FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg Surahammar 12 Medarbetarna 13 Verksamheten 2014 Hallstahammar Västerås Enköping 22 Förvaltningsberättelse Köping 25 Resultaträkning Arboga Kungsör 26 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 29 Noter 34 Revisionsberättelse FAKTA FAKTA Kommunernas ägarandel, procent Kommun Andel % Arboga 4,53 Enköping 12,75 Fagersta 4,14 Hallstahammar 5,04 Heby 4,60 Kungsör 2,76 Köping 8,24 Norberg 1,99 Sala 7,29 Skinnskatteberg 1,63 Surahammar 3,42 Västerås 43,60 Nyckeltal Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Nettoomsättning, Mkr Årets resultat efter finansiella poster, Mkr 6,7-3,0 Investeringar, Mkr Soliditet, procent 15,2 15,1 Personalkostnader, Mkr

3 3 Det här är VafabMiljö VafabMiljös 18 Återbruk hade drygt 1,8 miljoner besökare år Emil Sjöberg arbetar på Återbruket Köping. Vafab Miljö AB ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommuner och arbetar med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar avfallshantering. De viktigaste framgångsfaktorerna för arbetet har grupperats inom de fem huvudområdena kunden, medarbetaren, produktion och processer, samhällsansvar och ekonomi. Ägarkommunerna Ägarkommunerna har genom ett ägaravtal överlåtit en del av sitt renhållningsansvar till VafabMiljö. VafabMiljö driver regionens Återbruk samt behandlar det hushållsavfall som kommunerna samlar in. Kommunerna har ett grundläggande ansvar att enligt Miljöbalken utöva t ex tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, besluta om taxor och avgifter samt administrera abonnentregister. Kommunerna är även beställare alternativt utförare av insamling och transport av hushållsavfallet. avfall. VafabMiljö hjälper ägarkommunerna med konsulttjänster genom t ex utredningar, information och administration. Hållbar resurshantering VafabMiljö har resurser för miljöriktig avfallshantering i form av sortering, omlastning, biologisk behandling, förbränning och deponering av avfall. I regionen har VafabMiljö sex avfallsstationer och 18 Återbruk. VafabMiljö arbetar med att avsätta material för återvinning och att producera avfallsbränslen. I Västerås finns resurser för att ta hand om farligt avfall. VafabMiljö har den 20 oktober fusionerat det helägda dotterbolaget Svensk Växtkraft AB, som driver en rötningsanläggning för bioavfall och vallgrödor på Gryta avfallsstation. Organisation 2014 Kostnader och avgifter För hushållsavfallet betalar kommunerna en grundavgift per invånare och rörliga avgifter per ton för olika material. I grundavgiften ingår bland annat fasta kostnader för att omhänderta och bearbeta avfall. De rörliga avgifterna innehåller en mottagningsavgift och en återbruksavgift och finansierar externa behandlingskostnader. Styrelse VD Carina Färm Verksamhet under konkurrens VafabMiljö har även verksamhet inom konkurrensutsatta delar av avfallshanteringen. T ex flera entreprenader för insamling av hushållsavfall samt insamling och behandling av verksamheters Insamling & transport Sanna Strömstedt Produktion Tomas Larsson VD-stab Process & underhåll Pernilla Widén HR Caroline Widevång Energiåtervinning Ronny Moberg Teknik & miljö Per-Erik Persson Support Mikael Helmin Transport Stab Peter Rados Bränsle Micael Carlberg Teknik Per-Erik Persson Ekonomi Helena Pettersson Transport Hushåll Kent Enarsson Återvinningsmaterial Micael Carlberg Miljö Sara Stenberg IT Maria Kolli Transport Per-Erik Johansson Farligt avfall Anders Hesselgren Kommunikation Annika Westerberg

4 4 VD har ordet Carina Färm, VD

5 5 När jag nu sammanfattar det gångna året kan jag konstatera att 2014 har präglats av bildandet av VafabMiljö kommunalförbund. Vi har bland annat förberett oss för att ta över renhållningsansvaret från Heby kommun samt insamlingsansvaret för hushållsavfall i flera av våra ägarkommuner. Då beslut från Enköping dröjde fick vi under hösten hantera den situation som uppkom genom att istället planera för att bilda ett kommunalförbund med 11 kommuner. Höstens politiska val gjorde att flera av våra ägarkommuner fick ändrade politiska förhållanden i sina styrande församlingar, däribland Enköping. Detta har inneburit att vi nu i början av 2015 glädjande nog kan konstatera att samtliga 12 kommuner beslutat att ingå i kommunalförbundet. Intäkter och kostnader Det ekonomiska resultatet är mycket positivt (8,7 mkr) vilket främst beror på att vi tagit emot stora mängder förorenade jordar från anläggningsarbeten i regionen och som resulterat i höga intäkter. Kostnader för transporter av avfallsbränslen har varit lägre tack vare samarbetet med Mälarenergi i Västerås, men vi har också haft lägre kostnader för krossning och behandling av restavfallet. Samarbetet med Mälarenergi VafabMiljö arbetar i första hand för att avfallet ska återanvändas och att materialen återvinns i så stor utsträckning som möjligt. Men för den del som blir kvar och som går till energiutvinning har vi under 2014 påbörjat ett samarbete med Mälarenergi för leverans till deras nya förbränningsanläggning. Det innebär mycket kortare transporter för avfallet än att leverera till anläggningar i t ex Uppsala och Stockholm som vi gjort hittills, vilket är mycket positivt både för miljön och för ekonomin. Fortsatt satsning på biogas VafabMiljös dotterbolag, Svensk Växtkraft, som sedan hösten 2012 ägts av VafabMiljö till 100 procent fusionerades i oktober 2014 in i VafabMiljö. I samband med detta registrerades Svensk Växtkraft och dess logotype som en bifirma till VafabMiljö för att ha möjlighet att bibehålla det inarbetade varumärket. Utbyggnaden av biogasmackar fortsätter i VafabMiljö-regionen. Den 19 mars invigde vi en tredje publik biogasmack i Västerås, och under 2014 påbörjades även planeringen av att bygga en biogasmack i Fagersta som ska stå klar under För att klara av leveransen av biogas har vi under 2014 kunnat påbörja samarbetet med SBI, Swedish Biogas International, som startat produktion av biogas från svingödsel och gröda i en nybyggd anläggning på Gryta. Ett viktigt samarbete för att minska beroendet av fossila fordonsbränslen. Att bygga det hållbara samhället Den stora utmaningen att bygga det hållbara samhället står ständigt i fokus för VafabMiljö. Vi har under året arbetat på många sätt för att bidra till en hållbar utveckling. Väldigt mycket av detta handlar om att informera och medvetandegöra så många som möjligt som bor och verkar i vår region. Den stora insatsen är förstås att minska sitt eget bidrag till avfallet, och där det uppstår sortera! Ett viktigt arbete är information till de närmare skolungdomar som vi träffat under året och alla de studiebesök som vi tar emot på våra anläggningar. Vi har även infört en bilpool och en personalbilsförmån som medfört att samtliga tjänsteresor nu kan köras med biogasbilar. Minska avfallet - en viktig framtidsfråga Vi ser från statistiken att den totala avfallsmängden har ökat jämfört med före gående år. Ett avgörande sätt att minska avfallsmängderna är förstås att återanvända saker. Det finns många engagerade organisationer runt om i VafabMiljö-regionen som jobbar med det, och vi samarbetar med flera av dem. Vår senaste attitydundersökning visar att ca hälften av de som tillfrågades är villiga att skänka saker, kläder och möbler som går till återanvändning. Däremot är det bara ca 20 procent som köper secondhand. Detta är en attityd som behöver förändras för att komma längre med bygget av det hållbara samhället. Ser fram emot har varit ett år där vi förberett oss inför kommunalförbundet, och som också gett oss en ny politisk ledning efter höstens val. Kopplat till det har organisationen förändrats och rekryteringar till nyckelroller har gjorts under året. Ett arbete som kommer att fortsätta Jag vill tacka alla som bidragit till det fina resultat för 2014 som vi nu kan lägga till handlingarna. Vi ser med tillförsikt fram emot 2015 och de utmaningar och uppdrag som kommer med kommunalförbundet! Carina Färm VD Vafab Miljö AB

6 6 Marknad och kunder VafabMiljö har ett gott samarbete med Landrins Bil AB i Västerås sedan tio år. Jenny Thorell är kvalitets- och miljöansvarig på Landrins Bil. I VafabMiljös region bor det ca personer och det finns cirka företag som varje dag producerar avfall. För att tillgodose de behov av en hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering som finns i regionen har VafabMiljö tillgång till en mångfald av lösningar och möjligheter inom avfalls- och återvinningsområdet. Kommunerna och hushållen Genom de sex avfallsstationerna som tar emot kommunernas hushållsavfall har VafabMiljö en hög service i regionen jämfört med en situation där hela verksamheten skulle vara koncentrerad till en avfallsstation. Även Återbruken håller hög servicenivå genom att de finns nära hushållen. Att hålla en hög kvalitet på bioavfallet som sorteras ut i regionen är en viktig framtidsfråga för att öka biogasproduktionen och få ut biogödslet på jordbruksmark för ekologisk odling. VafabMiljö har därför ett aktivt kvalitetssäkringsarbete med två kvalitetssamordnare som arbetar med att bygga upp bra rutiner och samarbeten mellan hushållen, fastighetsägarna, kommunerna och VafabMiljö. Bland annat görs plockanalyser på bioavfall och restavfall i alla delägarkommuner regelbundet. Utifrån resultat har ett handlingsprogram gjorts med aktiviteter som syftar till att höja mängden utsorterat bioavfall och kvaliteten på det utsorterade avfallet. Regionens taxor under Sverigemedel Den årliga undersökningen om kommunala taxor som kallas Nils Holgersson undersökningen visar att medelvärdet på renhållningsavgifterna i regionen ligger under medelvärdet för Sverige. Undersökningen visar också att avgifterna i regionen under de senaste tio åren inte har ökat i samma utsträckning som i övriga landet. Information och kommunikation VafabMiljö har under 2014 arbetat vidare med informationssatsningar. Syftet med informationen är att öka intresset och kunskapen om sortering och återvinning i regionen. Tillsammans med delägarkommunerna ger VafabMiljö ut Soptips en gång om året till alla hushåll i regionen. I Soptips finns detaljerad information om sortering, miljönytta, avgifter och öppettider. Hushållen i regionen fick även avfallsmagasinet Cirkulera vid fyra tillfällen. Skolinformationsarbetet fortsatte och informatörerna träffade elever, vilket är en liten minskning sedan Besöken på hemsidan ökade med 13 procent under Intresset från kommuner i andra delar av Sverige och utomlands fortsatte att vara hög. Framför allt är det information om källsortering av bioavfall och studiebesök på biogasanläggningen som lockar. I samarbete med kommunerna togs drygt 780 personer emot på studiebesök (utom skolbesök) under 2014, vilket var något färre än föregående år. Marknad och Kommunikation har tillsammans genomfört ett antal informationsträffar med nya och befintliga kunder samt deltagit i 13 publika aktiviteter och mässor under Företag och verksamheter VafabMiljö strävar efter att utveckla sina tjänster och erbjudanden samt stärka relationerna med företag och verksamheter. En miljöriktig avfallshantering är idag uppbyggd kring samarbete, delaktighet och helhetsperspektiv. I det arbetet är det viktigt med en aktiv kommunikation och hög tillgänglighet, flexibla och kundanpassade lösningar samt god kvalitet och långsiktighet. De avfalls- och återvinningstjänster VafabMiljö erbjuder kommunerna, fastig hetsägarna, företag och andra verksamheter är bland annat: Helhetslösningar för företag Återvinningslösningar för hushåll Behandlingsmöjligheter Insamling och transport av avfall Försäljning av återvinningsmaterial Återbrukskort för småföretag Rådgivning och utbildning

7 7 Ökat intresse för återvinning Avfallshanteringen handlar om att förvandla avfall till råvaror som kan komma till nytta igen och vara bra för både miljön och ekonomin. Företagens intresse för helhetsavtal och miljöriktig avfallshantering fortsätter att öka samtidigt som konkurrensen gör att priserna pressas ner. Samhällets stora behov av behandling av förorenade jordar och deponeringsresurser för klass 1 och klass 2 kvarstår. Marknadens intresse för biologisk behandling av matavfall och annat organiskt avfall genom VafabMiljös rötningsanläggning ökar. För att öka möjligheten till omhändertagande av organiskt avfall är utveckling av teknik för förbehandling av emballerat avfall av stor betydelse. Konkurrenskraftiga lösningar Samarbetet och avtalen om miljöriktig avfallshantering med företagen och andra verksamheter i regionen särredovisas i VafabMiljös ekonomi. Enligt den särredovisningen ger den avreglerade och konkurrensutsatta delen av VafabMiljös verksamhet ett ekonomiskt överskott under Under året ökade antalet avtalskunder med 31 stycken. Det totala antalet avtal gällande helhetslösningar var 549 st. VafabMiljö hade 684 personkontakter på företag i form av besök ute hos kund eller besök av kund på någon av våra anläggningar. Arbetet har fortsatt med att få företag som använder Återbruken att betala för ett Återbrukskort. 103 nya avtal om Återbrukskort tecknades och det totala antalet Återbrukskunder uppgick vid årets slut till Ett kort för Farligt avfall togs fram för att kunna erbjuda mindre företag att lämna sitt Farliga avfall på Återbruket. Med inriktning på merförsäljning har VafabMiljö under 2014 tecknat ett återförsäljaravtal med SanSac. Vi kan med detta avtal sälja deras utrustning till våra kunder. Därmed ökar vi vår produktportfölj, som helhetsleverantör till våra kunder. Vi har också under året fortsatt att sälja in Flexisystemet för Farligt avfall. Flexisystemet passar både företag och i miljöbodar hos bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Mängden förorenad jord ökade något jämfört med Under 2014 tog VafabMiljö emot ca ton förorenade jordar. Industrins övriga farliga avfall har ökat med 9 procent 2014 jämfört med föregående år. Kundservice På Kundservice tas frågor emot från våra företagskunder. Det kan vara frågor om tömningar, farligt avfall, fakturor, priser, sortering med mera. Som en del i vårt kvalitetsarbete har tillgängligheten på kundtelefonen mätts. Kundservice har inte kunnat hålla den goda servicenivå som tidigare, då bytet till ett nytt kundsystem har påverkat det dagliga arbetet. Medelsvarstiden under 2014 är 62 sekunder, jämfört med 36 sekunder Totalt togs samtal emot under året. Avsättningsmarknaden För att kunna fortsätta utveckla lönsamma och miljöriktiga lösningar inom avfallsområdet letar VafabMiljö alltid bättre avsättning av de material och bränslen vi får in eller förädlar. Den stadiga nedgång av priset på blandskrot, som vi kunde märka under 2013, vände något uppåt 2014, och landade på en genomsnittlig nivå som föregående år. Även priset för wellpapp låg kvar på samma nivå, medan tidningspriset visade en uppgång på över 15 procent. Även priset på plast ökade med ca 8 procent jämfört med 2013, dock med vissa variationer mellan kvaliteterna. Under 2014 sjönk mängden av försålda material med ca 7 procent. Under året avvecklade vi också leveranser av bränslekross för att förbättra ekonomin i bränslehanteringen, men trots det ökade mängden sålda bränslen med ca 23 procent. FAKTA Nyckeltal Antal skolelever som fått information Antal hemsidesbesök Antal företagskontakter Antal avtal om helhetslösningar Antal Återbrukskort Antal Återbruksbesök (tusental) VafabMiljö har insamling av förpackningar och tidningar hos ca hushåll. Bengt Löfling tömmer miljöbodar varje dag.

8 8 8 Hållbar samhällsutveckling VafabMiljö träffade elever under Informatören Kaj Wallin lär barnen att sortera rätt. Grunden för VafabMiljös verksamhet är långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom miljö- och avfallsområdet. Det mest omdiskuterade miljöproblemet just nu är klimatförändringarna. Miljöproblemen är ofta globala och berör i allra högsta grad avfallshantering då god resurshushållning ökar förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. VafabMiljö arbetar för att öka återvinningen av material och energi, minska deponeringen samt avgifta kretsloppen genom att ta hand om farligt avfall på ett miljösäkert sätt. Förbättringar inom dessa områden ger positiva miljöeffekter. Framför allt går det åt mindre energi i samhället när avfallet återvinns. Att ta hand om farligt avfall är också en viktig miljöinsats då det kan göra stor skada om det hamnar på fel ställe. En fråga som diskuteras alltmer inom avfallsbranschen är att minska avfallet vilket bl a innebär återanvändning och att använda saker längre innan de slängs. Samhällets miljökrav och miljömål Både EU och Sverige skärper miljökraven och miljömålen inom avfallsområdet. I och med det har förbränningsanläggningar fått ökade krav. VafabMiljö ingår i handelsperioden för utsläppsrätter för fossilt koldioxid, som för 2014 uppgick till ton. En minskning med två ton från En ny förordning ställer högre krav på utsläpp. Den trädde i kraft 2013 och gäller från Miljöutvecklad samhällsservice För att nå samhällets miljömål utvecklas VafabMiljös verksamhet kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. De resurser VafabMiljö har byggt upp används inte enbart för att ta hand om hushållsavfall som ingår i det kommunala ansvaret. Även företag och andra verksamheter kan använda sig av dessa resurser eftersom de är en samhällsservice och en viktig del i regionens infrastruktur. Besök i förskola. Vafab- Miljö informerar om matavfall, hur det sorteras och att det blir biogas av det. Ny avfallsplan på gång Viktiga styrdokument för VafabMiljös miljöarbete är den regionala och de kommunala avfallsplanerna. I dessa planer lägger kommunerna och Vafab- Miljö fast hur avfallshanteringen ska utvecklas. Den senaste avfallsplanen omfattade perioden Projekt och aktiviteter som anges i planens handlingsprogram har i allt väsentligt genomförts. Framtagande av en ny regional avfallsplan har påbörjats.

9 9 Tillstånd enligt miljöbalken I maj 2013 meddelade Miljödomstolen tillstånd till fortsatt verksamhet vid Gryta avfallsanläggning. Nya verksamheter planeras såsom mekanisk/biologisk behandling av restavfall som följs av framställning av fordonsgas ur biogas. För verksamheten vid Sänkmossens avfallsanläggning i Fagersta erhölls ett nytt tillstånd i juni VafabMiljö har fått nytt tillstånd från länsstyrelsen om fortsatt verksamhet vid bolagets avfallsförbränningsanläggning i Köping från och med januari Under året har villkoren för sluttäckning och lakvattenhantering på Annelund ändrats. Intern miljökontroll VafabMiljö tar hand om det lakvatten som uppstår vid deponierna. Framför allt handlar det om att säkerställa att inga föroreningar från deponierna sprids i omgivningen. Egenkontroll sker med hjälp av provtagningspunkter i yt- och grundvattnet i omgivningen runt om deponierna. Som en miljöåtgärd samlas metangas upp från deponierna eftersom den gasen är en kraftig växthusgas. Den återvinns genom el- och fjärrvärmeproduktion. Verksamhetssystemet Verksamheten på VafabMiljös anläggningar påverkas av ett stort antal lagar och bestämmelser inom miljöområdet. För att säkra att lagar och andra krav uppfylls och för att få struktur i miljöarbetet, arbetar VafabMiljö sedan länge enligt miljöledningssystemet ISO Sedan 2013 är ledningssystemet även certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO Varje år görs en genomgång av Vafab- Miljös verksamhet för att identifiera var den största miljöpåverkan uppstår. De betydande miljöaspekterna ligger till grund för VafabMiljös verksamhetspolicy och mål. Ledningsarbetet följs upp via interna och externa revisioner samt via den avvikelserapportering som kommer från medarbetarna och personer utanför organisationen. De interna revisorerna har följt upp arbetet vid fyra tillfällen under året. Förstärkt infartskontroll Vid avfallsstationerna görs förstärkt infartskontroll med stickprov på inkommande lass. Det innebär noggrann kontroll av avfallets innehåll, främst för att finna eventuellt farligt avfall kontroller gjordes under För att förbättra trafikmiljön inom området på Gryta har det under året anlagts vägbulor, linjemålats med mera. Avfallet återvinns Den största andelen av de avfallsmängder som kommer in till VafabMiljös anläggningar bearbetas och behandlas för att sedan gå vidare till externa anläggningar för materialåtervinning eller energiåtervinning. En del avfall körs direkt till återvinningsföretag. Exempel är metallskrot samt wellpapp och kartong från Återbruken. Andra material som avsatts är exempelvis tidningar och kontorspapper. Av det farliga avfallet återvinns avfallsolja och bilbatterier. Avfall till förbränningsanläggningar VafabMiljö är beroende av externa förbränningsanläggningar för avsättning av brännbart avfall och avfallsbränslen. Mängden avfall till förbränningsanläggningar har minskat jämfört med föregående år. I mitten av året påbörjades leveranserna av avfallsbränsle till Mälarenergis nya panna 6. Ett avtal har tecknats med Mälarenergi om bränsleleveranser för säsongen 2014/15. Vid utgången av 2014 upphörde ett långt avtal med Vat- Under året deltog VafabMiljö i projektet Recykling, tillsammans med Mimer, där arbetslösa fick renovera gamla övergivna cyklar, som sedan ska hyras ut till studenter.

10 10 tenfall Värme Norden. I övrigt har avfallsbränsle levererats till Fortum Värmes anläggningar i Brista och i viss utsträckning även Högdalen. En stor del av avfallet har levererats till Värmevärdens anläggning i Avesta. Energiutvinning Mängden bioavfall/matavfall från hushåll och företag i regionen ökade något från ton 2013 till drygt Avfallet har behandlats i biogasanläggningen. Trä och brännbart grovavfall har behandlats genom förbränning med energiutvinning. VafabMiljö jobbar med att förbättra utsortering av olika bränslekvaliteter. Sorterad plast från Återbruken har varit svårt att materialåtervinna och går därför till förbränning. Totalt har ca ton skickats till förbränning. Materialåtervinning Materialåtervinningen har minskat något från ton 2013 till drygt ton Det är framför allt papper, tidningar, metallskrot och mjukplast som har materialåtervunnits. Utöver detta har wellpapp och kartong levererats direkt från Återbruket till IL Recykling. Metallskrot har levererats direkt till Stena Recykling. Trädgårdsavfall har komposterats. Jord och sten har använts som sluttäckningsmaterial på deponierna. Farligt avfall Hushållen lämnade in ca 25 kg farligt avfall per invånare, vilket är bland de största mängderna i Sverige. El-avfallet utgör mer än hälften av mängderna. Statistik från El-kretsen visar att hushållen är duktiga att sortera. I vår region ligger snittet på 17,3 kg per invånare. Norberg är bäst med hela 21,9 kg per person, tätt följt av Fagerstas 21,8 kg. Genomsnittet i riket ligger på 15,2 kg. Återanvändning VafabMiljö har på vissa Återbruk containrar för insamling av fungerande prylar i samarbete med olika frivilligorganisationer. I november under veckan Europa Minskar Avfallet anordnade VafabMiljö, tillsammans med kommunerna, information om återanvändning på Återbruken i Köping, Enköping, Sala och på Ängsgärdet i Västerås. Forskning och utveckling Det blir allt viktigare att ha god kännedom om kommande myndighets- och kundkrav inom miljöområdet så att beslut om investeringar och andra resursförstärkningar kan göras med god framförhållning. VafabMiljö utgår i detta arbete från den omvärldsbevakning som branschorganisationen Avfall Sverige arbetar med och det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i samarbete med universitet och högskolor, bl a Mälardalens högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Internationell verksamhet Under 2014 har VafabMiljö varit engagerade i projekt i Botswana. Med stöd av ICLD genomförs en förstudie rörande anläggande av en kombinerad omlastningsstation och Återbruk i Botswanas huvudstad Gaborone. ICLD har under året dessutom finansierat framtagandet av en ansökan om ett större pilotprojekt rörande källsortering av avfall i samma stad. Resultat för att minska VafabMiljös klimatpåverkan under 2014: Information i Soptips och Cirkulera till allmänheten 5 gånger. Illustration: Cecilia Kjellander ton Insamling av kläder på 7 Återbruk, föremål på 10 Återbruk, cyklar på 5 Återbruk. 5 publika aktiviteter kring återanvändning ton Energiåtervinning ton gick till förbränning ton organtiskt gick till rötning och kompostering

11 11 Under 2014 har VafabMiljö varit engagerade i projekt i Botswana. En förstudie genomförs rörande anläggande av bl a ett Återbruk i Botswanas huvudstad Gaborone. Forskning VafabMiljö medverkar till att stödja miljö - och energiteknisk forskning vid Mälardalens Högskola. Ett forskningsprojekt om avfallsbaserad kompost och biogödsel i spannmålsodling pågår sedan 1998 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet i Västmanland. Sedan 2013 pågår dessutom ett flerårigt forskningsprogram (Future Energy) vid Mälardalens Högskola. VafabMiljö deltar i programmet i projekt rörande produktion av biogas. I ett angränsande projekt, ALtox, studeras för närvarande förutsättningarna för användning av alger i vattenrening och biogasproduktion. Sedan hösten 2012 finansierar Vafab- Miljö en företagsdoktorand vid Umeå universitet, institutionen för kemi. Under tre års tid undersöks emissionsförhållanden vid förbränning av olika bränslefraktioner ur avfall. Under året genomfördes dessutom ett försök med högtryckspressning av bl a förpackat livsmedelsavfall med syfte att framställa ett högkvalitativt substrakt för framställning av biogas. Försöksverksamhet Under 2012 påbörjades ett storskaligt försök rörande fastighetsnära insamling av matoljor och matfett. Försöket utförs i samarbete med Mälarenergi och Mimer. Försöket utvärderades under Under 2013 startade ett projekt tillsammans med Mimer om hushållsnära insamling av smått el-avfall. Även detta avfall utvärderas under Mälarenergis nya panna 6. VafabMiljö har tecknat ett avtal med Mälarenergi om bränsleleveranser för säsongen 2014/15.

12 12 12 Medarbetare VafabMiljö har många rekryteringar framför sig.veronica Lurbe, kundsamordnare på VafabMiljö, är en av de som anställdes under året. De senaste årens klimatförändringar och de ökande avfallsmängderna visar tydligt på behoven av kompetens i hanterandet av de restprodukter vi lämnar efter oss i samhället. Detta ställer krav på VafabMiljös medarbetare och företaget. Verksamheten 2014 Under året har en organisationsförändring genomförts. Bland annat har enheten Personal blivit en egen avdelning, HR Human Resources. Det är en förändring som krävs för att utveckla kvaliteten i arbetet med företagets medarbetare. En ny avdelning, Process & Underhåll har bildats som ansvarar för gas- och vattenanläggningar samt fastighetsunderhåll. Det har även bildats en ny enhet, Transport Stab, som hanterar både hushålls- och verksamhetstransporter. Kunderna En av VafabMiljös målsättningar är att öka samverkan mellan avdelningar och enheter. Det har genomförts flera samverkansaktiviteter, vilka leder till större förståelse för flödet i processen; från mottagandet av avfall till förädling av produkter och tjänster till kunderna. Under året har 76 procent av VafabMiljös medarbetare haft någon form av kompetensutveckling genom t ex studiebesök, kurs eller deltagit i företagsövergripande projekt. Medarbetarna VafabMiljö har även genomfört en medarbetarundersökning som utgångspunkt för att utveckla verksamheten. Handlingsplaner har skapats och uppföljningar har gjorts på enhetsmöten och i arbetsplatssamverkan. I arbetsplatssamverkan hanteras även arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt och nära de aktuella verksamhetsdelarna. VafabMiljö har ett aktivt hälsoarbete. Sjukfrånvaron har minskat från 4,1 procent 2013 till 3,7 procent Anställda erbjuds en hälsoundersökning var tredje år. Under 2014 startades VafabMiljöklassikern med löpning och simning som kommer att fortsätta under 2015 med skidåkning och cykling. Det är även många som tränar regelbundet i vår egen träningslokal och flera utnyttjar möjligheten att få sitt träningskort hos extern arrangör sponsrat. Massage och trivselaktiviteter bidrar till välbefinnandet. Ekonomi personalekonomiskt perspektiv Att arbeta förebyggande med hälsa och friskvård, samt att ge medarbetare möjlighet att öka kompetensen inom sitt arbetsområde, är långsiktiga sätt att minska kostnader för olyckor och stressrelaterad sjukfrånvaro. VafabMiljö investerar hellre i friskvård än rehabilitering. Framtiden Under 2015 kommer alla chefer i Vafab- Miljö att genomgå chefsutveckling med avseende på gemensam kraftsamling för framtiden. Arbetet med samverkan mellan avdelningar och enheter kommer att fortsätta, liksom arbetet med kompetens- och processöversyn. Det är många medarbetare som går i pension under de närmaste åren, vilket gör att vi har många rekryteringar framför oss. VafabMiljö kommer även att fortsätta utveckla redan anställda med framtida verksamhetsutmaningar som drivkraft. Kartläggning av kritisk kompetens och framtida nyckelkompetensområden är pågående. Att möta våra kunder på ett kunnigt och professionellt sätt står högt i kurs. Mångfald och social kompetens i kombination med kunskap inom våra områden blir viktiga verksamhetskompetenser. FAKTA Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Sjukfrånvaro 2014 Total sjukfrånvarotid i % Totalt Kvinnor Män 29 år 1,1 0,5 1, år 3,3 3,4 3,2 >50 4,5 2,8 4,9 Totalt 3,7 3,0 4,0 Totalt ,1 2,4 4,7

13 13 13 Verksamheten 2014 Den insamlade mängden farligt avfall från hushållen minskade från ton till ton under Therese Nyberg, miljöassistent på Återbruket Ängsgärdet. Under 2014 ökade de totala avfallsmängderna i regionen. Den totala avfallsmängden som VafabMiljö tog emot på sina avfallsstationer uppgick till ca ton. Omkring ton var hushållsavfall, ca ton kom från Återbruket och ca ton var verksamhetsavfall. Insamling från hushåll Hushållsavfallet som VafabMiljö tar hand om kommer in via kommunernas insamling av restavfall och bioavfall. Restavfallet ökade något från till ton. Även bioavfallet ökade något från ton till drygt ton. Återbruken Till Återbruken, VafabMiljös återvinningscentraler, kan hushållen lämna grovavfall och farligt avfall. På Återbruken finns också insamling av tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar. VafabMiljö driver 18 stationära Återbruk och ett mobilt Återbruk som besöker tio tätorter i Enköping, Sala, Surahammar och Heby. Hushållsavfall kommer även in via Återbruken. Mängderna var ton. Återbruken hade drygt 1,8 miljoner besökare under 2014, vilket är i nivå med föregående år. Sorteringen på Återbruken gör att drygt 95 procent av avfallet kunde återvinnas. Antingen genom materialåtervinning eller genom förbränning med energiutvinning. Småföretag med Återbrukskort kan använda Återbruken för att lämna mindre mängder affärs- och industriavfall. Nytt under 2014 Under året genomfördes en kundenkät på Återbruken. Den visar att 92 procent tyckte det var lätt eller mycket lätt att lämna avfall på våra Återbruk. 97 procent tyckte att personalen var tillgänglig för frågor. Ett projekt för insamling av fallfrukt har genomförts på Återbruken. På Återbruket i Sala har markytan byggts ut och trafiksituation till och från Återbruket har förbättrats för att undvika olyckor. En ombyggnation av Farligt avfallmottagningen till så kallade FA-barer har skett på flera av våra Återbruk. Syftet är att förbättra och förenkla hanteringen av farligt avfall. Farligt avfall Den insamlade mängden farligt avfall, inklusive elavfall samt kyl- och frysskåp, var nära ton 2014 jämfört med ton under Samlaren är ett skåp där hushållen kan lämna mindre el-avfall, batterier och glödlampor. Samlaren finns idag i två butiker i Västerås. Bland Återbruken är det åter igen Återbruket-Enköping som samlade in mest farligt avfall, ton. Ser man till antalet invånare per kommun är det Norbergs kommun som samlar in mest, 22 kg per invånare. Hushållsentreprenader Delägarkommunerna upphandlar regelbundet tjänster för insamling av hushållsavfall. I Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar och Skinnskatteberg har VafabMiljö avtal om insamling och transport av hushållsavfall. verksamhetspolicy VafabMiljö bygger det långsiktigt hållbara samhället och en säker och trygg arbetsplats genom att: Vi arbetar med hushållning av resurser, genom effektiv material- och energiåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall. Vi är experter på det vi gör och hjälper våra kunder och uppdragsgivare att agera miljöriktigt. Vi är en pålitlig samarbetspartner som vet vad våra kunder behöver, levererar rätt kvalitet och alltid lever upp till lagar och andra krav. Vi strävar alltid efter förbättring av våra arbetssätt så att de blir säkra och effektiva. Vi är öppna för nya idéer och engagerar oss för att hitta de bästa lösningarna. Vi bryr oss om varandra och samarbetar för att förebygga risker, föroreningar, olyckor och andra fel

14 14 Infartskontrollen har förstärkts vid avfallsstationerna. Under 2014 gjordes 492 stickprovskontroller på Gryta. Hushållsnära insamling VafabMiljö jobbar med hushållsnära insamling av förpackningar hos omkring hushåll i regionen. Ett exempel är VafabMiljös uppdrag att hämta förpackningar i Mimers ca 240 miljöbodar i Västerås och Salabostäder i Sala. Även tilläggstjänster som t ex städning och kärltvätt ingår i uppdraget. Insamling från verksamheter VafabMiljö arbetar även med insamling av industri- och affärsavfall. Uppdragen genomförs med egna resurser och även i samarbete med andra åkerier. Vafab- Miljö har containrar, lyftdumper och komprimatorer som hyrs ut till kunder. Insamling och transport från verksamheter sker både i egen regi och med hjälp av entreprenörer. Insamlade mängder farligt avfall VafabMiljö samlar in farligt avfall från industrier och företag, med hjälp av externa transportörer. Mängden avfall från industrin är något större än föregående år, ton exklusive jordar. Mängderna förorenade jordar som togs emot ökade till ton. Västerås dominerar fortfarande bland de stora byggprojekt där marken varit förorenad. Den förorenade jorden grävs upp och skickas till behandling. Övriga transporter Transporterna mellan de egna anläggningarna och till externa anläggningar genomförs med både interna och externa resurser. Återvinning och behandling De senaste åren har kraven på avfallsbehandlingen ökat. Deponierna ska uppfylla allt strängare miljökrav både när de är aktiva och då de ska avslutas. Även miljökraven på förbränningsanläggningarna har ökat. Detta innebär mer omfattande miljökontroller, att vissa avfallsslag inte får deponeras och att rökgasreningen på förbränningsanläggningarna blivit mer avancerad. Återbruken,totalt ton Farligt avfall totalt, ton Farligt avfall hushåll, ton Stapel Återbruk Stapel FAtotal Stapel FAhushåll

15 15 Sorteringsanläggningen på Gryta i Västerås. Här balas olika pappersslag, mjuk- och hårdplast. För VafabMiljö har denna förändring haft stor betydelse för både verksamheten och ekonomin eftersom miljökraven gör behandlingsverksamheten mer komplicerad och dyrare. För att nå miljömålen och klara miljökraven utvecklas behandlingsverksamheten kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. Inriktningen är att öka materialåtervinningen och att minska förbränningen och deponeringen. Sorteringsanläggningen I sorteringsanläggningen på Gryta finns en balpress som kan ta emot olika pappersslag samt mjuk- och hårdplast. I anläggningen har papper, tidningar, wellpapp och mjukplast balats. Arbete med förbättringar kring logistik och arbetsmiljö i sorteringsanläggningen har fortsatt under året, bland annat har en ramp med fast stege installerats och transportbandet till balpressen har byggts om. Deponering och sluttäckning Deponin på Gryta är anpassad till de nya EU-kraven på deponering och ersätter de gamla deponierna i Enköping, Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Under 2014 deponerades ton på den nya klass 2-deponin, vilket är en minskning med ton. På samtliga avfallsstationer finns det omlastnings- och sorteringsmöjligheter. Under 2014 har inga sluttäckningar gjorts på Gryta. Däremot har arbete genomförts för att klarlägga strategin för den fortsatta utbyggnaden av deponierna. Nya deponiytor för Farligt avfall och Icke Farligt avfall bör anläggas så att de är i drift Sluttäckningsarbeten vid Sänkmossens avfallsstation i Fagersta har påbörjats. Anläggningen är ett referensobjekt eftersom det är den första anläggningen där VafabMiljö använder ett syntetiskt geomembran som tätskikt. På Isätra i Sala har förberedelser gjorts för sluttäckning genom påläggning Återvinning, ton material- och energiutvinning Avfallsstationerna, ton avfall som hanterats på avfallsstationerna återvinning hopsla

16 16 I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tog man 2014 emot ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvärmenätet var MWh. Här jobbar Peter Söderberg med att styra avfallet till förbränningen. av täckmaterial för att få en bättre vattenavrinning. Sluthöjden för deponin har höjts med åtta meter till +80 meter. På Annelund i Enköping har en entreprenör handlats upp för att terrassera klart etapp 2 och påföra ett syntetiskt geomembran som tätskikt. Arbetena ska vara färdigställda till halvårsskiftet Totalt har ton massor använts i olika sluttäckningsarbeten och konstruktioner. Dispenser Eftersom det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall har Vafab- Miljö sökt dispens för 300 ton brännbart och 900 ton organiskt avfall som man räknat med att inte kunna återvinna på grund av begränsade möjligheter till avsättning. Dispenserna har inte behövt utnyttjas helt; 175 ton brännbart avfall och 587 ton organiskt avfall har lagts på deponi. När det gäller dispens för organiskt avfall avses visst organiskt slam och andra specialavfall samt som säkerhet vid driftavbrott på behandlingsanläggningar etc. Gasutvinning På Sänkmossen har kontroller gjorts under året för att se om det finns gas. Gas har funnits i de brunnar som installerats där. På Isätra har nya provborrningar gjorts som visar att det finns gas. Under sommaren har 21 stycken nya brunnar tryckts ner i deponin. Provpumpning har genomförts under hösten 2014 och beräknas bli klar i början av Utifrån provpumpningens resultat kommer det under 2015 tas beslut om ett nytt gasutvinningssystem ska anläggas. Ett projekt, som delfinansierats via det statliga klimatinvesteringsprogrammet KLIMP, har pågått för att modernisera gasutvinningssystemet på Gryta. En ombyggnation har gjorts för att förnya uttagssystemet och automatisera styrningen av de enskilda brunnarna. Målet var att få ut mer gas samt minska utsläppen. Systemet togs i drift under Under 2014 var gasutvinningen lägre än Det beror främst på stora driftstörningar. Under slutet av året har gasen enbart facklats p g a installation av nya pannor.insamling av metangas i de gamla deponierna har även gjorts på Annelund Den totala energiutvinningen 2014 var MWh. Energiproduktion I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tas avfall emot för förbränning med energiutvinning. Anläggningen har tagit emot ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvär- I december 2014 installerades två nya gaspannor på Gryta i Västerås.

17 17 På Gryta avfallsstation har Vafab- Miljö provat teknik med mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. menätet har varit MWh. En investering har skett under året där man har bytt ut tubsystemet i avfallspannan. Biologisk behandling I Fagersta, Sala och Västerås finns resurser för biologisk behandling. En utsorterad organisk fraktion ur restavfall, trädgårdsavfall från bland annat Återbruken samt slam från avloppsreningsverk komposteras på anläggningen i Sala. Tekniken bygger på en forcerad kompostering i boxar med tak av GoreTex-duk. Totalt har omkring ton organiskt avfall gått till biologisk behandling Mekanisk och biologisk behandling VafabMiljö har provat teknik med Mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. Tekniken syftar till att framställa en högkvalitativ bränslefraktion som kan eldas i andra anläggningar än traditionella avfallsförbränningsanläggningar. Det kvarstår en organisk restfraktion som efter stabilisering kan utnyttjas vid sluttäckning av avfallsupplag. Vid stabilisering av den organiska restfraktionen genom torrötning kan biogas utvinnas för framställning av fordonsbränsle. Avvattningsanläggning Under våren/sommaren 2014 byggdes en ny avvattningsanläggning på Gryta. Anläggningen består av en ficka där materialet tas emot. Materialet pumpas sedan till en geotub för avvattning. Vattnet från geotuberna leds till en ultrafilteranläggning för vidare behandling. Under hösten har provdrift av anläggningen utförts. Det har testats vilka material som kan behandlas i anläggningen. Avvattningsanläggningen på Gryta byggdes under våren/sommaren Anläggningen består av en ficka där materialet tas emot.

18 18 I biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås framställdes under ,8 miljoner m³ fordonsgas och ton biogödsel.

19 19 Göran Blom övervakar processen i biogasanläggningen på Gryta. Växtkraft Bioavfall/matavfall har behandlats av Svensk Växtkraft. Växtkraftanläggningen är en biogasanläggning för hushållens bioavfall och vallgrödor från lantbrukare. Anläggningen har varit i full drift under året och har producerat biogas och biogödsel. Under 2014 behandlades drygt ton bioavfall, fettavskiljarslam och vallgröda. Av detta framställdes 1,8 miljoner m³ fordonsgas och ton biogödsel. I regionen finns 130 bussar, omkring 15 sopbilar och flera hundra arbetsfordon och personbilar som drivs av biogas. Växtkraft äger fem publika tankstationer. Den totala gasförsäljningen inklusive gas till bussar har ökat med 21 procent jämfört med Efterfrågan på gas är större än tillgången vilket under 2014 lett till att en del naturgas av fossilt ursprung, ca 43 procent har blandats in i biogasen på årsbasis. Det är främst under vardagar som den egna gasen inte räckt till. Förutom biogas framställs även biogödsel av rötresten. Biogödslet används av lantbrukare som certifierad gödning på åkrar. Viktiga händelser under året Bland större händelser i bolagets verksamhet under året kan nämnas: En publik tankstation och en anläggning för fyllning av mobila gasflak vid Returvägen i Västerås har tagits i drift under våren. Swedish Biogas International har under hösten påbörjat leveranser av biogas till Växtkraft från den nybyggda produktionsanläggningen för biogas. Svensk Växtkraft AB har under hösten fusionerats med VafabMiljö AB. I början av året infördes också ett nytt egenutvecklat tankningssystem för Västmanlands Lokaltrafiks bussflotta i Västerås, som möjliggör individuell uppföljning av varje biogasbuss. Personal Under året har två drifttekniker anställts och antalet personer för drift av anläggningarna var 12 vid utgången av året. Samtliga var män. I april 2014 invigdes Västerås tredje biogasmack på Tunbytorp av VafabMiljös dåvarande styrelseordförande Andreas Porswald.

20 Gryta avfallsstation tar emot förorenade jordar. Under 2014 hanterades ton metallförorenad jord och ca ton oljeförorenad jord. Behandling av farligt avfall VafabMiljö har avtal med anläggningar som kan ta hand om farligt avfall. Det finns också egna behandlingsresurser för farligt avfall på Gryta avfallsstation. Bland annat ett mellanlager, en oljestation och en klass1-deponi. Slam från oljestationen och oljeförorenade jordar komposteras på Gryta. Avfallsstationerna i regionen har tagit emot styckegods t ex färgavfall, spilloljor, förorenad jord, kyl- och frysskåp, elektronik och tryckimpregnerat trä. Oljestation För att ta hand om oljehaltigt vatten finns det en oljestation på Gryta avfallsstation. Oljan återvinns och det utgående vattnet renas. Avfallsolja Avfallsolja tas emot och mellanlagras i tankar. Oljan kvalitetssäkras innan den skickas till återvinning. Klass 1 deponi På Gryta avfallsstation finns en klass 1-deponi för farligt avfall, såsom förorenade massor. Kompostering Kompostplattan på Gryta avfallsstation har utnyttjats för behandling av finsediment och grovsediment från oljestationen. Kompostering av oljeförorenad jord drivs i samarbete med entreprenör. Oljeförorenad och metallförorenad jord Under 2014 hanterades ton metallförorenad jord och cirka ton oljeförorenad jord. Övriga förorenade massor Förorenade massor har tagits emot och behandlats. Under 2014 togs ton emot på anläggningen. Säkerhetsrådgivning VafabMiljös säkerhetsrådgivare har kontakt med företagskunder för att informera om rätt hantering av farligt gods. Deponerade mängder , ton Klass 2 deponi Farligt avfall , ton FA olja, övrigt Västerås/aska Västerås Metallförorenad jord Norsa Norsa Enköping Enköping Fagersta Sala Sala Skinnskatteberg Övrigt farligt avfall (röd linje) Oljeförorenad jord (gul linje) Oljehaltigt avfall (blå linje)

Statistik Ett komplement till årsredovisningen

Statistik Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Som ett komplement till årsredovisningen finns denna sammanställning av statistik. Vissa tabeller som finns i årsredovisningen finns här

Läs mer

1983-2013 Årsredovisning 2013

1983-2013 Årsredovisning 2013 1983-2013 Årsredovisning 2013 2 = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla Fagersta Skinnskatteberg Surahammar Sala Heby Hallstahammar Västerås Enköping Köping Arboga Kungsör Innehåll 3 Det här är VafabMiljö

Läs mer

Avfallsplan 2009-2012. Kortversion

Avfallsplan 2009-2012. Kortversion Avfallsplan 2009-2012 Kortversion 2 Avfallsplanering I svensk miljölagstiftning krävs att varje kommun har en avfallsplan. Planen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning!

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Anna Kejler, Projektledare E-post: anna.kejler@fa21.se Tel: 0730-60 44 77 www.fa21.se Rena Västmanland Förbundet Agenda 21 Ideell förening som arbetar för

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Årsredovisning VafabMiljö Kommunalförbund

Årsredovisning VafabMiljö Kommunalförbund Årsredovisning 2016 VafabMiljö Kommunalförbund 2 Innehåll 24 25 VAFABMILJÖ 3 Det här är VafabMiljö 4 Vd har ordet OMVÄRLD OCH INTRESSENTER 14 19 7 Marknad och kunder EKOLOGISK HÅLLBARHET 11 Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 2 Anläggningar

Bilaga 2 Anläggningar Bilaga 2 Anläggningar 1 1 INLEDNING I det följande beskrivs översiktligt de anläggningar som nyttjas för hantering av avfall från Sigtuna kommun. Omlastning och av hushållsavfall sker vid Brista deponi.

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare 1 Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare ÅI tillstyrker förslaget att verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall, dvs definitionen av

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Avfallsplan 2009-2012. Bilaga 2 Avfallshantering i VafabMiljö-området idag

Avfallsplan 2009-2012. Bilaga 2 Avfallshantering i VafabMiljö-området idag Avfallsplan 2009-2012 Bilaga 2 Avfallshantering i VafabMiljö-området idag Innehåll 1 Inledning 5 2 Avfallsmängder i regionen 2006 7 2.1 Utveckling av avfallsmängder 1991-2006... 8 3 Avfall under kommunalt

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

Lokala miljömål för Älmhults kommun

Lokala miljömål för Älmhults kommun Lokala miljömål för Älmhults kommun Bilaga 6 1. Inledning... 2 2. Vision... 2 3. Översiktsplan... 3 4. Åtgärdsprogram för Älmhults kommun... 4 5. Regional klimat- och energistrategi 2009 för Kronobergs

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

3 Om regionen Befolkning Näringsliv och arbetsmarknad... 19

3 Om regionen Befolkning Näringsliv och arbetsmarknad... 19 Innehåll Sammanfattning 7 Tidigare regional planering... 7 Avfallshantering i regionen idag... 8 Avfallsmängder... 8 Hushållsavfall... 8 Bioavfall... 8 Restavfall... 8 Återbruken... 9 Producentansvar...

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Välkommen till Hovgården!

Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! 12 kilometer nordost om Uppsala ligger Uppsala Vattens avfallsanläggning Hovgården. Hit kommer varje år omkring 250 000 ton avfall. Det motsvarar flera

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Uppföljning av Avfallsplan 2000

Uppföljning av Avfallsplan 2000 Uppföljning av Avfallsplan 2000 Bilaga 1 1. Sammanfattning... 1 2. Avfallshanteringen för år 2000 och framåt... 1 3. Handlingsprogram... 2 4. Åtgärdsförslag... 2 1. Sammanfattning I Älmhults kommun föregående

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall Checklista för bättre sortering av hushållsavfall hyresrätter, bostadsrätter och samfälligheter samarbete med ii samarbete med din din kommun kommun 1 Så här använder du checklistan Med hjälp av den här

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Avdelningen för Miljöstrategisk analys fms Institutionen för Samhällsplanering och miljö Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad KTH Delprojekt

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Fakta. Affärsområde Produktion - Avfalls- och Fjärrvärmeproduktion. Affärsområde Support - Service och underhåll av anläggningar

Fakta. Affärsområde Produktion - Avfalls- och Fjärrvärmeproduktion. Affärsområde Support - Service och underhåll av anläggningar Gunilla Holmberg VD Hässleholms kommun Fakta Affärsområde Produktion - Avfalls- och Fjärrvärmeproduktion Affärsområde Support - Service och underhåll av anläggningar Omsättning 280 miljoner SEK 70 anställda

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 Reviderad 2014 En

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall Thomas Rihm EU Strategi skall säkerställa att det nedbrytbara kommunala avfall som går till deponier senast 2016 skall ha nedbringats

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 Förord I denna rapport presenteras resultatet av en jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

AVFALLSPLANERING 2006

AVFALLSPLANERING 2006 AVFALLSPLANERING 2006 Del 3 Avfallsplan Miljöbedömning Slutligt förslag 2007-05-30 för utställning Antagen av kommunfullmäktige i Ulricehamn 2007-10-22, 140 Avfallsplanering 2006 redovisas i 4 delar. Del

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Anläggningar för avfallshantering A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Anläggningar för avfallshantering A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Anläggningar för avfallshantering A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll Bakgrund och analys 3 Anläggningar för insamling, sortering,

Läs mer

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-03-08 2012-006342- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Mark- och miljödomstolen mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer