Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1983-2013 Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2 = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla Fagersta Skinnskatteberg Surahammar Sala Heby Hallstahammar Västerås Enköping Köping Arboga Kungsör Innehåll 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet 6 Marknad och kunder 8 Hållbar samhällsutveckling 11 Medarbetarna 12 Verksamheten 2013 FAKTA 21 Växtkraft 22 Förvaltningsberättelse 25 Resultaträkning 26 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 29 Noter 34 Revisionsberättelse Kommunernas ägarandel, procent Kommun Andel % Arboga 4,53 Enköping 12,75 Fagersta 4,14 Hallstahammar 5,04 Heby 4,60 Kungsör 2,76 Köping 8,24 Norberg 1,99 Sala 7,29 Skinnskatteberg 1,63 Surahammar 3,42 Västerås 43,60

3 3 Det här är VafabMiljö VafabMiljös 18 Återbruk hade drygt 1,8 miljoner besökare år 2013 Vafab Miljö AB ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun och arbetar med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar avfallshantering. De viktigaste framgångsfaktorerna för arbetet har grupperats inom de fem huvudområdena kunden, medarbetaren, produktion och processer, samhällsansvar och ekonomi. Ägarkommunerna Ägarkommunerna har genom ett ägaravtal överlåtit en del av sitt renhållningsansvar till VafabMiljö. VafabMiljö ansvarar för att driva regionens Återbruk samt behandla det hushållsavfall som kommunerna samlar in. Kommunerna har ett grundläggande ansvar för myndighetsuppgifterna enligt Miljöbalken genom att t ex utöva tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, besluta om taxor och avgifter samt administrera abonnentregister. Insamling & Transport Återbruken Produktion Bränsle Organisation 2013 Svensk Växtkraft VD-stab VD Förbränning Kommunerna är även beställare alternativt utförare av insamling och transport av hushållsavfallet. Verksamhet under konkurrens VafabMiljö har även verksamhet inom konkurrensutsatta delar av avfallshanteringen. T ex flera entreprenader för insamling av hushållsavfall samt insamling och behandling av verksamheters avfall. VafabMiljö hjälper ägarkommunerna med konsulttjänster genom t ex utredningar, information och administration. Hållbar resurshantering VafabMiljö har resurser för miljöriktig avfallshantering i form av sortering, omlastning, biologisk behandling, förbränning och deponering av avfall. I regionen har VafabMiljö sex avfallsstationer och 18 Återbruk. VafabMiljö arbetar med att avsätta material för återvinning och att producera avfalls- Teknik & Miljö Teknik Marknad & Kommunikation Administration Transport Sälj Personal bränslen. I Västerås finns resurser för att ta hand om farligt avfall. VafabMiljö äger 100 procent av dotterbolaget Svensk Växtkraft AB som driver en rötningsanläggning för bioavfall och vallgrödor på Gryta avfallsstation. Kostnader och avgifter För hushållsavfallet betalar kommunerna en grundavgift per invånare och rörliga avgifter per ton för olika material. I grundavgiften ingår bland annat fasta kostnader för att omhänderta och bearbeta avfall. De rörliga avgifterna innehåller en mottagningsavgift och en återbruksavgift och finansierar externa behandlingskostnader. FAKTA Nyckeltal Moderbolaget Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Nettoomsättning, Mkr Årets resultat efter finansiella poster, Mkr -3,0 1,6 Investeringar, Mkr Soliditet, procent 15,0 16,3 Personalkostnader, Mkr Transport Farligt avfall & Vatten Miljö Information Ekonomi

4 4 VD har ordet Carina Färm, VD Som nytillträdd VD för VafabMiljö sedan maj 2013 kan jag i inledningen till min första årsredovisning konstatera att jag jobbar i ett väldigt professionellt företag med mycket engagerade och kompetenta medarbetare. Här finns ett gediget kunnande inom avfallsfrågorna där kompetensen och erfarenheterna är av stort intresse såväl nationellt som internationellt. Studiebesöken från när och fjärran har under året varit många. Ökade avfallsmängder Kunskapen och erfarenheterna är inhämtade genom många års arbete och utveckling av branschen. Det blev särskilt tydligt när vi i samband med vårt 30-årsjubileum under 2013 gjorde en tillbakablick från början av 80-talet. Utvecklingen inom avfallsbranschen i Sverige har varit otrolig under de 30 år som passerat. Från att i princip allt avfall lades på deponi i början av 80-talet till att det idag endast är enstaka procent som deponeras. Tyvärr kan vi också konstatera att trenden är att samhället fortsätter producera alltmer avfall. Från ca 220 kg avfall per person och år i början av perioden till ca 460 kg Så kan det förstås inte fortsätta och här har VafabMiljö en viktig uppgift att fylla när det gäller att kliva uppåt i avfallstrappan mot att förebygga uppkomsten av avfall och att återanvända och återvinna så mycket som möjligt. Rekord på Återbruken Statistik från 2013 års verksamhet talar sitt tydliga språk och visar att besöken på återbruken har nya rekordsiffror med över 1,8 miljoner besök i vår region. Insamlade och inlämnade mängder avfall som kan återvinnas från alla som bor och verkar i våra 12 kommuner är också fortsatt mycket hög. Det känns fantastiskt bra och är en förutsättning för att VafabMiljö ska kunna fortsätta att jobba med visionen Vi bygger det hållbara samhället blev rekord på Återbruken både vad gäller antal besök och avfallsmängder

5 5 EU-bidrag till torrötning I juli 2013 fick vi det glada beskedet att EU beviljat 14 miljoner kronor i stöd till ett nytt projekt för att öka biogasproduktionen och minska utsläppen av koldioxid. VafabMiljö är en av flera samarbetspartners i projektet och vår del är att bygga en demonstrationsanläggning för så kallad torrötning. Det är härligt att det satsas på utveckling i de här frågorna med stöd både från EU och från andra organisationer i vår region. Kvalitetscertifiering I september 2013 blev vi certifierade enligt ISO 9001 vilket är ett mycket gott betyg på att vi arbetar med kvalitet på rätt sätt. Ett kvalitetsledningssystem hjälper oss att utföra arbetsuppgifter efter rutiner och instruktioner som ska trygga för en fortsatt hög kvalitet i vårt arbete. Det är oerhört viktigt att vi har ett arbetssätt som säkerställer hur vi arbetar med miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Att arbeta med ett kvalitetsledningssystem utmanar oss också att arbeta med processer och arbetsflöden tvärs över linjeorganisationen, vilket utvecklar hela organisationen att nå nya mål för verksamheten. Organisationsförändringar Som ny VD är det naturligt att se över organisationen då man kommer in med nya ögon och nya perspektiv. Det ger input till organisationen och hur ledningen ska styra verksamheten. Det har lett till en del förändringar under 2013 vad avser ekonomi- och verksamhetsstyrning samt att ytterligare förändringar kommer att genomföras under Kommunalförbund En fråga som engagerat många med mig under 2013 är alla turer kring ombildandet av VafabMiljö från ett aktiebolag till ett kommunalförbund. Det har varit en långdragen process som ännu inte har nått mål på grund av att samtliga kommuner inte har samsyn om vad som gäller om en kommun vill ha möjligheten att kliva ur samarbetet. Mälarenergis nya anläggning Ytterligare en fråga som engagerat många och som är viktig för VafabMiljö är Mälarenergis byggande av en förbränningsanläggning för avfall i Västerås. Den nya anläggningen kommer att påverka VafabMiljö på flera sätt. Anläggningen kan ta emot de flöden av avfall som vi idag skickar till andra bolag för förbränning. Vi kommer även att se över hur vi kan ta emot och hantera de avfallsflöden som uppstår i Mälarenergis hantering såsom restfraktioner av olika slag, aska från förbränningen och mellanlagring av avfall vid driftstörningar. Under hösten 2013 har bolagen arbetat för att ta fram förutsättningarna för samarbetet. Bra resultat Slutligen kan jag konstatera att det i den här typen av verksamhet finns hur mycket statistik och data som helst att presentera. Jag överlämnar detta till övriga delar av årsredovisningen där verksamheten redovisas, liksom till en separat rapport som enbart presenterar nyckeltal och statistik. En siffra som ändå är på sin plats att nämna är årets resultat som slutar på 624 tkr. Det är ett bra resultat trots att vi inte haft möjligheten att justera taxorna mot kommunerna under de senaste tre åren. Från våra ägarkommuner har inriktningen varit att vi inte bör höja taxorna under pågående ombildning av aktiebolaget till ett kommunalförbund. Det finns dock skäl att göra det inför kommande år då intäkterna från kommunerna avseende hantering av hushållsavfall inte bär sina kostnader. Vi ser fram emot att arbeta i det blivande kommunalförbundet som till exempel möjliggör samordning av entreprenader på ett helt nytt sätt, och som i sin tur ger effektiviseringar och därmed lägre kostnader. Carina Färm, VD I samband med stormöte för all personal i december 2013 fick VafabMiljö sitt certifikat för ledningssystem inom kvalitet. Nu är VafabMiljö certifierade både inom miljö och kvalitet.

6 6 Marknad och kunder På landstinget Västmanland har VafabMiljö byggt upp ett Återbruk för sortering av sjukhusets avfall. I VafabMiljös region bor det ca personer och det finns cirka företag som varje dag producerar avfall. För att tillgodose de behov av en hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering som finns i regionen har VafabMiljö tillgång till en mångfald av lösningar och möjligheter inom avfalls- och återvinningsområdet. Kommunerna och hushållen Genom de sex avfallsstationerna som tar emot kommunernas hushållsavfall har VafabMiljö en hög service i regionen jämfört med en situation där hela verksamheten skulle vara koncentrerad till en avfallsstation. Även Återbruken håller hög servicenivå genom att de finns nära hushållen. En undersökning som VafabMiljö gjort visar att öppettiderna är mycket generösa jämfört med andra regioner i Sverige. Under 2013 var det drygt 1,8 miljoner besök på Återbruken vilket är rekord sedan starten på mitten av 90-talet. Att hålla en hög kvalitet på bioavfallet som sorteras ut i regionen är en viktig framtidsfråga för att öka biogasproduktionen och få ut biogödslet på jordbruksmark för ekologisk odling. VafabMiljö har därför ett aktivt kvalitetssäkringsarbete med två kvalitetssamordnare som arbetar med att bygga upp bra rutiner och samarbeten mellan hushållen, fastighetsägarna, kommunerna, VafabMiljö och Svensk Växtkraft. Bland annat görs plockanalyser på bioavfall och restavfall i alla delägarkommuner regelbundet. Utifrån resultat görs ett handlingsprogram med aktiviteter som syftar till att höja mängden utsorterat bioavfall och kvaliteten på det utsorterade avfallet. Regionens taxor under Sverigemedel Den årliga undersökningen om kommunala taxor som kallas Nils Holgersson undersökningen visar att medelvärdet på renhållningsavgifterna i regionen ligger under medelvärdet för Sverige. Undersökningen visar också att avgifterna i regionen under de senaste tio åren inte har ökat i samma utsträckning som i övriga landet. vinning i regionen. Under 2013 firade Vafab Miljö 30 år genom att ha Öppet Hus på Gryta avfallsstation samt genom att fira återvinningshelgen på flera Återbruk. Tillsammans med delägarkommunerna ger VafabMiljö ut Soptips en gång om Information och kommunikation VafabMiljö har under 2013 arbetat vidare med informationssatsningar. Syftet med informationen är att öka intresset och kunskapen om sortering och återåret till alla hushåll i regionen. I Soptips finns detaljerad information om sorteringsmöjligheter, miljönytta, avgifter och öppettider. Hushållen i regionen fick även avfallsmagasinet Cirkulera vid fyra tillfällen. Skoliformationsarbetet fortsatte och informatörerna träffade elever, vilket är en minskning sedan 2012 men i nivå med 2010 och Besöken på hemsidan ökade med 26 procent under Intresset från kommuner i andra delar av Sverige och utomlands fortsatte att vara hög. Framför allt är det information om källsortering av bioavfall och studiebesök på Växtkraft som lockar. Drygt 800 personer togs emot på studiebesök (utom skolbesök) under 2013 i samarbete Svensk Växtkraft och kommunerna. Företag och verksamheter VafabMiljö strävar efter att utveckla sina tjänster och erbjudanden samt stärka relationerna med företag och verksamheter. En miljöriktig avfallshantering är idag uppbyggd kring samarbete, delaktighet och helhetsperspektiv. I det arbetet är det viktigt med en aktiv kommunikation och hög tillgänglighet, flexibla och kundanpassade lösningar samt god kvalitet och långsiktighet. De avfalls- och återvinningstjänster VafabMiljö erbjuder kommunerna, fast-

7 7 ighetsägarna, företag och andra verksamheter är bland annat: Helhetslösningar för allt avfall Återvinningslösningar Behandlingsmöjligheter Insamling och transport av avfall Försäljning av återvinningsmaterial Återbrukskort för småföretag Rådgivning och utbildning Ökat intresse för återvinning I allt större utsträckning handlar avfallshanteringen om att förvandla avfall till råvaror som kan komma till nytta igen och vara bra för både miljön och ekonomin. Företagens intresse för helhetsavtal och miljöriktig avfallshantering fortsätter att öka samtidigt som konkurrensen gör att priserna pressas ner. Samhällets stora behov av behandling av förorenade jordar och deponeringsresurser för klass 1 och klass 2 kvarstår. Marknadens intresse för biologisk behandling av matavfall och annat organiskt avfall genom rötningsanläggningen Växtkraft ökar. För att ytterligare öka möjligheten till omhändertagande av organiskt avfall är utveckling av teknik för förbehandling av emballerat avfall av stor betydelse. Konkurrenskraftiga lösningar Samarbetet och avtalen om miljöriktig avfallshantering med företagen och andra verksamheter i regionen särredovisas i VafabMiljös ekonomi. Enligt den särredovisningen ger den avreglerade och konkurrensutsatta delen av VafabMiljös verksamhet ett ekonomiskt överskott under Under året tecknades ca 60 nya avtal med kunder. Det totala antalet avtal gällande helhetslösningar var 525 st. VafabMiljö hade 750 personkontakter på företag i form av besök ute hos kund eller besök av kund på någon av våra anläggningar. Arbetet har fortsatt med att få företag som använder Återbruken att betala för ett Återbrukskort. Totalt tecknade 189 nya kunder Återbrukskort och det totala antalet Återbrukskunder uppgick vid årets slut till VafabMiljö har ett s k Flexisystem för farligt avfall. Det passar både förretag och i miljöbodar hos bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Mängden förorenad jord är i nivå med föregående år. Under 2013 tog VafabMiljö emot nära ton förorenade jordar. Industrins övriga farliga avfall har ökat med 20 procent jämfört med Kundservice På Kundservice tas frågor emot från våra företagskunder. Det kan vara frågor om tömningar, farligt avfall, fakturor, priser, sortering med mera. Som en del i vårt kvalitetsarbete har tillgängligheten på kundtelefonen mätts. Medelsvarstiden under 2013 är 36 sekunder vilket är bra. Kundservice har under året också vidareutvecklat affärssystemet. Avsättningsmarknaden Även inom avsättningsmarknaden ökar konkurrensen om material och bränslen. För att kunna fortsätta utveckla lönsamma och miljöriktiga lösningar inom avfallsområdet letar VafabMiljö alltid bättre avsättning av material och de bränslen vi får in eller förädlar. De satsningar på materialåtervinningsmarknaden som VafabMiljö gjort de senaste åren har varit framgångsrika och stora materialflöden har fångats upp. I avsättningsledet har vi levererat material och bränslen direkt till återvinnings- och energibolag. Sedan 2010 levererar VafabMiljö tidningar direkt till återvinning och inte via Pressretur. Den stadiga nedgång av priset på blandskrot, som vi kunde märka under 2012, fortsatte under 2013, med ett genomsnittligt pris mer än 15 procent under föregående år. En liknande utveckling med tapp på närmare 15 procent påvisades för de olika pappersfraktionerna, dock med en liten ljusning för wellpapp i slutet av året. Priset på plast har ökat med ca 10 procent jämfört med 2012, dock med vissa variationer mellan kvaliteterna. Under 2013 ökade mängden av försålda material och bränslen marginellt, trots att vi valt att avveckla leveranser av bränslekross för att förbättra ekonomin i bränslehanteringen. FAKTA Nyckeltal Antal skolelever som fått information Antal hemsidesbesök Antal företagskontakter Antal avtal om helhetslösningar Antal Återbrukskort Antal Återbruksbesök (tusental) VafabMiljö har insamling av förpackningar och tidningar hos ca hushåll.

8 8 8 Hållbar samhällsutveckling VafabMiljö träffade nära elever. Grunden för VafabMiljös verksamhet är långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom miljö- och avfallsområdet. Det mest omdiskuterade miljöproblemet just nu är klimatförändringarna. Miljöproblemen är ofta globala och berör i allra högsta grad avfallshantering eftersom god resurshushållning ökar förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. VafabMiljö arbetar för att öka återvinningen av material och energi, minska deponeringen samt avgifta kretsloppen genom att ta hand om farligt avfall på ett miljösäkert sätt. Förbättringar inom dessa områden ger positiva miljöeffekter. Framför allt går det åt mindre energi i samhället när avfallet återvinns. Att ta hand om farligt avfall är också en viktig miljöinsats eftersom det kan göra stor skada om det hamnar på fel ställe i samhället. En fråga som diskuteras alltmer inom avfallsbranschen är att minska avfallet vilket bla innebär återanvändning och att använda saker längre innan de slängs. Julmarknad i Västerås. Vafab-Miljö informerar om matsvinn tillsammans med Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen. Samhällets miljökrav och miljömål Både EU och Sverige skärper miljökraven och miljömålen inom avfallsområdet. Förbränningsanläggningen har fått ökade krav. Under 2013 har VafabMiljö ingått i den nya handelsperioden för utsläpprätter för fossilt koldioxid. Drygt ton släpptes ut som ska ersättas med utsläppsrätt. En ny förordning ställer högre krav på utsläpp. Den trädde i kraft 2013 och gäller från Miljöutvecklad samhällsservice För att nå samhällets miljömål utvecklas VafabMiljös verksamhet kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. De resurser VafabMiljö har byggt upp används inte enbart för att ta hand om hushållsavfall som ingår i det kommunala ansvaret. Även företag och andra verksamheter kan använda sig av dessa resurser eftersom de är en samhällsservice och en viktig del i regionens infrastruktur. Kommunalförbund Västmanlands kommuner och landsting, VKL, har utrett hur VafabMiljö kan öka sin samverkan med kommunerna. Ett förslag om att bilda ett kommunalförbund skickades ut till kommunerna i augusti Beslut från samtliga kommuner väntas under våren Viktiga styrdokument för Vafab- Miljös miljöarbete är den regionala och de kommunala avfallsplanerna. I dessa planer lägger kommunerna och Vafab-

9 9 Miljö fast hur avfallshanteringen ska utvecklas. Nuvarande regionala avfallsplan antogs vid bolagets årsstämma i april Handlingsprogrammet i planen handlar om utveckling och kvalitetssäkring av nuvarande system. Projekt och aktiviteter i handlingsprogrammet har genomförts planenligt. Arbete med att ta fram en ny regional avfallsplan har påbörjats. Tillstånd enligt miljöbalken I maj 2013 meddelade Miljödomstolen tillstånd till fortsatt verksamhet vid Gryta avfallsanläggning. Nya verksamheter planeras såsom mekanisk/biologisk behandling av restavfall som följs av framställning av flytande fordonsgas ur biogas och deponigas. För verksamheten vid Sänkmossens avfallsanläggning i Fagersta lämnades en ansökan om tillstånd in i februari Ärendet handläggs fortfarande. I december 2010 inlämnades en tillståndsansökan till länsstyrelsen om fortsatt verksamhet vid bolagets avfallsförbränningsanläggning i Köping. Ärendet handläggs fortfarande. Under året har dessutom godkännande inhämtats till förhöjd sluthöjd på avfallsdeponierna i Annelund och Isätra Intern miljökontroll VafabMiljö tar hand om det lakvatten som uppstår vid deponierna. Framför allt handlar det om att säkerställa att inga föroreningar från deponierna sprids i omgivningen. Egenkontroll sker med hjälp av provtagningspunkter i yt- och grundvattnet i omgivningen runt om deponierna. Vid avfallsstationerna görs infartskontroller genom stickprov på inkommande avfall. Det innebär noggrann kontroll av avfallets innehåll, främst med avseende på farligt avfall. Som en miljöåtgärd samlas metangas upp från deponierna eftersom den gasen är en kraftig växthusgas. Den återvinns genom el- och fjärrvärmeproduktion. Verksamhetssystemet Verksamheten på VafabMiljös anläggningar påverkas av ett stort antal lagar och bestämmelser inom miljöområdet. För att säkra att lagar och andra krav uppfylls och få struktur i miljöarbetet, arbetar VafabMiljö sedan länge enligt miljöledningssystemet ISO Under året har ett nytt ledningssystem för verksamheten byggts upp. Det innehåller rutiner och instruktioner inom både miljö, kvalitet och arbetsmiljö. I september genomfördes certifiering enligt ISO Varje år görs en genomgång av Vafab- Miljös verksamhet för att identifiera var den största miljöpåverkan uppstår. De betydande miljöaspekterna ligger till grund för VafabMiljös verksamhetspolicy samt mål. Ledningsarbetet följs upp via interna och externa revisioner samt via den avvikelserapportering som kommer från medarbetarna och personer utanför organisationen. De interna revisorerna har följt upp arbetet vid fyra tillfällen under året. Miljöresultat under 2013 Året har varit positivt ur miljösynpunkt. Av den totala mängden avfall är det endast cirka 3 procent som läggs på deponi. Energiutvinning Mängden bioavfall/matavfall från hushåll och företag i regionen har minskat något från ton 2012 till ton under Avfallet har behandlats i biogasanläggningen. Trä och brännbart grovavfall har behandlats genom förbränning med energiutvinning. VafabMiljö jobbar med att förbättra utsortering av olika bränslekvaliteter. Sorterad plast från Återbruken har varit svårt att materialåtervinna och går därför till förbränning. Totalt har ca ton skickats till förbränning. Materialåtervinning Materialåtervinningen har minskat något från ton till ton. Det är framför allt papper och metallskrot som har materialåtervunnits. Trädgårdsavfall har komposterats. Jord och sten har använts som sluttäckningsmaterial på deponierna. Under Öppet hus anordnas en aktivitet kring återanvändning. Besökarna kunde ta med begagnade leksaker och byta till nygamla.

10 10 Farligt avfall Hushållen lämnade in ca 25 kg farligt avfall per invånare, vilket är bland de största mängderna i Sverige. El-avfallet utgör mer än hälften av mängderna. Statistik från El-kretsen visar att hushållen är duktiga att sortera. I vår region ligger snittet på 17,5 kg per invånare medan genomsnittet i riket ligger på drygt 15 kg. Återanvändning VafabMiljö har på vissa Återbruk containrar för insamling av fungerande prylar i samarbete med olika frivilligorganisationer. I november under veckan Europa Minskar Avfallet bjöds allmänheten in till Prylbyte i Enköping. I Västerås samarbetade VafabMiljö och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kring en utställning om matsvinn. Båda evenemangen var lyckade och lockade många deltagare. Attitydundersökning 2013 Under 2013 genomfördes en attitydundersökning bland hushållen i regionen. Det är femte gången undersökningen genomförs. Resultatet från 2013 års undersökning visar att allmänheten sorterar sitt avfall i mycket hög grad. I genomsnitt säger 83 procent att de alltid eller ofta sorterar sitt avfall och 76 procent tycker det finns mycket eller ganska bra möjligheter till källsortering. Den viktigaste frågan 1992 var att avfallshanteringen skulle vara miljöriktig och den är fortfarande viktigast, 84 procent ser det som en viktig fråga En klar majoritet 85 procent håller också med om påståendet att källsortering och återvinning ger miljövinster. Forskning och utveckling Det blir allt viktigare att ha god kännedom om kommande myndighets- och kundkrav inom miljöområdet så att beslut om investeringar och andra resursförstärkningar kan göras med god framförhållning. VafabMiljö utgår i detta arbete från den omvärldsbevakning som branschorganisationen Avfall Sverige arbetar med och det forsknings- och utvecklingsarbete som sker i samarbete med universitet och högskolor, bl a Mälardalens högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet. Läs mer på sid 21.. verksamhetspolicy VafabMiljö bygger det långsiktigt hållbara samhället och en säker och trygg arbetsplats genom att: Vi arbetar med hushållning av resurser, genom effektiv material- och energiåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall. Vi är experter på det vi gör och hjälper våra kunder och uppdragsgivare att agera miljöriktigt. Vi är en pålitlig samarbetspartner som vet vad våra kunder behöver, levererar rätt kvalitet och alltid lever upp till lagar och andra krav. Vi strävar alltid efter förbättring av våra arbetssätt så att de blir säkra och effektiva. Vi är öppna för nya idéer och engagerar oss för att hitta de bästa lösningarna. Vi bryr oss om varandra och samarbetar för att förebygga risker, föroreningar, olyckor och andra fel Resultat för att minska VafabMiljös klimatpåverkan under 2013: Information i Soptips och Cirkulera till allmänheten 5 gånger ton Insamling av kläder på 8 Återbruk, föremål på 10 Återbruk, cyklar på 4 Återbruk. 3 publika aktiviteter kring återanvändning ton brännbart, ton organtiskt till rötning och kompostering ton

11 11 11 Medarbetare Ett tiotal medarbetare deltog i Blodomloppet som anordnades i Västerås. Samhällets och kundernas behov av en resurseffektiv avfallshantering ökar kraven på organisationen och medarbetarna. För att lösa de allt mer komplicerade arbetsuppgifterna behövs både specialistkompetens och engagemang. Ny organisation för Samverkan Samverkan är ett forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationernas företrädare gällande verksamhetens utveckling och arbetsmiljö. VafabMiljö har förändrat arbetet i Samverkan. Nu finns en grupp för företagssamverkan, FS, samt fyra grupper för arbetsplatssamverkan, APS. FS behandlar ärenden som är företagsövegripande eller av strategisk karaktär. APS behandlar ärenden som är på avdelningsnivå. Hälsa och trivsel VafabMiljö har ett aktivt hälsoarbete Medarbetarna kan välja mellan friskvårdspeng eller motionera en timme i veckan på arbetstid i våra lokaler. Det finns friskvårdsmassage till reducerat pris och styrketräningslokaler på kontoren i Västerås och Köping. Hälsoarbetet ska medverka till att medarbetarna trivs och har god hälsa. Den totala sjukfrånvaron har ökat något och var 4,07 (3,49) procent under En tredjedel av medarbetarna har genomgått en hälsoundersökning. Friskvårdsarbetet samordnas med trivselarbetet genom en personalsammansatt kommitté. Totalt sex trivsel/ friskvårdsaktiviteter har genomförts på fritid bla fiskeresa, Blodomloppet och fest för att fira VafabMiljö 30 år. för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Ett antal studenter har tagits emot för praktik samt examensarbeten. Delaktighet och engagemang VafabMiljö har ett mål att medarbetarna ska göra minst ett internt eller externtstudiebesök/praktikdag, delta i projekt eller utbildning. Under 2013 har 80 (79) procent deltagit i något av detta Organisationsförändringar Ny VD har rekryterats under året och en ny ledningsstab har tillsatts. Trångfors har byggts om till ett mer renodlat Återbruk och tillhör nu avdelning Insamling och Transport. FAKTA Arbetsmiljöarbete VafabMiljö har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Systemen för planering, ledning och organisation av arbetsmiljöarbetet utvärderas varje år. Vid interna revisioner går interna revisorer igenom hur avdelningarna arbetar med arbetsmiljöfrågor och att gällande avtal, föreskrifter och rutiner följs. Personalchefen ansvarar för att sammanställa internrevisorernas revisionsrapporter och presentera dessa i arbetsplatssamverkan. Kompetens Avfall Sveriges webb-utbildning ger en god introduktion till avfallsbranschen. Till och med 2013 har 158 av 193 medarbetare genomfört utbildningen. Under året har fokuserats på att medarbetarsamtal genomförs. Under 2013 har 89 (92) procent haft medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Minskningen beror på ett ökat antal tjänstlediga/föräldralediga medarbetare. Genom samverkan med gymnasieskolor och universitet/högskolor arbetar vi Moderbolaget Antal tillsvidareanställda Antal män Antal kvinnor Sjukfrånvaro 2013 Total sjukfrånvarotid i % Totalt Kvinnor Män 29 år 1,4 0,9 1, år 3,3 3,0 3,5 >50 5,2 1,6 5,8 Totalt 4,1 2,4 4,7 Totalt ,5 2,3 4,0

12 12 Verksamheten 2013 Den insamlade mängden farligt avfall från hushållen har ökat och uppgick till ton under Under 2013 minskade de totala avfallsmängderna i regionen. Den totala avfallsmängden som VafabMiljö tog emot på sina avfallsstationer uppgick till drygt ton. Omkring ton var hushållsavfall, ton var från Återbruket och ton var verksamhetsavfall. Insamling från hushåll Hushållen som VafabMiljö tar hand om kommer in via kommunernas insamling av restavfall och bioavfall. Restavfallet ökade något till ton medan bioavfallet minskade något till drygt ton. Hushållsavfall kommer även in via Återbruken som VafabMiljö driver. Dessa mängder har ökat något sedan besökare under 2013, vilket är fler än föregående år och även det ett rekord. Varje besökare under 2013 hade med sig ca 48 kg. Sorteringen på Återbruken gör att drygt 95 procent av avfallet kunde återvinnas. Antingen genom materialåtervinning eller genom förbränning med energiutvinning. På de flesta Återbruk infördes plastfraktioner under året, vilket har resulterat i att mängden plast på den totala insamlade mängden ökade från 3 procent till 4 procent. Syftet är att minska mängden brännbart avfall och istället kunna sortera ut rena material. Återbruket på Hälla, Ängsgärdet, Stenby, Sala, Köping och Enköping fick containers för småelektronik. Sedan tidigare har detta införts på Återbruket Bäckby samt Enköping. Cykelinsamling infördes i Kungsör. Detta har gjorts i samarbete med Kungsörs Secondhand och Återvinning. Insamlingscontainers för prylar infördes på Återbruket Surahammar i samar- Återbruken Till Återbruken, VafabMiljös återvinningscentraler, kan hushållen lämna grovavfall och farligt avfall. På Återbruken finns också insamling av tidningar och förpackningar som omfattas av producentansvar. VafabMiljö driver 18 stationära Återbruk och ett mobilt Återbruk som besöker tio tätorter i Enköping, Sala, Surahammar och Heby. Mängderna till Återbruken har ökat och är de högsta sedan starten, ton. Återbruken hade drygt 1,8 miljoner I fyra kommuner används ett mobilt Återbruk för hushåll på landsbygden.

13 13 bete med sysselsättningsenheten i Surahammars kommun. Småföretag med Återbrukskort kan använda Återbruken för att lämna mindre mängder affärs- och industriavfall. Farligt avfall Den insamlade mängden farligt avfall, inkl elavfall samt kyl- och frysskåp, var nära ton att jämföra med ton under Bland Återbruken är det Återbruket- Enköping som samlade in mest farligt avfall, ton. Ser man till antalet invånare per kommun är det Norbergs kommun som samlar in mest, 34 kg per invånare. Samlaren är ett skåp där hushållen kan lämna mindre el-avfall, batterier och glödlampor. Samlaren finns idag i två butiker i Västerås. VafabMiljö har ett 20-tal fordon och 6 st släp. Hushållsentreprenader Delägarkommunerna upphandlar regelbundet tjänster för insamling av hushållsavfall. I KAK-kommunerna, Hallstahammar, Surahammar och Skinnskatteberg har VafabMiljö avtal om insamling och transport av hushållsavfall. Hushållsnära insamling VafabMiljö jobbar med hushållsnära insamling av förpackningar hos omkring hushåll i regionen. Ett exempel är VafabMiljös uppdrag att hämta förpackningar i Mimers ca 240 miljöbodar i Västerås. Även tilläggstjänster som t ex städning och kärltvätt ingår i upphandlingen. Ett annat exempel är Sala Bostäder. Insamling från verksamheter VafabMiljö arbetar även med insamling av industri- och affärsavfall. Uppdragen genomförs med egna resurser och även i samarbete med andra åkerier. Vafab- Miljö har containrar, lyftdumper och komprimatorer som hyrs ut till kunder. Insamlade mängder farligt avfall VafabMiljö samlar in farligt avfall från industrier och företag. Insamlingen sker i huvudsak med hjälp av externa transportörer. Mängden avfall från industrin är något större än föregående år, ton exklusive jordar. Mängderna förorenade jordar är i nivå med föregående år då ton togs emot. Metallförorenade jordar är fortfarande den största avfallsgruppen. Västerås dominerar fortfarande bland de stora byggprojekt där marken varit förorenad. Den förorenade jorden grävs upp och skickas till behandling. Den näst största delen är oljehaltigt avfall. Övriga transporter Transporterna mellan de egna anläggningarna och till externa anläggningar genomförs med både interna och externa resurser. Återvinning och behandling De senaste åren har kraven på avfallsbehandlingen ökat. Deponierna ska uppfylla allt strängare miljökrav både när de är aktiva och då de ska avslutas. Farligt avfall hushåll, ton Återbruken,totalt ton Farligt avfall totalt, ton Stapel FAhushåll Stapel Återbruk Stapel FAtotal

14 14 Sluttäckning vid Norsa avfallsstation i Köping. Även miljökraven på förbränningsanläggningarna har ökat. Detta innebär mer omfattande miljökontroller, att vissa avfallsslag inte får deponeras och att rökgasreningen på förbränningsanläggningarna blivit mer avancerad. För VafabMiljö har denna förändring haft stor betydelse för både verksamheten och ekonomin eftersom miljökraven gör behandlingsverksamheten mer komplicerad och dyrare. För att nå miljömålen och klara miljökraven utvecklas behandlingsverksamheten kontinuerligt genom olika åtgärder för att utnyttja avfallet som en resurs. Inriktningen är att öka materialåtervinningen och att minska förbränningen och deponeringen. Sorteringsanläggning I sorteringsanläggningen på Gryta finns en balpress som kan ta emot olika pappersslag samt mjuk- och hårdplast. I anläggningen har papper, tidningar wellpapp och mjukplast balats. Arbete med förbättringar kring logistik och arbetsmiljö har fortsatt under året. Deponering och sluttäckning Deponin vid Gryta avfallsstation är anpassad till de nya EU-kraven på deponering och ersätter de gamla deponierna i Enköping, Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Under 2013 deponerades ton på den nya klass 2-deponin. På samtliga avfallsstationer finns det omlastnings- och sorteringsmöjligheter. På Gryta avfallsstation ska 40 hektar sluttäckas. Etapp 1 och 2 om vardera 10 hektar är sluttäckt och klar. Förberedelser såsom terrassering har skett av resterande yta som förberedelse inför sluttäckning. Sluttäckningsarbeten vid Sänkmossens avfallsstation har påbörjats. Anläggningen är ett referensobjekt efter- Trångfors avfallsstation har byggts om till ett mer renodlat Återbruk.

15 15 som det är den första anläggningen där VafabMiljö använder ett syntetiskt geomembran som tätskikt. På Isätra har förberedelser gjorts för sluttäckning genom påläggning av täckmaterial för att få en bättre vattenavrinning. På Annelund har sluttäckningsetapp 2 som är tre hektar terrasserats. På Norsa har slaggdeponin sluttäckts och huvuddeponin har fått ett tätskikt på ca hälften av ytan. Totalt har ton massor använts i olika sluttäckningsarbeten och konstruktioner. Ett projekt, som delfinansierats via det statliga klimatinvesteringsprogrammet KLIMP, har pågått för att modernisera gasutvinningssystemet på Gryta. En ombyggnation har gjorts för att förnya uttagssystemet och automatisera styrningen av de enskilda brunnarna. Målet är att få ut mer gas samt minska utsläppen. Systemet togs i drift under Under 2013 kompletterades systemet med 13 nya gasbrunnar. Framställning av bränsle till förbränningsanläggningar. Dispenser Eftersom det är förbjudet att deponera brännbart och organiskt avfall har Vafab- Miljö sökt dispens för 300 ton brännbart och 950 ton organiskt avfall som man räknat med att inte kunna återvinna på grund av begränsade möjligheter till avsättning. Dispenserna har inte behövt utnyttjas helt; 58 ton brännbart avfall och 375 ton organiskt avfall har lagts på deponi. När det gäller dispens för organiskt av- fall avses visst organiskt slam och andra specialavfall samt som säkerhet vid driftavbrott på behandlingsanläggningar etc. Biologisk behandling I Fagersta, Sala och Västerås finns det resurser för biologisk behandling. En utsorterad organisk fraktion ur restavfall, trädgårdsavfall från bland annat Återbruken samt slam från avloppsreningsverk komposteras på anläggningen i Sala. Tekniken bygger på en forcerad kompostering i boxar med tak av Gore- Tex-duk. Totalt komposterades omkring ton organiskt avfall Avvattningsanläggning En provisorisk avvattningsanläggning har byggts på Gryta avfallsstation. Syftet är att karakterisera flytande avfall och undersöka om man med traditionell Återvinning, ton material- och energiutvinning Avfallsstationerna, ton avfall som hanterats på avfallsstationerna återvinning hopslagen

16 16 Allt bioavfall/matavfall rötades i Växtkraftanläggningen. Barn från Kyrkbackens förskola.

17 17 avvattning kan behandla materialet. Inledande försök har utförts på finsediment från oljestationen. Upphandlingen av anläggningen gjordes 2013 och arbetet påbörjades. Det beräknas vara klart våren Växtkraft Allt bioavfall/matavfall har behandlats av Svensk Växtkraft, VafabMiljös dotterbolag. Växtkraft har ett eget avsnitt på sid 21. Energiproduktion I Norsa avfallsvärmeverk tas avfall emot för förbränning med energiutvinning. Ett nytt avtal med Köpings kommun om värmeleveranser har börjat gälla från 1 juli Ett nytt styrsystem till förbränningsanläggningen har satts i drift. Anläggningen har tagit emot ton avfall. Värmeleveransen till fjärrvärmenätet har varit MWh. Insamling av metangas i de gamla deponierna har gjorts på Gryta. Den totala energiutvinningen var MWh. På Sänkmossen har kontroller gjorts under året för att se om det finns gas. Gas har funnits i de brunnar som installerats där. På Isätra finns också gassystem men det har varit stängt i väntan på renovering. Provborrningar har gjorts som visar att det finns gas. Planering börjar av en ny deponigasanläggning på Isätra under På Annelund har upphandling och byggnation skett av ett nytt gasutvinningssystem som togs i drift i slutet av Under året har det monterats solceller på taket vid infartskontrollen på Gryta avfallsstation. Sedan starten i juli 2013 har solcellerna producerat 4,95 MWh Behandling av farligt avfall VafabMiljö har avtal med anläggningar som kan ta hand om farligt avfall. Det finns också egna behandlingsresurser för farligt avfall på Gryta avfallsstation. Bland annat ett mellanlager, en oljestation och en klass1-deponi. Slam från oljestationen och oljeförorenade jordar komposteras på Gryta. Avfallsstationerna i regionen har tagit emot styckegods t ex färgavfall lagrat i fat, bulk t ex olja från tankar, förorenad jord, kyl- och frysskåp, elektronik och tryckimpregnerat trä. Oljestation För att ta hand om oljehaltigt vatten finns det en oljestation på Gryta avfallsstation. Oljan återvinns och det utgående vattnet renas. Avfallsolja Avfallsolja tas emot och mellanlagras i tankar. Oljan kvalitetssäkras innan den skickas till återvinning. Klass 1 deponi På Gryta avfallsstation finns en klass 1-deponi för farligt avfall, såsom förorenade massor. Kompostering Kompostplattan på Gryta avfallsstation har utnyttjats för behandling av finsediment och grovsediment från oljestationen. Kompostering av oljeförorenad jord drivs i samarbete med entreprenör. Metallförorenad jord Under 2013 hanterades ton metallförorenad jord. Större delen kördes direkt till deponi eller användes som konstruktionsmaterial eftersom det inte blev klassat som farligt avfall. Resterande mängd har genomgått förbehandling genom siktning, klassificering och sedan antingen friklassats, deponerats eller körts till klass 1-deponi. Oljeförorenad jord Cirka ton oljeförorenad jord har tagits emot under 2013 och behandlats. Säkerhetsrådgivning VafabMiljös säkerhetsrådgivare har kontakt med företagskunder för att informera om rätt hantering av farligt gods. Solpaneler på huset vid infartskontrollen på Gryta avfallsstation.

18 Avfallsolja tas emot och mellanlagras i tankar. Efter kvalitetssäkring kan den återvinnas. Miljöarbete En viktig del i miljöarbetet är att ta hand om det lakvatten som uppstår vid en deponi. Lakvattnet tas om hand via kommunernas reningsverk eller lokalt på avfallsstationerna. Totalt pumpades ca m3 lakvatten till de kommunala reningsverken under SBR-anläggningar för lakvatten En delström av lakvattnet från Isätra behandlas i en SBR-anläggning innan det leds till reningsverket för fortsatt rening. Övrigt lakvatten från anläggningen går direkt till reningsverket. På Norsa behandlas allt lakvatten i en SBR-anläggning med ett filter som avslutande steg innan det leds till recipient. Egenkontroll En viktig miljöåtgärd är den egenkontroll som sker med hjälp av provtagningspunkter i yt- och grundvattnet i omgivningen runt om deponierna. Teknik- och miljöavdelningen tog under 2013 regel vattenprover i 86 st provpunkter varje månad. Utöver detta har även ett flertal extraprover tagits. Förstärkt infartskontroll Vid avfallsstationerna görs förstärkt infartskontroll med stickprov på inkommande lass. Det innebär noggrann kontroll av avfallets innehåll, främst för att finna eventuellt farligt avfall kontroller gjordes under Avfallet återvinns Den största andelen av de avfallsmängder som kommer in till VafabMiljös anläggningar bearbetas och behandlas för att sedan gå vidare till externa anläggningar för materialåtervinning eller en- Deponerade mängder , ton Klass 2 deponi Farligt avfall , ton FA olja, övrigt Västerås VŠsterŒs/aska Västerås VŠsterŒs Norsa Enköping Enkšping Fagersta Sala Sala Skinnskatteberg Metallförorenad jord Övrigt farligt avfall (röd linje) Oljeförorenad jord (gul linje) Oljehaltigt avfall (blå linje) 2013

19 19 ergiåtervinning. En del avfall körs direkt till återvinningsföretag. Exempel är metallskrot samt wellpapp och kartong från Återbruken. Andra material som avsatts är exempelvis tidningar och kontorspapper. Av det farliga avfallet återvinns avfallsolja och bilbatterier. Avfall till förbränningsanläggningar VafabMiljö är beroende av externa förbränningsanläggningar för avsättning av brännbart avfall och avfallsbränslen. Mängden avfall till förbränningsanläggningar ligger på samma nivå som föregående år. Brännbart avfall har levererats till Värmevärden i Avesta, Fortum i Stockholm samt Vattenfall i Uppsala. Det finns en fortsatt ökad efterfrågan på förädlade kvalitetssäkrade bränslen till förbränningsanläggningar Avfallsmängder som hanterats på VafabMiljös avfallsstationer under 2013 Farligt avfall Farligt (utom avfall jordar) (utom jordar) ton 000 ton Kvalitetssäkrat Kvalitetssäkrat bränsle bränsle ton ton Brännbart Brännbart avfall till avfall till förbränning ton Tungmetallförorenad jord Tungmetallförorenad jord ton ton Avfall Avfall till deponering till ton - Gasutvinning - gasutvinning MWh MWh Biologisk Biologisk behandling behandling ton ton Oljeförorenad jord ton Materialåtervinning ton Utöver detta tillkommer ton massor som ska användas som täckningsmaterial på deponierna. I början av 2012 stod ny automatiserad anläggning för deponigasutvinning klar på Gryta. Under 2013 byggdes ytterligare 13 gasbrunnar.

20 20 VafabMiljö har varit engagerade i ett SIDA-projekt i Botswana. VafabMiljö och Västerås stad var på besök. Forskning och utveckling Ledningssystem Under september månad utfördes extern revision av bolagets ledningssystem för miljö och kvalitet. Revisionen avlöpte väl och certifikat finns därmed för både miljö och kvalitet. Avfallsplan Nuvarande avfallsplan omfattar perioden Projekt och aktiviteter som anges i planens handlingsprogram har genomförts under året. Framtagande av en ny regional avfallsplan för nästkommande fyraårsperiod har påbörjats. Lakvattenbehandling VafabMiljö ska bygga en anläggning för lakvattenhantering vid Gryta avfallsdeponi. Behandlingen ska ske med SBRteknik. Lakvattnet ska sedan genomgå ett sandfilter och avledas till Svartån. Under 2013 har förfrågningsunderlag för upphandling av lakvattenbehandlingsanläggningen tagits fram. Försök kring lakvattenbegränsande åtgärder har genomförts vid Sänkmossens avfallsupplag. Mekanisk och biologisk behandling VafabMiljö har provat teknik med Mekanisk och biologisk behandling (MBT) av hushållens restavfall. Tekniken syftar till att framställa en högkvalitativ bränslefraktion som kan eldas i andra anläggningar än traditionella avfallsförbränningsanläggningar. Det kvarstår en organisk restfraktion som efter stabilisering kan utnyttjas vid sluttäckning av avfallsupplag. Vid stabilisering av den organiska restfraktionen genom torrötning kan biogas utvinnas för framställning av fordonsbränsle. Under året har investeringsstöd ur EU s finansieringsprogram för miljöprojekt (Life+) beviljats till anläggande av en så kallad torrötningsanläggning. Försöksverksamhet Under 2012 påbörjades ett storskaligt försök rörande fastighetsnära insamling av matoljor och matfett. Försöket utförs i samarbete med Mälarenergi och Mimer. Försöket utvärderades under Under 2013 startade ett projekt tillsammans med Mimer om hushållsnära insamling av smått el-avfall. Internationell verksamhet Under 2013 har VafabMiljö varit enga- gerade i projekt i Botswana och Bolivia. Med stöd av ICLD genomförs en förstudie rörande anläggande av en kombinerad omlastningsstation och Återbruk i Botswanas huvudstad Gaborone. ICLD har dessutom beviljat stöd till framtagande av en ansökan om finansiering av ett större pilotprojekt rörande källsortering av avfall i samma stad. Tillsammans med KTH och Mälardalens högskola påbörjades ett flerårigt projekt om möjligheterna till biogasproduktion i städerna La Paz och El Alto i Bolivia. Projektet finansieras av Nordiska klimatfonden. Forskning VafabMiljö medverkar till att stödja miljö- och energiteknisk forskning vid Mälardalens Högskola. Ett forskningsprojekt om avfallsbaserad kompost och biogödsel i spannsmålsodling pågår sedan 1998 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet i Västmanland. Under året påbörjades dessutom ett flerårigt forskningsprogram (Future Energy) vid Mälardalens Högskola. Avdelningen tillsammans med Svensk Växtkraft deltar i programmet i projekt rörande produktion av biogas. I ett angränsande projekt, ALtox, studeras för närvarande förutsättningarna för användning av alger i vattenrening och biogasproduktion. Sedan hösten 2012 finansierar Vafab- Miljö en företagsdoktorand vid Umeå universitet, institutionen för kemi. Under tre års tid kommer emissionsförhållanden vid förbränning av olika bränslefraktioner ur avfall att studeras närmare.

21 21 Växtkraft 2013 Joel Axelsson visar hur processen med att få fram biogas fungerar. Svensk Växtkraft ägs sedan hösten 2012 av VafabMiljö till 100 procent då bolaget köpte aktierna från Mälarenergi och tre lantbrukare. Växtkraftanläggningen är en biogasanläggning för hushållens bioavfall och vallgrödor från lantbrukare. Anläggningen har varit i full drift under året och har producerat biogas och biogödsel. Under 2013 behandlades drygt ton bioavfall, fettavskiljarslam och vallgröda. Av detta framställdes 1,7 miljoner m 3 fordonsgas och ton biogödsel. I länet finns ett 115 bussar, omkring 15 sopbilar och flera hundra arbetsfordon och personbilar som drivs av biogas i Västerås. Växtkraft äger fyra publika tankstationer. Den totala gasförsäljningen inkl gas till bussar har ökat med 10 procent jämfört med Efterfrågan på gas är större än tillgången vilket under 2013 lett till att en del naturgas av fossilt ursprung, ca 42 procent har blandats in i biogasen. Det är främst under vardagar som den egna gasen inte räckt till. Förutom biogas framställs även biogödsel av rötresten. Biogödslet används av lantbrukare som certifierad gödning på åkrar. Viktiga händelser under året Bland större händelser i bolagets verksamhet under året kan nämnas: Tankningsanläggningen för bussar i Västerås har byggts ut med ytterligare en kompressorstation och uppställningsplatser för tankning av bussar uppställda på ramp. Byggnation av en publik tankstation och en anläggning för fyllning av mobila gasflak påbörjades vid Returvägen i Västerås. Swedish Biogas International har påbörjat byggnation av en produktionanläggning för biogas i anslutning till Växtkrafts anläggning på Gryta. Under 2013 har ensilageinmatningen byggts om för att säkerställa pastörisering av ensilaget. Personal Under året har en arbetsledare och en drifttekniker anställts och antalet personer för drift av anläggningarna var 11 vid utgången av året. Samtliga var män. VD delas med moderbolaget VafabMiljö. För mer information se även Svensk Växtkrafts egen årsredovisning. FAKTA Ekonomi Omsättning Investeringar Resultat Tillsammans med hushållsavfall och vallgrödor behandlas även fettavskiljarslam i biogasanläggningen.

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Tonvikt på energi och

Tonvikt på energi och Miljöbokslut 2010. Tonvikt på energi och klimatavtryck. Årets miljöbokslut är LSR:s allra första. Här fokuserar vi på insamling och behandling av hushållsavfall. Tonvikten ligger på energi och klimatavtryck.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion!

Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion! Hässleholm 2020 är Skånes Vintage centrum Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion! Resursoptimeringsplan (del 2 av kommunens Renhållningsordning) Detta dokument är del 2 av Hässleholms kommuns

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

RVF Utveckling 2005:06

RVF Utveckling 2005:06 Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall Bilaga 2b: Resultat från plockanalyser RVF Utveckling 2005:06 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning

Läs mer

ENERGIUTNYTTJANDE FRÅN AVFALL SYSTEMANALYS AV SAMMANDRAG UTVÄRDERING AV ENERGI, MILJÖ OCH EKONOMI. Stockholm 2000-03-09

ENERGIUTNYTTJANDE FRÅN AVFALL SYSTEMANALYS AV SAMMANDRAG UTVÄRDERING AV ENERGI, MILJÖ OCH EKONOMI. Stockholm 2000-03-09 SYSTEMANALYS AV ENERGIUTNYTTJANDE FRÅN AVFALL UTVÄRDERING AV ENERGI, MILJÖ OCH EKONOMI SAMMANDRAG Stockholm 2-3-9 Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet (projektledare) Andras Baky, Jordbrukstekniska

Läs mer

Städning & Källsortering i kombination

Städning & Källsortering i kombination Städning & Källsortering i kombination en systemlösning för städtjänster och restprodukthantering från Sodexho och Ragn-Sells. Ragn-Sells och Sodexho gör gemensam sak Miljömedvetandet växer i vårt land.

Läs mer

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR 1 (9) Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR Torrötning. Datum som ovan Peter Svensson 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Avfallsplan Kick off 2013-01-30

Avfallsplan Kick off 2013-01-30 Kick-off Agenda 09.00 Introduktion Gunnar Peters/Svante Stomberg 09.30 Delprojekt 1,2,7 Fredrik Seger 09.45 Delprojekt 3, 8 Ofelia Hendar /Per Karlsson 10.00 Delprojekt 4 Hans Skoglund 10.15 Delprojekt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 1 FÖRORD Denna plan utgör Eskilstuna kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS

Läs mer

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun PM Mölndal 2014-12-04 PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun Inledning RAMBO har under de senaste åren undersökt förutsättningarna att införa fastighetsnärainsamling av hushållens förpackningar,

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-28 n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-28 17 (19) 21 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen Dnr 2013/123 INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun inkommit med

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning

Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning Bästa läsare, Foto Paragon Bildbyrå Denna broschyr är ett uttryck för hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer. Avfallshantering idag genomgår ständig förändring och utveckling. Det ställer stora

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

/Jtllll SALA Bilaga KS 2014/8/1

/Jtllll SALA Bilaga KS 2014/8/1 /Jtllll SALA Bilaga KS 2014/8/1 ~KOMMUN 1(1) 2014-01-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET VafabMiljö -begäran om kommunal borgen VafabMiljö har i bifogad skrivelse begärt att kommunal borgen

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2011/3125/E Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB

Krets. Välkommen till NSR. Mål & vision. Ny hemsida. Läs mer om den nya avfallsplanen. Så hittar du rätt. Samhällsinformation från NSR AB MAJ 2012 nummer 1 Välkommen till NSR Ett regionalt miljöföretag i världsklass Mål & vision om den nya avfallsplanen Ny hemsida Så hittar du rätt Samhällsinformation från NSR AB NSR Återvinningscentral

Läs mer

Pil'~ SAlA Bilaga KS 2014/8/1

Pil'~ SAlA Bilaga KS 2014/8/1 Pil'~ SAlA Bilaga KS 2014/8/1 ~KOMMUN 1 (1) 2014-01-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING EKONOMIKONTORET VafabMiljö- begäran om kommunal borgen VafabMiljö har i bifogad skrivelse begärt att kommunal borgen

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

Förslag till 2013-2020

Förslag till 2013-2020 Förslag till ny Avfallsplan 2013-2020 Förord Avfallsplanen är vår kompass Det är i vår avfallsplan som KSRR sätter sina ambitioner. Här anger vi våra målområden och vad vi vill uppnå. Vi gör det gemensamt

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall

Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Ta hand om resten! Nu inför vi återvinning av matavfall. Umeå återvinner matavfall Matavfallsåtervinning Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp! Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara.

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier 2010 1 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? Biogasanläggningen i Västerås och din kommun

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg Sid 1 (68) Mål nr M 133-03 SÖKANDE Borås kommun 501 80 Borås Ombud: advokaten Mårten Bengtsson Advokatfirman Åberg & Co AB Box 16295 103 25 Stockholm

Läs mer

Bilaga 1 Styrelseprot 12 okt 2012 Protokollsanteckning med anledning av beslutet i VKL:s styrelse ärende 5 Vafabutredningen den 12 oktober 2012. Jag delar inte styrelsens uppfattning att den bästa framtida

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

Statistik är en mycket viktig branschfråga.

Statistik är en mycket viktig branschfråga. Avfall Web för din skull! Introduktion till Avfall Sveriges statistikverktyg Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av

Läs mer

Ny avfalls-strategi i Västerås. rapport från ett studiebesök

Ny avfalls-strategi i Västerås. rapport från ett studiebesök Ny avfalls-strategi i Västerås rapport från ett studiebesök Dokumentation från en studieresa arrangerad av Stockholms Stad den 25/5 1999 FÖRORD I arbetet med att miljöanpassa Skärholmen är avfallshanteringen

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2014

Gemensam handlingsplan 2014 Gemensam handlingsplan 2014 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program - vad är på gång? Christina Jonsson 22 februari 2012 1 Jag kommer att ta upp: Den kommande nationella avfallsplanen

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar

CITYLOGISTIK. Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter. Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar CITYLOGISTIK Effektiva godsleveranser i kombination med god avfallshantering - Återvunna transporter Burj Khalifa, 828 meter -164 våningar RAGN-SELLS DEL AV KRETSLOPPET SEDAN 1881 100+ anläggningar 2 300

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL KOMMUNER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION FÖR DEN KOMMUN SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun

Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2006-12-18, 132 Förord I miljöbalken och avfallsförordningen fastslås att varje kommun skall besluta om en renhållningsordning som

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i ett hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Energi Askor vad är det? Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar För miljöriktig hantering av de askor som uppstår

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN

MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖLÖSNINGAR SOM VINNER I LÄNGDEN MILJÖPROBLEMET KAN GÖRAS TILL EN HÅLLBAR INKOMSTKÄLLA BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi och biogas. Vi tar ett helhetsgrepp

Läs mer

Avfallsplan 2011 2020

Avfallsplan 2011 2020 Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Avfallsplan 2011 2020 Reviderad: 2013-09-25 1 Inledning Detta är en avfallsplan för Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) medlemskommuner, dvs Falköping,

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer