Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm"

Transkript

1 Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

2 Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann, visiting his customers Swedish Space Corporation and ECAPS AB Fredrick de Maré, Ph.D, Patent Attorney at Brann Harriet Allee, M.Sc., European Patent Attorney at Brann in the lab at the Karolinska Institute Brann is a strategic IP advisor to several scientists at the Karolinska Institute where we also hold lectures. Moa Askengren, LL.M. Attorney-at-law at Brann Partner: Svensk Form; The Swedish Society of Crafts and Design Jewellery designer: Tove Knuts Artist: Fredrik Nielsen

3 Om konsten att vara först. Inte störst. The trick is to be first. Not the biggest. Ni har idéer. Och era idéer kan vara värdefulla för många. Därför behöver ni försäkra er om rätten till er egen uppfinning, ert varumärke, er design och era domännamn. Ni måste kunna försvara er när andra inkräktar på er egendom eller försöker tjäna pengar på era idéer. Brann är en fullservicebyrå som är skicklig på immaterialrätt (intellectual property, IP) och kommersiell juridik. Hos oss får ni ett komplett skyddsnät med patentansökningar, varumärkesregistrering, designskydd, domännamn och copyright, oftast de första viktiga stegen inför en kommersialisering. Ni får relevant rådgivning av våra konsulter/jurister, eller av en av våra sex teknikgrupper med rätt expertis för uppdraget. Det blir kunnigt, omsorgsfullt och tids- och kostnadseffektivt. Vi inspireras av våra uppdragsgivares och medarbetares kreativitet och förmåga att finna okonventionella lösningar. Vårt sätt att säkra våra kunders affärer är ofta nytänkande, inte minst när det gäller kommersialiseringen av intellektuellt kapital. Immaterialrätten har ett värde först när den används affärsstrategiskt och kommersiellt. And what s more we love IP! Other people may try to profit from your ideas and you have to be able to protect your rights to use your inventions, your trademarks, your designs and your domain name. If someone starts to trespass on your legal territory and tries to earn money using your ideas then you must be able to stop them. Brann is a full-service agency. We understand intellectual property rights and commercial law. We can help build you a complete safety net made up of patent applications, trademark registrations, registered designs, domain name registrations and copyrights all of which can be the first important steps towards the commercialisation of your ideas. We can give you relevant advice the way you want it either via an individually selected IP attorney or lawyer, or via the one of our 6 technical groups that has the right expertise for your needs. We ll help you find solutions that are based on deep knowledge, are carefully selected and are time- and cost-effective. We get our inspiration from our clients and our colleagues creativity and their ability to find unconventional solutions. Our ways of safeguarding our clients rights are often innovative not least when it comes to the commercialisation of intellectual property. And, as you know, intellectual property has no value until it has been used in a commercially strategic way. And what s more we love IP!

4 Skydda och försvara era idéer Vi är experter på immaterialrätt och har lång erfarenhet av att skydda idéer, både nationellt och internationellt. Vi engagerar oss i frågor som gäller era möjligheter att strategiskt, affärsmässigt och ekonomiskt exploatera era idéer. Hur kan ni göra er idé mer unik? Hur ska den kvalitetssäkras? När och var är det taktiskt riktigt att registrera den? Vilka juridiska skyddsformer är mest relevanta? Vilka kommersiella avtal behövs för att maximera möjligheterna till ekonomisk framgång och minimera riskerna för obehagliga överraskningar och oväntade svårigheter? Vi ser till att ni får ett komplett skyddsnät med patent, varumärkesregistrering, designskydd, copyright och domännamn. De är ofta de första viktiga stegen för att skydda och försvara ert intellektuella kapital. Vi gör utredningar, registreringar, ansökningar och uppföljningar i aktuella länder. Vi försvarar dig vid intrång, i förhandlingar med leverantörer, kunder, konkurrenter eller andra som inte följer spelreglerna. Även i domstol om så behövs. I Sverige och i alla andra länder. Protect and defend your ideas We are experts in the fields of intellectual property rights and have many years of experience in protecting ideas both nationally and internationally. We like to get deeply involved in the answers to the questions of how to strategically, economically and in a business-like way exploit your ideas. Questions like: How can you make your idea more unique? How can you ensure that it is of a high quality? When and where is it tactically correct to register it? What are the most relevant forms of legal protection for just you? Which commercial agreements do you need in order to maximize the opportunities for economic success and minimize the risks for uncomfortable surprises and unexpected obstacles? We can help you get a complete range of protection covering patents, trademark registrations, registered designs, copyrights and domain names protections which often are the first important steps for protecting and defending intellectual property. We can make searches, registrations, applications and perform follow-ups in the countries of interest to you. We can help defend you against infringers and assist you in negotiations with suppliers, customers, competitors and other parties who are not playing by the rules. And, if the worst comes to the worst, then we can help you in court in Sweden and in the rest of the world. Anders Lindgren, M.Sc., European Patent Attorney at Brann Customer: Silex Microsystems Silex Microsystems is a leading MEMS manufacturer that brings advanced process technologies and capacity to component manufacturing and other high-tech industries all over the world. Brann safeguards their business by providing IP-advice and well-formulated patents. 4

5 Astrid Johnsson, LL.M. Attorney-at-law at Brann Customer: Atlas Copco Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann Customers: Swedish Space Corporation and ECAPS AB Atlas Copco is a world-leading provider of industrial productivity solutions. Brann provides advice on trademark and patent issues. Brann assists Swedish Space Corporation and ECAPS in protecting technology in the development of environmentally benign propulsion systems for satellite operation. Tjänster i immaterialrätt och kommersiell juridik. Intellectual property and commercial law services. Patent Patent är ett idéskydd. Det ger en tidsbegränsad ensamrätt på valda marknader och kan bidra till att ge en teknisk innovation ekonomisk avkastning. Ett patent ger bland annat skydd mot kopiering och idéstöld. Och det ger dig ett försprång gentemot dina konkurrenter. Vi kan patent och har spetskompetens inom de flesta teknikområden. Med vårt stöd kan ni fortsätta att koncentrera er på prototypbygge, testning, produktion, distribution, finansiering och kommersialisering av era tekniska idéer. Varumärken Ett fullgott varumärkesskydd hindrar andra från att snylta på ert renommé och dra nytta av era investeringar i marknadsföring. Vi utarbetar varumärkesansökningar och företräder er i kontakter med myndigheter, utländska ombud och trilskande konkurrenter. På så sätt kan ni ostört utveckla er marknadskommunikation och öka möjligheten och sannolikheten för kommersiell framgång byggd på särskiljande verksamhet och produkter. Patents Patents protect ideas. They give a monopolistic right, limited both in time and geography, which can allow your technical innovations to make a profit. A patent protects against direct copying and the stealing of your ideas. And it gives you an advantage over your competitors. We understand patents and have leading-edge competences in most technical fields. With our support you can concentrate on what you are best at: prototyping, testing, developing, manufacturing, distributing, financing and commercialising your technical ideas. Trademarks Complete trademark protection stops others from profiting from your reputation and the investments you have made in marketing. We can draft your trademark applications and represent you in all your contacts with issuing authorities, foreign attorneys and competitors. That leaves you free to work on getting your message across to the market and improving your chances for commercial success based on your uniquely-identified business and products. 5

6 Moa Askengren, LL.M. Attorney-at-law at Brann Partner: Svensk Form; The Swedish Society of Crafts and Design Jewellery designer: Tove Knuts Artist: Fredrik Nielsen The Swedish Society of Crafts and Design, appointed by the Swedish government to promote Swedish design, works to encourage involvement in design. As its partner Brann provides its members with advice concerning IP rights and legal issues. Designskydd Design och formgivning betyder ibland lika mycket som tekniken i produkten. Kombinationen av ett starkt varumärke, väl avvägd design och högteknologi är ofta vinnande. Förutsatt att ni har de immaterialrättsliga skydd som behövs. Låt därför Brann bistå med rådgivning om hur ni registrerar och skyddar er design, så kan ni bibehålla det kreativa flödet och fokusera på det ni gör bäst att skapa och formge. Marknads- och upphovsrätt Marknadsrätten syftar till att främja fungerande marknader genom att motverka otillbörlig marknadsföring och andra illojala beteenden. Upphovsrätt är en immaterialrätt som med ensamrätt tillkommer upphovsmannen vid skapandet. Det finns inget registreringsförfarande, vilket kan medföra vissa svårigheter vid bedömningen av om det finns någon rättighet, samt hur denna kan bevakas och upprätthållas. Brann både kan och kommer att skydda era rättigheter. Medan vi gör det, kan ni fortsätta att utveckla era befintliga kundrelationer och skapa nya. Registered designs The design and shape of a product can be just as influential on commercial success as the technology behind it. A strong trademark, well-chosen design and high technology often form a winning combination provided you have the intellectual property rights needed to back them up. Let Brann contribute with advice on how to register and protect your designs so you can conserve your inspiration and focus on what you do best designing. Market law and copyright The purpose of market law is to promote an efficiently functioning market by preventing unfair competition and other unethical practices. Copyright is an intellectual property right which immediately comes into effect as soon as an author creates something. There is no need to register a copyright which can lead to problems in determining if there are any rights existing and also how they can be monitored and maintained. Brann both can and will protect your rights. While we do this you can continue to develop your existing client relationships and make new ones. 6

7 Kommersiella avtal Förutom affärsskicklighet är ett väl skrivet avtal grunden för en lyckad affär. Det krävs erfarenhet och kunnande om de rättsregler som råder för olika svenska och utländska avtalstyper. Ofta är det också nödvändigt att kunna tillämpa såväl konkurrensrättsregler som andra EG-rättsregler. Att förstå vilka lagar och vilken praxis som gäller vare sig avtalen handlar om sekretess, samarbeten, finansiering, licenser, franchising, legotillverkning, distribution eller andra kommersiella avtal. Med rätt avtal kan ni fortsätta expandera och erövra nya marknader med minimerade risker. Tvister och rättegångar När någon inkräktar på era immateriella rättigheter hjälper vi er att försvara och upprätthålla ensamrätterna för era produkter och tjänster. Ekonomiska tillgångar och fördelar på en konkurrensutsatt marknad medför tyvärr inte sällan renommésnyltning, plagiering och kopiering. Ibland räcker inte påpekanden, varningar och förhandlingar, utan ni kan tvingas ta motparten till domstolsförhandling. Brann bistår hela vägen för att försvara era immateriella rättigheter och ni kan med fortsatt kraft ägna er åt att utveckla nya värdeskapande produkter och tjänster. Commercial contracts The key to successful business is often a combination of business flair and well-drafted contracts. Knowledge and experience of the legal landscapes in Sweden and abroad are prerequisites for drafting solid contracts. The observance of, and compliance with, Swedish and European competition laws is often required, as well as a sound understanding of which laws and practices are applicable in, for example, the US and other major markets. Brann s lawyers are experts on contracts irrespective of whether they relate to secrecy, collaboration, financing, licensing, franchising, sub-contracting, distribution or other types of commercial agreement. With the right contracts in place you can continue to expand and conquer new markets with the minimum of risk. Disputes and litigation When somebody starts trampling on your intellectual property rights then we can help you defend and maintain your monopolies for your products and services. It is an unfortunate fact of life that your success in a highly competitive world will expose you to the risk of others trying to capitalise on your reputation or plagiarise and copy your ideas and products. Sometimes bringing your rights to their attention, sending a warning letter or starting negotiations is not enough and you are forced to take the other party to court. Brann can support and advise you all the way as you protect your intellectual property rights, leaving you to dedicate your energies to develop new, valuable products and services. Omar Baki, LL.M Attorney at Law, litigator at BRANN LEGAL, in Hall 1 at Svea Court of Appeal Peder Oxhammar, LL.M Attorney at Law, Managing partner BRANN LEGAL, in Hall 1 at Svea Court of Appeal Brann protects its clients interests in various legal instances, both nationally and abroad. 7

8 Piratkopiering Minst fem procent av världshandeln, många miljarder dollar, utgörs av kopierade varor. Alltid med sämre kvalitet och ofta med lägre pris än originalen, vilket förstör renommé och marknader. Finns kopior av era produkter med bland de fem procenten? Brann ser till att era produkter och tjänster är rätt skyddade och får rätt försvar. På så sätt kan ni fokusera all energi på att uppfinna och vidareutveckla nästa Myran-stol eller Puma-sko. Intellectual Property Rights (IPR) Due Diligence IPR due diligence innebär systematisk undersökning, verifiering och dokumentering av immateriella rättigheter. Något som är viktigt vid värdering av företag inför t ex företagsförvärv, fusioner, olika former av ny- och refinansiering, teknologisamarbeten, licensiering mm. Några av många aspekter som kontrolleras är: n om IPR fortfarande är i kraft, och vilka som är registrerade innehavare n tekniskt skyddsomfång, giltighet och eventuella begränsningar n geografisk utsträckning n hot mot giltigheten, clearance-undersökningar (frihet att agera) Brann värderar de immateriella rättigheterna så att ni och era affärsparter förstår och kommer överens om rättigheternas faktiska värde tekniskt, juridiskt och ekonomiskt. Då kan ni snabbt komma vidare med flera framgångsrika affärer. Counterfeiting Approximately 5% many billions of dollars of world trade is made up of counterfeit products. Almost always the illegal copy has a lower quality and usually a lower price than the original which affects your market and your reputation negatively in several ways. Are copies of your products in the illegal 5%? Brann can make sure that your products and services have the right protection and get defended properly, so that you can focus your energy on inventing and developing the next Myran chair or Puma shoe. Intellectual property rights (IPR) Due Diligence IPR due diligence entails the systematic investigation, verification and documentation of IP rights. It is important when determining the value of a company, for example, during mergers, acquisitions, all types of new and re-financing, technology transferring, licensing etc. Some of the many aspects which can be checked include: n determining if the IPR is still in force and who owns it n the technical scope of protection of the IPR n the geographical extent of the protection n the presence (or absence) of any threats which could limit or invalidate the IPR and affect your freedomto-operate Brann can evaluate intellectual property so that you and your business partners can agree on the actual technical, economic and legal value of the rights allowing you to swiftly conclude more successful agreements. Kristian Fredrikson, LL.M. Attorney-at-law at Brann At least 5% of world trade is counterfeit products. Counterfeit commodities flow daily into Frihamnen, Stockholm. Brann makes a contribution to stopping this illegal business. 8

9 Anders Holmberg, M.Sc., European Patent Attorney, Managing partner BRANN PATENTS Customer: NCC NCC is one of the leading construction and property development companies in the Nordic region. Brann is one of their advisers regarding intellectual property matters and legal issues. 9

10 Brann has its highest turnover within the fields of IT, data-, and telecom. Brann supports, amongst other customers, Ericsson with their patent applications all over the world. Susanne Ahlstrand, M.Sc., European Patent Attorney at Brann Deputy Manager Stockholm IP-management, affärsstrategier och affärsutveckling Byggnader, varulager, maskiner och kontorsutrustning viktas allt lägre. När företag värderas på börsen och vid strukturaffärer är det istället kunskapskapitalet och de immateriella rättigheterna som utgör den viktigaste och största delen av balansräkningens tillgångssida. Företagsledningar har därför starka skäl att strukturera och utveckla dessa tillgångar, samt integrera dem i affärsstrategier och operativa affärsplaner. Brann erbjuder, med en kombination av interna specialister och externa management och strategikonsulter, konsulttjänster inom affärstrategi och affärsutveckling med hjälp av IP. Vi stöder er med teknik- och konkurrentbevakning, varumärkesstrategier och med outsourcing av er IP-avdelning. Medan vi hjälper er stärka ert intellektuella kapital kan ni fortsätta att lägga fokus på era kunder och på nya marknader och affärer. Brann IP Portal Brann IP Portal är det webbaserade verktyg som Brann har utvecklat för att sammanställa kundens alla legalt skyddade tillgångar. Ni får via er datorskärm en snabb, uppdaterad och fullständig överblick över patent-, designoch varumärkesskydd, kommersiella avtal och pågående ärenden i relevanta länder, samt budgetunderlag. Det spar tid och ger betydelsefull styrka i affärsutveckling, förhandlingar, ekonomisk rapportering, marknadsföring och försäljning. För mer information, besök IP management, business strategy and business development Relatively speaking, the material assets of a company, its buildings, stocks, machines and office equipment, are becoming less important that its intangible assets its intellectual property and goodwill. When the marketvalue of a company is being established then the business s knowledge bank and intellectual property rights can be the biggest entries on the asset side of the balance sheet. These are strong reasons for the companies managers to put a structure behind these assets and to develop them so that they can be integrated in the business s commercial strategy and operative business plans. Brann offers, using a combination of internal specialists and external management and strategic consultants, business strategy and business development consultancy services based on IP. We can support you with technology and competitor monitoring, strategic trademark advice and outsourcing of your IP department. While we help you strengthen your intellectual capital you can continue to concentrate on your clients and on new markets and business. Brann IP portal Brann IP portal is an internet-based tool which Brann has developed in order to collect and systemise information relating to all of a client s legally protected assets. It puts on your computer screen a fast, up-to-date and complete overview of your entire patent, trademark and design protection, your commercial agreements and on-going cases in all relevant countries as well as providing budget information. This saves you time and provides you with a competitive advantage in business development, negotiations, financial reporting, marketing and sales. For more information please visit 10

11 Snabbfakta om Brann. A brief look at Brann. BRANN AB är en fullservicebyrå inom immaterialrätt och kommersiell juridik. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och rådgivning inom patent, varumärken, design, domännamn, kommersiell juridik och IP-management. Vi gör utredningar, ansökningar och uppföljningar på aktuella marknader, bevakar immateriella rättigheter och försvarar mot intrång och piratkopiering. Brann har 100 medarbetare i Stockholm, Gävle, Lund och Uppsala. Vi är patentkonsulter, jurister och assistenter med ett väl fungerande och gediget kontaktnät som spänner över alla kontinenter. Våra experter ser till att optimera det immaterialrättsliga skyddet för fler än av våra kunders patent, mönster, domännamn och varumärken, i Sverige och i utlandet. Med kunder i form av svenska företag och enskilda personer, utländska företag och utländska patent- och varumärkesombud är vi det moderna IP-ombudet. Vi har erfarenheten, vi har kunnandet, vi har spetskompetensen. Och vi bidrar kontinuerligt till våra kunders framgång. Våra kunder har alla ett gemensamt: De vill ägna sin tid till mer än att skydda och bevaka sitt intellektuella kapital. Vi hjälper dem och ser till att de istället kan fokusera på sin övriga verksamhet. Från idé till affärsnytta BRANN AB is a full-service firm in the field of intellectual property rights and commercial law. We provide a full range of professional services and consultancy relating to patents, trademarks, designs, domain names, commercial law and IP management. We perform searches, write, file and prosecute applications, monitor IP rights and defend against infringement and counterfeiting. Brann has 100 employees at your service: patent and trademark attorneys, paralegals and IP assistants at our offices. We have an extensive and well-functioning network of contacts which covers the whole globe. Our experts optimise the intellectual property protection of more than of our clients patents, registered designs and trademarks granted/registered and pending in Sweden and abroad. Brann has over clients Swedish companies and individuals, foreign businesses and foreign patent and trademark attorneys. We are the essence of the modern IP-attorney. We have experience, we have knowledge, we have leading-edge competence and we use all of them continuously to help our clients to succeed. Our clients can be found in the most disparate branches. They range from individual inventors to multinational companies. But they all have one thing in common. They all want to spend their time on more than protecting and monitoring their intellectual property. So we help them with that and thereby allow them to concentrate on their other activities. Brann From idea to business.

12 May 2008, Photo Solidground Photography Cover pictures Enestedt När snilleblixten slår till ring Brann! When the spark of genius strikes like a bolt of lightning call Brann! Brann AB Stockholm Box 17192, SE Stockholm Tel +46 (0) Fax +46 (0) Uppsala Box 1344, SE Uppsala Tel +46 (0) Fax +46 (0) Gävle Box 975, SE Gävle Tel +46 (0) Fax +46 (0) Lund SE Lund Tel +46 (0) Fax +46 (0)

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

LVD KÖPER PULLMAX AB

LVD KÖPER PULLMAX AB FÖR OMEDELBAR PUBLICERING / FOR IMMEDIATE RELEASE FÖR MERA INFORMATION / FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Michael Sigvardsson, VD Tel: 031-577210 Email: Michael.sigvardsson@pullmax.se Matthew Fowles, Group

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör

Partnerurval på Ernst & Young. Agneta Strandberg HR-direktör Partnerurval på Ernst & Young Agneta Strandberg HR-direktör Ernst & Young i korthet 141 000 medarbetare i 140 länder Sverige: 1 814 medarbetare varav 168 partners, 65 kontor Verksamheten bedrivs geografiskt

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se

Projecticon. Grafisk Standard. Projecticon AB Box 2131 103 14 Stockholm, Sweden. www.projecticon.se Projecticon Grafisk Standard Logotype Logotype Typsnitt: Palatino Färg: RGB, R46, G98, B174 C87M65 Typsnitt Dokument Rubriker Brödtext Fotnoter Verdana Garmond Arial Webb Rubriker Brödtext Länkar Verdana

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization Johan P Bång Chief Executive Officer Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs av Future Position X. Utskrift och kopiering av denna presentation får

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

J o n a s H ö i j e r 2 014

J o n a s H ö i j e r 2 014 J o n a s H ö i j e r 2 014 Bokslutsbarometern Kort om Cavendi Varför snabba bokslut? Studiens resultat Hur gör man? Exempel på KPI:er 2 Cavendi Management Consulting Co-founded by former Stockholm School

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter:

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: ca: 10-20 års erfarenhet av IPR och kommersialisering - per person. -Erfarenhet från IPR inom: industrin,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Ekonomiskt nyttiggörande

Ekonomiskt nyttiggörande om led i nya VINNOVA:s vision att investera i FoU för hållbar tillväxt krävs nu nationell bedömning av nyttiggörandet för svenska partner i europeiska ARTEMI/ENIAC projekt konsortier. Följande fullständiga

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer