Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB"

Transkript

1 Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska

2 Denna sida har avsiktligt lämnats tom

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Viktig användarinformation Gällande bestämmelser... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Förfarande i nödsituationer Återvinningsinformation... 3 Instrumentbeskrivning Inledning Funktionsöversikt Illustration av instrumentet Beskrivning av instrumentmaskinvara Beskrivning av programvara till instrumentet Beskrivning av fliken Capture Beskrivning av fliken Library Beskrivning av bildvyn Beskrivning av analysarbetsflödet Beskrivning av inställningsvyer Tillbehör... 4 Installation Krav på lokalen Instrumentkonfiguration Systeminställningar Datum och tid Fokus Instrumentindikator Service Nätverk Nätverkskonfiguration Nätverkstillgång från instrumentet Åtkomst till instrumentet från nätverket... 5 Drift Drift - flödesschema Slå på instrumentet Välj bricka Placera brickan i instrumentet Läsa in en bild Tillgängliga metoder Bildtagning med Chemiluminescence Bildtagning med Colorimetric Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 3

4 Innehållsförteckning Bildtagning med Fluorescence Visa bilden Spara och hantera bildfiler Lagringsplatser Spara bilder Alternativ för filhantering Analysera bilden Skapande av rader Bakgrundssubtraktion Bandidentifiering Tilldelning av molekylär vikt Normalisering Sammanfattning Stäng av instrumentet... 6 Underhåll Instrument Tillbehör Regelbundna besiktningar... 7 Felsökning Allmänna problem Problem med bildkvalitet Problem med programvaran... 8 Specifikationer... Index Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

5 1 Inledning 1 Inledning Dokumentets syfte Bruksanvisningen innehåller de anvisningar du behöver för att kunna använda och underhålla Amersham Imager 600 på ett säkert sätt. Förutsättningar För att det ska gå att använda Amersham Imager 600 på avsett sätt måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Du har läst och sett till att du har förstått säkerhetsinstruktionerna i denna bruksanvisning Du måste vara väl förtrogen med laboratorieutrustningen och veta hur biologiska material ska hanteras Instrumentet installeras av representanter från GE Om detta kapitel Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation, beskrivning av säkerhetsmeddelanden, information om föreskrifter och en allmän beskrivning av vad Amersham Imager 600 är avsedd att användas för. I det här kapitlet Sektion 1.1 Viktig användarinformation 1.2 Gällande bestämmelser Se sidan 6 8 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 5

6 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation 1.1 Viktig användarinformation Läs detta innan du använder Amersham Imager 600 Alla användare måste läsa hela bruksanvisningen innan Amersham Imager 600 installeras, används eller underhålls. Ha alltid bruksanvisningen tillgänglig vid användning av Amersham Imager 600. Använd inte Amersham Imager 600 på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. Om du gör det riskerar du att utsättas för fara som kan leda till personskada eller skada på instrumentet. Avsedd användning Amersham Imager 600 är ett CCD-kamerasystem för tagning av digitalbilder av prover i geler eller membran i tre olika lägen: kemiluminescens, kolorimetri och fluorescens. Amersham Imager 600 är endast avsett för forskningsändamål och ska inte användas i kliniska behandlingar eller för diagnostiska ändamål. Säkerhetsanvisningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR och OBSERVATIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. 6 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

7 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation Försiktighetsanvisningar FÖRSIKTIG FÖRSIKTIG indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Observerationer OBSERVERA OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Tips: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. Typografiska regler Programfunktioner markeras i texten med fet kursiv text. Ett kolon skiljer olika menynivåer åt. Exempel: File:Open avser Open-instruktionen på File-menyn. Maskinvaruenheter markeras i texten med fetstil (t.ex. Buffer valve). Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 7

8 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser 1.2 Gällande bestämmelser Detta avsnitt beskriver de direktiv och standarder som uppfylls av Amersham Imager 600. Tillverkningsinformation Tabellen nedan sammanfattar erforderlig tillverkningsinformation. För ytterligare information, se dokumentet med EG-försäkran om överensstämmelse. Krav Tillverkarens namn och adress Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-konformitet Den här produkten uppfyller de europeiska direktiven som anges i tabellen genom att uppfylla motsvarande anpassade normer. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns att tillgå på begäran. Direktiv 2006/42/EC 2004/108/EC Titel Maskindirektivet (MD) Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv (EMC) Internationella normer Den här produkten uppfyller kraven i följande normer: Standard IEC , SS-EN , IEC , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 nr Beskrivning Säkerhetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning Anmärkningar SS-EN , senaste utgåvan harmoniserad med SS- EN Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

9 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser Standard Beskrivning Anmärkningar SS-EN , IEC , FCC del 15 B klass A, ICES-003 klass A, SS-EN , SS-EN SS-EN ISO EN UL94-V2 Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning krav på elektromagnetisk kompatibilitet Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering Höljenas skyddsgrad Norm för testning av säkerheten hos lättantändliga plastmaterial i apparatdelar SS-EN , SS- EN harmoniserad med 2004/108/EG FCC-standarden Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för digital enhet av klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-regelverket (Federal Communications Commission). Dessa gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras i enlighet med instruktionsboken, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i bostadsområden ger sannolikt upphov till skadliga störningar som användaren i så fall är skyldig att åtgärda på egen bekostnad. FCC-VARNING! Ändringar eller modifieringar som ej uttryckligen godkänts av ansvarig för efterlevnad kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 9

10 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser CE-märkning CE-märkningen och motsvarande EU-försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: används som en fristående enhet, eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Miljööverensstämmelse Direktiv 2011/65/EU, bilaga II 2012/19/EU ACPEIP Titel Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS) Direktiv om avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) Administration av kontroll av föroreningar orsakade av elektroniska informationsprodukter, Kina Restriktion av farliga ämnen (RoHS) Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som är ansluten till Amersham Imager 600 måste uppfylla säkerhetskraven i SS-EN /IEC eller tillämpliga harmoniserade standarder. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. Ljuskällor Säkerheten hos LED-ljuskällor på detta instrument har utvärderats genom riskanalys i enlighet med SS-EN Amersham Imager 600 är, beroende på konfiguration, utrustat med några eller alla de ljuskällor som tas upp i tabellen nedan: 10 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

11 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser Ljuskällor Blå lampa Grön lampa Röd lampa Vit lampa UV-transilluminator Våglängd 460 nm 520 nm 630 nm nm 312 nm Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 11

12 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner Om detta kapitel I det här kapitlet beskrivs säkerhetsföreskrifter, säkerhetsdekaler och nödrutiner för Amersham Imager 600-instrumentet, utöver anvisningar om säker kassering av instrumentet. I det här kapitlet Sektion 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.2 Etiketter 2.3 Förfarande i nödsituationer 2.4 Återvinningsinformation Se sidan Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

13 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säkerhetsföreskrifter Inledning Amersham Imager 600-instrumentet drivs med nätström, kan vara utrustat med en UVljuskälla och används för att ta bilder av prover som kan vara farliga. Före installation, drift eller underhåll av instrumentet måste du se till att du är medveten om de faror som beskrivs i användardokumentationen. Följ de medföljande anvisningarna för att undvika personskada eller skador på instrumentet. Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte Amersham Imager 600 på annat sätt än vad som beskrivs i Användarmanual. VARNING Användning av denna utrustning på andra sätt än de som anges i användardokumentationen kan ge upphov till fysiska skador på grund av exponering för utstrålat ljus, elstötar eller beröring av rörliga delar. VARNING Använd inte instrumentet om det ryker, det hörs underliga ljud eller kommer underliga dofter från det eller om instrumentet blir ovanligt varmt eftersom det då finns risk för brand eller elstötar. Sluta omedelbart att använda instrumentet och slå av strömbrytaren och koppla bort det från vägguttaget. Kontakta närmaste GE-representant och beställ reparation. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 13

14 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Skada inte nätsladden genom att böja, vrida eller värma upp den och se till att den inte kläms under utrustningen. Användning av en skadad nätsladd medför risk för brand och elektriska stötar. Kontakta din lokala GE-representant för en ny nätsladd om nätsladden skadas. VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd med kontakt. Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden med kontakt måste alltid vara lätta att koppla ur. VARNING Blockera inte ventilationsöppningarna och se till att de är fria från damm och smuts. Igensättningar och blockeringar kan orsaka överhettning och funktionsfel. Placera instrumentet så att det har ett fritt utrymme på minst 40 cm framtill och minst 10 cm på övriga sidor från närmaste vägg eller annan utrustning för att säkerställa tillräcklig kylning. Personligt skydd VARNING Farliga ämnen.när farliga kemikalier används ska alla lämpliga skyddsåtgärder vidtas, såsom användning av skyddsglasögon och handskar som motstår de aktuella ämnena. Följ lokala och/eller nationella bestämmelser för säker användning och underhåll av systemet. 14 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

15 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Instrumentet är försett med ett säkerhetslås. Om förreglingen är ur funktion eller på något sätt har manipulerats finns det risk för att UV-ljus och synligt ljus strålar ut, vilket kan orsaka brännskador på huden och synskador. Öppna inte instrumentet under användning när RUN-indikatorn lyser. Om luckan öppnas och instrumentet fortsätter att gå ska du omedelbart stänga av instrumentet och kontakta serviceavdelningen på GE. FÖRSIKTIG Vidrör inte UV-enheten efter UV-exponering eftersom det finns risk för brännskador. Installation VARNING Eftersom utrustningen är tung bör du kontakta servicepersonal från GE vid förflyttning eller omlokalisering av utrustningens huvuddel. Om utrustningen faller ner finns det risk för att den går sönder eller att du skadas allvarligt (t.ex. om du får den på foten). VARNING Nätsladd. Använd endast nätsladdar med godkända kontakter som levereras av eller är godkända av GE. VARNING Skyddsjord. Amersham Imager 600 måste alltid vara anslutet till ett jordat eluttag. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 15

16 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Amersham Imager 600 måste säkras för transport eller omlokalisering. Kontakta GE för anvisningar innan instrumentet transporteras. OBSERVERA Anslut inte telefonlinjer till Ethernet-porten. Endast oskärmade IEC I/VL standardkablar är lämpliga för anslutning till den här kontakten. OBSERVERA Använd endast IEC certifierad(e) utrustning och kablar för anslutning av/till instrumentet. Drift VARNING Använd inte instrumentet i eller nära en vask eller i fuktiga (över 70 % relativ luftfuktighet) eller dammiga miljöer eftersom det kan orsaka brand eller elstötar. VARNING I händelse av åskväder, undvik att vidröra vägguttaget eftersom det finns risk för elstötar. 16 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid användning och underhåll av Amersham Imager 600-systemet. Skyddsglasögon Skyddshandskar Grova skor, helst med stålhätta FÖRSIKTIG Reagenser som används för att förbereda provet ska användas i enlighet med tillverkarens instruktioner. FÖRSIKTIG Luta dig inte mot provluckan. FÖRSIKTIG Använd handtaget för att öppna och stänga instrumentluckan. FÖRSIKTIG Placera inte tunga föremål ovanpå instrumentet. FÖRSIKTIG Hantera provbrickor och datorplattor med försiktighet för att undvika att du tappar dem. FÖRSIKTIG Vidrör inte ljuskällan i instrumentet eftersom den kan vara mycket varm. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Lämna inte kvar prover i instrumentet efter exponering eftersom det då finns risk för att de bryts ner och orsakar skador på instrumentet. FÖRSIKTIG Inaktivera inte utrustningens förregling eftersom UV-ljus kan spridas om luckan öppnas. OBSERVERA Använd inga andra USB-enheter än de som anges eftersom det annars finns risk för fel på instrumentet. OBSERVERA Använd inte USB-portar för att ladda externa enheter eftersom det då finns risk för fel på instrumentet. OBSERVERA Om flera datorer ansluts till ett instrument finns det risk för att prestanda försämras och samtidig användning kan orsaka dataförluster. OBSERVERA Undvik att ansluta ytterligare tillbehör, t.ex. datorer, bildskärmar eller tangentbordet till instrumentet under drift eftersom det kan leda till att exponeringen avbryts eller orsaka dataförlust. 18 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Slå inte från strömmen under drift eftersom det då finns risk för dataförlust och skada på flashminnet. Stäng endast av strömmen i nödsituationer. OBSERVERA Öppna inte instrumentluckan under exponering medan RUN-lampan indikerar att systemet används. Denna åtgärd avbryter exponeringen och data sparas inte. OBSERVERA Överföring av stora mängder filer till en ansluten dator under drift kan påverka systemets prestanda negativt. OBSERVERA Undvik att röra vid ljuskällornas fönster eftersom repor och smuts kan påverka prestanda. OBSERVERA Datorplattan kan inte laddas om med hjälp av detta instrument. OBSERVERA Vid anslutning av en extern bildskärm till systemet ska en monitor med SVGA-upplysning användas. Om en monitor med låg upplösning används syns inte funktionsknapparna. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Underhåll VARNING Risk för elstötar. Alla reparationer och modifikationer av instrumentet ska utföras av servicepersonal auktoriserad av GE. Öppna inga skydd och byt inga delar om du inte uttryckligen ombeds göra det i användardokumentationen. VARNING Använd inte onödigt mycket vätska vid rengöring av Amersham Imager 600 eftersom det kan leda till funktionsfel eller ge upphov till elstötar. FÖRSIKTIG Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid användning och underhåll av Amersham Imager 600-systemet. Skyddsglasögon Skyddshandskar Grova skor, helst med stålhätta FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan instrumentet rengörs invändigt. FÖRSIKTIG UV-lampor i Amersham Imager-konfigurationer med 600 UV, 600 QC och 600 RGB innehåller kvicksilver och de måste återvinnas eller på annat sätt omhändertas i enlighet med gällande nationella bestämmelser. OBSERVERA Använd inte nötande rengöringsmaterial som exempelvis skurdynor eftersom de kan skada instrumentet. 20 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Kassera datorplattan i enlighet med anvisningarna i användarhandboken. OBSERVERA Avlägsna datorplattan vid underhåll av utrustningen eftersom det annars finns risk för personskador om de faller ner och träffar din fot. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter Inledning En dekal utvändigt på Amersham Imager 600-instrumentet beskriver nödvändiga specifikationer och försiktighetsåtgärder för säker användning av instrumentet. I det här avsnittet listas symbolerna på denna dekal och övriga symboler som finns på instrumentet. Amersham Imager 600-serienummer Amersham Imager 600-instrumentets serienummer sitter på en dekal på baksidan av instrumentet. Symboler på dekalen Följande symboler förekommer på dekalen på instrumentet: Etikett Betydelse Varning! Läs användarinstruktionen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inga delar om det inte specifikt uttrycks i användarinstruktionen. Instrumentet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning (EMC) i Australien och i Nya Zeeland 22 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Etikett Betydelse Instrumentet uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Vänligen kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts av kinesisk standard SJ/T "Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics". Den här symbolen indikerar att systemet har certifierats av ett nationellt erkänt testningslaboratorium (Nationally Recognized Testing Laboratory, NTRL). NRTL är en organisation som enligt det amerikanska arbetsmiljöverket (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) uppfyller kraven enligt bestämmelserna i USA:s federala lag 29 CFR, avsnitt N3732 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Placering av etikett och ytterligare symboler För vidare information om symbolerna, se Sektion 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara, på sidan 32. Symbol Beskrivning On/Off-brytare 24 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Symbol I/O DVI-D Beskrivning Power -brytare I: Ström PÅ O: Ström AV Uttag för DVI-D-monitor USB-port Ethernetport Försiktighet! Het yta Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 25

26 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfarande i nödsituationer 2.3 Förfarande i nödsituationer I händelse av nödsituation: Slå av strömmen genom att ställa om Power-strömbrytaren (nedtill på höger sida av instrumentet) till läge O. Dra ut elsladden ur vägguttaget VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd med kontakt. Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden med kontakt måste alltid vara lätta att koppla ur. 26 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

27 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Återvinningsinformation 2.4 Återvinningsinformation Inledning Detta avsnitt innehåller information om bortskaffandet av Amersham Imager 600-systemet. Sanering Utrustning och tillbehör måste vara fria från föroreningar innan de tas ur drift och alla gällande föreskrifter avseende avfallshantering måste följas. Prover ska bortskaffas enligt lokala bestämmelser. Kassering, allmänna instruktioner När Amersham Imager 600-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Återvinning av farliga ämnen Lampor i Amersham Imager 600-konfigurationerna 600 UV, 600 QC och 600 RGB innehåller kvicksilver och måste återvinnas eller på annat sätt omhändertas i enlighet med gällande miljöföreskrifter. Kassering av elektrisk utrustning Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 27

28 3 Instrumentbeskrivning 3 Instrumentbeskrivning Om detta kapitel Detta kapitel innehåller en översikt över funktionerna på Amersham Imager 600 och olika instrumentkonfigurationer. Det innehåller också beskrivningar av maskinvarukomponenter, fönster som visas i programmet, liksom funktioner. På grund av kosmetiska förändringar av programvaran kan det hända att de skärmbilder som visas i denna manual skiljer sig något från den faktiska programvaran. De allmänna funktionerna är dock de samma. I det här kapitlet Sektion 3.1 Inledning 3.2 Funktionsöversikt 3.3 Illustration av instrumentet 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara 3.5 Beskrivning av programvara till instrumentet 3.6 Tillbehör Se sidan Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

29 3 Instrumentbeskrivning 3.1 Inledning 3.1 Inledning Amersham Imager 600 är ett bildhanteringsinstrument som är avsett för identifiering och kvantifiering av proteiner eller DNA i geler eller membran. En kyld 3,2-megapixels CCD-kamera används för att ta digitalbilder i hög upplösning av protein och DNAsträngar i geler och på membran som erhålls genom separationsmetoder baserade på elektrofores eller immunoblottning av proteiner. Instrumentet kan ta bilder av kemiluminescerande, fluorescerande och kolorimetriska prover (beroende på systemkonfigurationen) och analysprogramvara ingår i system. Instrumentet är avsnitt för akademiska forskningsändamål och biovetenskapsbranschen. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 29

30 3 Instrumentbeskrivning 3.2 Funktionsöversikt 3.2 Funktionsöversikt Följande funktioner finns i Amersham Imager 600: En högkänslig CCD-kamera med 3,2 megapixlar Snabbkylningsfunktion för detektor Redo för användning inom fem minuter från systemstart Datorplattebaserat gränssnitt finns att tillgå Högkänslig kemiluminiscensavbildning Skapande av en kombinerad färgbild av en provbild med kemiluminiscens och en vitljusbild av en färgmarkör Fluorescensavbildning med hjälp av blå, gröna och röda Epi-ljuskällor och UV-transilluminator Färgbilder av kolorimetriskt färgade geler eller membran som tagits under belysning med vitt ljus Exakt kvantifiering av färgade geler med hjälp av vit transillumination Intuitiv design med användarvänligt arbetsflöde för bildanalys 30 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

31 3 Instrumentbeskrivning 3.3 Illustration av instrumentet 3.3 Illustration av instrumentet Amersham Imager 600-instrumentet styrs via en trådlöst ansluten datorplatta, men kan också styras med hjälp av en fysiskt ansluten pekskärm eller vanlig dator med monitor och mus. I figuren nedan visas en Amersham Imager 600-konfiguration med datorplatta. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 31

32 3 Instrumentbeskrivning 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara Huvudkomponenter i respektive konfiguration Amersham Imager 600 finns i fyra olika konfigurationer. Olika delar och funktioner för Amersham Imager 600 är tillgängliga beroende på konfigurationen. I tabellen nedan beskrivs funktionerna och komponenterna i de olika instrumentkonfigurationerna. Funktioner Amersham Imager Amersham Imager 600 UV Amersham Imager 600 QC Amersham Imager 600 RGB Styrprogramvara för bildtagning och analys X X X X CCD-kamerahuvud, inklusive lins, för kemiluminescens X X X X Epi-källa för vitt ljus X X X X Filterbytare X X X Transilluminatorkälla för UV-ljus X X X Transilluminatorkälla för vitt ljus X X Källa för blått, grönt och rött Epi -ljus X 32 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

33 3 Instrumentbeskrivning 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara Amersham Imager 600 utsida Illustrationen nedan visar de viktigaste 10 utvändiga maskinvarukomponenterna 13 på instrumentet Del 1 2 Name (Namn) USB-port Av/på-knappar och indikatorlampor Beskrivning USB 2.0-port för anslutning av USB-minne. Lösenordsskyddade USB-minnen stöds inte. Knappen On/Off: Tryck på knappen för att slå på strömmen och tryck på nytt för att stänga av den. Power: lampan lyser (vit) när instrumentet är påslaget. Run: lampan lyser (blå) när instrumentet arbetar eller om du har valt Instrument indicator. Error: lampan lyser (röd) när instrumentet är inte fungerar. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 33

34 3 Instrumentbeskrivning 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara Del Name (Namn) Docka för datorplatta Lucka Strömbrytare Elanslutning DVI-D-port USB-port Ethernetport Beskrivning Dockan har plats för datorplattor med följande mått och vikt: Bredd: mm Höjd: 183,5 186 mm Djup: 9,5 mm eller mindre Vikt: 750 g eller mindre På grund av hörnens utformning finns det vissa datorplattor som inte passar. Datorplattan kan inte laddas om med hjälp av instrumentet. Instrumentlucka Omkopplare: I: ström PÅ O : ström AV Uttag för anslutning av nätsladd. Port för anslutning av en DVI-monitor (endast digital). Port för ytterligare extern utrustning, t.ex. skrivare. Datorplattan kan inte laddas om med hjälp av instrumentet. Uttag för nätverkssladd. 34 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

35 3 Instrumentbeskrivning 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara Amersham Imager 600-insidan Bilden nedan visar de viktigaste invändiga maskinvarukomponenterna på instrumentet Del Name (Namn) Övre brickskena Nedre brickskena Trans-White -ljuskälla Trans-UV-ljuskälla Epi-ljuskälla Epi-ljuskälla Filterbytare Beskrivning Skenor som bär upp och håller brickan på plats. Skenor som bär upp och håller brickan på plats. Vitt ljus UV-ljus Källa för vitt ljus till konfigurationerna 600, 600 UV och 600 QC Källa till vitt ljus samt källor till blått, rött och grönt ljus för konfiguration 600 RGB Vitt ljus Filterbytesenhet Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 35

36 3 Instrumentbeskrivning 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara Indikatorlampor på Amersham Imager 600 I tabellen nedan beskrivs de olika tillstånd som indikatorlamporna (till höger om On/Off-knappen på framsidan av instrumentet) visar. Status POWER RUN ERROR Indikation och frekvens Vitt ljus Blå lampa Röd lampa Av Påslagning av ström X Blinkar ~ 1 Hz PÅ = 0,5 s/av = 0,5 s Klar/ström på X Fast sken Upptagen/körning pågår X X Fast sken Fel X X Blinkar ~ 1 Hz PÅ = 0,5 s/av = 0,5 s Avstängning X Blinkar ~ 1 Hz PÅ = 0,5 s/av = 0,5 s Energisparläge X Blinkar långsamt ~ 0,5 Hz PÅ = 0,5 s/av = 1,5 s 36 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

37 3 Instrumentbeskrivning 3.5 Beskrivning av programvara till instrumentet 3.5 Beskrivning av programvara till instrumentet Inledning Programvaran Amersham Imager 600 är avsedd att vägleda dig genom arbetsflödet för bildtagning och analys av bilddata. Programvaran körs vanligtvis på en trådlöst ansluten datorplatta som placeras i dockan på instrumentets framsida. Programvaran kan styras med hjälp en bärbar datorplatta, en fysiskt ansluten pekskärm eller en vanlig monitor plus mus. De funktioner som är tillgängliga varierar beroende på systemkonfigurationen. För information om systemkonfigurationer, se Sektion 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara, på sidan 32. I denna sektion Detta avsnitt innehåller följande underavsnitt: Sektion Beskrivning av fliken Capture Beskrivning av fliken Library Beskrivning av bildvyn Beskrivning av analysarbetsflödet Beskrivning av inställningsvyer Se sidan Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 37

38 3 Instrumentbeskrivning 3.5 Beskrivning av programvara till instrumentet Beskrivning av fliken Capture Beskrivning av fliken Capture RAD DER FEL N Vyn Capture Fliken Capture visas som startskärm som standard när Amersham Imager 600 och datorplattan slås på och systemstarten har slutförts. Här kan du välja bildtagningsmetod och konfigurera exponeringen i detalj. Vyn ändrar utseende beroende på den valda metoden. 13 I figuren nedan illustreras de grundläggande elementen på fliken Capture Del Funktion 12 Den valda bildtagningsmetoden. Capture på den här fliken väljer du bildtagningsmetod och inledande exponering. I det här avsnittet visas alternativ för den valda metoden. Inställningsikonen används för att öppna vyn Settings. Tryck på hjälpikonen för att öppna den sammanhangsberoende elektroniska hjälpen. Start använd den här knappen för att starta exponeringen. Datum och tid. Den införda brickans läge. 38 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska FLA Image Eraser Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

User s Guide. Kontrollpanel

User s Guide. Kontrollpanel User s Guide Kontrollpanel Användarguide Kontrollpanel Upplaga AD, December 2010 Den här guiden har art.nr 51512 0-2 Del 0: Allmän översikt Om den här guiden Den här guiden beskriver kontrollpanelen med

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Welch Allyn Connex Spot Monitor Snabbreferenskort Innehållsförteckning Strömbrytare...2 Stänga av...2 Logga in och välja en profil...2 Batteristatus...2 Ändra profil...2 Starta/Stoppa blodtryck...2 Starta

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0

SW3674. Snabbguide. Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 SW3674 Snabbguide Eee PC 900 Serierna 15G06Q0136D0 Starta din Eee PC Dessa är endast snabbinstruktioner för användning av din Eee PC. Läs hela manualen för detaljerad information. 1 1. Installera batteripaketet

Läs mer

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok

4P N. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1N Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Paketets innehåll I-2. Omkopplare smart kontakt Frontpanel Snabbinstallationsguide CD med snabbinstallationsgui den

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Amersham Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska

Amersham Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska Amersham Eraser Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser... 2 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

4P H. Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok

4P H. Adapter för anslutning till trådlöst LAN <BRP069A41> Installationshandbok 4P359542-1H Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Adapter för anslutning till trådlöst LAN Installationshandbok Hemsida: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

CLEARVIEW+ SPEECH Version 130514

CLEARVIEW+ SPEECH Version 130514 CLEARVIEW+ SPEECH Version 130514 ClearView+ Användarmanual Sida 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Introduktion... 4 1.1. OM DENNA MANUAL... 4 1.2. VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN... 4 2 Installation... 4 3 Lär känna

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700

Snabbstart. N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Snabbstart N300 WiFi Range Extender Modell EX2700 Komma igång NETGEAR WiFi Range Extender utökar räckvidden för WiFi-nätverk genom att den befintliga WiFi-signalen förstärks och signalkvaliteten generellt

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

Varning innan installation. Paketinnehåll SW - 131. Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt. 510000221G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn. Håll nätverkskameran

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Pausit version MAC 1.2 Användarmanual

Pausit version MAC 1.2 Användarmanual ! Pausit version MAC 1.2 Användarmanual Copyright 2016 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav

Läs mer

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter

4P F. Installationshandbok. Trådlös LAN anslutningsadapter <BRP069A41> 4P359542-1F Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Trådlös LAN anslutningsadapter Installationshandbok Hemsida: För mer information om specifikationer, inställningsmetoder,

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Skärmen Safe Boating (Säker båtanvändning) Så här uppgraderar du VesselView-programvaran. Automatisk förfrågan via Wi-Fi. Använda Micro SD-kortet

Skärmen Safe Boating (Säker båtanvändning) Så här uppgraderar du VesselView-programvaran. Automatisk förfrågan via Wi-Fi. Använda Micro SD-kortet Skärmen Safe Boating (Säker båtanvändning) Varje gång som VesselView slås på efter en fullständig avstängning om 30 sekunder eller mer visas en skärm med råd om båtsäkerhet för användaren. Tryck på Accept

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998*

G220 Bruksanvisning. Räknevåg. 76102-998 Issue 1 17/04/00 SWEDISH *76102-998* G220 Bruksanvisning Räknevåg 7602-998 Issue 7/04/00 SWEDISH *7602-998* Innehållstörteckning Varningar Rengöring av vågen Installation Slå på vågen 2 Pipsignaler 3 Test av teckenfönstret/välja insomningsläge

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer