GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Viktig användarinformation Information om föreskrifter... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Förfarande i nödsituationer Återvinningsinformation... 3 Beskrivning av systemet ImageQuant LAS Maskinvara Startskärmen och inläsningsfliken Tillbehör... 4 Installation Krav på lokalen Packa upp Installera instrumenten Anslutning till nätverk eller USB-minne Transport... 5 Drift Starta Användningsöversikt Placera provet på brickan Läsa in en bild Inläsning med kemiluminiscens Inläsning med fluorescens Kolorimetrisk inläsning Stäng av... 6 Programvara Programvarans knappsats Ställ in exponeringstid Resultatdisplayen och menyn Bildverktyg Spara bilden Filhantering Systeminställningar Introduktion till inställningsfönstret Spara plats Datum och tid Nätverk ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 3

4 Innehållsförteckning Underhåll... 7 Underhåll ImageQuant LAS Provbrickor och filter Regelbundna besiktningar... 8 Felsökning Problem med den inlästa bilden Avvikande ljud och lukter Problem med ImageQuant LAS Problem med ImageQuant LAS 500 Kontrollprogram... 9 Specifikationer... Index ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

5 1 Inledning 1 Inledning Manualens syfte Bruksanvisningen innehåller de instruktioner du behöver för att kunna använda ImageQuant LAS 500 på ett säkert sätt. Förutsättningar För att det ska gå att använda ImageQuant LAS 500 på avsett sätt måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Du har läst och förstått säkerhetsinstruktionerna i dessa användarinstruktioner Du måste vara väl förtrogen med laboratorieutrustningen och veta hur biologiska material ska hanteras Instrumentet har installerats i enlighet med instruktionerna i dessa användarinstruktioner Om detta kapitel Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation, beskrivning av säkerhetsanvisningar och en allmän beskrivning av ImageQuant LAS 500s avsedda användning. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 1.1 Viktig användarinformation 1.2 Information om föreskrifter Se sidan 6 8 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 5

6 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation 1.1 Viktig användarinformation Läs detta innan du använder ImageQuant LAS 500 Alla användare måste läsa säkerhetsinstruktionerna i användarinstruktionerna till ImageQuant LAS 500 innan utrustningen installeras, används eller underhålls. Använd inte ImageQuant LAS 500 på annat sätt än det som beskrivs i användarinstruktionerna. Om du gör det kan du utsättas för fara som kan leda till personskador. Du kan även orsaka skador på utrustningen. Avsedd användning ImageQuant LAS 500 är ett CCD-kamerasystem som producerar digitala bilder av kemiluminiscenta, färgade eller fluorescerade geler och membran. ImageQuant LAS 500 är endast avsett för forskningsändamål och ska inte användas i kliniska behandlingar eller för diagnostiska ändamål. Säkerhetsanmärkningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET och OBSERVA- TIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. 6 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

7 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation Försiktighet FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHETindikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Observera OBSERVERA OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: Tips: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. Typografiska regler Programfunktioner markeras i texten som bold italic text. Ett kolon separerar menynivåer. Därför indikerar File:Open Open-kommandot i File-menyn. Maskinvaruenheter markeras i texten som fet text (t.ex, Power-brytare). ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 7

8 1 Inledning 1.2 Information om föreskrifter 1.2 Information om föreskrifter I det här avsnittet beskrivs de direktiv och normer som uppfylls av ImageQuant LAS 500. Tillverkningsinformation Tabellen nedan sammanfattar den tillverkarinformation som krävs. För ytterligare information, se dokumentet EU-deklaration om överensstämmelse. Krav Tillverkarens namn och adress Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-konformitet Den här produkten uppfyller motsvarande harmoniserade standarder till de europeiska direktiv som anges i tabellen (och därmed också ifrågavarande direktiv). Direktiv 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationella normer Den här produkten uppfyller kraven för följande normer: Standard IEC , EN , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN , IEC , FCC Del 15 B Klass A, ICES-003 Klass A Beskrivning Säkerhetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning - EMC-krav Anmärkningar EN är harmoniserad med 2006/95/EC EN är harmoniserad med 2004/108/EC 8 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

9 1 Inledning 1.2 Information om föreskrifter Standard Beskrivning Anmärkningar EN ISO EN UL94-V2 Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering. Höljenas skyddsgrad Norm för testning av säkerheten hos lättantändliga plastmaterial i apparatdelar CE-märkning CE-märkningen och tillhörande försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: antingen används som en fristående enhet, eller är anslutet till andra CE-märkta GE Healthcare-instrument eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Miljööverensstämmelse Direktiv 2002/95/EG 2002/96/EG Förordning (EG) No 1907/2006 ACPEIP Titel Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS) Direktiv om avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) Registrering, utvärdering, auktorisation och restriktion för kemikalier (REACH) Administration av kontroll av föroreningar orsakade av elektroniska informationsprodukter, Kina Restriktion av farliga ämnen (RoHS) ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 9

10 1 Inledning 1.2 Information om föreskrifter Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som är ansluten till ImageQuant LAS 500 ska uppfylla säkerhetskraven i EN /IEC , eller relevanta harmoniserade normer. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. Ljuskällor Säkerheten hos LED-ljuskällor i den här utrustningen har utvärderats i en riskanalys enligt EN ImageQuant LAS 500 har tre LED-ljuskällor: Lysdiod Blå Epi-lampa UV Epi-lampa Vit Epi-lampa Våglängd 460 nm 365 nm 470 till 635 nm 10 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

11 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner Om detta kapitel Detta kapitel redogör för säkerhetsföreskrifterna, säkerhetsetiketterna och nödrutinerna för ImageQuant LAS 500, utöver information om säker kassering av instrumentet. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.2 Etiketter 2.3 Förfarande i nödsituationer 2.4 Återvinningsinformation Se sidan ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 11

12 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säkerhetsföreskrifter Inledning ImageQuant LAS 500 drivs med nätström och används för att avbilda prover som kan vara farliga. Före installation, drift eller underhåll av utrustningen måste du vara medveten om de faror som beskrivs i användardokumentationen. Följ de instruktioner som medföljer för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte utrustningen om det förekommer rök, underliga ljud eller underliga dofter, eller om utrustningen blir ovanligt varm. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Sluta använda utrustningen omedelbart, slå av strömbrytaren och koppla från utrustningen genom att dra ut elsladden ur vägguttaget. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för att beställa reparationer. VARNING Skada inte nätsladden genom att böja, vrida eller värma upp den och se till att den inte kläms under utrustningen. Användning av en skadad nätsladd medför risk för brand och elektriska stötar. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för en ny nätsladd om nätsladden skadas. VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd med kontakt. Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden med kontakt måste alltid vara lätta att koppla ur. 12 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

13 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Användning av denna utrustning på andra sätt än de som anges i användar dokumentationen kan leda till farlig UV-strålning. FÖRSIKTIG Blockera inte ventilationsöppningarna och se till att de är fria från damm och smuts. Blockering av ventilationsöppningarna kan leda till överhettning av utrustningen och dålig funktion. Placera instrumentet så att det är minst 20 cm framtill på maskinen och 10 cm på alla andra sidor från närmaste vägg eller annan utrustning för att säkerställa tillräcklig kylning. OBSERVERA Denna utrustning är endast avsedd endast för laboratoriebruk. Personligt skydd FÖRSIKTIG Delar av denna utrustning kan avge UV-strålning. Undvik exponering. Använd skyddskläder och ögonskydd. UV-strålning kan orsaka svåra brännskador och långvariga skador på huden och ögonen. FÖRSIKTIG Om luckan är öppen och man har mixtrat med låset avges UV-ljus och synligt ljus. Stirra inte in i det ljus som strålar ut från ljuskällorna. Det kan leda till synskador. FÖRSIKTIG Använd alltid handskar, skyddsglasögon och en laboratorierock vid hantering av prover. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 13

14 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Installation och förflyttning av instrumentet VARNING Använd en elsladd som uppfyller lokala lagar och bestämmelser och som levereras av GE Healthcare. Byt inte ut elsladden mot en felaktig. VARNING Använd rätt elsladd som medföljer i produktförpackningen i USA och Europa (Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Frankrike, Italien, Danmark, Grekland, Spanien, Portugal, Österrike, Finland, Sverige, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen och Rumänien). I andra länder ska den elsladd användas som levereras separat från produktförpackningen av GE Healthcare. Byt inte ut elsladden mot en felaktig. VARNING Anslut elsladden direkt till ett jordat vägguttag. Användning av förlängningssladdar, eller flera belastningar på ett vägguttag, kan leda till brand och elektriska stötar. FÖRSIKTIG Ställ inte utrustningen på instabila bord eller på lutande ytor eftersom utrustningen kan tappas eller falla, vilket kan orsaka skador. FÖRSIKTIG Placera inte utrustningen eller någon del av den i direkt solljus. Det kan leda till felaktig funktion. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren och ta bort anslutningskablarna innan utrustningen flyttas. 14 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

15 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Anslut inte telefonlinjer till LAN-kontakten. Endast IEC I/VL oskärmade standardkablar är lämpliga för anslutning till den här kontakten. Drift VARNING Använd inte utrustningen i eller nära en vask eller i fuktiga eller dammiga miljöer. Risk för brand och elektriska stötar. VARNING Ta inte på nätsladdens kontakt när åskan går. Risk för elektriska stötar. FÖRSIKTIG Reagenser som används för att förbereda provet ska användas i enlighet med tillverkarens instruktioner. FÖRSIKTIG Luta dig inte mot luckan. Utrustningen kan gå sönder eller maskinen kan välta och skada dig. FÖRSIKTIG Använd handtaget när du öppnar och stänger luckan. Var försiktig så att inte föremål eller fingrar kommer i kläm när luckan stängs. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 15

16 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Placera inte tunga föremål på utrustningen. De kan falla ner och vålla personskador. FÖRSIKTIG Lämna inte kvar prover i utrustningen efter exponering. Om prover lämnas kvar kan de degenereras med därav följande risk för skador. OBSERVERA Undvik att ta på ljuskällornas fönster och linsen. Det kan leda till felaktig funktion. OBSERVERA Repa eller tappa inte filtret, eftersom det kan leda till felaktig funktion. Underhåll VARNING Ändra inte på utrustningen eftersom det medför risk för brand och elektriska stötar. VARNING Använd inte onödigt mycket vätska vid rengöring av ImageQuant LAS 500, detta kan leda till funktionsfel eller elektriska stötar. FÖRSIKTIG Använd handskar för att undvika att komma i kontakt med kemiska ämnen. 16 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan utrustningen rengörs invändigt. FÖRSIKTIG Dra ut sladden till utrustningen om den inte ska användas på längre tid. FÖRSIKTIG Var försiktig vid anslutning av elsladden. Dra inte i elsladden och ta inte i kontakterna med våta händer. FÖRSIKTIG Tryck inte för hårt på pekskärmen. Detta kan göra att ytan går sönder och du kan skada dig. OBSERVERA Använd inte nötande rengöringsmaterial som exempelvis skurdynor för rengöring. Ytan kan repas. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter Inledning På utsidan är ImageQuant LAS 500 försedd med ett antal etiketter som redovisar utrustningsspecifikationerna och de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för säker användning av ImageQuant LAS 500. I det här avsnittet listas symbolerna som finns på den etiketten och ytterligare symboler som finns på instrumentet. ImageQuant LAS 500-serienummer ImageQuant LAS 500-serienumret återfinns på etiketten på instrumentets baksida. Symboler som finns på etiketten och instrumentet Följande symboler finns på etiketten och instrumentet: Etikett Betydelse Varning! Läs användarinstruktionen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inga delar om det inte specifikt uttrycks i användarinstruktionen. 18 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Etikett Betydelse Systemet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning (EMC) i Australien och i Nya Zeeland Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Vänligen kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Denna symbol anger att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts enligt den kinesiska standarden SJ/T Krav för koncentrationsgränser för vissa farliga ämnen i elektronik. Den här symbolen anger att systemet har certifierats av ett NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory). Ett NRTL är en organisation som enligt det amerikanska arbetsmiljöverket OSHA (Occupational Safety andn3732 Health Administration) uppfyller de rättsliga kraven i den amerikanska (USA) federala lagen 29 CFR, del Den här symbolen anger anslutningspunkten för USB-minnet på ImageQuant LAS 500 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Placering av etikett och ytterligare symboler 20 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfarande i nödsituationer 2.3 Förfarande i nödsituationer I händelse av nödsituation: Slå av ImageQuant LAS 500-strömbrytaren Dra ut elsladden ur vägguttaget VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd med kontakt. Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden med kontakt måste alltid vara lätta att koppla ur. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Återvinningsinformation 2.4 Återvinningsinformation Inledning Detta avsnitt innehåller information om bortskaffandet av ImageQuant LAS 500-systemet. Sanering Utrustningen och tillbehören måste vara fria från föroreningar och alla lokala föreskrifter med avseende på avfallshantering måste följas. Prover ska bortskaffas enligt lokala bestämmelser. Kassering, allmänna instruktioner När ImageQuant LAS 500-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Kassering av elektrisk utrustning Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. 22 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

23 3 Beskrivning av systemet 3 Beskrivning av systemet Om detta kapitel Det här kapitlet innehåller information om maskinvarukomponenterna, tillbehören, startskärmen och en funktionsöversikt för ImageQuant LAS 500. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 3.1 ImageQuant LAS Maskinvara 3.3 Startskärmen och inläsningsfliken 3.4 Tillbehör Se sidan ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 23

24 3 Beskrivning av systemet 3.1 ImageQuant LAS ImageQuant LAS 500 Funktionsöversikt Följande funktioner finns i ImageQuant LAS 500: En mycket känslig CCD-kamera med 8,3 megapixlar Snabbkylningskapacitet Lätt att installera och klar att använda inom fem minuter efter start Pekskärmsgränssnitt Kemiluminiscens med bildbehandling med hög känslighet Skapande av en kombinerad färgbild av en provbild med kemiluminiscens och en vitljusbild av en färgmarkör Fluorescerande bildbehandling med blå och UV Epi-ljuskällor Foton av färgade geler eller membran som erhållits av belysning med vitt ljus Intuitiv design med lättanvända bildanalyseringsverktyg 24 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

25 3 Beskrivning av systemet 3.2 Maskinvara 3.2 Maskinvara ImageQuant LAS 500 utsida Illustrationerna och uppställningen nedan visar de viktigaste maskinvarukomponenterna i ImageQuant LAS Del Name (Namn) Pekskärm USB-port Stomme Lucka Strömbrytare Ethernetport Elanslutning Beskrivning Användargränssnitt USB 2.0-port för anslutning av USB-minne Anm: Lösenordsskyddade USB-minnen stöds inte. Mörk instrumentlåda Instrumentlucka Omkopplare: I Ström PÅ O Ström AV Kontakt på nätverkskabel (Ethernet) Kontakt på elsladden ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 25

26 ImageQuant LAS Beskrivning av systemet 3.2 Maskinvara ImageQuant LAS 500-insidan Illustrationerna och uppställningen nedan visar de viktigaste maskinvarukomponenterna på insidan av ImageQuant LAS Del Name (Namn) Filterladdningsslits Epi-ljuskällor Provkammare Brickskena Lucka Beskrivning Slits för orange filter. Används för detektion av fluorescens över 560 nm. Ljuskällor: Kombinerad blå (460 nm) och UV (365 nm) Epi-ljus Vitt ( nm) Epi-ljus Mörkt fack där brickan placeras Stöder och placerar brickan Instrumentlucka 26 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

27 3 Beskrivning av systemet 3.3 Startskärmen och inläsningsfliken 3.3 Startskärmen och inläsningsfliken Startskärmen, inläsningsfliken (Auto) Fliken Capture visas som startskärm när start av ImageQuant LAS 500 har slutförts. Fliken Capture har två vyer, en för automatisk exponeringstid och en för manuell exponeringstid. Fliken Capture är inställd på automatisk exponeringstid, Auto, vid start. Illustrationen och uppställningen nedan visar huvudkomponenterna på fliken Capture med den automatiska exponeringstiden vald Del Funktion Kryssrutan för kolorimetrisk markör som används för kemiluminiscerande prover med kolorimetrisk markör Alternativknappar för val av Auto (automatisk exponeringstid) eller Manual (manuell exponeringstid). Vid start ställs automatisk exponeringstid (Auto) in som standard. Fliken Capture: välj bildehandlingsmetod och starta inläsningen Fliken Library: bildfilsbehandling Ikonen Settings: justera system- och nätverksrelaterade inställningar ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 27

28 3 Beskrivning av systemet 3.3 Startskärmen och inläsningsfliken Del 6 Funktion Knapparna Start exposure för någon av följande metoder: Kemiluminiscens (med eller utan kolorimetrisk markör) Fluorescens Kolorimetrisk Tryck på någon av knapparna Start exposure för att läsa in en bild Datum och tid. Datum och tid kan ställas in under Settings, gå till Sektion Datum och tid, på sidan 89 för ytterligare instruktioner Antalet filer som lagras på enheten, som % använt enhetsminne Status för ImageQuant LAS 500; Ready, Not Ready eller Capture in progress Fliken Capture (Manual) Fliken Illustrationen och uppställningen nedan visar komponenterna i fliken Capture när manuell exponeringstid har valts (alternativknappen Manual har valts) Del 1 2 Funktion Kolorimetrisk inläsning: Det behövs inte och därför går det inte att utföra en manuell inläsning för kolorimetriska prover Kryssrutan för kolorimetrisk markör som används för kemiluminiscerande prover med kolorimetrisk markör 28 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

29 3 Beskrivning av systemet 3.3 Startskärmen och inläsningsfliken Del Funktion Alternativknapp för Manual. Exponeringstiden ställs in manuellt, gå till Sektion 6.2 Ställ in exponeringstid, på sidan 70 för mer information om hur tiden ställs in Knappen Set exposure time för kemiluminiscens (med eller utan kolorimetrisk markör): Tryck på den här knappen för att ställa in exponeringstiden Knappen Set exposure time för fluorescens: Tryck på den här knappen för att ställa in exponeringstiden ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 29

30 3 Beskrivning av systemet 3.4 Tillbehör 3.4 Tillbehör I följande tabell visas tillbehören som medföljer ImageQuant LAS 500-systemet. Del Beskrivning Proteinbricka Artikelnummer DNA-bricka Vit insats för geler eller membran med kolorimetrisk markör och färger Orange filter (560LP) för detektion av fluorescens över 560 nm Tillbehörsväska Elsladd (för Nordamerika) Elsladd (för Europa) ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

31 4 Installation 4 Installation Om detta kapitel Det här kapitlet innehåller information om hur du packar upp, installerar och transporterar ImageQuant LAS 500-systemet. I det här kapitlet Detta kapitel innehåller följande sektioner: Sektion 4.1 Krav på lokalen 4.2 Packa upp 4.3 Installera instrumenten 4.4 Anslutning till nätverk eller USB-minne 4.5 Transport Se sidan ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 31

32 4 Installation 4.1 Krav på lokalen 4.1 Krav på lokalen Uppställningen nedan sammanfattar strömförsörjnings- och miljökraven. Parameter Förbrukningsspänning Faser Frekvens Maximal effekt Jordning Lufttemperatur Placering Krav 100 till 240 V~ Enfas (med trefas jordpunkt) 50/60 Hz 200 W ImageQuant LAS 500 ska alltid anslutas till ett jordat växelströmsuttag. Elsladden till den här utrustningen ska anslutas till ett växelströmsuttag av typen 2P+E för att skydda människor, externa bullerskydd och stabil drift. Drift: 18 till 28 C Transport/förvaring: -25 till +70 Placeringen av ImageQuant LAS 500 måste uppfylla följande krav: En stabil laboratoriebänk med en lastkapacitet på 490 N (50 kg) eller mer och planhet inom 2º Minst 20 cm fritt utrymme framför maskinen och 10 cm på alla andra sidor Utanför direkt solljus Luftfuktighet Drift: 15 % till 70 %, icke-kondenserande Transport/förvaring: 5 % till 95 %, icke-kondenserande 32 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

33 4 Installation 4.2 Packa upp 4.2 Packa upp Visuell inspektion Kontrollera: att all utrustning finns i lådan enligt packlistan. att utrustningen inte är skadad, om den är det ska skador dokumenteras innan den installeras. Om utrustning saknas eller är skadad, kontakta din GE Healthcare-representant omedelbart. Uppackning Följ instruktionerna för att packa upp ImageQuant LAS 500-systemet: Steg 1 Åtgärd Skär av polypropylenbanden. 2 Ta bort tejpen på lådans ovansida. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 33

34 4 Installation 4.2 Packa upp Steg 3 Åtgärd Öppna lådans ovansida och ta ut användarinstruktionerna och den övre stoppningen. 4 Ta ut lådans övre förpackning ur den nedre förpackningen och lyft sedan ut innerlådan ur den nedre stoppningen och förpackningen. 34 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

35 4 Installation 4.2 Packa upp Steg 5 Åtgärd Skär av polypropylenbanden på innerlådan. 6 Ta ut lådans övre förpackning, tillbehörslådan och förpackningen runt instrumentet. 7 Packa upp tillbehörslådan. 8 Fortsätt till Sektion 4.3 Installera instrumenten, på sidan 36 för att installera ImageQuant LAS 500. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 35

36 4 Installation 4.3 Installera instrumenten 4.3 Installera instrumenten Följ instruktionerna för att installera ImageQuant LAS 500. Steg 1 Åtgärd Lyft ut ImageQuant LAS 500 ur den nedre förpackningen och ställ den på en arbetsbänk. FÖRSIKTIG Ställ inte utrustningen på instabila bord eller på lutande ytor eftersom utrustningen kan tappas eller falla, vilket kan orsaka skador. FÖRSIKTIG Placera inte utrustningen eller någon del av den i direkt solljus. Det kan leda till felaktig funktion. FÖRSIKTIG Blockera inte ventilationsöppningarna och se till att de är fria från damm och smuts. Blockering av ventilationsöppningarna kan leda till överhettning av utrustningen och dålig funktion. Ställ instrumentet minst 20 cm framför och 10 cm på alla andra sidor från närmaste vägg eller annan utrustning för att säkerställa tillräcklig kylning. 36 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

37 4 Installation 4.3 Installera instrumenten Steg 2 Åtgärd Anslut elsladden. VARNING Använd en elsladd som uppfyller lokala lagar och bestämmelser och som levereras av GE Healthcare. Byt inte ut elsladden mot en felaktig. VARNING Använd rätt elsladd som medföljer i produktförpackningen i USA och Europa (Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland, Frankrike, Italien, Danmark, Grekland, Spanien, Portugal, Österrike, Finland, Sverige, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovenien, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen och Rumänien). I andra länder ska den elsladd användas som levereras separat från produktförpackningen av GE Healthcare. Byt inte ut elsladden mot en felaktig. VARNING Anslut elsladden direkt till ett jordat vägguttag. Användning av förlängningssladdar, eller flera belastningar på ett vägguttag, kan leda till brand och elektriska stötar. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 37

38 4 Installation 4.3 Installera instrumenten Steg 3 Åtgärd Slå på strömmen till instrumentet genom att trycka på strömbrytaren till I-läget. Resultat: ImageQuant LAS 500 självdiagnostik startar och en skärm med med meddelandet LAS 500 initializing... öppnas. 4 Vänta tills startskärmen visas och meddelandet Ready visas längst ner till vänster, se bilden nedan. Resultat: Starten har nu slutförts. 5 6 Ange datum och tid genom att trycka på Settings och välja Date & Time. Ytterligare information finns i Sektion Datum och tid, på sidan 89. Gå vid behov till Sektion4.4 Anslutning till nätverk eller USB-minne, på sidan39 för att installera ett nätverk. 38 ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB

39 4 Installation 4.4 Anslutning till nätverk eller USB-minne 4.4 Anslutning till nätverk eller USB-minne Virusskydd Den tekniska lösningen för ImageQuant LAS 500 skyddar systemet mot överföring av virus från infekterade USB-enheter. När systemet används utan nätverksanslutning hindras virus från att infektera systemet samt från att sprida sig till andra USB-enheter. När ImageQuant LAS 500 är anslutet till ett nätverk är det viktigt att man vidtar lämpliga skyddsåtgärder. Se till att nätverket har en fungerande brandvägg som skyddar instrumentet och anslutna USB-enheter mot säkerhetshot. Kontakta den lokale nätverksadministratören för mer information om hur man installerar virusskydd för nätverket. Om du har anledning att misstänka att instrumentet har infekterats av ett datorvirus måste du starta om ImageQuant LAS 500 så snart som möjligt. Detta tar bort alla virus från instrumentet. Ansluta ett USB-minne USB-minnet installeras automatiskt när USB-minnet ansluts till ImageQuant LAS 500. Anm: Lösenordsskyddade USB-minnen stöds inte. Ansluta till ett nätverk OBSERVERA Anslut inte telefonlinjer till Ethernet-porten. Endast IEC I/VL oskärmade standardkablar är lämpliga för anslutning till den här kontakten. Genom att ansluta till ett nätverk får man tillgång till Save locations och kan använda ImageQuant LAS 500 web tool. För mer information, se Sektion Spara plats, på sidan 87 och ImageQuant LAS 500:s webbverktyg, på sidan 82. Det finns två alternativ för nätverksinstallation: 1 DHCP 2 Statisk IP-adress Om ett DHCP-nätverk används tilldelas IP-adressen automatiskt av DHCP-servern. Om ett nätverk med statisk IP-adress används måste nätverksinformationen anges manuellt. I följande underavsnitt finns den information som behövs för att ansluta till ett DHCP och ett statiskt IP-nätverk. ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning AB 39

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska FLA Image Eraser Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser...

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska GE Healthcare Komma igång med ImageQuant LAS 4000 Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Amersham Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska

Amersham Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska Amersham Eraser Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser... 2 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

4P H. Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok

4P H. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1H Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Introduktion Utsätt inte Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement.

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA TAQ-90033KBLUE/PINK A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1N Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA TAQ-10192G Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

Powerline 200 Home Network Adapter (PL200)

Powerline 200 Home Network Adapter (PL200) Easy, Reliable & Secure Installation Guide Powerline 200 Home Network Adapter (PL200) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

User s Guide. Kontrollpanel

User s Guide. Kontrollpanel User s Guide Kontrollpanel Användarguide Kontrollpanel Upplaga AD, December 2010 Den här guiden har art.nr 51512 0-2 Del 0: Allmän översikt Om den här guiden Den här guiden beskriver kontrollpanelen med

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Bruksanvisning. Visual Reinforcement Audiometry VRA201

Bruksanvisning. Visual Reinforcement Audiometry VRA201 Bruksanvisning Visual Reinforcement Audiometry VRA201 datum: 2002-03-01 sid 1/5 Säkerhetsföreskrifter Om denna apparatur är en del i ett system med en eller flera andra enheter med medicinskt CE-märke

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Kamera. Dome-kamera för nätverk. Snabbstartguide svenska. Denna snabbstartguide gäller för: DS-2CD2712F-I(S), UD.6L0201B1255A01EU

Kamera. Dome-kamera för nätverk. Snabbstartguide svenska. Denna snabbstartguide gäller för: DS-2CD2712F-I(S), UD.6L0201B1255A01EU Kamera Dome-kamera för nätverk Snabbstartguide svenska Denna snabbstartguide gäller för: DS-2CD2712F-I(S), UD.6L0201B1255A01EU 1 Information om reglering Dome-kamera för nätverk Snabbstartguide Ö verensstämmelse

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual.

Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. Detta är en guide för snabbinstallation av IP kameran 14-156. För fullständig programfunktion hänvisar vi till medföljande manual. 1) Packa upp din IP-kamera ur kartongen (vrid ej manuellt på kamerahuvudet)

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan.

Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Fråga: Hur ställer jag in min router utan att använda CD skivan? Svar: Du kan ställa in din router manuellt genom att följa stegen nedan. Produkter som täcks in av denna guide : De flesta routrar i DIR

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer