FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg Surahammar 12 Medarbetarna 13 Verksamheten 2014 Hallstahammar Västerås Enköping 22 Förvaltningsberättelse Köping 25 Resultaträkning Arboga Kungsör 26 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 29 Noter 34 Revisionsberättelse FAKTA FAKTA Kommunernas ägarandel, procent Kommun Andel % Arboga 4,53 Enköping 12,75 Fagersta 4,14 Hallstahammar 5,04 Heby 4,60 Kungsör 2,76 Köping 8,24 Norberg 1,99 Sala 7,29 Skinnskatteberg 1,63 Surahammar 3,42 Västerås 43,60 Nyckeltal Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Nettoomsättning, Mkr Årets resultat efter finansiella poster, Mkr 6,7-3,0 Investeringar, Mkr Soliditet, procent 15,2 15,1 Personalkostnader, Mkr

3 3 Det här är VafabMiljö VafabMiljös 18 Återbruk hade drygt 1,8 miljoner besökare år Emil Sjöberg arbetar på Återbruket Köping. Vafab Miljö AB ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommuner och arbetar med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar avfallshantering. De viktigaste framgångsfaktorerna för arbetet har grupperats inom de fem huvudområdena kunden, medarbetaren, produktion och processer, samhällsansvar och ekonomi. Ägarkommunerna Ägarkommunerna har genom ett ägaravtal överlåtit en del av sitt renhållningsansvar till VafabMiljö. VafabMiljö driver regionens Återbruk samt behandlar det hushållsavfall som kommunerna samlar in. Kommunerna har ett grundläggande ansvar att enligt Miljöbalken utöva t ex tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, besluta om taxor och avgifter samt administrera abonnentregister. Kommunerna är även beställare alternativt utförare av insamling och transport av hushållsavfallet. avfall. VafabMiljö hjälper ägarkommunerna med konsulttjänster genom t ex utredningar, information och administration. Hållbar resurshantering VafabMiljö har resurser för miljöriktig avfallshantering i form av sortering, omlastning, biologisk behandling, förbränning och deponering av avfall. I regionen har VafabMiljö sex avfallsstationer och 18 Återbruk. VafabMiljö arbetar med att avsätta material för återvinning och att producera avfallsbränslen. I Västerås finns resurser för att ta hand om farligt avfall. VafabMiljö har den 20 oktober fusionerat det helägda dotterbolaget Svensk Växtkraft AB, som driver en rötningsanläggning för bioavfall och vallgrödor på Gryta avfallsstation. Organisation 2014 Kostnader och avgifter För hushållsavfallet betalar kommunerna en grundavgift per invånare och rörliga avgifter per ton för olika material. I grundavgiften ingår bland annat fasta kostnader för att omhänderta och bearbeta avfall. De rörliga avgifterna innehåller en mottagningsavgift och en återbruksavgift och finansierar externa behandlingskostnader. Styrelse VD Carina Färm Verksamhet under konkurrens VafabMiljö har även verksamhet inom konkurrensutsatta delar av avfallshanteringen. T ex flera entreprenader för insamling av hushållsavfall samt insamling och behandling av verksamheters Insamling & transport Sanna Strömstedt Produktion Tomas Larsson VD-stab Process & underhåll Pernilla Widén HR Caroline Widevång Energiåtervinning Ronny Moberg Teknik & miljö Per-Erik Persson Support Mikael Helmin Transport Stab Peter Rados Bränsle Micael Carlberg Teknik Per-Erik Persson Ekonomi Helena Pettersson Transport Hushåll Kent Enarsson Återvinningsmaterial Micael Carlberg Miljö Sara Stenberg IT Maria Kolli Transport Per-Erik Johansson Farligt avfall Anders Hesselgren Kommunikation Annika Westerberg

4 4 VD har ordet Carina Färm, VD

5 5 När jag nu sammanfattar det gångna året kan jag konstatera att 2014 har präglats av bildandet av VafabMiljö kommunalförbund. Vi har bland annat förberett oss för att ta över renhållningsansvaret från Heby kommun samt insamlingsansvaret för hushållsavfall i flera av våra ägarkommuner. Då beslut från Enköping dröjde fick vi under hösten hantera den situation som uppkom genom att istället planera för att bilda ett kommunalförbund med 11 kommuner. Höstens politiska val gjorde att flera av våra ägarkommuner fick ändrade politiska förhållanden i sina styrande församlingar, däribland Enköping. Detta har inneburit att vi nu i början av 2015 glädjande nog kan konstatera att samtliga 12 kommuner beslutat att ingå i kommunalförbundet. Intäkter och kostnader Det ekonomiska resultatet är mycket positivt (8,7 mkr) vilket främst beror på att vi tagit emot stora mängder förorenade jordar från anläggningsarbeten i regionen och som resulterat i höga intäkter. Kostnader för transporter av avfallsbränslen har varit lägre tack vare samarbetet med Mälarenergi i Västerås, men vi har också haft lägre kostnader för krossning och behandling av restavfallet. Samarbetet med Mälarenergi VafabMiljö arbetar i första hand för att avfallet ska återanvändas och att materialen återvinns i så stor utsträckning som möjligt. Men för den del som blir kvar och som går till energiutvinning har vi under 2014 påbörjat ett samarbete med Mälarenergi för leverans till deras nya förbränningsanläggning. Det innebär mycket kortare transporter för avfallet än att leverera till anläggningar i t ex Uppsala och Stockholm som vi gjort hittills, vilket är mycket positivt både för miljön och för ekonomin. Fortsatt satsning på biogas VafabMiljös dotterbolag, Svensk Växtkraft, som sedan hösten 2012 ägts av VafabMiljö till 100 procent fusionerades i oktober 2014 in i VafabMiljö. I samband med detta registrerades Svensk Växtkraft och dess logotype som en bifirma till VafabMiljö för att ha möjlighet att bibehålla det inarbetade varumärket. Utbyggnaden av biogasmackar fortsätter i VafabMiljö-regionen. Den 19 mars invigde vi en tredje publik biogasmack i Västerås, och under 2014 påbörjades även planeringen av att bygga en biogasmack i Fagersta som ska stå klar under För att klara av leveransen av biogas har vi under 2014 kunnat påbörja samarbetet med SBI, Swedish Biogas International, som startat produktion av biogas från svingödsel och gröda i en nybyggd anläggning på Gryta. Ett viktigt samarbete för att minska beroendet av fossila fordonsbränslen. Att bygga det hållbara samhället Den stora utmaningen att bygga det hållbara samhället står ständigt i fokus för VafabMiljö. Vi har under året arbetat på många sätt för att bidra till en hållbar utveckling. Väldigt mycket av detta handlar om att informera och medvetandegöra så många som möjligt som bor och verkar i vår region. Den stora insatsen är förstås att minska sitt eget bidrag till avfallet, och där det uppstår sortera! Ett viktigt arbete är information till de närmare skolungdomar som vi träffat under året och alla de studiebesök som vi tar emot på våra anläggningar. Vi har även infört en bilpool och en personalbilsförmån som medfört att samtliga tjänsteresor nu kan köras med biogasbilar. Minska avfallet - en viktig framtidsfråga Vi ser från statistiken att den totala avfallsmängden har ökat jämfört med före gående år. Ett avgörande sätt att minska avfallsmängderna är förstås att återanvända saker. Det finns många engagerade organisationer runt om i VafabMiljö-regionen som jobbar med det, och vi samarbetar med flera av dem. Vår senaste attitydundersökning visar att ca hälften av de som tillfrågades är villiga att skänka saker, kläder och möbler som går till återanvändning. Däremot är det bara ca 20 procent som köper secondhand. Detta är en attityd som behöver förändras för att komma längre med bygget av det hållbara samhället. Ser fram emot har varit ett år där vi förberett oss inför kommunalförbundet, och som också gett oss en ny politisk ledning efter höstens val. Kopplat till det har organisationen förändrats och rekryteringar till nyckelroller har gjorts under året. Ett arbete som kommer att fortsätta Jag vill tacka alla som bidragit till det fina resultat för 2014 som vi nu kan lägga till handlingarna. Vi ser med tillförsikt fram emot 2015 och de utmaningar och uppdrag som kommer med kommunalförbundet! Carina Färm VD Vafab Miljö AB

6 6 Marknad och kunder VafabMiljö har ett gott samarbete med Landrins Bil AB i Västerås sedan tio år. Jenny Thorell är kvalitets- och miljöansvarig på Landrins Bil. I VafabMiljös region bor det ca personer och det finns cirka företag som varje dag producerar avfall. För att tillgodose de behov av en hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering som finns i regionen har VafabMiljö tillgång till en mångfald av lösningar och möjligheter inom avfalls- och återvinningsområdet. Kommunerna och hushållen Genom de sex avfallsstationerna som tar emot kommunernas hushållsavfall har VafabMiljö en hög service i regionen jämfört med en situation där hela verksamheten skulle vara koncentrerad till en avfallsstation. Även Återbruken håller hög servicenivå genom att de finns nära hushållen. Att hålla en hög kvalitet på bioavfallet som sorteras ut i regionen är en viktig framtidsfråga för att öka biogasproduktionen och få ut biogödslet på jordbruksmark för ekologisk odling. VafabMiljö har därför ett aktivt kvalitetssäkringsarbete med två kvalitetssamordnare som arbetar med att bygga upp bra rutiner och samarbeten mellan hushållen, fastighetsägarna, kommunerna och VafabMiljö. Bland annat görs plockanalyser på bioavfall och restavfall i alla delägarkommuner regelbundet. Utifrån resultat har ett handlingsprogram gjorts med aktiviteter som syftar till att höja mängden utsorterat bioavfall och kvaliteten på det utsorterade avfallet. Regionens taxor under Sverigemedel Den årliga undersökningen om kommunala taxor som kallas Nils Holgersson undersökningen visar att medelvärdet på renhållningsavgifterna i regionen ligger under medelvärdet för Sverige. Undersökningen visar också att avgifterna i regionen under de senaste tio åren inte har ökat i samma utsträckning som i övriga landet. Information och kommunikation VafabMiljö har under 2014 arbetat vidare med informationssatsningar. Syftet med informationen är att öka intresset och kunskapen om sortering och återvinning i regionen. Tillsammans med delägarkommunerna ger VafabMiljö ut Soptips en gång om året till alla hushåll i regionen. I Soptips finns detaljerad information om sortering, miljönytta, avgifter och öppettider. Hushållen i regionen fick även avfallsmagasinet Cirkulera vid fyra tillfällen. Skolinformationsarbetet fortsatte och informatörerna träffade elever, vilket är en liten minskning sedan Besöken på hemsidan ökade med 13 procent under Intresset från kommuner i andra delar av Sverige och utomlands fortsatte att vara hög. Framför allt är det information om källsortering av bioavfall och studiebesök på biogasanläggningen som lockar. I samarbete med kommunerna togs drygt 780 personer emot på studiebesök (utom skolbesök) under 2014, vilket var något färre än föregående år. Marknad och Kommunikation har tillsammans genomfört ett antal informationsträffar med nya och befintliga kunder samt deltagit i 13 publika aktiviteter och mässor under Företag och verksamheter VafabMiljö strävar efter att utveckla sina tjänster och erbjudanden samt stärka relationerna med företag och verksamheter. En miljöriktig avfallshantering är idag uppbyggd kring samarbete, delaktighet och helhetsperspektiv. I det arbetet är det viktigt med en aktiv kommunikation och hög tillgänglighet, flexibla och kundanpassade lösningar samt god kvalitet och långsiktighet. De avfalls- och återvinningstjänster VafabMiljö erbjuder kommunerna, fastig hetsägarna, företag och andra verksamheter är bland annat: Helhetslösningar för företag Återvinningslösningar för hushåll Behandlingsmöjligheter Insamling och transport av avfall Försäljning av återvinningsmaterial Återbrukskort för småföretag Rådgivning och utbildning

7 7 Ökat intresse för återvinning Avfallshanteringen handlar om att förvandla avfall till råvaror som kan komma till nytta igen och vara bra för både miljön och ekonomin. Företagens intresse för helhetsavtal och miljöriktig avfallshantering fortsätter att öka samtidigt som konkurrensen gör att priserna pressas ner. Samhällets stora behov av behandling av förorenade jordar och deponeringsresurser för klass 1 och klass 2 kvarstår. Marknadens intresse för biologisk behandling av matavfall och annat organiskt avfall genom VafabMiljös rötningsanläggning ökar. För att öka möjligheten till omhändertagande av organiskt avfall är utveckling av teknik för förbehandling av emballerat avfall av stor betydelse. Konkurrenskraftiga lösningar Samarbetet och avtalen om miljöriktig avfallshantering med företagen och andra verksamheter i regionen särredovisas i VafabMiljös ekonomi. Enligt den särredovisningen ger den avreglerade och konkurrensutsatta delen av VafabMiljös verksamhet ett ekonomiskt överskott under Under året ökade antalet avtalskunder med 31 stycken. Det totala antalet avtal gällande helhetslösningar var 549 st. VafabMiljö hade 684 personkontakter på företag i form av besök ute hos kund eller besök av kund på någon av våra anläggningar. Arbetet har fortsatt med att få företag som använder Återbruken att betala för ett Återbrukskort. 103 nya avtal om Återbrukskort tecknades och det totala antalet Återbrukskunder uppgick vid årets slut till Ett kort för Farligt avfall togs fram för att kunna erbjuda mindre företag att lämna sitt Farliga avfall på Återbruket. Med inriktning på merförsäljning har VafabMiljö under 2014 tecknat ett återförsäljaravtal med SanSac. Vi kan med detta avtal sälja deras utrustning till våra kunder. Därmed ökar vi vår produktportfölj, som helhetsleverantör till våra kunder. Vi har också under året fortsatt att sälja in Flexisystemet för Farligt avfall. Flexisystemet passar både företag och i miljöbodar hos bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Mängden förorenad jord ökade något jämfört med Under 2014 tog VafabMiljö emot ca ton förorenade jordar. Industrins övriga farliga avfall har ökat med 9 procent 2014 jämfört med föregående år. Kundservice På Kundservice tas frågor emot från våra företagskunder. Det kan vara frågor om tömningar, farligt avfall, fakturor, priser, sortering med mera. Som en del i vårt kvalitetsarbete har tillgängligheten på kundtelefonen mätts. Kundservice har inte kunnat hålla den goda servicenivå som tidigare, då bytet till ett nytt kundsystem har påverkat det dagliga arbetet. Medelsvarstiden under 2014 är 62 sekunder, jämfört med 36 sekunder Totalt togs samtal emot under året. Avsättningsmarknaden För att kunna fortsätta utveckla lönsamma och miljöriktiga lösningar inom avfallsområdet letar VafabMiljö alltid bättre avsättning av de material och bränslen vi får in eller förädlar. Den stadiga nedgång av priset på blandskrot, som vi kunde märka under 2013, vände något uppåt 2014, och landade på en genomsnittlig nivå som föregående år. Även priset för wellpapp låg kvar på samma nivå, medan tidningspriset visade en uppgång på över 15 procent. Även priset på plast ökade med ca 8 procent jämfört med 2013, dock med vissa variationer mellan kvaliteterna. Under 2014 sjönk mängden av försålda material med ca 7 procent. Under året avvecklade vi också leveranser av bränslekross för att förbättra ekonomin i bränslehanteringen, men trots det ökade mängden sålda bränslen med ca 23 procent. FAKTA Nyckeltal Antal skolelever som fått information Antal hemsidesbesök Antal företagskontakter Antal avtal om helhetslösningar Antal Återbrukskort Antal Återbruksbesök (tusental) VafabMiljö har insamling av förpackningar och tidningar hos ca hushåll. Bengt Löfling tömmer miljöbodar varje dag.

8 8 8 Hållbar samhällsutveckling VafabMiljö träffade elever under Informatören Kaj Wallin lär barnen att sortera rätt. Grunden för VafabMiljös verksamhet är långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom miljö- och avfallsområdet. Det mest omdiskuterade miljöproblemet just nu är klimatförändringarna. Miljöproblemen är ofta globala och berör i allra högsta grad avfallshantering då god resurshushållning ökar förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. VafabMiljö arbetar för att öka återvinningen av material och energi, minska deponeringen samt avgifta kretsloppen genom att ta hand om farligt avfall på ett miljösäkert sätt. Förbättringar inom dessa områden ger positiva miljöeffekter. Framför allt går det åt mindre energi i samhället när avfallet återvinns. Att ta hand om farligt avfall är också en viktig miljöinsats då det kan göra stor skada om det hamnar på fel ställe. En fråga som diskuteras alltmer inom avfallsbranschen är att minska avfallet vilket bl a innebär återanvändning och att använda saker längre innan de slängs. Samhällets miljökrav och miljömål Både EU och Sverige skärper miljökraven och miljömålen inom avfallsområdet. I och med det har förbränningsanläggningar fått ökade krav. VafabMiljö ingår i handelsperioden för utsläppsrätter för fossilt koldioxid, som för 2014 uppgick till ton. En minskning med två ton från En ny förordning ställer högre krav på utsläpp. Den trädde i kraft 2013 och gäller från Miljöutvecklad samhällsservice För att nå samhällets miljömål utvecklas VafabMiljös verksamhet kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. De resurser VafabMiljö har byggt upp används inte enbart för att ta hand om hushållsavfall som ingår i det kommunala ansvaret. Även företag och andra verksamheter kan använda sig av dessa resurser eftersom de är en samhällsservice och en viktig del i regionens infrastruktur. Besök i förskola. Vafab- Miljö informerar om matavfall, hur det sorteras och att det blir biogas av det. Ny avfallsplan på gång Viktiga styrdokument för VafabMiljös miljöarbete är den regionala och de kommunala avfallsplanerna. I dessa planer lägger kommunerna och Vafab- Miljö fast hur avfallshanteringen ska utvecklas. Den senaste avfallsplanen omfattade perioden Projekt och aktiviteter som anges i planens handlingsprogram har i allt väsentligt genomförts. Framtagande av en ny regional avfallsplan har påbörjats.

9 9 Tillstånd enligt miljöbalken I maj 2013 meddelade Miljödomstolen tillstånd till fortsatt verksamhet vid Gryta avfallsanläggning. Nya verksamheter planeras såsom mekanisk/biologisk behandling av restavfall som följs av framställning av fordonsgas ur biogas. För verksamheten vid Sänkmossens avfallsanläggning i Fagersta erhölls ett nytt tillstånd i juni VafabMiljö har fått nytt tillstånd från länsstyrelsen om fortsatt verksamhet vid bolagets avfallsförbränningsanläggning i Köping från och med januari Under året har villkoren för sluttäckning och lakvattenhantering på Annelund ändrats. Intern miljökontroll VafabMiljö tar hand om det lakvatten som uppstår vid deponierna. Framför allt handlar det om att säkerställa att inga föroreningar från deponierna sprids i omgivningen. Egenkontroll sker med hjälp av provtagningspunkter i yt- och grundvattnet i omgivningen runt om deponierna. Som en miljöåtgärd samlas metangas upp från deponierna eftersom den gasen är en kraftig växthusgas. Den återvinns genom el- och fjärrvärmeproduktion. Verksamhetssystemet Verksamheten på VafabMiljös anläggningar påverkas av ett stort antal lagar och bestämmelser inom miljöområdet. För att säkra att lagar och andra krav uppfylls och för att få struktur i miljöarbetet, arbetar VafabMiljö sedan länge enligt miljöledningssystemet ISO Sedan 2013 är ledningssystemet även certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO Varje år görs en genomgång av Vafab- Miljös verksamhet för att identifiera var den största miljöpåverkan uppstår. De betydande miljöaspekterna ligger till grund för VafabMiljös verksamhetspolicy och mål. Ledningsarbetet följs upp via interna och externa revisioner samt via den avvikelserapportering som kommer från medarbetarna och personer utanför organisationen. De interna revisorerna har följt upp arbetet vid fyra tillfällen under året. Förstärkt infartskontroll Vid avfallsstationerna görs förstärkt infartskontroll med stickprov på inkommande lass. Det innebär noggrann kontroll av avfallets innehåll, främst för att finna eventuellt farligt avfall kontroller gjordes under För att förbättra trafikmiljön inom området på Gryta har det under året anlagts vägbulor, linjemålats med mera. Avfallet återvinns Den största andelen av de avfallsmängder som kommer in till VafabMiljös anläggningar bearbetas och behandlas för att sedan gå vidare till externa anläggningar för materialåtervinning eller energiåtervinning. En del avfall körs direkt till återvinningsföretag. Exempel är metallskrot samt wellpapp och kartong från Återbruken. Andra material som avsatts är exempelvis tidningar och kontorspapper. Av det farliga avfallet återvinns avfallsolja och bilbatterier. Avfall till förbränningsanläggningar VafabMiljö är beroende av externa förbränningsanläggningar för avsättning av brännbart avfall och avfallsbränslen. Mängden avfall till förbränningsanläggningar har minskat jämfört med föregående år. I mitten av året påbörjades leveranserna av avfallsbränsle till Mälarenergis nya panna 6. Ett avtal har tecknats med Mälarenergi om bränsleleveranser för säsongen 2014/15. Vid utgången av 2014 upphörde ett långt avtal med Vat- Under året deltog VafabMiljö i projektet Recykling, tillsammans med Mimer, där arbetslösa fick renovera gamla övergivna cyklar, som sedan ska hyras ut till studenter.

10 10 tenfall Värme Norden. I övrigt har avfallsbränsle levererats till Fortum Värmes anläggningar i Brista och i viss utsträckning även Högdalen. En stor del av avfallet har levererats till Värmevärdens anläggning i Avesta. Energiutvinning Mängden bioavfall/matavfall från hushåll och företag i regionen ökade något från ton 2013 till drygt Avfallet har behandlats i biogasanläggningen. Trä och brännbart grovavfall har behandlats genom förbränning med energiutvinning. VafabMiljö jobbar med att förbättra utsortering av olika bränslekvaliteter. Sorterad plast från Återbruken har varit svårt att materialåtervinna och går därför till förbränning. Totalt har ca ton skickats till förbränning. Materialåtervinning Materialåtervinningen har minskat något från ton 2013 till drygt ton Det är framför allt papper, tidningar, metallskrot och mjukplast som har materialåtervunnits. Utöver detta har wellpapp och kartong levererats direkt från Återbruket till IL Recykling. Metallskrot har levererats direkt till Stena Recykling. Trädgårdsavfall har komposterats. Jord och sten har använts som sluttäckningsmaterial på deponierna. Farligt avfall Hushållen lämnade in ca 25 kg farligt avfall per invånare, vilket är bland de största mängderna i Sverige. El-avfallet utgör mer än hälften av mängderna. Statistik från El-kretsen visar att hushållen är duktiga att sortera. I vår region ligger snittet på 17,3 kg per invånare. Norberg är bäst med hela 21,9 kg per person, tätt följt av Fagerstas 21,8 kg. Genomsnittet i riket ligger på 15,2 kg. Återanvändning VafabMiljö har på vissa Återbruk containrar för insamling av fungerande prylar i samarbete med olika frivilligorganisationer. I november under veckan Europa Minskar Avfallet anordnade VafabMiljö, tillsammans med kommunerna, information om återanvändning på Återbruken i Köping, Enköping, Sala och på Ängsgärdet i Västerås. Forskning och utveckling Det blir allt viktigare att ha god kännedom om kommande myndighets- och kundkrav inom miljöområdet så att beslut om investeringar och andra resursförstärkningar kan göras med god framförhållning. VafabMiljö utgår i detta arbete från den omvärldsbevakning som branschorganisationen Avfall Sverige arbetar med och det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i samarbete med universitet och högskolor, bl a Mälardalens högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Internationell verksamhet Under 2014 har VafabMiljö varit engagerade i projekt i Botswana. Med stöd av ICLD genomförs en förstudie rörande anläggande av en kombinerad omlastningsstation och Återbruk i Botswanas huvudstad Gaborone. ICLD har under året dessutom finansierat framtagandet av en ansökan om ett större pilotprojekt rörande källsortering av avfall i samma stad. Resultat för att minska VafabMiljös klimatpåverkan under 2014: Information i Soptips och Cirkulera till allmänheten 5 gånger. Illustration: Cecilia Kjellander ton Insamling av kläder på 7 Återbruk, föremål på 10 Återbruk, cyklar på 5 Återbruk. 5 publika aktiviteter kring återanvändning ton Energiåtervinning ton gick till förbränning ton organtiskt gick till rötning och kompostering

11 11 Under 2014 har VafabMiljö varit engagerade i projekt i Botswana. En förstudie genomförs rörande anläggande av bl a ett Återbruk i Botswanas huvudstad Gaborone. Forskning VafabMiljö medverkar till att stödja miljö - och energiteknisk forskning vid Mälardalens Högskola. Ett forskningsprojekt om avfallsbaserad kompost och biogödsel i spannmålsodling pågår sedan 1998 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet i Västmanland. Sedan 2013 pågår dessutom ett flerårigt forskningsprogram (Future Energy) vid Mälardalens Högskola. VafabMiljö deltar i programmet i projekt rörande produktion av biogas. I ett angränsande projekt, ALtox, studeras för närvarande förutsättningarna för användning av alger i vattenrening och biogasproduktion. Sedan hösten 2012 finansierar Vafab- Miljö en företagsdoktorand vid Umeå universitet, institutionen för kemi. Under tre års tid undersöks emissionsförhållanden vid förbränning av olika bränslefraktioner ur avfall. Under året genomfördes dessutom ett försök med högtryckspressning av bl a förpackat livsmedelsavfall med syfte att framställa ett högkvalitativt substrakt för framställning av biogas. Försöksverksamhet Under 2012 påbörjades ett storskaligt försök rörande fastighetsnära insamling av matoljor och matfett. Försöket utförs i samarbete med Mälarenergi och Mimer. Försöket utvärderades under Under 2013 startade ett projekt tillsammans med Mimer om hushållsnära insamling av smått el-avfall. Även detta avfall utvärderas under Mälarenergis nya panna 6. VafabMiljö har tecknat ett avtal med Mälarenergi om bränsleleveranser för säsongen 2014/15.

12 12 12 Medarbetare VafabMiljö har många rekryteringar framför sig.veronica Lurbe, kundsamordnare på VafabMiljö, är en av de som anställdes under året. De senaste årens klimatförändringar och de ökande avfallsmängderna visar tydligt på behoven av kompetens i hanterandet av de restprodukter vi lämnar efter oss i samhället. Detta ställer krav på VafabMiljös medarbetare och företaget. Verksamheten 2014 Under året har en organisationsförändring genomförts. Bland annat har enheten Personal blivit en egen avdelning, HR Human Resources. Det är en förändring som krävs för att utveckla kvaliteten i arbetet med företagets medarbetare. En ny avdelning, Process & Underhåll har bildats som ansvarar för gas- och vattenanläggningar samt fastighetsunderhåll. Det har även bildats en ny enhet, Transport Stab, som hanterar både hushålls- och verksamhetstransporter. Kunderna En av VafabMiljös målsättningar är att öka samverkan mellan avdelningar och enheter. Det har genomförts flera samverkansaktiviteter, vilka leder till större förståelse för flödet i processen; från mottagandet av avfall till förädling av produkter och tjänster till kunderna. Under året har 76 procent av VafabMiljös medarbetare haft någon form av kompetensutveckling genom t ex studiebesök, kurs eller deltagit i företagsövergripande projekt. Medarbetarna VafabMiljö har även genomfört en medarbetarundersökning som utgångspunkt för att utveckla verksamheten. Handlingsplaner har skapats och uppföljningar har gjorts på enhetsmöten och i arbetsplatssamverkan. I arbetsplatssamverkan hanteras även arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt och nära de aktuella verksamhetsdelarna. VafabMiljö har ett aktivt hälsoarbete. Sjukfrånvaron har minskat från 4,1 procent 2013 till 3,7 procent Anställda erbjuds en hälsoundersökning var tredje år. Under 2014 startades VafabMiljöklassikern med löpning och simning som kommer att fortsätta under 2015 med skidåkning och cykling. Det är även många som tränar regelbundet i vår egen träningslokal och flera utnyttjar möjligheten att få sitt träningskort hos extern arrangör sponsrat. Massage och trivselaktiviteter bidrar till välbefinnandet. Ekonomi personalekonomiskt perspektiv Att arbeta förebyggande med hälsa och friskvård, samt att ge medarbetare möjlighet att öka kompetensen inom sitt arbetsområde, är långsiktiga sätt att minska kostnader för olyckor och stressrelaterad sjukfrånvaro. VafabMiljö investerar hellre i friskvård än rehabilitering. Framtiden Under 2015 kommer alla chefer i Vafab- Miljö att genomgå chefsutveckling med avseende på gemensam kraftsamling för framtiden. Arbetet med samverkan mellan avdelningar och enheter kommer att fortsätta, liksom arbetet med kompetens- och processöversyn. Det är många medarbetare som går i pension under de närmaste åren, vilket gör att vi har många rekryteringar framför oss. VafabMiljö kommer även att fortsätta utveckla redan anställda med framtida verksamhetsutmaningar som drivkraft. Kartläggning av kritisk kompetens och framtida nyckelkompetensområden är pågående. Att möta våra kunder på ett kunnigt och professionellt sätt står högt i kurs. Mångfald och social kompetens i kombination med kunskap inom våra områden blir viktiga verksamhetskompetenser. FAKTA Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Sjukfrånvaro 2014 Total sjukfrånvarotid i % Totalt Kvinnor Män 29 år 1,1 0,5 1, år 3,3 3,4 3,2 >50 4,5 2,8 4,9 Totalt 3,7 3,0 4,0 Totalt ,1 2,4 4,7

13 13 13 Verksamheten 2014 Den insamlade mängden farligt avfall från hushållen minskade från ton till ton under Therese Nyberg, miljöassistent på Återbruket Ängsgärdet. Under 2014 ökade de totala avfallsmängderna i regionen. Den totala avfallsmängden som VafabMiljö tog emot på sina avfallsstationer uppgick till ca ton. Omkring ton var hushållsavfall, ca ton kom från Återbruket och ca ton var verksamhetsavfall. Insamling från hushåll Hushållsavfallet som VafabMiljö tar hand om kommer in via kommunernas insamling av restavfall och bioavfall. Restavfallet ökade något från till ton. Även bioavfallet ökade något från ton till drygt ton. Återbruken Till Återbruken, VafabMiljös återvinningscentraler, kan hushållen lämna grovavfall och farligt avfall. På Återbruken finns också insamling av tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar. VafabMiljö driver 18 stationära Återbruk och ett mobilt Återbruk som besöker tio tätorter i Enköping, Sala, Surahammar och Heby. Hushållsavfall kommer även in via Återbruken. Mängderna var ton. Återbruken hade drygt 1,8 miljoner besökare under 2014, vilket är i nivå med föregående år. Sorteringen på Återbruken gör att drygt 95 procent av avfallet kunde återvinnas. Antingen genom materialåtervinning eller genom förbränning med energiutvinning. Småföretag med Återbrukskort kan använda Återbruken för att lämna mindre mängder affärs- och industriavfall. Nytt under 2014 Under året genomfördes en kundenkät på Återbruken. Den visar att 92 procent tyckte det var lätt eller mycket lätt att lämna avfall på våra Återbruk. 97 procent tyckte att personalen var tillgänglig för frågor. Ett projekt för insamling av fallfrukt har genomförts på Återbruken. På Återbruket i Sala har markytan byggts ut och trafiksituation till och från Återbruket har förbättrats för att undvika olyckor. En ombyggnation av Farligt avfallmottagningen till så kallade FA-barer har skett på flera av våra Återbruk. Syftet är att förbättra och förenkla hanteringen av farligt avfall. Farligt avfall Den insamlade mängden farligt avfall, inklusive elavfall samt kyl- och frysskåp, var nära ton 2014 jämfört med ton under Samlaren är ett skåp där hushållen kan lämna mindre el-avfall, batterier och glödlampor. Samlaren finns idag i två butiker i Västerås. Bland Återbruken är det åter igen Återbruket-Enköping som samlade in mest farligt avfall, ton. Ser man till antalet invånare per kommun är det Norbergs kommun som samlar in mest, 22 kg per invånare. Hushållsentreprenader Delägarkommunerna upphandlar regelbundet tjänster för insamling av hushållsavfall. I Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar och Skinnskatteberg har VafabMiljö avtal om insamling och transport av hushållsavfall. verksamhetspolicy VafabMiljö bygger det långsiktigt hållbara samhället och en säker och trygg arbetsplats genom att: Vi arbetar med hushållning av resurser, genom effektiv material- och energiåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall. Vi är experter på det vi gör och hjälper våra kunder och uppdragsgivare att agera miljöriktigt. Vi är en pålitlig samarbetspartner som vet vad våra kunder behöver, levererar rätt kvalitet och alltid lever upp till lagar och andra krav. Vi strävar alltid efter förbättring av våra arbetssätt så att de blir säkra och effektiva. Vi är öppna för nya idéer och engagerar oss för att hitta de bästa lösningarna. Vi bryr oss om varandra och samarbetar för att förebygga risker, föroreningar, olyckor och andra fel

14 14 Infartskontrollen har förstärkts vid avfallsstationerna. Under 2014 gjordes 492 stickprovskontroller på Gryta. Hushållsnära insamling VafabMiljö jobbar med hushållsnära insamling av förpackningar hos omkring hushåll i regionen. Ett exempel är VafabMiljös uppdrag att hämta förpackningar i Mimers ca 240 miljöbodar i Västerås och Salabostäder i Sala. Även tilläggstjänster som t ex städning och kärltvätt ingår i uppdraget. Insamling från verksamheter VafabMiljö arbetar även med insamling av industri- och affärsavfall. Uppdragen genomförs med egna resurser och även i samarbete med andra åkerier. Vafab- Miljö har containrar, lyftdumper och komprimatorer som hyrs ut till kunder. Insamling och transport från verksamheter sker både i egen regi och med hjälp av entreprenörer. Insamlade mängder farligt avfall VafabMiljö samlar in farligt avfall från industrier och företag, med hjälp av externa transportörer. Mängden avfall från industrin är något större än föregående år, ton exklusive jordar. Mängderna förorenade jordar som togs emot ökade till ton. Västerås dominerar fortfarande bland de stora byggprojekt där marken varit förorenad. Den förorenade jorden grävs upp och skickas till behandling. Övriga transporter Transporterna mellan de egna anläggningarna och till externa anläggningar genomförs med både interna och externa resurser. Återvinning och behandling De senaste åren har kraven på avfallsbehandlingen ökat. Deponierna ska uppfylla allt strängare miljökrav både när de är aktiva och då de ska avslutas. Även miljökraven på förbränningsanläggningarna har ökat. Detta innebär mer omfattande miljökontroller, att vissa avfallsslag inte får deponeras och att rökgasreningen på förbränningsanläggningarna blivit mer avancerad. Återbruken,totalt ton Farligt avfall totalt, ton Farligt avfall hushåll, ton Stapel Återbruk Stapel FAtotal Stapel FAhushåll

15 15 Sorteringsanläggningen på Gryta i Västerås. Här balas olika pappersslag, mjuk- och hårdplast. För VafabMiljö har denna förändring haft stor betydelse för både verksamheten och ekonomin eftersom miljökraven gör behandlingsverksamheten mer komplicerad och dyrare. För att nå miljömålen och klara miljökraven utvecklas behandlingsverksamheten kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. Inriktningen är att öka materialåtervinningen och att minska förbränningen och deponeringen. Sorteringsanläggningen I sorteringsanläggningen på Gryta finns en balpress som kan ta emot olika pappersslag samt mjuk- och hårdplast. I anläggningen har papper, tidningar, wellpapp och mjukplast balats. Arbete med förbättringar kring logistik och arbetsmiljö i sorteringsanläggningen har fortsatt under året, bland annat har en ramp med fast stege installerats och transportbandet till balpressen har byggts om. Deponering och sluttäckning Deponin på Gryta är anpassad till de nya EU-kraven på deponering och ersätter de gamla deponierna i Enköping, Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Under 2014 deponerades ton på den nya klass 2-deponin, vilket är en minskning med ton. På samtliga avfallsstationer finns det omlastnings- och sorteringsmöjligheter. Under 2014 har inga sluttäckningar gjorts på Gryta. Däremot har arbete genomförts för att klarlägga strategin för den fortsatta utbyggnaden av deponierna. Nya deponiytor för Farligt avfall och Icke Farligt avfall bör anläggas så att de är i drift Sluttäckningsarbeten vid Sänkmossens avfallsstation i Fagersta har påbörjats. Anläggningen är ett referensobjekt eftersom det är den första anläggningen där VafabMiljö använder ett syntetiskt geomembran som tätskikt. På Isätra i Sala har förberedelser gjorts för sluttäckning genom påläggning Återvinning, ton material- och energiutvinning Avfallsstationerna, ton avfall som hanterats på avfallsstationerna återvinning hopsla

16 16 I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tog man 2014 emot ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvärmenätet var MWh. Här jobbar Peter Söderberg med att styra avfallet till förbränningen. av täckmaterial för att få en bättre vattenavrinning. Sluthöjden för deponin har höjts med åtta meter till +80 meter. På Annelund i Enköping har en entreprenör handlats upp för att terrassera klart etapp 2 och påföra ett syntetiskt geomembran som tätskikt. Arbetena ska vara färdigställda till halvårsskiftet Totalt har ton massor använts i olika sluttäckningsarbeten och konstruktioner. Dispenser Eftersom det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall har Vafab- Miljö sökt dispens för 300 ton brännbart och 900 ton organiskt avfall som man räknat med att inte kunna återvinna på grund av begränsade möjligheter till avsättning. Dispenserna har inte behövt utnyttjas helt; 175 ton brännbart avfall och 587 ton organiskt avfall har lagts på deponi. När det gäller dispens för organiskt avfall avses visst organiskt slam och andra specialavfall samt som säkerhet vid driftavbrott på behandlingsanläggningar etc. Gasutvinning På Sänkmossen har kontroller gjorts under året för att se om det finns gas. Gas har funnits i de brunnar som installerats där. På Isätra har nya provborrningar gjorts som visar att det finns gas. Under sommaren har 21 stycken nya brunnar tryckts ner i deponin. Provpumpning har genomförts under hösten 2014 och beräknas bli klar i början av Utifrån provpumpningens resultat kommer det under 2015 tas beslut om ett nytt gasutvinningssystem ska anläggas. Ett projekt, som delfinansierats via det statliga klimatinvesteringsprogrammet KLIMP, har pågått för att modernisera gasutvinningssystemet på Gryta. En ombyggnation har gjorts för att förnya uttagssystemet och automatisera styrningen av de enskilda brunnarna. Målet var att få ut mer gas samt minska utsläppen. Systemet togs i drift under Under 2014 var gasutvinningen lägre än Det beror främst på stora driftstörningar. Under slutet av året har gasen enbart facklats p g a installation av nya pannor.insamling av metangas i de gamla deponierna har även gjorts på Annelund Den totala energiutvinningen 2014 var MWh. Energiproduktion I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tas avfall emot för förbränning med energiutvinning. Anläggningen har tagit emot ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvär- I december 2014 installerades två nya gaspannor på Gryta i Västerås.

17 17 På Gryta avfallsstation har Vafab- Miljö provat teknik med mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. menätet har varit MWh. En investering har skett under året där man har bytt ut tubsystemet i avfallspannan. Biologisk behandling I Fagersta, Sala och Västerås finns resurser för biologisk behandling. En utsorterad organisk fraktion ur restavfall, trädgårdsavfall från bland annat Återbruken samt slam från avloppsreningsverk komposteras på anläggningen i Sala. Tekniken bygger på en forcerad kompostering i boxar med tak av GoreTex-duk. Totalt har omkring ton organiskt avfall gått till biologisk behandling Mekanisk och biologisk behandling VafabMiljö har provat teknik med Mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. Tekniken syftar till att framställa en högkvalitativ bränslefraktion som kan eldas i andra anläggningar än traditionella avfallsförbränningsanläggningar. Det kvarstår en organisk restfraktion som efter stabilisering kan utnyttjas vid sluttäckning av avfallsupplag. Vid stabilisering av den organiska restfraktionen genom torrötning kan biogas utvinnas för framställning av fordonsbränsle. Avvattningsanläggning Under våren/sommaren 2014 byggdes en ny avvattningsanläggning på Gryta. Anläggningen består av en ficka där materialet tas emot. Materialet pumpas sedan till en geotub för avvattning. Vattnet från geotuberna leds till en ultrafilteranläggning för vidare behandling. Under hösten har provdrift av anläggningen utförts. Det har testats vilka material som kan behandlas i anläggningen. Avvattningsanläggningen på Gryta byggdes under våren/sommaren Anläggningen består av en ficka där materialet tas emot.

18 18 I biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås framställdes under ,8 miljoner m³ fordonsgas och ton biogödsel.

19 19 Göran Blom övervakar processen i biogasanläggningen på Gryta. Växtkraft Bioavfall/matavfall har behandlats av Svensk Växtkraft. Växtkraftanläggningen är en biogasanläggning för hushållens bioavfall och vallgrödor från lantbrukare. Anläggningen har varit i full drift under året och har producerat biogas och biogödsel. Under 2014 behandlades drygt ton bioavfall, fettavskiljarslam och vallgröda. Av detta framställdes 1,8 miljoner m³ fordonsgas och ton biogödsel. I regionen finns 130 bussar, omkring 15 sopbilar och flera hundra arbetsfordon och personbilar som drivs av biogas. Växtkraft äger fem publika tankstationer. Den totala gasförsäljningen inklusive gas till bussar har ökat med 21 procent jämfört med Efterfrågan på gas är större än tillgången vilket under 2014 lett till att en del naturgas av fossilt ursprung, ca 43 procent har blandats in i biogasen på årsbasis. Det är främst under vardagar som den egna gasen inte räckt till. Förutom biogas framställs även biogödsel av rötresten. Biogödslet används av lantbrukare som certifierad gödning på åkrar. Viktiga händelser under året Bland större händelser i bolagets verksamhet under året kan nämnas: En publik tankstation och en anläggning för fyllning av mobila gasflak vid Returvägen i Västerås har tagits i drift under våren. Swedish Biogas International har under hösten påbörjat leveranser av biogas till Växtkraft från den nybyggda produktionsanläggningen för biogas. Svensk Växtkraft AB har under hösten fusionerats med VafabMiljö AB. I början av året infördes också ett nytt egenutvecklat tankningssystem för Västmanlands Lokaltrafiks bussflotta i Västerås, som möjliggör individuell uppföljning av varje biogasbuss. Personal Under året har två drifttekniker anställts och antalet personer för drift av anläggningarna var 12 vid utgången av året. Samtliga var män. I april 2014 invigdes Västerås tredje biogasmack på Tunbytorp av VafabMiljös dåvarande styrelseordförande Andreas Porswald.

20 Gryta avfallsstation tar emot förorenade jordar. Under 2014 hanterades ton metallförorenad jord och ca ton oljeförorenad jord. Behandling av farligt avfall VafabMiljö har avtal med anläggningar som kan ta hand om farligt avfall. Det finns också egna behandlingsresurser för farligt avfall på Gryta avfallsstation. Bland annat ett mellanlager, en oljestation och en klass1-deponi. Slam från oljestationen och oljeförorenade jordar komposteras på Gryta. Avfallsstationerna i regionen har tagit emot styckegods t ex färgavfall, spilloljor, förorenad jord, kyl- och frysskåp, elektronik och tryckimpregnerat trä. Oljestation För att ta hand om oljehaltigt vatten finns det en oljestation på Gryta avfallsstation. Oljan återvinns och det utgående vattnet renas. Avfallsolja Avfallsolja tas emot och mellanlagras i tankar. Oljan kvalitetssäkras innan den skickas till återvinning. Klass 1 deponi På Gryta avfallsstation finns en klass 1-deponi för farligt avfall, såsom förorenade massor. Kompostering Kompostplattan på Gryta avfallsstation har utnyttjats för behandling av finsediment och grovsediment från oljestationen. Kompostering av oljeförorenad jord drivs i samarbete med entreprenör. Oljeförorenad och metallförorenad jord Under 2014 hanterades ton metallförorenad jord och cirka ton oljeförorenad jord. Övriga förorenade massor Förorenade massor har tagits emot och behandlats. Under 2014 togs ton emot på anläggningen. Säkerhetsrådgivning VafabMiljös säkerhetsrådgivare har kontakt med företagskunder för att informera om rätt hantering av farligt gods. Deponerade mängder , ton Klass 2 deponi Farligt avfall , ton FA olja, övrigt Västerås/aska Västerås Metallförorenad jord Norsa Norsa Enköping Enköping Fagersta Sala Sala Skinnskatteberg Övrigt farligt avfall (röd linje) Oljeförorenad jord (gul linje) Oljehaltigt avfall (blå linje)

1983-2013 Årsredovisning 2013

1983-2013 Årsredovisning 2013 1983-2013 Årsredovisning 2013 2 = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla Fagersta Skinnskatteberg Surahammar Sala Heby Hallstahammar Västerås Enköping Köping Arboga Kungsör Innehåll 3 Det här är VafabMiljö

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Begäran om kommunal borgen från Vafab Miljö AB

Begäran om kommunal borgen från Vafab Miljö AB ,j i ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL /J. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 16 Ks 10 Au 7 Dnr 4/2014-045 Begäran om kommunal borgen från Vafab Miljö AB Vafab Miljö AB beslutade på en

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 2 Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en råvara med möjligheter. Vi väljer att satsa på möjligheter. Med början under hösten 2011

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Tekniska förvajtnlngens yttranae om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Tekniska förvajtnlngens yttranae om utökad regional samordning inom avfallsområdet Bilaga KS 2011/130/1 "SALA lifi1i KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink 20:1-05- 3! 1ITårienr / A ')\)11 ih r lfl{ ilj:ru-qs 30 Nhfi!tNf'.: ~'011fSG 'fttrande 'TeknIska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-28 n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-28 17 (19) 21 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen Dnr 2013/123 INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun inkommit med

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfal splan 20 14

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfal splan 20 14 Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfallsplan 2014 Innehåll Inledning 3 Avfallspolitik 4 Vision, mål, aktivitet och uppföljning 5 Miljöbedömning 8 Fakta om Värmdös avfall 9 Handlingsplan

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Renhållningsordning för Västerås stad 2014-2019. Beslutad av kommunfullmäktige Västerås stad, 2014-06-04 Dnr: 2013/287-KS

Renhållningsordning för Västerås stad 2014-2019. Beslutad av kommunfullmäktige Västerås stad, 2014-06-04 Dnr: 2013/287-KS Renhållningsordning för Västerås stad 2014-2019 Beslutad av kommunfullmäktige Västerås stad, 2014-06-04 Dnr: 2013/287-KS 2 (67) Avfallsplan 2014-2019 Dnr: 2013/287-KS Avfallsplan 2014 2019 Beslutad av

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

/Jtllll SALA Bilaga KS 2014/8/1

/Jtllll SALA Bilaga KS 2014/8/1 /Jtllll SALA Bilaga KS 2014/8/1 ~KOMMUN 1(1) 2014-01-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET VafabMiljö -begäran om kommunal borgen VafabMiljö har i bifogad skrivelse begärt att kommunal borgen

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Pil'~ SAlA Bilaga KS 2014/8/1

Pil'~ SAlA Bilaga KS 2014/8/1 Pil'~ SAlA Bilaga KS 2014/8/1 ~KOMMUN 1 (1) 2014-01-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET VafabMiljö- begäran om kommunal borgen VafabMiljö har i bifogad skrivelse begärt att kommunal borgen

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-2017 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Strategier och mål Gagnefs kommun Beslutad i kommunfullmäktige

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning

Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning Bästa läsare, Foto Paragon Bildbyrå Denna broschyr är ett uttryck för hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer. Avfallshantering idag genomgår ständig förändring och utveckling. Det ställer stora

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

RVF Utveckling 2005:06

RVF Utveckling 2005:06 Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Bilaga 2b: Resultat från plockanalyser RVF Utveckling 2005:06 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR 1 (9) Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR Torrötning. Datum som ovan Peter Svensson 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2011/3125/E Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall Rapport 5245 okt 2002 Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

ENERGIUTNYTTJANDE FRÅN AVFALL SYSTEMANALYS AV SAMMANDRAG UTVÄRDERING AV ENERGI, MILJÖ OCH EKONOMI. Stockholm 2000-03-09

ENERGIUTNYTTJANDE FRÅN AVFALL SYSTEMANALYS AV SAMMANDRAG UTVÄRDERING AV ENERGI, MILJÖ OCH EKONOMI. Stockholm 2000-03-09 SYSTEMANALYS AV ENERGIUTNYTTJANDE FRÅN AVFALL UTVÄRDERING AV ENERGI, MILJÖ OCH EKONOMI SAMMANDRAG Stockholm 2-3-9 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet (projektledare) Andras Baky, Jordbrukstekniska

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB MAJ 2012 nummer 1 Välkommen till NSR Ett regionalt miljöföretag i världsklass Mål & vision om den nya avfallsplanen Ny hemsida Så hittar du rätt Samhällsinformation från NSR AB NSR Återvinningscentral

Läs mer

Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall

Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall Sätra Gård 2010-03-18 Fredrik Zetterlund R-S M Energi & Processteknik Skatter och avgifter på avfallsförbränning Avfallsförbränningsskatt ( BRASkatt )

Läs mer

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun PM Mölndal 2014-12-04 PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun Inledning RAMBO har under de senaste åren undersökt förutsättningarna att införa fastighetsnärainsamling av hushållens förpackningar,

Läs mer

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala Matavfallsutredningen Bilaga 1 Inledning Vid nämndsammanträdet 2010-10-20 gav tekniska nämnden uppdrag åt förvaltningen att utreda möjligheterna för insamling av hushållens matavfall för biogasproduktion.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 1 FÖRORD Denna plan utgör Eskilstuna kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer