GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS Översatt från engelska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska"

Transkript

1 GE Healthcare Komma igång med ImageQuant LAS 4000 Översatt från engelska

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Viktig användarinformation Information om föreskrifter ImageQuant LAS ImageQuant LAS 4000 Control Software... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Förfarande i nödsituationer Återvinningsinformation... 3 Installation Krav på lokalen Transport Packa upp Installation av programvaran Installation (Windows XP) Installation (Windows Vista) Installation av maskinvara Fästa kamerahuvudet Ansluta kamerahuvudet till datorn Installera linsen Placera ett filter i filterbytaren Installera en ljuskälla Installera Epi-ljuskällor... 4 Drift Användningsöversikt Förberedelse Starta ImageQuant LAS 4000 och Control Software Förbereda ImageQuant LAS 4000 för exponering Sätta provet på plats Genomföra en exponering Arbetsflöde Välj metod och brickposition Fokuseringsjustering Ange exponeringstyp och exponeringtid Ställ in exponeringskänsligheten Exponering Spara bilden Efter exponering... 5 Underhåll ImageQuant LAS Getting Started with ImageQuant LAS AB 3

4 Innehållsförteckning 5.2 Provbrickor Lins, filter, NP-bricka och Epi-ljuskällor UV-transilluminator och vitt ljus-bord Regelbundna besiktningar... 6 Felsökning Problem med den exponerade bilden Underliga ljud eller dofter Problem med ImageQuant LAS Problem med ImageQuant LAS 4000 Control Software Meddelandet ImageQuant LAS 4000 hardware error occurred" Felmeddelanden och åtgärder... 7 Referensinformation Huvudspecifkationer Minimikrav på datorn Informationsmaterial Beställningsinformation Getting Started with ImageQuant LAS AB

5 1 Introduktion 1 Introduktion Manualens syfte Getting Started with ImageQuant LAS 4000 innehåller de instruktioner som behövs för att hantera ImageQuant LAS 4000 på ett säkert sätt. Grundläggande användarinstruktioner ingår också. Ytterligare information finns i ImageQuant LAS 4000 User Manual. Förutsättningar För att det ska gå att använda ImageQuant LAS 4000 på avsett sätt måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Du bör ha en grundläggande uppfattning om hur datorn och Windows fungerar. Du måste läsa och förstå säkerhetsinstruktionerna i användardokumentationen. Du måste vara väl förtrogen med laboratorieutrustningen och veta hur biologiska material ska hanteras. I det här kapitlet Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation och en allmän beskrivning av ImageQuant LAS 4000 och dess avsedda användning. 1.1 Viktig användarinformation Läs detta innan du använder ImageQuant LAS 4000 Alla användare måste läsa säkerhetsinstruktionerna i användardokumentationen till ImageQuant LAS 4000 innan utrustningen installeras, används eller underhålls. Använd inte ImageQuant LAS 4000 på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. Om du gör det kan du utsättas för fara som kan leda till personskador. Du kan även orsaka skador på utrustningen. Getting Started with ImageQuant LAS AB 5

6 1 Introduktion 1.1 Viktig användarinformation Avsedd användning ImageQuant LAS 4000 är ett kamerasystem som producerar digitala bilder av kemiluminescenta, färgade eller fluorescerade geler och membran. ImageQuant LAS 4000 är endast avsett för forskningsändamål och ska inte användas i kliniska behandlingar eller för diagnostiska ändamål. Säkerhetsanmärkningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET och OBSERVATIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Varningar FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHETindikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Observera OBSERVERA OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: TIPS: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. Typografiska regler Programfunktioner markeras i texten som bold italic text. Ett kolon separerar menynivåer. Därför indikerar File:Open Open-kommandot i File-menyn. Maskinvaruenheter markeras i texten som fet text (t.ex, Power-brytare). 6 Getting Started with ImageQuant LAS AB

7 1 Introduktion 1.2 Information om föreskrifter 1.2 Information om föreskrifter Det här avsnittet förtecknar de direktiv och standarder som uppfylls av ImageQuant LAS Tillverkningsinformation Konformitetsdeklarationen omfattar följande information: Krav Tillverkarens namn och adress Namn på och ID för informerad myndighet Plats och datum för deklaration Identitet för den person som är auktoriserad att underteckna konformitetsdeklarationen Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden INTERTEK SEMKO AB, NB 0413 Uppsala, Sweden, maj 2009 Se försäkran om EU-överensstämmelse CE-konformitet Den här produkten uppfyller de europeiska direktiven som anges i tabellen genom att uppfylla motsvarande anpassade normer. En kopia av konformitetsdeklarationen kan beställas. Direktiv 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationella standarder Den här produkten uppfyller kraven för följande normer: Standard EN , IEC , UL , IEC , CAN/CSA-C22.2 nr EN VCCI klass A FCC del 15 B klass A ICES-003 klass A EN-ISO , Beskrivning Säkerhetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning EMC-utsläppskraven och immunitetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning Maskinsäkerhet - grundkoncept, allmänna principer för design Anmärkningar Harmoniserade med 2004/108/EG Harmoniserade med 2006/42/EG Getting Started with ImageQuant LAS AB 7

8 1 Introduktion 1.2 Information om föreskrifter Standard EN-ISO , Beskrivning Maskinsäkerhet - principer för riskutvärdering Anmärkningar Harmoniserade med 2006/42/EG CE-märkning CE-märkningen och tillhörande försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: antingen används som en fristående enhet, eller är anslutet till andra CE-märkta GE Healthcare-instrument eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som är ansluten till ImageQuant LAS 4000 ska uppfylla säkerhetskraven EN /IEC , eller relevanta harmoniserade standarder. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. 1.3 ImageQuant LAS 4000 Funktionsöversikt ImageQuant LAS 4000 erbjuder följande funktioner: Digitaliserade bilder av färgade geler, membran eller filmer kan erhållas med belysning med vitt ljus. En CCD-superkamera på 3,2 megapixlar används. En effektiv upplösning på 6,3 megapixlar kan erhållas med bildbehandlingsrutinen. Intern kylning av CCD-enheten bidrar till en låg termisk ljudnivå som resulterar i ökad känslighet. F0.85 LAS High Sens.-linsen har fjärrfokusering och fjärririsbländarinställning. Kemiluminescens detekteras vid hög känslighet med hjälp av en binningalgoritm i fyra steg. Fluorescens detekteras vid hög känslighet med hjälp av antingen en UV-transilluminator eller en av flera Epi-ljuskällor. 8 Getting Started with ImageQuant LAS AB

9 1 Introduktion 1.3 ImageQuant LAS 4000 Bildinläsningen och analysen underlättas om man använder ImageQuant LAS 4000 Control Software i kombination med analysprogramvaran från GE Healthcare ImageQuant TL. ImageQuant LAS 4000-maskinvarukomponenter Illustrationerna och uppställningen nedan visar de viktigaste maskinvarukomponenterna i ImageQuant LAS Intelligent mörk låda (IDX) IDX-insidan Del Name (Namn) Kamerahuvud Intelligent mörk låda (IDX) Lins Epi-ljuskälla Beskrivning CCD-kylning och bilddatautmatning Mörk låda F0.85/43 mm LAS High Sens. lens, eller F1.8/24 mm wide view lens NIR Epi-ljus (710 nm) Rött Epi-ljus (630 nm) Grönt Epi-ljus (520 nm) Blått Epi-ljus (460 nm) UV Epi-ljus (365 nm) Vitt Epi-ljus Getting Started with ImageQuant LAS AB 9

10 1 Introduktion 1.3 ImageQuant LAS 4000 Del Name (Namn) Trans-ljuskälla Filter Provbricka Strömbrytare Beskrivning 312 nm UV-transilluminator Vitt ljus-bord IR785 Alexa (filter för NIR-lysdiod) R670 Cy5 (filter för rö d lysdiod) 575DF20 Cy3 (filter för grön lysdiod) 605DF40 EtBr (filter för detektering av EtBr) 510DF10 (filter för detektering av GFP) Y515 (filter för blå lysdiod) L41 UV (filter för UV-lysdiod) Epi-bricka (för kemiluminescens och Epi-ljus) Vitt trans-bricka (för vitt ljus-bord) UV trans-bricka (för UV-transilluminator) NP-bricka (för titerplattor) Slå på eller av ImageQuant LAS 4000 Datorn ImageQuant LAS 4000 styrs av en dator med Windows XP eller VISTA. Den är inte avsedd för fristående användning. Anm: Den dator som används ska vara certifierad enligt IEC/UL ImageQuant LAS 4000 Control Software Exponering och exponeringsinställningar kontrolleras av ImageQuant LAS 4000 Control Software. Programvarans användargränssnitt beskrivs nedan. 10 Getting Started with ImageQuant LAS AB

11 1 Introduktion 1.4 ImageQuant LAS 4000 Control Software Del Name (Namn) Menyfält Exposure Type Exposure Time Sensitivity/Resolution Add Digitization Image Inställningstillstånd, CCD Inställningstillstånd, IDX Method/Tray position Focusing Start Beskrivning Gå till programfunktioner Välj exponeringsmetod Ställ in exponeringstid Ställ in känslighet och upplösning Lägg till en vit ljusexponering till en kemiluminescent exponering (används för överlagring av en markeringsbild) Tillståndet för CCD-enheten och exponeringstypen Aktuella inställningar för brickposition och belysning i den mörka rutan Ställ in detekteringsmetod och brickposition Ställ in fokus Starta exponeringen Getting Started with ImageQuant LAS AB 11

12 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner Detta kapitel redogör för säkerhetsföreskrifterna, säkerhetsetiketterna och nödrutinerna för ImageQuant LAS 4000, utöver information om säker kassering av instrumentet. 2.1 Säkerhetsföreskrifter Introduktion ImageQuant LAS 4000 drivs med nätström och används för att avbilda prover som kan vara farliga. Före installation, drift eller underhåll av utrustningen måste du vara medveten om de faror som beskrivs i användardokumentationen. Följ de instruktioner som medföljer för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte utrustningen om det förekommer rök, underliga ljud eller underliga dofter, eller om utrustningen blir ovanligt varm. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Sluta använda utrustningen omedelbart, slå av strömbrytaren och dra ut sladden ur vägguttaget. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för att beställa reparationer. VARNING Låt inte vätskor, antändliga material eller metallföremål komma in i kamerahuvudet eller ImageQuant LAS Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Slå av strömbrytaren, dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta din lokala GE Healthcare-representant. 12 Getting Started with ImageQuant LAS AB

13 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Tappa inte kamerahuvudet eller ImageQuant LAS 4000 och skada dem inte på annat sätt. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Slå av strömbrytaren, dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta din lokala GE Healthcare-representant. VARNING Skada inte nätsladden genom att böja, vrida eller värma upp den och se till att den inte kläms under utrustningen. Användning av en skadad nätsladd medför risk för brand och elektriska stötar. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för en ny nätsladd om nätsladden skadas. VARNING Placera inte utrustningen på instabila bord eller på lutande ytor eftersom utrustningen kan tappas eller falla med därav följande personskador. FÖRSIKTIG Placera inte utrustningen eller någon del av den i direkt solljus. Om du gör det finns det risk för försämrad prestanda och för överhettning och brand. FÖRSIKTIG Repa eller tappa inte delar som innehåller glas som linser, filter och lampor. Getting Started with ImageQuant LAS AB 13

14 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Personligt skydd VARNING Delar av denna utrustning avger UV-strålning. Undvik exponering. Använd skyddskläder och ögonskydd. UV-strålning kan orsaka svåra brännskador och långvariga skador på huden och ögonen. För omfattande hudexponering kan förorsaka förtida åldring, allergiska reaktioner och cancer. Medicinering och kosmetika kan öka känsligheten för UV-strålning. Kontakta en läkare innan du använder denna produkt om du tar mediciner, har kända hudåkommor eller är ovanligt känslig för solljus. För omfattande exponering av ögonen kan leda till permanenta synskador. FÖRSIKTIG Stirra inte in i det ljus som strålar ut från LED-ljuskällorna. Det kan leda till synskador. Drift VARNING Använd inte utrustningen med någon annan strömkälla än den rekommenderade. Risk för brand och elektriska stötar. VARNING Använd inte utrustningen i eller nära en vask eller i fuktiga eller dammiga miljöer. Risk för brand och elektriska stötar. VARNING Ta inte på nätsladdens kontakt när åskan går. Risk för elektriska stötar. VARNING Anslut elsladden direkt till ett jordat vägguttag. Användning av förlängningssladdar, eller flera belastningar på ett vägguttag, kan leda till brand och elektriska stötar. 14 Getting Started with ImageQuant LAS AB

15 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Använd inte ett vägguttag som också används till annan större utrustning såsom en luftkonditionerare eller en centrifug. Om du gör det kan utrustningen fungera på felaktigt sätt. FÖRSIKTIG Blockera inte ventilationsöppningarna och se till att de är fria från damm och smuts. Blockering av ventilationsöppningarna kan leda till överhettning av utrustningen och dålig funktion. Placera instrumentet minst 20 cm från närmaste vägg eller annan utrustning för att säkerställa tillräcklig kylning. FÖRSIKTIG Öppna inte instrumentets lucka för mycket och applicera inte för högt tryck på den. FÖRSIKTIG Använd öppningsarmen när du öppnar och stänger luckan. Var försiktig så att inte föremål eller fingrar kommer i kläm när luckan stängs. FÖRSIKTIG Placera inte tunga föremål på utrustningen. De kan falla ner och vålla personskador. FÖRSIKTIG Anslut bara en ImageQuant LAS 4000 till samma dator. Anslutning av fler än en kan leda till funktionsfel. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan kablar ansluts eller kopplas bort eftersom utrustningen annars kan komma att fungera på felaktigt sätt. FÖRSIKTIG Anslut inte någon annan lins eller ljuskälla än de som rekommenderas av GE Healthcare. Getting Started with ImageQuant LAS AB 15

16 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan en lins sätts in eller tas bort eftersom utrustningen annars kan komma att fungera på felaktigt sätt. FÖRSIKTIG Lämna inte någon lins hängande från linsstyrningen. Den kan falla och skada utrustningen. FÖRSIKTIG Ta inte på slutaren i kamerahuvudet. Skador på slutaren hindrar korrekt användning. FÖRSIKTIG Slå inte onödigtvis av och på strömbrytaren upprepade gånger. Det kan leda till felaktig funktion. FÖRSIKTIG Lämna inte kvar prover i utrustningen efter exponering. Om prover lämnas kvar kan de degenereras med därav följande risk för skador. FÖRSIKTIG Epi-lamporna används parvis för den vänstra respektive högra sidan. Kontrollera att de har installerats korrekt: Blanda inte ljuskällor av olika typer. FÖRSIKTIG Kontrollera att Epi-lamporna är anslutna och låsta på plats innan strömmen slås på. FÖRSIKTIG Håll ljuskällornas fönster rena och undvik att ta på dem. OBSERVERA UV-transbrickan försämras efter upprepad UV-strålning. Det är helt normalt. Byt ut UV-transbrickan när denna försämring blir märkbar i exponerade bilder. 16 Getting Started with ImageQuant LAS AB

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Koppla inte bort USB-kabeln när Control Software är på. Underhåll VARNING Ta inte bort kåporna från kamerahuvudet eller ImageQuant LAS Högtemperatur- och högspänningsdelar medför risk för brännskador och elektriska stötar. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för intern besiktning, service och reparationer. VARNING Ändra inte på utrustningen eftersom det medför risk för brand och elektriska stötar. FÖRSIKTIG Var försiktig vid anslutning av nätsladden. Dra inte i själva kabeln och ta inte i kontaktdonet med våta händer. FÖRSIKTIG Anslut datorn till samma elkrets eftersom utrustningen annars kan påverkas av elektriskt brus. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren och ta bort anslutningskablarna innan utrustningen flyttas. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan utrustningen rengörs invändigt. FÖRSIKTIG Dra ut sladden till utrustningen om den inte ska användas på längre tid. Getting Started with ImageQuant LAS AB 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter På utsidan är ImageQuant LAS 4000 försedd med ett antal etiketter som redovisar utrustningsspecifikationerna och de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för säker användning av ImageQuant LAS Det här avsnittet redovisar de symboler som används på säkerhetsetiketterna och visar var etiketterna sitter på de olika komponenterna. Namnen på komponenternas olika delar redovisas också. ImageQuant LAS 4000-serienummer ImageQuant LAS 4000-serienumret återfinns på en etikett på instrumentets baksida Symboler som används på säkerhetsetiketter Etikett Betydelse Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. Systemet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning (EMC) i Australien och i Nya Zeeland. Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv. 18 Getting Started with ImageQuant LAS AB

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Etiketter avseende farliga ämnen Etikett Betydelse Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Vänligen kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts av kinesisk standard SJ/T "Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics". Intelligent mörk låda (IDX) Kamerakabel Getting Started with ImageQuant LAS AB 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Kamerahuvud Linsfattning Mekanisk slutare Botten Anslutningsdon för IDX-enheten LAS High Sens. lens F mm LAS High Sens. Lens Etikett (baksidan) Ändlock Fäste Linskontrollanslutning Linslock 20 Getting Started with ImageQuant LAS AB

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Epi-lampor Diagrammet nedan visar UV Epi-lamporna. Andra Epi-lamppar har etiketter som anger deras respektive typ. Optiskt filter och lysdiod Styrstift Belysning Lysdiod Låsskruvhål (1 position) Särskiljande etiketter för höger och vänster Uttag Getting Started with ImageQuant LAS AB 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Vitt ljus-bord Elanslutning Diffusionskort UV-transilluminator Power supply connector Mercury-containing Products Label UV glass filter 22 Getting Started with ImageQuant LAS AB

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Kalplattor Provbrickor Epi-brickan visas här. Den vita trans-brickan och UV trans-brickan har motsvarande etiketter. Getting Started with ImageQuant LAS AB 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Filter 605DF40-filtret visas här. Andra filter har etiketter som anger respektive typ. 605DF40 Filter cover 2.3 Förfarande i nödsituationer I en nödsituation: Slå av ImageQuant LAS 4000-strömbrytaren. Dra ut nätsladden ur vägguttaget. VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd. Blockera inte bak- och sidopanelen på instrumentet. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden måste alltid vara lätt att dra ut. 2.4 Återvinningsinformation Utrustningen måste vara fri från föroreningar och alla lokala föreskrifter med avseende på avfallshantering måste följas. Kassering, allmänna instruktioner När ImageQuant LAS 4000-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Återvinning av farliga ämnen Lamporna i ImageQuant LAS 4000 kan innehålla kvicksilverånga. De måste tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter. 24 Getting Started with ImageQuant LAS AB

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Återvinningsinformation Kassering av elektrisk utrustning Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Getting Started with ImageQuant LAS AB 25

26 3 Installation 3 Installation Det här kapitlet innehåller information om installationen av ImageQuant LAS Krav på lokalen Uppställningen nedan sammanfattar strömförsörjnings- och miljökraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till Sektion 7.1 Huvudspecifkationer, På sidan 78. Parameter Strömförsörjning Linjefrekvens Lufttemperatur Placering Luftfuktighet Krav 13 A, V eller 10 A, V 50 till 60 Hz 15 till 28 C, fluktuation < 10 C/tim (Förvaring: -25 till +70 C) Stadig laboratoriebänk, belastningskapacitet > 100 kg/m 2 Minst 20 cm fritt utrymme på alla sidor %, utan kondensering (Förvaring: %, utan kondensering) 3.2 Transport ImageQuant LAS 4000 väger ungefär 57 kg och minst två personer krävs för att lyfta och flytta den. Innan systemet flyttas: 1 Stäng av instrumentet. 2 Dra ut nätsladden. 3 Ta bort linsen, ljuskällan och eventuella lösa delar inuti IDX-enheten. Se vidare i ImageQuant LAS 4000 User Manual. 3.3 Packa upp Vid uppackning: Kontrollera utrustningen med avseende på eventuella skador före installationen. Dokumentera eventuella skador omsorgsfullt och kontakta din GE Healthcare-representant. 26 Getting Started with ImageQuant LAS AB

27 3 Installation 3.4 Installation av programvaran 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) Installation görs i följande ordningsföljd. 1 Installation av USB Control-drivrutinen 2 Installation av USB Function-drivrutinen 3 Installation av ImageQuant LAS Installation av USB Control-drivrutinen (Windows XP) Anm: Datorn och ImageQuant LAS 4000 får inte vara sammankopplade med en USB-kabel vid användning. 1 Öppna kontrollpanelen och välj Printers and Other Hardware. 2 Klicka på Add Hardware. 3 Klicka på knapp Next i Add Hardware Wizard. 4 Välj Yes, I have already connected the hardware och klicka på knapp Next. 5 Välj Add a new hardware device och klicka på knapp Next. 6 Välj Install the hardware that I manually select from a list [Advanced] och klicka på knapp Next. 7 Välj Show All Devices och klicka på knapp Next. 8 Klicka på knapp Have Disk. Getting Started with ImageQuant LAS AB 27

28 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) 9 Sätt in ImageQuant LAS 4000-CD-skivan och klicka på knapp Browse. 10 Välj att installera drivrutinen från ImageQuant LAS 4000-CD-skivan. 11 Öppna mapp USB Control. 12 Välj fil DevMng.inf och klicka på knapp Open. 13 Klicka på knapp OK i Install From Disk-dialogrutan. 14 Klicka på knapp Next i Add Hardware Wizard. 15 Klicka på knapp Next en gång till i Add Hardware Wizard. 28 Getting Started with ImageQuant LAS AB

29 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) 16 Klicka på knapp Continue Anyway. 17 Klicka på Finish-knappen för att slutföra installationen av drivrutinen Installation av USB Function-drivrutinen (Windows XP) 1 Koppla samman datorn och ImageQuant LAS 4000 med en USB-kabel och slå ON strömbrytaren på ImageQuant LAS Resultat datorn hittar ImageQuant LAS 4000 automatiskt. 2 I dialogrutan Found New Hardware Wizard väljer du först No, not this time och klickar sedan på knapp Next. 3 Sätt in ImageQuant LAS 4000-CD-skivan och välj sedan Install the software automatically (Recommended) och klicka på knapp Next. 4 Klicka på knapp Finish för att slutföra installationen Installation av ImageQuant LAS 4000 Control Software (Windows XP) 1 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan. 2 Leta reda på och dubbelklicka på fil ImageQuant LAS 4000.msi. 3 Klicka på knapp Next i ImageQuant LAS InstallShield Wizard. 4 Läs licenstexten. Kontakta en GE Healthcare-representant om licensavtalet inte är godtagbart. Kontaktinformation finns på baksidan av denna handbok. Välj I accept the terms in the license agreement och klicka på knapp Next. Getting Started with ImageQuant LAS AB 29

30 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) 5 Välj destinationsmapp i dialogrutan: Klicka på knapp Next för att installera programvaran i standardmappen C:\Program Files. Klicka på knapp Change för att installera den i en annan mapp. 6 Klicka på knapp Install. 7 Klicka på knapp Finish. Installationen av ImageQuant LAS 4000 Control Software är nu klar Installation (Windows Vista) Installation görs i följande ordningsföljd. 1 Installation av FUJI USB Control-drivrutinen 2 Installation av FUJI USB Function-drivrutinen 3 Installation av ImageQuant LAS 4000 Control Software Installation av USB Control-drivrutinen (Windows VISTA) Anm: Anm: Datorn och ImageQuant LAS 4000 får inte vara sammankopplade med en USB-kabel vid användning. Vid installation av programvara kan du uppmanas att bekräfta dina åtgärder i en dialogruta med texten Windows needs your permission to continue. Skriv in ett administratörslösenord, om du uppmanas att göra det, och klicka sedan på Continue för att gå vidare med installationen. 1 Öppna kontrollpanelen och klicka på Classic View i det övre vänstra hörnet. 2 Öppna Add Hardware-verktyget. 3 Klicka på knapp Next i dialogruta Add Hardware. 4 Välj Install the hardware that I manually select from a list (Advanced) och klicka på knapp Next. 30 Getting Started with ImageQuant LAS AB

31 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows Vista) 5 Välj Show All Devices och klicka på knapp Next. 6 Klicka på knapp Have Disk. 7 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan och klicka på knapp Browse. 8 Välj att installera drivrutinen från ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan. 9 Öppna mapp USB Control. Getting Started with ImageQuant LAS AB 31

32 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows Vista) 10 Välj fil DevMng och klicka på knapp Open. 11 Klicka på knapp OK i Install From Disk-dialogrutan. 12 Klicka på knapp Next i Add Hardware-dialogrutan. 13 Klicka en gång till på knapp Next i dialogrutan Add Hardware. 14 Klicka på Install this driver software anyway. 15 Klicka på knapp Finish Installation av USB Function-drivrutinen (Windows VISTA) Anm: Vid installation av programvara kan du uppmanas att bekräfta dina åtgärder i en dialogruta med texten Windows needs your permission to continue. Skriv in ett administratörslösenord, om du uppmanas att göra det, och klicka sedan på Continue för att gå vidare med installationen. 1 Koppla samman datorn och ImageQuant LAS 4000 med en USB-kabel och slå ON strömbrytaren på ImageQuant LAS Resultat:Datorn hittar ImageQuant LAS 4000 automatiskt och plug-and-play-funktionen i Windows Vista startar. 2 Välj Locate and install driver software (recommended) i dialogrutan Found New Hardware. 3 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan och klicka på knapp Next i dialogrutan Found New Hardware. 32 Getting Started with ImageQuant LAS AB

33 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows Vista) 4 Välj Install this driver software anyway. 5 Ett meddelande om att installationen lyckades visas. Klicka på knapp Close Installation av ImageQuant LAS 4000 Control Software (Windows VISTA) 1 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan. 2 Leta reda på och dubbelklicka på fil ImageQuant LAS 4000.msi. 3 Klicka på knapp Next i dialogrutan ImageQuant LAS InstallShield Wizard. 4 Läs licenstexten. Kontakta en GE Healthcare-representant om licensavtalet inte är godtagbart. Kontaktinformation finns på baksidan av denna handbok. Välj I accept the terms in the license agreement och klicka på knapp Next. 5 Välj destinationsmapp i dialogrutan: Klicka på knapp Next för att installera programvaran i standardmappen C:\Program Files. Klicka på knapp Change för att installera den i en annan mapp. 6 Klicka på knapp Install. 7 Om User Account Control (UAC) har aktiverats i Windows Vista visar en dialogruta meddelandet An unidentified programs wants access to your computer. Klicka på Allow. 8 Klicka på knapp Finish. Installationen av ImageQuant LAS 4000 Control Software är nu klar. Getting Started with ImageQuant LAS AB 33

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska FLA Image Eraser Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser...

Läs mer

Komma igång med. Typhoon FLA 7000 Översatt från engelska

Komma igång med. Typhoon FLA 7000 Översatt från engelska Komma igång med Typhoon FLA 7000 Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser... 1.3 Typhoon FLA 7000-laserscannern...

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Viktigt! Installera drivern innan du ansluter Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Introduktion Utsätt inte Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement.

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar PU013 Sweex PCI-kort för 1 parallell port & 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU013 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU013 i extremt

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar PU012 Sweex PCI expresskort för 2 seriella portar Inledning Utsätt inte PU012 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU012 i extremt dammiga

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP PU007V2 Sweex 1 parallell port & 2 portar, seriellt pci-kort Inledning Utsätt inte PU007V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU007V2 i

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation

802.11b/g WLAN USB-adapter. med Wi-Fi-detektor. Guide för installation CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för installation 802.11b/g WLAN USB-adapter med Wi-Fi-detektor Guide för snabbinstallation *Så laddar du Wi-Fi-detektorn: 1. Ta bort skyddet

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows 2000 och XP. PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar PU006V2 Sweex seriellt PCI-kort för 2 portar Inledning Utsätt inte PU006V2 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte PU006V2 i extremt dammiga

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN.

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. Programvaran SureTrend installerar du på din PC genom att du sätter in CD:n i CD-ROM enheten och därefter kommer installationsprogrammet att starta

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten.

2 Lägg CD-skivan i CD-enheten. Produktinformation A: Ström/länkindikator (lampa) (Länk: Lampan på/blinkar) B: USB.0-anslutning C: Skyddslock Installation Starta datorn. På Anvisningarna beskriver installation i Microsoft Windows XP.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula

Manual. En Joystickmus för styrning av datorer. 671210 Point-it! USB. 671212 Point-it! USB Kula Manual En Joystickmus för styrning av datorer 671210 Point-it! USB 671212 Point-it! USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! TILL DATOR... 3 BESKRIVNING...

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUT FLAT CAN UB 19200 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust Flat can UB 19200. Inga särskilda kunskaper krävs för installationen.

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-CX V.I.C kommer att berika din vardag. Nordic Production AB Innehåll 1. Ingående delar. 2. Montering

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup

1. Unpack content of zip-file to temporary folder and double click Setup Instruktioner Dokumentnummer/Document Number Titel/Title Sida/Page 13626-1 BM800 Data Interface - Installation Instructions 1/8 Utfärdare/Originator Godkänd av/approved by Gäller från/effective date Mats

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer