Plan för lika rättigheter och möjligheter DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden"

Transkript

1 Plan för lika rättigheter och möjligheter DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden

2 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga med stark koppling till företagets affärsplan På DB Schenker är vi övertygade om att den verksamhet vi bedriver blir bättre och lönsammare när vi använder oss av all den erfarenhet och kompetens som finns samlad hos företagets medarbetare. Vi tror att mångfald i ett brett perspektiv aktivt bidrar till vår verksamhetsutveckling genom att: Stimulera till nya infallsvinklar och perspektiv och därmed bidra till ökad kreativitet och bättre kvalitet. Ge oss fler och nöjdare kunder på en alltmer globaliserad och rörlig marknad. Försäkra oss om en bredare kompetensbas och ett öppet och tillåtande arbetsklimat. Bidra till ökad trivsel, professionellt bemötande och skapa trygghet för medarbetare, partners, kunder, leverantörer och arbetssökande. Sist men inte minst, ge oss ett ökat rekryteringsunderlag. Sedan tre år tillbaka bedrivs DB Schenkers arbete för jämställdhet och mångfald utifrån en plan för Lika rättigheter och möjligheter. Planens ambition är att skapa förutsättningar för en ökad mångfald ur ett etniskt, kulturellt och könsperspektiv och med en tydligt kommunicerad nolltolerans mot diskriminering och trakasserier på alla våra arbetsplatser. Vårt förhållningssätt är inte enbart styrt av lagkrav eller idealism. Som aktör verksam på en internationell marknad är det av stor betydelse att vår verklighet speglar samhället och kunderna, och att vi i praktiken kan visa en internationell styrka och bredd på alla plan. Det ger frågorna en betydelsefull strategisk dimension som också understryks i DB-koncernens etiska principer och uppförandekod Code of Conduct. DB Schenkers policy för Jämställdhet och Mångfald På DB Schenker ser vi mångfald som en styrka och värdesätter olikheter. Vårt företag ska vara en arbetsplats som alla kan känna stolthet över. DB Schenker ska vara ett attraktivt alternativ när kvinnor och män med olika bakgrund och erfarenhet väljer arbetsplats och arbetsgivare. Våra arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och diskriminering. Oktober

3 Fokusområden Fem områden bedöms vara särskilt betydelsefulla i arbetet och fokuseras i handlingsplanen för de kommande tre åren. Fokusområdena har också en stark koppling till företagets övergripande mål och strategier: Värderingar Du bemöter andra som du själv vill bli bemött Respekt och tolerans för olikheter är grunden för ett gott arbetsklimat och stärker både individen och gruppen och skapar en stark organisation med en bred kompetensbas. Ledarskap Ett synligt ledarskap som kännetecknas av ansvar, tydlighet, stöd och uppmuntran En ledare lever som han/hon lär, tillvaratar alla medarbetares kompetens och skapar förutsättningar för god samverkan och goda arbetsprestationer. Rekrytering Rätt person på rätt plats och med rätt kompetens All rekrytering är kompetensbaserad, framtidsanpassad och icke-diskriminerande. Sökande ska värderas efter kompetens och lämplighet - likriktning ska undvikas. Arbetsförhållanden En säker och välkomnande arbetsplats för alla Arbetsförhållanden är utformade och anpassade så att inte vissa grupper av människor utestängs från arbete. Kulturen på arbetsplatsen präglas av ett öppet klimat, respekt för individen och allas gemensamma ansvar. Jämställda löner Lika lön oavsett kön Män och kvinnor med lika/likvärdiga arbeten har samma lön och anställningsvillkor. Villkoren är tydligt kommunicerade till medarbetarna. Organisation vem gör vad? Med stöd av en partssammansatt styrgrupp fastställer företagsledningen policy, mål och riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Det praktiska arbetet med genomförande av den fastställda handlingsplanen ligger på linjeorganisationen och bedrivs som en integrerad del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på våra arbetsplatser, i nära samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samverkan ökar acceptansen för arbetet men också förutsättningarna för att målsättningarna omsätts i praktisk handling. I arbetet har de lokala arbetsmiljökommittéerna en viktig roll. Uppdraget att löpande utveckla, samordna, stödja och centralt följa upp arbetet ligger därför sedan 2011 på DB Schenkers Centrala Arbetsmiljökommitté som har motsvarande ansvar för övriga arbetsmiljöfrågor i den svenska verksamheten. 3

4 Lägesrapport 2012 i ord och siffror Sedan ett antal år sammanställs årlig statistik och nyckeltal som beskriver jämställdhetsläget inom företaget. De parametrar som redovisas är fördelningen män/kvinnor bland samtliga anställda, bland chefer/arbetsledare (tjänstemän och kollektivanställda) och i koncernens styrelser. Vidare rapporteras andelen män och kvinnor som deltagit i interna utbildningar av olika slag (verksamhetsutbildningar, ledarskapsutbildningar etc.) under året. Uppgifterna kommuniceras årligen i DB Schenkers Hållbarhetsredovisning och återfinns tillsammans med andra fakta under avsnittet Sociala nyckeltal. Hållbarhetsredovisningen hittar du på vår officiella hemsida: Den årliga svenska medarbetarundersökningen, som 2012 ersattes med en koncernövergripande global undersökning, är en värdefull informationskälla och ett komplement i uppföljningsarbetet. Den bidrar till att komplettera kalla fakta, statistik och nyckeltal med en mer kvalitativ beskrivning av förhållandena. Undersökningen innehåller en mängd olika frågor med koppling till arbetsmiljö och Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2012 arbetsförhållanden och redovisar medarbetarnas syn på bland annat företagskultur/-värderingar, ledarskap, kompetensutveckling samt möjligheten att förena arbete och privatliv. Även personlig erfarenhet av eventuell diskriminering och trakasserier efterfrågas. Personalsammansättning Könsfördelningen bland företagets tjänstemän är fortfarande jämn 49 % män och 51 % kvinnor. Bland de kollektivanställda är kvinnorna få, 8 %, även om utvecklingen under de senaste tre åren visar på en enprocentig ökning varje år. Bland chefer för tjänstemän är andelen kvinnor lägre än bland tjänstemännen totalt sett 33 % jämfört med 51 %. Ingen entydig trend kan ses över den senaste treårsperioden då andelen kvinnliga chefer pendlat mellan %. Andelen kvinnliga chefer för kollektivanställda (7 %) visar en större överensstämmelse med könsfördelningen bland de kollaktivanställda i stort (8 %). Antalet kvinnor i företagets styrelser visar en svagt nedåtgående trend de senaste tre åren. Under 2012 var den kvinnliga styrelserepresentationen 19 % jämfört med 22 % under Andel män/kvinnor Män Kv Män Kv Män Kv Samtliga anställda 70 % 30 % 69 % 31 % 69 % 31 % Tjänstemän 49 % 51 % 47 % 53 % 49 % 51 % Kollektivanställda 94 % 6 % 93 % 7 % 92 % 8 % Chefer/arbetsledare Tjänstemän 66 % 34 % 65 % 35 % 67 % 33 % Kollektivanställda 92 % 8 % 97 % 3 % 93 % 7 % Representation i bolagsstyrelser 76 % 24 % 78 % 22 % 81 % 19 % 4

5 Utbildning Den tidigare relativt jämna könsfördelningen bland deltagarna, både vad gäller verksamhetsutbildningar och chefs-/ledarskapsutbildningar, visar en något annorlunda bild för De manliga deltagarna är nu i klar majoritet. Tjänstemännens uppfattning om sin kompetensutveckling under senaste året visar dock inte på någon större skillnad från föregående år. Andelen (både män och kvinnor) som uppgivit sig ha haft 2 eller fler utbildningsdagar under året är i stort densamma som förra året. Däremot har motsvarande andel för kollektivanställda ökat, i synnerhet bland männen, 43 % 2012 jämfört med 27 % Här står sannolikt den omfattande satsningen på YKB-utbildningen av chaufförer för ökningen. Bland chaufförer återfinns en mycket liten andel kvinnor vilket kan förklara den något högre siffran i år för de manliga kollektivanställda. Ett starkt samband kan ses mellan kompetensutvecklingsdagar (2 eller fler) och nöjdheten med den kompetensutveckling som erbjuds. Andel män/kvinnor Män Kv Män Kv Män Kv Intern verksamhetsutbildning 57 % 43 % 55 % 45 % 61 % 39 % (centralt administrerade) Chefs-/ledarskapsutbildningar 53 % 47 % 52 % 48 % 65 % 35 % Källa: Central utbildningsstatistik Kompetensutveckling Tjänstemän Kollektivanställda Instämmer helt/delvis Män Kvinnor Män Kvinnor Haft 2 eller fler dagars 61 % 56 % 43 % 32 % kompetensutveckling (61%) (55 %) (27 %) (26 %) under det senaste året Nöjd med den kompetensutveckling 65 % 62 % 45 % 37 % som erbjuds Källa: DB:s globala medarbetarundersökning 2012 (Siffran inom parentes förra årets resultat) Medarbetarnas syn på: Jämställdhet och diskriminering Tabellen redovisar i vilken omfattning närmaste chef anses verka för jämställdhet och arbeta mot diskriminering. Då frågemetodiken i årets globala medarbetarundersökning skiljer sig från den som tidigare använts i de svenska medarbetarundersökningarna visas inga jämförelsesiffror från tidigare år. Värdena i tabellen visar andelen medarbetare, fördelade på personalkategori och kön, som instämmer helt eller delvis i påståendena. Tjänstemän är totalt sett mer positiva till närmaste chefens insatser på området än de kollektivanställda. Kvinnornas inställning är i stort densamma oavsett personalkategori. Däremot ses en skillnad i uppfattning mellan kollektivanställda män och manliga tjänstemän, där kollektivanställda är mer kritiska. Arbete för jämställdhet Tjänstemän Kollektivanställda och mot diskriminering Instämmer helt/delvis Män Kvinnor Män Kvinnor Min närmaste chef verkar för ökad jämställdhet inom vår 68 % 66 % 58 % 64 % grupp Min närmaste chef arbetar aktivt mot diskriminering 72 % 67 % 61 % 64 % och trakasserier Källa: DB:s globala medarbetarundersökning

6 Arbete och privatliv Ett uttalat och viktigt mål för DB Schenker är att medarbetarna ska kunna förena föräldraskap/ privatliv och förvärvsarbete. I påståendet Jag har inga problem med att förena arbete och privatliv instämde, helt eller delvis, en majoritet av medarbetarna. I likhet med resultaten från de senaste årens medarbetarundersökningar tycks problemen att förena arbete och privatliv vara mer uttalade bland kollektivanställda än bland tjänstemän. Ingen skillnad kan noteras mellan män och kvinnor i respektive personalkategori. Arbete och privatliv Tjänstemän Kollektivanställda Instämmer helt/delvis Män Kv Män Kv Jag har inga problem med att förena arbete och privatliv 85 % 86 % 71 % 70 % Källa: DB:s globala medarbetarundersökning 2012 Diskriminering och trakasserier Också formuleringen av frågorna om diskriminering och trakasserier skiljer sig från tidigare års undersökningar vilket gör att resultaten inte är helt jämförbara. Förra årets ja på den direkta frågan om upplevd diskriminering under det senaste året får därför ställas mot instämmer helt/delvis till påståendet i årets undersökning. I år har totalt 124 medarbetare angivit att de instämmer helt eller delvis i påståendet om diskriminering, medan 119 personer svarade jakande på den direkta frågan förra året. Den grupp som upplever sig diskriminerad i störst utsträckning är kollektivanställda män (8 %). Diskriminering/trakasserier Tjänstemän Kollektivanställda Instämmer helt/delvis Män Kv Män Kv Jag har utsatts för diskriminering av min arbetsgivare under det 3 % 5 % 8 % 5 % senaste året Jag har utsatts för trakasserier i mitt arbete under det senaste 3 % 5 % 9 % 9 % året Källa: DB:s globala medarbetarundersökning 2012 Även frågan om upplevda trakasserier ger liknande resultat som Totalt 136 medarbetare instämmer helt eller delvis med påståendet i år medan 134 personer svarade Ja på frågan i förra årets undersökning. Upplevda trakasserier uppges av en större andel kollektivanställda jämfört med tjänstemän och i lika stor omfattning bland män och kvinnor i gruppen. Jämställda löner Under 2012 genomfördes en lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv enligt kravet i Diskrimineringslagen. Som grund för processen har använts ett verktyg för arbetsvärdering för att upptäcka osakliga löneskillnader på såväl strukturell som individuell nivå. Kartläggningen resulterade i justeringar av lönenivåer för totalt 14 tjänstemän en man och 13 kvinnor. Kollektivanställdas löner är helt reglerade av kollektivavtal mellan BA (Biltrafikens Arbetsgivareförbund) och Svenska Transportarbetarförbundet. Detta innebär att lönen oberoende av kön fastställs mot bakgrund av yrkeserfarenhet och eventuellt utökade ansvarsområden samt regional tillhörighet. Lönen är följaktligen helt reglerad av tariffer i enlighet med kollektivavtalet och höjs årligen med belopp som fastställs av centrala parter.

7 Målsättningen med LIKA-spelet är att öka medvetenheten om attityder och fördomar och hur de påverkar våra beteenden och handlingar. LIKA men OLIKA ett spel som skapar dialog kring normer och fördomar En uppskattad och framgångsrik aktivitet under 2011 och 2012 Vem avgör om en åsikt är rätt eller fel? Våra tankar och beteenden styrs av våra erfarenheter och upplevelser, men också av de normer som råder i de samhällen och kulturer där vi växt upp. fram i ett samarbete mellan Styrgruppen för jämställdhet och mångfald och HR-avdelningen ett traditionellt tärningsspel med spelplan som spelas i grupper om cirka sex personer. Det är de normerna som skapar vår syn på omvärlden och som formar våra attityder och vårt förhållningssätt till andra människor. Genom att lyssna och lära av varandra bygger vi upp värdefull kunskap, självinsikt och förståelse för både andras och våra egna beteenden. Spelet innehåller ett antal olika frågor och frågeställningar som gruppen ska besvara respektive diskutera och ta ställning till. Frågeställningarna, beskrivna som fiktiva händelser och situationer, är realistiska om än något tillspetsade och ger upphov till livliga diskussioner och både allvar och skratt. Varje spelsession leds av en utbildad spelledare som inleder spelandet med en introduktion till lagkraven och till DB Schenkers policy och riktlinjer på området. I syfte att få till stånd en dialog om jämställdhets- och mångfaldsfrågorna på våra arbetsplatser har ett spel tagits Målsättningen med spelet är att öka medvetenheten om våra egna och andras attityder och fördomar och hur Det var roligt, det kom fram åsikter och fördomar jag inte hade en aning om de påverkar våra beteenden och handlingar. Genom att lyfta upp frågorna till diskussion skapar vi de förutsättningar som krävs för att kunna se hinder och vilja genomföra förändringar. Först ut att spela var samtliga ledningsgrupper inom DB Schenker Sverige. Därefter, hösten 2012, spelade samtliga lokala arbetsmiljökommittéer. I fortsättningen körs spelet på lokala initiativ för övriga chefer och medarbetare. LIKA-spelet tilldelades pris för bästa Innovation inom DB Schenkers europeiska verksamhet i april

8 Schenker AB Human Resources Göteborg Tel Fax Market Communication Juni 2013

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer