Vademecum. Handbok för elever och föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vademecum. Handbok för elever och föräldrar 2011-12"

Transkript

1 Vademecum Handbok för elever och föräldrar

2 Innehållsförteckning Del1 Befattningshavare Skolledning, administrativ personal, servicepersonal, skolhälsa, studieoch yrkesvägledare, specialpedagog Organisation, vision och övergripande mål Del 2 ABC Kortfattad information om aktiviteter, regler, tillämpningar och annat nyttigt. Sökorden återfinns i bokstavsordning. Del 3 Bilagor med utförligare information. Under del 2 hänvisas det vid vissa sökord till dessa sidor. Översiktkalendarium för läsåret 10/11 Mentorslista Information om studiehjälp/studiemedel Urkund Policy för hantering av plagiat och annat fusk Meritpoäng och områdeskurser Netclean Cafeterian Åtgärder vid akuta skador och sjukdomar Rutiner vid risk för blodsmitta Policy för drogtest IF olycksfallsförsäkring (gäller elever) Åtgärder vid brand Karta över skolans område Att tänka på om du vill plugga vidare

3 Del 1

4 Befattningshavare Skolledning Gymnasiechef Catrine Berglund tfn Verksamhetsansvarig Personalansvarig för administrativ personal, vaktmästare. Leder arbetet i elevvårdsteamet. Rektor Jonas Andersson tfn Program- och personalansvarig för ES, FG, HP, HA, EK, SP, SA Rektor Marita Lindman-Johansson tfn Program- och personalansvarig för BF, Gysär, Särvux och IM Rektor Matthias Nordgren tfn Program- och personalansvarig för EE, EC, FP, FT, IN, IP, TE Rektor Stefan Hagebring tfn Program- och personalansvarig för OP, VO, SFI, OP-vux, Gyvux, Gruv Administration Schema- och systemansvarig Mikael Sepp tfn Ansvarig för schemaläggning och vissa av skolans datasystem. Skolassistent Ewa Goliat tfn Prövningar, diariet, ekonomi, expeditionen, info-tv:n, kommunityn Skolsekreterare Annika Johansson tfn Personaladministration, sjukanmälan personal, info-tv:n, kommunityn Skolassistent Catharina Claesson tfn Elevregistrering på gymnasieskolan, individuella val, estetisk verksamh., betygsdokumentation, studiebidrag, systemansvarig IST. Skolsekreterare, Vuxenutb. Karin Boström tfn Elevregistrering, schemaläggning, frånvaro, CSN Skolsekreterare Kristina Tyrén tfn Intagningsfrågor, busskort, inackorderingstillägg

5 Samordnare Karin Torsborn tfn Ekonomi Samordnare vuxenutb. Christian Jonsson tfn Samordnare lärcentrum, data- och tekniksupport, passerkort Elevhälsan Skolsköterska Anna Hessling tfn Daglig mottagning för ungdomsgymnasiet. Hälsovårdsrådgivning och viss sjukvård. Träffas kl Skolkurator Lotta Johansson tfn Information och råd till elever och föräldrar i personliga, sociala och studieekonomiska frågor, försäkringar. Specialpedagog Anna Kjöllerström tfn Specialpedagog Annelie Lidberg tfn Hjälp och stöd vid studiesvårigheter av olika slag. Upprättar åtgärdsprogram och anpassar studiesituationen. Studie och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledare Inger Carlsson tfn Studie- och yrkesvägledning för programmen ES, FG, HP, MP, SP Arbetare tisdag, onsdag och torsdag fm Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen Anki Nyman tfn Träffas enligt överenskommelse på lärcentrum Studie- och yrkesvägledare Johan Hörnfeldt tfn Studie- och yrkesvägledning för programmen BF, EC, FP, IP, NV, NS, OP, TE Arbetar onsdag, torsdag och fredag. Studie- och praktiksamordnare för särskolan Eva Carlbohm tfn Planering samt uppföljande verksamhet gällande praktikplatser på särskolan. Ansvarig för utslussning av särskolans elever. Träffas efter överenskommelse. Studie- och praktiksamordnare för IV Friedrich Baihofer och Elisabeth Eiming tfn Undervisning samt uppföljande verksamhet och ungdomsplatser på IV. Träffas efter överenskommelse.

6 Bibliotek Bibliotekarie Peter Rydén tfn Biträder elever och lärare med råd och förslag om bokval och studieteknik.. Biblioteksassistent Carin Lindh tfn Biträder elever och lärare med råd och förslag om bokval och studieteknik. Vaktmästare, fastighetsskötare Vaktmästare Ulf Nordlund och Sten-Olof Svantesson tfn Ombesörjer skolmateriel, kopiering och läromedelsbeställningar. Lokaluthyrning. Reparationer av inventarier och lås. Post och transporter. Fastighetsskötare Lars Ahlin tfn Fastighetstillsyn, värme och ventilation. Organisation Gymnasieskolan Program: BF Barn- och fritidsprogrammet EE El- och energiprogrammet EC Elprogrammet ES Estetiska programmet EK Ekonomiprogrammet FP Fordonsprogrammet FT Fordon- och transportprogrammet FG Specialutformat program Företagarprogrammet HP Handel- och administrationsprogr. HA Handel- och administrationsprogr. IV Individuella programmet IN Industritekniska programmet IP Industriprogrammet MP Medieprogrammet TE Teknikprogrammet NA Naturvetenskapsprogrammet NV Naturvetenskapsprogrammet OP SA SP VO Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Gymnasiesärskolan Program: IVSÄR Individuella programmet SMSär Industriprogrammet, Hotell och restaurang och Barn- och fritid (specialutformade program) Vuxenutbildningen Erbjuder grundläggande kurser på gymnasial nivå. SärVux Kurser motsvarande grundläggande och gymnasiala kurser i särskolan. SFI Svenska för invandrare

7 Övergripande mål Skolledarnas yrkesetik: Lärarnas yrkesetik: eller Gemensamma regler för Tingsholmsgymnasiet: Alla är ett föredöme vad gäller kamratskap, omtanke och trivsel. Alla visar ett respektfullt uppträdande. Alla på skolan har rätt till en ostörd studie- och arbetsmiljö och slipper kränkningar av alla slag. Alla är på rätt plats i rätt tid med rätt utrustning. Alla lämnar sin plats i god ordning. Ytterplagg används inte i klassrummen. Man slänger skräp i sopkorgarna och papper för återvinning i papperslådorna. Kom ihåg att vi alla är inte bara ansvariga för det vi gör, utan även det vi inte gör.

8 Del 2

9 ABC för Tingsholmsgymnasiet är det du just nu läser. Denna är ett komplement till vår hemsida och kommunens intranät, kommunityn, och ni kommer därför att finna många hänvisningar till vår hemsida och kommunens intranätsida, kommunityn. Adressändring: Elev som vill anmälan om adressändring gör det till expeditionen samt till sin mentor. Adressändring måste också ske till lokala skattemyndigheten då våra register bygger på de uppgifter som finns där. Anslagstavlor finns på åtskilliga ställen i skolan. Elevrådet har sin informationstavla i korridor AA vid sin expedition. Studie- och yrkesvägledaren lämnar information på anslagstavlan utanför sin expedition i korridor AA. På anslagstavlor utanför cafeterian och i korridorer AB -AF får elever och de som arbetar vid skolan annonsera eller affischera. Alla affischer som ska anslås på skolan skall vara godkända av rektor och signerade innan de får sättas upp. Detta gäller även A4 kopior som t ex klasser, elevrådet, kören m fl anslår på skolan. Alla affischer som saknar godkännande kommer att plockas bort omgående. APL åk1/apu åk2 och 3: Arbetsplatsförlagd utbildning förekommer på flertalet av programmen. Skolan svarar för resekostnader till och från arbetsplats i form av busskort eller i särskilda fall ersättning om max 18:50 kr/mil. Ersättning räknas och utbetalas om grundregeln 6 km från bostad till arbetsplats uppfylls. Skolan svarar för lunchkostnad med 35 kr/ dag. Blankett för ansökan om mat- och reseersättning finns på expeditionen. Arbetsskadeanmälan/tillbud avseende elever: Anmälan skall lämnas till Skolsköterskan på särskild blankett som finns hos henne. Betyg sätts på alla kurser eleven slutför. I gymnasieskolan tillämpas liksom i grundskolan den så kallade målrelaterade betygssättningen. Se Betygskriterier. Betygsstegen är IG, G, VG och MVG. Observera att IG är ett betyg.(gäller åk 2-3) Betygsstegen A-F där F står för Icke godkänt resultat. (Gäller åk1) Vid betygssättning på en kurs skall läraren använda de betygskriterier eller kunskapskrav, se betygskriterier och kunskapskrav, som är fastställda för kursen. Betygskriterier och kunskapskrav är de krav som ställs på eleven för att få ett visst betyg i en kurs. Denna information skall eleverna få av sin lärare. De går också att hämta på skolverkets hemsida. Biblioteket kan hjälpa eleven med lån ifrån alla kommunens bibliotek, fjärrlån, lån av talböcker, daisyskivor, blindskriftsböcker och daisyspelare. Bibliotekspersonalen hjälper gärna till med att skaffa material till projektarbeten. De hjälper även gärna till med informationssökningsproblem. Se även utlåning av läroböcker.

10 Brandlarm igångsätts automatiskt från rökdetektorer. I varje sal är anslaget vad som skall göras vid brandlarm. Det är av synnerlig vikt att instruktionerna följes vid brandlarm. Informationstavlor finns uppsatta i korridorerna. Om brand uppstår kontakta omedelbart skolans expedition! Utförlig utrymningsplan finns i del 3 i denna bok LÄS DEN! Brandsignalen är ringsignal genom högtalare och telefoner. Busskort: ÅK1: Berättigade åk1-elever som har lämnat ansökan till skolan, får sitt busskort första skoldagen. Elever som av olika anledningar ej har lämnat någon ansökan kan erhålla ett skolstartskort som gäller t o m 15 september ÅK 2-3: Även elever som är berättigade till busskort i åk 2 och 3 och har lämnat in sin ansökan, får sitt nya busskort första skoldagen. Busskortet från föregående läsår kan eleverna även använda i början på höstterminen, dessa är giltiga till den 15/9-10 och bytes mot det nya busskortet. Busskortet för läsåret 2011/12 är giltigt vardagar 8/8-22/12 samt 9/1-15/6 mellan kl och gäller för obegränsat antal resor under giltighetstiden. Kortet är giltigt under läsårets övriga lovdagar. OBS. Busskortet har även en programmerad giltighet för starten av höstterminen 2012, 6/8 15/ Byte av program: Se Programbyte Cafeteria finns och håller öppet under skoldagar. Endast betalning med kort är möjlig. Se även del 3 Datorer finns att tillgå i biblioteket. Dolda funktionshinder: För att strukturera upp studierna och undervisningssituationen ska ett åtgärdsprogram upprättats tillsammans med elev, föräldrar/vårdnadshavare, mentor och specialpedagog. Detta görs för att eleven ska få förutsättningar att lyckas med sina gymnasiestudier. Individuell kurs utifrån funktionshindret kan i vissa fall erbjudas utöver ordinarie schema. Drogtestpolicy: Se i del 3 Elevrådet: Information om Elevrådet finns på Tingsholms hemsida. Elevrådsexpeditionen ligger i AA-korridoren. Elevskåp: Varje elev får disponera ett skåp fr o m 15 augusti t o m 15 juni. Sedan görs en inventering av skåpen och de förbereds för nya elever inför höstterminsstart. Eleven ombesörjer köp av eget hänglås, därefter ansvarar eleven för att skåpet är låst. Observera att elevskåpen inte är elevens privata utrymme. Skolan kan i vissa situationer ta beslut om att öppna skåp. Detta gäller exempelvis vid misstanke om brottslig verksamhet såsom droger eller stölder.

11 E-post elever: Alla elever får en e-postadress när de skrivs in i skolan. E-postadressen följer eleven under hela skoltiden och det är via denna som all eventuell mailkommunikation med lärare och skolan i övrigt ska ske. Via det trådlösa nätverket och hemifrån nås e-posten på adress: portal.ulricehamn.se eller så går man in på kommunityn via Ulricehamns kommuns hemsida och väljer min e-post via box till höger på förstasidan. Nya elever får sitt datakonto via expeditionen. Externa organisationer: Policy för närvaro av externa organisationer. Alla partier som är representerade i riksdagen samt föreningar och organisationer som vilar på demokratiska grunder och värderingar och inte strider mot svensk lag och läroplanen kan ges möjlighet att få närvara på skolan. Dock skall medgivande finnas från rektor innan. Rektor skall även informeras om uppdragets innehåll och under vilka former det kommer att ske. Rektor ansvarar för skolans personal och elevers säkerhet och trygghet och kan därför kan vissa förfrågningar få avslag. Frånvaro elever: Kan eleven p g a sjukdom eller annan orsak ej komma till skolan ska detta anmälas senast kl sjukdagarna till tfn Om elev p g a sjukdom eller andra omständigheter måste lämna skolan före skoldagens slut, ska detta anmälas till mentor eller på särskild lapp som finns vid expeditionen. All frånvaro kontrolleras kontinuerligt. Vid tio timmars ogiltig frånvaro och /eller sporadisk frånvaro kontaktas eleven av mentor för samtal. Förbättras inte frånvarosituationen inom en tvåveckorsperiod anmäler mentor ärendet till rektor. Skolan har skyldighet att rapportera frånvaro till CSN som fattar beslut om studiebidrag skall utgå. Se även Kontakt med hemmet, när elev är myndig. Fusk i vilken form det än må vara får inte förekomma. Det är en allvarlig förseelse och hanteras av läraren i samråd med rektor. Fusk meddelas alltid omyndiga elevers föräldrar. Fusk kan påverka betyget. Vid fusk utgår rektorsvarning vilket kan leda till avstängning. Se även Inlämning av skriftligt material och Policy för fusk i del 3 Förlängd undervisning: Om eleven av olika skäl har svårt för att följa den vanliga studietakten på gymnasieskolan så kan eleven få möjlighet att förlänga sin gymnasieutbildning om särskilda skäl. Eleven läser då ett färre antal ämnen och kurser varje år. Försäkring: Kommunen har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring i IF, Se bilaga i vademecum, för skolans elever. Denna försäkring gäller såväl skoltid som fritid. För mer information kontakta kurator. Försäkringsbeskeden finns även på och utbildning/basfakta. Se även Utlandsresa Gymnasiebehörighet: För att bli antagen till ett nationellt program måste eleven ha minst betyget godkänt i ämnena Svenska/Engelska/Matematik i slutbetyget från grundskolan. Samt

12 i 5 ytterligare ämnen vid ansökan till yrkesprogram och 9 ytterligare ämnen vid ansökan till högskoleförberedande program. Handlingsplan om krisberedskap i skolan: Handlingsplanen finns i vademecum som är utlagd på kommunityn samt under informationsdokument-verksamhet-handlingsplaner på skolans hemsida. Inackorderingstillägg kan du få för att bosätta Dig på studieorten. Se även i del 3 Individuellt specialutformat program (gäller åk2 och 3): Ett individuellt specialutformat program kan erbjudas efter beslut av rektor. Det kan utformas på ett sätt som passar en enskild elev. Planering för individuellt specialutformat program ska vara genomförd före Åk3 höstterminsstart. Se även nationella program.. Informationstv:n visar information i första hand för elever. Information och påminnelser med viss framförhållning visas samt även information av akutare art som t ex inställda lektioner. Vill du att någon information ska visas på tv:n så kontakta informationsansvarig Annika Johansson vid expeditionen. Inlämning av skriftligt material: Alla inlämningsuppgifter ska skickas via Urkund. Information runt hur detta ska ske fås genom läraren i respektive ämne. Upptäcks det att materialet är plagierat bedöms inte arbetet. Se även del 3 i Vademecum samt även Fusk. Kalendarium: För varje termin upprättas ett översiktligt kalendarium, i vilket uppgifter om alla aktiviteter utom lektioner finns angivna. Kalendariet finns tillgängligt på kommuntiyn i Tingsholms boxen samt finns det en länk på Fronter. Kommunity: Kommunity är kommunens intranät. Du når den via startsidan på skolans datorer eller hemifrån via kommunens hemsida. Login är detsamma som på skolan Koncentrationssvårigheter: Specialpedagog upprättar åtgärdsprogram för att stödja eleven i studierna. Se även Åtgärdsprogram. Kontakt med hemmet, när elev är myndig. Huvudregeln är sekretess och tystnadsplikt gentemot elevens föräldrar. Uppgift av känslig karaktär, som omfattas av elevvårdssekretess, är olämpligt att diskutera med föräldrarna utan elevens samtycke. För myndig elev som bor hemma gäller att föräldrarna är ekonomiskt ansvariga vilket innebär att vid frågor som kan påverka familjens ekonomi informeras föräldrarna och eleven. Uppgifter om eleven som är offentliga, dvs inte omfattas av sekretess, t ex frånvaro, betyg, rektorsvarning eller elevvårdsbeslut kan lämnas ut

13 på förälders begäran på skolans eget initiativ, efter att eleven själv har haft möjlighet att lösa sina skolsvårigheter. Kontantlös skola: Från och med höstterminen 2005 har vi en kontantlös skola. För att fortfarande ge våra elever möjlighet att kunna göra inköp på skolan har vi i samarbete med bankerna i Ulricehamn: SEB, Handelsbanken och Ulricehamns Sparbank, arbetat fram ett förmånligt avtal för alla gymnasieelever på Tingsholmsgymnasiet. Alla elever har erbjudits att på sin bank i Ulricehamn rekvirera ett bankkort som i detta fallet är ett Maestrokort Kortet kan eleven sedan använda t ex i skolans cafeteria, vid inköp hos vaktmästarna, vid köp av miniräknare och biljetter till skolans olika arrangemang m m. Det finns ingen gräns för hur stort eller litet inköpsbeloppet behöver vara. Kortet gäller även i butiker och i uttagsautomater anslutna till Maestro/Cirrus i och utanför Sverige. Vid frågor kontakta skolledningen eller er bank. Kopiering: Eleverna har tillgång till en kopieringsmaskin i biblioteket. Om ett större antal kopior behövs (från 10 och fler), kan beställning göras hos vaktmästarna till en kostnad av 50 öre/sv-v kopia A4, 75 öre/sv-v kopia A3, 1 kr/färgkopia A4, 1,25 kr/färgkopia A3. Krisgrupp finns på skolan. I den ingår skolledningen, skolsköterskan, skolkuratorn och kyrkoherde Carl Sjögren. Mer information om krisgruppen finns på vår hemsida Information/verksamhet/handlingsplaner. Krisplan finns på Fronter i rummet skoldokument. Kränkande behandling: Se Mobbning Kursutvärdering: Läraren ska se till att alla elever vid kursslut gör en kursutvärdering. Underlaget från utvärderingen är en viktig del i arbetet med skolans utveckling. Kursutvärderingar görs via fronter. Kunskapskrav: Se betygskriterier och kunskapskrav. Kör och orkester: Tycker du om att sjunga och spela är du välkommen att vara med. Orkestern repeterar tisdagar , kören repeterar tisdagar Ledighet skall ansökas om i god tid. Mentor får besluta om elevs ledighet upptill 6 dagar per läsår dock högst 3 dagar i följd. Ansökan vilken överstiger 6 dagar per läsår eller 3 dagar i följd beslutas av rektor. Omyndiga elevers lovansökan skall undertecknas av vårdnadshavare. Beviljad ledighet ger ingen rätt till stödundervisning utan ansvaret att komma ikapp skolarbetet åligger eleven. Blankett för ansökan om lov finns på Fronter.

14 Likabehandlingsplan: Jämställdhetsplan för barn- och utbildningsförvaltningen finns i Barn- och utbildnings box på kommunityn under dokument A-Ö. Likabehandlingsplan för Tingsholm finns på Fronter i rummet skoldokument. Läroböcker får eleverna tillgång till i form av lån, gåvoböcker eller klassuppsättning. Förlorade låneböcker ersätts av eleven till skolan till nyanskaffningsvärde, dock minst 200 kronor Läs- och skrivsvårigheter: Specialpedagog erbjuder olika slags stöd i undervisningen samt genomförande av eventuell utredning. Läsårstider 2011/12 eleverna Höstterminen 18 augusti - 22 december Vårterminen 10 januari - 12 juni se även Studentexamen Lovdagar 3 okt, 31 okt - 4 nov, 22 nov, feb, 13 mars, april, 27 april, 30 april Se även studentexamen Mentor är en lärare med elevvårdsansvar och informationsansvar för ett antal elever under deras gymnasietid. Aktuell mentorslista finns på vår hemsida under information/verksamhet/ läsåret samt i del 3 i vademecum. Finns även rutin för mentorskap i verksamhetshandboken. Mentor ansvarar för: att informationshäftet Vademecum gås igenom med eleverna vid läsårets början att uppstartsdagar genomförs vid varje läsårsstart. att elevens individuella studieplan/utvecklingsplan upprättas och hålls aktuell att en elevs eventuella åtgärdsprogram följs att föra utvecklingssamtal med eleven minst en gång per termin att ha schemalagd mentorstid om minst 20 minuter varje vecka att när elev har hög frånvaro, uteblir från skolan eller har upprepade sena ankomster föra samtal med denne att när elev har svårigheter att uppnå godkända ämneskunskaper föra samtal med denne ansvarar för att i samråd med programrektor besluta om kontakt med EHT. Detta sker om eleven har: - mer än 10% frånvaro - att det framkommer studiesvårigheter vid samtal - att eleven uppvisar inlärningshinder att bevilja ledighet i upp till 6 dagar dock högst 3 dagar i följd om det inte påverkar elevens studiesituation negativt. Skolan har en restriktiv hållning till elevers ledighet. se Ledighet i elevens Vademecum. att information förmedlas till och från skolledningen, eventuellt för vidarebefordran till hemmet. Miniräknare Information kommer att ges av er matematiklärare. Mobbning: Skolan har en likabehandlingsplan som tydligt beskriver skolans skyldigheter och åtaganden vid mobbning eller kränkande behandling. Om du ser eller själv blir utsatt för mobb-

15 ning eller kränkande behandling ska du kontakta din mentor eller någon rektor. Mobiltelefoner/MP3: Mobiltelefoner/MP3-spelare får ej användas under lektionstid/ provtillfälle och skall därför vara avstängda innan lektionen/provtillfället påbörjas. Används telefon/mp3-spelare under lektionstid/provtillfället har läraren rätt att omhändertaga den/ dessa och de återfås efter skoldagens slut. Se även Rektorsvarning samt Fusk i del 3 Nationella prov ska utgöra ett stöd vid lärarens bedömning. Det är inte fråga om ett examensprov och provet är inte ensamt avgörande för en enskild elevs betyg på kurs. Det som mäts med nationellt prov är en del av det som skall ingå vid helhetsbedömningen av en elevs kunskaper vid betygssättningen i en kurs.(skolverkets information om Nationella prov). Provdatum finns på kalendariet, se kalendarium. Nobelt pris: Stipendiater i åk 3 utses till Ett nobelt pris inom ämnesområdena litteratur, fysik, kemi, medicin, fred, kultur och ekonomi. Stipendiet går till den elev i åk 3 som vid halvårsskiftet har uppnått det bästa studieresultatet i resp. ämne Fredspriset delas ut till den elev som aktivt arbetat med och deltagit i skolans demokratiska processer. Varje stipendiat erhåller 1500 kronor och har utsetts av ämnesgruppens lärare. Stipendiet utdelas i samband med luciafirandet. Närvaro: I och med att eleven är antagen till gymnasieskolan och börjat sin utbildning har eleven också accepterat att följa de regler som gäller vid skolan. Sen ankomst och frånvaro utan giltigt skäl kan inte accepteras av skolan, lika lite som av vilken arbetsplats som helst. Se även Frånvaro Parkering av cyklar, mopeder och motorcyklar: Cyklar, mopeder och motorcyklar ska parkeras på angiven parkeringsplats. Dessa ska ej utnyttja bilparkeringen! På den södra parkeringen är det hänvisat för dessa fordon att parkera nere vid cykelställen. På den norra parkeringen är det hänvisat till ett utrymme mitt emot busshållplatsen. Ingen parkering får ske utanför östra ingången då det hindrar utryckningsfordon. Programbyte: Om byte av ett program är aktuellt, skall eleven först ta kontakt med sin mentor, vilken sedan kan hänvisa eleven vidare till studie- och yrkesvägledare. Projektarbete: I årskurs 3 ska eleven göra ett projektarbete, som ger 100 gymnasiepoäng. Arbetet kan genomföras individuellt eller i grupp. Kursen i projektarbete påbörjas redan under VT i årskurs 2. Elev i åk 3 som är osäker på vem som är handledare tar kontakt med sin mentor. Prövningar: Elev som har fått betyget IG - Icke godkänt - kan pröva för ett högre betyg på kursen. Detta kan göras kostnadsfritt under gymnasietiden eller senast första prövningsperioden efter slutförd gymnasieutbildning. Vid annat tillfälle uttages en avgift på 500 kronor.

16 Elev som fått minst betyget G - Godkänt - får pröva för ett högre betyg endast efter slutförd gymnasieutbildning, dvs sedan slutbetyget utfärdats, kostnad 500 kr. Anmälan till prövning skall göras på förtryckt blankett. Vid alla anmälningar till prövning ska en depositionsavgift erläggas på 150 kronor per prövning. Denna återbetalas när eleven utfört provet. Då elev uteblivit tillfaller ersättningen huvudman. Kontakta Ewa Goliat på expeditionen. Prövningar läsåret 11/12 Period Anmälan senast aug - 9 sept 17 juni nov - 9 dec 28 okt mars - 30 mars 10 feb maj - 18 maj 6 april 12 Reducerat program: En elev kan befrias från undervisningen i en eller flera kurser, om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på annat sätt. Beslut enligt denna paragraf fattas av rektor. Kontakta studie- och yrkesvägledaren för genomgång av studiesituationen. Rektorsvarning: Om en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande eller en allvarligare förseelse skall rektor försöka utreda orsaken till beteendet. Vid behov skall skolläkare och annan företrädare för elevvården medverka vid utredningen. Med ledning av vad som framkommit vid utredningen skall rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektor får därvid tilldela eleven en skriftlig varning. I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall vårdnadshavarna snarast underrättas om åtgärd som avses i andra stycket. Rökning: Enligt tobakslagen är rökning inte tillåten på skolans område. Skolans område definieras på karta som finns uppsatt på dörrarna vid ingångarna samt i del 3 i vademecum. Överträdelse kommer att hanteras som alla andra lagöverträdelser. Sjukfrånvaro se Frånvaro Skador och sjukdomar akuta: Se Åtgärder vid akuta skador och sjukdomar i del 3 i vademecum. Se även Arbetsskadeanmälan. Skoldagen är från Detta är tid som skolan disponerar och fylls med aktiviteter. Skolkonferens: Genomförs enligt GyF 4 kap Se översiktskalendariet i del 3 i vademecum eller kalendariet på skolans hemsida. Skollunch ges alla elever vid gymnasieskolan. Du som av hälsoskäl måste erhålla speciell kost kontaktar köket. Vi ber alla respektera de lunchtider ni tilldelats enligt schemat.

17 Skolkort Se busskort Skolpsykolog: Mikael Odhage tfn och Gudrun Foslund tfn , träffas efter överenskommelse. Slutdatum för kurs: Se Ändring av slutdatum för kurs för enskild elev Studentavslutning 2012: Studenten för Åk3 kommer att vara fredagen den 25 maj. Åk1 och 2 har skolavslutning den 12 juni. Studieavbrott: Om elev vill avgå från gymnasieskolan utan att ha slutfört utbildningen, ska eleven anmäla detta skriftligt till rektor. Dessutom ska alltid mentor och kurator eller studieoch yrkesvägledare kontaktas före avbrott. Studiebidrag: Se separat information i del 3 Studieteknik: Om man vill bli bra i höjdhopp, måste man lära sig en god teknik. Den gör att man lättare tar högre höjder. På samma sätt behöver man en god teknik när man studerar. Men varken för höjdhopp eller för studier finns det en teknik som passar för alla. Man måste själv söka sig fram till och pröva den teknik som passar en själv bäst. Men för att kunna välja en bra teknik måste man veta vad man har att välja mellan. Det finns böcker om studieteknik; läs gärna någon. Du kommer att få viss information i en del ämnen; lyssna och tänk efter: Vilken teknisk utformning av studiearbetet passar mig bäst? Några av de råd du träffar på i de här böckerna gäller de flesta studerande: I skolan: Var uppmärksam och aktiv under lektionerna. Anteckna det som du finner värt att veta. Engagera dig i diskussionerna! Fråga när du inte förstår! Opponera dig när du inte tror! Vid hemuppgiften: Två råd är särskilt viktiga, när det gäller hemarbetet: planera och jobba aktivt. En stor del av framgången med studiearbetet hänger på planeringen. Några av oss är ovilliga planerare. Men vi måste planera för vår egen skull. Rena självbevarelsedriften bör få oss att planera. Det är som regel inte det arbete vi utför som tröttar oss, utan det vi vet att vi har framför oss att ta itu med. Hur du är aktiv spelar inte så stor roll. Anteckna, förhör dig själv, gör understrykningar eller hitta på något annat sätt. Tag vara på den! Allt du läser och hör har dessutom alltid något att göra med vad du jobbar med i skolan. Det ger dig också vidgade vyer, det berikar ditt ordförråd och gör det roligare att studera. På fritiden: Det är slut på den tid när man lärde sig saker och ting bara i skolbänken och vid skrivbordet hemma. Radio, TV och tidningar ger dig färsk kunskap varje dag. Studieverkstad: För elever som vill ha extra hjälp inför större provtillfällen som t ex nationella prov eller behöver en lugn plats för läxläsning. Studieverkstaden håller till i sal vid foajen vid trappan i mittuppgången. Öppettider meddelas vid terminsstart via info tv:n

18 Städning av klassrummen: När sista lektionen för dagen är slut skall stolarna i klassrummet sättas upp på bänkarna så att salen kan städas. Fönster ska stängas, lampor släckas och dörrar låsas. Stöd-, special- och särskild undervisning: Vid behov kontakta specialpedagog. Stölder förekommer tyvärr även vid vår skola. Då skolan saknar resurser att ersätta ens självrisk, uppmanas alla att låta bli att ta med dyra kläder eller för mycket pengar till skolan. Den som måste ha pengar med sig bör förvara dem på ett sådant sätt att de inte stjäls. Samma sak gäller för mobiltelefon och datorer. Vi rekommenderar att var och en ser över sitt försäkringsskydd. SYV Studie- och yrkesvägledning är ett obligatoriskt inslag i skolarbetet under hela gymnasietiden i den ordinarie undervisningen, och ges i form av särskild information, med lektioner och individuella samtal med studie och yrkesvägledare. Boka gärna tid för individuella samtal. Se under befattningshavare i del 1 för kontaktperson och telefonnummer. Urkund: Se separat information i del 3. Se även Inlämning av skriftligt material. Utlandsresa: Vid utlandsresa med skolan skall du medtaga ett bevis från försäkringskassan. Kontakta din försäkringskassa för ett försäkringskort. Se också över er reseförsäkring t ex via hemförsäkringen. Utlåning av läroböcker: Läroböcker lånas ut via biblioteket. Vademecum heter denna bok. Det kommer av latinets vade mecum = gå med mig och användes förr som benämning på handbok, hjälpreda. Vaktmästeriet ombesörjer försäljning, endast kortbetalning, av pennor, block med mera och är behjälpliga vid kopiering. Behöver ni hjälp med större kopieringsarbeten kontakta vaktmästeriet i god tid. Se även kopiering. Öppettider hos vaktmästeriet är , , Verksamhetshandboken: Är en handbok som innehåller alla viktiga övergripande rutiner som syftar till att säkerställa kvalitén i skolan samt göra arbetet lättare Den finns att hitta på Fronter. är adressen till vår hemsida. Ämnen, kurser och betyg. På gymnasiet, liksom i grundskolan, läser du olika ämnen. Varje ämne du läser, är indelat i kurser. Kurserna bygger ofta på varandra. För varje kurs du läser

19 får du poäng. Antalet poäng du får för en kurs är ett mått på kursens omfattning. För tvåor och treor finns det kärnämneskurser, karaktärsämneskurser, valbara kurser och individuellt val. För ettans elever delas kurserna upp i gymnasiegemensamma kurser, karaktärsämneskurser (programgemensamma och inriktningsspecifika), programfördjupningskurser och individuellt val. Man får betyg i varje kurs. Se Betyg. Ändring av studieplan: Studie och yrkesvägledaren skall vara delaktig i de ändringar i studieplanen som eleven önskar genomföra. Rektor beslutar i ärendet. Blankett för ansökan om ändring finns på skolans hemsida.

20 Del 3

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturama.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2014/2015 Kulturama.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institution MUSIK... 3 Institution SCENKONST... 3 Institution BILD... 3 Administration... 4 Service...

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868

DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014. Utbildar för framtiden sedan 1868 DE GEERHANDBOKEN LÄSÅRET 2013-2014 Utbildar för framtiden sedan 1868 INNEHÅLL 1. TIPS FÖR EN LYCKAD STUDIETID 2. FRÅNVARO OCH CSN 3. MENTORSKAP 4. PEDAGOGIK OCH TEKNIK 5. ELEVSTÖD 6. ATT STUDERA PÅ GYMNASIET

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar

Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar Samlad information om studiesociala rättigheter för Chalmers Studentkårs medlemmar ÅRGÅNG A M L CHA ET H G G TRY 2012 Chalmers Studentkår Teknologgården 2 412 58 GÖTEBORG www.chs.chalmers.se Sociala enheten

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer