Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm"

Transkript

1 Konsulter i immaterialrätt och kommersiell juridik Intellectual Property Law Firm

2 Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann, visiting his customers Swedish Space Corporation and ECAPS AB Fredrick de Maré, Ph.D, Patent Attorney at Brann Harriet Allee, M.Sc., European Patent Attorney at Brann in the lab at the Karolinska Institute Brann is a strategic IP advisor to several scientists at the Karolinska Institute where we also hold lectures. Moa Askengren, LL.M. Attorney-at-law at Brann Partner: Svensk Form; The Swedish Society of Crafts and Design Jewellery designer: Tove Knuts Artist: Fredrik Nielsen

3 Om konsten att vara först. Inte störst. The trick is to be first. Not the biggest. Ni har idéer. Och era idéer kan vara värdefulla för många. Därför behöver ni försäkra er om rätten till er egen uppfinning, ert varumärke, er design och era domännamn. Ni måste kunna försvara er när andra inkräktar på er egendom eller försöker tjäna pengar på era idéer. Brann är en fullservicebyrå som är skicklig på immaterialrätt (intellectual property, IP) och kommersiell juridik. Hos oss får ni ett komplett skyddsnät med patentansökningar, varumärkesregistrering, designskydd, domännamn och copyright, oftast de första viktiga stegen inför en kommersialisering. Ni får relevant rådgivning av våra konsulter/jurister, eller av en av våra sex teknikgrupper med rätt expertis för uppdraget. Det blir kunnigt, omsorgsfullt och tids- och kostnadseffektivt. Vi inspireras av våra uppdragsgivares och medarbetares kreativitet och förmåga att finna okonventionella lösningar. Vårt sätt att säkra våra kunders affärer är ofta nytänkande, inte minst när det gäller kommersialiseringen av intellektuellt kapital. Immaterialrätten har ett värde först när den används affärsstrategiskt och kommersiellt. And what s more we love IP! Other people may try to profit from your ideas and you have to be able to protect your rights to use your inventions, your trademarks, your designs and your domain name. If someone starts to trespass on your legal territory and tries to earn money using your ideas then you must be able to stop them. Brann is a full-service agency. We understand intellectual property rights and commercial law. We can help build you a complete safety net made up of patent applications, trademark registrations, registered designs, domain name registrations and copyrights all of which can be the first important steps towards the commercialisation of your ideas. We can give you relevant advice the way you want it either via an individually selected IP attorney or lawyer, or via the one of our 6 technical groups that has the right expertise for your needs. We ll help you find solutions that are based on deep knowledge, are carefully selected and are time- and cost-effective. We get our inspiration from our clients and our colleagues creativity and their ability to find unconventional solutions. Our ways of safeguarding our clients rights are often innovative not least when it comes to the commercialisation of intellectual property. And, as you know, intellectual property has no value until it has been used in a commercially strategic way. And what s more we love IP!

4 Skydda och försvara era idéer Vi är experter på immaterialrätt och har lång erfarenhet av att skydda idéer, både nationellt och internationellt. Vi engagerar oss i frågor som gäller era möjligheter att strategiskt, affärsmässigt och ekonomiskt exploatera era idéer. Hur kan ni göra er idé mer unik? Hur ska den kvalitetssäkras? När och var är det taktiskt riktigt att registrera den? Vilka juridiska skyddsformer är mest relevanta? Vilka kommersiella avtal behövs för att maximera möjligheterna till ekonomisk framgång och minimera riskerna för obehagliga överraskningar och oväntade svårigheter? Vi ser till att ni får ett komplett skyddsnät med patent, varumärkesregistrering, designskydd, copyright och domännamn. De är ofta de första viktiga stegen för att skydda och försvara ert intellektuella kapital. Vi gör utredningar, registreringar, ansökningar och uppföljningar i aktuella länder. Vi försvarar dig vid intrång, i förhandlingar med leverantörer, kunder, konkurrenter eller andra som inte följer spelreglerna. Även i domstol om så behövs. I Sverige och i alla andra länder. Protect and defend your ideas We are experts in the fields of intellectual property rights and have many years of experience in protecting ideas both nationally and internationally. We like to get deeply involved in the answers to the questions of how to strategically, economically and in a business-like way exploit your ideas. Questions like: How can you make your idea more unique? How can you ensure that it is of a high quality? When and where is it tactically correct to register it? What are the most relevant forms of legal protection for just you? Which commercial agreements do you need in order to maximize the opportunities for economic success and minimize the risks for uncomfortable surprises and unexpected obstacles? We can help you get a complete range of protection covering patents, trademark registrations, registered designs, copyrights and domain names protections which often are the first important steps for protecting and defending intellectual property. We can make searches, registrations, applications and perform follow-ups in the countries of interest to you. We can help defend you against infringers and assist you in negotiations with suppliers, customers, competitors and other parties who are not playing by the rules. And, if the worst comes to the worst, then we can help you in court in Sweden and in the rest of the world. Anders Lindgren, M.Sc., European Patent Attorney at Brann Customer: Silex Microsystems Silex Microsystems is a leading MEMS manufacturer that brings advanced process technologies and capacity to component manufacturing and other high-tech industries all over the world. Brann safeguards their business by providing IP-advice and well-formulated patents. 4

5 Astrid Johnsson, LL.M. Attorney-at-law at Brann Customer: Atlas Copco Gustaf Örn, M.Sc, Patent Attorney at Brann Customers: Swedish Space Corporation and ECAPS AB Atlas Copco is a world-leading provider of industrial productivity solutions. Brann provides advice on trademark and patent issues. Brann assists Swedish Space Corporation and ECAPS in protecting technology in the development of environmentally benign propulsion systems for satellite operation. Tjänster i immaterialrätt och kommersiell juridik. Intellectual property and commercial law services. Patent Patent är ett idéskydd. Det ger en tidsbegränsad ensamrätt på valda marknader och kan bidra till att ge en teknisk innovation ekonomisk avkastning. Ett patent ger bland annat skydd mot kopiering och idéstöld. Och det ger dig ett försprång gentemot dina konkurrenter. Vi kan patent och har spetskompetens inom de flesta teknikområden. Med vårt stöd kan ni fortsätta att koncentrera er på prototypbygge, testning, produktion, distribution, finansiering och kommersialisering av era tekniska idéer. Varumärken Ett fullgott varumärkesskydd hindrar andra från att snylta på ert renommé och dra nytta av era investeringar i marknadsföring. Vi utarbetar varumärkesansökningar och företräder er i kontakter med myndigheter, utländska ombud och trilskande konkurrenter. På så sätt kan ni ostört utveckla er marknadskommunikation och öka möjligheten och sannolikheten för kommersiell framgång byggd på särskiljande verksamhet och produkter. Patents Patents protect ideas. They give a monopolistic right, limited both in time and geography, which can allow your technical innovations to make a profit. A patent protects against direct copying and the stealing of your ideas. And it gives you an advantage over your competitors. We understand patents and have leading-edge competences in most technical fields. With our support you can concentrate on what you are best at: prototyping, testing, developing, manufacturing, distributing, financing and commercialising your technical ideas. Trademarks Complete trademark protection stops others from profiting from your reputation and the investments you have made in marketing. We can draft your trademark applications and represent you in all your contacts with issuing authorities, foreign attorneys and competitors. That leaves you free to work on getting your message across to the market and improving your chances for commercial success based on your uniquely-identified business and products. 5

6 Moa Askengren, LL.M. Attorney-at-law at Brann Partner: Svensk Form; The Swedish Society of Crafts and Design Jewellery designer: Tove Knuts Artist: Fredrik Nielsen The Swedish Society of Crafts and Design, appointed by the Swedish government to promote Swedish design, works to encourage involvement in design. As its partner Brann provides its members with advice concerning IP rights and legal issues. Designskydd Design och formgivning betyder ibland lika mycket som tekniken i produkten. Kombinationen av ett starkt varumärke, väl avvägd design och högteknologi är ofta vinnande. Förutsatt att ni har de immaterialrättsliga skydd som behövs. Låt därför Brann bistå med rådgivning om hur ni registrerar och skyddar er design, så kan ni bibehålla det kreativa flödet och fokusera på det ni gör bäst att skapa och formge. Marknads- och upphovsrätt Marknadsrätten syftar till att främja fungerande marknader genom att motverka otillbörlig marknadsföring och andra illojala beteenden. Upphovsrätt är en immaterialrätt som med ensamrätt tillkommer upphovsmannen vid skapandet. Det finns inget registreringsförfarande, vilket kan medföra vissa svårigheter vid bedömningen av om det finns någon rättighet, samt hur denna kan bevakas och upprätthållas. Brann både kan och kommer att skydda era rättigheter. Medan vi gör det, kan ni fortsätta att utveckla era befintliga kundrelationer och skapa nya. Registered designs The design and shape of a product can be just as influential on commercial success as the technology behind it. A strong trademark, well-chosen design and high technology often form a winning combination provided you have the intellectual property rights needed to back them up. Let Brann contribute with advice on how to register and protect your designs so you can conserve your inspiration and focus on what you do best designing. Market law and copyright The purpose of market law is to promote an efficiently functioning market by preventing unfair competition and other unethical practices. Copyright is an intellectual property right which immediately comes into effect as soon as an author creates something. There is no need to register a copyright which can lead to problems in determining if there are any rights existing and also how they can be monitored and maintained. Brann both can and will protect your rights. While we do this you can continue to develop your existing client relationships and make new ones. 6

7 Kommersiella avtal Förutom affärsskicklighet är ett väl skrivet avtal grunden för en lyckad affär. Det krävs erfarenhet och kunnande om de rättsregler som råder för olika svenska och utländska avtalstyper. Ofta är det också nödvändigt att kunna tillämpa såväl konkurrensrättsregler som andra EG-rättsregler. Att förstå vilka lagar och vilken praxis som gäller vare sig avtalen handlar om sekretess, samarbeten, finansiering, licenser, franchising, legotillverkning, distribution eller andra kommersiella avtal. Med rätt avtal kan ni fortsätta expandera och erövra nya marknader med minimerade risker. Tvister och rättegångar När någon inkräktar på era immateriella rättigheter hjälper vi er att försvara och upprätthålla ensamrätterna för era produkter och tjänster. Ekonomiska tillgångar och fördelar på en konkurrensutsatt marknad medför tyvärr inte sällan renommésnyltning, plagiering och kopiering. Ibland räcker inte påpekanden, varningar och förhandlingar, utan ni kan tvingas ta motparten till domstolsförhandling. Brann bistår hela vägen för att försvara era immateriella rättigheter och ni kan med fortsatt kraft ägna er åt att utveckla nya värdeskapande produkter och tjänster. Commercial contracts The key to successful business is often a combination of business flair and well-drafted contracts. Knowledge and experience of the legal landscapes in Sweden and abroad are prerequisites for drafting solid contracts. The observance of, and compliance with, Swedish and European competition laws is often required, as well as a sound understanding of which laws and practices are applicable in, for example, the US and other major markets. Brann s lawyers are experts on contracts irrespective of whether they relate to secrecy, collaboration, financing, licensing, franchising, sub-contracting, distribution or other types of commercial agreement. With the right contracts in place you can continue to expand and conquer new markets with the minimum of risk. Disputes and litigation When somebody starts trampling on your intellectual property rights then we can help you defend and maintain your monopolies for your products and services. It is an unfortunate fact of life that your success in a highly competitive world will expose you to the risk of others trying to capitalise on your reputation or plagiarise and copy your ideas and products. Sometimes bringing your rights to their attention, sending a warning letter or starting negotiations is not enough and you are forced to take the other party to court. Brann can support and advise you all the way as you protect your intellectual property rights, leaving you to dedicate your energies to develop new, valuable products and services. Omar Baki, LL.M Attorney at Law, litigator at BRANN LEGAL, in Hall 1 at Svea Court of Appeal Peder Oxhammar, LL.M Attorney at Law, Managing partner BRANN LEGAL, in Hall 1 at Svea Court of Appeal Brann protects its clients interests in various legal instances, both nationally and abroad. 7

8 Piratkopiering Minst fem procent av världshandeln, många miljarder dollar, utgörs av kopierade varor. Alltid med sämre kvalitet och ofta med lägre pris än originalen, vilket förstör renommé och marknader. Finns kopior av era produkter med bland de fem procenten? Brann ser till att era produkter och tjänster är rätt skyddade och får rätt försvar. På så sätt kan ni fokusera all energi på att uppfinna och vidareutveckla nästa Myran-stol eller Puma-sko. Intellectual Property Rights (IPR) Due Diligence IPR due diligence innebär systematisk undersökning, verifiering och dokumentering av immateriella rättigheter. Något som är viktigt vid värdering av företag inför t ex företagsförvärv, fusioner, olika former av ny- och refinansiering, teknologisamarbeten, licensiering mm. Några av många aspekter som kontrolleras är: n om IPR fortfarande är i kraft, och vilka som är registrerade innehavare n tekniskt skyddsomfång, giltighet och eventuella begränsningar n geografisk utsträckning n hot mot giltigheten, clearance-undersökningar (frihet att agera) Brann värderar de immateriella rättigheterna så att ni och era affärsparter förstår och kommer överens om rättigheternas faktiska värde tekniskt, juridiskt och ekonomiskt. Då kan ni snabbt komma vidare med flera framgångsrika affärer. Counterfeiting Approximately 5% many billions of dollars of world trade is made up of counterfeit products. Almost always the illegal copy has a lower quality and usually a lower price than the original which affects your market and your reputation negatively in several ways. Are copies of your products in the illegal 5%? Brann can make sure that your products and services have the right protection and get defended properly, so that you can focus your energy on inventing and developing the next Myran chair or Puma shoe. Intellectual property rights (IPR) Due Diligence IPR due diligence entails the systematic investigation, verification and documentation of IP rights. It is important when determining the value of a company, for example, during mergers, acquisitions, all types of new and re-financing, technology transferring, licensing etc. Some of the many aspects which can be checked include: n determining if the IPR is still in force and who owns it n the technical scope of protection of the IPR n the geographical extent of the protection n the presence (or absence) of any threats which could limit or invalidate the IPR and affect your freedomto-operate Brann can evaluate intellectual property so that you and your business partners can agree on the actual technical, economic and legal value of the rights allowing you to swiftly conclude more successful agreements. Kristian Fredrikson, LL.M. Attorney-at-law at Brann At least 5% of world trade is counterfeit products. Counterfeit commodities flow daily into Frihamnen, Stockholm. Brann makes a contribution to stopping this illegal business. 8

9 Anders Holmberg, M.Sc., European Patent Attorney, Managing partner BRANN PATENTS Customer: NCC NCC is one of the leading construction and property development companies in the Nordic region. Brann is one of their advisers regarding intellectual property matters and legal issues. 9

10 Brann has its highest turnover within the fields of IT, data-, and telecom. Brann supports, amongst other customers, Ericsson with their patent applications all over the world. Susanne Ahlstrand, M.Sc., European Patent Attorney at Brann Deputy Manager Stockholm IP-management, affärsstrategier och affärsutveckling Byggnader, varulager, maskiner och kontorsutrustning viktas allt lägre. När företag värderas på börsen och vid strukturaffärer är det istället kunskapskapitalet och de immateriella rättigheterna som utgör den viktigaste och största delen av balansräkningens tillgångssida. Företagsledningar har därför starka skäl att strukturera och utveckla dessa tillgångar, samt integrera dem i affärsstrategier och operativa affärsplaner. Brann erbjuder, med en kombination av interna specialister och externa management och strategikonsulter, konsulttjänster inom affärstrategi och affärsutveckling med hjälp av IP. Vi stöder er med teknik- och konkurrentbevakning, varumärkesstrategier och med outsourcing av er IP-avdelning. Medan vi hjälper er stärka ert intellektuella kapital kan ni fortsätta att lägga fokus på era kunder och på nya marknader och affärer. Brann IP Portal Brann IP Portal är det webbaserade verktyg som Brann har utvecklat för att sammanställa kundens alla legalt skyddade tillgångar. Ni får via er datorskärm en snabb, uppdaterad och fullständig överblick över patent-, designoch varumärkesskydd, kommersiella avtal och pågående ärenden i relevanta länder, samt budgetunderlag. Det spar tid och ger betydelsefull styrka i affärsutveckling, förhandlingar, ekonomisk rapportering, marknadsföring och försäljning. För mer information, besök IP management, business strategy and business development Relatively speaking, the material assets of a company, its buildings, stocks, machines and office equipment, are becoming less important that its intangible assets its intellectual property and goodwill. When the marketvalue of a company is being established then the business s knowledge bank and intellectual property rights can be the biggest entries on the asset side of the balance sheet. These are strong reasons for the companies managers to put a structure behind these assets and to develop them so that they can be integrated in the business s commercial strategy and operative business plans. Brann offers, using a combination of internal specialists and external management and strategic consultants, business strategy and business development consultancy services based on IP. We can support you with technology and competitor monitoring, strategic trademark advice and outsourcing of your IP department. While we help you strengthen your intellectual capital you can continue to concentrate on your clients and on new markets and business. Brann IP portal Brann IP portal is an internet-based tool which Brann has developed in order to collect and systemise information relating to all of a client s legally protected assets. It puts on your computer screen a fast, up-to-date and complete overview of your entire patent, trademark and design protection, your commercial agreements and on-going cases in all relevant countries as well as providing budget information. This saves you time and provides you with a competitive advantage in business development, negotiations, financial reporting, marketing and sales. For more information please visit 10

11 Snabbfakta om Brann. A brief look at Brann. BRANN AB är en fullservicebyrå inom immaterialrätt och kommersiell juridik. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och rådgivning inom patent, varumärken, design, domännamn, kommersiell juridik och IP-management. Vi gör utredningar, ansökningar och uppföljningar på aktuella marknader, bevakar immateriella rättigheter och försvarar mot intrång och piratkopiering. Brann har 100 medarbetare i Stockholm, Gävle, Lund och Uppsala. Vi är patentkonsulter, jurister och assistenter med ett väl fungerande och gediget kontaktnät som spänner över alla kontinenter. Våra experter ser till att optimera det immaterialrättsliga skyddet för fler än av våra kunders patent, mönster, domännamn och varumärken, i Sverige och i utlandet. Med kunder i form av svenska företag och enskilda personer, utländska företag och utländska patent- och varumärkesombud är vi det moderna IP-ombudet. Vi har erfarenheten, vi har kunnandet, vi har spetskompetensen. Och vi bidrar kontinuerligt till våra kunders framgång. Våra kunder har alla ett gemensamt: De vill ägna sin tid till mer än att skydda och bevaka sitt intellektuella kapital. Vi hjälper dem och ser till att de istället kan fokusera på sin övriga verksamhet. Från idé till affärsnytta BRANN AB is a full-service firm in the field of intellectual property rights and commercial law. We provide a full range of professional services and consultancy relating to patents, trademarks, designs, domain names, commercial law and IP management. We perform searches, write, file and prosecute applications, monitor IP rights and defend against infringement and counterfeiting. Brann has 100 employees at your service: patent and trademark attorneys, paralegals and IP assistants at our offices. We have an extensive and well-functioning network of contacts which covers the whole globe. Our experts optimise the intellectual property protection of more than of our clients patents, registered designs and trademarks granted/registered and pending in Sweden and abroad. Brann has over clients Swedish companies and individuals, foreign businesses and foreign patent and trademark attorneys. We are the essence of the modern IP-attorney. We have experience, we have knowledge, we have leading-edge competence and we use all of them continuously to help our clients to succeed. Our clients can be found in the most disparate branches. They range from individual inventors to multinational companies. But they all have one thing in common. They all want to spend their time on more than protecting and monitoring their intellectual property. So we help them with that and thereby allow them to concentrate on their other activities. Brann From idea to business.

12 May 2008, Photo Solidground Photography Cover pictures Enestedt När snilleblixten slår till ring Brann! When the spark of genius strikes like a bolt of lightning call Brann! Brann AB Stockholm Box 17192, SE Stockholm Tel +46 (0) Fax +46 (0) Uppsala Box 1344, SE Uppsala Tel +46 (0) Fax +46 (0) Gävle Box 975, SE Gävle Tel +46 (0) Fax +46 (0) Lund SE Lund Tel +46 (0) Fax +46 (0)

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 10 NOVEMBER 2013 PATENT & VARUMÄRKEN Missa inte VARUMÄRKES- KOMMUNIKATION Vikten av att välja rätt namn VÄRDESÄTT DITT PATENT Ta del

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

COLFAX CORP FORM FWP. (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08

COLFAX CORP FORM FWP. (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08 COLFAX CORP FORM FWP (Free Writing Prospectus - Filing under Securities Act Rules 163/433) Filed 04/25/08 Address 8730 STONY POINT PARKWAY SUITE 150 RICHMOND, VA 23235 Telephone (804) 560-4070 CIK 0001420800

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

B 2005:4. De bortglömda innovationerna

B 2005:4. De bortglömda innovationerna B 2005:4 De bortglömda innovationerna De bortglömda innovationerna Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Telefon 08-681 91 00 Fax 08-19 68 26 www.nutek.se Omslag: NUTEK B 2005:4 ISBN 91-7318-361-X April

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

VA 2011:07. Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

VA 2011:07. Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem VINNOVA Analys VA 2011:07 Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem Faugert & Co Utvärdering AB - Technopolis group Titel : Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem Författare:

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 Framtiden börjar nu Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 3 Framtiden börjar nu Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en

Läs mer

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten

#1/2014. magazine. Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri. Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri. Etablering i Malmfälten #1/2014 magazine Huvudleverantör av all lagring till Åbro Bryggeri Hög service är ett måste för Sveriges äldsta kexbageri Etablering i Malmfälten 1 PARTNERSKAP GENOM FÖRTROENDE FÖRTROENDE GENOM KVALITET

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Konkurrensen från Kina

Konkurrensen från Kina A2005:019 Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, Erik Widman Konkurrensen från Kina möjligheter och utmaningar för Sverige Sylvia Schwaag Serger, ITPS Erik

Läs mer