GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS Översatt från engelska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska"

Transkript

1 GE Healthcare Komma igång med ImageQuant LAS 4000 Översatt från engelska

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Viktig användarinformation Information om föreskrifter ImageQuant LAS ImageQuant LAS 4000 Control Software... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Förfarande i nödsituationer Återvinningsinformation... 3 Installation Krav på lokalen Transport Packa upp Installation av programvaran Installation (Windows XP) Installation (Windows Vista) Installation av maskinvara Fästa kamerahuvudet Ansluta kamerahuvudet till datorn Installera linsen Placera ett filter i filterbytaren Installera en ljuskälla Installera Epi-ljuskällor... 4 Drift Användningsöversikt Förberedelse Starta ImageQuant LAS 4000 och Control Software Förbereda ImageQuant LAS 4000 för exponering Sätta provet på plats Genomföra en exponering Arbetsflöde Välj metod och brickposition Fokuseringsjustering Ange exponeringstyp och exponeringtid Ställ in exponeringskänsligheten Exponering Spara bilden Efter exponering... 5 Underhåll ImageQuant LAS Getting Started with ImageQuant LAS AB 3

4 Innehållsförteckning 5.2 Provbrickor Lins, filter, NP-bricka och Epi-ljuskällor UV-transilluminator och vitt ljus-bord Regelbundna besiktningar... 6 Felsökning Problem med den exponerade bilden Underliga ljud eller dofter Problem med ImageQuant LAS Problem med ImageQuant LAS 4000 Control Software Meddelandet ImageQuant LAS 4000 hardware error occurred" Felmeddelanden och åtgärder... 7 Referensinformation Huvudspecifkationer Minimikrav på datorn Informationsmaterial Beställningsinformation Getting Started with ImageQuant LAS AB

5 1 Introduktion 1 Introduktion Manualens syfte Getting Started with ImageQuant LAS 4000 innehåller de instruktioner som behövs för att hantera ImageQuant LAS 4000 på ett säkert sätt. Grundläggande användarinstruktioner ingår också. Ytterligare information finns i ImageQuant LAS 4000 User Manual. Förutsättningar För att det ska gå att använda ImageQuant LAS 4000 på avsett sätt måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Du bör ha en grundläggande uppfattning om hur datorn och Windows fungerar. Du måste läsa och förstå säkerhetsinstruktionerna i användardokumentationen. Du måste vara väl förtrogen med laboratorieutrustningen och veta hur biologiska material ska hanteras. I det här kapitlet Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation och en allmän beskrivning av ImageQuant LAS 4000 och dess avsedda användning. 1.1 Viktig användarinformation Läs detta innan du använder ImageQuant LAS 4000 Alla användare måste läsa säkerhetsinstruktionerna i användardokumentationen till ImageQuant LAS 4000 innan utrustningen installeras, används eller underhålls. Använd inte ImageQuant LAS 4000 på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. Om du gör det kan du utsättas för fara som kan leda till personskador. Du kan även orsaka skador på utrustningen. Getting Started with ImageQuant LAS AB 5

6 1 Introduktion 1.1 Viktig användarinformation Avsedd användning ImageQuant LAS 4000 är ett kamerasystem som producerar digitala bilder av kemiluminescenta, färgade eller fluorescerade geler och membran. ImageQuant LAS 4000 är endast avsett för forskningsändamål och ska inte användas i kliniska behandlingar eller för diagnostiska ändamål. Säkerhetsanmärkningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET och OBSERVATIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Varningar FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHETindikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Observera OBSERVERA OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: TIPS: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. Typografiska regler Programfunktioner markeras i texten som bold italic text. Ett kolon separerar menynivåer. Därför indikerar File:Open Open-kommandot i File-menyn. Maskinvaruenheter markeras i texten som fet text (t.ex, Power-brytare). 6 Getting Started with ImageQuant LAS AB

7 1 Introduktion 1.2 Information om föreskrifter 1.2 Information om föreskrifter Det här avsnittet förtecknar de direktiv och standarder som uppfylls av ImageQuant LAS Tillverkningsinformation Konformitetsdeklarationen omfattar följande information: Krav Tillverkarens namn och adress Namn på och ID för informerad myndighet Plats och datum för deklaration Identitet för den person som är auktoriserad att underteckna konformitetsdeklarationen Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden INTERTEK SEMKO AB, NB 0413 Uppsala, Sweden, maj 2009 Se försäkran om EU-överensstämmelse CE-konformitet Den här produkten uppfyller de europeiska direktiven som anges i tabellen genom att uppfylla motsvarande anpassade normer. En kopia av konformitetsdeklarationen kan beställas. Direktiv 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationella standarder Den här produkten uppfyller kraven för följande normer: Standard EN , IEC , UL , IEC , CAN/CSA-C22.2 nr EN VCCI klass A FCC del 15 B klass A ICES-003 klass A EN-ISO , Beskrivning Säkerhetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning EMC-utsläppskraven och immunitetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning Maskinsäkerhet - grundkoncept, allmänna principer för design Anmärkningar Harmoniserade med 2004/108/EG Harmoniserade med 2006/42/EG Getting Started with ImageQuant LAS AB 7

8 1 Introduktion 1.2 Information om föreskrifter Standard EN-ISO , Beskrivning Maskinsäkerhet - principer för riskutvärdering Anmärkningar Harmoniserade med 2006/42/EG CE-märkning CE-märkningen och tillhörande försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: antingen används som en fristående enhet, eller är anslutet till andra CE-märkta GE Healthcare-instrument eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som är ansluten till ImageQuant LAS 4000 ska uppfylla säkerhetskraven EN /IEC , eller relevanta harmoniserade standarder. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. 1.3 ImageQuant LAS 4000 Funktionsöversikt ImageQuant LAS 4000 erbjuder följande funktioner: Digitaliserade bilder av färgade geler, membran eller filmer kan erhållas med belysning med vitt ljus. En CCD-superkamera på 3,2 megapixlar används. En effektiv upplösning på 6,3 megapixlar kan erhållas med bildbehandlingsrutinen. Intern kylning av CCD-enheten bidrar till en låg termisk ljudnivå som resulterar i ökad känslighet. F0.85 LAS High Sens.-linsen har fjärrfokusering och fjärririsbländarinställning. Kemiluminescens detekteras vid hög känslighet med hjälp av en binningalgoritm i fyra steg. Fluorescens detekteras vid hög känslighet med hjälp av antingen en UV-transilluminator eller en av flera Epi-ljuskällor. 8 Getting Started with ImageQuant LAS AB

9 1 Introduktion 1.3 ImageQuant LAS 4000 Bildinläsningen och analysen underlättas om man använder ImageQuant LAS 4000 Control Software i kombination med analysprogramvaran från GE Healthcare ImageQuant TL. ImageQuant LAS 4000-maskinvarukomponenter Illustrationerna och uppställningen nedan visar de viktigaste maskinvarukomponenterna i ImageQuant LAS Intelligent mörk låda (IDX) IDX-insidan Del Name (Namn) Kamerahuvud Intelligent mörk låda (IDX) Lins Epi-ljuskälla Beskrivning CCD-kylning och bilddatautmatning Mörk låda F0.85/43 mm LAS High Sens. lens, eller F1.8/24 mm wide view lens NIR Epi-ljus (710 nm) Rött Epi-ljus (630 nm) Grönt Epi-ljus (520 nm) Blått Epi-ljus (460 nm) UV Epi-ljus (365 nm) Vitt Epi-ljus Getting Started with ImageQuant LAS AB 9

10 1 Introduktion 1.3 ImageQuant LAS 4000 Del Name (Namn) Trans-ljuskälla Filter Provbricka Strömbrytare Beskrivning 312 nm UV-transilluminator Vitt ljus-bord IR785 Alexa (filter för NIR-lysdiod) R670 Cy5 (filter för rö d lysdiod) 575DF20 Cy3 (filter för grön lysdiod) 605DF40 EtBr (filter för detektering av EtBr) 510DF10 (filter för detektering av GFP) Y515 (filter för blå lysdiod) L41 UV (filter för UV-lysdiod) Epi-bricka (för kemiluminescens och Epi-ljus) Vitt trans-bricka (för vitt ljus-bord) UV trans-bricka (för UV-transilluminator) NP-bricka (för titerplattor) Slå på eller av ImageQuant LAS 4000 Datorn ImageQuant LAS 4000 styrs av en dator med Windows XP eller VISTA. Den är inte avsedd för fristående användning. Anm: Den dator som används ska vara certifierad enligt IEC/UL ImageQuant LAS 4000 Control Software Exponering och exponeringsinställningar kontrolleras av ImageQuant LAS 4000 Control Software. Programvarans användargränssnitt beskrivs nedan. 10 Getting Started with ImageQuant LAS AB

11 1 Introduktion 1.4 ImageQuant LAS 4000 Control Software Del Name (Namn) Menyfält Exposure Type Exposure Time Sensitivity/Resolution Add Digitization Image Inställningstillstånd, CCD Inställningstillstånd, IDX Method/Tray position Focusing Start Beskrivning Gå till programfunktioner Välj exponeringsmetod Ställ in exponeringstid Ställ in känslighet och upplösning Lägg till en vit ljusexponering till en kemiluminescent exponering (används för överlagring av en markeringsbild) Tillståndet för CCD-enheten och exponeringstypen Aktuella inställningar för brickposition och belysning i den mörka rutan Ställ in detekteringsmetod och brickposition Ställ in fokus Starta exponeringen Getting Started with ImageQuant LAS AB 11

12 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner Detta kapitel redogör för säkerhetsföreskrifterna, säkerhetsetiketterna och nödrutinerna för ImageQuant LAS 4000, utöver information om säker kassering av instrumentet. 2.1 Säkerhetsföreskrifter Introduktion ImageQuant LAS 4000 drivs med nätström och används för att avbilda prover som kan vara farliga. Före installation, drift eller underhåll av utrustningen måste du vara medveten om de faror som beskrivs i användardokumentationen. Följ de instruktioner som medföljer för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte utrustningen om det förekommer rök, underliga ljud eller underliga dofter, eller om utrustningen blir ovanligt varm. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Sluta använda utrustningen omedelbart, slå av strömbrytaren och dra ut sladden ur vägguttaget. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för att beställa reparationer. VARNING Låt inte vätskor, antändliga material eller metallföremål komma in i kamerahuvudet eller ImageQuant LAS Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Slå av strömbrytaren, dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta din lokala GE Healthcare-representant. 12 Getting Started with ImageQuant LAS AB

13 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Tappa inte kamerahuvudet eller ImageQuant LAS 4000 och skada dem inte på annat sätt. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Slå av strömbrytaren, dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta din lokala GE Healthcare-representant. VARNING Skada inte nätsladden genom att böja, vrida eller värma upp den och se till att den inte kläms under utrustningen. Användning av en skadad nätsladd medför risk för brand och elektriska stötar. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för en ny nätsladd om nätsladden skadas. VARNING Placera inte utrustningen på instabila bord eller på lutande ytor eftersom utrustningen kan tappas eller falla med därav följande personskador. FÖRSIKTIG Placera inte utrustningen eller någon del av den i direkt solljus. Om du gör det finns det risk för försämrad prestanda och för överhettning och brand. FÖRSIKTIG Repa eller tappa inte delar som innehåller glas som linser, filter och lampor. Getting Started with ImageQuant LAS AB 13

14 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Personligt skydd VARNING Delar av denna utrustning avger UV-strålning. Undvik exponering. Använd skyddskläder och ögonskydd. UV-strålning kan orsaka svåra brännskador och långvariga skador på huden och ögonen. För omfattande hudexponering kan förorsaka förtida åldring, allergiska reaktioner och cancer. Medicinering och kosmetika kan öka känsligheten för UV-strålning. Kontakta en läkare innan du använder denna produkt om du tar mediciner, har kända hudåkommor eller är ovanligt känslig för solljus. För omfattande exponering av ögonen kan leda till permanenta synskador. FÖRSIKTIG Stirra inte in i det ljus som strålar ut från LED-ljuskällorna. Det kan leda till synskador. Drift VARNING Använd inte utrustningen med någon annan strömkälla än den rekommenderade. Risk för brand och elektriska stötar. VARNING Använd inte utrustningen i eller nära en vask eller i fuktiga eller dammiga miljöer. Risk för brand och elektriska stötar. VARNING Ta inte på nätsladdens kontakt när åskan går. Risk för elektriska stötar. VARNING Anslut elsladden direkt till ett jordat vägguttag. Användning av förlängningssladdar, eller flera belastningar på ett vägguttag, kan leda till brand och elektriska stötar. 14 Getting Started with ImageQuant LAS AB

15 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Använd inte ett vägguttag som också används till annan större utrustning såsom en luftkonditionerare eller en centrifug. Om du gör det kan utrustningen fungera på felaktigt sätt. FÖRSIKTIG Blockera inte ventilationsöppningarna och se till att de är fria från damm och smuts. Blockering av ventilationsöppningarna kan leda till överhettning av utrustningen och dålig funktion. Placera instrumentet minst 20 cm från närmaste vägg eller annan utrustning för att säkerställa tillräcklig kylning. FÖRSIKTIG Öppna inte instrumentets lucka för mycket och applicera inte för högt tryck på den. FÖRSIKTIG Använd öppningsarmen när du öppnar och stänger luckan. Var försiktig så att inte föremål eller fingrar kommer i kläm när luckan stängs. FÖRSIKTIG Placera inte tunga föremål på utrustningen. De kan falla ner och vålla personskador. FÖRSIKTIG Anslut bara en ImageQuant LAS 4000 till samma dator. Anslutning av fler än en kan leda till funktionsfel. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan kablar ansluts eller kopplas bort eftersom utrustningen annars kan komma att fungera på felaktigt sätt. FÖRSIKTIG Anslut inte någon annan lins eller ljuskälla än de som rekommenderas av GE Healthcare. Getting Started with ImageQuant LAS AB 15

16 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan en lins sätts in eller tas bort eftersom utrustningen annars kan komma att fungera på felaktigt sätt. FÖRSIKTIG Lämna inte någon lins hängande från linsstyrningen. Den kan falla och skada utrustningen. FÖRSIKTIG Ta inte på slutaren i kamerahuvudet. Skador på slutaren hindrar korrekt användning. FÖRSIKTIG Slå inte onödigtvis av och på strömbrytaren upprepade gånger. Det kan leda till felaktig funktion. FÖRSIKTIG Lämna inte kvar prover i utrustningen efter exponering. Om prover lämnas kvar kan de degenereras med därav följande risk för skador. FÖRSIKTIG Epi-lamporna används parvis för den vänstra respektive högra sidan. Kontrollera att de har installerats korrekt: Blanda inte ljuskällor av olika typer. FÖRSIKTIG Kontrollera att Epi-lamporna är anslutna och låsta på plats innan strömmen slås på. FÖRSIKTIG Håll ljuskällornas fönster rena och undvik att ta på dem. OBSERVERA UV-transbrickan försämras efter upprepad UV-strålning. Det är helt normalt. Byt ut UV-transbrickan när denna försämring blir märkbar i exponerade bilder. 16 Getting Started with ImageQuant LAS AB

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Koppla inte bort USB-kabeln när Control Software är på. Underhåll VARNING Ta inte bort kåporna från kamerahuvudet eller ImageQuant LAS Högtemperatur- och högspänningsdelar medför risk för brännskador och elektriska stötar. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för intern besiktning, service och reparationer. VARNING Ändra inte på utrustningen eftersom det medför risk för brand och elektriska stötar. FÖRSIKTIG Var försiktig vid anslutning av nätsladden. Dra inte i själva kabeln och ta inte i kontaktdonet med våta händer. FÖRSIKTIG Anslut datorn till samma elkrets eftersom utrustningen annars kan påverkas av elektriskt brus. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren och ta bort anslutningskablarna innan utrustningen flyttas. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan utrustningen rengörs invändigt. FÖRSIKTIG Dra ut sladden till utrustningen om den inte ska användas på längre tid. Getting Started with ImageQuant LAS AB 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter På utsidan är ImageQuant LAS 4000 försedd med ett antal etiketter som redovisar utrustningsspecifikationerna och de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för säker användning av ImageQuant LAS Det här avsnittet redovisar de symboler som används på säkerhetsetiketterna och visar var etiketterna sitter på de olika komponenterna. Namnen på komponenternas olika delar redovisas också. ImageQuant LAS 4000-serienummer ImageQuant LAS 4000-serienumret återfinns på en etikett på instrumentets baksida Symboler som används på säkerhetsetiketter Etikett Betydelse Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. Systemet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning (EMC) i Australien och i Nya Zeeland. Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv. 18 Getting Started with ImageQuant LAS AB

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Etiketter avseende farliga ämnen Etikett Betydelse Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Vänligen kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts av kinesisk standard SJ/T "Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics". Intelligent mörk låda (IDX) Kamerakabel Getting Started with ImageQuant LAS AB 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Kamerahuvud Linsfattning Mekanisk slutare Botten Anslutningsdon för IDX-enheten LAS High Sens. lens F mm LAS High Sens. Lens Etikett (baksidan) Ändlock Fäste Linskontrollanslutning Linslock 20 Getting Started with ImageQuant LAS AB

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Epi-lampor Diagrammet nedan visar UV Epi-lamporna. Andra Epi-lamppar har etiketter som anger deras respektive typ. Optiskt filter och lysdiod Styrstift Belysning Lysdiod Låsskruvhål (1 position) Särskiljande etiketter för höger och vänster Uttag Getting Started with ImageQuant LAS AB 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Vitt ljus-bord Elanslutning Diffusionskort UV-transilluminator Power supply connector Mercury-containing Products Label UV glass filter 22 Getting Started with ImageQuant LAS AB

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Kalplattor Provbrickor Epi-brickan visas här. Den vita trans-brickan och UV trans-brickan har motsvarande etiketter. Getting Started with ImageQuant LAS AB 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Filter 605DF40-filtret visas här. Andra filter har etiketter som anger respektive typ. 605DF40 Filter cover 2.3 Förfarande i nödsituationer I en nödsituation: Slå av ImageQuant LAS 4000-strömbrytaren. Dra ut nätsladden ur vägguttaget. VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd. Blockera inte bak- och sidopanelen på instrumentet. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden måste alltid vara lätt att dra ut. 2.4 Återvinningsinformation Utrustningen måste vara fri från föroreningar och alla lokala föreskrifter med avseende på avfallshantering måste följas. Kassering, allmänna instruktioner När ImageQuant LAS 4000-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Återvinning av farliga ämnen Lamporna i ImageQuant LAS 4000 kan innehålla kvicksilverånga. De måste tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter. 24 Getting Started with ImageQuant LAS AB

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Återvinningsinformation Kassering av elektrisk utrustning Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Getting Started with ImageQuant LAS AB 25

26 3 Installation 3 Installation Det här kapitlet innehåller information om installationen av ImageQuant LAS Krav på lokalen Uppställningen nedan sammanfattar strömförsörjnings- och miljökraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till Sektion 7.1 Huvudspecifkationer, På sidan 78. Parameter Strömförsörjning Linjefrekvens Lufttemperatur Placering Luftfuktighet Krav 13 A, V eller 10 A, V 50 till 60 Hz 15 till 28 C, fluktuation < 10 C/tim (Förvaring: -25 till +70 C) Stadig laboratoriebänk, belastningskapacitet > 100 kg/m 2 Minst 20 cm fritt utrymme på alla sidor %, utan kondensering (Förvaring: %, utan kondensering) 3.2 Transport ImageQuant LAS 4000 väger ungefär 57 kg och minst två personer krävs för att lyfta och flytta den. Innan systemet flyttas: 1 Stäng av instrumentet. 2 Dra ut nätsladden. 3 Ta bort linsen, ljuskällan och eventuella lösa delar inuti IDX-enheten. Se vidare i ImageQuant LAS 4000 User Manual. 3.3 Packa upp Vid uppackning: Kontrollera utrustningen med avseende på eventuella skador före installationen. Dokumentera eventuella skador omsorgsfullt och kontakta din GE Healthcare-representant. 26 Getting Started with ImageQuant LAS AB

27 3 Installation 3.4 Installation av programvaran 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) Installation görs i följande ordningsföljd. 1 Installation av USB Control-drivrutinen 2 Installation av USB Function-drivrutinen 3 Installation av ImageQuant LAS Installation av USB Control-drivrutinen (Windows XP) Anm: Datorn och ImageQuant LAS 4000 får inte vara sammankopplade med en USB-kabel vid användning. 1 Öppna kontrollpanelen och välj Printers and Other Hardware. 2 Klicka på Add Hardware. 3 Klicka på knapp Next i Add Hardware Wizard. 4 Välj Yes, I have already connected the hardware och klicka på knapp Next. 5 Välj Add a new hardware device och klicka på knapp Next. 6 Välj Install the hardware that I manually select from a list [Advanced] och klicka på knapp Next. 7 Välj Show All Devices och klicka på knapp Next. 8 Klicka på knapp Have Disk. Getting Started with ImageQuant LAS AB 27

28 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) 9 Sätt in ImageQuant LAS 4000-CD-skivan och klicka på knapp Browse. 10 Välj att installera drivrutinen från ImageQuant LAS 4000-CD-skivan. 11 Öppna mapp USB Control. 12 Välj fil DevMng.inf och klicka på knapp Open. 13 Klicka på knapp OK i Install From Disk-dialogrutan. 14 Klicka på knapp Next i Add Hardware Wizard. 15 Klicka på knapp Next en gång till i Add Hardware Wizard. 28 Getting Started with ImageQuant LAS AB

29 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) 16 Klicka på knapp Continue Anyway. 17 Klicka på Finish-knappen för att slutföra installationen av drivrutinen Installation av USB Function-drivrutinen (Windows XP) 1 Koppla samman datorn och ImageQuant LAS 4000 med en USB-kabel och slå ON strömbrytaren på ImageQuant LAS Resultat datorn hittar ImageQuant LAS 4000 automatiskt. 2 I dialogrutan Found New Hardware Wizard väljer du först No, not this time och klickar sedan på knapp Next. 3 Sätt in ImageQuant LAS 4000-CD-skivan och välj sedan Install the software automatically (Recommended) och klicka på knapp Next. 4 Klicka på knapp Finish för att slutföra installationen Installation av ImageQuant LAS 4000 Control Software (Windows XP) 1 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan. 2 Leta reda på och dubbelklicka på fil ImageQuant LAS 4000.msi. 3 Klicka på knapp Next i ImageQuant LAS InstallShield Wizard. 4 Läs licenstexten. Kontakta en GE Healthcare-representant om licensavtalet inte är godtagbart. Kontaktinformation finns på baksidan av denna handbok. Välj I accept the terms in the license agreement och klicka på knapp Next. Getting Started with ImageQuant LAS AB 29

30 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) 5 Välj destinationsmapp i dialogrutan: Klicka på knapp Next för att installera programvaran i standardmappen C:\Program Files. Klicka på knapp Change för att installera den i en annan mapp. 6 Klicka på knapp Install. 7 Klicka på knapp Finish. Installationen av ImageQuant LAS 4000 Control Software är nu klar Installation (Windows Vista) Installation görs i följande ordningsföljd. 1 Installation av FUJI USB Control-drivrutinen 2 Installation av FUJI USB Function-drivrutinen 3 Installation av ImageQuant LAS 4000 Control Software Installation av USB Control-drivrutinen (Windows VISTA) Anm: Anm: Datorn och ImageQuant LAS 4000 får inte vara sammankopplade med en USB-kabel vid användning. Vid installation av programvara kan du uppmanas att bekräfta dina åtgärder i en dialogruta med texten Windows needs your permission to continue. Skriv in ett administratörslösenord, om du uppmanas att göra det, och klicka sedan på Continue för att gå vidare med installationen. 1 Öppna kontrollpanelen och klicka på Classic View i det övre vänstra hörnet. 2 Öppna Add Hardware-verktyget. 3 Klicka på knapp Next i dialogruta Add Hardware. 4 Välj Install the hardware that I manually select from a list (Advanced) och klicka på knapp Next. 30 Getting Started with ImageQuant LAS AB

31 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows Vista) 5 Välj Show All Devices och klicka på knapp Next. 6 Klicka på knapp Have Disk. 7 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan och klicka på knapp Browse. 8 Välj att installera drivrutinen från ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan. 9 Öppna mapp USB Control. Getting Started with ImageQuant LAS AB 31

32 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows Vista) 10 Välj fil DevMng och klicka på knapp Open. 11 Klicka på knapp OK i Install From Disk-dialogrutan. 12 Klicka på knapp Next i Add Hardware-dialogrutan. 13 Klicka en gång till på knapp Next i dialogrutan Add Hardware. 14 Klicka på Install this driver software anyway. 15 Klicka på knapp Finish Installation av USB Function-drivrutinen (Windows VISTA) Anm: Vid installation av programvara kan du uppmanas att bekräfta dina åtgärder i en dialogruta med texten Windows needs your permission to continue. Skriv in ett administratörslösenord, om du uppmanas att göra det, och klicka sedan på Continue för att gå vidare med installationen. 1 Koppla samman datorn och ImageQuant LAS 4000 med en USB-kabel och slå ON strömbrytaren på ImageQuant LAS Resultat:Datorn hittar ImageQuant LAS 4000 automatiskt och plug-and-play-funktionen i Windows Vista startar. 2 Välj Locate and install driver software (recommended) i dialogrutan Found New Hardware. 3 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan och klicka på knapp Next i dialogrutan Found New Hardware. 32 Getting Started with ImageQuant LAS AB

33 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows Vista) 4 Välj Install this driver software anyway. 5 Ett meddelande om att installationen lyckades visas. Klicka på knapp Close Installation av ImageQuant LAS 4000 Control Software (Windows VISTA) 1 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan. 2 Leta reda på och dubbelklicka på fil ImageQuant LAS 4000.msi. 3 Klicka på knapp Next i dialogrutan ImageQuant LAS InstallShield Wizard. 4 Läs licenstexten. Kontakta en GE Healthcare-representant om licensavtalet inte är godtagbart. Kontaktinformation finns på baksidan av denna handbok. Välj I accept the terms in the license agreement och klicka på knapp Next. 5 Välj destinationsmapp i dialogrutan: Klicka på knapp Next för att installera programvaran i standardmappen C:\Program Files. Klicka på knapp Change för att installera den i en annan mapp. 6 Klicka på knapp Install. 7 Om User Account Control (UAC) har aktiverats i Windows Vista visar en dialogruta meddelandet An unidentified programs wants access to your computer. Klicka på Allow. 8 Klicka på knapp Finish. Installationen av ImageQuant LAS 4000 Control Software är nu klar. Getting Started with ImageQuant LAS AB 33

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II

WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPOD II GE Healthcare Life Sciences WAVE Bioreactor 20/50 och WAVEPD II Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla. Svenska. Modellnummer UB-5310. Stället finns tillgängligt som separat tillbehör.

Bruksanvisning. Elektronisk skrivtavla. Svenska. Modellnummer UB-5310. Stället finns tillgängligt som separat tillbehör. [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering] Elektronisk skrivtavla Bruksanvisning Modellnummer UB-5310 Stället finns tillgängligt som separat tillbehör. Se installationshandbok vid montering av denna apparat.

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W

NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W LCD-projektor NP3150/NP2150/NP1150 NP3151W Bruksanvisning NEC Display Solutions, Ltd. 2007-2008 4:e upplagan, februari 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP3150/NP2150/NP1150/NP3151W

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer