GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Viktig användarinformation Information om föreskrifter... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Förfarande i nödsituationer Återvinningsinformation... 3 Beskrivning av systemet ImageQuant LAS Maskinvara Startskärmen och inläsningsfliken Tillbehör... 4 Installation Krav på lokalen Packa upp Installera instrumenten Anslutning till nätverk eller USB-minne Transport... 5 Drift Starta Användningsöversikt Placera provet på brickan Läsa in en bild Inläsning med kemiluminiscens Inläsning med fluorescens Kolorimetrisk inläsning Stäng av... 6 Programvara Programvarans knappsats Ställ in exponeringstid Resultatdisplayen och menyn Bildverktyg Spara bilden Filhantering Systeminställningar Introduktion till inställningsfönstret Spara plats Datum och tid Nätverk ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 3

4 Innehållsförteckning Underhåll... 7 Underhåll ImageQuant LAS Provbrickor och filter Regelbundna besiktningar... 8 Felsökning Problem med den inlästa bilden Avvikande ljud och lukter Problem med ImageQuant LAS Problem med ImageQuant LAS 500 Kontrollprogram... 9 Specifikationer... Index ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

5 1 Inledning 1 Inledning Manualens syfte Bruksanvisningen innehåller de instruktioner du behöver för att kunna använda ImageQuant LAS 500 på ett säkert sätt. Förutsättningar För att det ska gå att använda ImageQuant LAS 500 på avsett sätt måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Du har läst och förstått säkerhetsinstruktionerna i dessa användarinstruktioner Du måste vara väl förtrogen med laboratorieutrustningen och veta hur biologiska material ska hanteras Instrumentet har installerats i enlighet med instruktionerna i dessa användarinstruktioner Om detta kapitel Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation, beskrivning av säkerhetsanvisningar och en allmän beskrivning av ImageQuant LAS 500s avsedda användning. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 1.1 Viktig användarinformation 1.2 Information om föreskrifter Se sidan 6 8 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 5

6 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation 1.1 Viktig användarinformation Läs detta innan du använder ImageQuant LAS 500 Alla användare måste läsa säkerhetsinstruktionerna i användarinstruktionerna till ImageQuant LAS 500 innan utrustningen installeras, används eller underhålls. Använd inte ImageQuant LAS 500 på annat sätt än det som beskrivs i användarinstruktionerna. Om du gör det kan du utsättas för fara som kan leda till personskador. Du kan även orsaka skador på utrustningen. Avsedd användning ImageQuant LAS 500 är ett CCD-kamerasystem som producerar digitala bilder av kemiluminiscenta, färgade eller fluorescerade geler och membran. ImageQuant LAS 500 är endast avsett för forskningsändamål och ska inte användas i kliniska behandlingar eller för diagnostiska ändamål. Säkerhetsanmärkningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET och OBSERVA- TIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. 6 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

7 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation Försiktighet FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHETindikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Observera OBSERVERA OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: Tips: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. Typografiska regler Programfunktioner markeras i texten som bold italic text. Ett kolon separerar menynivåer. Därför indikerar File:Open Open-kommandot i File-menyn. Maskinvaruenheter markeras i texten som fet text (t.ex, Power-brytare). ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 7

8 1 Inledning 1.2 Information om föreskrifter 1.2 Information om föreskrifter I det här avsnittet beskrivs de direktiv och normer som uppfylls av ImageQuant LAS 500. Tillverkningsinformation Tabellen nedan sammanfattar den tillverkarinformation som krävs. För ytterligare information, se dokumentet EU-deklaration om överensstämmelse. Krav Tillverkarens namn och adress Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-konformitet Den här produkten uppfyller motsvarande harmoniserade standarder till de europeiska direktiv som anges i tabellen (och därmed också ifrågavarande direktiv). Direktiv 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationella normer Den här produkten uppfyller kraven för följande normer: Standard IEC , EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN , IEC , FCC Del 15 B Klass A, ICES-003 Klass A Beskrivning Säkerhetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning - EMC-krav Anmärkningar EN är harmoniserad med 2006/95/EC EN är harmoniserad med 2004/108/EC 8 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

9 1 Inledning 1.2 Information om föreskrifter Standard Beskrivning Anmärkningar EN ISO EN UL94-V2 Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering. Höljenas skyddsgrad Norm för testning av säkerheten hos lättantändliga plastmaterial i apparatdelar CE-märkning CE-märkningen och tillhörande försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: antingen används som en fristående enhet, eller är anslutet till andra CE-märkta GE Healthcare-instrument eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Miljööverensstämmelse Direktiv 2002/95/EG 2002/96/EG Förordning (EG) No 1907/2006 ACPEIP Titel Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS) Direktiv om avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) Registrering, utvärdering, auktorisation och restriktion för kemikalier (REACH) Administration av kontroll av föroreningar orsakade av elektroniska informationsprodukter, Kina Restriktion av farliga ämnen (RoHS) ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 9

10 1 Inledning 1.2 Information om föreskrifter Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som är ansluten till ImageQuant LAS 500 ska uppfylla säkerhetskraven i EN /IEC , eller relevanta harmoniserade normer. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. Ljuskällor Säkerheten hos LED-ljuskällor i den här utrustningen har utvärderats i en riskanalys enligt EN ImageQuant LAS 500 har tre LED-ljuskällor: Lysdiod Blå Epi-lampa UV Epi-lampa Vit Epi-lampa Våglängd 460 nm 365 nm 470 till 635 nm 10 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

11 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner Om detta kapitel Detta kapitel redogör för säkerhetsföreskrifterna, säkerhetsetiketterna och nödrutinerna för ImageQuant LAS 500, utöver information om säker kassering av instrumentet. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.2 Etiketter 2.3 Förfarande i nödsituationer 2.4 Återvinningsinformation Se sidan ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 11

12 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säkerhetsföreskrifter Inledning ImageQuant LAS 500 drivs med nätström och används för att avbilda prover som kan vara farliga. Före installation, drift eller underhåll av utrustningen måste du vara medveten om de faror som beskrivs i användardokumentationen. Följ de instruktioner som medföljer för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte utrustningen om det förekommer rök, underliga ljud eller underliga dofter, eller om utrustningen blir ovanligt varm. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Sluta använda utrustningen omedelbart, slå av strömbrytaren och koppla från utrustningen genom att dra ut elsladden ur vägguttaget. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för att beställa reparationer. VARNING Skada inte nätsladden genom att böja, vrida eller värma upp den och se till att den inte kläms under utrustningen. Användning av en skadad nätsladd medför risk för brand och elektriska stötar. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för en ny nätsladd om nätsladden skadas. VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd med kontakt. Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden med kontakt måste alltid vara lätta att koppla ur. 12 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

13 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Användning av denna utrustning på andra sätt än de som anges i användar dokumentationen kan leda till farlig UV-strålning. FÖRSIKTIG Blockera inte ventilationsöppningarna och se till att de är fria från damm och smuts. Blockering av ventilationsöppningarna kan leda till överhettning av utrustningen och dålig funktion. Placera instrumentet så att det är minst 20 cm framtill på maskinen och 10 cm på alla andra sidor från närmaste vägg eller annan utrustning för att säkerställa tillräcklig kylning. OBSERVERA Denna utrustning är endast avsedd endast för laboratoriebruk. Personligt skydd FÖRSIKTIG Delar av denna utrustning kan avge UV-strålning. Undvik exponering. Använd skyddskläder och ögonskydd. UV-strålning kan orsaka svåra brännskador och långvariga skador på huden och ögonen. FÖRSIKTIG Om luckan är öppen och man har mixtrat med låset avges UV-ljus och synligt ljus. Stirra inte in i det ljus som strålar ut från ljuskällorna. Det kan leda till synskador. FÖRSIKTIG Använd alltid handskar, skyddsglasögon och en laboratorierock vid hantering av prover. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 13

14 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Installation och förflyttning av instrumentet VARNING Använd en elsladd som uppfyller lokala lagar och bestämmelser och som levereras av GE Healthcare. Byt inte ut elsladden mot en felaktig. VARNING Använd rätt elsladd som medföljer i produktförpackningen i USA och Europa (Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Frankrike, Italien, Danmark, Grekland, Spanien, Portugal, Österrike, Finland, Sverige, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen och Rumänien). I andra länder ska den elsladd användas som levereras separat från produktförpackningen av GE Healthcare. Byt inte ut elsladden mot en felaktig. VARNING Anslut elsladden direkt till ett jordat vägguttag. Användning av förlängningssladdar, eller flera belastningar på ett vägguttag, kan leda till brand och elektriska stötar. FÖRSIKTIG Ställ inte utrustningen på instabila bord eller på lutande ytor eftersom utrustningen kan tappas eller falla, vilket kan orsaka skador. FÖRSIKTIG Placera inte utrustningen eller någon del av den i direkt solljus. Det kan leda till felaktig funktion. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren och ta bort anslutningskablarna innan utrustningen flyttas. 14 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

15 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Anslut inte telefonlinjer till LAN-kontakten. Endast IEC I/VL oskärmade standardkablar är lämpliga för anslutning till den här kontakten. Drift VARNING Använd inte utrustningen i eller nära en vask eller i fuktiga eller dammiga miljöer. Risk för brand och elektriska stötar. VARNING Ta inte på nätsladdens kontakt när åskan går. Risk för elektriska stötar. FÖRSIKTIG Reagenser som används för att förbereda provet ska användas i enlighet med tillverkarens instruktioner. FÖRSIKTIG Luta dig inte mot luckan. Utrustningen kan gå sönder eller maskinen kan välta och skada dig. FÖRSIKTIG Använd handtaget när du öppnar och stänger luckan. Var försiktig så att inte föremål eller fingrar kommer i kläm när luckan stängs. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 15

16 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Placera inte tunga föremål på utrustningen. De kan falla ner och vålla personskador. FÖRSIKTIG Lämna inte kvar prover i utrustningen efter exponering. Om prover lämnas kvar kan de degenereras med därav följande risk för skador. OBSERVERA Undvik att ta på ljuskällornas fönster och linsen. Det kan leda till felaktig funktion. OBSERVERA Repa eller tappa inte filtret, eftersom det kan leda till felaktig funktion. Underhåll VARNING Ändra inte på utrustningen eftersom det medför risk för brand och elektriska stötar. VARNING Använd inte onödigt mycket vätska vid rengöring av ImageQuant LAS 500, detta kan leda till funktionsfel eller elektriska stötar. FÖRSIKTIG Använd handskar för att undvika att komma i kontakt med kemiska ämnen. 16 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan utrustningen rengörs invändigt. FÖRSIKTIG Dra ut sladden till utrustningen om den inte ska användas på längre tid. FÖRSIKTIG Var försiktig vid anslutning av elsladden. Dra inte i elsladden och ta inte i kontakterna med våta händer. FÖRSIKTIG Tryck inte för hårt på pekskärmen. Detta kan göra att ytan går sönder och du kan skada dig. OBSERVERA Använd inte nötande rengöringsmaterial som exempelvis skurdynor för rengöring. Ytan kan repas. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter Inledning På utsidan är ImageQuant LAS 500 försedd med ett antal etiketter som redovisar utrustningsspecifikationerna och de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för säker användning av ImageQuant LAS 500. I det här avsnittet listas symbolerna som finns på den etiketten och ytterligare symboler som finns på instrumentet. ImageQuant LAS 500-serienummer ImageQuant LAS 500-serienumret återfinns på etiketten på instrumentets baksida. Symboler som finns på etiketten och instrumentet Följande symboler finns på etiketten och instrumentet: Etikett Betydelse Varning! Läs användarinstruktionen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inga delar om det inte specifikt uttrycks i användarinstruktionen. 18 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Etikett Betydelse Systemet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning (EMC) i Australien och i Nya Zeeland Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Vänligen kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Denna symbol anger att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts enligt den kinesiska standarden SJ/T Krav för koncentrationsgränser för vissa farliga ämnen i elektronik. Den här symbolen anger att systemet har certifierats av ett NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory). Ett NRTL är en organisation som enligt det amerikanska arbetsmiljöverket OSHA (Occupational Safety andn3732 Health Administration) uppfyller de rättsliga kraven i den amerikanska (USA) federala lagen 29 CFR, del Den här symbolen anger anslutningspunkten för USB-minnet på ImageQuant LAS 500 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Placering av etikett och ytterligare symboler 20 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfarande i nödsituationer 2.3 Förfarande i nödsituationer I händelse av nödsituation: Slå av ImageQuant LAS 500-strömbrytaren Dra ut elsladden ur vägguttaget VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd med kontakt. Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden med kontakt måste alltid vara lätta att koppla ur. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Återvinningsinformation 2.4 Återvinningsinformation Inledning Detta avsnitt innehåller information om bortskaffandet av ImageQuant LAS 500-systemet. Sanering Utrustningen och tillbehören måste vara fria från föroreningar och alla lokala föreskrifter med avseende på avfallshantering måste följas. Prover ska bortskaffas enligt lokala bestämmelser. Kassering, allmänna instruktioner När ImageQuant LAS 500-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Kassering av elektrisk utrustning Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. 22 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

23 3 Beskrivning av systemet 3 Beskrivning av systemet Om detta kapitel Det här kapitlet innehåller information om maskinvarukomponenterna, tillbehören, startskärmen och en funktionsöversikt för ImageQuant LAS 500. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 3.1 ImageQuant LAS Maskinvara 3.3 Startskärmen och inläsningsfliken 3.4 Tillbehör Se sidan ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 23

24 3 Beskrivning av systemet 3.1 ImageQuant LAS ImageQuant LAS 500 Funktionsöversikt Följande funktioner finns i ImageQuant LAS 500: En mycket känslig CCD-kamera med 8,3 megapixlar Snabbkylningskapacitet Lätt att installera och klar att använda inom fem minuter efter start Pekskärmsgränssnitt Kemiluminiscens med bildbehandling med hög känslighet Skapande av en kombinerad färgbild av en provbild med kemiluminiscens och en vitljusbild av en färgmarkör Fluorescerande bildbehandling med blå och UV Epi-ljuskällor Foton av färgade geler eller membran som erhållits av belysning med vitt ljus Intuitiv design med lättanvända bildanalyseringsverktyg 24 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

25 3 Beskrivning av systemet 3.2 Maskinvara 3.2 Maskinvara ImageQuant LAS 500 utsida Illustrationerna och uppställningen nedan visar de viktigaste maskinvarukomponenterna i ImageQuant LAS Del Name (Namn) Pekskärm USB-port Stomme Lucka Strömbrytare Ethernetport Elanslutning Beskrivning Användargränssnitt USB 2.0-port för anslutning av USB-minne Anm: Lösenordsskyddade USB-minnen stöds inte. Mörk instrumentlåda Instrumentlucka Omkopplare: I Ström PÅ O Ström AV Kontakt på nätverkskabel (Ethernet) Kontakt på elsladden ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 25

26 ImageQuant LAS Beskrivning av systemet 3.2 Maskinvara ImageQuant LAS 500-insidan Illustrationerna och uppställningen nedan visar de viktigaste maskinvarukomponenterna på insidan av ImageQuant LAS Del Name (Namn) Filterladdningsslits Epi-ljuskällor Provkammare Brickskena Lucka Beskrivning Slits för orange filter. Används för detektion av fluorescens över 560 nm. Ljuskällor: Kombinerad blå (460 nm) och UV (365 nm) Epi-ljus Vitt ( nm) Epi-ljus Mörkt fack där brickan placeras Stöder och placerar brickan Instrumentlucka 26 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

27 3 Beskrivning av systemet 3.3 Startskärmen och inläsningsfliken 3.3 Startskärmen och inläsningsfliken Startskärmen, inläsningsfliken (Auto) Fliken Capture visas som startskärm när start av ImageQuant LAS 500 har slutförts. Fliken Capture har två vyer, en för automatisk exponeringstid och en för manuell exponeringstid. Fliken Capture är inställd på automatisk exponeringstid, Auto, vid start. Illustrationen och uppställningen nedan visar huvudkomponenterna på fliken Capture med den automatiska exponeringstiden vald Del Funktion Kryssrutan för kolorimetrisk markör som används för kemiluminiscerande prover med kolorimetrisk markör Alternativknappar för val av Auto (automatisk exponeringstid) eller Manual (manuell exponeringstid). Vid start ställs automatisk exponeringstid (Auto) in som standard. Fliken Capture: välj bildehandlingsmetod och starta inläsningen Fliken Library: bildfilsbehandling Ikonen Settings: justera system- och nätverksrelaterade inställningar ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 27

28 3 Beskrivning av systemet 3.3 Startskärmen och inläsningsfliken Del 6 Funktion Knapparna Start exposure för någon av följande metoder: Kemiluminiscens (med eller utan kolorimetrisk markör) Fluorescens Kolorimetrisk Tryck på någon av knapparna Start exposure för att läsa in en bild Datum och tid. Datum och tid kan ställas in under Settings, gå till Sektion Datum och tid, på sidan 89 för ytterligare instruktioner Antalet filer som lagras på enheten, som % använt enhetsminne Status för ImageQuant LAS 500; Ready, Not Ready eller Capture in progress Fliken Capture (Manual) Fliken Illustrationen och uppställningen nedan visar komponenterna i fliken Capture när manuell exponeringstid har valts (alternativknappen Manual har valts) Del 1 2 Funktion Kolorimetrisk inläsning: Det behövs inte och därför går det inte att utföra en manuell inläsning för kolorimetriska prover Kryssrutan för kolorimetrisk markör som används för kemiluminiscerande prover med kolorimetrisk markör 28 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

29 3 Beskrivning av systemet 3.3 Startskärmen och inläsningsfliken Del Funktion Alternativknapp för Manual. Exponeringstiden ställs in manuellt, gå till Sektion 6.2 Ställ in exponeringstid, på sidan 70 för mer information om hur tiden ställs in Knappen Set exposure time för kemiluminiscens (med eller utan kolorimetrisk markör): Tryck på den här knappen för att ställa in exponeringstiden Knappen Set exposure time för fluorescens: Tryck på den här knappen för att ställa in exponeringstiden ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 29

30 3 Beskrivning av systemet 3.4 Tillbehör 3.4 Tillbehör I följande tabell visas tillbehören som medföljer ImageQuant LAS 500-systemet. Del Beskrivning Proteinbricka Artikelnummer DNA-bricka Vit insats för geler eller membran med kolorimetrisk markör och färger Orange filter (560LP) för detektion av fluorescens över 560 nm Tillbehörsväska Elsladd (för Nordamerika) Elsladd (för Europa) ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

31 4 Installation 4 Installation Om detta kapitel Det här kapitlet innehåller information om hur du packar upp, installerar och transporterar ImageQuant LAS 500-systemet. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 4.1 Krav på lokalen 4.2 Packa upp 4.3 Installera instrumenten 4.4 Anslutning till nätverk eller USB-minne 4.5 Transport Se sidan ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 31

32 4 Installation 4.1 Krav på lokalen 4.1 Krav på lokalen Uppställningen nedan sammanfattar strömförsörjnings- och miljökraven. Parameter Förbrukningsspänning Faser Frekvens Maximal effekt Jordning Lufttemperatur Placering Krav 100 till 240 V~ Enfas (med trefas jordpunkt) 50/60 Hz 200 W ImageQuant LAS 500 ska alltid anslutas till ett jordat växelströmsuttag. Elsladden till den här utrustningen ska anslutas till ett växelströmsuttag av typen 2P+E för att skydda människor, externa bullerskydd och stabil drift. Drift: 18 till 28 C Transport/förvaring: -25 till +70 Placeringen av ImageQuant LAS 500 måste uppfylla följande krav: En stabil laboratoriebänk med en lastkapacitet på 490 N (50 kg) eller mer och planhet inom 2º Minst 20 cm fritt utrymme framför maskinen och 10 cm på alla andra sidor Utanför direkt solljus Luftfuktighet Drift: 15 % till 70 %, icke-kondenserande Transport/förvaring: 5 % till 95 %, icke-kondenserande 32 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

33 4 Installation 4.2 Packa upp 4.2 Packa upp Visuell inspektion Kontrollera: att all utrustning finns i lådan enligt packlistan. att utrustningen inte är skadad, om den är det ska skador dokumenteras innan den installeras. Om utrustning saknas eller är skadad, kontakta din GE Healthcare-representant omedelbart. Uppackning Följ instruktionerna för att packa upp ImageQuant LAS 500-systemet: Steg 1 Åtgärd Skär av polypropylenbanden. 2 Ta bort tejpen på lådans ovansida. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 33

34 4 Installation 4.2 Packa upp Steg 3 Åtgärd Öppna lådans ovansida och ta ut användarinstruktionerna och den övre stoppningen. 4 Ta ut lådans övre förpackning ur den nedre förpackningen och lyft sedan ut innerlådan ur den nedre stoppningen och förpackningen. 34 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

35 4 Installation 4.2 Packa upp Steg 5 Åtgärd Skär av polypropylenbanden på innerlådan. 6 Ta ut lådans övre förpackning, tillbehörslådan och förpackningen runt instrumentet. 7 Packa upp tillbehörslådan. 8 Fortsätt till Sektion 4.3 Installera instrumenten, på sidan 36 för att installera ImageQuant LAS 500. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 35

36 4 Installation 4.3 Installera instrumenten 4.3 Installera instrumenten Följ instruktionerna för att installera ImageQuant LAS 500. Steg 1 Åtgärd Lyft ut ImageQuant LAS 500 ur den nedre förpackningen och ställ den på en arbetsbänk. FÖRSIKTIG Ställ inte utrustningen på instabila bord eller på lutande ytor eftersom utrustningen kan tappas eller falla, vilket kan orsaka skador. FÖRSIKTIG Placera inte utrustningen eller någon del av den i direkt solljus. Det kan leda till felaktig funktion. FÖRSIKTIG Blockera inte ventilationsöppningarna och se till att de är fria från damm och smuts. Blockering av ventilationsöppningarna kan leda till överhettning av utrustningen och dålig funktion. Ställ instrumentet minst 20 cm framför och 10 cm på alla andra sidor från närmaste vägg eller annan utrustning för att säkerställa tillräcklig kylning. 36 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

37 4 Installation 4.3 Installera instrumenten Steg 2 Åtgärd Anslut elsladden. VARNING Använd en elsladd som uppfyller lokala lagar och bestämmelser och som levereras av GE Healthcare. Byt inte ut elsladden mot en felaktig. VARNING Använd rätt elsladd som medföljer i produktförpackningen i USA och Europa (Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Frankrike, Italien, Danmark, Grekland, Spanien, Portugal, Österrike, Finland, Sverige, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen och Rumänien). I andra länder ska den elsladd användas som levereras separat från produktförpackningen av GE Healthcare. Byt inte ut elsladden mot en felaktig. VARNING Anslut elsladden direkt till ett jordat vägguttag. Användning av förlängningssladdar, eller flera belastningar på ett vägguttag, kan leda till brand och elektriska stötar. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 37

38 4 Installation 4.3 Installera instrumenten Steg 3 Åtgärd Slå på strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till I-läget. Resultat: ImageQuant LAS 500 självdiagnostik startar och en skärm med med meddelandet LAS 500 initializing... öppnas. 4 Vänta tills startskärmen visas och meddelandet Ready visas längst ner till vänster, se bilden nedan. Resultat: Starten har nu slutförts. 5 6 Ange datum och tid genom att trycka på Settings och välja Date & Time. Ytterligare information finns i Sektion Datum och tid, på sidan 89. Gå vid behov till Sektion4.4 Anslutning till nätverk eller USB-minne, på sidan39 för att installera ett nätverk. 38 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

39 4 Installation 4.4 Anslutning till nätverk eller USB-minne 4.4 Anslutning till nätverk eller USB-minne Virusskydd Den tekniska lösningen för ImageQuant LAS 500 skyddar systemet mot överföring av virus från infekterade USB-enheter. När systemet används utan nätverksanslutning hindras virus från att infektera systemet samt från att sprida sig till andra USB-enheter. När ImageQuant LAS 500 är anslutet till ett nätverk är det viktigt att man vidtar lämpliga skyddsåtgärder. Se till att nätverket har en fungerande brandvägg som skyddar instrumentet och anslutna USB-enheter mot säkerhetshot. Kontakta den lokale nätverksadministratören för mer information om hur man installerar virusskydd för nätverket. Om du har anledning att misstänka att instrumentet har infekterats av ett datorvirus måste du starta om ImageQuant LAS 500 så snart som möjligt. Detta tar bort alla virus från instrumentet. Ansluta ett USB-minne USB-minnet installeras automatiskt när USB-minnet ansluts till ImageQuant LAS 500. Anm: Lösenordsskyddade USB-minnen stöds inte. Ansluta till ett nätverk OBSERVERA Anslut inte telefonlinjer till Ethernet-porten. Endast IEC I/VL oskärmade standardkablar är lämpliga för anslutning till den här kontakten. Genom att ansluta till ett nätverk får man tillgång till Save locations och kan använda ImageQuant LAS 500 web tool. För mer information, se Sektion Spara plats, på sidan 87 och ImageQuant LAS 500:s webbverktyg, på sidan 82. Det finns två alternativ för nätverksinstallation: 1 DHCP 2 Statisk IP-adress Om ett DHCP-nätverk används tilldelas IP-adressen automatiskt av DHCP-servern. Om ett nätverk med statisk IP-adress används måste nätverksinformationen anges manuellt. I följande underavsnitt finns den information som behövs för att ansluta till ett DHCP och ett statiskt IP-nätverk. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 39

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II GE Healthcare Life Sciences WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr

KX-NS1000. Användarhandbok. Äkta IP-PBX. Modellnr Användarhandbok Modellnr Äkta IP-PBX KX-NS1000 Tack för att du köpt denna Panasonic-produkt. Läs igenom denna handbok innan du börjar använda produkten. Spara handboken för framtida bruk. Se speciellt

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer