Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012

2 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE (3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 25 juni 2012, klockan 18:30 Plats Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: 1. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar. - Dom från Kammanätten i Jönköping angående laglighetsprövning enligt kommunallagen - prövningstillstånd ej meddelat. Fullmäktiges beslut att bevilj a socialnämnden ansvarsfrihet för år 2010 står därmed fast. 5. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Föredragande: revisor Bo Lindwall 6. Yttrande över VEMAB AB:s planer på byggnation av kraftvärmeverket Tallholmen. 7. Detaljplan för kraftvärmeverket Tallholmen. 8. Försäljning av Ekens servicehus, fastigheten Eken 10 och Båtbyggarskolan i Storebro, del av fastigheten Sjundekvill 1: Interpellation till socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) angående flyktingmottagning - svar och interpellationsdebatt. 10. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) angående medlemskap i ITSAM - svar och interpellationsdebatt.

3 11. Budgetuppföljning per april 2012 för Vimmerby kommun. a) Redovisning från socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) b) Redovisning från omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) c) Redovisning från teknik- och servicenämndens ordförande Björn Swedborg (M) och konsult Claes Markstedt 12. Finanspolicy för Vimmerby kommun- anta. 13. Information från kommunala bolag. a) Information angående Innovation for Children in Vimmerby AB ordförande Micael Glennfalk (M) b) Information om vidtagna åtgärder med anledning av revisionsrapport avseende Vimmerby Industrifastigheter AB ordförande Micael Glennfalk (M) 14. Villekulla - finansiering av byggnation av lägenhet 15. Bildande av ekonomisk förening för turistverksamhet - ombud och instruktion till ombud. 16. Avgifter för turistlån av tekniska hjälpmedel- B-hjälpmedel- anta. 17. Investeringsbudget för år ändringar. 18. Begäran från omsorgsnämnden om investeringsmedel för finansiering av engångskostnad för tekniska hjälpmedel. 19. Reglemente för socialnämnden från och med 1 september Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden från och med 1 september Fyllnadsval av ersättare i revisions- och demokratiberedningen efter Kent Svensson (SD)

4 22. Inkomna handlingar Vid sammanträdets början finns vatten och frukt i foajen. Efter ärende 10 tar fullmäktige paus för gemensam sommarfika med kaffe och tilltugg. Kompletterande handlingar kommer att skickas ut angående ärende 6, 7 och 8. Handlingarna finns tillgängliga på kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras den 2 juli 2012 på kansliavdelningen, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 13 juni 2012 LEIF LARSSON Ordförande / Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: 0492/ Registrator Marize Viderström: 0492 / Kanslichef Therese Jigsved: 0492/ Stadshusets växel: 0492/ E-post:

5 Arende

6 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning I PROTOKOLL Föredragning i Jönköping Mål nr Sida 1 (2) ir\~merby I<OMMUN!<.I ni 11lillstyrf)lseförvaltningen RÄTTEN Kammarrättsrådet Elisabeth Hagelin, ordförande Tf. kammarrättsassessom Marika Ericson, referent FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Referenten 2012 l 1 c_ ~.~.~~~.~~ ~..~ KLAGANDE Michael Hjort, Ängsgatan 3 H Vimmerby MOTPART Vimmerby kommun Vimmerby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den II januari 2012 i mål nr SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900); fråga om prövningstillstånd Målet föredras, varefter kammarrätten fattar följande, Klaganden/ombudet Försllkringskassan Förvaltningsrätten Socialstyrelsen BESLUT Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Jörkl1nnedom För dtgllrd För delgivning Dok.ld Postadress Box Jönköping Uesöksad ress Slottsgatan 5 Telefon Telefax (vx) E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

7 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l Sida2 Mål nr SKÄL Ett överklagande aven förvaltningsrätts avgörande i sådant mål som nu är i fråga får prövas av kammarrätten endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 34 a andra stycket forvaltningsprocesslagen (1971 :291) meddelas prövningstillstånd om det är av vikt for ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Kammarrätten finner att skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (formulär l). Marika Ericson Protokollet uppvisat och beslut meddelat ;20/;2 ~ p? ff/ /. /~l7i(

8 Arende

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantr1\desdatum 1(1) Kommunstyrelsen KS 261 Dnr 183/2012 Kod 043 Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för år 2011 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för år Ärendet Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband med detta ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. Istället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet bevilj as av medlemmarna vilka är länets kommuner och landstinget. Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län avseende verksamhetsåret Förslag till beslut Med hänvisning till bokslut och revisionsberättelse hemställer Regionförbundet att fullmäktige beslutar om att bevilja förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för år Peter Högberg (S) yrkar bifall. Beslutsunderlag Skrivelse från Regionförbundet, Id Årsredovisning 2011 för Regionförbundet i Kalmar län, Id 2012.l606. Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 REGION FÖRBUNDET [KALMAR LÄN VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen S Kommunfullmäktige i länets kommuner Landstingsfullmäktige i Kalmar län Ansvarsfrihet för 2011 Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget). Med hänvisning till bifogat bokslut och revisionsberättelse hemställs att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN HÅKAN BRYNIELSSON regiondirektör ItV7jf;"hriU),tvWV /IngertJ-o Ullman Årsredovisningen för 2011 kan hämtas på vår hemsida REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR T~I' "AR" AA R.,.,,, ~~V' "ARI'-<;AI; <;.1 ",_""d' inf"ffi\k"lm"r r"l'1innfnrhllnrl "" www k~in'1~r rp.ninnforbund.se

11 REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Protokollsutdrag Styrelsen --_.. =_._- VIMMERBY I<OMMU!\l I<ollllllunstyrelseförvaltningen D 2012/ Arsredovisning och Verksamhetsberättelse 2011 I årsrapporten redovisas Regionrorbundets i Kalmar län årsbokslut samt verksamhets- och måluppföljning för områdena Hållbarhet och kommunikation, Information och regional profilering, Kultur, Lärande och kompetensförsörjning med resultatenheten AV -Media, Näringsliv och tillväxt, Befolkning och välfård, Administration samt resultatenheten Fokus. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till kronor samt att de finansiella målen är uppfyllda. Årsresultatet har budgeterats till ett underskott på kronor. Den stora positiva budgetavvikelsen består i att kansliet har haft högre intäkter samt att resultatenheten Fokus har haft såväl högre intäkter som lägre kostnader under året. Resultatenheten AV-Media har följt budget och redovisar nollresultat. Kansliet redovisar överskott inklusive räntor på 1,3 mkr, där kronor utgör positiv budgetavvikelse på finansnettot. Fokus redovisar positivt resultat på kronor jämfört mot budgeterat underskott på kronor. Avvikelsen gentemot budget utgörs av överskott från konferenser, bokförsäljning, uppdragsersättningar samt sparande på grund av vakanser. Kansliet har erhållit betydligt mer i projektrelaterade ersättningar än vad som har budgeterats. Kostnaden för personal är högre än budgeterat, vilket kompenseras av projektöverskott och lägre utfall på andra kostnadsposter. Regionförbundets finansiering 2011 härrör från medlemsavgifter till kansli, AV Media och Fokus med 32,6 miljoner kronor samt från landstingets och kommunernas bidrag till vissa verksamheter med 55 miljoner kronor. Projektbidrag och övriga ersättningar är 65 miljoner kronor. Verksamhetsberättelsen skall kompletteras inför beslut i styrelsen. Beslut Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 78/12, att årets resultat kronor balanseras i ny räkning att godkänna Årsredovisning 2011, samt att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Harald Hj almarsson ordförande

12 R E G lon F Ö R B u N DE T I KALMAR GA.N Revisionsberättelse för år 2011 Till L an d s t mgs, f u Il ma "kt' 1ge oc h D.. Kommunfullmäktigeförsamlingar i Kalmar län Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Regionförbundets verksamhet. Vi har också i egenskap av lekmannarevisorer granskat Kommunernas Hus i Kalmar AB. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Vi bedömer att Regionförbundets finansiella mål har uppnåtts. Vi bedömer att drygt 50 % av de verksamhetsrnässiga målen är uppnådda. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att årsredovisning för år 20 Il godkänns. Vi åberopar följande för vår bedömning: Vi har genomfört övergripande ansvars granskningar, som innebär strukturerade intervjuer med representanter från Regionförbundets olika verksamheter. Följande rapporter har avlämnats under året: Granskning av bidrag till folkbildningsorganisationer, Smålands Idrottsförbund och SISU Granskning av delårsrapport Granskning av årsredovisning Kalmar 14 maj 2012 ~~~~ Gert Wollinger ~ Anders Björkman Bilagor: Revisionsberättelse i Kommunernas Hus i Kalmar AB Granskningsrapport i Kommunernas Hus i Kalmar AB Revisionsberättelse i primärkommun al a nämnden REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

13 pwc Revisions berättelse ~tj0 of; \.~tjl~.. /6Cw Till årsstämman i Kommunernas Hus i Kalmar AB, org.iir Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Kommunernas Hus i Kalmar AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontro11en som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn ti11 omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. J ag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i a11a väsentliga avseenden rättvisande bild av Kommunernas Hus i Kalmar ABs finansie11a stä11ning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat forslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkstä11ande direktörens förvaltning for Kommunernas Hus i Kalmar AB for år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 1.:unna bedöma om någon styrelseledamot e11er verkstä11ande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstä11ande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen e11er bolagsordningen. J ag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstä11ande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kalmar den 24 maj 2012 ~~~v~ Asa Bejvall Godkänd revisor

14 Arende

15 r~-"---'----"-----'--'--"-"'-----'-' "--'--"-'- --., " ' ~--,-"--, ~ ,--.,... ~... --"'-"1 I Vimmerby..j... b i l II i.. energl&rni JO a I I " "..«,~,..,.J".,"~",". l Sammanträdesdatum 12 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN I i Kommunstyrelseförvaltningen i I Ol. l 2 STYRELSEPROTOKOLL Q I l VIMMlERlW lenergi & MILJÖ AR! I Plats Vimmerby Energi & Miljö AB Tid 12 juni 2012 kl I I I I I Beslutare Övriga Deltagare Sekreterare Claes Wetterström J an Henriksson CamiIla Stridh Kenneth Karlsson Sören Sjöholm Lars-Inge Green Birger Andersson VD Roger Carlsson Administrativ chef Marie Arvidsson Värmechef Mats-Lennart Karlsson Miljöingenjör Emma Birgersson V A -chef Göran Nilsson Mätchef Magnus Carlsson.. QJ;((~.~~::.. O.:;,i~';'~::-- Paragrafer Marie Arvidsson &. I '.. I.. ~--,- I ('ci':~w ~t~~~~~~~~":~.. / ~/;.r-..- Ordförande,/ f..... " - -- ({,"1/ Justerare.. ) / rj- r::::.r /7 r" _#... -~... ~-~- Bi;~~l::Zd~~~'~~'~"" 7w~ I I I I I I l i I I l I I I I I, I!

16 r-' , , ' , ,--,., '-.,.. --,... --' ,--' ,------! l~ne~gi&g1iljö ab 4 I, S';;;;;;;träd;;~: 12 juni 2012 /10 rj I t3 Jo I c2o;,t 1717 I 78 KRAF'fV ÄRMEVERK 'f ALlLHOLMEN VärmechefMats-Lennart Karlsson presenterade utvärdering av pannleverantörer. Slutgiltigt beslut kommer att tas inom kort. Styrelsen beslutar a t t att a t t a t t godkänna investering i kraftvärmeverk Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kronor, för att beslutet skall träda ilcraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, Vimmerby Energi & Miljö ABs VD och ordförande ges i uppdrag att efter slutforhandlingar teckna kontrakt med entreprenörer for byggnation av kraftvärmeverk på Tallholmen samt skicka beslutet vidare till ägarna for yttrande. FotokopIans ~mels med originalet Intygas:

17 ee A ende

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunfullmäktige KF 128 Dm 178/2012 Kod 109 Interpellation till socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KO) angående flyktingmottagning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att medge att interpellationen får ställas och att svar skall avges vid nästa kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger interpellation från Sandor Högye (SD) angående flyktingmottagning. Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD). Beslutsunderlag Interpellation från Sandor Högye (SD), Id Sändlista Socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) Kansliavdelningen Protokolljusterare

19 Arend

20 VIMMERBY KOMMUN SAlVlMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunfullmäktige KF 127 Dm 181/2012 Kod 109 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) gällande medlemskap i ITSAM Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att medge att interpellationen får ställas och att svar skall avges vid nästa kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger interpellation från Sandor Högye (SD) angående medlemskap i ITSAM. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M). Beslutsunderlag Interpellation från Sandor Högye (SD), Id Sändlista Kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk Kansliavdelningen Protokolljusterare

21 aa Arend

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen ~ KS 255 Dm 200/2012 Kod 042 Budgetuppföljning per april 2012 för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. bevilja omföring av budget, bilaga G1 2. bevilja omföring av budget, bilaga G2 3. bevilja omföring av budget, bilaga G3 4. godkänna föreliggande budgetuppföljning för Vimmerby kommun avseende perioden till Kommunstyrelsen beslutar att teknik- och servicenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden deltar vid nämndernas fortlöpande redovisning/ avstämning vid kommunstyrelsens sammanträde För övriga nämnder anses dagens redogörelse vara tillräcklig. Ärendet Vid dagen sammanträde föreligger budgetuppföljning för Vimmerby kommun per Ekonomichef Staffan Leijon redogör för budgetuppföljningen. Budgetsekreterare Patrik Simonsson deltar också. Arets första budgetuppföljning visar i prognos för hela år 2012 ett resultat på plus 26,2 miljoner kronor. Budgeten för året är plus 39,6 miljoner kronor. Orsak till avvikelsen är att nämndernas prognos är 22,5 miljoner kronor sämre än budget medan finansförvaltningen är 9,1 miljoner kronor bättre än budget. Kommunchef Carolina Leijomam redogör för kommunstyrelsens prognos som är ett nollresultat. RäddningschefTommy Lindström deltar och redogör för räddningstjänstens prognos. Teknik- och servicenämndens prognos är minus 10,4 miljoner kronor. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

23 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritids chef Anders Eriksson deltar och redogör för kultur- och fritidsnämndens prognos som är minus 0,3 miljoner kronor. Barn- och utbildningschefbirgitha Sahlin deltar och redogör för barn- och utbildningsnämndens prognos som är minus 1,2 miljoner kronor. Socialchef Anette Nilsson och socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) deltar och redogör för socialnämndens prognos som är minus 8,0 miljoner kronor. Socialchef Anette Nilsson och omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) deltar och redogör för omsorgsnämndens prognos som är minus 2,3 miljoner kronor. Miljö- och byggnadsnämndens prognos är minus 0,1 miljoner kronor. Överförmyndarnämndens ordförande Leif Carlsson (M) redogör för överförmyndarnämndens prognos som är minus 0,2 miljoner kronor. Yrkande Micael Glennfalk (M) yrkar att endast teknik- och servicenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden deltar vid nämndernas fortlöpande redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde För övriga nämnder anses dagens redogörelse vara tillräcklig. Beslutsunderlag Budgetuppföljning per april 2012 för Vimmerby kommun upprättad av ekonomiavdelningen, Id Budgetuppföljning per april 2012 för kommunstyrelsen, Id Sändlista Kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden ProtokolJjusterare Utdragsbestyrkning

24 Arende

25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantriidesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 263 Dm 266/2011 Kod 040 Finanspolicy för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till finanspolicy för Vimmerby kommun. Ärendet Ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) rörande ett förslag att utreda möjligheten till en central finansgrupp i Vimmerby kommun hanterades vid sammanträdet , KS 429. Ledamöterna ställde sig positiva till iden att bilda en central finansgrupp i kommunen som kan utveckla samarbetet mellan kommunen och bolagen. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchef Carolina Leijomam i uppdrag att utreda om det finns behov aven finansgrupp i Vimmerby kommun och om så är fallet föreslå hur en organisation ska se ut. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 555, förelåg förslag till en koncerngemensam finansgrupp upprättat av kommunchef Carolina Leijomam. Kommunstyrelsen beslutade att bland annat att en koncerngemensam finansgrupp bildas bestående av Staffan Leijon, Jan Erixon och Roger Carlsson där man tillsammans böljar arbeta enligt förslag från Nordea om skuldförvaltning Man beslutade också att den första uppgiften för finansgruppen var att uppdatera kommunens finanspolicy samt ta fram en finanspolicy för Vimmerby Energi och Miljö AB, med en likhet i struktur och uppbyggnad av de tre dokumenten. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 61, förelåg det framarbetade förslaget till finanspolicy för Vimmerby kommun. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta det framarbetade förslaget. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , KF 22, att Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

26 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen återremittera finanspolicy för Vimmerby kommun till kommunstyrelsen för omarbetning av vissa termer Vid dagens sammanträde föreligger reviderat förslag till finanspolicy för Vimmerby kommun. Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finans verksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med denna finanspolicy är att:.. fastställa finansverksamheten mål III III fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten.. fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten. Förslag till beslut Per-Åke Svensson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag till finanspolicy. Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Kommunstyrelsens beslut , KS 429. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Carolina Leijonram, Id Kommunstyrelsens beslut , KS 555. Förslag till finanspolicy, Id Kommunstyrelsens beslut , KS 61. Kommunfullmäktiges beslut , KF 22. Reviderat förslag till finanspolicy för Vimmerby kommun, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

27 FINANSPOLICY Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-XX-XX, Y

28 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicyanger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med denna finanspolicy är att: Fastställa finansverksamheten mål Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av,finansverksamheten 2. Finansverksamhetens mål Finansverksamhetens mål är att: Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer bptimerafih~~~i~l1~jlltäkter()äh.l«()stna(ier Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 3. Organisation och ansvarsfördelning Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat framgår av kommunstyrelsens delegeringsförteckning. 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar Kommunfullmäktige skall minst en gång årligen fatta beslut om: Finanspolicy med eventuella revideringar Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens företag under kommande budgetår Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag under kommande budgetår Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar

29 Tillåtna former och godkända motparter vid upplåning Tillåtna derivatinstrument och godkända motparter 3.2 Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen skall: Minst en gång per år, eller vid behov, lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens finanspolicy Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs 4. Likviditetsförvaltning Tillgängliga likvida medel definieras som: Kassa och ban1( Ej utnyttjade kreditlöften Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre ban1(dagar 4.1 Betalningsberedskap Kommunen skall ha tillgångar i kassa och ban1( så ~tt en tili:fredstäilandebetalrl.ingsben~clslcap erhålls; Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt - utöver den likviditet som erfordras för att upprätthålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amortera kommunens låneskuld. 4.2 Koncernkonto Kommunen och dess ihelägda företags likvida medel och betalningsflöden skall samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem. 4.3 Utlåning till Vimmerby kommuns h~lä9#å företag Utlåning till av kommunens helägda företag grundar sig på de ramar och villkor som kommunfullmäktige beslutat. 4.4 Förvaltning av kortfristig likviditet Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncern1conto eller i tillåtna instrument bilaga 1 och i godkända motparter bilaga 3. Placerade medel skall kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom tre ban1(dagar. 5. Finansiering Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret.

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer