GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS Översatt från engelska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska"

Transkript

1 GE Healthcare Komma igång med ImageQuant LAS 4000 Översatt från engelska

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Viktig användarinformation Information om föreskrifter ImageQuant LAS ImageQuant LAS 4000 Control Software... 2 Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsföreskrifter Etiketter Förfarande i nödsituationer Återvinningsinformation... 3 Installation Krav på lokalen Transport Packa upp Installation av programvaran Installation (Windows XP) Installation (Windows Vista) Installation av maskinvara Fästa kamerahuvudet Ansluta kamerahuvudet till datorn Installera linsen Placera ett filter i filterbytaren Installera en ljuskälla Installera Epi-ljuskällor... 4 Drift Användningsöversikt Förberedelse Starta ImageQuant LAS 4000 och Control Software Förbereda ImageQuant LAS 4000 för exponering Sätta provet på plats Genomföra en exponering Arbetsflöde Välj metod och brickposition Fokuseringsjustering Ange exponeringstyp och exponeringtid Ställ in exponeringskänsligheten Exponering Spara bilden Efter exponering... 5 Underhåll ImageQuant LAS Getting Started with ImageQuant LAS AB 3

4 Innehållsförteckning 5.2 Provbrickor Lins, filter, NP-bricka och Epi-ljuskällor UV-transilluminator och vitt ljus-bord Regelbundna besiktningar... 6 Felsökning Problem med den exponerade bilden Underliga ljud eller dofter Problem med ImageQuant LAS Problem med ImageQuant LAS 4000 Control Software Meddelandet ImageQuant LAS 4000 hardware error occurred" Felmeddelanden och åtgärder... 7 Referensinformation Huvudspecifkationer Minimikrav på datorn Informationsmaterial Beställningsinformation Getting Started with ImageQuant LAS AB

5 1 Introduktion 1 Introduktion Manualens syfte Getting Started with ImageQuant LAS 4000 innehåller de instruktioner som behövs för att hantera ImageQuant LAS 4000 på ett säkert sätt. Grundläggande användarinstruktioner ingår också. Ytterligare information finns i ImageQuant LAS 4000 User Manual. Förutsättningar För att det ska gå att använda ImageQuant LAS 4000 på avsett sätt måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Du bör ha en grundläggande uppfattning om hur datorn och Windows fungerar. Du måste läsa och förstå säkerhetsinstruktionerna i användardokumentationen. Du måste vara väl förtrogen med laboratorieutrustningen och veta hur biologiska material ska hanteras. I det här kapitlet Det här kapitlet innehåller viktig användarinformation och en allmän beskrivning av ImageQuant LAS 4000 och dess avsedda användning. 1.1 Viktig användarinformation Läs detta innan du använder ImageQuant LAS 4000 Alla användare måste läsa säkerhetsinstruktionerna i användardokumentationen till ImageQuant LAS 4000 innan utrustningen installeras, används eller underhålls. Använd inte ImageQuant LAS 4000 på något annat sätt än vad som beskrivs i användardokumentationen. Om du gör det kan du utsättas för fara som kan leda till personskador. Du kan även orsaka skador på utrustningen. Getting Started with ImageQuant LAS AB 5

6 1 Introduktion 1.1 Viktig användarinformation Avsedd användning ImageQuant LAS 4000 är ett kamerasystem som producerar digitala bilder av kemiluminescenta, färgade eller fluorescerade geler och membran. ImageQuant LAS 4000 är endast avsett för forskningsändamål och ska inte användas i kliniska behandlingar eller för diagnostiska ändamål. Säkerhetsanmärkningar Denna användardokumentation innehåller VARNINGAR, FÖRSIKTIGHET och OBSERVATIONER avseende säker användning av produkten. Se definitionerna nedan. Varningar VARNING VARNING indikerar en potentiellt farlig situation som om den inte undviks kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Varningar FÖRSIKTIG FÖRSIKTIGHETindikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lätta eller medelsvåra personskador. Det är viktigt att inte fortsätta förrän samtliga nämnda förhållanden är uppfyllda och förstådda. Observera OBSERVERA OBSERVERA indikerar instruktioner som måste följas för att undvika skada på produkten eller på annan utrustning. Anmärkningar och tips Anm: TIPS: En anmärkning används för information som är viktig för problemfri och optimal användning av produkten. Ett tips innehåller användbar information som kan förbättra eller optimera dina rutiner. Typografiska regler Programfunktioner markeras i texten som bold italic text. Ett kolon separerar menynivåer. Därför indikerar File:Open Open-kommandot i File-menyn. Maskinvaruenheter markeras i texten som fet text (t.ex, Power-brytare). 6 Getting Started with ImageQuant LAS AB

7 1 Introduktion 1.2 Information om föreskrifter 1.2 Information om föreskrifter Det här avsnittet förtecknar de direktiv och standarder som uppfylls av ImageQuant LAS Tillverkningsinformation Konformitetsdeklarationen omfattar följande information: Krav Tillverkarens namn och adress Namn på och ID för informerad myndighet Plats och datum för deklaration Identitet för den person som är auktoriserad att underteckna konformitetsdeklarationen Innehåll GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden INTERTEK SEMKO AB, NB 0413 Uppsala, Sweden, maj 2009 Se försäkran om EU-överensstämmelse CE-konformitet Den här produkten uppfyller de europeiska direktiven som anges i tabellen genom att uppfylla motsvarande anpassade normer. En kopia av konformitetsdeklarationen kan beställas. Direktiv 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EG Titel Maskindirektivet (MD) Lågspänningsdirektivet (LVD) Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Internationella standarder Den här produkten uppfyller kraven för följande normer: Standard EN , IEC , UL , IEC , CAN/CSA-C22.2 nr EN VCCI klass A FCC del 15 B klass A ICES-003 klass A EN-ISO , Beskrivning Säkerhetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning EMC-utsläppskraven och immunitetskraven för elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning Maskinsäkerhet - grundkoncept, allmänna principer för design Anmärkningar Harmoniserade med 2004/108/EG Harmoniserade med 2006/42/EG Getting Started with ImageQuant LAS AB 7

8 1 Introduktion 1.2 Information om föreskrifter Standard EN-ISO , Beskrivning Maskinsäkerhet - principer för riskutvärdering Anmärkningar Harmoniserade med 2006/42/EG CE-märkning CE-märkningen och tillhörande försäkran om överensstämmelse är giltig för instrumentet när det: antingen används som en fristående enhet, eller är anslutet till andra CE-märkta GE Healthcare-instrument eller är anslutet till andra produkter som rekommenderas eller beskrivs i användardokumentationen och används i samma tillstånd som det levererades i från GE Healthcare, förutom ändringar som framgår av användardokumentationen. Föreskriven lämplighet för ansluten utrustning All utrustning som är ansluten till ImageQuant LAS 4000 ska uppfylla säkerhetskraven EN /IEC , eller relevanta harmoniserade standarder. Inom EU måste ansluten utrustning vara CE-märkt. 1.3 ImageQuant LAS 4000 Funktionsöversikt ImageQuant LAS 4000 erbjuder följande funktioner: Digitaliserade bilder av färgade geler, membran eller filmer kan erhållas med belysning med vitt ljus. En CCD-superkamera på 3,2 megapixlar används. En effektiv upplösning på 6,3 megapixlar kan erhållas med bildbehandlingsrutinen. Intern kylning av CCD-enheten bidrar till en låg termisk ljudnivå som resulterar i ökad känslighet. F0.85 LAS High Sens.-linsen har fjärrfokusering och fjärririsbländarinställning. Kemiluminescens detekteras vid hög känslighet med hjälp av en binningalgoritm i fyra steg. Fluorescens detekteras vid hög känslighet med hjälp av antingen en UV-transilluminator eller en av flera Epi-ljuskällor. 8 Getting Started with ImageQuant LAS AB

9 1 Introduktion 1.3 ImageQuant LAS 4000 Bildinläsningen och analysen underlättas om man använder ImageQuant LAS 4000 Control Software i kombination med analysprogramvaran från GE Healthcare ImageQuant TL. ImageQuant LAS 4000-maskinvarukomponenter Illustrationerna och uppställningen nedan visar de viktigaste maskinvarukomponenterna i ImageQuant LAS Intelligent mörk låda (IDX) IDX-insidan Del Name (Namn) Kamerahuvud Intelligent mörk låda (IDX) Lins Epi-ljuskälla Beskrivning CCD-kylning och bilddatautmatning Mörk låda F0.85/43 mm LAS High Sens. lens, eller F1.8/24 mm wide view lens NIR Epi-ljus (710 nm) Rött Epi-ljus (630 nm) Grönt Epi-ljus (520 nm) Blått Epi-ljus (460 nm) UV Epi-ljus (365 nm) Vitt Epi-ljus Getting Started with ImageQuant LAS AB 9

10 1 Introduktion 1.3 ImageQuant LAS 4000 Del Name (Namn) Trans-ljuskälla Filter Provbricka Strömbrytare Beskrivning 312 nm UV-transilluminator Vitt ljus-bord IR785 Alexa (filter för NIR-lysdiod) R670 Cy5 (filter för rö d lysdiod) 575DF20 Cy3 (filter för grön lysdiod) 605DF40 EtBr (filter för detektering av EtBr) 510DF10 (filter för detektering av GFP) Y515 (filter för blå lysdiod) L41 UV (filter för UV-lysdiod) Epi-bricka (för kemiluminescens och Epi-ljus) Vitt trans-bricka (för vitt ljus-bord) UV trans-bricka (för UV-transilluminator) NP-bricka (för titerplattor) Slå på eller av ImageQuant LAS 4000 Datorn ImageQuant LAS 4000 styrs av en dator med Windows XP eller VISTA. Den är inte avsedd för fristående användning. Anm: Den dator som används ska vara certifierad enligt IEC/UL ImageQuant LAS 4000 Control Software Exponering och exponeringsinställningar kontrolleras av ImageQuant LAS 4000 Control Software. Programvarans användargränssnitt beskrivs nedan. 10 Getting Started with ImageQuant LAS AB

11 1 Introduktion 1.4 ImageQuant LAS 4000 Control Software Del Name (Namn) Menyfält Exposure Type Exposure Time Sensitivity/Resolution Add Digitization Image Inställningstillstånd, CCD Inställningstillstånd, IDX Method/Tray position Focusing Start Beskrivning Gå till programfunktioner Välj exponeringsmetod Ställ in exponeringstid Ställ in känslighet och upplösning Lägg till en vit ljusexponering till en kemiluminescent exponering (används för överlagring av en markeringsbild) Tillståndet för CCD-enheten och exponeringstypen Aktuella inställningar för brickposition och belysning i den mörka rutan Ställ in detekteringsmetod och brickposition Ställ in fokus Starta exponeringen Getting Started with ImageQuant LAS AB 11

12 2 Säkerhetsinstruktioner 2 Säkerhetsinstruktioner Detta kapitel redogör för säkerhetsföreskrifterna, säkerhetsetiketterna och nödrutinerna för ImageQuant LAS 4000, utöver information om säker kassering av instrumentet. 2.1 Säkerhetsföreskrifter Introduktion ImageQuant LAS 4000 drivs med nätström och används för att avbilda prover som kan vara farliga. Före installation, drift eller underhåll av utrustningen måste du vara medveten om de faror som beskrivs i användardokumentationen. Följ de instruktioner som medföljer för att undvika personskada eller skador på utrustningen. Allmänna försiktighetsåtgärder VARNING Använd inte utrustningen om det förekommer rök, underliga ljud eller underliga dofter, eller om utrustningen blir ovanligt varm. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Sluta använda utrustningen omedelbart, slå av strömbrytaren och dra ut sladden ur vägguttaget. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för att beställa reparationer. VARNING Låt inte vätskor, antändliga material eller metallföremål komma in i kamerahuvudet eller ImageQuant LAS Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Slå av strömbrytaren, dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta din lokala GE Healthcare-representant. 12 Getting Started with ImageQuant LAS AB

13 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter VARNING Tappa inte kamerahuvudet eller ImageQuant LAS 4000 och skada dem inte på annat sätt. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Slå av strömbrytaren, dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta din lokala GE Healthcare-representant. VARNING Skada inte nätsladden genom att böja, vrida eller värma upp den och se till att den inte kläms under utrustningen. Användning av en skadad nätsladd medför risk för brand och elektriska stötar. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för en ny nätsladd om nätsladden skadas. VARNING Placera inte utrustningen på instabila bord eller på lutande ytor eftersom utrustningen kan tappas eller falla med därav följande personskador. FÖRSIKTIG Placera inte utrustningen eller någon del av den i direkt solljus. Om du gör det finns det risk för försämrad prestanda och för överhettning och brand. FÖRSIKTIG Repa eller tappa inte delar som innehåller glas som linser, filter och lampor. Getting Started with ImageQuant LAS AB 13

14 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter Personligt skydd VARNING Delar av denna utrustning avger UV-strålning. Undvik exponering. Använd skyddskläder och ögonskydd. UV-strålning kan orsaka svåra brännskador och långvariga skador på huden och ögonen. För omfattande hudexponering kan förorsaka förtida åldring, allergiska reaktioner och cancer. Medicinering och kosmetika kan öka känsligheten för UV-strålning. Kontakta en läkare innan du använder denna produkt om du tar mediciner, har kända hudåkommor eller är ovanligt känslig för solljus. För omfattande exponering av ögonen kan leda till permanenta synskador. FÖRSIKTIG Stirra inte in i det ljus som strålar ut från LED-ljuskällorna. Det kan leda till synskador. Drift VARNING Använd inte utrustningen med någon annan strömkälla än den rekommenderade. Risk för brand och elektriska stötar. VARNING Använd inte utrustningen i eller nära en vask eller i fuktiga eller dammiga miljöer. Risk för brand och elektriska stötar. VARNING Ta inte på nätsladdens kontakt när åskan går. Risk för elektriska stötar. VARNING Anslut elsladden direkt till ett jordat vägguttag. Användning av förlängningssladdar, eller flera belastningar på ett vägguttag, kan leda till brand och elektriska stötar. 14 Getting Started with ImageQuant LAS AB

15 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Använd inte ett vägguttag som också används till annan större utrustning såsom en luftkonditionerare eller en centrifug. Om du gör det kan utrustningen fungera på felaktigt sätt. FÖRSIKTIG Blockera inte ventilationsöppningarna och se till att de är fria från damm och smuts. Blockering av ventilationsöppningarna kan leda till överhettning av utrustningen och dålig funktion. Placera instrumentet minst 20 cm från närmaste vägg eller annan utrustning för att säkerställa tillräcklig kylning. FÖRSIKTIG Öppna inte instrumentets lucka för mycket och applicera inte för högt tryck på den. FÖRSIKTIG Använd öppningsarmen när du öppnar och stänger luckan. Var försiktig så att inte föremål eller fingrar kommer i kläm när luckan stängs. FÖRSIKTIG Placera inte tunga föremål på utrustningen. De kan falla ner och vålla personskador. FÖRSIKTIG Anslut bara en ImageQuant LAS 4000 till samma dator. Anslutning av fler än en kan leda till funktionsfel. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan kablar ansluts eller kopplas bort eftersom utrustningen annars kan komma att fungera på felaktigt sätt. FÖRSIKTIG Anslut inte någon annan lins eller ljuskälla än de som rekommenderas av GE Healthcare. Getting Started with ImageQuant LAS AB 15

16 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan en lins sätts in eller tas bort eftersom utrustningen annars kan komma att fungera på felaktigt sätt. FÖRSIKTIG Lämna inte någon lins hängande från linsstyrningen. Den kan falla och skada utrustningen. FÖRSIKTIG Ta inte på slutaren i kamerahuvudet. Skador på slutaren hindrar korrekt användning. FÖRSIKTIG Slå inte onödigtvis av och på strömbrytaren upprepade gånger. Det kan leda till felaktig funktion. FÖRSIKTIG Lämna inte kvar prover i utrustningen efter exponering. Om prover lämnas kvar kan de degenereras med därav följande risk för skador. FÖRSIKTIG Epi-lamporna används parvis för den vänstra respektive högra sidan. Kontrollera att de har installerats korrekt: Blanda inte ljuskällor av olika typer. FÖRSIKTIG Kontrollera att Epi-lamporna är anslutna och låsta på plats innan strömmen slås på. FÖRSIKTIG Håll ljuskällornas fönster rena och undvik att ta på dem. OBSERVERA UV-transbrickan försämras efter upprepad UV-strålning. Det är helt normalt. Byt ut UV-transbrickan när denna försämring blir märkbar i exponerade bilder. 16 Getting Started with ImageQuant LAS AB

17 2 Säkerhetsinstruktioner 2.1 Säkerhetsföreskrifter OBSERVERA Koppla inte bort USB-kabeln när Control Software är på. Underhåll VARNING Ta inte bort kåporna från kamerahuvudet eller ImageQuant LAS Högtemperatur- och högspänningsdelar medför risk för brännskador och elektriska stötar. Kontakta din lokala GE Healthcare-representant för intern besiktning, service och reparationer. VARNING Ändra inte på utrustningen eftersom det medför risk för brand och elektriska stötar. FÖRSIKTIG Var försiktig vid anslutning av nätsladden. Dra inte i själva kabeln och ta inte i kontaktdonet med våta händer. FÖRSIKTIG Anslut datorn till samma elkrets eftersom utrustningen annars kan påverkas av elektriskt brus. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren och ta bort anslutningskablarna innan utrustningen flyttas. FÖRSIKTIG Slå av strömbrytaren innan utrustningen rengörs invändigt. FÖRSIKTIG Dra ut sladden till utrustningen om den inte ska användas på längre tid. Getting Started with ImageQuant LAS AB 17

18 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter 2.2 Etiketter På utsidan är ImageQuant LAS 4000 försedd med ett antal etiketter som redovisar utrustningsspecifikationerna och de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för säker användning av ImageQuant LAS Det här avsnittet redovisar de symboler som används på säkerhetsetiketterna och visar var etiketterna sitter på de olika komponenterna. Namnen på komponenternas olika delar redovisas också. ImageQuant LAS 4000-serienummer ImageQuant LAS 4000-serienumret återfinns på en etikett på instrumentets baksida Symboler som används på säkerhetsetiketter Etikett Betydelse Varning! Läs användardokumentationen innan systemet används. Öppna inga skydd och byt inte några delar om det inte är specifikt uttryckt i användardokumentationen. Systemet uppfyller kraven för elektromagnetisk utrustning (EMC) i Australien och i Nya Zeeland. Systemen uppfyller alla tillämpliga europeiska direktiv. 18 Getting Started with ImageQuant LAS AB

19 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Etiketter avseende farliga ämnen Etikett Betydelse Denna symbol indikerar att avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning inte får lämnas som osorterat kommunalt avfall utan måste sorteras separat. Vänligen kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Denna symbol indikerar att produkten innehåller farligt material som överskrider de gränser som fastställts av kinesisk standard SJ/T "Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics". Intelligent mörk låda (IDX) Kamerakabel Getting Started with ImageQuant LAS AB 19

20 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Kamerahuvud Linsfattning Mekanisk slutare Botten Anslutningsdon för IDX-enheten LAS High Sens. lens F mm LAS High Sens. Lens Etikett (baksidan) Ändlock Fäste Linskontrollanslutning Linslock 20 Getting Started with ImageQuant LAS AB

21 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Epi-lampor Diagrammet nedan visar UV Epi-lamporna. Andra Epi-lamppar har etiketter som anger deras respektive typ. Optiskt filter och lysdiod Styrstift Belysning Lysdiod Låsskruvhål (1 position) Särskiljande etiketter för höger och vänster Uttag Getting Started with ImageQuant LAS AB 21

22 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Vitt ljus-bord Elanslutning Diffusionskort UV-transilluminator Power supply connector Mercury-containing Products Label UV glass filter 22 Getting Started with ImageQuant LAS AB

23 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Kalplattor Provbrickor Epi-brickan visas här. Den vita trans-brickan och UV trans-brickan har motsvarande etiketter. Getting Started with ImageQuant LAS AB 23

24 2 Säkerhetsinstruktioner 2.2 Etiketter Filter 605DF40-filtret visas här. Andra filter har etiketter som anger respektive typ. 605DF40 Filter cover 2.3 Förfarande i nödsituationer I en nödsituation: Slå av ImageQuant LAS 4000-strömbrytaren. Dra ut nätsladden ur vägguttaget. VARNING Åtkomst till strömbrytare och elsladd. Blockera inte bak- och sidopanelen på instrumentet. Strömbrytaren måste alltid vara lättåtkomlig. Elsladden måste alltid vara lätt att dra ut. 2.4 Återvinningsinformation Utrustningen måste vara fri från föroreningar och alla lokala föreskrifter med avseende på avfallshantering måste följas. Kassering, allmänna instruktioner När ImageQuant LAS 4000-systemet tas ur bruk ska de olika materialen separeras och återvinnas enligt nationella och lokala miljöföreskrifter. Återvinning av farliga ämnen Lamporna i ImageQuant LAS 4000 kan innehålla kvicksilverånga. De måste tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter. 24 Getting Started with ImageQuant LAS AB

25 2 Säkerhetsinstruktioner 2.4 Återvinningsinformation Kassering av elektrisk utrustning Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasseras som osorterat avfall utan måste lämnas på särskild plats. Kontakta en av tillverkaren auktoriserad representant för information angående bortskaffandet av utrustning. Getting Started with ImageQuant LAS AB 25

26 3 Installation 3 Installation Det här kapitlet innehåller information om installationen av ImageQuant LAS Krav på lokalen Uppställningen nedan sammanfattar strömförsörjnings- och miljökraven. För mer detaljerad information hänvisar vi till Sektion 7.1 Huvudspecifkationer, På sidan 78. Parameter Strömförsörjning Linjefrekvens Lufttemperatur Placering Luftfuktighet Krav 13 A, V eller 10 A, V 50 till 60 Hz 15 till 28 C, fluktuation < 10 C/tim (Förvaring: -25 till +70 C) Stadig laboratoriebänk, belastningskapacitet > 100 kg/m 2 Minst 20 cm fritt utrymme på alla sidor %, utan kondensering (Förvaring: %, utan kondensering) 3.2 Transport ImageQuant LAS 4000 väger ungefär 57 kg och minst två personer krävs för att lyfta och flytta den. Innan systemet flyttas: 1 Stäng av instrumentet. 2 Dra ut nätsladden. 3 Ta bort linsen, ljuskällan och eventuella lösa delar inuti IDX-enheten. Se vidare i ImageQuant LAS 4000 User Manual. 3.3 Packa upp Vid uppackning: Kontrollera utrustningen med avseende på eventuella skador före installationen. Dokumentera eventuella skador omsorgsfullt och kontakta din GE Healthcare-representant. 26 Getting Started with ImageQuant LAS AB

27 3 Installation 3.4 Installation av programvaran 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) Installation görs i följande ordningsföljd. 1 Installation av USB Control-drivrutinen 2 Installation av USB Function-drivrutinen 3 Installation av ImageQuant LAS Installation av USB Control-drivrutinen (Windows XP) Anm: Datorn och ImageQuant LAS 4000 får inte vara sammankopplade med en USB-kabel vid användning. 1 Öppna kontrollpanelen och välj Printers and Other Hardware. 2 Klicka på Add Hardware. 3 Klicka på knapp Next i Add Hardware Wizard. 4 Välj Yes, I have already connected the hardware och klicka på knapp Next. 5 Välj Add a new hardware device och klicka på knapp Next. 6 Välj Install the hardware that I manually select from a list [Advanced] och klicka på knapp Next. 7 Välj Show All Devices och klicka på knapp Next. 8 Klicka på knapp Have Disk. Getting Started with ImageQuant LAS AB 27

28 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) 9 Sätt in ImageQuant LAS 4000-CD-skivan och klicka på knapp Browse. 10 Välj att installera drivrutinen från ImageQuant LAS 4000-CD-skivan. 11 Öppna mapp USB Control. 12 Välj fil DevMng.inf och klicka på knapp Open. 13 Klicka på knapp OK i Install From Disk-dialogrutan. 14 Klicka på knapp Next i Add Hardware Wizard. 15 Klicka på knapp Next en gång till i Add Hardware Wizard. 28 Getting Started with ImageQuant LAS AB

29 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) 16 Klicka på knapp Continue Anyway. 17 Klicka på Finish-knappen för att slutföra installationen av drivrutinen Installation av USB Function-drivrutinen (Windows XP) 1 Koppla samman datorn och ImageQuant LAS 4000 med en USB-kabel och slå ON strömbrytaren på ImageQuant LAS Resultat datorn hittar ImageQuant LAS 4000 automatiskt. 2 I dialogrutan Found New Hardware Wizard väljer du först No, not this time och klickar sedan på knapp Next. 3 Sätt in ImageQuant LAS 4000-CD-skivan och välj sedan Install the software automatically (Recommended) och klicka på knapp Next. 4 Klicka på knapp Finish för att slutföra installationen Installation av ImageQuant LAS 4000 Control Software (Windows XP) 1 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan. 2 Leta reda på och dubbelklicka på fil ImageQuant LAS 4000.msi. 3 Klicka på knapp Next i ImageQuant LAS InstallShield Wizard. 4 Läs licenstexten. Kontakta en GE Healthcare-representant om licensavtalet inte är godtagbart. Kontaktinformation finns på baksidan av denna handbok. Välj I accept the terms in the license agreement och klicka på knapp Next. Getting Started with ImageQuant LAS AB 29

30 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows XP) 5 Välj destinationsmapp i dialogrutan: Klicka på knapp Next för att installera programvaran i standardmappen C:\Program Files. Klicka på knapp Change för att installera den i en annan mapp. 6 Klicka på knapp Install. 7 Klicka på knapp Finish. Installationen av ImageQuant LAS 4000 Control Software är nu klar Installation (Windows Vista) Installation görs i följande ordningsföljd. 1 Installation av FUJI USB Control-drivrutinen 2 Installation av FUJI USB Function-drivrutinen 3 Installation av ImageQuant LAS 4000 Control Software Installation av USB Control-drivrutinen (Windows VISTA) Anm: Anm: Datorn och ImageQuant LAS 4000 får inte vara sammankopplade med en USB-kabel vid användning. Vid installation av programvara kan du uppmanas att bekräfta dina åtgärder i en dialogruta med texten Windows needs your permission to continue. Skriv in ett administratörslösenord, om du uppmanas att göra det, och klicka sedan på Continue för att gå vidare med installationen. 1 Öppna kontrollpanelen och klicka på Classic View i det övre vänstra hörnet. 2 Öppna Add Hardware-verktyget. 3 Klicka på knapp Next i dialogruta Add Hardware. 4 Välj Install the hardware that I manually select from a list (Advanced) och klicka på knapp Next. 30 Getting Started with ImageQuant LAS AB

31 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows Vista) 5 Välj Show All Devices och klicka på knapp Next. 6 Klicka på knapp Have Disk. 7 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan och klicka på knapp Browse. 8 Välj att installera drivrutinen från ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan. 9 Öppna mapp USB Control. Getting Started with ImageQuant LAS AB 31

32 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows Vista) 10 Välj fil DevMng och klicka på knapp Open. 11 Klicka på knapp OK i Install From Disk-dialogrutan. 12 Klicka på knapp Next i Add Hardware-dialogrutan. 13 Klicka en gång till på knapp Next i dialogrutan Add Hardware. 14 Klicka på Install this driver software anyway. 15 Klicka på knapp Finish Installation av USB Function-drivrutinen (Windows VISTA) Anm: Vid installation av programvara kan du uppmanas att bekräfta dina åtgärder i en dialogruta med texten Windows needs your permission to continue. Skriv in ett administratörslösenord, om du uppmanas att göra det, och klicka sedan på Continue för att gå vidare med installationen. 1 Koppla samman datorn och ImageQuant LAS 4000 med en USB-kabel och slå ON strömbrytaren på ImageQuant LAS Resultat:Datorn hittar ImageQuant LAS 4000 automatiskt och plug-and-play-funktionen i Windows Vista startar. 2 Välj Locate and install driver software (recommended) i dialogrutan Found New Hardware. 3 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan och klicka på knapp Next i dialogrutan Found New Hardware. 32 Getting Started with ImageQuant LAS AB

33 3 Installation 3.4 Installation av programvaran Installation (Windows Vista) 4 Välj Install this driver software anyway. 5 Ett meddelande om att installationen lyckades visas. Klicka på knapp Close Installation av ImageQuant LAS 4000 Control Software (Windows VISTA) 1 Sätt in ImageQuant LAS 4000 Control Software-CD-skivan. 2 Leta reda på och dubbelklicka på fil ImageQuant LAS 4000.msi. 3 Klicka på knapp Next i dialogrutan ImageQuant LAS InstallShield Wizard. 4 Läs licenstexten. Kontakta en GE Healthcare-representant om licensavtalet inte är godtagbart. Kontaktinformation finns på baksidan av denna handbok. Välj I accept the terms in the license agreement och klicka på knapp Next. 5 Välj destinationsmapp i dialogrutan: Klicka på knapp Next för att installera programvaran i standardmappen C:\Program Files. Klicka på knapp Change för att installera den i en annan mapp. 6 Klicka på knapp Install. 7 Om User Account Control (UAC) har aktiverats i Windows Vista visar en dialogruta meddelandet An unidentified programs wants access to your computer. Klicka på Allow. 8 Klicka på knapp Finish. Installationen av ImageQuant LAS 4000 Control Software är nu klar. Getting Started with ImageQuant LAS AB 33

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN.

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. Programvaran SureTrend installerar du på din PC genom att du sätter in CD:n i CD-ROM enheten och därefter kommer installationsprogrammet att starta

Läs mer

Grattis till ett bra köp!

Grattis till ett bra köp! Grattis till ett bra köp! Du har valt världens ledande programvara för skydd av din dator. ZoneAlarm har bara i Sverige 100.000-tals användare och programmet finns att köpa i de flesta välsorterade databutiker

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska

Snabbreferensguide. Tissue-Tek Film. Filmladdnings. område. Xylenflaska Uppstart Tissue-Tek Film automatisk täckglasmontering är konstruerad för montering av täckglas på biologiska prover som är monterade på standard 25 x 75 mm (1 x 3 tum) objektglas. Användning av särskild,

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

TAGTOOL Användarmanual

TAGTOOL Användarmanual TAGTOOL Användarmanual Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool kontrolleras av två personer samtidigt;

Läs mer

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning

reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning reflecta Super 8 Scanner Bruksanvisning 1 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) UTTALANDE Denna utrustning har testats och uppfyller gränsvärdena för en klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av FCC

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Bruksanvisning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Bruksanvisning Observera Läs detta före användning: Global position system (GPS) tillhandahålls av American Ministry of National Defense, amerikanska försvarsministeriet, som

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI

MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI MO128 SWEEX ISDN MODEM 128K PCI Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex ISDN PCI adapter. För att garantera korrekt funktion av denna produkt, råder vi dig att noga läsa igenom

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer