ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756"

Transkript

1 o Arsredovisning2003

2

3 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE FÖRENINGENS VERKSAMHET Föreningensverksamhetomfattarförvaltningenav fastighetenschultz6 vilkenbyggdesår I fastigheten finns 6 bostadshus med tillsammans 18 trapphus med adresserna Gustavsgatan l, Bellevuevägen 7-11 och Skottegatan Fastighetens ytor fördelar sig enligt följande: Tomt m2 Bostäder 6 917m2 Lokaler 133 m2 Föreningens 108 st bostäder fördelar sig enligt följande: 2 r o k 63 st 3 r o k 45 st Lokaler P-platser 7 85 st st + 12 gästparkeringar FÖRENINGSST ÄMMA rdinarie föreningsstämma hölls Närvarande var 43 röstberättigade medlemmar l

4 Ilf HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD STYRELSEN UNDER VERKSAMHETSÅRET rdförande Michael Davies (ledamot) (avgick 30/11-03) Vice ordförande Maria Bruhn (ledamot) Sekreterare Ing-Marie Karlsson (ledamot) Vice sekr. Ledamot Bente Redgård (ledamoty Alf Wirktoft Ledamot utsedd av HSB Gunnar Andersson Suppleant Ingalill Hansson Suppleant Per-Anders Nilsson Suppleant utsedd av HSB Bertil Ljungström Studieorganisatör Bente Redgård I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Bente Redgård och AlfWirktoft samt suppleanten Per-Anders Nilsson. På ordinarie föreningsstämman skall föreningen också göra fyllnadsval efter utflyttade ledamoten Michael Davies. Styrelsen har under året hållit 8 sammanträden. FIRMATECKNARE, TVÅ I FÖRENING Michael Davies Alf Wirktoft Ing-Marie Karlsson Maria Bruhn REVISRER rdinarie Kjell Persson Suppleant Birgitta Lövgren samt BoRevision AB. VALBEREDNING rdinarie Greta Fredriksson (sammankall.) Gunilla Nilsson Suppleant Thomas Redgård MBUDTILLDISTRIKTSSTÄMMAI HSB SKÅNE- DISTRIKT YSTAD rdinarie distriktsstämmoombud Suppleant Michael Davies Alf Wirktoft VICEVÄRD Vicevärd har varit AlfWirktoft och Kjell Hansson (fr.o.m. 1/12-03). MEDLEMSANTALET-LÄGENHETSÖVERLÅTELSER Vid årets slut var medlemsantalet 113 st. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Skåne innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. Antalet lägenhetsöverlåtelser har under året varit lst. 2

5 HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET mbyggnad och underhållsplan Underhållsplan för 10 resp. 20 år upprättades Under 2003 har föreningen gjort följande: Slutfört bytet av vann- och kallvattenledningar. Det har kostat kr och la! en anläggningstillgång. Påbörjat takomläggningen på Bellevuevägen 7 och 9, beräknas bli klart under våre Bytt styr- och reglerutrustning till fjärrvänne för ca kr. Köpt in nya manglar och luftavfuktare. Reparerat Skottesalen till en kostnad av ca kr. Byggt om och utökat parkeringsplatser får ca kr. Målat trappräcke. Flyttat gamla träd och planterat nya. Årets löpande underhåll Löpande underhåll har varit något större än beräknat på grund av vattenläckor. Aktiviteter Föreningen var representerad vid HSB:s höstkonferens i Ronneby. Representanter från föreningen har också gått på en del av HSB:s anordnade kursej ordförande och vicevärdskonferens samt försäkringskurs. Vidare har fritidsföreningen anordnat midsommarfirande. ÅRLIG STADGEENLIG BESIKTNING Årets stadgeenliga besiktning genomfördes Vid besiktningen konstaterades att fastigheten var i nonnalt skick. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING mbyggnad och underhållsplan Ny underhållsplan upprättas senast Avsättning till yttre underhållsfond sker enligt upprättad underhållsplan för 20 år. Föreningen planerar att under 2004 tvätta plåtfasader och renovera tvättstugor.

6 (ll HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD MÅNADSAVGIFTER CH HYRR Månadsavgifterna höjdes med 2 % fr.o.m Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning fr. o.m l-l med 3 %, varefter månadsavgifternaförbostäderuppgår till i genomsnitt551kr/m2 och år. FLo.m höjdes också avgiften på p-platserna med 5 kr/mån. Diagram över genomsnittlig årsavgift per m2 under fem år. Krim' FÖRSLAG TILL RESULTATDISPSITIN Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Fond för yttre underhåll Dispositionsfond Årets förlust , , , ,34 Styrelsen föreslår följande disposition: Fond för yttre underhåll Dispositionsfond , , ,34 Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 4

7 HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Summa intäkter Rörelsens kostnader Drift 2, Löpande underhåll Avsättning till fond för yttre underhåll Avskrivningar Summa kostnader Bruttoresultat JämIörelsestörande poster Extra avsättning till yttre underhållsfonden Summa jämf'örelsestörande poster Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag Summa fmansiella poster Resultat efter fmansiella poster Skatter Årets resultat

8 HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD BALANSRÄKNING Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark m-/tillbyggnader Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar ,7,8,9, l Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Skattefordringar Avräkningskonto HSB Skåne Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar l Kortfristiga placeringar Bunden placering Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar l

9 J,~J HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD Eget kapital och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Insatser Fritt eget kapital Fond för yttre underhåll Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Fond för inre underhåll Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Pantbrev i fastighet Ansvarsrörbindelser Fastigo

10 fl/ HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD TILLÄGGSUPPL YSNINGAR Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokfåringsnämndens (BFN) allmänna råd. U Fordringar har efter individuell prövning upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärden med avdrag får avskrivningar, enligt specificering i särskild not. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har gjorts enligt god redovisningssed. Avsättning sket till underhållsfond enligt stadgeenlig antagen underhållsplan. Inkomstskatt - Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 % av taxeringsvärdet och med tillägg/avdrag får finansiella poster (samt ev tomträttsavgäld). Efter avräkning av eventuellt taxerat underskott sker beskattning med 28 %. NTER 1 Nettoomsättning Hyresintäkter lokaler/bostäder Hyresintäkter övrigt Årsavgifter Hyresbortfalllrabatter Avsättning inre fond Intäkter pant, överlåtelser Intäkter kabel-tv/it Övriga intäkter och ersättningar från boende & lokalhavare Övriga intäkter Drift Rep., fårbrukningsmat., omkostnader fastighetsskötsel Sotning/snöröjning/hissbesiktning. El-avgifter Uppvärmningsavgifter Vatten/avlopp Renhållning Kabel-TV/Intemet

11 HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD Fastighetsförsäkringspremier Fastighetsskatt Fastighetsskötsel Lokalkostnader, drift Dataomkostnader, programkostnader Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Konferens/kursverksamhet, representation, gåvor Kontorsmaterial, tele, porto Externt revisionsarvode Adm förvaltning, grundavtaloch volymbaserat Övriga förvaltningskostnader Tidningar, tidskrifter, facklitteratur Medlemsavgifter Förtroendevalda och personalkostnader Föreningen har ingen anställd personal. Löner för anställda Arvode styrelsen Övrig lön/ersättning styrelsen Revisionsarvode Sociala avgifter Utbildning och kursverksamhet Förändring av fond för yttre underhåll Ingående fond för yttre underhåll Årets avsättning enligt underhållsplanen Under året åtgärdat underhåll Extra avsättning fond för yttre underhåll Utgående fond för yttre underhåll

12 HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD 5 Byggnader och mark Värdet utgörs av produktionskostnaden (=anskaffningsvärdet). Avskrivning sker med 2 % på byggnadsvärdet. Byggnaderna är helt avskrivna år Det bokf6rda värdet på mark uppgår till kr Brandf6rsäkringsvärde: Fullvärde Ackumulerade anskaffningsvärden Anskaffningsvärde byggnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingåendeavskrivningar. Komponentavskrivning av vattenledningar Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokiört värde Taxeringsvärden Taxeringsvärden byggnader mark m-/tillbyggnad balkonger Avser nya inglasade balkonger. Avskrivning sker enligt en 30-årig annuitetsplan. Balkongerna är slutavskrivna år Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokiört värde

13 IU HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD 7 m-/tillbyggnad fasadrenoveringar Avskrivning sker enligt en 30-årig rak avskrivningsplan och åtgärden är slutavskriven år Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokrört värde m-/tillbyggnad va/badrum Avser nya vattenledningar. Avskrivning sker enligt en 30-årig annuitetsplan som påbörjas nästa år. Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokiört värde , m-/tillbyggnader Avser byte av fönster och entr6dörrar. Avskrivning sker enligt en 20-årig rak avskrivningsplan och åtgärden är slutavskriven år Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokrört värde

14 10 HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD 10 m-/tillbyggnad värme Avskrivning sker enligt en 20-årig rak avskrivningsplan. mbyggnaden är slutavskriven år Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bokfört värde Maskiner och inventarier Avskrivning sker med 20 % på anskaffningsvärdet Anskaffningsvärde maskiner, inventarier, datautrustning Ackumulerad avskrivning Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Förutbetald kabel-tv Förutbetald Internet Upplupna ränteintäkter Upplupna räntebidrag Övriga interimsfordringar o Bunden placering HSB, 3 mån., bunden tom ti1l2,35 % o l

15 J~f HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD 14 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Förändring under året Disposition av foregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Inbetalda Fond ror yttre Dispositions Årets insatser underhåll fonden resultat Skulder till kreditinstitut Långivare Spintab Spintab Spintab Sparbanken Syd Ränta 7,06 % 5,88 % 4,082 % 5,50% Löptid bunden o Nästa års amortering uppgår till kr. Amortering inom 2-5 år uppgår till kr, därefter uppgår skulden till kr 16 Förändring fond inre underhåll Ingående fond for inre underhåll Årets avsättning Uttag under året Utgående fond för inre underhåll Upplupna kostnader och rorutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter Upplupen el Upplupen värme Förutbetalda årsavgifter/hyror Upplupna räntekostnader Övriga interimsskulder Beräknat arvode for revision

16 HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD ~Maria Bruhn ~-ldiue~~5fa~ ane Karlsson v y ( Ystad2004-2:; -3- ~tlfflgalill Hansson Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har avgivits 2004-~-~ -- I ' ) '1~~ Kj~Persson Föreningsvald revisor

17 HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD Revisionsberättelse Till röreningsstämman i HSB:s BostadsrättsIörening Schultz i Ystad rg.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s bostadsrättsförening Schultz i Ystad för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen, bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Ystad S- - ) -- C);/ -I, ( vrv 1) /:'-/fj /,- ",,? A ---'-- -/' if:,,/ l-/ ' 'Kj elt}'ersson Av föreningen vald revisor

18 KLVl1vIENTARERTILL ÅRSREDVISNINGEN ÅRSREDVISNJNG Består av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning med tilläggsupplysningar genom nothänvisning. FÖRVALTNJNGSBERÄTTELSE F örvaltningsberättelsen skall komplettera den infitllation som lämnas i årsredovisningens sifferdelar, såsom balansräkningen, resultaträkningen och noter. I förvaltningsberättelsen står viktiga uppgifter om föreningen. I förvaltningsberättelsen kan man läsa vem som haft uppdrag i föreningen under året och vilka personer som är i tur att avgå, antalet protokollfårda sammanträden samt antalet medlemmar i föreningen och hur många överlåtelser som skett under året. Beskrivning av fastigheten och vilket underhåll som gjorts under året samt nivån på månadsavgifterna. RESUL TATRÄKNING Visar föreningens intäkter, kostnader och årets resultat. Intäkterna består huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter. Föreningens största kostnader är kapitalkostnader i fitll av ränta på fastighetslån, avskrivning, reparations- och underhållskostnader, kostnader för fastighetsskötseloch trappstädning samt uppvåitllnings-, vatten- och el-kostnader. m kostnaderna överstiger intäkterna, visar resultatet underskott som kan täckas genom i anspråktagande av under tidigare år fonderade medel (fritt eget kapital). Saknas fonderade medel måste underskottet överfåras till det nya verksamhetsåret (balanseras i ny räkning). Visar resultatet överskott, skall detta disponeras enligt fåreningsståmmans beslut. Räntebidrag Fastigheterna har erhållit statlig räntesubventian av räntekostnaderna får t ex ny., om- och tillbyggnader. Bidraget avtrappas årligen. Föreningsavgäld Föreningsavgälden utgår med 2,5 % av produktionskostnaden för föreningens hus och erläggs under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser. Under hållsfond Enligt stadgarna framgår vad som årligen skall avsättas. Avsättning görs efter antagen underhållsplan eller om sådan saknas med minst 0,3 % på byggnadskostnaden. Skatter Fastighetsskatt Fastighetsskatt beräknas på fastighetens taxeringsvärde. Inkomstskatt En bostadsrättsförenings statliga inkomstskatt framräknas efter en schablon. - Medel for lägenhetsunderhåll I stadgarna finns angivet om avsättning skall göras till inre fond. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Specifikation av fondens fördelning på respektive lägenhet finns på månadsavgifts avin och hos vicevärden. Avskrivningar Tillgångar förlorar varje år i värde på grund av ålder och förslitning. Att tillgångarna minskar i värde är en kostnad för föreningen. När man gör en resultaträkning skall man ta upp som kostnad lika stort belopp som tillgångarna minskat i värde. Fastigheterna skall avskrivas enligt en lämplig avskrivningsplan..

19 BALAl'fSRÄKNIN G Består av två sidor som skall balansera d v s summan av den ena sidan skall vara lika stor som summan av den andra sidan. Balansräkningens ena sida är en tillgångssida och består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Balansräkningens andra sida består av kortfristiga skulder, långfristiga skulder, fondreserveringar, bundet eget kapital samt fritt eget kapital. Det är årets resultat som far balansräkningen att balansera. HSB i avräkning Motsvarar bostadsrättsföreningens kassa. Saldot på avräkningen förändras dagligen genom in- och utbetalningar. På varje dags saldo beräknas ränta. Fritt eget kapital Det fria egna kapitalet består av år av tidigare års vinster (disposit underhålls fonden. Ställda panter Summan av de pantbrev som finm föreningens lån. AnsvarsfÖrbindelser Åtagande för föreningen vilka e kort- eller långfristig skuld. Kan bindelser eller avtalsenligt åtagand msä ttningstillgångar Med omsättningstillgångar menas likvida och andra tillgångar som i allmänhet omvandlas till pengar inom ett år. Byggnader Kontot visar värdet på föreningens byggnader efter ackumulerade avskrivningar enligt antagen avskrivningsplan. Annuitetsplan kan enligt FAR vara en lämplig avskrivningsplan. Bostadslånepost Posten motsvarar det sammanlagda beloppet av den upplåning till kapitalkostnader som skedde under de år ( ) då de s k ränte- och paritetslånebestäidmelserna tillämpades. Motsvarande belopp ingår i summan av lån under långfristiga skulder. Posten avskrives i takt med amorteringen av detta lån eller enligt avskrivningsplan.. Anläggningstillgångar Med anläggningstillgångar menas tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom fåreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Kortfristiga skulder Skulder som föreningen måste betala inom ett år. Långfristiga skulder Skulder som föreningen skall betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan. Bundet eget kapital Det bundna egna kapitalet är de insatser som medlemmarna betalat in och som tillsammans med fastighetslån finansierat byggandet av föreningens hus.

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer