AFFECTIBUS HUMANIS, M JOH. HAARTMAN. Re&ore h. t. <*%4agmfico, Phil. Theor. ProfeiT. Reg. öc Ord l «ö/.c-o F.».^«/«e^>./»,'»i»<oi.s/?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AFFECTIBUS HUMANIS, M JOH. HAARTMAN. Re&ore h. t. <*%4agmfico, Phil. Theor. ProfeiT. Reg. öc Ord l «ö/.c-o F.».^«/«e^>./»,'»i»<oi.s/?"

Transkript

1 J. N. S. <5. 7. DISSERTATIO PHILOSOPHICA Oe AFFECTIBUS HUMANIS, Ex Quam Confenfu Ampl. Ordinis Pbilof. in Regia ad Auram Academia. PR&SIDE Re&ore h. t. <*%4agmfico, M JOH. HAARTMAN Phil. Theor. ProfeiT. Reg. öc Ord l «ö/.c-o F.».^«/«e^>./»,'»i»<oi.s/?efiflit Regius Alumnus JOKaS kiellgren 6./-/?^» Sbecus, /^e^. Ipf. Kal. Apr. MDCCXXXII. ös?-,'/ /_co^«e <«^e meridiem eon/vetif. ABOI, Excud, R. Acad. Typ. Joh.Kiämpe.'

2 Til Kona;. sftajf.-fs Tro-Tienare och c.ipuein wid TnwaD dusista Infanttrit Regemente och Hm* 3tauta(am_>t o.»/> *, Edle och Välborne HEMDRICH BÖiSMAN! Min höaqunstige p*tron och Wäigynnare. iag ssrifwe..m Aif^ft",- -&''o H"*' '^6 rönt at tttdrcffig drift, V^Och der wid ratt blefik. nwltft?-. Af Sv fromhet til mat plicht : Sä tttä det ock St* tilhs.a Jpmab iag här wid futtttnt giöra: Jag ar btmdc-t. férmfn del Ttll Er wördttad»tttn fel. Nar iag nsllsitt mig {."(Jniitttt.r, Herre fiom. Er ädla gunst? Altid iiiifl i högen rinner :.'i.t.tj böra ssic omfttiift: Men hur ssal,ag kunna löna W.l den godhet Xag fät. röna, I wdigievning stor och mäng, Vo!n ch röfng. katt cn fläng. Hlll.

3 M,?iöns godhet har iagniuttt^ O>n iag sant benanua fär;. gtagen huldhet har mig trutct Eller hos Er detta ä)r. Edor Fru och Maka klara Som i heder, bt)0l. och al)ra, (and sitt kiön en prydnad åt,-. Har ock ctt givrt med Er har Htfldb betalning stal har blifwa? gögn dogcr pappets.ram-, Den eij an«at har at gifroa Mäst dock der med träda fram. Ett förundran wärdt har b,'ifn,er> laatil Er pä wcafft. ssnfmr?. Dä latin med Itudicr fier Heder Er och prydnad gicr. Men iag har det welat giöra, At hwar Oroenff ms.unna ftr, Huru lyckan welat föra Mig kring Finnland och Mehra bete godt än, i<?g funö (änckifr. Slikt s,c f pim.rtt we!at sii.nxa, Derfor ware ewigt pris, H,m!cns Herre mil. och wis» Himlen ocklä Eder Kröne Nat, Med Sr Wan och Edla Fru,,. och m;iöhct al! belötie, Jag af Eder in til. nu Sciutit, ( (ttrf fil niuta hoppas; Hffen ol,)cks sttumen stoppas.it.

4 Läte, Barnen ock gä wal, Med Er lust til kropp och siäl! Sidst iag mig vpoffrad gifwer Sil all tienst ochwyr-nad ren, SDittpt Ert läf med nötje sstlfwer I mitt h.erta vthan mehn. So.en mä mig mehr eij lysa, Dä tag eij wil kiarlek ht)fo, Mot Ert Edla K-ara hus, Ttls mig stocknar liftens lius. Cble och Välborne Herr Capiteins Min hoj. gunst.ge Patrons och Wälgynnarcs högsiförbundne tien««jonas Kiellgren.

5 Plurimum Re ver. atque Doßiff. Dim'ro I)n. 3!Q^IO() i"o^ltt/_xo, Kiwijärwi v_. gilanriflimo, inutntio, aurori K. benefa&ori nunqvam non fufpiciendo. Parton m Wltasari^ 71 / lllta ecquidtm fint, qu* in Te, x F '*T- enerande, /ujpicio quam maxi me, utpote doßrinam. quam orr.net, qui le norunt, eximiam apud Te e/fe fcittnt, qu que c«m gråvitate O" cptitnis Mc»^/ö«_- ca»/^»^ Te x primis ftatim <.»»/'/ ad eos _)o«.?'e.'', quos multi per totum vit* curriculu attingert nequeunt. et>exit. Sujpicio pulcherrimam a- nitni tui indolem, infucatumpietatis fludium, infignem,'» 7X«/^ <?^»<l»^./'//>.e^» tcm,,'» -!/./«/>s>»/-i^-- übivis elix«/«ufitatis (f max me licitis temperantiam; in gloria afeßanda moderationem ; _V.'- bil tamen magis nunc /tdmiror, quam fum-

6 funtmum.n?l» /^^'.'-e.^, /l/»t»i,f?«^«s beni\~>dlentum, qua mc in wiultis dign.iri idoluifti'. fi b<ec beneficia ob/ivionis tenc-> bris f}pulta conderem, z>el tacitus Hla\ frtterircm, multo digniffimus- ef/em, qui\ bofbltis ingrati nota inurerer. Ego Mei i» Te Animi teflem, hsc qualccunqut "nunc efft voltti. St cum Tuis donls prtdicandis^ nt dicam rtmumr/tndis, fim irnpar ; Deum adfiduis femper fatigabt d.^, \>ettt if prome, qu* ipfe non valeo, digna Tibi pr.etnia rttribuere. femper fermattfurus. Norainis. "lui. klui-im. Rever* atque Doöifll Dne, l7«/io^.>,iie/m^ Jonas Kiellgren.

7 _»/«?,>»//«. Rever. 65F«e >o<3^. Domino Dn. SIGFRIDO PORTHANO, Paftori in WitasiM & Kiwtjarwl vigilantiflimo, Mutritio, Fautori öc benefaöori nunqvam non fufpiciendo. MUItA l»e«e?<^e, /«O,«'o> inte» Vir Toenerande, fujpicio quam wxitnc, utpote doßrinarn, F«<» omnes, q'ii le norunt, eximiant apud Te e^e fciunt, quaque cum gravitate (f optitnis tnoribus conjunßa le <«primis /fa-, t/i» annit ad es^ _?.».?e^, <^«.H* multi fe? /st vit c«??,c«/«<ittiiae?e»e^«eunt t eve^/>. Sujpicio pulcberrintam <l» nitni,'»<_s/e, infucatum pietatisfiw _iww, infignem intuis o?»<l»^,--^/'ee<_«tern.,'» voluptatibus übivis ett/l» ufitatis & «^.x «e licitis te«>^e?/.»/,'<l» «s^e?<l/,ei»e,- Ni- in gloria >^e<3<««</-«hil tame» mgts M^c _^»,>ss, quam fm*

8 fitmmunt illani favorsm r fumntmnqnt iei_-?l'o/e«t^i-», qua- «_e in n/./l.^ dignari Vo/«/'/?/'; /sö^s öe«e^./'/» oblivionis te»s> bris f-pulta cs^e^e», vel tacitus illa praterirem,»_////<» dignifimus e/^e/», qui bojpitis ingrati nota inurerer. Ego Mit in le animi /e/?e/», hst: qualecunqut ftunc e^e volui. K cum l«./ </.»/',- p?«dicandis.»e dicam em»h»e?>.»^>, fm impar ; Deum <«<^l'«,.' /e»j^e?/fs-><... l».^/--, \>tlit,>/»?s/»e, qux ipfe «o» valéo, digna l/-»/ pramia retribuert r femper /e?»</«?«/. Nominis. 'lui. Plurim. Rever. atque DoåifT. On«Q</>.?,'»<.e/^s! Jonas li.iell^re_!.

9 /t. n. INTROITUS. QVod homo ft fubftantia ex mente reflexive cogitante(f corpore organice.xse«/5 compofta s^) qvivis iacile animadvertére pc>» tel., li a6 hoc animum attenaic.' Qua. cum s. invicem ut amiciz utanfur, utraque erit P273 ejus ellentialib: Ment Se. (^ cs^/.^/l.», 6. resvanas cognofcit, cvf» nitas vel appetic, vel averfatur. Eara tacultatem qva r«/>»»,<.- A teria-* (a) Adijis l_*e»^/r«</e af. p. m, F.

10 2 ie?,x./>/sc abftra&as percipit.dijudicatque, A de iis raciocinatur, vocamus intelleßum: qva vero ideas rerum corporearum, tive tnaterialiuw fibi format ö. de iis veljudicat, vel ratiocinatur, Zppellamus imaginationem. Facultas vero mentis, qva_ i<,< num m.^ie?,xe ex/>e?/ appetit. M2> lum averlatur, _».///»t^/^e <»/'/'.> /^«_- rationalis ; qvh in res mattz?/x./e/ ex imaginatioms judiero fertur, vel ab iis retugit appetitus fenfitit>us dicitur. /^/««^ch >«H../sunt varii, aliquandö.émmiu Ii in voluntate fubfiftunt, veluti wlitio, intentio,fruitio, e/e_?/., cmfenfus i/^/, qui vocantur Ä- < us elicitij iqvorum tres priores ad -finem, pofteriores ad meäie lderrinent. Primo enim K^nM /'cognitum vohintas adproba.,."deinde tzd jewndemxconfeqvefr.^cklm efficacitei. se movec, öl tan*

11 3 "tandem eo obtento fruitur.pla- " cideque adquiefcit. Sic& me» "dia primo pro-bantur, tum qv_e "maxime idonea vila fuerint e> "liguntur, Lc demum ufui ap» plicantur (^). diquando extra voluntatem tranleunt, in alias animi vel corporis facultates, qvidus dirigendis haec el. idonea, öc tunc imperati appellatur a&us voluntatis. Ita voluntas poteit imperare intelleflui, ut rem accuratius contempletur. non au. tern ut circulum fibi concipiat qvadrafum. Voluntas potel. imperare brachio, ut le extendat, non autem ftomacho, ne concoqvat cibum: _^/>ei//«/ fenfitti^/ appetit vel aversatur res ma* teriales, prout illle se imaginationi vel tanqvam bon^ vel tanquam mala. repraelentant Ca?terum ex eo, qvod imaginatio cir- A. ca <i>) Conf, Bud. Pbil. Z/s?. />.»,. 7

12 4 ca res materiales.intelleflus drca res immarenales versetur, haud difficuiter colligere poflb- INUS imaginatianem immediate; in- /e//sh^»< mediante abfiraßione.x /e»/i. oriri, sc eatenus verum esse, qvod vereres dixerunt: Nibil e/fe in intelleßu, quod nonprius fae?/l in /e»/«s<-). I_lnde prona et» iam conlequentia concludere poitumus, Em fenfu etiam,licet lu. diverso formali, naici affeßus. I^am ut objefta materialia pri. mum feriunt fenfus, deinde i- maginationem, hinc demum inte!!.<_ium, qvoad sui cognitioné; nihil quippe aliud eft fenfus qv. corporum L. affeäionum. qvs extra organum senlorium fiint, placida perceprio. in boc ve! illo organo fenforio orta, Lc per nervös ad cerebrum, inde ad menrem derivata : qve tametfi non tallat, fi reqvifita ad senti- en- (^ ) Conf, Hein, _?/, Pbil. //o?./». m. 14<

13 5 endum adfint omnia; mens tamen parum attenta, öc, iilis requifitis deftituta > facile mcidic in morbos.' fatuitatem, flulthiam, tnfaniam, furorem, e»s/?////6/5./.»_ td): ita eadem objefla materia» lia, qu B in sensus incurrunt, vei gråta nobis judicamusvel ingrata-, boc refpeöu, vel appetitum, ö. qvidem immediate, vel voluntatem nempe medi.te, modovebementiori Ajficiunt. <)uidquid e- nim utile Lt, conducibile nobts putamus, quidquid grato fenln adblanditur, illud plane defideramus,illud data opera qv^rimus, appetimus, fequirnur. quidquid vero damnofum atque nocivum judicamus, quidquid adverso lenfu terret, id iplum averfamur, abhorremus, fugimus. Unde fenfus grarus principium fentiens vel animam allicit, cxcitat, arc^ pro (a).^t.l/7. Htinec mee/. cit.

14 6 propenfionem, 'cupiditatem, a- morem in ea producit: ingratus eandem terret, unde averfio «3. odium in ea oritur se). Hic vero sensus <5c appetitus, ba c a- verlatio fenfitiva vehementior, /l«//l. (f). De quibus järn «^e-?«^ paucis dilquirere animum induxi. Quemadmodum autem ne-l mine peregre profe&urum in patria decet efie peregrinum, expertem puta patrii fermonis, le- rimumve; itaeos, gum, mörum, qui praselaris in di_ciplinis,_cientiisque aliquos faciunt progrefius iisque nobilitari cupiuntij fui ipfius ignaros efie non convenit. Quid quaefbjuvat exaéh cceli aftrorumque qua moturrii numerum variosch effe&us cogni' ( )^. Melcb.Ferdries inphys. partis fpec. c. $. p. m (f) Conf, L J Pbil.Thumtnigiiinjfit.Pbil.Folf part. 2,p. 14/.

15 7 nitio? vel fcire utrum folis, an ter» ra. motui dierum no&iumque viciffitudines adseribendae fint. i- pfe vero unde moveatur nefcire.* fcire utrum rerum naturalium sc extra nos pofitarum raotus adtraåione an pulfu peragatur? i» pfe vero utrum extrinfecus an inträ adbonumaut malum determinetur nefcire : utrum luna öc reliqui planetas proprio,an. mutuatolumine fplendeant; quid vero luminis öc unde in se fit ignora» re: solis öc lun_e deliquia acute perfcrutari,- virtutum horrendas eclipfes negligere utrum ignis propria, an aliena virtute calefaciat luceatque; utrum frigus fit aliquid pofitivi', an mera caloris abfentia atque privatio : utrum colores fint puti luminis fcetus, an entia, quaj per femet ipla lubfiflant: reserare nubium adyta; &fulgurum atque fulminum gene-

16 8 generationes,cauflas ac minibiles plane effeéhis explic-tre; terr_e ambitu, locorum di.lantias, turrium 6c raontium altitudines calamo percurrere, Nonne bzec orania fcitu sunt pulchra, jucurtda atque utilia? funt fateor; öc quorum fpeculationibus aliquando immerfus ipfe mirifice dele- Gov, fed cum fui ipfius ignorantia conjun&a non laudo. (Homendatiffimum i.aque eric semper nobis peromnia illudsolonis.* 7»»- S-t e7i<!-^ Quse quamvis non satis mature confiderans, cum aliqua de Afteäibus, ut dixi, difcutere conftituerim, Deum precor quod bene vertat;tuamquejuxta, Candide Leétor, obteftor benevolentiam, velis pro fdlito tuo favore noftra qualiacunque _.ac in re conamina boni confu Sere, Vale. H/e/».».

17 MEMBr. I. 0c affeß «^ii/// 9.'./n buhf*rprtné $ 1 afteätus plerofqueo» i?quidem H^, mnes in brutis»que ag hominibusdeprehendimus. inillis enim, in cambus leorfim laetitiam de Domino, qui poft ali» quod*tempons intervallum rediit, vel triftitiam de eodem, fi mortero oppetiit, obfervarelicet; ut de affeåu metus ob plägas infti» gendas, vel fpei de cibo impetrando nil jamdicamus: a qui» bus tamen multura differunt affeåus humani, maxime fi objeßum öc proprietates illorum quis lur. incudera revocare velit (^). Ill» enim rebus tantum vifibilfbus, bi etiam inviftbilibus afficiuntur. IIli (g) ut bene obfer\>at Aug. Gidofr. Krontai. f» tn. j". in dijf. Hamtn, däri (fe.

18 10 liappetitum duntaxat moven.,hi etiam voluntatem. illi modificari, corrigi se mutari non «eque poflunt, atque hi, pro multa nominis cujufque libertate, öc ftu» dio quod adhibent. Nobis hic de affectibus prout in homine funt confpicui, fermo eft; qui Grascis -<rd&*, Ciceroni perturhtiones, aliis Philofophis quibul» dam cupiditates. aliis commotiones, vulgo />^?s»e^ vocancur. $. 11. Fleri autem motus five com» D/ motiones vel in corpore, vel in anima, vel in utroque fimul, docet Celeb. Dominus Jo. Georg. Va/chius. (ö) lilas affe&us corporales ; iftas mentales, has mixtos vocat. lilas in extraor*, dinario fanguinis motu, quate nus folum ipetftant ad corpusi con< (_^/»^o^. inpbi\]p. m. /7^.

19 confiftere.- iftas ex viva rerum fpiritualium, fenfusqve externos tranfcendentiurn reprasfentatione, in sola excitari voluntate : his cum voluntatis vehementi commotione, motum fanguinis efle conjun&um dicit. At cum mutua fit neceffitudo intor corpus sc animam hominis, «t commoda öc incornmoda le< cum invicem ex a?qvo partian» tur (i), nec ulla flat pereeptio, five animee repreelentatio, in flatu confociationis corporis Lc a- nimas fine organi corporei motu, öc binc dependente interna corporis sc bumorum, tiuidi m- primis nervofi in cerebro öc nervis commotione ( ). non video qvomodo 11 qvis conftituere qveac affeöus vel pure corporales (/) Adifis Chrifi. Joh. Langii Coll, Caf p r m, 17. Q) Perdr. Pbjf.p.fpec. />- 5^7-

20 12 'rales, vel pure menfales. Plus vel minus alterutram aflfici partem vel animam vel corpus concedimus.- exciufa altera quidqvam fieri negamus. i/ö.^«e _> nitn /'» omnibus Animi concitatis >l» gitationibus, quas a/feßus dieimus. Ad exaßiffimam animi (f corporis confpirationem, cenfenfonem & bartnoniam res r'cidit, ut loqvitur modonominatusceleb. Dn.Verdries in de «qvilibrio lvlentil öc Gorporis commentatione (/). H<e du* partes, inqvit Clariff. Dn. Gentzken. (m) Firmo nexu Junt unita. Etenim Deus eo»iie»^ öo»..»s^< tolttit ilium, pinculum 5»</. mentalis O^ MH/->"lX«> /<Xr rerum cor-. o»mi«e^e, ut ex ufu forearum _?<l_>s^ei >l«/^l». l-e/e-^i.h ie»/f»/t>lie». Creatoris. _^»^ /'» p- nem Ar Biff me certos motus corporis, stt» (O f. fi- -i- 1- (*») Traß, de af. bom. p. m. i.

21 x5 e««eertis /*e^ee^//'l.»^«.si/ commotionibus mentis conjunxit, ut nil corpus quocunque ntodo taniere /*a^el, «l non _?a/^e per /l».^^/e/ /V/>.s«_' mentem a/ficiat, /vlixta itaqve ftatuimus efle omnia mentiscorportsque W-_tH»?_.cl?l.; qux varie a variis defcribuntur. l^obis affeåuum nomine veniunt /^ce/^.o»^, quae cum ipfius principiifentientis, atque fluidi nervofi in cerebro & nervis, ipforumque nervorum, ut öc cordis ac fangui» nis, voluntatis quoque öc appetitus vehementi agitatione funt conjundtae; qui a Cl. Domino Gentzk. debniuntur per <«/ehs» «e^ _>.///»5>./.5, quibus «e«/ noftr/t ex reprdfentatione boni ts malt extraordinarie inclinatur, ö* fanguis animaleffy l» c por fpiritus, adillius v^./ee^i/.»e«>»c hujus fugam eee«- liariter <7^/>/.«^..^ i«fui (cilicet con- /e^<./,.»i«. Breviter, natura af» fe-

22 »4 fettuum confiftit in extraordinario ffiritutim 15" v^^^i»'/^"'fluxtt reflux«^«e. (») MEMBr. 11. deorigine S^^/..s_^e Buum. I. OUod ad originemj aflekuum attinet, dilcrimen illud observandum venit, quod eft inter occafionem, öc propriam pro> ximamq*. illorum taufam /s>e ori* Fi»e»,. Occafio in obje&orum externorum prima repr«efentati» one, five senfione,five etiam perceptione (.-res eodem rseidit.) quaerenda eft. Bine fenfione affe- Kus excitari nequeunt, propter» ea quod ignoti nulla cupido. Hinc fi quis abfens vel maximis Iselus fuerit conviciis, übi hoc ipfi ignotum eft, ira nulla fequi po- (»)/«tract. _/e aff.p.m. 5.

23 l5 poteft; fenfione quippe impedita impeditur atfekus. Senfionem e^us modi excipit repr_efen» tatio in mente, inprimis qua. fit vi />»^.»F^>^. Blepe enim COgitationes in mente exiftere poffunt, fine atfeau quodam in vo» luntate. Ba?pe raulta bona malaque audimus, deque iis med«- tamur. fine vel leviffima voluntatis commotione: at imaginatio' nis älta eft ratio, qua objeétum nobis repra. prout ad nos iplos pertineat, hinc que nobig aut bonum, aut malum fit. quaeque a Celeberrimo Dno. Falebio (->) habetur primaria, eaque propria cauia -, quod ex variis probat rerum circumftantiis;. G. fi duobus idem contingit ob' je< um, uc nimirum uterque pari ratione opprobriis afficiatur. lieri poteft, ut alter vehementer ira- (o) Introd. in Pbil. />. m. $j6.

24 16 irafcatur, alter vero placida qui» elcat mente; quod certe non nifi ex imaginationis ratione derivaveris. Is enim qui excandelcit, rem veluti magnum fibi malum reprxlentat.- alter non i- ta fefe babere fibi perfvadet.hinc animus illieftquietus, nec commovetur. 3i porro adfekus regere, compefcere, debilitare vel roborare velimus, id fåne fieri debet per imaginationem, ita ut cogitemus objeclum efle, vel majoris, vel minoris momenti, alioque vertamus cogitationes. Dum enim nobis res aliae obveniunt, de iis quoquecogitamus, öc imaginatio, qua; fuftentat affeéhim cefiät,öc dimittit prius objeäum fuum. Dependet itaque ab imaginationis difcrimine, varia atfeöruum humanorum conditio, Imaginationis autem vanetas ex diverfis caufis eit derivat

25 17 vanda, fpeciatim «t>oluntatis i../^ poftione (^ '^^'-/e^^le te^^e^^/me»^'. l.a voluptatis ftudiofus rem quandam longe aliter fibireprtfentat, quam ambitiofus autavarusi prout qvoqve experientia q*uce clarum eft, />^s diver/itate propenftonum, affeétus qvoqve esfe varios, i, G. Voluptuofus ft l datur, tanti injuriam non facit, qvanti ambitiofus; öc avarus fi mimmam paflbs eft jaäuram, magis contriftarur qvam voluptuofus. Homines fåne fecundu propenfionum rationem, bonarum malarumqve rerum gradus metiri folent. lmaginationem /e» quitur in voluntate commotio, cum qva conjunctus eft fanguinis motus. Hinc eft, qvod pro diverfa imaginationis ratione multiplex inveniatur 'etiam hominum genus, qvi in affeétibus diverfi funt atqve varii, öc ad tres clas* fts, non incomraode a modo L no-

26 18 no minato Celeb. Dno, Valebio rel.run.ur (f), Sant (^.) qvi fingulari non funt pra_diti imaginandi facultate,- qvare nulbs fere perturbätur affectib,&in bonis adqvirendis lunt negbgentes, in malis autem removedizfecuri, nec curant qvomodo in tempofe debita cura fint adhibenda fubfidia. AIU (st) multa valent imaginatione, in qvibus non freqventiores tantrum, fed vehernentiores qvoqve oriri folent adfeftus, adeo ut leviffiraa qvadam oftenfione multum irafci, de re nullius mornenti magnopere laetäri, & levis difpendis oaula, coelum terramqve möve«re fatagant; qvod hominum genus itiöem infeiix reputandum eft. internt ntmirum continua menris perturbatione agitantur, ferviqve funt luorum adfeituu. Externe autem ad confvetudmem cum 'if) In inträd, in Ebil» p, s?s«

27 19 curn aliis funt inepti, eo qvod fubitis, vehementibusque fuis _ffe<sibus multara moleftiam fibi aliisqve adferant. H/e<i/> (^) vx. inter hos incedunt, qvi deftituti qvidemvi imaginativanon lbnt, eam autem judicio fciunc fubjicere, ut rationi affe&usobtemperent, huicque fianc confentanei. i^e«^ Oe Obießo O'' /e</e ajfe- Buum. I. OBjetftum, vel quod in nobis V/ excitat affeclus funt res, lub ratione bom vel mali appre- Kenf2e. Übi obfervat Clariflimus Gentzkenius, quod in adfe&ibus, qui bonum pro obje&o ha» bent, fanguis ab interioribus ad «ie^c»--»; qui vero malum pro obje&o habent, ab exterioribus *d interiöra. fpafmodica partiurn L a con-

28 20 conftriåione pellatur. Inde rubor faciei, hinc palor etiam exiftit $. 11. OUod ad federa affe&uum at«tinet > patet ad ds/^»^/e«pertinere adfeflus. exinde quod ex reprasfentatione boni öc «^/i oriantur, öc circa öa»/' profecutior nem <3c rnad fugam, quaspropria funt voluntatis, occupentur, At quaniinp,;ris parte, Voluntas afte» Äus vel recipiat, aut exerceat.non convenit mter Philofophos. Fieri id in ro-de alii, alii in c-e^-e^a ftatuun.t, In c^e fieri, ex hoc col-i lign Geleb. Valchius, quod operatio in anima, cum in voluntåte affeöus excitatur, non in cerebro, ut in cogitationibus fit, led in corde fe prodat. Ince^eö-,, fieri, exinde concludit Geleb-Verdries(?), quod adfedus oriantur a perceptione, perceptio vero s- _l (?) In /'H).. part.fp. p. _^ 7,

29 Zt in loco communis lenforii, atque ille locus fit in cerebro. Quas fentenrias ita facile conciliandas effe docet Cl. Gent7.k<n. fuppono, inquit, Lc cereö?v/m Lc cor efle primaria membra, in qua. mediantibus nervis mens agit, öc quia /me//eö?«^ ac v.///»- tas tantum cogitatione différunt. patet fimulac mens exerit affé- Äum, öc se^e-»^ öc cor moveri: is^ per fpiritus animales,ut idea boni vel mali cönfervetur; bock vel dilatando vel Contrahendo^ Ut fluxus fanguinis vel provehatur, vel retardetur, quemadmodum adfe<sui conveniens erit. H/.?»^. /^. De dhifione affeßuum*. I. lpecies varias con- /K ÄFfefliiUm ftituunt Pbilosopbi. Fhythagorffii cupiditatem (f excan^efrenti.i cjftituerunt principalesac primarias 21

30 22 aspaffiones. Illam bortum, hane mtuum pro ob^eäu habert: <_!_. bant, Academicis 4 tuerc prn. cipui afte&us: gritudinis fe. forfnidints» (ibidinis 2t_jUe /^/'/./X,; 2c. quos tlnczugm 36 s>_2 capita Ztc^ principia reiiquos retuhfle hinc inde nominatos ci.p!'ekei.6imuß. Quo eciam Virgilius procul cjubio relpexir, - itacanens,lib.\ IH^neici. '» Hin: «ls/«/.»s, c^«/»^t, a<?/s»t gaudentqtte I^ec no.. Horatius, Hp.l_.ib. I, Ep. 6. Gaudeat. a» doltat, cuptat, metu- Atque quid ttd rem? s.ec Stokos hac in parte 2b illis 6ill.nsille 2nimadvertere licec. Conferamus Cicerontm, Senecam 2!loBque. scboujiicis XI numerantur, quorum alii 26 appeti* tum concupifcibilern reterri fok., ut sunt Amor,La? tia.spes, Vcliäsiium, Audacia. Alii 2a ål*'

31 2; irafcibilem. ut Fuga, Mefus, O» dium, "Irifiitia, lra & Oelperatio Q.^e/7«/ affe&us dividitin Pnmitivos öc Derivativos. Primi» tivi, qui ex nuliis aliis orti, atque adeo fimplices iunt, ipfidicuntur fex.* admiratio, amor, odlum, cupiditas, lstitia, triftitia; Derivativi, qui deindeex hifce vel oriuntur, vel funt orti. Gentzkenius (^) aliique quidam recentiorum ita procedunt.* quo* mam efle nofirum partim inftinäuka.ura.,p3rt-m rat_on_s duélu confervare 6c perfkere impellimur, nos nihil movet, nifi quod bonum, i e. nofiri conservarionem; aut mzlum, i. e, nofiri deitruöionem promovet. Inde COncludunt amor em»^,». efle u» nivers3lifi.mum affecrum, ö_ fotatemomnium aliarum pt-lfionum, quippe qua. non nifi tmatkatifnfs öc t>) in traß. e/e aff. p. m. _?,.

32 24 öc fpecies Philautise funt. Nihil enim odiflemus, ob nibil trillaremur, vel irafceremur; nihil defideraremus, fperaremus vel metueremus, nifi faltem nosipfos, noftramque confervationem. aut quamcunque ejus fpeciem amaremus, Ex hoc noftri amore fluere dicunt, duos primigen:os affefltus, öc tontes ceterorum oranium, amorem fcilicet öc a^«. [Ilum cum fingulari impetu verfus ö.»<» ; ö.e autem er^a «5^ le exerere docent: cöftituentes reliquos demde affe&us, vel diftin&as ho«rum /^ec,e/, vel diftinflos gradus, vel diftinélas amoris öc odii»»o» dificationes, petitas aut ab e^ek«, aut a diverfo refpeßu. quem habent ö<?»^ öc «<</<«er^a nos, quatenus propinqua vel remota, prafene,<«vt\futura, obtentu poffibilia vel.n/?i,^u,7,<«, facilia vel difiicilia cog-

33 25 cognofcurtturc.r). Non adeo d_b fentimus ab hilce. Qvia taraen vh/z^^r vel appetit vel averlztur, öc altera mentis commotio vehementior eftaltera, abaqveratione menrem afficit, qvo circa melius efle judicamus, cum (^eleberrimo 0«.. Joh. i?eo^. Vakhio. (i) fi A nos amorem <.i^«e odium diftingvamus, öc hos ö.>.e.s ajfeßus COnftltuamUS primitivas. Appetitio autem boni dicitur amor; averfatio mali odiurn. Affeäus _/e7-/>^l*i_'/ certo numero definiri neqveunt : fi enim refpiciamus tam ad oö/._?<«varia, ad qva_ fpeétant, qvam ad motus volun» tatis diverfos, qvibus fe produnf, aliascjj circumftantias, adeo illi varii funt generis,ut illorunume» rum vix inire, ne dum ad certum ordinem eos redigere vale< amus. quemadmodum öc voces de- (/) c?!)»/. 6e»^^. traß. F^ö. Phyf p< m.22 t Q) Intred. in Phil. p. m.ssf.

34 26 deefle videntur, qvibns eos o. mnes defignare atqve diftinguere poflimus. 8i tamtm divifio» nem ejusmodi aifeäuq derivati» vorum conftituere velimus,fun» damentum preeclpuum a diverfis illorum objeäis de.umendum eft, ex qvibus magna amoris öc odii oritur varieras. K.»,/» enim, qvod petimus, vel ma* lum. qvod averfamur, aut ek prateritum, aut^/e«/, futurum. Appetitio ö.«/ preeteriti. vocatur _ie/s_ie^««, prafentis,/*» titia ; futuri, fpes. Averfatio mali teriti, />_?»,><?«l/x.; prat» fentis, triflitia ; futuri, «ei^ di» citur. Bonum omne ve^»,, qvävis fimul jucundum, fimul ho» neftum, fimul utile fit.* plerum. <^ve tamen unus relpeifus pr» alrero magis adficit animura. Qvod fi ita er^o imminet bonura apparenter jucundum, v.» luptat

35 lupt oritur fi bonum apparenter honeftum, ambitio ; fi denique quod utile videtur, Fi?^/5/>». Rurfus quoties malum honefto repugnare videtur,.^-fi decoro, />«^.»- fi jucundo, i*^v.^7»; fi deni-.que utilitati, i>^/v/x, emergit. Foluptas fi in venerem tendit, /^».fivia, fi in variarum rerum parum utilium cognitionem, e/.?-,- ----oftas; fi denique in gulam, lu* 5«7,'<. dici fölet. Bed funt s. affeftus, qui e 6.»_< mahque alteri con«tingente exiftunt. Ex bono e» nim amici prasfente vel praeterito, congratulatio; ex futuro, /^» do^,- ex malo amici pr_efente, pneterito vel futuro, e.«,//e^» tio-} ex bono porro.quod inimico obvenit, iterum invidia- r ex malo ei imminente,,>?//. vel.sr.^c.(fn.a»ti«.. Nec raro plures -._l/eh«/ inter fe colliduntur, aut junguntphalanges. Sic fi amor & 27

36 28 & metus concurrunt, zelotypi*\ fin invidia öc ambitio, _nde /tmulatio oritur. Uc autem de mediiß etiam fumuß folliciti, cum quid obtinere vel amoliri ftudemus: confeqvens elt, ut fi media öc>^««conleqvendi, retinendiqve faciliacui videantur, /^ «X«;fi difficilia, <//^_/e»i/x, itemqve fi media averruncandi «^- ----lum fe tanqvam facilia repr_efen» tent, <l«^e,x.; fin tanqvam di_r«cilia vel impoffibilia plane, </.» fperatio inde nalcatur, ceu no» tat etiam Clarifl. Dnus. Heinecci» ÜB. (u). Hac vero aliave ratione, cum morum Dodtores ad certas claltes affieöus revocant, non id volunt, ac fi preeter eos, qvos recenfent, non eflent alii; fed prs.cipuoß tantum nominant, oftenduntqve hac divifione,qvéadmodum qvadam faltim ratione, (») In Slem. Fhil. H/^?-. />.?»./x^2a.

37 29 ne, in ordinem poflintredigi (_»;. MSMBr. F^de Moralitate affeßuum..1. OMnes / demum adfe<su3, cujuscunqj generis atqve or» dinis fint, maxime vitiofosefle, Stoici contendifle videntur. 3ed re6ie judicat Gariffimus Omeifi- U8:(^) Sicut mercatore^ iniqvum qvandoqve pofiulant, ut leqvum obtineant; ita Stoici excidium affeäuum imperarunt, ut moderamen impetrarent. z. 11. QVod atfec.ub, per le non fint vitiofi, plurioug ar^umen» ti«probari fölet. I. qvod ipfe Servator nofter, omnib per» feäionis exemplar, non fueric ex- (.) Conf. D. Falch, Introd, in Phil. p. m (x) In aretol. Gen. p. tn, 42.

38 3<3 experz stlfe<s_uum. efi enim triftatus ob moi tem Lazari, laetatus ob fuccefium prasdicati Ev«angeiii Lcc. 2. qvod in (cripturis Deo adfcribantur afteäus amoriz, odii, &c. z. qvod a Oeo nodib priecipiantur qvidam affe&us; ut ar^or erga pzrenteb, conjuges, liberos, miferatio erga adflidfos. 4. qvod necefiitate Phyfica haud paucos affeötub in nobis oriri videamus, qui fi vitiofi fua natura efient, Deus aukor foret mali. $" Hl. vero propria PHilofophorum H^ li»c funt argumenta(«)qvod noltrle fanirati fovenda. conducant. Idem enim in homine microcoimo praeftare videtur qvod venti mgjore in mundo. Sicut enim hi aerem expur^ant, ita illi (anguinem qvafi ventilant, ne ftagnans putrefcat,ut loquitur Omeifius. (ö) Sunt cotes öc inltru»

39 itrumenta multarum virtutum, vel ftimuli atqve calcaria, qvi» bus ad bonum feqvendum sc malum fugiendur» exci.araur(r) Quapropter etfi in confilium rerum gerendarum adlnberi b.ud debeant, utpote qvod fibi vendicat fola ratio ; confiliorum tamen exfecutioni intervenire posfunt; qvo fenfu aliis dicuntur tninti /l/^?, animorum ardores, voluntatis fäte Hit Quod fi animus aftetsu prorfus exutus eitet, ot» ficiorurn noftrorum exercitium in multi.» qv-r ardua e_lent,languefceret. (c) Hqve ridiculura i^et, ab homine poftulare, ne karentum Conjugum, f.ibero> rum, Amicorum» vel Opum et» iam jafluramargre lerat, aut ne prolpero rerum fucceilu iartetur, qvam homines monere, ne tent-3n. dolorem, dum vapuiant aut l> )N_/. _K?c/. /cs^.^.»,m./>.«. 14$. v-

40 1 "t 7 aut ne afficiantur voluptate dum tami cibo grato fatisfaciunt. ut loqvitungentzk. (2). Phyfice igitur Lc generaliter confiderati, iunt adteitus indifferentes; qvaterms vero in lpecie, cum hac ve! illa circumitantia rnorali,fi. <_untur nobis, vel boni vel mali fiunt; ut fc. fefe habent relpe» ätu objeiri atqve finis vel pra.eepti vel prohibiti, L< cornrnotio mentis objeflo atqve fini magis vel minus refpondet, ita ut neque modum excedat, neque in necefiariis deficiat. Tota enim eorum formalis qualitas, qua bo» ni vel mali dicendifint, petitur partima fine propter quem, par» tim ab objeko, in quod feruntur. Sic amare pulchrum elr, fi amor tendit in objetftum licitum L. fe dignum, idque boni alicuius ri inde obtinendi gratia. Fcediffimum (s) In </e <«/I p. p». 12.

41 flmum idem el., fi amor corripit obje_.um iilicitum vel indignum; hocque folius fuv libidinis expiendx caufa. Sic odium itidem bonum efi. cum id quod lege-vel natura fua damnabile atque vere noxium elt, averla» mur. Malum vero id odium efi, quo quis profequitur id, quod in fe bonum, honeltum, it'.lt_tm> öc laudabile audit. Audacia bona eft, fi impetus ruat ln apertum hoftem.fitendat in.amiliarem& civem innocentem.malaef. eade aud^cia. Metus öc timor itidem boni funt, fi timeamus ea, qu_e timenda funt; ut iram Dei sc Magiftratus, sc caveamus mala certc, in^ruentia. Ilnde illnd: matrem timidifiere non folere. sliter fi contra. Membr. FI. De Effeßibtts. adfeßuum, II I. K II partimin r.^>^e, partim C in

42 *> 1 in ipfa confpiciuntur «^.«^. ln torpore quhcjem alfeäuä conjun» -tuutcumextraordinaria fangui» nis commotione, & iluoris nervofi motu vebementiori ; quod ex co.oris repentina mutatione, geftuum inordinata difpofitione. motuum etiam externorum Vehementia, robore membrorum cum adfeku quolibet conjun<si.is> adparet; qui tamen vel tardiores interdum vel concitatiores elfe pnfiunt. Hinc iacile deduci poteft ii!e irafcentium, ut SenecV mea faciam verba, afper sc acris, audax öc. minax vuitus, triftis fröns, torva facies color verlus, sc nunc fubitoretrorfum fanguine fugato pallens, nunc in os omni calore 6c fpiritu verfo, fubrubicundus scfimilis cruento, verns tumentjbus. oculis nunc rrepidis sc exfilientibus, nunc in uno obrutu defixis,si horrentib fia»

43 35 flagrantibiis Z: rnicantibus. Hinc labra trementia, interdumq^com» prefia, & dirum qutddam ex» g.mitus mt.tgttußque, fidtlantf-t, Lc parum explanatis vocibus ferirto perruptus, incerta verba fubitis exclamationibus. hinc dencium.inter fe arietatorum Lc ali» quemefie- cupientium non alius ionus, quam eif apris tela lua att-rit.u acuentibus. hinc fiorrent sc fubriguntur captlli. binc fpiritus coaåus L. ftridens, articulorum se ipfo.s. torquentium /onus, &complof_e ( pius manus öc,pulfata humus pedtbus, A. totum concitum corpus, magnas'- que minas a gens. hinc totius corporis concuflio, mufculi fubfultantes; hinc bilis in illa parti» um inordinata costrikione in inte-tina sc ventriculu effufio hinc pullus magni Scvehemétes, tanto ferpe impetu fanguinem urgetes, C 2 ut

44 ~s6 ut vafis difriiptis, vel pre.ter na» turam apertis,(anguisex naribus, labiis, ore, utero, aiiisque partibus, nec non vulneribus, in copia ellundatur. Qusb verba fua etiatn iecit d!eleb Dn. Verdries a). Nec diverfa in aliis affe- Kibus fieri animadvertimtis. In laetitia rubore fuffunditur facies, Lc in majoreillius gradu exoritur etiam rifus, ö. ahquando quoque lachrima.: fic de ceteris KÅtione ammx{\ perpendamus adfeåuum effe&us, animadvertemus illos etiam elfe varios; dum vel F^m//«difponuntad ex» petenda, quas- natura nobis di&itat efie utilia. _-_egi.imi affe&us, inquit (Heleb, Vaichius. fö/>) mul< tum boni in hac vita producunt, effi- (aa) i» xquil.m. (f m../..(öö) Introd, ad pbil. p\ m.\sb«.

45 3? effiriuntque,- fpes enim reäa m- eitat hominem ut bonum iuturutx feketur.reiius timor fecuritatem movet. ira jufi:acomp.fcit aliorum malitiam ; mifericordia egeno fuccurit, &c» vel fanitati fovend-e preebent adminiculaj, de quibus imprimis medici (c<7 p vel etiamtenebras aliquando offundut i»/<?//ec3/i,v fi pravi fuerint, ut verum elicere nequeamus. Vehe mentilfimus enim fpirituum animalium mstus omnia in cerebr.*, conturbat, <3_ menti facultatem ideas comparandi adimit, ur reke ioqitur Gent2dtenius (^) t»e/ judicium «^//w^/.»l. homo e» nitn de re quam amat vel odtt, reke lentire non facile poteft t^ v<e/ o^'»e/«inratiocinando i^.erve^'- tunt (_r) cxi,»/! LangiiColl. i7<^< /-??- ten tam dijp 2. (f Fcr-drics de Älquil^. Ml (5", C, in /a«x- />/<.^/.^,^//. Ä/ie». (dd) de af. p. h\

46 38 tunt', cura ex foedere animi 6c corporis, aflredhis fint modo deftinati ad exlequenda rationis judicia, L. hiofficium conciliarn öc judicis fibi arrogant; ve/ ideas non eonj ungendas combinant; hinc fit, ut fi quis ab ahquo diverlv nationis aut conditionis a iua, quo» quo bono vel malo afficiatur, is non ' tantum illum, fed omnes ezufdem nationis öc conditionis aut amet. aut odio habeat: ve/ Animi tranquiliitatem interturbant, quo ipfo homo in profundilfi» mam calamitatis barathrum pra; cipitatur, omnique felicitatis fen» lu pri varur. Qui affetftus, fi repetitis fe invicem excipiunt vicibus, öc nos fponte ilhs adfvefcimus, dato objeflo bo/untas ftatim e vefiig!o commovetur, tan» ta fcepe vehementia, ut morbos facile sc ipfam quoque mortem iuis corporibus, öc na-

47 naturalibus sc civilibus accelerare queant (ee).. lii- FOns horum effectuum maloj^ rum eft univer/alis /X7^ «^li/.^h humana corruptio, de qua eolo» gi. Philofophi efi in fpeciahores hujus ma!i caufas inquirere, qua. a (-larilf.(_rent--k. recenfentur (ff), I. quod o/e?-/.^ä«e fecundum noflram imaginattonem de bono (f malo /..- Hce«,^, unde affe&uum fa.pifi'r me excefius Lc falfiflimum de re bus^udicium. 11. qaod c?^.^x«w^.. alios bomines _l"c-^/..»e' 5/,?"/),^^ objeßorum iifdtm ac w.x feßibus. i>5x ad* Hinc odium, invidia'. Zelotypia &c, 111,f«^ o/«?7e^ ad- /ek.// nojlri /e ex^xv,'.., prout cx fen» (e) Conf. 2. fngji Co".^'. Qifr.. dt N.X//.5 e.x F.^/eK.XX.'..!'. X'f) X'-.!.'XV ttico. pkyf. dc aff. p* m, 14,

48 40 tenfu inferno quisque ipfe percf pif. Hujus rei exempium fatis evidens ex ira cernere licet, qua. quamvis peffima perpetret.non iolum le exculat, fed etiam le juftam reputari contendit. IV. quod pofffo boni corporis l7o>«'^.>c?^ //V c/./» Vo/.^i^ts, poffeffio boni men* tis fdpe conj'" ungatur cum moleftiacf dolore: cum vero voluptas fit cha< racterboni,& dolor fignum maii, haud raro ufu venit, ut animi bonis pofihabitis, corporea ma» gni faciamus feäemurque. Membr. /X//. de Re med/is adfeßuum, /^Uemadmodum vero Medici fuam irpiyttl-nv öl H«^l.-_o» in Medica fcientia non immerito magni faciunt. quippe quarum altera multum expedit mordis occupandis; altera in morbis curädis plurima fibi vindicat: ita

49 41 ita e.iam no? non parum, fpero, juvabir, quod priusquarn manum adt.uj_un.us medicins; parande ac!f-!s.ii)us, eorum cauitis scc. m- v.nt.ndts operam non fieriiem impenderimuf Cumqve in fupenoribus oltenfum fit, objedfa rhovere fenfus, perqve hos menrem ; optime igitur libi qvisqve coniultum credat, fi (i) qvantum polfit libi ab iftis objeflis caveat, qv_e animum noftrum turbare poffuut. Ific itaqve locum habet Poétarillud de amore: Ghjantumjoculis. animo tam procul i*> bit amor. (^vod qvin adplurimos aliosfenfus, affeåus atqve objeäfa refer» ri öc applicari qveat, nemini ctubium erit. Imitari decet Ulysfe.n ejusqve focios, qvi aures cera, ad Sirenum cantum ob- W-

50 4» turabant. 8i (2) diligentem adhibeatcautionem circa principia, ita ut qvam primum vel minimos fentiat motus, rationisim» perio infurgentes, illis frena in- Miat, Lc in herba fuffbcet, iuxta monitum Poétas: /'f-/'»c-//>«_- oö^,/^. «ei/i.,»/. paratur. Cum mala per longai invaluere moras (gg). Adpetitus omnes, inqvit Philofophus, contrahendos fedandosqve efie, excitandamque efie a- nimadverfionem öc diligentiam: ut ne qvid temere, ac fortuito, inconfiderate, negligenterqve a- gamus (hh), Si (3) hofiem fuum vidlurn mens nunqvam otiofum dif^v OVid.de 5-s»?^/. H^ (l.ö) c..^>o de tt/. L. 1, cx.. I^. LI. XXIX.

51 43 dimittat, fed honeftis femper intenta rebus, illi imperet.nam nihi! adeo valet, ex corntnuni Phtlofophorum etiatn fententis. ad ingenerandos pravos adfeftus atqve vitla, ut otmm s. inerfia (ii); undeiterum re<ne Poéta de amore.' s).^ /i tolias v.»-/e^e cupidinis arcus. Et otii viria negötio difcuti Curtius pronunciat (fk). Tacitus hoc iplum probat exéplo legionum Pannonicarum : JuniusBlaefus fine Augu..i& initiis Tiberii auditis, objuftitiam 2uc gaudium intermiferat iolita munia. Eo, principio lafcivire miles.di.cordare.peilimi cump lermonibus prajbere aur«(^). Hinc 5..) f?_/. Barel. Arg. Lik. IF. C. "XVIII, (^.^) Lib. Fil. C. I. {Il) Tacit. * & /i Annal. Germ.

52 44 ffinc. non minus verum qvam tritum elt illud.' Otium multa mala docet, Atqve (4) cum nullus hominum fit, qvi liber efie non cupiat ; cogitet igitur qvisqve le nunqvam adhoc pra-cla» rum gloriae öc felicitatis faftigi. um pervenire pofie, nifi adfec^uum.cedifitimo dominio folutum. Qvid eft libertas? inqvit Gicero. Kefpondet ip.e ad qvasfitum.* poteftas viuendi ut velis. (^vis igitur(pergit) vivit ut vult? nifi qvi re&a feqvitur: qvi gau» det oincio : cui vivendi via con» fiderata atqve provifa eft: qvi legibus non propter metum p2» ret. fed eas leqvitur atqve colit, qvia id falutare maxime eile ju» dicat: qvi mhil dicit, nihil facit, mhil cogitat deniqve nifi liben-.er achbere: cujus omnia confilia resqve omnes, qvas gerit, ab lpio proficifcuntur eodemqve ter-

53 4l referuntur: nec eft ulla res,qv«plus apud eum polleat, qvam i- pfius voluntas atqve judicium. (-.ui qvidem etiam, qv«vim hatoere maximam dicitur, tortuna ipla cedit. Hc paulo ante de imperatore : Retrenet primum libidines, fpernat voluptates, i» racundiam teneat, coerceat a- varitiam, ceteras animi labes repellat.* tum incipiat aliis im» perare, cum iple improbiflimiß dominis dedecori atqve turpitu» dini parere defierit. Oum qvi» dem bis obediet, non modoiraperator, fed liber habendus o- ranmo non erit (h«). Idem Cicero ponit etiam fundaraentum ltabilis amicitia., qva nihil, ex» cepta fapientia, melius homini 3 Diis immortalibus datum pro«nuntiat (i»),in eo, qvod bomines (mm) Parad, F. Cap. i, (»-*) Qe.de JmiCf, C*p. s.

54 -46 nes benevolentia conjuntfti, primum cupiditatibus iis, qvibus ceteri ferviunt, imperent (ox. Tum etiam (5) miferiae, qvibus illi crucvantur, qvi adfeöibus.übjacent, confideranda.. Sic e- nimbac de re iterum Cicero:Te mileria., te a^rumnle premunt, qvi te bearum, te florentem putas: tuv Hbidjnes te torqvent : tu dies noétesqve cruciaris (^). PrZ-terea (6) femper cogitemus nos non folum lege Divina, in verbo ipfius exprefia, led et- _am natura obllri&os efie, ut frenum injiciamus adfee.ib.as noltris, ne Ethnicis pejores videamur. Adpetitus ratjoni obediant, eamqve neqve praecurrant propter temeritatem, nec propter pigritiam aut ignaviam de- fe- (ss) /ö//jqi/. //. (ppycic. l»^>.</»

55 ferant: finfqve tranqvilli attqve omni perturbatione careant. Ex qvo elucebit omnis conftantiao» mnisqve moderatio. Nam qvi adpetirus longius evagantur, öc tanqvam exultantes five cupiendo five fugiendo, non fatis rati» one retinentur, Relinqvunt e- nim, öc abjiciunt obedientiam. nec rationi parent, cui func je<sli lege natune (^). Poftremum ad affe&us continendos(7) f_epius recordabmur, cumprimis in prnando cor-pore noftro occupati, qvomodo inordinati adfefifcus non folum m- tra nos turpiffimana defprmita-- tem creent, öc, extra nos målarn famam, ignominiam, contemtum, faftidium atqve odium noftri excitent, npsqye hoc modo fce» (^)QV, ii, QF. Lib, I. c,/>. L/L. 47

56 48 fcedent atqve confpurcent; fed etiam ipfum corpus noftrum fcädilfime corrumpant. (^uod adfe&uum remedium palfim invenire licet apud eos, qv.bus _l» luftrium fceminarum mores ptxceptis, cum fruku ad decornm componere curee cordiqve fuerit. Kam decorporis,, per adfe-tuum tumultuarium motum, fceditate, präster experientiam optimam rerum magiitram, Cicero etiam hasc habet.- Kon modo animi perturbantur, fed etiam corpora. Licet ora ipfa cernere iratorum, aut eorum, qvi 2Ut libidine aliqva, aut metu commoti lunt, aut voluptate nimia geftiunt : qvorum omnium vultus, voces, motus, ftatusqj mutantur (7-^). _Z«ec aliaqve remedia, qv^ yel (^^) Loeo /^x. /^, f,>.

57 49 vel in genere vel in fpecie a Philofophis variis traduntur varia, qvamvis ad affeöus pravos fub» jugandos, reliquos autem re&e ordinandos, haud parurn fint profutura, non tamen fufficiunt ad perlelam eorum cohibitionem. Vi enim polfibile. ut no» itra tam debrlitata natura tantum opus poffit perficere» tantoque malö mederi. Qod fi itaque re» belles fuos adfeöus aräius cohibere velit homo, potiora auxilia extra fe quaerere debet, illa» lzue a fummo Numine ex.pe&are, cujus gratia demum illos in ordinem redigere poterit.(^f)deus igitur "Per O. lvl. qui nobis a- nimam öc corpus benigniffime contulit, regat ita meam omniunque fuorum mentem fanfti fpiritus fui vitute öc, gratia, ut h_ec in hac vita corpori reéte pr-efit, sc tandem in futura eidem corpori (f)*d Gent&k,

58 5» pori iferum unita seterna feli» citate potiatur, übi nos in fan- Öis Angelorum choris eunden. Deum, benigniffimum noltrum Patrem, cura gaudio criamphantes, aeternum collaudabimus! SOLI DEO GLORIA.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Avsändartillägg Barkarbystaden

Avsändartillägg Barkarbystaden Avsändartillägg Barkarbystaden Konsumentkommunikation (B2C) Affärskommunikation (B2B) Stationary Rubrik 2014.01.24 Eit imint endus enimintum qui con con conem et laborias dolentus res errum sum, omni cus

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

Design Västerbotten Logotyp

Design Västerbotten Logotyp Design Västerbotten Logotyp Christina Friberg Projektledare/Project Manager Design Västerbotten är ett nav för affärsutveckling genom design där näringsliv, kommuner, utbildningar och övriga intressenter

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J.

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J. I. N. J. EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, CONSENSU AMPL. FACULT. PHILOS. Sub PK SI l) I O VIRI PR.ZCLARISSIMI, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris In Regia

Läs mer

SAPIENTLE VIN/E SPECULO, UHLSTEDT MEDITATIONES. .^/^ Fscult. Fb'tlofspb. C^V2rum. De NVN D O

SAPIENTLE VIN/E SPECULO, UHLSTEDT MEDITATIONES. .^/^ Fscult. Fb'tlofspb. C^V2rum. De NVN D O MEDITATIONES n?^ rnilosormck, rh2'^2 De NVN D O SAPIENTLE VV VIN/E SPECULO, C^V2rum PARTEM PRIOREM Venia.^/^ Fscult. Fb'tlofspb. PR^SIDE HENRICO HASSEL Tloqvent, PROFESS. Reg. & Ord. Ordatorum ctnfurx

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt.

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt. /. 5 Jt EXERCtTIUM ACADEMICUM Ve MIRACULIS, Qvod Cttm cinftnft* Amyliff, F*cult> Pbilofc Acad. Abnlnfity PRäSIDE HRO Amfliffimo ntqve Celeberrimo, Mag. NiCOLAO HASSELBOM Math. Prof. Ord. tublicé /o«s/»»»

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

IDEARUM V SV. MTHEMTICåRVM. Dn Mao J A CO B O GADOLIN, JOHANNES PIHLMAN. IN PHYSICÅ, JACOB MERCKELL.

IDEARUM V SV. MTHEMTICåRVM. Dn Mao J A CO B O GADOLIN, JOHANNES PIHLMAN. IN PHYSICÅ, JACOB MERCKELL. D, F. G. DISSERTATIO, DE V SV IDEARUM MTHEMTICåRVM IN PHYSICÅ, QUAM, Ex Confenfu Ampliff. Facult* Philofoph. in llhiflri Academia Aboénfi^ PR^SIDE Dn Mao J A CO B O GADOLIN, Scient. Natur, PROFESS. Ordin

Läs mer

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004 Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3 Johan Mårtensson 5 februari 2004 Innehåll 1 Artikel 1. Är Guds existens självevident? 2 1.1 Det ontologiska

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

RA FIOjNI'S-*ri-jjjfc;i-

RA FIOjNI'S-*ri-jjjfc;i- D_so OUd l! SPECIMEN ACADEMICUM De RA FIOjNI'S-*ri-jjjfc;i- Qvod, Suffr \gantt Jmpliffma facultate PbiUfojphicA in Regin AcademtA Abofnfi, PR&SiDE HENRICO HASSEL, Eloqveat. J Proteft. Reg. & Ord. fublic»

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD. D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, Oi: Uil i-j i i /i i n PR/ESERTIM IN QUOD, CELEBERRW/E EACULT. PIIILOS. DECRETO 7,v ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.- L(^^l^Blss!'

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg.

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. D. D. OISSERTATIO PHILOSOPHICA DE ORIGINE OBLIGATIONIS, Qham 'ANNUENT. AMPLISS. FAC, PHIL. ABOENS, PRMS I DE Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. et Ord, PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Vad man vill kunna göra Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Teknik Symmetrisk kryptering symmetrisk kryptering Hashfunktioner

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet

Huddinge kommun digital styleguide. Värdeord och personlighet Värdeord och personlighet Logotyp Logotyp storlek Desktop 1440x900 228x64 px Language Kontakt Sök ipad 768X900 180x50 px Language Kontakt Sök Smartphone 400x900 138x39PX Kontakt Sök Meny kommun digital

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB PAKET: TOPPBANNER Desktop: 1140x140 Mobilt: 320x240 Beskrivning: Visas på alla sidor på sajten, och upptar cirka 60 procent av startskärmen mobilt. PAKET:

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE

EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE _* _'* '_-_! INTRICATUM PRIMAE SEDU- CTIONIS,, EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE VIRO Max. Rever. Atque Am^lifmo

Läs mer

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS*

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS* v. A. 6. SPECIMEN ACADEMICUM, REVELATIONI QUID DEBEAT PHILO SOPHIA Fl) 51^7.5 PAUCIS EXPONENS* 'Co/./??//// Oi.MB PARTEM PRIOREM, Ampliff. /^5/H. Philof. Abomfis^ PR/ESIDE, Viro GELEBERRIMO, D:no Mac.

Läs mer

ScandiRec. Läs mer: Nya Volvo V90 Cross Country SID 23. ScandiRec.se - Skandinavisk Rekrytering Sverige

ScandiRec. Läs mer: Nya Volvo V90 Cross Country SID 23. ScandiRec.se - Skandinavisk Rekrytering Sverige ANNONSBILAGA I DAGENS INDUSTRI FRÅN SCANDIREC Sid. 29 Rekrytering inom Chefspositioner, Ledare & Specialister - Sverige se - Skandinavisk Rekrytering Sverige Issu e I Ve r.ta b l oi d Sv e ri ge Rekrytering

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 Grafisk Manual Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 2 Innehåll Innehållsförteckning Om oss...4 Grafisk Manual...5 Logotyp...6 Felaktig användning...8 Frizon...10 Färgalternativ...11

Läs mer

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3.

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3. D. D DISSERTATIO ACADEMICA De IMGE NATURALI, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, Quam Confenf. Ampliff. Facultat. Phihfophicce in Regia Mac, Auram Acadcmia, FRvESIDE ad 'JO H A NN E P T Wl I I?

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE l N 77 c. DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS QUASDAM CIRCA COLLISIONEM LEGUM OBSERVANDAS, PROPONENS Qvam Q)^//e^ Ämpl. Senat. P/j/70/. in Ke^. Acad. -^boen/?. Mag. PRAESIDE JOHANNE BILMARK, l^lb'i'. A pn.i.,

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda tek nis ka ver ken 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda Den 18 oktober 1902 är ett alldeles speciellt datum för Tekniska verken. Den dagen

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi PÄRLAN I KVARKEN - HELMI MERENKURKUSSA - PEARL OF THE KVARKEN BERGÖ ÖRÅD R.F. WWW.BERGÖ.FI Logo & Identitet Grafiska riktlinjer design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Inflyttarservice, Gatangatan 12, 911 81 Vännäs, Sweden, www.vannas.se Victoria Kreuger Inflyttarservice i Vännäs 0935-141 06, 070-665 77 72 victoria.kreuger@vannas.se

Läs mer

* IG HENRICO HASSEL. T# f? PWI I? Q Q A F JACOB CBYTR&US. Excudo 10^1 KÄMPE, Reg. Acaä, Typogr.

* IG HENRICO HASSEL. T# f? PWI I? Q Q A F JACOB CBYTR&US. Excudo 10^1 KÄMPE, Reg. Acaä, Typogr. SPECIMEN 7), O ACADEMIOIM De T# f? PWI I? Q Q A F * IG (^' O v, t^ammcnte Ämgdsjimo ad Am&m PrMojo^hormn Q 7dim? R. _E 3 I D E HENRICO HASSEL EJoqv. PROFESSOKB 'si.e!,-*. 6< Ordin. F_cu_f, Lluloi. h. r«decano,

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.5 2015 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

AMT CITIAM MAGNETIS. >.M-PETRI KåHN, FERRO. Exbibens, GABRIEL PROCOPOEUS,C.F. cu_vi. Exc. apud Jo.Laurent.Wallium. DISPUTATIO PHYSICA;

AMT CITIAM MAGNETIS. >.M-PETRI KåHN, FERRO. Exbibens, GABRIEL PROCOPOEUS,C.F. cu_vi. Exc. apud Jo.Laurent.Wallium. DISPUTATIO PHYSICA; DISPUTATIO PHYSICA; AMT CITIAM MAGNETIS cu_vi Exbibens, FERRO (^vam DIVINA ADFULGENTE GRATIA,.' lol.l2r.su /i_,mplift:?hc:ul.'r. pnii.os, ' Regiae Academiae Aboénfis, Sub PR/ESIDIO, ^,>i Ampliffmu O' /'^^c/^^/m»/,

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Fem myror är fler än fyra elefanter

Fem myror är fler än fyra elefanter åner rån em myrr är ler än yra elean i arrane ör landad kör h kmprupp av nders Klint i samarete med ent Ernryd 1 låten 2 Ösån ör två elean Eleanten 120 5 Eva 120 6 Gattvisan 8 Innatinella ielktten Ivar

Läs mer