"

Transkript

1 Vademecum Handbok för elever och föräldrar

2 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog Organisation, vision och övergripande mål Del 2 ABC Kortfattad information om aktiviteter, regler, tillämpningar och annat nyttigt. Sökorden återfinns i bokstavsordning. Del 3 Bilagor med utförligare information. Under del 2 hänvisas det vid vissa sökord till dessa sidor. Översiktkalendarium för läsåret 10/11 Mentorslista Information om studiehjälp/studiemedel Urkund Policy för hantering av plagiat och annat fusk Meritpoäng och områdeskurser Netclean Cafeterian Åtgärder vid akuta skador och sjukdomar Rutiner vid risk för blodsmitta Policy för drogtest IF olycksfallsförsäkring (gäller elever) Åtgärder vid brand Karta över skolans område Att tänka på om du vill plugga vidare

3 Del 1

4 Befattningshavare Skolledning Gymnasiechef Catrine Berglund tfn Verksamhetsansvarig Personalansvarig för administrativ personal, vaktmästare. Leder arbetet i elevvårdsteamet. Rektor Jonas Andersson tfn Program- och personalansvarig för ES, FG, HP, HA, EK, SP, SA Rektor Marita Lindman-Johansson tfn Program- och personalansvarig för BF, Gysär, Särvux och IM Rektor Matthias Nordgren tfn Program- och personalansvarig för EE, EC, FP, FT, IN, IP, TE Rektor Stefan Hagebring tfn Program- och personalansvarig för OP, VO, SFI, OP-vux, Gyvux, Gruv Administration Schema- och systemansvarig Mikael Sepp tfn Ansvarig för schemaläggning och vissa av skolans datasystem. Skolassistent Ewa Goliat tfn Prövningar, diariet, ekonomi, expeditionen, info-tv:n, kommunityn Skolsekreterare Annika Johansson tfn Personaladministration, sjukanmälan personal, info-tv:n, kommunityn Skolassistent Catharina Claesson tfn Elevregistrering på gymnasieskolan, individuella val, estetisk verksamh., betygsdokumentation, studiebidrag, systemansvarig IST. Skolsekreterare, Vuxenutb. Karin Boström tfn Elevregistrering, schemaläggning, frånvaro, CSN Skolsekreterare Kristina Tyrén tfn Intagningsfrågor, busskort, inackorderingstillägg

5 Samordnare Karin Torsborn tfn Ekonomi Samordnare vuxenutb. Christian Jonsson tfn Samordnare lärcentrum, data- och tekniksupport, passerkort Elevhälsan Skolsköterska Anna Hessling tfn Daglig mottagning för ungdomsgymnasiet. Hälsovårdsrådgivning och viss sjukvård. Träffas kl Skolkurator Lotta Johansson tfn Information och råd till elever och föräldrar i personliga, sociala och studieekonomiska frågor, försäkringar. Specialpedagog Anna Kjöllerström tfn Specialpedagog Annelie Lidberg tfn Hjälp och stöd vid studiesvårigheter av olika slag. Upprättar åtgärdsprogram och anpassar studiesituationen. Studie och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledare Inger Carlsson tfn Studie- och yrkesvägledning för programmen ES, FG, HP, MP, SP Arbetare tisdag, onsdag och torsdag fm Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen Anki Nyman tfn Träffas enligt överenskommelse på lärcentrum Studie- och yrkesvägledare Johan Hörnfeldt tfn Studie- och yrkesvägledning för programmen BF, EC, FP, IP, NV, NS, OP, TE Arbetar onsdag, torsdag och fredag. Studie- och praktiksamordnare för särskolan Eva Carlbohm tfn Planering samt uppföljande verksamhet gällande praktikplatser på särskolan. Ansvarig för utslussning av särskolans elever. Träffas efter överenskommelse. Studie- och praktiksamordnare för IV Friedrich Baihofer och Elisabeth Eiming tfn Undervisning samt uppföljande verksamhet och ungdomsplatser på IV. Träffas efter överenskommelse.

6 Bibliotek Bibliotekarie Peter Rydén tfn Biträder elever och lärare med råd och förslag om bokval och studieteknik.. Biblioteksassistent Carin Lindh tfn Biträder elever och lärare med råd och förslag om bokval och studieteknik. Vaktmästare, fastighetsskötare Vaktmästare Ulf Nordlund och Sten-Olof Svantesson tfn Ombesörjer skolmateriel, kopiering och läromedelsbeställningar. Lokaluthyrning. Reparationer av inventarier och lås. Post och transporter. Fastighetsskötare Lars Ahlin tfn Fastighetstillsyn, värme och ventilation. Organisation Gymnasieskolan Program: BF Barn- och fritidsprogrammet EE El- och energiprogrammet EC Elprogrammet ES Estetiska programmet EK Ekonomiprogrammet FP Fordonsprogrammet FT Fordon- och transportprogrammet FG Specialutformat program Företagarprogrammet HP Handel- och administrationsprogr. HA Handel- och administrationsprogr. IV Individuella programmet IN Industritekniska programmet IP Industriprogrammet MP Medieprogrammet TE Teknikprogrammet NA Naturvetenskapsprogrammet NV Naturvetenskapsprogrammet OP SA SP VO Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Gymnasiesärskolan Program: IVSÄR Individuella programmet SMSär Industriprogrammet, Hotell och restaurang och Barn- och fritid (specialutformade program) Vuxenutbildningen Erbjuder grundläggande kurser på gymnasial nivå. SärVux Kurser motsvarande grundläggande och gymnasiala kurser i särskolan. SFI Svenska för invandrare

7 Övergripande mål Skolledarnas yrkesetik: Lärarnas yrkesetik: eller Gemensamma regler för Tingsholmsgymnasiet: Alla är ett föredöme vad gäller kamratskap, omtanke och trivsel. Alla visar ett respektfullt uppträdande. Alla på skolan har rätt till en ostörd studie- och arbetsmiljö och slipper kränkningar av alla slag. Alla är på rätt plats i rätt tid med rätt utrustning. Alla lämnar sin plats i god ordning. Ytterplagg används inte i klassrummen. Man slänger skräp i sopkorgarna och papper för återvinning i papperslådorna. Kom ihåg att vi alla är inte bara ansvariga för det vi gör, utan även det vi inte gör.

8 Del 2

9 ABC för Tingsholmsgymnasiet är det du just nu läser. Denna är ett komplement till vår hemsida och kommunens intranät, kommunityn, och ni kommer därför att finna många hänvisningar till vår hemsida och kommunens intranätsida, kommunityn. Adressändring: Elev som vill anmälan om adressändring gör det till expeditionen samt till sin mentor. Adressändring måste också ske till lokala skattemyndigheten då våra register bygger på de uppgifter som finns där. Anslagstavlor finns på åtskilliga ställen i skolan. Elevrådet har sin informationstavla i korridor AA vid sin expedition. Studie- och yrkesvägledaren lämnar information på anslagstavlan utanför sin expedition i korridor AA. På anslagstavlor utanför cafeterian och i korridorer AB -AF får elever och de som arbetar vid skolan annonsera eller affischera. Alla affischer som ska anslås på skolan skall vara godkända av rektor och signerade innan de får sättas upp. Detta gäller även A4 kopior som t ex klasser, elevrådet, kören m fl anslår på skolan. Alla affischer som saknar godkännande kommer att plockas bort omgående. APL åk1/apu åk2 och 3: Arbetsplatsförlagd utbildning förekommer på flertalet av programmen. Skolan svarar för resekostnader till och från arbetsplats i form av busskort eller i särskilda fall ersättning om max 18:50 kr/mil. Ersättning räknas och utbetalas om grundregeln 6 km från bostad till arbetsplats uppfylls. Skolan svarar för lunchkostnad med 35 kr/ dag. Blankett för ansökan om mat- och reseersättning finns på expeditionen. Arbetsskadeanmälan/tillbud avseende elever: Anmälan skall lämnas till Skolsköterskan på särskild blankett som finns hos henne. Betyg sätts på alla kurser eleven slutför. I gymnasieskolan tillämpas liksom i grundskolan den så kallade målrelaterade betygssättningen. Se Betygskriterier. Betygsstegen är IG, G, VG och MVG. Observera att IG är ett betyg.(gäller åk 2-3) Betygsstegen A-F där F står för Icke godkänt resultat. (Gäller åk1) Vid betygssättning på en kurs skall läraren använda de betygskriterier eller kunskapskrav, se betygskriterier och kunskapskrav, som är fastställda för kursen. Betygskriterier och kunskapskrav är de krav som ställs på eleven för att få ett visst betyg i en kurs. Denna information skall eleverna få av sin lärare. De går också att hämta på skolverkets hemsida. Biblioteket kan hjälpa eleven med lån ifrån alla kommunens bibliotek, fjärrlån, lån av talböcker, daisyskivor, blindskriftsböcker och daisyspelare. Bibliotekspersonalen hjälper gärna till med att skaffa material till projektarbeten. De hjälper även gärna till med informationssökningsproblem. Se även utlåning av läroböcker.

10 Brandlarm igångsätts automatiskt från rökdetektorer. I varje sal är anslaget vad som skall göras vid brandlarm. Det är av synnerlig vikt att instruktionerna följes vid brandlarm. Informationstavlor finns uppsatta i korridorerna. Om brand uppstår kontakta omedelbart skolans expedition! Utförlig utrymningsplan finns i del 3 i denna bok LÄS DEN! Brandsignalen är ringsignal genom högtalare och telefoner. Busskort: ÅK1: Berättigade åk1-elever som har lämnat ansökan till skolan, får sitt busskort första skoldagen. Elever som av olika anledningar ej har lämnat någon ansökan kan erhålla ett skolstartskort som gäller t o m 15 september ÅK 2-3: Även elever som är berättigade till busskort i åk 2 och 3 och har lämnat in sin ansökan, får sitt nya busskort första skoldagen. Busskortet från föregående läsår kan eleverna även använda i början på höstterminen, dessa är giltiga till den 15/9-10 och bytes mot det nya busskortet. Busskortet för läsåret 2011/12 är giltigt vardagar 8/8-22/12 samt 9/1-15/6 mellan kl och gäller för obegränsat antal resor under giltighetstiden. Kortet är giltigt under läsårets övriga lovdagar. OBS. Busskortet har även en programmerad giltighet för starten av höstterminen 2012, 6/8 15/ Byte av program: Se Programbyte Cafeteria finns och håller öppet under skoldagar. Endast betalning med kort är möjlig. Se även del 3 Datorer finns att tillgå i biblioteket. Dolda funktionshinder: För att strukturera upp studierna och undervisningssituationen ska ett åtgärdsprogram upprättats tillsammans med elev, föräldrar/vårdnadshavare, mentor och specialpedagog. Detta görs för att eleven ska få förutsättningar att lyckas med sina gymnasiestudier. Individuell kurs utifrån funktionshindret kan i vissa fall erbjudas utöver ordinarie schema. Drogtestpolicy: Se i del 3 Elevrådet: Information om Elevrådet finns på Tingsholms hemsida. Elevrådsexpeditionen ligger i AA-korridoren. Elevskåp: Varje elev får disponera ett skåp fr o m 15 augusti t o m 15 juni. Sedan görs en inventering av skåpen och de förbereds för nya elever inför höstterminsstart. Eleven ombesörjer köp av eget hänglås, därefter ansvarar eleven för att skåpet är låst. Observera att elevskåpen inte är elevens privata utrymme. Skolan kan i vissa situationer ta beslut om att öppna skåp. Detta gäller exempelvis vid misstanke om brottslig verksamhet såsom droger eller stölder.

11 E-post elever: Alla elever får en e-postadress när de skrivs in i skolan. E-postadressen följer eleven under hela skoltiden och det är via denna som all eventuell mailkommunikation med lärare och skolan i övrigt ska ske. Via det trådlösa nätverket och hemifrån nås e-posten på adress: portal.ulricehamn.se eller så går man in på kommunityn via Ulricehamns kommuns hemsida och väljer min e-post via box till höger på förstasidan. Nya elever får sitt datakonto via expeditionen. Externa organisationer: Policy för närvaro av externa organisationer. Alla partier som är representerade i riksdagen samt föreningar och organisationer som vilar på demokratiska grunder och värderingar och inte strider mot svensk lag och läroplanen kan ges möjlighet att få närvara på skolan. Dock skall medgivande finnas från rektor innan. Rektor skall även informeras om uppdragets innehåll och under vilka former det kommer att ske. Rektor ansvarar för skolans personal och elevers säkerhet och trygghet och kan därför kan vissa förfrågningar få avslag. Frånvaro elever: Kan eleven p g a sjukdom eller annan orsak ej komma till skolan ska detta anmälas senast kl sjukdagarna till tfn Om elev p g a sjukdom eller andra omständigheter måste lämna skolan före skoldagens slut, ska detta anmälas till mentor eller på särskild lapp som finns vid expeditionen. All frånvaro kontrolleras kontinuerligt. Vid tio timmars ogiltig frånvaro och /eller sporadisk frånvaro kontaktas eleven av mentor för samtal. Förbättras inte frånvarosituationen inom en tvåveckorsperiod anmäler mentor ärendet till rektor. Skolan har skyldighet att rapportera frånvaro till CSN som fattar beslut om studiebidrag skall utgå. Se även Kontakt med hemmet, när elev är myndig. Fusk i vilken form det än må vara får inte förekomma. Det är en allvarlig förseelse och hanteras av läraren i samråd med rektor. Fusk meddelas alltid omyndiga elevers föräldrar. Fusk kan påverka betyget. Vid fusk utgår rektorsvarning vilket kan leda till avstängning. Se även Inlämning av skriftligt material och Policy för fusk i del 3 Förlängd undervisning: Om eleven av olika skäl har svårt för att följa den vanliga studietakten på gymnasieskolan så kan eleven få möjlighet att förlänga sin gymnasieutbildning om särskilda skäl. Eleven läser då ett färre antal ämnen och kurser varje år. Försäkring: Kommunen har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring i IF, Se bilaga i vademecum, för skolans elever. Denna försäkring gäller såväl skoltid som fritid. För mer information kontakta kurator. Försäkringsbeskeden finns även på och utbildning/basfakta. Se även Utlandsresa Gymnasiebehörighet: För att bli antagen till ett nationellt program måste eleven ha minst betyget godkänt i ämnena Svenska/Engelska/Matematik i slutbetyget från grundskolan. Samt

12 i 5 ytterligare ämnen vid ansökan till yrkesprogram och 9 ytterligare ämnen vid ansökan till högskoleförberedande program. Handlingsplan om krisberedskap i skolan: Handlingsplanen finns i vademecum som är utlagd på kommunityn samt under informationsdokument-verksamhet-handlingsplaner på skolans hemsida. Inackorderingstillägg kan du få för att bosätta Dig på studieorten. Se även i del 3 Individuellt specialutformat program (gäller åk2 och 3): Ett individuellt specialutformat program kan erbjudas efter beslut av rektor. Det kan utformas på ett sätt som passar en enskild elev. Planering för individuellt specialutformat program ska vara genomförd före Åk3 höstterminsstart. Se även nationella program.. Informationstv:n visar information i första hand för elever. Information och påminnelser med viss framförhållning visas samt även information av akutare art som t ex inställda lektioner. Vill du att någon information ska visas på tv:n så kontakta informationsansvarig Annika Johansson vid expeditionen. Inlämning av skriftligt material: Alla inlämningsuppgifter ska skickas via Urkund. Information runt hur detta ska ske fås genom läraren i respektive ämne. Upptäcks det att materialet är plagierat bedöms inte arbetet. Se även del 3 i Vademecum samt även Fusk. Kalendarium: För varje termin upprättas ett översiktligt kalendarium, i vilket uppgifter om alla aktiviteter utom lektioner finns angivna. Kalendariet finns tillgängligt på kommuntiyn i Tingsholms boxen samt finns det en länk på Fronter. Kommunity: Kommunity är kommunens intranät. Du når den via startsidan på skolans datorer eller hemifrån via kommunens hemsida. Login är detsamma som på skolan Koncentrationssvårigheter: Specialpedagog upprättar åtgärdsprogram för att stödja eleven i studierna. Se även Åtgärdsprogram. Kontakt med hemmet, när elev är myndig. Huvudregeln är sekretess och tystnadsplikt gentemot elevens föräldrar. Uppgift av känslig karaktär, som omfattas av elevvårdssekretess, är olämpligt att diskutera med föräldrarna utan elevens samtycke. För myndig elev som bor hemma gäller att föräldrarna är ekonomiskt ansvariga vilket innebär att vid frågor som kan påverka familjens ekonomi informeras föräldrarna och eleven. Uppgifter om eleven som är offentliga, dvs inte omfattas av sekretess, t ex frånvaro, betyg, rektorsvarning eller elevvårdsbeslut kan lämnas ut

13 på förälders begäran på skolans eget initiativ, efter att eleven själv har haft möjlighet att lösa sina skolsvårigheter. Kontantlös skola: Från och med höstterminen 2005 har vi en kontantlös skola. För att fortfarande ge våra elever möjlighet att kunna göra inköp på skolan har vi i samarbete med bankerna i Ulricehamn: SEB, Handelsbanken och Ulricehamns Sparbank, arbetat fram ett förmånligt avtal för alla gymnasieelever på Tingsholmsgymnasiet. Alla elever har erbjudits att på sin bank i Ulricehamn rekvirera ett bankkort som i detta fallet är ett Maestrokort Kortet kan eleven sedan använda t ex i skolans cafeteria, vid inköp hos vaktmästarna, vid köp av miniräknare och biljetter till skolans olika arrangemang m m. Det finns ingen gräns för hur stort eller litet inköpsbeloppet behöver vara. Kortet gäller även i butiker och i uttagsautomater anslutna till Maestro/Cirrus i och utanför Sverige. Vid frågor kontakta skolledningen eller er bank. Kopiering: Eleverna har tillgång till en kopieringsmaskin i biblioteket. Om ett större antal kopior behövs (från 10 och fler), kan beställning göras hos vaktmästarna till en kostnad av 50 öre/sv-v kopia A4, 75 öre/sv-v kopia A3, 1 kr/färgkopia A4, 1,25 kr/färgkopia A3. Krisgrupp finns på skolan. I den ingår skolledningen, skolsköterskan, skolkuratorn och kyrkoherde Carl Sjögren. Mer information om krisgruppen finns på vår hemsida Information/verksamhet/handlingsplaner. Krisplan finns på Fronter i rummet skoldokument. Kränkande behandling: Se Mobbning Kursutvärdering: Läraren ska se till att alla elever vid kursslut gör en kursutvärdering. Underlaget från utvärderingen är en viktig del i arbetet med skolans utveckling. Kursutvärderingar görs via fronter. Kunskapskrav: Se betygskriterier och kunskapskrav. Kör och orkester: Tycker du om att sjunga och spela är du välkommen att vara med. Orkestern repeterar tisdagar , kören repeterar tisdagar Ledighet skall ansökas om i god tid. Mentor får besluta om elevs ledighet upptill 6 dagar per läsår dock högst 3 dagar i följd. Ansökan vilken överstiger 6 dagar per läsår eller 3 dagar i följd beslutas av rektor. Omyndiga elevers lovansökan skall undertecknas av vårdnadshavare. Beviljad ledighet ger ingen rätt till stödundervisning utan ansvaret att komma ikapp skolarbetet åligger eleven. Blankett för ansökan om lov finns på Fronter.

14 Likabehandlingsplan: Jämställdhetsplan för barn- och utbildningsförvaltningen finns i Barn- och utbildnings box på kommunityn under dokument A-Ö. Likabehandlingsplan för Tingsholm finns på Fronter i rummet skoldokument. Läroböcker får eleverna tillgång till i form av lån, gåvoböcker eller klassuppsättning. Förlorade låneböcker ersätts av eleven till skolan till nyanskaffningsvärde, dock minst 200 kronor Läs- och skrivsvårigheter: Specialpedagog erbjuder olika slags stöd i undervisningen samt genomförande av eventuell utredning. Läsårstider 2011/12 eleverna Höstterminen 18 augusti - 22 december Vårterminen 10 januari - 12 juni se även Studentexamen Lovdagar 3 okt, 31 okt - 4 nov, 22 nov, feb, 13 mars, april, 27 april, 30 april Se även studentexamen Mentor är en lärare med elevvårdsansvar och informationsansvar för ett antal elever under deras gymnasietid. Aktuell mentorslista finns på vår hemsida under information/verksamhet/ läsåret samt i del 3 i vademecum. Finns även rutin för mentorskap i verksamhetshandboken. Mentor ansvarar för: att informationshäftet Vademecum gås igenom med eleverna vid läsårets början att uppstartsdagar genomförs vid varje läsårsstart. att elevens individuella studieplan/utvecklingsplan upprättas och hålls aktuell att en elevs eventuella åtgärdsprogram följs att föra utvecklingssamtal med eleven minst en gång per termin att ha schemalagd mentorstid om minst 20 minuter varje vecka att när elev har hög frånvaro, uteblir från skolan eller har upprepade sena ankomster föra samtal med denne att när elev har svårigheter att uppnå godkända ämneskunskaper föra samtal med denne ansvarar för att i samråd med programrektor besluta om kontakt med EHT. Detta sker om eleven har: - mer än 10% frånvaro - att det framkommer studiesvårigheter vid samtal - att eleven uppvisar inlärningshinder att bevilja ledighet i upp till 6 dagar dock högst 3 dagar i följd om det inte påverkar elevens studiesituation negativt. Skolan har en restriktiv hållning till elevers ledighet. se Ledighet i elevens Vademecum. att information förmedlas till och från skolledningen, eventuellt för vidarebefordran till hemmet. Miniräknare Information kommer att ges av er matematiklärare. Mobbning: Skolan har en likabehandlingsplan som tydligt beskriver skolans skyldigheter och åtaganden vid mobbning eller kränkande behandling. Om du ser eller själv blir utsatt för mobb-

15 ning eller kränkande behandling ska du kontakta din mentor eller någon rektor. Mobiltelefoner/MP3: Mobiltelefoner/MP3-spelare får ej användas under lektionstid/ provtillfälle och skall därför vara avstängda innan lektionen/provtillfället påbörjas. Används telefon/mp3-spelare under lektionstid/provtillfället har läraren rätt att omhändertaga den/ dessa och de återfås efter skoldagens slut. Se även Rektorsvarning samt Fusk i del 3 Nationella prov ska utgöra ett stöd vid lärarens bedömning. Det är inte fråga om ett examensprov och provet är inte ensamt avgörande för en enskild elevs betyg på kurs. Det som mäts med nationellt prov är en del av det som skall ingå vid helhetsbedömningen av en elevs kunskaper vid betygssättningen i en kurs.(skolverkets information om Nationella prov). Provdatum finns på kalendariet, se kalendarium. Nobelt pris: Stipendiater i åk 3 utses till Ett nobelt pris inom ämnesområdena litteratur, fysik, kemi, medicin, fred, kultur och ekonomi. Stipendiet går till den elev i åk 3 som vid halvårsskiftet har uppnått det bästa studieresultatet i resp. ämne Fredspriset delas ut till den elev som aktivt arbetat med och deltagit i skolans demokratiska processer. Varje stipendiat erhåller 1500 kronor och har utsetts av ämnesgruppens lärare. Stipendiet utdelas i samband med luciafirandet. Närvaro: I och med att eleven är antagen till gymnasieskolan och börjat sin utbildning har eleven också accepterat att följa de regler som gäller vid skolan. Sen ankomst och frånvaro utan giltigt skäl kan inte accepteras av skolan, lika lite som av vilken arbetsplats som helst. Se även Frånvaro Parkering av cyklar, mopeder och motorcyklar: Cyklar, mopeder och motorcyklar ska parkeras på angiven parkeringsplats. Dessa ska ej utnyttja bilparkeringen! På den södra parkeringen är det hänvisat för dessa fordon att parkera nere vid cykelställen. På den norra parkeringen är det hänvisat till ett utrymme mitt emot busshållplatsen. Ingen parkering får ske utanför östra ingången då det hindrar utryckningsfordon. Programbyte: Om byte av ett program är aktuellt, skall eleven först ta kontakt med sin mentor, vilken sedan kan hänvisa eleven vidare till studie- och yrkesvägledare. Projektarbete: I årskurs 3 ska eleven göra ett projektarbete, som ger 100 gymnasiepoäng. Arbetet kan genomföras individuellt eller i grupp. Kursen i projektarbete påbörjas redan under VT i årskurs 2. Elev i åk 3 som är osäker på vem som är handledare tar kontakt med sin mentor. Prövningar: Elev som har fått betyget IG - Icke godkänt - kan pröva för ett högre betyg på kursen. Detta kan göras kostnadsfritt under gymnasietiden eller senast första prövningsperioden efter slutförd gymnasieutbildning. Vid annat tillfälle uttages en avgift på 500 kronor.

16 Elev som fått minst betyget G - Godkänt - får pröva för ett högre betyg endast efter slutförd gymnasieutbildning, dvs sedan slutbetyget utfärdats, kostnad 500 kr. Anmälan till prövning skall göras på förtryckt blankett. Vid alla anmälningar till prövning ska en depositionsavgift erläggas på 150 kronor per prövning. Denna återbetalas när eleven utfört provet. Då elev uteblivit tillfaller ersättningen huvudman. Kontakta Ewa Goliat på expeditionen. Prövningar läsåret 11/12 Period Anmälan senast aug - 9 sept 17 juni nov - 9 dec 28 okt mars - 30 mars 10 feb maj - 18 maj 6 april 12 Reducerat program: En elev kan befrias från undervisningen i en eller flera kurser, om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt. Beslut enligt denna paragraf fattas av rektor. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för genomgång av studiesituationen. Rektorsvarning: Om en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande eller en allvarligare förseelse skall rektor försöka utreda orsaken till beteendet. Vid behov skall skolläkare och annan företrädare för elevvården medverka vid utredningen. Med ledning av vad som framkommit vid utredningen skall rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektor får därvid tilldela eleven en skriftlig varning. I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall vårdnadshavarna snarast underrättas om åtgärd som avses i andra stycket. Rökning: Enligt tobakslagen är rökning inte tillåten på skolans område. Skolans område definieras på karta som finns uppsatt på dörrarna vid ingångarna samt i del 3 i vademecum. Överträdelse kommer att hanteras som alla andra lagöverträdelser. Sjukfrånvaro se Frånvaro Skador och sjukdomar akuta: Se Åtgärder vid akuta skador och sjukdomar i del 3 i vademecum. Se även Arbetsskadeanmälan. Skoldagen är från Detta är tid som skolan disponerar och fylls med aktiviteter. Skolkonferens: Genomförs enligt GyF 4 kap Se översiktskalendariet i del 3 i vademecum eller kalendariet på skolans hemsida. Skollunch ges alla elever vid gymnasieskolan. Du som av hälsoskäl måste erhålla speciell kost kontaktar köket. Vi ber alla respektera de lunchtider ni tilldelats enligt schemat.

17 Skolkort Se busskort Skolpsykolog: Mikael Odhage tfn och Gudrun Foslund tfn , träffas efter överenskommelse. Slutdatum för kurs: Se Ändring av slutdatum för kurs för enskild elev Studentavslutning 2012: Studenten för Åk3 kommer att vara fredagen den 25 maj. Åk1 och 2 har skolavslutning den 12 juni. Studieavbrott: Om elev vill avgå från gymnasieskolan utan att ha slutfört utbildningen, ska eleven anmäla detta skriftligt till rektor. Dessutom ska alltid mentor och kurator eller studieoch yrkesvägledare kontaktas före avbrott. Studiebidrag: Se separat information i del 3 Studieteknik: Om man vill bli bra i höjdhopp, måste man lära sig en god teknik. Den gör att man lättare tar högre höjder. På samma sätt behöver man en god teknik när man studerar. Men varken för höjdhopp eller för studier finns det en teknik som passar för alla. Man måste själv söka sig fram till och pröva den teknik som passar en själv bäst. Men för att kunna välja en bra teknik måste man veta vad man har att välja mellan. Det finns böcker om studieteknik; läs gärna någon. Du kommer att få viss information i en del ämnen; lyssna och tänk efter: Vilken teknisk utformning av studiearbetet passar mig bäst? Några av de råd du träffar på i de här böckerna gäller de flesta studerande: I skolan: Var uppmärksam och aktiv under lektionerna. Anteckna det som du finner värt att veta. Engagera dig i diskussionerna! Fråga när du inte förstår! Opponera dig när du inte tror! Vid hemuppgiften: Två råd är särskilt viktiga, när det gäller hemarbetet: planera och jobba aktivt. En stor del av framgången med studiearbetet hänger på planeringen. Några av oss är ovilliga planerare. Men vi måste planera för vår egen skull. Rena självbevarelsedriften bör få oss att planera. Det är som regel inte det arbete vi utför som tröttar oss, utan det vi vet att vi har framför oss att ta itu med. Hur du är aktiv spelar inte så stor roll. Anteckna, förhör dig själv, gör understrykningar eller hitta på något annat sätt. Tag vara på den! Allt du läser och hör har dessutom alltid något att göra med vad du jobbar med i skolan. Det ger dig också vidgade vyer, det berikar ditt ordförråd och gör det roligare att studera. På fritiden: Det är slut på den tid när man lärde sig saker och ting bara i skolbänken och vid skrivbordet hemma. Radio, TV och tidningar ger dig färsk kunskap varje dag. Studieverkstad: För elever som vill ha extra hjälp inför större provtillfällen som t ex nationella prov eller behöver en lugn plats för läxläsning. Studieverkstaden håller till i sal vid foajen vid trappan i mittuppgången. Öppettider meddelas vid terminsstart via info tv:n

18 Städning av klassrummen: När sista lektionen för dagen är slut skall stolarna i klassrummet sättas upp på bänkarna så att salen kan städas. Fönster ska stängas, lampor släckas och dörrar låsas. Stöd-, special- och särskild undervisning: Vid behov kontakta specialpedagog. Stölder förekommer tyvärr även vid vår skola. Då skolan saknar resurser att ersätta ens självrisk, uppmanas alla att låta bli att ta med dyra kläder eller för mycket pengar till skolan. Den som måste ha pengar med sig bör förvara dem på ett sådant sätt att de inte stjäls. Samma sak gäller för mobiltelefon och datorer. Vi rekommenderar att var och en ser över sitt försäkringsskydd. SYV Studie- och yrkesvägledning är ett obligatoriskt inslag i skolarbetet under hela gymnasietiden i den ordinarie undervisningen, och ges i form av särskild information, med lektioner och individuella samtal med studie och yrkesvägledare. Boka gärna tid för individuella samtal. Se under befattningshavare i del 1 för kontaktperson och telefonnummer. Urkund: Se separat information i del 3. Se även Inlämning av skriftligt material. Utlandsresa: Vid utlandsresa med skolan skall du medtaga ett bevis från försäkringskassan. Kontakta din försäkringskassa för ett försäkringskort. Se också över er reseförsäkring t ex via hemförsäkringen. Utlåning av läroböcker: Läroböcker lånas ut via biblioteket. Vademecum heter denna bok. Det kommer av latinets vade mecum = gå med mig och användes förr som benämning på handbok, hjälpreda. Vaktmästeriet ombesörjer försäljning, endast kortbetalning, av pennor, block med mera och är behjälpliga vid kopiering. Behöver ni hjälp med större kopieringsarbeten kontakta vaktmästeriet i god tid. Se även kopiering. Öppettider hos vaktmästeriet är , , Verksamhetshandboken: Är en handbok som innehåller alla viktiga övergripande rutiner som syftar till att säkerställa kvalitén i skolan samt göra arbetet lättare Den finns att hitta på Fronter. är adressen till vår hemsida. Ämnen, kurser och betyg. På gymnasiet, liksom i grundskolan, läser du olika ämnen. Varje ämne du läser, är indelat i kurser. Kurserna bygger ofta på varandra. För varje kurs du läser

19 får du poäng. Antalet poäng du får för en kurs är ett mått på kursens omfattning. För tvåor och treor finns det kärnämneskurser, karaktärsämneskurser, valbara kurser och individuellt val. För ettans elever delas kurserna upp i gymnasiegemensamma kurser, karaktärsämneskurser (programgemensamma och inriktningsspecifika), programfördjupningskurser och individuellt val. Man får betyg i varje kurs. Se Betyg. Ändring av studieplan: Studie och yrkesvägledaren skall vara delaktig i de ändringar i studieplanen som eleven önskar genomföra. Rektor beslutar i ärendet. Blankett för ansökan om ändring finns på skolans hemsida.

20 Del 3

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer AKUTEN Handlingsplaner för Akuta situationer Innehåll: Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6 Sid. 7 Sid. 8 Sid. 9 Viktiga telefonnummer Brand Utrymningsplan för vissa rum Akuta sjukdomstillstånd När

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011

INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 1 INFORMATION OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR: Höstterminen 2011 SKOLANS ADRESS: Katrineholms kommun Tel nr : 0150-569 91 ELLWYNSKA SKOLAN Fax nr: 0150-512 80 641 80 KATRINEHOLM BESÖKSADRESS: Trädgårdsgatan

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Elevhandbok Läsåret 2013 2014

Elevhandbok Läsåret 2013 2014 Elevhandbok Läsåret 2013 2014 www.porthalla.se Varmt välkommen till Porthälla gymnasium På Porthälla vill vi att eleven ska synas. Vi tycker att det är viktigt med goda relationer mellan lärare och elever

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg

2014-09-29. Nya tillträdesregler. Leif Strandberg Nya tillträdesregler Leif Strandberg Nya tillträdesregler - bakgrund Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29, feb 2004) Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140,

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Information från A-Ö. Adresser och personal

Information från A-Ö. Adresser och personal Information från A-Ö Adresser och personal Rektor Bo Svensson 0512-57035 bo.svensson@essunga.se Studie och yrkesvägledare Gunnel Thonander0512-57036 gunnel.thonander@essunga.se Vuxensamordnare Tjänstl.

Läs mer

Information inför Det som tas upp är följande...

Information inför Det som tas upp är följande... Information inför Det som tas upp är följande... Utbildning Skaraborg Program Behörighet Tillträdesregler - högskola Ansökningsförfarandet Utbildning Skaraborg Samverkan mellan 15 kommuner. Sök fritt bland

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar

Vademecum. Handbok för elever och föräldrar Vademecum Handbok för elever och föräldrar 2015-2016 Innehållsförteckning Del 1 Befattningshavare Del 2 ABC Kortfattad information om aktiviteter, regler, tillämpningar och annat nyttigt. Del 3 Bilagor

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE)

Välkommen till Nacka gymnasium. Teknikprogrammet (TE) Välkommen till Nacka gymnasium Teknikprogrammet (TE) Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Eva Rejnevall Nord, bitr rektor Krister Bergström, bitr rektor Kvällens Agenda Hänt sedan senast och vad är på

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27

SKOLSKJUTSREGLER. Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Antagen i kultur- & utbildningsnämnden 2012-11-27 SKOLSKJUTSREGLER Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns för varje skolform och regleras i skollagen för grundskola samt gymnasiesärskola

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET

MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET MAGNUS ÅBERGSGYMNASIET PM inför läsåret 2013-2014 ALLA ELEVER OCH ALL PERSONAL HÄLSAS VÄLKOMNA TILL DET NYA LÄSÅRET! VIKTIG INFORMATION SOM BERÖR ELEVENS STUDIER/UNDERVISNING Individuell studieplan Varje

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011

VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 VÅR SKOLA ANDERS LJUNGSTEDTS GYMNASIUM LÄSÅRET 2010 2011 Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 Linköping Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium, 581 81 Linköping Växel: 013-20 76 00 Fax: 013-13 24

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Information om vidare studier

Information om vidare studier Information om vidare studier Behörighet För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet ska Eleven ha ett slutbetyg från ett fullständigt program. Ha lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2008/2009. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2008/2009 Välkommen MJÖLBY GYMNASIUMS ORGANISATION Mjölby gymnasium består av Dackeskolan, Gymnasiesärskolan, Mjölby vuxenutbildning, Kungshögaskolan

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15

Uddevalla Gymnasieskola. Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Yrkes 2012/2013 ABC 12-08-15 Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes ABC ger dig som studerar på Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Yrkes kortfattad information inför dina

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Lindeskolan fyller 50 år

Lindeskolan fyller 50 år MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 40 2015 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Lindeskolan fyller 50 år Fredagen den 25 september fyller Lindeskolan 50 år. Den dagen ska vi fira tillsammans,

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 16 On 9/12 Lå 09/10 Dagens ros Dagen ros till er lärare på Fordonsprogrammet För det vänliga

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015

Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Torsbergsgymnasiet 2015-04-29 Plan för elevhälsan, Torsbergsgymnasiet 2014/2015 Syfte Planen syftar till att ge en tydlig struktur för de olika typer av insatser och åtgärder som är tänkbara för att främja

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Allmän information hösten 2014 våren 2015

Allmän information hösten 2014 våren 2015 Allmän information hösten 2014 våren 2015 Adressändring Adressändring anmäler du till din mentor. Anslag och affischering Vill du sätta upp något på skolans anslagstavlor kontaktar du vaktmästarna eller

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen

Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan. - Informationshäfte. Läsåret 2010/2011. Välkommen Mjölby Gymnasium - Kungshögaskolan - Informationshäfte Läsåret 2010/2011 Välkommen SKOLANS ORGANISATION Kungshögaskolan som ingår i Mjölby gymnasium har ca 600 elever och ca 70 anställda. På skolan finns

Läs mer

Elevinformation Åk 1-4

Elevinformation Åk 1-4 Anderstorpsskolan Välkommen till Anderstorpsgymnasiet Läsåret 2015/2016 Elevinformation Åk 1-4 www.anderstorpsskolan.se På hemsidan hittar du aktuell information om skolan och vad som händer på skolan.

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola!

Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! ! Information till Filbornaskolans elever läsåret 2014--2015 Varmt VÄLKOMMEN till en BRA skola! I detta dokument, som du har hittat på skolans hemsida, finns information som varje elev på Filbornaskolan

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. INFORMATION A-Ö Betyg Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts. Bibliotek På skolan finns ett bibliotek där du kan söka information för skolarbeten, låna böcker

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun Gäller från 1 juli 2011 Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 10 32 och kapitel 11 31 Skolskjuts i hemkommunen

Läs mer