FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg Surahammar 12 Medarbetarna 13 Verksamheten 2014 Hallstahammar Västerås Enköping 22 Förvaltningsberättelse Köping 25 Resultaträkning Arboga Kungsör 26 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 29 Noter 34 Revisionsberättelse FAKTA FAKTA Kommunernas ägarandel, procent Kommun Andel % Arboga 4,53 Enköping 12,75 Fagersta 4,14 Hallstahammar 5,04 Heby 4,60 Kungsör 2,76 Köping 8,24 Norberg 1,99 Sala 7,29 Skinnskatteberg 1,63 Surahammar 3,42 Västerås 43,60 Nyckeltal Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Nettoomsättning, Mkr Årets resultat efter finansiella poster, Mkr 6,7-3,0 Investeringar, Mkr Soliditet, procent 15,2 15,1 Personalkostnader, Mkr

3 3 Det här är VafabMiljö VafabMiljös 18 Återbruk hade drygt 1,8 miljoner besökare år Emil Sjöberg arbetar på Återbruket Köping. Vafab Miljö AB ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommuner och arbetar med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar avfallshantering. De viktigaste framgångsfaktorerna för arbetet har grupperats inom de fem huvudområdena kunden, medarbetaren, produktion och processer, samhällsansvar och ekonomi. Ägarkommunerna Ägarkommunerna har genom ett ägaravtal överlåtit en del av sitt renhållningsansvar till VafabMiljö. VafabMiljö driver regionens Återbruk samt behandlar det hushållsavfall som kommunerna samlar in. Kommunerna har ett grundläggande ansvar att enligt Miljöbalken utöva t ex tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, besluta om taxor och avgifter samt administrera abonnentregister. Kommunerna är även beställare alternativt utförare av insamling och transport av hushållsavfallet. avfall. VafabMiljö hjälper ägarkommunerna med konsulttjänster genom t ex utredningar, information och administration. Hållbar resurshantering VafabMiljö har resurser för miljöriktig avfallshantering i form av sortering, omlastning, biologisk behandling, förbränning och deponering av avfall. I regionen har VafabMiljö sex avfallsstationer och 18 Återbruk. VafabMiljö arbetar med att avsätta material för återvinning och att producera avfallsbränslen. I Västerås finns resurser för att ta hand om farligt avfall. VafabMiljö har den 20 oktober fusionerat det helägda dotterbolaget Svensk Växtkraft AB, som driver en rötningsanläggning för bioavfall och vallgrödor på Gryta avfallsstation. Organisation 2014 Kostnader och avgifter För hushållsavfallet betalar kommunerna en grundavgift per invånare och rörliga avgifter per ton för olika material. I grundavgiften ingår bland annat fasta kostnader för att omhänderta och bearbeta avfall. De rörliga avgifterna innehåller en mottagningsavgift och en återbruksavgift och finansierar externa behandlingskostnader. Styrelse VD Carina Färm Verksamhet under konkurrens VafabMiljö har även verksamhet inom konkurrensutsatta delar av avfallshanteringen. T ex flera entreprenader för insamling av hushållsavfall samt insamling och behandling av verksamheters Insamling & transport Sanna Strömstedt Produktion Tomas Larsson VD-stab Process & underhåll Pernilla Widén HR Caroline Widevång Energiåtervinning Ronny Moberg Teknik & miljö Per-Erik Persson Support Mikael Helmin Transport Stab Peter Rados Bränsle Micael Carlberg Teknik Per-Erik Persson Ekonomi Helena Pettersson Transport Hushåll Kent Enarsson Återvinningsmaterial Micael Carlberg Miljö Sara Stenberg IT Maria Kolli Transport Per-Erik Johansson Farligt avfall Anders Hesselgren Kommunikation Annika Westerberg

4 4 VD har ordet Carina Färm, VD

5 5 När jag nu sammanfattar det gångna året kan jag konstatera att 2014 har präglats av bildandet av VafabMiljö kommunalförbund. Vi har bland annat förberett oss för att ta över renhållningsansvaret från Heby kommun samt insamlingsansvaret för hushållsavfall i flera av våra ägarkommuner. Då beslut från Enköping dröjde fick vi under hösten hantera den situation som uppkom genom att istället planera för att bilda ett kommunalförbund med 11 kommuner. Höstens politiska val gjorde att flera av våra ägarkommuner fick ändrade politiska förhållanden i sina styrande församlingar, däribland Enköping. Detta har inneburit att vi nu i början av 2015 glädjande nog kan konstatera att samtliga 12 kommuner beslutat att ingå i kommunalförbundet. Intäkter och kostnader Det ekonomiska resultatet är mycket positivt (8,7 mkr) vilket främst beror på att vi tagit emot stora mängder förorenade jordar från anläggningsarbeten i regionen och som resulterat i höga intäkter. Kostnader för transporter av avfallsbränslen har varit lägre tack vare samarbetet med Mälarenergi i Västerås, men vi har också haft lägre kostnader för krossning och behandling av restavfallet. Samarbetet med Mälarenergi VafabMiljö arbetar i första hand för att avfallet ska återanvändas och att materialen återvinns i så stor utsträckning som möjligt. Men för den del som blir kvar och som går till energiutvinning har vi under 2014 påbörjat ett samarbete med Mälarenergi för leverans till deras nya förbränningsanläggning. Det innebär mycket kortare transporter för avfallet än att leverera till anläggningar i t ex Uppsala och Stockholm som vi gjort hittills, vilket är mycket positivt både för miljön och för ekonomin. Fortsatt satsning på biogas VafabMiljös dotterbolag, Svensk Växtkraft, som sedan hösten 2012 ägts av VafabMiljö till 100 procent fusionerades i oktober 2014 in i VafabMiljö. I samband med detta registrerades Svensk Växtkraft och dess logotype som en bifirma till VafabMiljö för att ha möjlighet att bibehålla det inarbetade varumärket. Utbyggnaden av biogasmackar fortsätter i VafabMiljö-regionen. Den 19 mars invigde vi en tredje publik biogasmack i Västerås, och under 2014 påbörjades även planeringen av att bygga en biogasmack i Fagersta som ska stå klar under För att klara av leveransen av biogas har vi under 2014 kunnat påbörja samarbetet med SBI, Swedish Biogas International, som startat produktion av biogas från svingödsel och gröda i en nybyggd anläggning på Gryta. Ett viktigt samarbete för att minska beroendet av fossila fordonsbränslen. Att bygga det hållbara samhället Den stora utmaningen att bygga det hållbara samhället står ständigt i fokus för VafabMiljö. Vi har under året arbetat på många sätt för att bidra till en hållbar utveckling. Väldigt mycket av detta handlar om att informera och medvetandegöra så många som möjligt som bor och verkar i vår region. Den stora insatsen är förstås att minska sitt eget bidrag till avfallet, och där det uppstår sortera! Ett viktigt arbete är information till de närmare skolungdomar som vi träffat under året och alla de studiebesök som vi tar emot på våra anläggningar. Vi har även infört en bilpool och en personalbilsförmån som medfört att samtliga tjänsteresor nu kan köras med biogasbilar. Minska avfallet - en viktig framtidsfråga Vi ser från statistiken att den totala avfallsmängden har ökat jämfört med före gående år. Ett avgörande sätt att minska avfallsmängderna är förstås att återanvända saker. Det finns många engagerade organisationer runt om i VafabMiljö-regionen som jobbar med det, och vi samarbetar med flera av dem. Vår senaste attitydundersökning visar att ca hälften av de som tillfrågades är villiga att skänka saker, kläder och möbler som går till återanvändning. Däremot är det bara ca 20 procent som köper secondhand. Detta är en attityd som behöver förändras för att komma längre med bygget av det hållbara samhället. Ser fram emot har varit ett år där vi förberett oss inför kommunalförbundet, och som också gett oss en ny politisk ledning efter höstens val. Kopplat till det har organisationen förändrats och rekryteringar till nyckelroller har gjorts under året. Ett arbete som kommer att fortsätta Jag vill tacka alla som bidragit till det fina resultat för 2014 som vi nu kan lägga till handlingarna. Vi ser med tillförsikt fram emot 2015 och de utmaningar och uppdrag som kommer med kommunalförbundet! Carina Färm VD Vafab Miljö AB

6 6 Marknad och kunder VafabMiljö har ett gott samarbete med Landrins Bil AB i Västerås sedan tio år. Jenny Thorell är kvalitets- och miljöansvarig på Landrins Bil. I VafabMiljös region bor det ca personer och det finns cirka företag som varje dag producerar avfall. För att tillgodose de behov av en hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering som finns i regionen har VafabMiljö tillgång till en mångfald av lösningar och möjligheter inom avfalls- och återvinningsområdet. Kommunerna och hushållen Genom de sex avfallsstationerna som tar emot kommunernas hushållsavfall har VafabMiljö en hög service i regionen jämfört med en situation där hela verksamheten skulle vara koncentrerad till en avfallsstation. Även Återbruken håller hög servicenivå genom att de finns nära hushållen. Att hålla en hög kvalitet på bioavfallet som sorteras ut i regionen är en viktig framtidsfråga för att öka biogasproduktionen och få ut biogödslet på jordbruksmark för ekologisk odling. VafabMiljö har därför ett aktivt kvalitetssäkringsarbete med två kvalitetssamordnare som arbetar med att bygga upp bra rutiner och samarbeten mellan hushållen, fastighetsägarna, kommunerna och VafabMiljö. Bland annat görs plockanalyser på bioavfall och restavfall i alla delägarkommuner regelbundet. Utifrån resultat har ett handlingsprogram gjorts med aktiviteter som syftar till att höja mängden utsorterat bioavfall och kvaliteten på det utsorterade avfallet. Regionens taxor under Sverigemedel Den årliga undersökningen om kommunala taxor som kallas Nils Holgersson undersökningen visar att medelvärdet på renhållningsavgifterna i regionen ligger under medelvärdet för Sverige. Undersökningen visar också att avgifterna i regionen under de senaste tio åren inte har ökat i samma utsträckning som i övriga landet. Information och kommunikation VafabMiljö har under 2014 arbetat vidare med informationssatsningar. Syftet med informationen är att öka intresset och kunskapen om sortering och återvinning i regionen. Tillsammans med delägarkommunerna ger VafabMiljö ut Soptips en gång om året till alla hushåll i regionen. I Soptips finns detaljerad information om sortering, miljönytta, avgifter och öppettider. Hushållen i regionen fick även avfallsmagasinet Cirkulera vid fyra tillfällen. Skolinformationsarbetet fortsatte och informatörerna träffade elever, vilket är en liten minskning sedan Besöken på hemsidan ökade med 13 procent under Intresset från kommuner i andra delar av Sverige och utomlands fortsatte att vara hög. Framför allt är det information om källsortering av bioavfall och studiebesök på biogasanläggningen som lockar. I samarbete med kommunerna togs drygt 780 personer emot på studiebesök (utom skolbesök) under 2014, vilket var något färre än föregående år. Marknad och Kommunikation har tillsammans genomfört ett antal informationsträffar med nya och befintliga kunder samt deltagit i 13 publika aktiviteter och mässor under Företag och verksamheter VafabMiljö strävar efter att utveckla sina tjänster och erbjudanden samt stärka relationerna med företag och verksamheter. En miljöriktig avfallshantering är idag uppbyggd kring samarbete, delaktighet och helhetsperspektiv. I det arbetet är det viktigt med en aktiv kommunikation och hög tillgänglighet, flexibla och kundanpassade lösningar samt god kvalitet och långsiktighet. De avfalls- och återvinningstjänster VafabMiljö erbjuder kommunerna, fastig hetsägarna, företag och andra verksamheter är bland annat: Helhetslösningar för företag Återvinningslösningar för hushåll Behandlingsmöjligheter Insamling och transport av avfall Försäljning av återvinningsmaterial Återbrukskort för småföretag Rådgivning och utbildning

7 7 Ökat intresse för återvinning Avfallshanteringen handlar om att förvandla avfall till råvaror som kan komma till nytta igen och vara bra för både miljön och ekonomin. Företagens intresse för helhetsavtal och miljöriktig avfallshantering fortsätter att öka samtidigt som konkurrensen gör att priserna pressas ner. Samhällets stora behov av behandling av förorenade jordar och deponeringsresurser för klass 1 och klass 2 kvarstår. Marknadens intresse för biologisk behandling av matavfall och annat organiskt avfall genom VafabMiljös rötningsanläggning ökar. För att öka möjligheten till omhändertagande av organiskt avfall är utveckling av teknik för förbehandling av emballerat avfall av stor betydelse. Konkurrenskraftiga lösningar Samarbetet och avtalen om miljöriktig avfallshantering med företagen och andra verksamheter i regionen särredovisas i VafabMiljös ekonomi. Enligt den särredovisningen ger den avreglerade och konkurrensutsatta delen av VafabMiljös verksamhet ett ekonomiskt överskott under Under året ökade antalet avtalskunder med 31 stycken. Det totala antalet avtal gällande helhetslösningar var 549 st. VafabMiljö hade 684 personkontakter på företag i form av besök ute hos kund eller besök av kund på någon av våra anläggningar. Arbetet har fortsatt med att få företag som använder Återbruken att betala för ett Återbrukskort. 103 nya avtal om Återbrukskort tecknades och det totala antalet Återbrukskunder uppgick vid årets slut till Ett kort för Farligt avfall togs fram för att kunna erbjuda mindre företag att lämna sitt Farliga avfall på Återbruket. Med inriktning på merförsäljning har VafabMiljö under 2014 tecknat ett återförsäljaravtal med SanSac. Vi kan med detta avtal sälja deras utrustning till våra kunder. Därmed ökar vi vår produktportfölj, som helhetsleverantör till våra kunder. Vi har också under året fortsatt att sälja in Flexisystemet för Farligt avfall. Flexisystemet passar både företag och i miljöbodar hos bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Mängden förorenad jord ökade något jämfört med Under 2014 tog VafabMiljö emot ca ton förorenade jordar. Industrins övriga farliga avfall har ökat med 9 procent 2014 jämfört med föregående år. Kundservice På Kundservice tas frågor emot från våra företagskunder. Det kan vara frågor om tömningar, farligt avfall, fakturor, priser, sortering med mera. Som en del i vårt kvalitetsarbete har tillgängligheten på kundtelefonen mätts. Kundservice har inte kunnat hålla den goda servicenivå som tidigare, då bytet till ett nytt kundsystem har påverkat det dagliga arbetet. Medelsvarstiden under 2014 är 62 sekunder, jämfört med 36 sekunder Totalt togs samtal emot under året. Avsättningsmarknaden För att kunna fortsätta utveckla lönsamma och miljöriktiga lösningar inom avfallsområdet letar VafabMiljö alltid bättre avsättning av de material och bränslen vi får in eller förädlar. Den stadiga nedgång av priset på blandskrot, som vi kunde märka under 2013, vände något uppåt 2014, och landade på en genomsnittlig nivå som föregående år. Även priset för wellpapp låg kvar på samma nivå, medan tidningspriset visade en uppgång på över 15 procent. Även priset på plast ökade med ca 8 procent jämfört med 2013, dock med vissa variationer mellan kvaliteterna. Under 2014 sjönk mängden av försålda material med ca 7 procent. Under året avvecklade vi också leveranser av bränslekross för att förbättra ekonomin i bränslehanteringen, men trots det ökade mängden sålda bränslen med ca 23 procent. FAKTA Nyckeltal Antal skolelever som fått information Antal hemsidesbesök Antal företagskontakter Antal avtal om helhetslösningar Antal Återbrukskort Antal Återbruksbesök (tusental) VafabMiljö har insamling av förpackningar och tidningar hos ca hushåll. Bengt Löfling tömmer miljöbodar varje dag.

8 8 8 Hållbar samhällsutveckling VafabMiljö träffade elever under Informatören Kaj Wallin lär barnen att sortera rätt. Grunden för VafabMiljös verksamhet är långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom miljö- och avfallsområdet. Det mest omdiskuterade miljöproblemet just nu är klimatförändringarna. Miljöproblemen är ofta globala och berör i allra högsta grad avfallshantering då god resurshushållning ökar förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. VafabMiljö arbetar för att öka återvinningen av material och energi, minska deponeringen samt avgifta kretsloppen genom att ta hand om farligt avfall på ett miljösäkert sätt. Förbättringar inom dessa områden ger positiva miljöeffekter. Framför allt går det åt mindre energi i samhället när avfallet återvinns. Att ta hand om farligt avfall är också en viktig miljöinsats då det kan göra stor skada om det hamnar på fel ställe. En fråga som diskuteras alltmer inom avfallsbranschen är att minska avfallet vilket bl a innebär återanvändning och att använda saker längre innan de slängs. Samhällets miljökrav och miljömål Både EU och Sverige skärper miljökraven och miljömålen inom avfallsområdet. I och med det har förbränningsanläggningar fått ökade krav. VafabMiljö ingår i handelsperioden för utsläppsrätter för fossilt koldioxid, som för 2014 uppgick till ton. En minskning med två ton från En ny förordning ställer högre krav på utsläpp. Den trädde i kraft 2013 och gäller från Miljöutvecklad samhällsservice För att nå samhällets miljömål utvecklas VafabMiljös verksamhet kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. De resurser VafabMiljö har byggt upp används inte enbart för att ta hand om hushållsavfall som ingår i det kommunala ansvaret. Även företag och andra verksamheter kan använda sig av dessa resurser eftersom de är en samhällsservice och en viktig del i regionens infrastruktur. Besök i förskola. Vafab- Miljö informerar om matavfall, hur det sorteras och att det blir biogas av det. Ny avfallsplan på gång Viktiga styrdokument för VafabMiljös miljöarbete är den regionala och de kommunala avfallsplanerna. I dessa planer lägger kommunerna och Vafab- Miljö fast hur avfallshanteringen ska utvecklas. Den senaste avfallsplanen omfattade perioden Projekt och aktiviteter som anges i planens handlingsprogram har i allt väsentligt genomförts. Framtagande av en ny regional avfallsplan har påbörjats.

9 9 Tillstånd enligt miljöbalken I maj 2013 meddelade Miljödomstolen tillstånd till fortsatt verksamhet vid Gryta avfallsanläggning. Nya verksamheter planeras såsom mekanisk/biologisk behandling av restavfall som följs av framställning av fordonsgas ur biogas. För verksamheten vid Sänkmossens avfallsanläggning i Fagersta erhölls ett nytt tillstånd i juni VafabMiljö har fått nytt tillstånd från länsstyrelsen om fortsatt verksamhet vid bolagets avfallsförbränningsanläggning i Köping från och med januari Under året har villkoren för sluttäckning och lakvattenhantering på Annelund ändrats. Intern miljökontroll VafabMiljö tar hand om det lakvatten som uppstår vid deponierna. Framför allt handlar det om att säkerställa att inga föroreningar från deponierna sprids i omgivningen. Egenkontroll sker med hjälp av provtagningspunkter i yt- och grundvattnet i omgivningen runt om deponierna. Som en miljöåtgärd samlas metangas upp från deponierna eftersom den gasen är en kraftig växthusgas. Den återvinns genom el- och fjärrvärmeproduktion. Verksamhetssystemet Verksamheten på VafabMiljös anläggningar påverkas av ett stort antal lagar och bestämmelser inom miljöområdet. För att säkra att lagar och andra krav uppfylls och för att få struktur i miljöarbetet, arbetar VafabMiljö sedan länge enligt miljöledningssystemet ISO Sedan 2013 är ledningssystemet även certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO Varje år görs en genomgång av Vafab- Miljös verksamhet för att identifiera var den största miljöpåverkan uppstår. De betydande miljöaspekterna ligger till grund för VafabMiljös verksamhetspolicy och mål. Ledningsarbetet följs upp via interna och externa revisioner samt via den avvikelserapportering som kommer från medarbetarna och personer utanför organisationen. De interna revisorerna har följt upp arbetet vid fyra tillfällen under året. Förstärkt infartskontroll Vid avfallsstationerna görs förstärkt infartskontroll med stickprov på inkommande lass. Det innebär noggrann kontroll av avfallets innehåll, främst för att finna eventuellt farligt avfall kontroller gjordes under För att förbättra trafikmiljön inom området på Gryta har det under året anlagts vägbulor, linjemålats med mera. Avfallet återvinns Den största andelen av de avfallsmängder som kommer in till VafabMiljös anläggningar bearbetas och behandlas för att sedan gå vidare till externa anläggningar för materialåtervinning eller energiåtervinning. En del avfall körs direkt till återvinningsföretag. Exempel är metallskrot samt wellpapp och kartong från Återbruken. Andra material som avsatts är exempelvis tidningar och kontorspapper. Av det farliga avfallet återvinns avfallsolja och bilbatterier. Avfall till förbränningsanläggningar VafabMiljö är beroende av externa förbränningsanläggningar för avsättning av brännbart avfall och avfallsbränslen. Mängden avfall till förbränningsanläggningar har minskat jämfört med föregående år. I mitten av året påbörjades leveranserna av avfallsbränsle till Mälarenergis nya panna 6. Ett avtal har tecknats med Mälarenergi om bränsleleveranser för säsongen 2014/15. Vid utgången av 2014 upphörde ett långt avtal med Vat- Under året deltog VafabMiljö i projektet Recykling, tillsammans med Mimer, där arbetslösa fick renovera gamla övergivna cyklar, som sedan ska hyras ut till studenter.

10 10 tenfall Värme Norden. I övrigt har avfallsbränsle levererats till Fortum Värmes anläggningar i Brista och i viss utsträckning även Högdalen. En stor del av avfallet har levererats till Värmevärdens anläggning i Avesta. Energiutvinning Mängden bioavfall/matavfall från hushåll och företag i regionen ökade något från ton 2013 till drygt Avfallet har behandlats i biogasanläggningen. Trä och brännbart grovavfall har behandlats genom förbränning med energiutvinning. VafabMiljö jobbar med att förbättra utsortering av olika bränslekvaliteter. Sorterad plast från Återbruken har varit svårt att materialåtervinna och går därför till förbränning. Totalt har ca ton skickats till förbränning. Materialåtervinning Materialåtervinningen har minskat något från ton 2013 till drygt ton Det är framför allt papper, tidningar, metallskrot och mjukplast som har materialåtervunnits. Utöver detta har wellpapp och kartong levererats direkt från Återbruket till IL Recykling. Metallskrot har levererats direkt till Stena Recykling. Trädgårdsavfall har komposterats. Jord och sten har använts som sluttäckningsmaterial på deponierna. Farligt avfall Hushållen lämnade in ca 25 kg farligt avfall per invånare, vilket är bland de största mängderna i Sverige. El-avfallet utgör mer än hälften av mängderna. Statistik från El-kretsen visar att hushållen är duktiga att sortera. I vår region ligger snittet på 17,3 kg per invånare. Norberg är bäst med hela 21,9 kg per person, tätt följt av Fagerstas 21,8 kg. Genomsnittet i riket ligger på 15,2 kg. Återanvändning VafabMiljö har på vissa Återbruk containrar för insamling av fungerande prylar i samarbete med olika frivilligorganisationer. I november under veckan Europa Minskar Avfallet anordnade VafabMiljö, tillsammans med kommunerna, information om återanvändning på Återbruken i Köping, Enköping, Sala och på Ängsgärdet i Västerås. Forskning och utveckling Det blir allt viktigare att ha god kännedom om kommande myndighets- och kundkrav inom miljöområdet så att beslut om investeringar och andra resursförstärkningar kan göras med god framförhållning. VafabMiljö utgår i detta arbete från den omvärldsbevakning som branschorganisationen Avfall Sverige arbetar med och det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i samarbete med universitet och högskolor, bl a Mälardalens högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Internationell verksamhet Under 2014 har VafabMiljö varit engagerade i projekt i Botswana. Med stöd av ICLD genomförs en förstudie rörande anläggande av en kombinerad omlastningsstation och Återbruk i Botswanas huvudstad Gaborone. ICLD har under året dessutom finansierat framtagandet av en ansökan om ett större pilotprojekt rörande källsortering av avfall i samma stad. Resultat för att minska VafabMiljös klimatpåverkan under 2014: Information i Soptips och Cirkulera till allmänheten 5 gånger. Illustration: Cecilia Kjellander ton Insamling av kläder på 7 Återbruk, föremål på 10 Återbruk, cyklar på 5 Återbruk. 5 publika aktiviteter kring återanvändning ton Energiåtervinning ton gick till förbränning ton organtiskt gick till rötning och kompostering

11 11 Under 2014 har VafabMiljö varit engagerade i projekt i Botswana. En förstudie genomförs rörande anläggande av bl a ett Återbruk i Botswanas huvudstad Gaborone. Forskning VafabMiljö medverkar till att stödja miljö - och energiteknisk forskning vid Mälardalens Högskola. Ett forskningsprojekt om avfallsbaserad kompost och biogödsel i spannmålsodling pågår sedan 1998 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet i Västmanland. Sedan 2013 pågår dessutom ett flerårigt forskningsprogram (Future Energy) vid Mälardalens Högskola. VafabMiljö deltar i programmet i projekt rörande produktion av biogas. I ett angränsande projekt, ALtox, studeras för närvarande förutsättningarna för användning av alger i vattenrening och biogasproduktion. Sedan hösten 2012 finansierar Vafab- Miljö en företagsdoktorand vid Umeå universitet, institutionen för kemi. Under tre års tid undersöks emissionsförhållanden vid förbränning av olika bränslefraktioner ur avfall. Under året genomfördes dessutom ett försök med högtryckspressning av bl a förpackat livsmedelsavfall med syfte att framställa ett högkvalitativt substrakt för framställning av biogas. Försöksverksamhet Under 2012 påbörjades ett storskaligt försök rörande fastighetsnära insamling av matoljor och matfett. Försöket utförs i samarbete med Mälarenergi och Mimer. Försöket utvärderades under Under 2013 startade ett projekt tillsammans med Mimer om hushållsnära insamling av smått el-avfall. Även detta avfall utvärderas under Mälarenergis nya panna 6. VafabMiljö har tecknat ett avtal med Mälarenergi om bränsleleveranser för säsongen 2014/15.

12 12 12 Medarbetare VafabMiljö har många rekryteringar framför sig.veronica Lurbe, kundsamordnare på VafabMiljö, är en av de som anställdes under året. De senaste årens klimatförändringar och de ökande avfallsmängderna visar tydligt på behoven av kompetens i hanterandet av de restprodukter vi lämnar efter oss i samhället. Detta ställer krav på VafabMiljös medarbetare och företaget. Verksamheten 2014 Under året har en organisationsförändring genomförts. Bland annat har enheten Personal blivit en egen avdelning, HR Human Resources. Det är en förändring som krävs för att utveckla kvaliteten i arbetet med företagets medarbetare. En ny avdelning, Process & Underhåll har bildats som ansvarar för gas- och vattenanläggningar samt fastighetsunderhåll. Det har även bildats en ny enhet, Transport Stab, som hanterar både hushålls- och verksamhetstransporter. Kunderna En av VafabMiljös målsättningar är att öka samverkan mellan avdelningar och enheter. Det har genomförts flera samverkansaktiviteter, vilka leder till större förståelse för flödet i processen; från mottagandet av avfall till förädling av produkter och tjänster till kunderna. Under året har 76 procent av VafabMiljös medarbetare haft någon form av kompetensutveckling genom t ex studiebesök, kurs eller deltagit i företagsövergripande projekt. Medarbetarna VafabMiljö har även genomfört en medarbetarundersökning som utgångspunkt för att utveckla verksamheten. Handlingsplaner har skapats och uppföljningar har gjorts på enhetsmöten och i arbetsplatssamverkan. I arbetsplatssamverkan hanteras även arbetsmiljöfrågor på ett systematiskt sätt och nära de aktuella verksamhetsdelarna. VafabMiljö har ett aktivt hälsoarbete. Sjukfrånvaron har minskat från 4,1 procent 2013 till 3,7 procent Anställda erbjuds en hälsoundersökning var tredje år. Under 2014 startades VafabMiljöklassikern med löpning och simning som kommer att fortsätta under 2015 med skidåkning och cykling. Det är även många som tränar regelbundet i vår egen träningslokal och flera utnyttjar möjligheten att få sitt träningskort hos extern arrangör sponsrat. Massage och trivselaktiviteter bidrar till välbefinnandet. Ekonomi personalekonomiskt perspektiv Att arbeta förebyggande med hälsa och friskvård, samt att ge medarbetare möjlighet att öka kompetensen inom sitt arbetsområde, är långsiktiga sätt att minska kostnader för olyckor och stressrelaterad sjukfrånvaro. VafabMiljö investerar hellre i friskvård än rehabilitering. Framtiden Under 2015 kommer alla chefer i Vafab- Miljö att genomgå chefsutveckling med avseende på gemensam kraftsamling för framtiden. Arbetet med samverkan mellan avdelningar och enheter kommer att fortsätta, liksom arbetet med kompetens- och processöversyn. Det är många medarbetare som går i pension under de närmaste åren, vilket gör att vi har många rekryteringar framför oss. VafabMiljö kommer även att fortsätta utveckla redan anställda med framtida verksamhetsutmaningar som drivkraft. Kartläggning av kritisk kompetens och framtida nyckelkompetensområden är pågående. Att möta våra kunder på ett kunnigt och professionellt sätt står högt i kurs. Mångfald och social kompetens i kombination med kunskap inom våra områden blir viktiga verksamhetskompetenser. FAKTA Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Sjukfrånvaro 2014 Total sjukfrånvarotid i % Totalt Kvinnor Män 29 år 1,1 0,5 1, år 3,3 3,4 3,2 >50 4,5 2,8 4,9 Totalt 3,7 3,0 4,0 Totalt ,1 2,4 4,7

13 13 13 Verksamheten 2014 Den insamlade mängden farligt avfall från hushållen minskade från ton till ton under Therese Nyberg, miljöassistent på Återbruket Ängsgärdet. Under 2014 ökade de totala avfallsmängderna i regionen. Den totala avfallsmängden som VafabMiljö tog emot på sina avfallsstationer uppgick till ca ton. Omkring ton var hushållsavfall, ca ton kom från Återbruket och ca ton var verksamhetsavfall. Insamling från hushåll Hushållsavfallet som VafabMiljö tar hand om kommer in via kommunernas insamling av restavfall och bioavfall. Restavfallet ökade något från till ton. Även bioavfallet ökade något från ton till drygt ton. Återbruken Till Återbruken, VafabMiljös återvinningscentraler, kan hushållen lämna grovavfall och farligt avfall. På Återbruken finns också insamling av tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar. VafabMiljö driver 18 stationära Återbruk och ett mobilt Återbruk som besöker tio tätorter i Enköping, Sala, Surahammar och Heby. Hushållsavfall kommer även in via Återbruken. Mängderna var ton. Återbruken hade drygt 1,8 miljoner besökare under 2014, vilket är i nivå med föregående år. Sorteringen på Återbruken gör att drygt 95 procent av avfallet kunde återvinnas. Antingen genom materialåtervinning eller genom förbränning med energiutvinning. Småföretag med Återbrukskort kan använda Återbruken för att lämna mindre mängder affärs- och industriavfall. Nytt under 2014 Under året genomfördes en kundenkät på Återbruken. Den visar att 92 procent tyckte det var lätt eller mycket lätt att lämna avfall på våra Återbruk. 97 procent tyckte att personalen var tillgänglig för frågor. Ett projekt för insamling av fallfrukt har genomförts på Återbruken. På Återbruket i Sala har markytan byggts ut och trafiksituation till och från Återbruket har förbättrats för att undvika olyckor. En ombyggnation av Farligt avfallmottagningen till så kallade FA-barer har skett på flera av våra Återbruk. Syftet är att förbättra och förenkla hanteringen av farligt avfall. Farligt avfall Den insamlade mängden farligt avfall, inklusive elavfall samt kyl- och frysskåp, var nära ton 2014 jämfört med ton under Samlaren är ett skåp där hushållen kan lämna mindre el-avfall, batterier och glödlampor. Samlaren finns idag i två butiker i Västerås. Bland Återbruken är det åter igen Återbruket-Enköping som samlade in mest farligt avfall, ton. Ser man till antalet invånare per kommun är det Norbergs kommun som samlar in mest, 22 kg per invånare. Hushållsentreprenader Delägarkommunerna upphandlar regelbundet tjänster för insamling av hushållsavfall. I Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Surahammar och Skinnskatteberg har VafabMiljö avtal om insamling och transport av hushållsavfall. verksamhetspolicy VafabMiljö bygger det långsiktigt hållbara samhället och en säker och trygg arbetsplats genom att: Vi arbetar med hushållning av resurser, genom effektiv material- och energiåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall. Vi är experter på det vi gör och hjälper våra kunder och uppdragsgivare att agera miljöriktigt. Vi är en pålitlig samarbetspartner som vet vad våra kunder behöver, levererar rätt kvalitet och alltid lever upp till lagar och andra krav. Vi strävar alltid efter förbättring av våra arbetssätt så att de blir säkra och effektiva. Vi är öppna för nya idéer och engagerar oss för att hitta de bästa lösningarna. Vi bryr oss om varandra och samarbetar för att förebygga risker, föroreningar, olyckor och andra fel

14 14 Infartskontrollen har förstärkts vid avfallsstationerna. Under 2014 gjordes 492 stickprovskontroller på Gryta. Hushållsnära insamling VafabMiljö jobbar med hushållsnära insamling av förpackningar hos omkring hushåll i regionen. Ett exempel är VafabMiljös uppdrag att hämta förpackningar i Mimers ca 240 miljöbodar i Västerås och Salabostäder i Sala. Även tilläggstjänster som t ex städning och kärltvätt ingår i uppdraget. Insamling från verksamheter VafabMiljö arbetar även med insamling av industri- och affärsavfall. Uppdragen genomförs med egna resurser och även i samarbete med andra åkerier. Vafab- Miljö har containrar, lyftdumper och komprimatorer som hyrs ut till kunder. Insamling och transport från verksamheter sker både i egen regi och med hjälp av entreprenörer. Insamlade mängder farligt avfall VafabMiljö samlar in farligt avfall från industrier och företag, med hjälp av externa transportörer. Mängden avfall från industrin är något större än föregående år, ton exklusive jordar. Mängderna förorenade jordar som togs emot ökade till ton. Västerås dominerar fortfarande bland de stora byggprojekt där marken varit förorenad. Den förorenade jorden grävs upp och skickas till behandling. Övriga transporter Transporterna mellan de egna anläggningarna och till externa anläggningar genomförs med både interna och externa resurser. Återvinning och behandling De senaste åren har kraven på avfallsbehandlingen ökat. Deponierna ska uppfylla allt strängare miljökrav både när de är aktiva och då de ska avslutas. Även miljökraven på förbränningsanläggningarna har ökat. Detta innebär mer omfattande miljökontroller, att vissa avfallsslag inte får deponeras och att rökgasreningen på förbränningsanläggningarna blivit mer avancerad. Återbruken,totalt ton Farligt avfall totalt, ton Farligt avfall hushåll, ton Stapel Återbruk Stapel FAtotal Stapel FAhushåll

15 15 Sorteringsanläggningen på Gryta i Västerås. Här balas olika pappersslag, mjuk- och hårdplast. För VafabMiljö har denna förändring haft stor betydelse för både verksamheten och ekonomin eftersom miljökraven gör behandlingsverksamheten mer komplicerad och dyrare. För att nå miljömålen och klara miljökraven utvecklas behandlingsverksamheten kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. Inriktningen är att öka materialåtervinningen och att minska förbränningen och deponeringen. Sorteringsanläggningen I sorteringsanläggningen på Gryta finns en balpress som kan ta emot olika pappersslag samt mjuk- och hårdplast. I anläggningen har papper, tidningar, wellpapp och mjukplast balats. Arbete med förbättringar kring logistik och arbetsmiljö i sorteringsanläggningen har fortsatt under året, bland annat har en ramp med fast stege installerats och transportbandet till balpressen har byggts om. Deponering och sluttäckning Deponin på Gryta är anpassad till de nya EU-kraven på deponering och ersätter de gamla deponierna i Enköping, Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Under 2014 deponerades ton på den nya klass 2-deponin, vilket är en minskning med ton. På samtliga avfallsstationer finns det omlastnings- och sorteringsmöjligheter. Under 2014 har inga sluttäckningar gjorts på Gryta. Däremot har arbete genomförts för att klarlägga strategin för den fortsatta utbyggnaden av deponierna. Nya deponiytor för Farligt avfall och Icke Farligt avfall bör anläggas så att de är i drift Sluttäckningsarbeten vid Sänkmossens avfallsstation i Fagersta har påbörjats. Anläggningen är ett referensobjekt eftersom det är den första anläggningen där VafabMiljö använder ett syntetiskt geomembran som tätskikt. På Isätra i Sala har förberedelser gjorts för sluttäckning genom påläggning Återvinning, ton material- och energiutvinning Avfallsstationerna, ton avfall som hanterats på avfallsstationerna återvinning hopsla

16 16 I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tog man 2014 emot ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvärmenätet var MWh. Här jobbar Peter Söderberg med att styra avfallet till förbränningen. av täckmaterial för att få en bättre vattenavrinning. Sluthöjden för deponin har höjts med åtta meter till +80 meter. På Annelund i Enköping har en entreprenör handlats upp för att terrassera klart etapp 2 och påföra ett syntetiskt geomembran som tätskikt. Arbetena ska vara färdigställda till halvårsskiftet Totalt har ton massor använts i olika sluttäckningsarbeten och konstruktioner. Dispenser Eftersom det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall har Vafab- Miljö sökt dispens för 300 ton brännbart och 900 ton organiskt avfall som man räknat med att inte kunna återvinna på grund av begränsade möjligheter till avsättning. Dispenserna har inte behövt utnyttjas helt; 175 ton brännbart avfall och 587 ton organiskt avfall har lagts på deponi. När det gäller dispens för organiskt avfall avses visst organiskt slam och andra specialavfall samt som säkerhet vid driftavbrott på behandlingsanläggningar etc. Gasutvinning På Sänkmossen har kontroller gjorts under året för att se om det finns gas. Gas har funnits i de brunnar som installerats där. På Isätra har nya provborrningar gjorts som visar att det finns gas. Under sommaren har 21 stycken nya brunnar tryckts ner i deponin. Provpumpning har genomförts under hösten 2014 och beräknas bli klar i början av Utifrån provpumpningens resultat kommer det under 2015 tas beslut om ett nytt gasutvinningssystem ska anläggas. Ett projekt, som delfinansierats via det statliga klimatinvesteringsprogrammet KLIMP, har pågått för att modernisera gasutvinningssystemet på Gryta. En ombyggnation har gjorts för att förnya uttagssystemet och automatisera styrningen av de enskilda brunnarna. Målet var att få ut mer gas samt minska utsläppen. Systemet togs i drift under Under 2014 var gasutvinningen lägre än Det beror främst på stora driftstörningar. Under slutet av året har gasen enbart facklats p g a installation av nya pannor.insamling av metangas i de gamla deponierna har även gjorts på Annelund Den totala energiutvinningen 2014 var MWh. Energiproduktion I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tas avfall emot för förbränning med energiutvinning. Anläggningen har tagit emot ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvär- I december 2014 installerades två nya gaspannor på Gryta i Västerås.

17 17 På Gryta avfallsstation har Vafab- Miljö provat teknik med mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. menätet har varit MWh. En investering har skett under året där man har bytt ut tubsystemet i avfallspannan. Biologisk behandling I Fagersta, Sala och Västerås finns resurser för biologisk behandling. En utsorterad organisk fraktion ur restavfall, trädgårdsavfall från bland annat Återbruken samt slam från avloppsreningsverk komposteras på anläggningen i Sala. Tekniken bygger på en forcerad kompostering i boxar med tak av GoreTex-duk. Totalt har omkring ton organiskt avfall gått till biologisk behandling Mekanisk och biologisk behandling VafabMiljö har provat teknik med Mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. Tekniken syftar till att framställa en högkvalitativ bränslefraktion som kan eldas i andra anläggningar än traditionella avfallsförbränningsanläggningar. Det kvarstår en organisk restfraktion som efter stabilisering kan utnyttjas vid sluttäckning av avfallsupplag. Vid stabilisering av den organiska restfraktionen genom torrötning kan biogas utvinnas för framställning av fordonsbränsle. Avvattningsanläggning Under våren/sommaren 2014 byggdes en ny avvattningsanläggning på Gryta. Anläggningen består av en ficka där materialet tas emot. Materialet pumpas sedan till en geotub för avvattning. Vattnet från geotuberna leds till en ultrafilteranläggning för vidare behandling. Under hösten har provdrift av anläggningen utförts. Det har testats vilka material som kan behandlas i anläggningen. Avvattningsanläggningen på Gryta byggdes under våren/sommaren Anläggningen består av en ficka där materialet tas emot.

18 18 I biogasanläggningen på Gryta avfallsstation i Västerås framställdes under ,8 miljoner m³ fordonsgas och ton biogödsel.

19 19 Göran Blom övervakar processen i biogasanläggningen på Gryta. Växtkraft Bioavfall/matavfall har behandlats av Svensk Växtkraft. Växtkraftanläggningen är en biogasanläggning för hushållens bioavfall och vallgrödor från lantbrukare. Anläggningen har varit i full drift under året och har producerat biogas och biogödsel. Under 2014 behandlades drygt ton bioavfall, fettavskiljarslam och vallgröda. Av detta framställdes 1,8 miljoner m³ fordonsgas och ton biogödsel. I regionen finns 130 bussar, omkring 15 sopbilar och flera hundra arbetsfordon och personbilar som drivs av biogas. Växtkraft äger fem publika tankstationer. Den totala gasförsäljningen inklusive gas till bussar har ökat med 21 procent jämfört med Efterfrågan på gas är större än tillgången vilket under 2014 lett till att en del naturgas av fossilt ursprung, ca 43 procent har blandats in i biogasen på årsbasis. Det är främst under vardagar som den egna gasen inte räckt till. Förutom biogas framställs även biogödsel av rötresten. Biogödslet används av lantbrukare som certifierad gödning på åkrar. Viktiga händelser under året Bland större händelser i bolagets verksamhet under året kan nämnas: En publik tankstation och en anläggning för fyllning av mobila gasflak vid Returvägen i Västerås har tagits i drift under våren. Swedish Biogas International har under hösten påbörjat leveranser av biogas till Växtkraft från den nybyggda produktionsanläggningen för biogas. Svensk Växtkraft AB har under hösten fusionerats med VafabMiljö AB. I början av året infördes också ett nytt egenutvecklat tankningssystem för Västmanlands Lokaltrafiks bussflotta i Västerås, som möjliggör individuell uppföljning av varje biogasbuss. Personal Under året har två drifttekniker anställts och antalet personer för drift av anläggningarna var 12 vid utgången av året. Samtliga var män. I april 2014 invigdes Västerås tredje biogasmack på Tunbytorp av VafabMiljös dåvarande styrelseordförande Andreas Porswald.

20 Gryta avfallsstation tar emot förorenade jordar. Under 2014 hanterades ton metallförorenad jord och ca ton oljeförorenad jord. Behandling av farligt avfall VafabMiljö har avtal med anläggningar som kan ta hand om farligt avfall. Det finns också egna behandlingsresurser för farligt avfall på Gryta avfallsstation. Bland annat ett mellanlager, en oljestation och en klass1-deponi. Slam från oljestationen och oljeförorenade jordar komposteras på Gryta. Avfallsstationerna i regionen har tagit emot styckegods t ex färgavfall, spilloljor, förorenad jord, kyl- och frysskåp, elektronik och tryckimpregnerat trä. Oljestation För att ta hand om oljehaltigt vatten finns det en oljestation på Gryta avfallsstation. Oljan återvinns och det utgående vattnet renas. Avfallsolja Avfallsolja tas emot och mellanlagras i tankar. Oljan kvalitetssäkras innan den skickas till återvinning. Klass 1 deponi På Gryta avfallsstation finns en klass 1-deponi för farligt avfall, såsom förorenade massor. Kompostering Kompostplattan på Gryta avfallsstation har utnyttjats för behandling av finsediment och grovsediment från oljestationen. Kompostering av oljeförorenad jord drivs i samarbete med entreprenör. Oljeförorenad och metallförorenad jord Under 2014 hanterades ton metallförorenad jord och cirka ton oljeförorenad jord. Övriga förorenade massor Förorenade massor har tagits emot och behandlats. Under 2014 togs ton emot på anläggningen. Säkerhetsrådgivning VafabMiljös säkerhetsrådgivare har kontakt med företagskunder för att informera om rätt hantering av farligt gods. Deponerade mängder , ton Klass 2 deponi Farligt avfall , ton FA olja, övrigt Västerås/aska Västerås Metallförorenad jord Norsa Norsa Enköping Enköping Fagersta Sala Sala Skinnskatteberg Övrigt farligt avfall (röd linje) Oljeförorenad jord (gul linje) Oljehaltigt avfall (blå linje)

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO

DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO DITT LOKALA MILJÖFÖRETAG FÖR MILJÖCERTIFIERAD AVFALLSMINIMERING I MELLERSTA BOHUSLÄN ÅRS RE DO VIS NING RAMBO INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092

Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning. RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 Avfall blir värme och el En rapport om avfallsförbränning RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF rapport 2005:02 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1400 ex Förord Syftet

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer