Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012

2 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE (3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 25 juni 2012, klockan 18:30 Plats Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: 1. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar. - Dom från Kammanätten i Jönköping angående laglighetsprövning enligt kommunallagen - prövningstillstånd ej meddelat. Fullmäktiges beslut att bevilj a socialnämnden ansvarsfrihet för år 2010 står därmed fast. 5. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Föredragande: revisor Bo Lindwall 6. Yttrande över VEMAB AB:s planer på byggnation av kraftvärmeverket Tallholmen. 7. Detaljplan för kraftvärmeverket Tallholmen. 8. Försäljning av Ekens servicehus, fastigheten Eken 10 och Båtbyggarskolan i Storebro, del av fastigheten Sjundekvill 1: Interpellation till socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) angående flyktingmottagning - svar och interpellationsdebatt. 10. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) angående medlemskap i ITSAM - svar och interpellationsdebatt.

3 11. Budgetuppföljning per april 2012 för Vimmerby kommun. a) Redovisning från socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) b) Redovisning från omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) c) Redovisning från teknik- och servicenämndens ordförande Björn Swedborg (M) och konsult Claes Markstedt 12. Finanspolicy för Vimmerby kommun- anta. 13. Information från kommunala bolag. a) Information angående Innovation for Children in Vimmerby AB ordförande Micael Glennfalk (M) b) Information om vidtagna åtgärder med anledning av revisionsrapport avseende Vimmerby Industrifastigheter AB ordförande Micael Glennfalk (M) 14. Villekulla - finansiering av byggnation av lägenhet 15. Bildande av ekonomisk förening för turistverksamhet - ombud och instruktion till ombud. 16. Avgifter för turistlån av tekniska hjälpmedel- B-hjälpmedel- anta. 17. Investeringsbudget för år ändringar. 18. Begäran från omsorgsnämnden om investeringsmedel för finansiering av engångskostnad för tekniska hjälpmedel. 19. Reglemente för socialnämnden från och med 1 september Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden från och med 1 september Fyllnadsval av ersättare i revisions- och demokratiberedningen efter Kent Svensson (SD)

4 22. Inkomna handlingar Vid sammanträdets början finns vatten och frukt i foajen. Efter ärende 10 tar fullmäktige paus för gemensam sommarfika med kaffe och tilltugg. Kompletterande handlingar kommer att skickas ut angående ärende 6, 7 och 8. Handlingarna finns tillgängliga på kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras den 2 juli 2012 på kansliavdelningen, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 13 juni 2012 LEIF LARSSON Ordförande / Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: 0492/ Registrator Marize Viderström: 0492 / Kanslichef Therese Jigsved: 0492/ Stadshusets växel: 0492/ E-post:

5 Arende

6 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning I PROTOKOLL Föredragning i Jönköping Mål nr Sida 1 (2) ir\~merby I<OMMUN!<.I ni 11lillstyrf)lseförvaltningen RÄTTEN Kammarrättsrådet Elisabeth Hagelin, ordförande Tf. kammarrättsassessom Marika Ericson, referent FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Referenten 2012 l 1 c_ ~.~.~~~.~~ ~..~ KLAGANDE Michael Hjort, Ängsgatan 3 H Vimmerby MOTPART Vimmerby kommun Vimmerby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den II januari 2012 i mål nr SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900); fråga om prövningstillstånd Målet föredras, varefter kammarrätten fattar följande, Klaganden/ombudet Försllkringskassan Förvaltningsrätten Socialstyrelsen BESLUT Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Jörkl1nnedom För dtgllrd För delgivning Dok.ld Postadress Box Jönköping Uesöksad ress Slottsgatan 5 Telefon Telefax (vx) E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

7 KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l Sida2 Mål nr SKÄL Ett överklagande aven förvaltningsrätts avgörande i sådant mål som nu är i fråga får prövas av kammarrätten endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 34 a andra stycket forvaltningsprocesslagen (1971 :291) meddelas prövningstillstånd om det är av vikt for ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Kammarrätten finner att skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (formulär l). Marika Ericson Protokollet uppvisat och beslut meddelat ;20/;2 ~ p? ff/ /. /~l7i(

8 Arende

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantr1\desdatum 1(1) Kommunstyrelsen KS 261 Dnr 183/2012 Kod 043 Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för år 2011 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för år Ärendet Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband med detta ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. Istället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet bevilj as av medlemmarna vilka är länets kommuner och landstinget. Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län avseende verksamhetsåret Förslag till beslut Med hänvisning till bokslut och revisionsberättelse hemställer Regionförbundet att fullmäktige beslutar om att bevilja förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för år Peter Högberg (S) yrkar bifall. Beslutsunderlag Skrivelse från Regionförbundet, Id Årsredovisning 2011 för Regionförbundet i Kalmar län, Id 2012.l606. Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

10 REGION FÖRBUNDET [KALMAR LÄN VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen S Kommunfullmäktige i länets kommuner Landstingsfullmäktige i Kalmar län Ansvarsfrihet för 2011 Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget). Med hänvisning till bifogat bokslut och revisionsberättelse hemställs att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN HÅKAN BRYNIELSSON regiondirektör ItV7jf;"hriU),tvWV /IngertJ-o Ullman Årsredovisningen för 2011 kan hämtas på vår hemsida REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR T~I' "AR" AA R.,.,,, ~~V' "ARI'-<;AI; <;.1 ",_""d' inf"ffi\k"lm"r r"l'1innfnrhllnrl "" www k~in'1~r rp.ninnforbund.se

11 REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Protokollsutdrag Styrelsen --_.. =_._- VIMMERBY I<OMMU!\l I<ollllllunstyrelseförvaltningen D 2012/ Arsredovisning och Verksamhetsberättelse 2011 I årsrapporten redovisas Regionrorbundets i Kalmar län årsbokslut samt verksamhets- och måluppföljning för områdena Hållbarhet och kommunikation, Information och regional profilering, Kultur, Lärande och kompetensförsörjning med resultatenheten AV -Media, Näringsliv och tillväxt, Befolkning och välfård, Administration samt resultatenheten Fokus. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till kronor samt att de finansiella målen är uppfyllda. Årsresultatet har budgeterats till ett underskott på kronor. Den stora positiva budgetavvikelsen består i att kansliet har haft högre intäkter samt att resultatenheten Fokus har haft såväl högre intäkter som lägre kostnader under året. Resultatenheten AV-Media har följt budget och redovisar nollresultat. Kansliet redovisar överskott inklusive räntor på 1,3 mkr, där kronor utgör positiv budgetavvikelse på finansnettot. Fokus redovisar positivt resultat på kronor jämfört mot budgeterat underskott på kronor. Avvikelsen gentemot budget utgörs av överskott från konferenser, bokförsäljning, uppdragsersättningar samt sparande på grund av vakanser. Kansliet har erhållit betydligt mer i projektrelaterade ersättningar än vad som har budgeterats. Kostnaden för personal är högre än budgeterat, vilket kompenseras av projektöverskott och lägre utfall på andra kostnadsposter. Regionförbundets finansiering 2011 härrör från medlemsavgifter till kansli, AV Media och Fokus med 32,6 miljoner kronor samt från landstingets och kommunernas bidrag till vissa verksamheter med 55 miljoner kronor. Projektbidrag och övriga ersättningar är 65 miljoner kronor. Verksamhetsberättelsen skall kompletteras inför beslut i styrelsen. Beslut Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 78/12, att årets resultat kronor balanseras i ny räkning att godkänna Årsredovisning 2011, samt att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Harald Hj almarsson ordförande

12 R E G lon F Ö R B u N DE T I KALMAR GA.N Revisionsberättelse för år 2011 Till L an d s t mgs, f u Il ma "kt' 1ge oc h D.. Kommunfullmäktigeförsamlingar i Kalmar län Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Regionförbundets verksamhet. Vi har också i egenskap av lekmannarevisorer granskat Kommunernas Hus i Kalmar AB. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Vi bedömer att Regionförbundets finansiella mål har uppnåtts. Vi bedömer att drygt 50 % av de verksamhetsrnässiga målen är uppnådda. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att årsredovisning för år 20 Il godkänns. Vi åberopar följande för vår bedömning: Vi har genomfört övergripande ansvars granskningar, som innebär strukturerade intervjuer med representanter från Regionförbundets olika verksamheter. Följande rapporter har avlämnats under året: Granskning av bidrag till folkbildningsorganisationer, Smålands Idrottsförbund och SISU Granskning av delårsrapport Granskning av årsredovisning Kalmar 14 maj 2012 ~~~~ Gert Wollinger ~ Anders Björkman Bilagor: Revisionsberättelse i Kommunernas Hus i Kalmar AB Granskningsrapport i Kommunernas Hus i Kalmar AB Revisionsberättelse i primärkommun al a nämnden REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE KALMAR Tel: , Fax: , E-post:

13 pwc Revisions berättelse ~tj0 of; \.~tjl~.. /6Cw Till årsstämman i Kommunernas Hus i Kalmar AB, org.iir Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Kommunernas Hus i Kalmar AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontro11en som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn ti11 omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. J ag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i a11a väsentliga avseenden rättvisande bild av Kommunernas Hus i Kalmar ABs finansie11a stä11ning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat forslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkstä11ande direktörens förvaltning for Kommunernas Hus i Kalmar AB for år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 1.:unna bedöma om någon styrelseledamot e11er verkstä11ande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstä11ande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen e11er bolagsordningen. J ag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstä11ande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kalmar den 24 maj 2012 ~~~v~ Asa Bejvall Godkänd revisor

14 Arende

15 r~-"---'----"-----'--'--"-"'-----'-' "--'--"-'- --., " ' ~--,-"--, ~ ,--.,... ~... --"'-"1 I Vimmerby..j... b i l II i.. energl&rni JO a I I " "..«,~,..,.J".,"~",". l Sammanträdesdatum 12 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN I i Kommunstyrelseförvaltningen i I Ol. l 2 STYRELSEPROTOKOLL Q I l VIMMlERlW lenergi & MILJÖ AR! I Plats Vimmerby Energi & Miljö AB Tid 12 juni 2012 kl I I I I I Beslutare Övriga Deltagare Sekreterare Claes Wetterström J an Henriksson CamiIla Stridh Kenneth Karlsson Sören Sjöholm Lars-Inge Green Birger Andersson VD Roger Carlsson Administrativ chef Marie Arvidsson Värmechef Mats-Lennart Karlsson Miljöingenjör Emma Birgersson V A -chef Göran Nilsson Mätchef Magnus Carlsson.. QJ;((~.~~::.. O.:;,i~';'~::-- Paragrafer Marie Arvidsson &. I '.. I.. ~--,- I ('ci':~w ~t~~~~~~~~":~.. / ~/;.r-..- Ordförande,/ f..... " - -- ({,"1/ Justerare.. ) / rj- r::::.r /7 r" _#... -~... ~-~- Bi;~~l::Zd~~~'~~'~"" 7w~ I I I I I I l i I I l I I I I I, I!

16 r-' , , ' , ,--,., '-.,.. --,... --' ,--' ,------! l~ne~gi&g1iljö ab 4 I, S';;;;;;;träd;;~: 12 juni 2012 /10 rj I t3 Jo I c2o;,t 1717 I 78 KRAF'fV ÄRMEVERK 'f ALlLHOLMEN VärmechefMats-Lennart Karlsson presenterade utvärdering av pannleverantörer. Slutgiltigt beslut kommer att tas inom kort. Styrelsen beslutar a t t att a t t a t t godkänna investering i kraftvärmeverk Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kronor, för att beslutet skall träda ilcraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, Vimmerby Energi & Miljö ABs VD och ordförande ges i uppdrag att efter slutforhandlingar teckna kontrakt med entreprenörer for byggnation av kraftvärmeverk på Tallholmen samt skicka beslutet vidare till ägarna for yttrande. FotokopIans ~mels med originalet Intygas:

17 ee A ende

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunfullmäktige KF 128 Dm 178/2012 Kod 109 Interpellation till socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KO) angående flyktingmottagning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att medge att interpellationen får ställas och att svar skall avges vid nästa kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger interpellation från Sandor Högye (SD) angående flyktingmottagning. Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD). Beslutsunderlag Interpellation från Sandor Högye (SD), Id Sändlista Socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) Kansliavdelningen Protokolljusterare

19 Arend

20 VIMMERBY KOMMUN SAlVlMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunfullmäktige KF 127 Dm 181/2012 Kod 109 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) gällande medlemskap i ITSAM Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att medge att interpellationen får ställas och att svar skall avges vid nästa kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger interpellation från Sandor Högye (SD) angående medlemskap i ITSAM. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M). Beslutsunderlag Interpellation från Sandor Högye (SD), Id Sändlista Kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk Kansliavdelningen Protokolljusterare

21 aa Arend

22 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen ~ KS 255 Dm 200/2012 Kod 042 Budgetuppföljning per april 2012 för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. bevilja omföring av budget, bilaga G1 2. bevilja omföring av budget, bilaga G2 3. bevilja omföring av budget, bilaga G3 4. godkänna föreliggande budgetuppföljning för Vimmerby kommun avseende perioden till Kommunstyrelsen beslutar att teknik- och servicenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden deltar vid nämndernas fortlöpande redovisning/ avstämning vid kommunstyrelsens sammanträde För övriga nämnder anses dagens redogörelse vara tillräcklig. Ärendet Vid dagen sammanträde föreligger budgetuppföljning för Vimmerby kommun per Ekonomichef Staffan Leijon redogör för budgetuppföljningen. Budgetsekreterare Patrik Simonsson deltar också. Arets första budgetuppföljning visar i prognos för hela år 2012 ett resultat på plus 26,2 miljoner kronor. Budgeten för året är plus 39,6 miljoner kronor. Orsak till avvikelsen är att nämndernas prognos är 22,5 miljoner kronor sämre än budget medan finansförvaltningen är 9,1 miljoner kronor bättre än budget. Kommunchef Carolina Leijomam redogör för kommunstyrelsens prognos som är ett nollresultat. RäddningschefTommy Lindström deltar och redogör för räddningstjänstens prognos. Teknik- och servicenämndens prognos är minus 10,4 miljoner kronor. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

23 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritids chef Anders Eriksson deltar och redogör för kultur- och fritidsnämndens prognos som är minus 0,3 miljoner kronor. Barn- och utbildningschefbirgitha Sahlin deltar och redogör för barn- och utbildningsnämndens prognos som är minus 1,2 miljoner kronor. Socialchef Anette Nilsson och socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) deltar och redogör för socialnämndens prognos som är minus 8,0 miljoner kronor. Socialchef Anette Nilsson och omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) deltar och redogör för omsorgsnämndens prognos som är minus 2,3 miljoner kronor. Miljö- och byggnadsnämndens prognos är minus 0,1 miljoner kronor. Överförmyndarnämndens ordförande Leif Carlsson (M) redogör för överförmyndarnämndens prognos som är minus 0,2 miljoner kronor. Yrkande Micael Glennfalk (M) yrkar att endast teknik- och servicenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden deltar vid nämndernas fortlöpande redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde För övriga nämnder anses dagens redogörelse vara tillräcklig. Beslutsunderlag Budgetuppföljning per april 2012 för Vimmerby kommun upprättad av ekonomiavdelningen, Id Budgetuppföljning per april 2012 för kommunstyrelsen, Id Sändlista Kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden ProtokolJjusterare Utdragsbestyrkning

24 Arende

25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantriidesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 263 Dm 266/2011 Kod 040 Finanspolicy för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till finanspolicy för Vimmerby kommun. Ärendet Ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) rörande ett förslag att utreda möjligheten till en central finansgrupp i Vimmerby kommun hanterades vid sammanträdet , KS 429. Ledamöterna ställde sig positiva till iden att bilda en central finansgrupp i kommunen som kan utveckla samarbetet mellan kommunen och bolagen. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchef Carolina Leijomam i uppdrag att utreda om det finns behov aven finansgrupp i Vimmerby kommun och om så är fallet föreslå hur en organisation ska se ut. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 555, förelåg förslag till en koncerngemensam finansgrupp upprättat av kommunchef Carolina Leijomam. Kommunstyrelsen beslutade att bland annat att en koncerngemensam finansgrupp bildas bestående av Staffan Leijon, Jan Erixon och Roger Carlsson där man tillsammans böljar arbeta enligt förslag från Nordea om skuldförvaltning Man beslutade också att den första uppgiften för finansgruppen var att uppdatera kommunens finanspolicy samt ta fram en finanspolicy för Vimmerby Energi och Miljö AB, med en likhet i struktur och uppbyggnad av de tre dokumenten. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 61, förelåg det framarbetade förslaget till finanspolicy för Vimmerby kommun. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta det framarbetade förslaget. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , KF 22, att Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

26 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen återremittera finanspolicy för Vimmerby kommun till kommunstyrelsen för omarbetning av vissa termer Vid dagens sammanträde föreligger reviderat förslag till finanspolicy för Vimmerby kommun. Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finans verksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med denna finanspolicy är att:.. fastställa finansverksamheten mål III III fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten.. fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten. Förslag till beslut Per-Åke Svensson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag till finanspolicy. Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Kommunstyrelsens beslut , KS 429. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Carolina Leijonram, Id Kommunstyrelsens beslut , KS 555. Förslag till finanspolicy, Id Kommunstyrelsens beslut , KS 61. Kommunfullmäktiges beslut , KF 22. Reviderat förslag till finanspolicy för Vimmerby kommun, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

27 FINANSPOLICY Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-XX-XX, Y

28 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicyanger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med denna finanspolicy är att: Fastställa finansverksamheten mål Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av,finansverksamheten 2. Finansverksamhetens mål Finansverksamhetens mål är att: Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer bptimerafih~~~i~l1~jlltäkter()äh.l«()stna(ier Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 3. Organisation och ansvarsfördelning Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat framgår av kommunstyrelsens delegeringsförteckning. 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar Kommunfullmäktige skall minst en gång årligen fatta beslut om: Finanspolicy med eventuella revideringar Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens företag under kommande budgetår Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag under kommande budgetår Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar

29 Tillåtna former och godkända motparter vid upplåning Tillåtna derivatinstrument och godkända motparter 3.2 Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen skall: Minst en gång per år, eller vid behov, lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens finanspolicy Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs 4. Likviditetsförvaltning Tillgängliga likvida medel definieras som: Kassa och ban1( Ej utnyttjade kreditlöften Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre ban1(dagar 4.1 Betalningsberedskap Kommunen skall ha tillgångar i kassa och ban1( så ~tt en tili:fredstäilandebetalrl.ingsben~clslcap erhålls; Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt - utöver den likviditet som erfordras för att upprätthålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amortera kommunens låneskuld. 4.2 Koncernkonto Kommunen och dess ihelägda företags likvida medel och betalningsflöden skall samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem. 4.3 Utlåning till Vimmerby kommuns h~lä9#å företag Utlåning till av kommunens helägda företag grundar sig på de ramar och villkor som kommunfullmäktige beslutat. 4.4 Förvaltning av kortfristig likviditet Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncern1conto eller i tillåtna instrument bilaga 1 och i godkända motparter bilaga 3. Placerade medel skall kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom tre ban1(dagar. 5. Finansiering Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret.

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01

Policy. för kommunens finansverksamhet. Diarienummer: Ks2013/0360.040. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: Ks2013/0360.040 Policy för kommunens finansverksamhet Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige 2013-10-22 114 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

a. Karlsborgs {;te:: Finanspolicy för Karlsborgs kommun Bilaga 21 KF Policy Kommunfullmäktige

a. Karlsborgs {;te:: Finanspolicy för Karlsborgs kommun Bilaga 21 KF Policy Kommunfullmäktige a. Karlsborgs ' A sud: kommun Bilaga 21 KF 45 2012-04-26 Finanspolicy för Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Policy Diarienummer: 66.2012 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2012-04-26 Giltighetstid: Mandatperioden

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-12-02 27 (33) 183 REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING FÖR LYSEKILS HAMN AB Dnr: LKS 2014-477 Kommunfullmäktige godkände vid sitt sammanträde

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25

KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN. Finanspolicy. Beslutad av KF 131 2013-11-25 KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLINGEN 1.2.04 POLICY VALLENTUNA KOMMUN Finanspolicy Beslutad av KF 131 2013-11-25 Innehåll 1. Finanspolicyns syfte... 3 2. Mål med finansverksamheten... 3 3. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-263 Regionstyrelsen Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB Inledning Energikontoret Östra Götaland AB förvärvades

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer