Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1983-2013 Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2 = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla Fagersta Skinnskatteberg Surahammar Sala Heby Hallstahammar Västerås Enköping Köping Arboga Kungsör Innehåll 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet 6 Marknad och kunder 8 Hållbar samhällsutveckling 11 Medarbetarna 12 Verksamheten 2013 FAKTA 21 Växtkraft 22 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 29 Noter 34 Revisionsberättelse Kommunernas ägarandel, procent Kommun Andel % Arboga 4,53 Enköping 12,75 Fagersta 4,14 Hallstahammar 5,04 Heby 4,60 Kungsör 2,76 Köping 8,24 Norberg 1,99 Sala 7,29 Skinnskatteberg 1,63 Surahammar 3,42 Västerås 43,60

3 3 Det här är VafabMiljö VafabMiljös 18 Återbruk hade drygt 1,8 miljoner besökare år 2013 Vafab Miljö AB ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun och arbetar med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar avfallshantering. De viktigaste framgångsfaktorerna för arbetet har grupperats inom de fem huvudområdena kunden, medarbetaren, produktion och processer, samhällsansvar och ekonomi. Ägarkommunerna Ägarkommunerna har genom ett ägaravtal överlåtit en del av sitt renhållningsansvar till VafabMiljö. VafabMiljö ansvarar för att driva regionens Återbruk samt behandla det hushållsavfall som kommunerna samlar in. Kommunerna har ett grundläggande ansvar för myndighetsuppgifterna enligt Miljöbalken genom att t ex utöva tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, besluta om taxor och avgifter samt administrera abonnentregister. Insamling & Transport Återbruken Produktion Bränsle Organisation 2013 Svensk Växtkraft VD-stab VD Förbränning Kommunerna är även beställare alternativt utförare av insamling och transport av hushållsavfallet. Verksamhet under konkurrens VafabMiljö har även verksamhet inom konkurrensutsatta delar av avfallshanteringen. T ex flera entreprenader för insamling av hushållsavfall samt insamling och behandling av verksamheters avfall. VafabMiljö hjälper ägarkommunerna med konsulttjänster genom t ex utredningar, information och administration. Hållbar resurshantering VafabMiljö har resurser för miljöriktig avfallshantering i form av sortering, omlastning, biologisk behandling, förbränning och deponering av avfall. I regionen har VafabMiljö sex avfallsstationer och 18 Återbruk. VafabMiljö arbetar med att avsätta material för återvinning och att producera avfalls- Teknik & Miljö Teknik Marknad & Kommunikation Administration Transport Sälj Personal bränslen. I Västerås finns resurser för att ta hand om farligt avfall. VafabMiljö äger 100 procent av dotterbolaget Svensk Växtkraft AB som driver en rötningsanläggning för bioavfall och vallgrödor på Gryta avfallsstation. Kostnader och avgifter För hushållsavfallet betalar kommunerna en grundavgift per invånare och rörliga avgifter per ton för olika material. I grundavgiften ingår bland annat fasta kostnader för att omhänderta och bearbeta avfall. De rörliga avgifterna innehåller en mottagningsavgift och en återbruksavgift och finansierar externa behandlingskostnader. FAKTA Nyckeltal Moderbolaget Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Nettoomsättning, Mkr Årets resultat efter finansiella poster, Mkr -3,0 1,6 Investeringar, Mkr Soliditet, procent 15,0 16,3 Personalkostnader, Mkr Transport Farligt avfall & Vatten Miljö Information Ekonomi

4 4 VD har ordet Carina Färm, VD Som nytillträdd VD för VafabMiljö sedan maj 2013 kan jag i inledningen till min första årsredovisning konstatera att jag jobbar i ett väldigt professionellt företag med mycket engagerade och kompetenta medarbetare. Här finns ett gediget kunnande inom avfallsfrågorna där kompetensen och erfarenheterna är av stort intresse såväl nationellt som internationellt. Studiebesöken från när och fjärran har under året varit många. Ökade avfallsmängder Kunskapen och erfarenheterna är inhämtade genom många års arbete och utveckling av branschen. Det blev särskilt tydligt när vi i samband med vårt 30-årsjubileum under 2013 gjorde en tillbakablick från början av 80-talet. Utvecklingen inom avfallsbranschen i Sverige har varit otrolig under de 30 år som passerat. Från att i princip allt avfall lades på deponi i början av 80-talet till att det idag endast är enstaka procent som deponeras. Tyvärr kan vi också konstatera att trenden är att samhället fortsätter producera alltmer avfall. Från ca 220 kg avfall per person och år i början av perioden till ca 460 kg Så kan det förstås inte fortsätta och här har VafabMiljö en viktig uppgift att fylla när det gäller att kliva uppåt i avfallstrappan mot att förebygga uppkomsten av avfall och att återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Rekord på Återbruken Statistik från 2013 års verksamhet talar sitt tydliga språk och visar att besöken på återbruken har nya rekordsiffror med över 1,8 miljoner besök i vår region. Insamlade och inlämnade mängder avfall som kan återvinnas från alla som bor och verkar i våra 12 kommuner är också fortsatt mycket hög. Det känns fantastiskt bra och är en förutsättning för att VafabMiljö ska kunna fortsätta att jobba med visionen Vi bygger det hållbara samhället blev rekord på Återbruken både vad gäller antal besök och avfallsmängder

5 5 EU-bidrag till torrötning I juli 2013 fick vi det glada beskedet att EU beviljat 14 miljoner kronor i stöd till ett nytt projekt för att öka biogasproduktionen och minska utsläppen av koldioxid. VafabMiljö är en av flera samarbetspartners i projektet och vår del är att bygga en demonstrationsanläggning för så kallad torrötning. Det är härligt att det satsas på utveckling i de här frågorna med stöd både från EU och från andra organisationer i vår region. Kvalitetscertifiering I september 2013 blev vi certifierade enligt ISO 9001 vilket är ett mycket gott betyg på att vi arbetar med kvalitet på rätt sätt. Ett kvalitetsledningssystem hjälper oss att utföra arbetsuppgifter efter rutiner och instruktioner som ska trygga för en fortsatt hög kvalitet i vårt arbete. Det är oerhört viktigt att vi har ett arbetssätt som säkerställer hur vi arbetar med miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Att arbeta med ett kvalitetsledningssystem utmanar oss också att arbeta med processer och arbetsflöden tvärs över linjeorganisationen, vilket utvecklar hela organisationen att nå nya mål för verksamheten. Organisationsförändringar Som ny VD är det naturligt att se över organisationen då man kommer in med nya ögon och nya perspektiv. Det ger input till organisationen och hur ledningen ska styra verksamheten. Det har lett till en del förändringar under 2013 vad avser ekonomi- och verksamhetsstyrning samt att ytterligare förändringar kommer att genomföras under Kommunalförbund En fråga som engagerat många med mig under 2013 är alla turer kring ombildandet av VafabMiljö från ett aktiebolag till ett kommunalförbund. Det har varit en långdragen process som ännu inte har nått mål på grund av att samtliga kommuner inte har samsyn om vad som gäller om en kommun vill ha möjligheten att kliva ur samarbetet. Mälarenergis nya anläggning Ytterligare en fråga som engagerat många och som är viktig för VafabMiljö är Mälarenergis byggande av en förbränningsanläggning för avfall i Västerås. Den nya anläggningen kommer att påverka VafabMiljö på flera sätt. Anläggningen kan ta emot de flöden av avfall som vi idag skickar till andra bolag för förbränning. Vi kommer även att se över hur vi kan ta emot och hantera de avfallsflöden som uppstår i Mälarenergis hantering såsom restfraktioner av olika slag, aska från förbränningen och mellanlagring av avfall vid driftstörningar. Under hösten 2013 har bolagen arbetat för att ta fram förutsättningarna för samarbetet. Bra resultat Slutligen kan jag konstatera att det i den här typen av verksamhet finns hur mycket statistik och data som helst att presentera. Jag överlämnar detta till övriga delar av årsredovisningen där verksamheten redovisas, liksom till en separat rapport som enbart presenterar nyckeltal och statistik. En siffra som ändå är på sin plats att nämna är årets resultat som slutar på 624 tkr. Det är ett bra resultat trots att vi inte haft möjligheten att justera taxorna mot kommunerna under de senaste tre åren. Från våra ägarkommuner har inriktningen varit att vi inte bör höja taxorna under pågående ombildning av aktiebolaget till ett kommunalförbund. Det finns dock skäl att göra det inför kommande år då intäkterna från kommunerna avseende hantering av hushållsavfall inte bär sina kostnader. Vi ser fram emot att arbeta i det blivande kommunalförbundet som till exempel möjliggör samordning av entreprenader på ett helt nytt sätt, och som i sin tur ger effektiviseringar och därmed lägre kostnader. Carina Färm, VD I samband med stormöte för all personal i december 2013 fick VafabMiljö sitt certifikat för ledningssystem inom kvalitet. Nu är VafabMiljö certifierade både inom miljö och kvalitet.

6 6 Marknad och kunder På landstinget Västmanland har VafabMiljö byggt upp ett Återbruk för sortering av sjukhusets avfall. I VafabMiljös region bor det ca personer och det finns cirka företag som varje dag producerar avfall. För att tillgodose de behov av en hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering som finns i regionen har VafabMiljö tillgång till en mångfald av lösningar och möjligheter inom avfalls- och återvinningsområdet. Kommunerna och hushållen Genom de sex avfallsstationerna som tar emot kommunernas hushållsavfall har VafabMiljö en hög service i regionen jämfört med en situation där hela verksamheten skulle vara koncentrerad till en avfallsstation. Även Återbruken håller hög servicenivå genom att de finns nära hushållen. En undersökning som VafabMiljö gjort visar att öppettiderna är mycket generösa jämfört med andra regioner i Sverige. Under 2013 var det drygt 1,8 miljoner besök på Återbruken vilket är rekord sedan starten på mitten av 90-talet. Att hålla en hög kvalitet på bioavfallet som sorteras ut i regionen är en viktig framtidsfråga för att öka biogasproduktionen och få ut biogödslet på jordbruksmark för ekologisk odling. VafabMiljö har därför ett aktivt kvalitetssäkringsarbete med två kvalitetssamordnare som arbetar med att bygga upp bra rutiner och samarbeten mellan hushållen, fastighetsägarna, kommunerna, VafabMiljö och Svensk Växtkraft. Bland annat görs plockanalyser på bioavfall och restavfall i alla delägarkommuner regelbundet. Utifrån resultat görs ett handlingsprogram med aktiviteter som syftar till att höja mängden utsorterat bioavfall och kvaliteten på det utsorterade avfallet. Regionens taxor under Sverigemedel Den årliga undersökningen om kommunala taxor som kallas Nils Holgersson undersökningen visar att medelvärdet på renhållningsavgifterna i regionen ligger under medelvärdet för Sverige. Undersökningen visar också att avgifterna i regionen under de senaste tio åren inte har ökat i samma utsträckning som i övriga landet. vinning i regionen. Under 2013 firade Vafab Miljö 30 år genom att ha Öppet Hus på Gryta avfallsstation samt genom att fira återvinningshelgen på flera Återbruk. Tillsammans med delägarkommunerna ger VafabMiljö ut Soptips en gång om Information och kommunikation VafabMiljö har under 2013 arbetat vidare med informationssatsningar. Syftet med informationen är att öka intresset och kunskapen om sortering och återåret till alla hushåll i regionen. I Soptips finns detaljerad information om sorteringsmöjligheter, miljönytta, avgifter och öppettider. Hushållen i regionen fick även avfallsmagasinet Cirkulera vid fyra tillfällen. Skoliformationsarbetet fortsatte och informatörerna träffade elever, vilket är en minskning sedan 2012 men i nivå med 2010 och Besöken på hemsidan ökade med 26 procent under Intresset från kommuner i andra delar av Sverige och utomlands fortsatte att vara hög. Framför allt är det information om källsortering av bioavfall och studiebesök på Växtkraft som lockar. Drygt 800 personer togs emot på studiebesök (utom skolbesök) under 2013 i samarbete Svensk Växtkraft och kommunerna. Företag och verksamheter VafabMiljö strävar efter att utveckla sina tjänster och erbjudanden samt stärka relationerna med företag och verksamheter. En miljöriktig avfallshantering är idag uppbyggd kring samarbete, delaktighet och helhetsperspektiv. I det arbetet är det viktigt med en aktiv kommunikation och hög tillgänglighet, flexibla och kundanpassade lösningar samt god kvalitet och långsiktighet. De avfalls- och återvinningstjänster VafabMiljö erbjuder kommunerna, fast-

7 7 ighetsägarna, företag och andra verksamheter är bland annat: Helhetslösningar för allt avfall Återvinningslösningar Behandlingsmöjligheter Insamling och transport av avfall Försäljning av återvinningsmaterial Återbrukskort för småföretag Rådgivning och utbildning Ökat intresse för återvinning I allt större utsträckning handlar avfallshanteringen om att förvandla avfall till råvaror som kan komma till nytta igen och vara bra för både miljön och ekonomin. Företagens intresse för helhetsavtal och miljöriktig avfallshantering fortsätter att öka samtidigt som konkurrensen gör att priserna pressas ner. Samhällets stora behov av behandling av förorenade jordar och deponeringsresurser för klass 1 och klass 2 kvarstår. Marknadens intresse för biologisk behandling av matavfall och annat organiskt avfall genom rötningsanläggningen Växtkraft ökar. För att ytterligare öka möjligheten till omhändertagande av organiskt avfall är utveckling av teknik för förbehandling av emballerat avfall av stor betydelse. Konkurrenskraftiga lösningar Samarbetet och avtalen om miljöriktig avfallshantering med företagen och andra verksamheter i regionen särredovisas i VafabMiljös ekonomi. Enligt den särredovisningen ger den avreglerade och konkurrensutsatta delen av VafabMiljös verksamhet ett ekonomiskt överskott under Under året tecknades ca 60 nya avtal med kunder. Det totala antalet avtal gällande helhetslösningar var 525 st. VafabMiljö hade 750 personkontakter på företag i form av besök ute hos kund eller besök av kund på någon av våra anläggningar. Arbetet har fortsatt med att få företag som använder Återbruken att betala för ett Återbrukskort. Totalt tecknade 189 nya kunder Återbrukskort och det totala antalet Återbrukskunder uppgick vid årets slut till VafabMiljö har ett s k Flexisystem för farligt avfall. Det passar både förretag och i miljöbodar hos bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Mängden förorenad jord är i nivå med föregående år. Under 2013 tog VafabMiljö emot nära ton förorenade jordar. Industrins övriga farliga avfall har ökat med 20 procent jämfört med Kundservice På Kundservice tas frågor emot från våra företagskunder. Det kan vara frågor om tömningar, farligt avfall, fakturor, priser, sortering med mera. Som en del i vårt kvalitetsarbete har tillgängligheten på kundtelefonen mätts. Medelsvarstiden under 2013 är 36 sekunder vilket är bra. Kundservice har under året också vidareutvecklat affärssystemet. Avsättningsmarknaden Även inom avsättningsmarknaden ökar konkurrensen om material och bränslen. För att kunna fortsätta utveckla lönsamma och miljöriktiga lösningar inom avfallsområdet letar VafabMiljö alltid bättre avsättning av material och de bränslen vi får in eller förädlar. De satsningar på materialåtervinningsmarknaden som VafabMiljö gjort de senaste åren har varit framgångsrika och stora materialflöden har fångats upp. I avsättningsledet har vi levererat material och bränslen direkt till återvinnings- och energibolag. Sedan 2010 levererar VafabMiljö tidningar direkt till återvinning och inte via Pressretur. Den stadiga nedgång av priset på blandskrot, som vi kunde märka under 2012, fortsatte under 2013, med ett genomsnittligt pris mer än 15 procent under föregående år. En liknande utveckling med tapp på närmare 15 procent påvisades för de olika pappersfraktionerna, dock med en liten ljusning för wellpapp i slutet av året. Priset på plast har ökat med ca 10 procent jämfört med 2012, dock med vissa variationer mellan kvaliteterna. Under 2013 ökade mängden av försålda material och bränslen marginellt, trots att vi valt att avveckla leveranser av bränslekross för att förbättra ekonomin i bränslehanteringen. FAKTA Nyckeltal Antal skolelever som fått information Antal hemsidesbesök Antal företagskontakter Antal avtal om helhetslösningar Antal Återbrukskort Antal Återbruksbesök (tusental) VafabMiljö har insamling av förpackningar och tidningar hos ca hushåll.

8 8 8 Hållbar samhällsutveckling VafabMiljö träffade nära elever. Grunden för VafabMiljös verksamhet är långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom miljö- och avfallsområdet. Det mest omdiskuterade miljöproblemet just nu är klimatförändringarna. Miljöproblemen är ofta globala och berör i allra högsta grad avfallshantering eftersom god resurshushållning ökar förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. VafabMiljö arbetar för att öka återvinningen av material och energi, minska deponeringen samt avgifta kretsloppen genom att ta hand om farligt avfall på ett miljösäkert sätt. Förbättringar inom dessa områden ger positiva miljöeffekter. Framför allt går det åt mindre energi i samhället när avfallet återvinns. Att ta hand om farligt avfall är också en viktig miljöinsats eftersom det kan göra stor skada om det hamnar på fel ställe i samhället. En fråga som diskuteras alltmer inom avfallsbranschen är att minska avfallet vilket bla innebär återanvändning och att använda saker längre innan de slängs. Julmarknad i Västerås. Vafab-Miljö informerar om matsvinn tillsammans med Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen. Samhällets miljökrav och miljömål Både EU och Sverige skärper miljökraven och miljömålen inom avfallsområdet. Förbränningsanläggningen har fått ökade krav. Under 2013 har VafabMiljö ingått i den nya handelsperioden för utsläpprätter för fossilt koldioxid. Drygt ton släpptes ut som ska ersättas med utsläppsrätt. En ny förordning ställer högre krav på utsläpp. Den trädde i kraft 2013 och gäller från Miljöutvecklad samhällsservice För att nå samhällets miljömål utvecklas VafabMiljös verksamhet kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. De resurser VafabMiljö har byggt upp används inte enbart för att ta hand om hushållsavfall som ingår i det kommunala ansvaret. Även företag och andra verksamheter kan använda sig av dessa resurser eftersom de är en samhällsservice och en viktig del i regionens infrastruktur. Kommunalförbund Västmanlands kommuner och landsting, VKL, har utrett hur VafabMiljö kan öka sin samverkan med kommunerna. Ett förslag om att bilda ett kommunalförbund skickades ut till kommunerna i augusti Beslut från samtliga kommuner väntas under våren Viktiga styrdokument för Vafab- Miljös miljöarbete är den regionala och de kommunala avfallsplanerna. I dessa planer lägger kommunerna och Vafab-

9 9 Miljö fast hur avfallshanteringen ska utvecklas. Nuvarande regionala avfallsplan antogs vid bolagets årsstämma i april Handlingsprogrammet i planen handlar om utveckling och kvalitetssäkring av nuvarande system. Projekt och aktiviteter i handlingsprogrammet har genomförts planenligt. Arbete med att ta fram en ny regional avfallsplan har påbörjats. Tillstånd enligt miljöbalken I maj 2013 meddelade Miljödomstolen tillstånd till fortsatt verksamhet vid Gryta avfallsanläggning. Nya verksamheter planeras såsom mekanisk/biologisk behandling av restavfall som följs av framställning av flytande fordonsgas ur biogas och deponigas. För verksamheten vid Sänkmossens avfallsanläggning i Fagersta lämnades en ansökan om tillstånd in i februari Ärendet handläggs fortfarande. I december 2010 inlämnades en tillståndsansökan till länsstyrelsen om fortsatt verksamhet vid bolagets avfallsförbränningsanläggning i Köping. Ärendet handläggs fortfarande. Under året har dessutom godkännande inhämtats till förhöjd sluthöjd på avfallsdeponierna i Annelund och Isätra Intern miljökontroll VafabMiljö tar hand om det lakvatten som uppstår vid deponierna. Framför allt handlar det om att säkerställa att inga föroreningar från deponierna sprids i omgivningen. Egenkontroll sker med hjälp av provtagningspunkter i yt- och grundvattnet i omgivningen runt om deponierna. Vid avfallsstationerna görs infartskontroller genom stickprov på inkommande avfall. Det innebär noggrann kontroll av avfallets innehåll, främst med avseende på farligt avfall. Som en miljöåtgärd samlas metangas upp från deponierna eftersom den gasen är en kraftig växthusgas. Den återvinns genom el- och fjärrvärmeproduktion. Verksamhetssystemet Verksamheten på VafabMiljös anläggningar påverkas av ett stort antal lagar och bestämmelser inom miljöområdet. För att säkra att lagar och andra krav uppfylls och få struktur i miljöarbetet, arbetar VafabMiljö sedan länge enligt miljöledningssystemet ISO Under året har ett nytt ledningssystem för verksamheten byggts upp. Det innehåller rutiner och instruktioner inom både miljö, kvalitet och arbetsmiljö. I september genomfördes certifiering enligt ISO Varje år görs en genomgång av Vafab- Miljös verksamhet för att identifiera var den största miljöpåverkan uppstår. De betydande miljöaspekterna ligger till grund för VafabMiljös verksamhetspolicy samt mål. Ledningsarbetet följs upp via interna och externa revisioner samt via den avvikelserapportering som kommer från medarbetarna och personer utanför organisationen. De interna revisorerna har följt upp arbetet vid fyra tillfällen under året. Miljöresultat under 2013 Året har varit positivt ur miljösynpunkt. Av den totala mängden avfall är det endast cirka 3 procent som läggs på deponi. Energiutvinning Mängden bioavfall/matavfall från hushåll och företag i regionen har minskat något från ton 2012 till ton under Avfallet har behandlats i biogasanläggningen. Trä och brännbart grovavfall har behandlats genom förbränning med energiutvinning. VafabMiljö jobbar med att förbättra utsortering av olika bränslekvaliteter. Sorterad plast från Återbruken har varit svårt att materialåtervinna och går därför till förbränning. Totalt har ca ton skickats till förbränning. Materialåtervinning Materialåtervinningen har minskat något från ton till ton. Det är framför allt papper och metallskrot som har materialåtervunnits. Trädgårdsavfall har komposterats. Jord och sten har använts som sluttäckningsmaterial på deponierna. Under Öppet hus anordnas en aktivitet kring återanvändning. Besökarna kunde ta med begagnade leksaker och byta till nygamla.

10 10 Farligt avfall Hushållen lämnade in ca 25 kg farligt avfall per invånare, vilket är bland de största mängderna i Sverige. El-avfallet utgör mer än hälften av mängderna. Statistik från El-kretsen visar att hushållen är duktiga att sortera. I vår region ligger snittet på 17,5 kg per invånare medan genomsnittet i riket ligger på drygt 15 kg. Återanvändning VafabMiljö har på vissa Återbruk containrar för insamling av fungerande prylar i samarbete med olika frivilligorganisationer. I november under veckan Europa Minskar Avfallet bjöds allmänheten in till Prylbyte i Enköping. I Västerås samarbetade VafabMiljö och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kring en utställning om matsvinn. Båda evenemangen var lyckade och lockade många deltagare. Attitydundersökning 2013 Under 2013 genomfördes en attitydundersökning bland hushållen i regionen. Det är femte gången undersökningen genomförs. Resultatet från 2013 års undersökning visar att allmänheten sorterar sitt avfall i mycket hög grad. I genomsnitt säger 83 procent att de alltid eller ofta sorterar sitt avfall och 76 procent tycker det finns mycket eller ganska bra möjligheter till källsortering. Den viktigaste frågan 1992 var att avfallshanteringen skulle vara miljöriktig och den är fortfarande viktigast, 84 procent ser det som en viktig fråga En klar majoritet 85 procent håller också med om påståendet att källsortering och återvinning ger miljövinster. Forskning och utveckling Det blir allt viktigare att ha god kännedom om kommande myndighets- och kundkrav inom miljöområdet så att beslut om investeringar och andra resursförstärkningar kan göras med god framförhållning. VafabMiljö utgår i detta arbete från den omvärldsbevakning som branschorganisationen Avfall Sverige arbetar med och det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i samarbete med universitet och högskolor, bl a Mälardalens högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Läs mer på sid 21.. verksamhetspolicy VafabMiljö bygger det långsiktigt hållbara samhället och en säker och trygg arbetsplats genom att: Vi arbetar med hushållning av resurser, genom effektiv material- och energiåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall. Vi är experter på det vi gör och hjälper våra kunder och uppdragsgivare att agera miljöriktigt. Vi är en pålitlig samarbetspartner som vet vad våra kunder behöver, levererar rätt kvalitet och alltid lever upp till lagar och andra krav. Vi strävar alltid efter förbättring av våra arbetssätt så att de blir säkra och effektiva. Vi är öppna för nya idéer och engagerar oss för att hitta de bästa lösningarna. Vi bryr oss om varandra och samarbetar för att förebygga risker, föroreningar, olyckor och andra fel Resultat för att minska VafabMiljös klimatpåverkan under 2013: Information i Soptips och Cirkulera till allmänheten 5 gånger ton Insamling av kläder på 8 Återbruk, föremål på 10 Återbruk, cyklar på 4 Återbruk. 3 publika aktiviteter kring återanvändning ton brännbart, ton organtiskt till rötning och kompostering ton

11 11 11 Medarbetare Ett tiotal medarbetare deltog i Blodomloppet som anordnades i Västerås. Samhällets och kundernas behov av en resurseffektiv avfallshantering ökar kraven på organisationen och medarbetarna. För att lösa de allt mer komplicerade arbetsuppgifterna behövs både specialistkompetens och engagemang. Ny organisation för Samverkan Samverkan är ett forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationernas företrädare gällande verksamhetens utveckling och arbetsmiljö. VafabMiljö har förändrat arbetet i Samverkan. Nu finns en grupp för företagssamverkan, FS, samt fyra grupper för arbetsplatssamverkan, APS. FS behandlar ärenden som är företagsövegripande eller av strategisk karaktär. APS behandlar ärenden som är på avdelningsnivå. Hälsa och trivsel VafabMiljö har ett aktivt hälsoarbete Medarbetarna kan välja mellan friskvårdspeng eller motionera en timme i veckan på arbetstid i våra lokaler. Det finns friskvårdsmassage till reducerat pris och styrketräningslokaler på kontoren i Västerås och Köping. Hälsoarbetet ska medverka till att medarbetarna trivs och har god hälsa. Den totala sjukfrånvaron har ökat något och var 4,07 (3,49) procent under En tredjedel av medarbetarna har genomgått en hälsoundersökning. Friskvårdsarbetet samordnas med trivselarbetet genom en personalsammansatt kommitté. Totalt sex trivsel/ friskvårdsaktiviteter har genomförts på fritid bla fiskeresa, Blodomloppet och fest för att fira VafabMiljö 30 år. för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Ett antal studenter har tagits emot för praktik samt examensarbeten. Delaktighet och engagemang VafabMiljö har ett mål att medarbetarna ska göra minst ett internt eller externtstudiebesök/praktikdag, delta i projekt eller utbildning. Under 2013 har 80 (79) procent deltagit i något av detta Organisationsförändringar Ny VD har rekryterats under året och en ny ledningsstab har tillsatts. Trångfors har byggts om till ett mer renodlat Återbruk och tillhör nu avdelning Insamling och Transport. FAKTA Arbetsmiljöarbete VafabMiljö har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Systemen för planering, ledning och organisation av arbetsmiljöarbetet utvärderas varje år. Vid interna revisioner går interna revisorer igenom hur avdelningarna arbetar med arbetsmiljöfrågor och att gällande avtal, föreskrifter och rutiner följs. Personalchefen ansvarar för att sammanställa internrevisorernas revisionsrapporter och presentera dessa i arbetsplatssamverkan. Kompetens Avfall Sveriges webb-utbildning ger en god introduktion till avfallsbranschen. Till och med 2013 har 158 av 193 medarbetare genomfört utbildningen. Under året har fokuserats på att medarbetarsamtal genomförs. Under 2013 har 89 (92) procent haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Minskningen beror på ett ökat antal tjänstlediga/föräldralediga medarbetare. Genom samverkan med gymnasieskolor och universitet/högskolor arbetar vi Moderbolaget Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Sjukfrånvaro 2013 Total sjukfrånvarotid i % Totalt Kvinnor Män 29 år 1,4 0,9 1, år 3,3 3,0 3,5 >50 5,2 1,6 5,8 Totalt 4,1 2,4 4,7 Totalt ,5 2,3 4,0

12 12 Verksamheten 2013 Den insamlade mängden farligt avfall från hushållen har ökat och uppgick till ton under Under 2013 minskade de totala avfallsmängderna i regionen. Den totala avfallsmängden som VafabMiljö tog emot på sina avfallsstationer uppgick till drygt ton. Omkring ton var hushållsavfall, ton var från Återbruket och ton var verksamhetsavfall. Insamling från hushåll Hushållen som VafabMiljö tar hand om kommer in via kommunernas insamling av restavfall och bioavfall. Restavfallet ökade något till ton medan bioavfallet minskade något till drygt ton. Hushållsavfall kommer även in via Återbruken som VafabMiljö driver. Dessa mängder har ökat något sedan besökare under 2013, vilket är fler än föregående år och även det ett rekord. Varje besökare under 2013 hade med sig ca 48 kg. Sorteringen på Återbruken gör att drygt 95 procent av avfallet kunde återvinnas. Antingen genom materialåtervinning eller genom förbränning med energiutvinning. På de flesta Återbruk infördes plastfraktioner under året, vilket har resulterat i att mängden plast på den totala insamlade mängden ökade från 3 procent till 4 procent. Syftet är att minska mängden brännbart avfall och istället kunna sortera ut rena material. Återbruket på Hälla, Ängsgärdet, Stenby, Sala, Köping och Enköping fick containers för småelektronik. Sedan tidigare har detta införts på Återbruket Bäckby samt Enköping. Cykelinsamling infördes i Kungsör. Detta har gjorts i samarbete med Kungsörs Secondhand och Återvinning. Insamlingscontainers för prylar infördes på Återbruket Surahammar i samar- Återbruken Till Återbruken, VafabMiljös återvinningscentraler, kan hushållen lämna grovavfall och farligt avfall. På Återbruken finns också insamling av tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar. VafabMiljö driver 18 stationära Återbruk och ett mobilt Återbruk som besöker tio tätorter i Enköping, Sala, Surahammar och Heby. Mängderna till Återbruken har ökat och är de högsta sedan starten, ton. Återbruken hade drygt 1,8 miljoner I fyra kommuner används ett mobilt Återbruk för hushåll på landsbygden.

13 13 bete med sysselsättningsenheten i Surahammars kommun. Småföretag med Återbrukskort kan använda Återbruken för att lämna mindre mängder affärs- och industriavfall. Farligt avfall Den insamlade mängden farligt avfall, inkl elavfall samt kyl- och frysskåp, var nära ton att jämföra med ton under Bland Återbruken är det Återbruket- Enköping som samlade in mest farligt avfall, ton. Ser man till antalet invånare per kommun är det Norbergs kommun som samlar in mest, 34 kg per invånare. Samlaren är ett skåp där hushållen kan lämna mindre el-avfall, batterier och glödlampor. Samlaren finns idag i två butiker i Västerås. VafabMiljö har ett 20-tal fordon och 6 st släp. Hushållsentreprenader Delägarkommunerna upphandlar regelbundet tjänster för insamling av hushållsavfall. I KAK-kommunerna, Hallstahammar, Surahammar och Skinnskatteberg har VafabMiljö avtal om insamling och transport av hushållsavfall. Hushållsnära insamling VafabMiljö jobbar med hushållsnära insamling av förpackningar hos omkring hushåll i regionen. Ett exempel är VafabMiljös uppdrag att hämta förpackningar i Mimers ca 240 miljöbodar i Västerås. Även tilläggstjänster som t ex städning och kärltvätt ingår i upphandlingen. Ett annat exempel är Sala Bostäder. Insamling från verksamheter VafabMiljö arbetar även med insamling av industri- och affärsavfall. Uppdragen genomförs med egna resurser och även i samarbete med andra åkerier. Vafab- Miljö har containrar, lyftdumper och komprimatorer som hyrs ut till kunder. Insamlade mängder farligt avfall VafabMiljö samlar in farligt avfall från industrier och företag. Insamlingen sker i huvudsak med hjälp av externa transportörer. Mängden avfall från industrin är något större än föregående år, ton exklusive jordar. Mängderna förorenade jordar är i nivå med föregående år då ton togs emot. Metallförorenade jordar är fortfarande den största avfallsgruppen. Västerås dominerar fortfarande bland de stora byggprojekt där marken varit förorenad. Den förorenade jorden grävs upp och skickas till behandling. Den näst största delen är oljehaltigt avfall. Övriga transporter Transporterna mellan de egna anläggningarna och till externa anläggningar genomförs med både interna och externa resurser. Återvinning och behandling De senaste åren har kraven på avfallsbehandlingen ökat. Deponierna ska uppfylla allt strängare miljökrav både när de är aktiva och då de ska avslutas. Farligt avfall hushåll, ton Återbruken,totalt ton Farligt avfall totalt, ton Stapel FAhushåll Stapel Återbruk Stapel FAtotal

14 14 Sluttäckning vid Norsa avfallsstation i Köping. Även miljökraven på förbränningsanläggningarna har ökat. Detta innebär mer omfattande miljökontroller, att vissa avfallsslag inte får deponeras och att rökgasreningen på förbränningsanläggningarna blivit mer avancerad. För VafabMiljö har denna förändring haft stor betydelse för både verksamheten och ekonomin eftersom miljökraven gör behandlingsverksamheten mer komplicerad och dyrare. För att nå miljömålen och klara miljökraven utvecklas behandlingsverksamheten kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. Inriktningen är att öka materialåtervinningen och att minska förbränningen och deponeringen. Sorteringsanläggning I sorteringsanläggningen på Gryta finns en balpress som kan ta emot olika pappersslag samt mjuk- och hårdplast. I anläggningen har papper, tidningar wellpapp och mjukplast balats. Arbete med förbättringar kring logistik och arbetsmiljö har fortsatt under året. Deponering och sluttäckning Deponin vid Gryta avfallsstation är anpassad till de nya EU-kraven på deponering och ersätter de gamla deponierna i Enköping, Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Under 2013 deponerades ton på den nya klass 2-deponin. På samtliga avfallsstationer finns det omlastnings- och sorteringsmöjligheter. På Gryta avfallsstation ska 40 hektar sluttäckas. Etapp 1 och 2 om vardera 10 hektar är sluttäckt och klar. Förberedelser såsom terrassering har skett av resterande yta som förberedelse inför sluttäckning. Sluttäckningsarbeten vid Sänkmossens avfallsstation har påbörjats. Anläggningen är ett referensobjekt efter- Trångfors avfallsstation har byggts om till ett mer renodlat Återbruk.

15 15 som det är den första anläggningen där VafabMiljö använder ett syntetiskt geomembran som tätskikt. På Isätra har förberedelser gjorts för sluttäckning genom påläggning av täckmaterial för att få en bättre vattenavrinning. På Annelund har sluttäckningsetapp 2 som är tre hektar terrasserats. På Norsa har slaggdeponin sluttäckts och huvuddeponin har fått ett tätskikt på ca hälften av ytan. Totalt har ton massor använts i olika sluttäckningsarbeten och konstruktioner. Ett projekt, som delfinansierats via det statliga klimatinvesteringsprogrammet KLIMP, har pågått för att modernisera gasutvinningssystemet på Gryta. En ombyggnation har gjorts för att förnya uttagssystemet och automatisera styrningen av de enskilda brunnarna. Målet är att få ut mer gas samt minska utsläppen. Systemet togs i drift under Under 2013 kompletterades systemet med 13 nya gasbrunnar. Framställning av bränsle till förbränningsanläggningar. Dispenser Eftersom det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall har Vafab- Miljö sökt dispens för 300 ton brännbart och 950 ton organiskt avfall som man räknat med att inte kunna återvinna på grund av begränsade möjligheter till avsättning. Dispenserna har inte behövt utnyttjas helt; 58 ton brännbart avfall och 375 ton organiskt avfall har lagts på deponi. När det gäller dispens för organiskt av- fall avses visst organiskt slam och andra specialavfall samt som säkerhet vid driftavbrott på behandlingsanläggningar etc. Biologisk behandling I Fagersta, Sala och Västerås finns det resurser för biologisk behandling. En utsorterad organisk fraktion ur restavfall, trädgårdsavfall från bland annat Återbruken samt slam från avloppsreningsverk komposteras på anläggningen i Sala. Tekniken bygger på en forcerad kompostering i boxar med tak av Gore- Tex-duk. Totalt komposterades omkring ton organiskt avfall Avvattningsanläggning En provisorisk avvattningsanläggning har byggts på Gryta avfallsstation. Syftet är att karakterisera flytande avfall och undersöka om man med traditionell Återvinning, ton material- och energiutvinning Avfallsstationerna, ton avfall som hanterats på avfallsstationerna återvinning hopslagen

16 16 Allt bioavfall/matavfall rötades i Växtkraftanläggningen. Barn från Kyrkbackens förskola.

17 17 avvattning kan behandla materialet. Inledande försök har utförts på finsediment från oljestationen. Upphandlingen av anläggningen gjordes 2013 och arbetet påbörjades. Det beräknas vara klart våren Växtkraft Allt bioavfall/matavfall har behandlats av Svensk Växtkraft, VafabMiljös dotterbolag. Växtkraft har ett eget avsnitt på sid 21. Energiproduktion I Norsa avfallsvärmeverk tas avfall emot för förbränning med energiutvinning. Ett nytt avtal med Köpings kommun om värmeleveranser har börjat gälla från 1 juli Ett nytt styrsystem till förbränningsanläggningen har satts i drift. Anläggningen har tagit emot ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvärmenätet har varit MWh. Insamling av metangas i de gamla deponierna har gjorts på Gryta. Den totala energiutvinningen var MWh. På Sänkmossen har kontroller gjorts under året för att se om det finns gas. Gas har funnits i de brunnar som installerats där. På Isätra finns också gassystem men det har varit stängt i väntan på renovering. Provborrningar har gjorts som visar att det finns gas. Planering börjar av en ny deponigasanläggning på Isätra under På Annelund har upphandling och byggnation skett av ett nytt gasutvinningssystem som togs i drift i slutet av Under året har det monterats solceller på taket vid infartskontrollen på Gryta avfallsstation. Sedan starten i juli 2013 har solcellerna producerat 4,95 MWh Behandling av farligt avfall VafabMiljö har avtal med anläggningar som kan ta hand om farligt avfall. Det finns också egna behandlingsresurser för farligt avfall på Gryta avfallsstation. Bland annat ett mellanlager, en oljestation och en klass1-deponi. Slam från oljestationen och oljeförorenade jordar komposteras på Gryta. Avfallsstationerna i regionen har tagit emot styckegods t ex färgavfall lagrat i fat, bulk t ex olja från tankar, förorenad jord, kyl- och frysskåp, elektronik och tryckimpregnerat trä. Oljestation För att ta hand om oljehaltigt vatten finns det en oljestation på Gryta avfallsstation. Oljan återvinns och det utgående vattnet renas. Avfallsolja Avfallsolja tas emot och mellanlagras i tankar. Oljan kvalitetssäkras innan den skickas till återvinning. Klass 1 deponi På Gryta avfallsstation finns en klass 1-deponi för farligt avfall, såsom förorenade massor. Kompostering Kompostplattan på Gryta avfallsstation har utnyttjats för behandling av finsediment och grovsediment från oljestationen. Kompostering av oljeförorenad jord drivs i samarbete med entreprenör. Metallförorenad jord Under 2013 hanterades ton metallförorenad jord. Större delen kördes direkt till deponi eller användes som konstruktionsmaterial eftersom det inte blev klassat som farligt avfall. Resterande mängd har genomgått förbehandling genom siktning, klassificering och sedan antingen friklassats, deponerats eller körts till klass 1-deponi. Oljeförorenad jord Cirka ton oljeförorenad jord har tagits emot under 2013 och behandlats. Säkerhetsrådgivning VafabMiljös säkerhetsrådgivare har kontakt med företagskunder för att informera om rätt hantering av farligt gods. Solpaneler på huset vid infartskontrollen på Gryta avfallsstation.

18 Avfallsolja tas emot och mellanlagras i tankar. Efter kvalitetssäkring kan den återvinnas. Miljöarbete En viktig del i miljöarbetet är att ta hand om det lakvatten som uppstår vid en deponi. Lakvattnet tas om hand via kommunernas reningsverk eller lokalt på avfallsstationerna. Totalt pumpades ca m3 lakvatten till de kommunala reningsverken under SBR-anläggningar för lakvatten En delström av lakvattnet från Isätra behandlas i en SBR-anläggning innan det leds till reningsverket för fortsatt rening. Övrigt lakvatten från anläggningen går direkt till reningsverket. På Norsa behandlas allt lakvatten i en SBR-anläggning med ett filter som avslutande steg innan det leds till recipient. Egenkontroll En viktig miljöåtgärd är den egenkontroll som sker med hjälp av provtagningspunkter i yt- och grundvattnet i omgivningen runt om deponierna. Teknik- och miljöavdelningen tog under 2013 regel vattenprover i 86 st provpunkter varje månad. Utöver detta har även ett flertal extraprover tagits. Förstärkt infartskontroll Vid avfallsstationerna görs förstärkt infartskontroll med stickprov på inkommande lass. Det innebär noggrann kontroll av avfallets innehåll, främst för att finna eventuellt farligt avfall kontroller gjordes under Avfallet återvinns Den största andelen av de avfallsmängder som kommer in till VafabMiljös anläggningar bearbetas och behandlas för att sedan gå vidare till externa anläggningar för materialåtervinning eller en- Deponerade mängder , ton Klass 2 deponi Farligt avfall , ton FA olja, övrigt Västerås VŠsterŒs/aska Västerås VŠsterŒs Norsa Enköping Enkšping Fagersta Sala Sala Skinnskatteberg Metallförorenad jord Övrigt farligt avfall (röd linje) Oljeförorenad jord (gul linje) Oljehaltigt avfall (blå linje) 2013

19 19 ergiåtervinning. En del avfall körs direkt till återvinningsföretag. Exempel är metallskrot samt wellpapp och kartong från Återbruken. Andra material som avsatts är exempelvis tidningar och kontorspapper. Av det farliga avfallet återvinns avfallsolja och bilbatterier. Avfall till förbränningsanläggningar VafabMiljö är beroende av externa förbränningsanläggningar för avsättning av brännbart avfall och avfallsbränslen. Mängden avfall till förbränningsanläggningar ligger på samma nivå som föregående år. Brännbart avfall har levererats till Värmevärden i Avesta, Fortum i Stockholm samt Vattenfall i Uppsala. Det finns en fortsatt ökad efterfrågan på förädlade kvalitetssäkrade bränslen till förbränningsanläggningar Avfallsmängder som hanterats på VafabMiljös avfallsstationer under 2013 Farligt avfall Farligt (utom avfall jordar) (utom jordar) ton 000 ton Kvalitetssäkrat Kvalitetssäkrat bränsle bränsle ton ton Brännbart Brännbart avfall till avfall till förbränning ton Tungmetallförorenad jord Tungmetallförorenad jord ton ton Avfall Avfall till deponering till ton - Gasutvinning - gasutvinning MWh MWh Biologisk Biologisk behandling behandling ton ton Oljeförorenad jord ton Materialåtervinning ton Utöver detta tillkommer ton massor som ska användas som täckningsmaterial på deponierna. I början av 2012 stod ny automatiserad anläggning för deponigasutvinning klar på Gryta. Under 2013 byggdes ytterligare 13 gasbrunnar.

20 20 VafabMiljö har varit engagerade i ett SIDA-projekt i Botswana. VafabMiljö och Västerås stad var på besök. Forskning och utveckling Ledningssystem Under september månad utfördes extern revision av bolagets ledningssystem för miljö och kvalitet. Revisionen avlöpte väl och certifikat finns därmed för både miljö och kvalitet. Avfallsplan Nuvarande avfallsplan omfattar perioden Projekt och aktiviteter som anges i planens handlingsprogram har genomförts under året. Framtagande av en ny regional avfallsplan för nästkommande fyraårsperiod har påbörjats. Lakvattenbehandling VafabMiljö ska bygga en anläggning för lakvattenhantering vid Gryta avfallsdeponi. Behandlingen ska ske med SBRteknik. Lakvattnet ska sedan genomgå ett sandfilter och avledas till Svartån. Under 2013 har förfrågningsunderlag för upphandling av lakvattenbehandlingsanläggningen tagits fram. Försök kring lakvattenbegränsande åtgärder har genomförts vid Sänkmossens avfallsupplag. Mekanisk och biologisk behandling VafabMiljö har provat teknik med Mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. Tekniken syftar till att framställa en högkvalitativ bränslefraktion som kan eldas i andra anläggningar än traditionella avfallsförbränningsanläggningar. Det kvarstår en organisk restfraktion som efter stabilisering kan utnyttjas vid sluttäckning av avfallsupplag. Vid stabilisering av den organiska restfraktionen genom torrötning kan biogas utvinnas för framställning av fordonsbränsle. Under året har investeringsstöd ur EU s finansieringsprogram för miljöprojekt (Life+) beviljats till anläggande av en så kallad torrötningsanläggning. Försöksverksamhet Under 2012 påbörjades ett storskaligt försök rörande fastighetsnära insamling av matoljor och matfett. Försöket utförs i samarbete med Mälarenergi och Mimer. Försöket utvärderades under Under 2013 startade ett projekt tillsammans med Mimer om hushållsnära insamling av smått el-avfall. Internationell verksamhet Under 2013 har VafabMiljö varit enga- gerade i projekt i Botswana och Bolivia. Med stöd av ICLD genomförs en förstudie rörande anläggande av en kombinerad omlastningsstation och Återbruk i Botswanas huvudstad Gaborone. ICLD har dessutom beviljat stöd till framtagande av en ansökan om finansiering av ett större pilotprojekt rörande källsortering av avfall i samma stad. Tillsammans med KTH och Mälardalens högskola påbörjades ett flerårigt projekt om möjligheterna till biogasproduktion i städerna La Paz och El Alto i Bolivia. Projektet finansieras av Nordiska klimatfonden. Forskning VafabMiljö medverkar till att stödja miljö- och energiteknisk forskning vid Mälardalens Högskola. Ett forskningsprojekt om avfallsbaserad kompost och biogödsel i spannsmålsodling pågår sedan 1998 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet i Västmanland. Under året påbörjades dessutom ett flerårigt forskningsprogram (Future Energy) vid Mälardalens Högskola. Avdelningen tillsammans med Svensk Växtkraft deltar i programmet i projekt rörande produktion av biogas. I ett angränsande projekt, ALtox, studeras för närvarande förutsättningarna för användning av alger i vattenrening och biogasproduktion. Sedan hösten 2012 finansierar Vafab- Miljö en företagsdoktorand vid Umeå universitet, institutionen för kemi. Under tre års tid kommer emissionsförhållanden vid förbränning av olika bränslefraktioner ur avfall att studeras närmare.

21 21 Växtkraft 2013 Joel Axelsson visar hur processen med att få fram biogas fungerar. Svensk Växtkraft ägs sedan hösten 2012 av VafabMiljö till 100 procent då bolaget köpte aktierna från Mälarenergi och tre lantbrukare. Växtkraftanläggningen är en biogasanläggning för hushållens bioavfall och vallgrödor från lantbrukare. Anläggningen har varit i full drift under året och har producerat biogas och biogödsel. Under 2013 behandlades drygt ton bioavfall, fettavskiljarslam och vallgröda. Av detta framställdes 1,7 miljoner m 3 fordonsgas och ton biogödsel. I länet finns ett 115 bussar, omkring 15 sopbilar och flera hundra arbetsfordon och personbilar som drivs av biogas i Västerås. Växtkraft äger fyra publika tankstationer. Den totala gasförsäljningen inkl gas till bussar har ökat med 10 procent jämfört med Efterfrågan på gas är större än tillgången vilket under 2013 lett till att en del naturgas av fossilt ursprung, ca 42 procent har blandats in i biogasen. Det är främst under vardagar som den egna gasen inte räckt till. Förutom biogas framställs även biogödsel av rötresten. Biogödslet används av lantbrukare som certifierad gödning på åkrar. Viktiga händelser under året Bland större händelser i bolagets verksamhet under året kan nämnas: Tankningsanläggningen för bussar i Västerås har byggts ut med ytterligare en kompressorstation och uppställningsplatser för tankning av bussar uppställda på ramp. Byggnation av en publik tankstation och en anläggning för fyllning av mobila gasflak påbörjades vid Returvägen i Västerås. Swedish Biogas International har påbörjat byggnation av en produktionanläggning för biogas i anslutning till Växtkrafts anläggning på Gryta. Under 2013 har ensilageinmatningen byggts om för att säkerställa pastörisering av ensilaget. Personal Under året har en arbetsledare och en drifttekniker anställts och antalet personer för drift av anläggningarna var 11 vid utgången av året. Samtliga var män. VD delas med moderbolaget VafabMiljö. För mer information se även Svensk Växtkrafts egen årsredovisning. FAKTA Ekonomi Omsättning Investeringar Resultat Tillsammans med hushållsavfall och vallgrödor behandlas även fettavskiljarslam i biogasanläggningen.

Statistik Ett komplement till årsredovisningen

Statistik Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Som ett komplement till årsredovisningen finns denna sammanställning av statistik. Vissa tabeller som finns i årsredovisningen finns här

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Avfallsplan 2009-2012. Kortversion

Avfallsplan 2009-2012. Kortversion Avfallsplan 2009-2012 Kortversion 2 Avfallsplanering I svensk miljölagstiftning krävs att varje kommun har en avfallsplan. Planen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning!

Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Välkomna till Kemikalieambassadörsutbildning! Anna Kejler, Projektledare E-post: anna.kejler@fa21.se Tel: 0730-60 44 77 www.fa21.se Rena Västmanland Förbundet Agenda 21 Ideell förening som arbetar för

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Välkommen till Hovgården!

Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! Välkommen till Hovgården! 12 kilometer nordost om Uppsala ligger Uppsala Vattens avfallsanläggning Hovgården. Hit kommer varje år omkring 250 000 ton avfall. Det motsvarar flera

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Årsredovisning VafabMiljö Kommunalförbund

Årsredovisning VafabMiljö Kommunalförbund Årsredovisning 2016 VafabMiljö Kommunalförbund 2 Innehåll 24 25 VAFABMILJÖ 3 Det här är VafabMiljö 4 Vd har ordet OMVÄRLD OCH INTRESSENTER 14 19 7 Marknad och kunder EKOLOGISK HÅLLBARHET 11 Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Avfallsplan 2009-2012. Bilaga 2 Avfallshantering i VafabMiljö-området idag

Avfallsplan 2009-2012. Bilaga 2 Avfallshantering i VafabMiljö-området idag Avfallsplan 2009-2012 Bilaga 2 Avfallshantering i VafabMiljö-området idag Innehåll 1 Inledning 5 2 Avfallsmängder i regionen 2006 7 2.1 Utveckling av avfallsmängder 1991-2006... 8 3 Avfall under kommunalt

Läs mer

Bilaga 2 Anläggningar

Bilaga 2 Anläggningar Bilaga 2 Anläggningar 1 1 INLEDNING I det följande beskrivs översiktligt de anläggningar som nyttjas för hantering av avfall från Sigtuna kommun. Omlastning och av hushållsavfall sker vid Brista deponi.

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Lokala miljömål för Älmhults kommun

Lokala miljömål för Älmhults kommun Lokala miljömål för Älmhults kommun Bilaga 6 1. Inledning... 2 2. Vision... 2 3. Översiktsplan... 3 4. Åtgärdsprogram för Älmhults kommun... 4 5. Regional klimat- och energistrategi 2009 för Kronobergs

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

3 Om regionen Befolkning Näringsliv och arbetsmarknad... 19

3 Om regionen Befolkning Näringsliv och arbetsmarknad... 19 Innehåll Sammanfattning 7 Tidigare regional planering... 7 Avfallshantering i regionen idag... 8 Avfallsmängder... 8 Hushållsavfall... 8 Bioavfall... 8 Restavfall... 8 Återbruken... 9 Producentansvar...

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Uppföljning av Avfallsplan 2000

Uppföljning av Avfallsplan 2000 Uppföljning av Avfallsplan 2000 Bilaga 1 1. Sammanfattning... 1 2. Avfallshanteringen för år 2000 och framåt... 1 3. Handlingsprogram... 2 4. Åtgärdsförslag... 2 1. Sammanfattning I Älmhults kommun föregående

Läs mer

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare 1 Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare ÅI tillstyrker förslaget att verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall, dvs definitionen av

Läs mer

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010

Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Bilaga 6 Uppföljning av avfallsplan 2003-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Måluppföljning... 4 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet... 10 4.1 Uppföljning av åtgärder som Gästrike Återvinnare

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Tekniska förvajtnlngens yttranae om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Tekniska förvajtnlngens yttranae om utökad regional samordning inom avfallsområdet Bilaga KS 2011/130/1 "SALA lifi1i KOMMUN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink 20:1-05- 3! 1ITårienr / A ')\)11 ih r lfl{ ilj:ru-qs 30 Nhfi!tNf'.: ~'011fSG 'fttrande 'TeknIska

Läs mer

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-03-08 2012-006342- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Mark- och miljödomstolen mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder

Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder Uppföljning av förra avfallsplanens mål och åtgärder Det är svårt att följa upp 2005 års avfallsplan för Östersunds kommun eftersom målen inte är mätbara och tidssatta. För varje avfallsslag finns strategier

Läs mer

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall

Checklista för bättre sortering av hushållsavfall Checklista för bättre sortering av hushållsavfall hyresrätter, bostadsrätter och samfälligheter samarbete med ii samarbete med din din kommun kommun 1 Så här använder du checklistan Med hjälp av den här

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010

Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Avfallsplan för Essunga kommun år 2006-2010 Sammanfattning Avfallsplanen för Essunga kommun har reviderats. Planen sträcker sig från år 2006-2010. Enligt miljöbalken 15 kap 11 ska det i varje kommun finnas

Läs mer

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun

Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Renhållningsplan 2013 2020 för Finströms kommun Antagits av kommunfullmäktige 15.11.2012 Fastställt av Ålands landskapsregering DDMMÅÅÅÅ Renhållningsplanen träder ikraft den 1 januari 2013 1 Renhållningsplan

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Anläggningar för avfallshantering A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Anläggningar för avfallshantering A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Anläggningar för avfallshantering A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll Bakgrund och analys 3 Anläggningar för insamling, sortering,

Läs mer

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall Thomas Rihm EU Strategi skall säkerställa att det nedbrytbara kommunala avfall som går till deponier senast 2016 skall ha nedbringats

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi

Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Måldokument för Ulricehamns kommuns avfallsstrategi Illustration gjord av Eva Jonsson Kommunfullmäktiges beredning för samhällsutveckling Innehåll Inledning... 3 Framtidsscenario... 4 Ulricehamn 2019...

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:15. Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:15 Avfallshantering i några europeiska länder. En jämförande studie ISSN 1103-4092 Förord I denna rapport presenteras resultatet av en jämförande studie av avfallshanteringen i några europeiska

Läs mer

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Catarina Östlund Tel: 08-698 10 47 catarina.ostlund@naturvardsverket.se Konsekvensanalys 2005-09-22 Dnr 641-4711-05 Beskrivning och konsekvensanalys av förslag

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Avfallsanläggningar och avslutade deponier

Avfallsanläggningar och avslutade deponier Bilaga 4 Avfallsanläggningar och avslutade deponier Avfallsplan 2011-2015 för 2010-12-01 SYSAV:s ar (Avfallsanläggningar i hela SYSAV-regionen) Hedeskoga Hedeskoga 3:10 Ystads kommun 90.300 Brännbart industri-

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer