OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR"

Transkript

1 Rapport: OPPOSITIONEN OM ATT ÄTA KAKAN OCH ATT HA DEN KVAR

2 Vår politik genererar vinster som investeras i Stockholms bostadsmarknad genom upprustning av bestånd, ytterstadsutveckling och byggande av nya hyresrätter. Oppositionen säger nej till intäkterna men spenderar pengarna. Hittills under mandatperioden har staden och de tre bostadsbolagen gjort reavinster på omkring 20 miljarder kronor. Vinsterna kan användas till att hålla uppe ångan i lågkonjunkturen genom att de kommunala bostadsbolagen har ekonomiska muskler att bygga nytt och omfattande upprustningar och renoveringar tidigareläggs. Dels används pengar för att investera i en attraktiv ytterstad i sak frågor som också oppositionen skulle vilja göra. Uppenbart är i alla fall att oppositionen med socialdemokraterna i spetsen spenderar vinster, som de motsatt sig att göra. Oppositionen har sagt nej till allt, men spenderar gärna. Oppositionen väljer att inte se sambandet mellan försäljningar som genererar vinster och den handlingskraft som kommer av de ekonomiska möjligheter som försäljningarna har genererat. Oppositionens ståndpunkter och ständiga nej-sägande kan vi bara tolka som att de anser att allt är perfekt som det var när de styrde och att alla förändringar är att betrakta som försämringar, utom när den kommunala sfären växer. Oppositionen är svaret skyldigt, hur hade de tänkt finansiera alla sina satsningar om de inte kunde spendera de vinster som genererats av försäljningar som de konsekvent har motsatt sig? 20 miljarder kronor är mycket pengar. Det är viktigt att ha i åtanke hur dessa vinster används och vad de satsningar som möjliggörs skulle kosta om de istället finansierades genom skattehöjningar eller hyreshöjningar. Exempelvis genomförs upprustningar och energieffektiviseringar för tio miljarder på fem år, vilket blir två miljarder om året, som i sin tur hypotetiskt motsvarar 1,12 kronors skattehöjning. Då inte oppositionen lär föreslå skattesubvention av bolagen skulle bolagen istället bli tvungna att höja hyrorna kraftigt. 10 skatteören motsvarar 178 miljoner kronor i stadens budget. Låt säga att 20 miljarder kronor investeras och satsas under en femårsperiod, så skulle detta motsvara en skattehöjning på ca 2,25 kronor. För en normalinkomsttagare skulle bara ett återställande av kommunalskatten till 2006 års nivå, en skattehöjning på 60 öre, innebära 1500 kronor mindre i plånboken på ett år.

3 CENTRUMKOMPANIET Centrumkompaniet sålde vi med en reavinst på 5,7 miljarder. Oppositionen reserverar sig och avstyrker affären. Socialdemokraterna uppvisar sin negativa inställning till försäljningen av Centrumkompaniet i en artikel i Dagens Industri ( ) där Carin Jämtin samtidigt berättar om hur partiet vill spendera vinsterna. FÖRSÄLJNING TILL PRIVATA VÄRDAR De tre kommunala bostadsbolagen och koncernen har gjort vinster på drygt 2,33 miljarder vid försäljningar till privata fastighetsägare. Totalt har ca 6,5 procent av det totala beståndet, motsvarande lägenheter, sålts under mandatperioden till Ikano Fastigheter, Wallfast, Stena, Einar Mattsson och Primula, samtliga välrenommerade hyresvärdar. Lägenheterna ligger i områden där de kommunala bostadsbolagen har dominerat kraftigt. Ikano, Wallfast och Stena Hyresrätterna ligger i delar av staden där de kommunala hyresrätterna dominerar. Överlåtelsen av aktierna i de tre dotterbolagen innebar att staden erhöll en realisationsvinst genom fastigheternas övervärden uppgående till ca 1,3 mdkr. Försäljningarna ger de kommunala bostadsbolagen möjlighet att 1. Med en något mindre andel lägenheter i dessa områden kan de kommunala bostadsbolagen kraftsamla resurser och satsa mer på renovering, upprustning och trivsel för de boende. 2. Vinsterna ger bolagen ekonomiska möjligheter att ta itu med nödvändig upprustning och samtidigt bygga fler nya hyresrätter. Oppositionen reserverade sig mot beslutet i KF och av deras skrivning framgår tydligt att de inte kopplar vinsterna till bolagens ekonomiska möjligheter: Reservation anfördes av borgarråden Roger Mogert (S), Yvonne Ruwaida (MP) och Ann-Margarethe Livh (V). Lösningen på segregations problematik och utanförskap går inte via privatiseringar och utförsäljning av allmännyttan. Istället borde kraften ägnas åt att bygga mer, både hyresrätter och bostadsrätter. Om detta också kombineras med att pressa både produktionskostnader och hyresnivåer så skulle detta bädda för ökad jämlikhet, större integration och en bostadspolitik som i sin tur ger förutsättningar för ett socialt och ekonomiskt uthålligt och rättvist samhället. Ett Stockholm i riktig världsklass. Pengarna från vinsterna gör det möjligt att faktiskt satsa på att hela Stockholm blir attraktivt för alla. Einar Mattsson köper 1200 lägenheter i Hjulsta Byggmästarföretaget Einar Mattsson köper Svenska Bostäders lägenheter i Hjulsta sommaren Bolaget utsågs 2002 till Årets Fastighetsägare och fick Sparbankstiftelsen Ekkronans boendepris 1998 och Einar Mattssson är känt

4 för att vara en omtyckt hyresvärd. Förutom en vinst i koncernen gjorde Svenska Bostäder en vinst på 300 miljoner kronor. Mot beslutet avseende försäljningen reserverade sig hela oppositionen (i Svenska Bostäder, koncernstyrelsen Stockholms Stadshus AB och i kommunfullmäktige). Med anledning av beslutet i Svenska Bostäder, där bolagsstyrelsen förutom försäljningen till Einar Mattsson även godkände ett samarbetsavtal med tre av landets största aktörer i fastighetsbranschen sänder (V) ut ett pressmeddelande den 18/ 3-09 av Mehdi Oguzsoy och Ann-Mari Engel (V) under rubriken Idag sänks Järva. Beslutet om försäljning till Einar Mattsson i Svenska Bostäders styrelse, tillsammans med ett samarbetsavtal med Skanska, Peab och HSB i Husby, resulterade i att (S) och (V) hoppade av den politiska styrgruppen av Järvalyftet. (S) och (V) valde därmed minskat inflytande på stadens ytterstadsutvecklingsarbete framöver. Den politiska bredden är viktig för långsiktigheten i stadens ytterstadsarbete och det är därför mycket positivt att (S) och (V) valde att gå in i den gemensamma politiska styrgruppen för ytterstadsutveckling efter årsskiftet 08/09. Det som är anmärkningsvärt är dock att (S) ändå inte dykt upp på ett enda möte. Det ska sägas att detta ointresse för ytterstaden från (S) sida gäller centralt, på lokal nivå finns ett större engagemang. Bytesaffärer Familjebostäder och Stockholmshem genomförde en bytesaffär med Primula Familjebostäder sålde Blackebergs centrum, 198 lägenheter i Blackeberg samt 32 lägenheter i Gröndal och Stockholmshem 580 lägenheter i Blackeberg till Primula. Samtidigt köpte de kommunala bolagen 60 lägenheter på Katarina Bangata på Södermalm respektive 138 lägenheter på Kungsholmen av Primula. Oppositionen sa nej och lade en gemensam reservation i KF. Det övergripande skälet var att den enskilda affären innebar en nettominskning av de två kommunala bostadsbolagens bestånd. Att det var goda affärer samt att bolagen fortfarande har bestånd i Blackeberg samt att bolagen blev av med renoveringsfastigheter i ytterstaden och erhöll nyrenoverade innerstadsfastigheter var av mindre vikt för stadshusoppositionen. FARSTA BOSTADSBOLAGENS PERSONAL VIKTIGARE ÄN FARSTAS HYRESGÄSTER Med tanke på de goda affärer som ovanstående försäljningar har inneburit kan man inte tolka oppositionens reservationer mot ovanstående försäljningar som något annat än att det endast ligger ideologiska skäl bakom, att hyresbostäderna till varje pris ska ägas gemensamt av de kommunala bostadsbolagen. Under våren har dock en annan affär genomförts, där Svenska Bostäders affärsområde i Farsta lyfts över till Familjebostäder, en överföring från ett kommunalt bostadsbolag till ett annat. Även detta mottsätter sig (S) och (V).

5 Reservation anfördes av borgarråden Carin Jämtin (S) och Ann-Margarethe Livh (V). Undertonen i reservationen är att de inte tror på skälen bakom beslutet. De ser inte sambandet som beskrivs i ärendet att Svenska Bostäder, som har omfattande upprustningsbehov i en stor del av sitt bestånd avlastas genom att Familjebostäders lediga upprustningsresurser kan utnyttjas. Därmed kan upprustningen i Farsta sätta igång direkt efter överföringen jämfört med om beståndet funnits kvar hos Svenska Bostäder där upprustningen låg i plan för treårsperioden Detta framgår tydligt i ärendet och det är därför anmärkningsvärt att oppositionen skriver tycks dock tidsargumentet något tunt. Men så, i slutet av reservationen, framkommer akilleshälen för socialdemokraterna personalen tillhör olika fackförbund. Ur (S) reservation: Det framstår också som märkligt att stadens personalpolitik är beredd att låta 35 fastighetsskötare byta arbetsgivare och avtalsområde (det sistnämnda framgår inte av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande), samtidigt som det framgår att de personella fördelar som motiverar omstruktureringen tycks vara att en handfull anställda hos Familjebostäder ska få ta sig an det nya beståndet. Vid en omedelbar anblick tycks det alltså som om staden anser att ett 35-tal anställda ska byta arbetsgivare för att ca fem andra ska slippa det. (S) skräder inte orden när de skriver att man kastade om vardagen för 4000 hushåll och ett 50- tal anställda. Det blir särskilt tydligt att (S) uppenbarligen sätter andra intressen än hyresgästernas först när man hör efter med Hyresgästföreningen, som i Svenska Dagbladet 18 mars i år lämnade följande kommentar om affären: Ett klokt förslag, tycker Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm. Familjebostäder är ett välskött bolag, som klarat av renoveringen av sina kåkar, medan Svenska Bostäder har gigantiska behov. Förslaget visar att upprustningen tas på allvar, säger han. KÖP FRÅN JM OCH SBC FÖRVÄRV GÅR RELATIVT BRA Under vintern 08 och 2009 har de kommunala bostadsbolagen genomfört ett antal förvärv av bostadsprojekt i attraktiva delar av staden för att säkerställa ett fullföljande byggandet av dessa bostäder för att hålla uppe byggtakten i Stockholm under lågkonjunkturen. Stockholmshem var först ut med att köpa 371 nyckelfärdiga hus av JM i Råcksta, Årstadal och Örnsberg. När ärendet behandlas i KF är det endast (V) reserverar sig, förmodligen för att de inte läst ärendet, eftersom reservationen kritiserar ägarlägenheter som boendeform 1. (S) och (MP) lämnar varsina särskilda uttalanden. 1 Ur (V):s reservation i KF: Införandet av ägarlägenheter i Stockholm kommer att cementera och legalisera den svårkontrollerade och ofta utnyttjande andrahandshyresmarknad som finns i Stockholm. Den som har kapital kan köpa sig en ägarlägenhet, hyra ut den under några år och på så sätt finansiera eventuella lån eller sitt eget boende någon annanstans. Skillnaden mellan dem som har råd att välja vart de vill bo och de som inte kan kommer att öka, svårigheter att få tillstånd renoveringar eller införandet av gemensamma utrymmen i fastigheter kommer att försvåras. Den borgerliga majoriteten bör, om de verkligen vill öka rörligheten och

6 Familjebostäder köpte ett nybyggnationsprojekt bestående av 76 lägenheter på Kungsholmen från SBC, bostadsrätter som nu blir hyresrätter. Ärendet behandlades och togs av en enig styrelse i Familjebostäder. OMBILDNING EN SPLITTRAD SOCIALDEMOKRATI DÄR STOCKHOLMSSOSSARNA ÄR EXTREMERNA Erbjudandena till de hyresgäster som önskar att ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt har resulterat i intresseanmälningar och ca hyresgäster har hittills valt att friköpa sina hem. Bostadsbolagen har gjort vinster på 12 miljarder, som exempelvis kommer kvarvarande hyresgäster till del genom upprustning. (S) och (V) reserverar sig mot samtliga erbjudanden till hyresgäster som är intresserade av att ombilda och vill omedelbart avbryta ombildning av allmännytta till bostadsrätt. (MP) vill avbryta ombildning i innerstaden, närförort och områden med upprustningsbehov. Sanningen är att det är hyresgästerna själva som väljer om de vill ombilda eller ej. Det krävs 2/3 majoritet för köp ska bli av. Men oppositionen i Stockholms stad vill ta ifrån hyresgästerna denna möjlighet. valfriheten på Stockholms bostadsmarknad, satsa på att bygga fler hyresrätter och utöka allmännyttans bestånd, inte cementera en i dagsläget illegal andrahandsmarknad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden

Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Rapport 2011:21 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden Boverket december

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv Forskningsrapport för Hyresgästföreningen Riksförbundet och Region Stockholm Ansvarig forskare och författare: Sara Westin, Fil. Dr.

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten.

Trots problemen är bostadsfrågorna och bostadspolitiken rätt osynliga i de politiska programmen och i den allmänna debatten. 19 motioner till våren 2013 Aktiv Bostadspolitik Bostadsförsörjningen håller på att bli ett stort problem för alla med medelinkomster eller lägre. Det byggs för lite nytt, det som byggs är för dyrt att

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Så beskriver medierna bostadsbristen

Så beskriver medierna bostadsbristen TIMBRO MEDIEINSTITUT RAPPORT 2012-12-10 Så beskriver medierna bostadsbristen 1. Inledning Bristen på bostäder i Stockholm är ett problem som slår mot staden på flera sätt. Enskilda som söker bostad drabbas

Läs mer

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:11 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 215:11 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling på bostadsmarknaden 213 och 214 Boverket mars

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Upprustning av miljonprogram

Upprustning av miljonprogram d Lisa Karlsson Micaela Andersson Upprustning av miljonprogram En undersökning om kommunala bostadsbolag Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: VT 2012 Handledare: Tommy Bergquist Förord För att den här

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer