Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB"

Transkript

1 Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska

2 Denna sida har avsiktligt lämnats tom

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning Viktig användarinformation Gällande bestämmelser... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Förfarande i nödsituationer Återvinningsinformation... 3 Instrumentbeskrivning Inledning Funktionsöversikt Illustration av instrumentet Beskrivning av instrumentmaskinvara Beskrivning av programvara till instrumentet Beskrivning av fliken Capture Beskrivning av fliken Library Beskrivning av bildvyn Beskrivning av analysarbetsflödet Beskrivning av inställningsvyer Tillbehör... 4 Installation Krav på lokalen Instrumentkonfiguration Systeminställningar Datum och tid Fokus Instrumentindikator Service Nätverk Nätverkskonfiguration Nätverkstillgång från instrumentet Åtkomst till instrumentet från nätverket... 5 Drift Drift - flödesschema Slå på instrumentet Välj bricka Placera brickan i instrumentet Läsa in en bild Tillgängliga metoder Bildtagning med Chemiluminescence Bildtagning med Colorimetric Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 3

4 Innehållsförteckning Bildtagning med Fluorescence Visa bilden Spara och hantera bildfiler Lagringsplatser Spara bilder Alternativ för filhantering Analysera bilden Skapande av rader Bakgrundssubtraktion Bandidentifiering Tilldelning av molekylär vikt Normalisering Sammanfattning Stäng av instrumentet... 6 Underhåll Instrument Tillbehör Regelbundna besiktningar... 7 Felsökning Allmänna problem Problem med bildkvalitet Problem med programvaran... 8 Specifikationer... Index Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

5 1 Inledning 1 Inledning Dokumentets syfte Bruksanvisningen innehåller de anvisningar du behöver för att kunna använda och underhålla Amersham Imager 600 på ett säkert sätt. Förutsättningar För att det ska gå att använda Amersham Imager 600 på avsett sätt måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Du har läst och sett till att du har förstått säkerhetsinstruktionerna i denna bruksanvisning Du måste vara väl förtrogen med laboratorieutrustningen och veta hur biologiska material ska hanteras Instrumentet installeras av representanter från GE Om detta kapitel Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation, beskrivning av säkerhetsmeddelanden, information om föreskrifter och en allmän beskrivning av vad Amersham Imager 600 är avsedd att användas för. I det här kapitlet Sektion 1.1 Viktig användarinformation 1.2 Gällande bestämmelser Se sidan 6 8 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 5

6 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation 1.1 Viktig användarinformation Läs detta innan du använder Amersham Imager 600 Alla användare måste läsa hela bruksanvisningen innan Amersham Imager 600 installeras, används eller underhålls. Ha alltid bruksanvisningen tillgänglig vid användning av Amersham Imager 600. Använd inte Amersham Imager 600 på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. Om du gör det riskerar du att utsättas för fara som kan leda till personskada eller skada på instrumentet. Avsedd användning Amersham Imager 600 är ett CCD-kamerasystem för tagning av digitalbilder av prover i geler eller membran i tre olika lägen: kemiluminescens, kolorimetri och fluorescens. Amersham Imager 600 är endast avsett för forskningsändamål och ska inte användas i kliniska behandlingar eller för diagnostiska ändamål. Säkerhetsanvisningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSANVISNINGAR och OBSERVATIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. 6 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

7 1 Inledning 1.1 Viktig användarinformation Försiktighetsanvisningar FÖRSIKTIG FÖRSIKTIG indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Observerationer OBSERVERA OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Tips: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. Typografiska regler Programfunktioner markeras i texten med fet kursiv text. Ett kolon skiljer olika menynivåer åt. Exempel: File:Open avser Open-instruktionen på File-menyn. Maskinvaruenheter markeras i texten med fetstil (t.ex. Buffer valve). Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 7

8 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser 1.2 Gällande bestämmelser Detta avsnitt beskriver de direktiv och standarder som uppfylls av Amersham Imager 600. Tillverkningsinformation Tabellen nedan sammanfattar erforderlig tillverkningsinformation. För ytterligare information, se dokumentet med EG-försäkran om överensstämmelse. Krav Tillverkarens namn och adress Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-konformitet Den här produkten uppfyller de europeiska direktiven som anges i tabellen genom att uppfylla motsvarande anpassade normer. En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns att tillgå på begäran. Direktiv 2006/42/EC 2004/108/EC Titel Maskindirektivet (MD) Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv (EMC) Internationella normer Den här produkten uppfyller kraven i följande normer: Standard IEC , SS-EN , IEC , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 nr Beskrivning Säkerhetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning Anmärkningar SS-EN , senaste utgåvan harmoniserad med SS- EN Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

9 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser Standard Beskrivning Anmärkningar SS-EN , IEC , FCC del 15 B klass A, ICES-003 klass A, SS-EN , SS-EN SS-EN ISO EN UL94-V2 Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning krav på elektromagnetisk kompatibilitet Maskinens säkerhet Allmänna konstruktionsprinciper. Riskbedömning och riskeliminering Höljenas skyddsgrad Norm för testning av säkerheten hos lättantändliga plastmaterial i apparatdelar SS-EN , SS- EN harmoniserad med 2004/108/EG FCC-standarden Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för digital enhet av klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-regelverket (Federal Communications Commission). Dessa gränser är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras i enlighet med instruktionsboken, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i bostadsområden ger sannolikt upphov till skadliga störningar som användaren i så fall är skyldig att åtgärda på egen bekostnad. FCC-VARNING! Ändringar eller modifieringar som ej uttryckligen godkänts av ansvarig för efterlevnad kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 9

10 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser CE-märkning CE-märkningen och motsvarande EU-försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: används som en fristående enhet, eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Miljööverensstämmelse Direktiv 2011/65/EU, bilaga II 2012/19/EU ACPEIP Titel Direktiv om begränsning av farliga ämnen (RoHS) Direktiv om avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE) Administration av kontroll av föroreningar orsakade av elektroniska informationsprodukter, Kina Restriktion av farliga ämnen (RoHS) Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som är ansluten till Amersham Imager 600 måste uppfylla säkerhetskraven i SS-EN /IEC eller tillämpliga harmoniserade standarder. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. Ljuskällor Säkerheten hos LED-ljuskällor på detta instrument har utvärderats genom riskanalys i enlighet med SS-EN Amersham Imager 600 är, beroende på konfiguration, utrustat med några eller alla de ljuskällor som tas upp i tabellen nedan: 10 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

11 1 Inledning 1.2 Gällande bestämmelser Ljuskällor Blå lampa Grön lampa Röd lampa Vit lampa UV-transilluminator Våglängd 460 nm 520 nm 630 nm nm 312 nm Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 11

12 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner Om detta kapitel I det här kapitlet beskrivs säkerhetsföreskrifter, säkerhetsdekaler och nödrutiner för Amersham Imager 600-instrumentet, utöver anvisningar om säker kassering av instrumentet. I det här kapitlet Sektion 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.2 Etiketter 2.3 Förfarande i nödsituationer 2.4 Återvinningsinformation Se sidan Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

13 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Säkerhetsföreskrifter Inledning Amersham Imager 600-instrumentet drivs med nätström, kan vara utrustat med en UVljuskälla och används för att ta bilder av prover som kan vara farliga. Före installation, drift eller underhåll av instrumentet måste du se till att du är medveten om de faror som beskrivs i användardokumentationen. Följ de medföljande anvisningarna för att undvika personskada eller skador på instrumentet. Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte Amersham Imager 600 på annat sätt än vad som beskrivs i Användarmanual. VARNING Användning av denna utrustning på andra sätt än de som anges i användardokumentationen kan ge upphov till fysiska skador på grund av exponering för utstrålat ljus, elstötar eller beröring av rörliga delar. VARNING Använd inte instrumentet om det ryker, det hörs underliga ljud eller kommer underliga dofter från det eller om instrumentet blir ovanligt varmt eftersom det då finns risk för brand eller elstötar. Sluta omedelbart att använda instrumentet och slå av strömbrytaren och koppla bort det från vägguttaget. Kontakta närmaste GE-representant och beställ reparation. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 13

14 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Skada inte nätsladden genom att böja, vrida eller värma upp den och se till att den inte kläms under utrustningen. Användning av en skadad nätsladd medför risk för brand och elektriska stötar. Kontakta din lokala GE-representant för en ny nätsladd om nätsladden skadas. VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd med kontakt. Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden med kontakt måste alltid vara lätta att koppla ur. VARNING Blockera inte ventilationsöppningarna och se till att de är fria från damm och smuts. Igensättningar och blockeringar kan orsaka överhettning och funktionsfel. Placera instrumentet så att det har ett fritt utrymme på minst 40 cm framtill och minst 10 cm på övriga sidor från närmaste vägg eller annan utrustning för att säkerställa tillräcklig kylning. Personligt skydd VARNING Farliga ämnen.när farliga kemikalier används ska alla lämpliga skyddsåtgärder vidtas, såsom användning av skyddsglasögon och handskar som motstår de aktuella ämnena. Följ lokala och/eller nationella bestämmelser för säker användning och underhåll av systemet. 14 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

15 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Instrumentet är försett med ett säkerhetslås. Om förreglingen är ur funktion eller på något sätt har manipulerats finns det risk för att UV-ljus och synligt ljus strålar ut, vilket kan orsaka brännskador på huden och synskador. Öppna inte instrumentet under användning när RUN-indikatorn lyser. Om luckan öppnas och instrumentet fortsätter att gå ska du omedelbart stänga av instrumentet och kontakta serviceavdelningen på GE. FÖRSIKTIG Vidrör inte UV-enheten efter UV-exponering eftersom det finns risk för brännskador. Installation VARNING Eftersom utrustningen är tung bör du kontakta servicepersonal från GE vid förflyttning eller omlokalisering av utrustningens huvuddel. Om utrustningen faller ner finns det risk för att den går sönder eller att du skadas allvarligt (t.ex. om du får den på foten). VARNING Nätsladd. Använd endast nätsladdar med godkända kontakter som levereras av eller är godkända av GE. VARNING Skyddsjord. Amersham Imager 600 måste alltid vara anslutet till ett jordat eluttag. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 15

16 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Amersham Imager 600 måste säkras för transport eller omlokalisering. Kontakta GE för anvisningar innan instrumentet transporteras. OBSERVERA Anslut inte telefonlinjer till Ethernet-porten. Endast oskärmade IEC I/VL standardkablar är lämpliga för anslutning till den här kontakten. OBSERVERA Använd endast IEC certifierad(e) utrustning och kablar för anslutning av/till instrumentet. Drift VARNING Använd inte instrumentet i eller nära en vask eller i fuktiga (över 70 % relativ luftfuktighet) eller dammiga miljöer eftersom det kan orsaka brand eller elstötar. VARNING I händelse av åskväder, undvik att vidröra vägguttaget eftersom det finns risk för elstötar. 16 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid användning och underhåll av Amersham Imager 600-systemet. Skyddsglasögon Skyddshandskar Grova skor, helst med stålhätta FÖRSIKTIG Reagenser som används för att förbereda provet ska användas i enlighet med tillverkarens instruktioner. FÖRSIKTIG Luta dig inte mot provluckan. FÖRSIKTIG Använd handtaget för att öppna och stänga instrumentluckan. FÖRSIKTIG Placera inte tunga föremål ovanpå instrumentet. FÖRSIKTIG Hantera provbrickor och datorplattor med försiktighet för att undvika att du tappar dem. FÖRSIKTIG Vidrör inte ljuskällan i instrumentet eftersom den kan vara mycket varm. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Lämna inte kvar prover i instrumentet efter exponering eftersom det då finns risk för att de bryts ner och orsakar skador på instrumentet. FÖRSIKTIG Inaktivera inte utrustningens förregling eftersom UV-ljus kan spridas om luckan öppnas. OBSERVERA Använd inga andra USB-enheter än de som anges eftersom det annars finns risk för fel på instrumentet. OBSERVERA Använd inte USB-portar för att ladda externa enheter eftersom det då finns risk för fel på instrumentet. OBSERVERA Om flera datorer ansluts till ett instrument finns det risk för att prestanda försämras och samtidig användning kan orsaka dataförluster. OBSERVERA Undvik att ansluta ytterligare tillbehör, t.ex. datorer, bildskärmar eller tangentbordet till instrumentet under drift eftersom det kan leda till att exponeringen avbryts eller orsaka dataförlust. 18 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Slå inte från strömmen under drift eftersom det då finns risk för dataförlust och skada på flashminnet. Stäng endast av strömmen i nödsituationer. OBSERVERA Öppna inte instrumentluckan under exponering medan RUN-lampan indikerar att systemet används. Denna åtgärd avbryter exponeringen och data sparas inte. OBSERVERA Överföring av stora mängder filer till en ansluten dator under drift kan påverka systemets prestanda negativt. OBSERVERA Undvik att röra vid ljuskällornas fönster eftersom repor och smuts kan påverka prestanda. OBSERVERA Datorplattan kan inte laddas om med hjälp av detta instrument. OBSERVERA Vid anslutning av en extern bildskärm till systemet ska en monitor med SVGA-upplysning användas. Om en monitor med låg upplösning används syns inte funktionsknapparna. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Underhåll VARNING Risk för elstötar. Alla reparationer och modifikationer av instrumentet ska utföras av servicepersonal auktoriserad av GE. Öppna inga skydd och byt inga delar om du inte uttryckligen ombeds göra det i användardokumentationen. VARNING Använd inte onödigt mycket vätska vid rengöring av Amersham Imager 600 eftersom det kan leda till funktionsfel eller ge upphov till elstötar. FÖRSIKTIG Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid användning och underhåll av Amersham Imager 600-systemet. Skyddsglasögon Skyddshandskar Grova skor, helst med stålhätta FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan instrumentet rengörs invändigt. FÖRSIKTIG UV-lampor i Amersham Imager-konfigurationer med 600 UV, 600 QC och 600 RGB innehåller kvicksilver och de måste återvinnas eller på annat sätt omhändertas i enlighet med gällande nationella bestämmelser. OBSERVERA Använd inte nötande rengöringsmaterial som exempelvis skurdynor eftersom de kan skada instrumentet. 20 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Kassera datorplattan i enlighet med anvisningarna i användarhandboken. OBSERVERA Avlägsna datorplattan vid underhåll av utrustningen eftersom det annars finns risk för personskador om de faller ner och träffar din fot. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter Inledning En dekal utvändigt på Amersham Imager 600-instrumentet beskriver nödvändiga specifikationer och försiktighetsåtgärder för säker användning av instrumentet. I det här avsnittet listas symbolerna på denna dekal och övriga symboler som finns på instrumentet. Amersham Imager 600-serienummer Amersham Imager 600-instrumentets serienummer sitter på en dekal på baksidan av instrumentet. Symboler på dekalen Följande symboler förekommer på dekalen på instrumentet: Etikett Betydelse Varning! Läs användarinstruktionen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inga delar om det inte specifikt uttrycks i användarinstruktionen. Instrumentet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning (EMC) i Australien och i Nya Zeeland 22 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Etikett Betydelse Instrumentet uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Vänligen kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts av kinesisk standard SJ/T "Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics". Den här symbolen indikerar att systemet har certifierats av ett nationellt erkänt testningslaboratorium (Nationally Recognized Testing Laboratory, NTRL). NRTL är en organisation som enligt det amerikanska arbetsmiljöverket (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) uppfyller kraven enligt bestämmelserna i USA:s federala lag 29 CFR, avsnitt N3732 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Placering av etikett och ytterligare symboler För vidare information om symbolerna, se Sektion 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara, på sidan 32. Symbol Beskrivning On/Off-brytare 24 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Symbol I/O DVI-D Beskrivning Power -brytare I: Ström PÅ O: Ström AV Uttag för DVI-D-monitor USB-port Ethernetport Försiktighet! Het yta Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 25

26 2 Säkerhetsinstruktioner 2.3 Förfarande i nödsituationer 2.3 Förfarande i nödsituationer I händelse av nödsituation: Slå av strömmen genom att ställa om Power-strömbrytaren (nedtill på höger sida av instrumentet) till läge O. Dra ut elsladden ur vägguttaget VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd med kontakt. Blockera inte åtkomsten till strömbrytaren och nätsladden. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden med kontakt måste alltid vara lätta att koppla ur. 26 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

27 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Återvinningsinformation 2.4 Återvinningsinformation Inledning Detta avsnitt innehåller information om bortskaffandet av Amersham Imager 600-systemet. Sanering Utrustning och tillbehör måste vara fria från föroreningar innan de tas ur drift och alla gällande föreskrifter avseende avfallshantering måste följas. Prover ska bortskaffas enligt lokala bestämmelser. Kassering, allmänna instruktioner När Amersham Imager 600-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Återvinning av farliga ämnen Lampor i Amersham Imager 600-konfigurationerna 600 UV, 600 QC och 600 RGB innehåller kvicksilver och måste återvinnas eller på annat sätt omhändertas i enlighet med gällande miljöföreskrifter. Kassering av elektrisk utrustning Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 27

28 3 Instrumentbeskrivning 3 Instrumentbeskrivning Om detta kapitel Detta kapitel innehåller en översikt över funktionerna på Amersham Imager 600 och olika instrumentkonfigurationer. Det innehåller också beskrivningar av maskinvarukomponenter, fönster som visas i programmet, liksom funktioner. På grund av kosmetiska förändringar av programvaran kan det hända att de skärmbilder som visas i denna manual skiljer sig något från den faktiska programvaran. De allmänna funktionerna är dock de samma. I det här kapitlet Sektion 3.1 Inledning 3.2 Funktionsöversikt 3.3 Illustration av instrumentet 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara 3.5 Beskrivning av programvara till instrumentet 3.6 Tillbehör Se sidan Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

29 3 Instrumentbeskrivning 3.1 Inledning 3.1 Inledning Amersham Imager 600 är ett bildhanteringsinstrument som är avsett för identifiering och kvantifiering av proteiner eller DNA i geler eller membran. En kyld 3,2-megapixels CCD-kamera används för att ta digitalbilder i hög upplösning av protein och DNAsträngar i geler och på membran som erhålls genom separationsmetoder baserade på elektrofores eller immunoblottning av proteiner. Instrumentet kan ta bilder av kemiluminescerande, fluorescerande och kolorimetriska prover (beroende på systemkonfigurationen) och analysprogramvara ingår i system. Instrumentet är avsnitt för akademiska forskningsändamål och biovetenskapsbranschen. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 29

30 3 Instrumentbeskrivning 3.2 Funktionsöversikt 3.2 Funktionsöversikt Följande funktioner finns i Amersham Imager 600: En högkänslig CCD-kamera med 3,2 megapixlar Snabbkylningsfunktion för detektor Redo för användning inom fem minuter från systemstart Datorplattebaserat gränssnitt finns att tillgå Högkänslig kemiluminiscensavbildning Skapande av en kombinerad färgbild av en provbild med kemiluminiscens och en vitljusbild av en färgmarkör Fluorescensavbildning med hjälp av blå, gröna och röda Epi-ljuskällor och UV-transilluminator Färgbilder av kolorimetriskt färgade geler eller membran som tagits under belysning med vitt ljus Exakt kvantifiering av färgade geler med hjälp av vit transillumination Intuitiv design med användarvänligt arbetsflöde för bildanalys 30 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

31 3 Instrumentbeskrivning 3.3 Illustration av instrumentet 3.3 Illustration av instrumentet Amersham Imager 600-instrumentet styrs via en trådlöst ansluten datorplatta, men kan också styras med hjälp av en fysiskt ansluten pekskärm eller vanlig dator med monitor och mus. I figuren nedan visas en Amersham Imager 600-konfiguration med datorplatta. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 31

32 3 Instrumentbeskrivning 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara Huvudkomponenter i respektive konfiguration Amersham Imager 600 finns i fyra olika konfigurationer. Olika delar och funktioner för Amersham Imager 600 är tillgängliga beroende på konfigurationen. I tabellen nedan beskrivs funktionerna och komponenterna i de olika instrumentkonfigurationerna. Funktioner Amersham Imager Amersham Imager 600 UV Amersham Imager 600 QC Amersham Imager 600 RGB Styrprogramvara för bildtagning och analys X X X X CCD-kamerahuvud, inklusive lins, för kemiluminescens X X X X Epi-källa för vitt ljus X X X X Filterbytare X X X Transilluminatorkälla för UV-ljus X X X Transilluminatorkälla för vitt ljus X X Källa för blått, grönt och rött Epi -ljus X 32 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

33 3 Instrumentbeskrivning 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara Amersham Imager 600 utsida Illustrationen nedan visar de viktigaste 10 utvändiga maskinvarukomponenterna 13 på instrumentet Del 1 2 Name (Namn) USB-port Av/på-knappar och indikatorlampor Beskrivning USB 2.0-port för anslutning av USB-minne. Lösenordsskyddade USB-minnen stöds inte. Knappen On/Off: Tryck på knappen för att slå på strömmen och tryck på nytt för att stänga av den. Power: lampan lyser (vit) när instrumentet är påslaget. Run: lampan lyser (blå) när instrumentet arbetar eller om du har valt Instrument indicator. Error: lampan lyser (röd) när instrumentet är inte fungerar. Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 33

34 3 Instrumentbeskrivning 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara Del Name (Namn) Docka för datorplatta Lucka Strömbrytare Elanslutning DVI-D-port USB-port Ethernetport Beskrivning Dockan har plats för datorplattor med följande mått och vikt: Bredd: mm Höjd: 183,5 186 mm Djup: 9,5 mm eller mindre Vikt: 750 g eller mindre På grund av hörnens utformning finns det vissa datorplattor som inte passar. Datorplattan kan inte laddas om med hjälp av instrumentet. Instrumentlucka Omkopplare: I: ström PÅ O : ström AV Uttag för anslutning av nätsladd. Port för anslutning av en DVI-monitor (endast digital). Port för ytterligare extern utrustning, t.ex. skrivare. Datorplattan kan inte laddas om med hjälp av instrumentet. Uttag för nätverkssladd. 34 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

35 3 Instrumentbeskrivning 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara Amersham Imager 600-insidan Bilden nedan visar de viktigaste invändiga maskinvarukomponenterna på instrumentet Del Name (Namn) Övre brickskena Nedre brickskena Trans-White -ljuskälla Trans-UV-ljuskälla Epi-ljuskälla Epi-ljuskälla Filterbytare Beskrivning Skenor som bär upp och håller brickan på plats. Skenor som bär upp och håller brickan på plats. Vitt ljus UV-ljus Källa för vitt ljus till konfigurationerna 600, 600 UV och 600 QC Källa till vitt ljus samt källor till blått, rött och grönt ljus för konfiguration 600 RGB Vitt ljus Filterbytesenhet Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 35

36 3 Instrumentbeskrivning 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara Indikatorlampor på Amersham Imager 600 I tabellen nedan beskrivs de olika tillstånd som indikatorlamporna (till höger om On/Off-knappen på framsidan av instrumentet) visar. Status POWER RUN ERROR Indikation och frekvens Vitt ljus Blå lampa Röd lampa Av Påslagning av ström X Blinkar ~ 1 Hz PÅ = 0,5 s/av = 0,5 s Klar/ström på X Fast sken Upptagen/körning pågår X X Fast sken Fel X X Blinkar ~ 1 Hz PÅ = 0,5 s/av = 0,5 s Avstängning X Blinkar ~ 1 Hz PÅ = 0,5 s/av = 0,5 s Energisparläge X Blinkar långsamt ~ 0,5 Hz PÅ = 0,5 s/av = 1,5 s 36 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

37 3 Instrumentbeskrivning 3.5 Beskrivning av programvara till instrumentet 3.5 Beskrivning av programvara till instrumentet Inledning Programvaran Amersham Imager 600 är avsedd att vägleda dig genom arbetsflödet för bildtagning och analys av bilddata. Programvaran körs vanligtvis på en trådlöst ansluten datorplatta som placeras i dockan på instrumentets framsida. Programvaran kan styras med hjälp en bärbar datorplatta, en fysiskt ansluten pekskärm eller en vanlig monitor plus mus. De funktioner som är tillgängliga varierar beroende på systemkonfigurationen. För information om systemkonfigurationer, se Sektion 3.4 Beskrivning av instrumentmaskinvara, på sidan 32. I denna sektion Detta avsnitt innehåller följande underavsnitt: Sektion Beskrivning av fliken Capture Beskrivning av fliken Library Beskrivning av bildvyn Beskrivning av analysarbetsflödet Beskrivning av inställningsvyer Se sidan Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC 37

38 3 Instrumentbeskrivning 3.5 Beskrivning av programvara till instrumentet Beskrivning av fliken Capture Beskrivning av fliken Capture RAD DER FEL N Vyn Capture Fliken Capture visas som startskärm som standard när Amersham Imager 600 och datorplattan slås på och systemstarten har slutförts. Här kan du välja bildtagningsmetod och konfigurera exponeringen i detalj. Vyn ändrar utseende beroende på den valda metoden. 13 I figuren nedan illustreras de grundläggande elementen på fliken Capture Del Funktion 12 Den valda bildtagningsmetoden. Capture på den här fliken väljer du bildtagningsmetod och inledande exponering. I det här avsnittet visas alternativ för den valda metoden. Inställningsikonen används för att öppna vyn Settings. Tryck på hjälpikonen för att öppna den sammanhangsberoende elektroniska hjälpen. Start använd den här knappen för att starta exponeringen. Datum och tid. Den införda brickans läge. 38 Amersham Imager 600 Bruksanvisning AC

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II GE Healthcare Life Sciences WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0

ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 ASPECT Reader Bruksanvisning - Svenska Programvaruversion 1.1.0 UG0001 - SV AW201195 Rev. 1 Mars 2015 Innan du börjar Det finns flera viktiga informationskällor tillgängliga för att hjälpa dig att komma

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

FusePanel Bildhanteringssystem

FusePanel Bildhanteringssystem Användarhandledning FusePanel Bildhanteringssystem Artikelnummer FSE-055-SV-1.01 Utgiven i juli, 2013. EndoChoice, Inc. 11810 Wills Road Alpharetta, GA 30009, USA Tel: +1 (888) 682-3636 Fax: +1 (866) 567-8218

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok

SSeries ultraljudssystem. Användarhandbok SSeries ultraljudssystem Användarhandbok SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel.: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok

NanoMaxx Ultraljudssystem. Användarhandbok NanoMaxx Ultraljudssystem Användarhandbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tel: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program.

bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. bruksanvisning Inspelande HD-digibox för kabel- och antennhushåll. Spelar in både vanliga och HDTV-program. Säkerhetsinstruktioner Denna digitala mottagaren har tillverkats för att uppfylla internationella

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer