Ägarstyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägarstyrning 16.1.20 13"

Transkript

1 Ägarstyrning Principerna för ägarstyrning utgör en central del av Varmas placeringspolitik. Dessa principer är förenliga med de ägarstyrningsprinciper som Arbetspensionsförsäkrarna TELA publicerade år 2006 och koden för bolagsstyrning, som Värdepappersmarknadsföreningen utfärdade år Börsbolagen skiljer sig från varandra i fråga om ägarstruktur, bransch och verksamhetsomfattning. Finska staten, de övriga pensionsplacerarna och familjeägarna spelar en betydande roll i ägarstrukturen i många bolag, och inflytandet av dessa ägare tar sig uttryck på mycket varierande sätt. Dessutom kan placerarna ha väldigt olika uppfattningar om vad god förvaltningssed innebär. Den praktiska tillämpningen av ägarstyrningsprinciperna kan således variera på marknaden. Med detta ställningstagande vill Varma betona faktorer som berör användning av rösträtten och annan ägarstyrningsdialog utnämning av nomineringsutskottet och styrelsen styrelsens sammansättning löner och pensioner, samt effektivisering av bolagets kapitalstruktur. Ställningstagandet gäller finländska börsbolag. Utanför Finlands gränser stödjer Varma förfaranden enligt de koder för bolagsstyrning som tillämpas i respektive land. Användning av rösträtten och annan ägarstyrningsdialog Det viktigaste sättet på vilket en ägare kan påverka börsbolagets utveckling är att rösta på bolagsstämman. Varma deltar i bolagsstämmorna i de finländska företag i vilka bolaget är ägare och är beredd att använda sin rösträtt. Varma understöder principen en röst en aktie, som innebär att varje aktie ger en röst vid bolagsstämmorna. Varma deltar gärna också i annan dialog med bolagets ledning, och vid behov med styrelsen, och kan diskutera centrala frågor kring ägarstyrning även med de övriga ägarna. Det är naturligt att centrala frågor i anslutning till ägarstyrning diskuteras innan några beslut kan fattas. Detta gäller speciellt om Varma är en betydande ägare i bolaget i fråga.

2 2 (6) Varma kan dessutom alltid ta ställning till olika frågor genom att köpa eller sälja aktier i börsbolag. I vissa fall är detta det naturligaste sättet att påverka. Vid beslut om nytt representantskap i styrelser eller förvaltningsråd fattas beslutet för verkställande direktörens del av styrelsen som kollegium på framställning av ordföranden efter att ärendet behandlats i ersättnings- och nomineringsutskottet. När det gäller andra till ledningsgruppen hörande direktörers nya förvaltningsrådseller styrelserepresentatskap i sammanslutningar som inte är dotterbolag till Varma fattas beslutet av styrelseordföranden på framställning av verkställande direktören i enlighet med farfarsprincipen. Beslut om representantskap i ett dotterbolags styrelse eller förvaltningsråd och om Varmas representantskap i samarbetsorganisationer inom arbetspensionssektorn fattas av verkställande direktören. Vid beslut om representantskap ska beslutsfattaren ta ställning till: huruvida representantskapet på grund av eventuella intressekonflikter kan försvaga förtroendet för att kraven på självständighet och oavhängighet uppfylls, huruvida representantskapet har en negativ inverkan på beslutsfattandet inom Varmas placeringsverksamhet. Följande personer som fattar placeringsbeslut i Varma är i anslutning till sina arbetsuppgifter ledamöter i andra sammanslutningars organ: Ansvarig direktör för Varmas placeringsfunktion Reima Rytsölä: styrelseledamot i Technopolis Oyj och VVO Abp Direktör för kapitalplaceringar Risto Autio: ersättare i Tornator Oyj:s styrelse Senior portföljförvaltare Nina Härkönen: styrelseledamot i Leverator Oyj Placeringsdirektör med ansvar för onoterade värdepappersplaceringar Mikko Koivusalo: vice styrelseordförande i Tornator Oyj samt styrelseledamot i Realia Holding Oy och Realia Group Oy Fastighetsutvecklingsdirektör Aarne Markkula: styrelseledamot i NV Kiinteistösijoitus Oy Fastighetsplaceringschef Marja Mäki-Lohiluoma: ersättare i AROS Bostad III AB:s styrelse Affärslokaldirektör Toni Pekonen: styrelseledamot i VVT Kiinteistösijoitus Oy. Styrelseledamot också i fastighetsbolag som ägs helt och hållet av Varma.

3 3 (6) Placeringsdirektör med ansvar för fastighetsplaceringar Ilkka Tomperi: styrelseledamot i AROS Bostad III AB, Certeum Oy, NV Kiinteistösijoitus Oy, Sato Abp och VVT Kiinteistösijoitus Oy. Styrelseledamot också i fastighetsbolag som ägs helt och hållet av Varma. Utnämning av nomineringsutskottet och styrelsen Bolagsstämman väljer styrelsen. Varma rekommenderar att styrelseledamöterna väljs årligen i enlighet med god förvaltningssed. Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende. Nominerings-, ersättnings- och revisionsutskott kan behöva tillsättas för att styrelsen ska kunna sköta sina uppgifter effektivt. Nomineringsutskottet har till uppgift att bereda ett förslag till styrelseledamöter för bolagsstämman. Nomineringsutskottet kan enligt den finska koden bestå av antingen styrelseledamöter eller ägare. Om bolaget har stora ägare som tydligt skiljer sig från de övriga ägarna rekommenderar Varma att diskussionen om styrelsens sammansättning går via nomineringsutskottet eller någon annan därmed jämförbar process. Om de största aktieägarna ingår i nomineringsutskottet är Varma beredd att delta i utskottsarbetet. Nomineringsutskottets förslag till styrelse ska meddelas senast i bolagsstämmokallelsen. Detsamma gäller ett förslag till styrelse som har sammanställts av aktieägare vilka innehar minst 10 procent av det röstetal som bolagets aktier medför, förutsatt att kandidaterna har gett sitt samtycke till valet och att bolaget har underrättats om förslaget i så god tid att det kan inkluderas i bolagsstämmokallelsen. Förutom nomineringsutskott kan ett börsbolag också ha ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Beredningen inom ersättningsutskottet gör belöningssystemen mer transparenta och systematiska. Varma anser att majoriteten av ersättningsutskottet bör vara oberoende av bolaget. När det gäller revisionsutskott förutsätter Varma att samtliga ledamöter är oberoende av bolaget och att minst en av ledamöterna är oberoende även av de betydande aktieägarna i bolaget. Styrelsens sammansättning Styrelsen har till uppgift att övervaka bolagets och alla dess aktieägares intresse. Styrelsen i finländska börsbolag består till största

4 4 (6) delen av utomstående styrelseledamöter. Med utomstående styrelseledamot avses här en person som inte står i anställningsförhållande till bolaget. Corporate governance-rekommendationen förutsätter att majoriteten av styrelseledamöterna är oberoende av bolaget. Dessutom ska minst två ledamöter av denna majoritet vara oberoende av de betydande aktieägarna i bolaget. Om bolaget emellertid har en klar huvudägare anser Varma det vara ändamålsenligt att en representant för huvudägaren också sitter i styrelsen. Antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning ska göra det möjligt för styrelsen att sköta sina uppgifter effektivt. Sammansättningen ska utgå från bolagets verksamhetsbehov och utvecklingsskede. Den som väljs till styrelsen ska ha den behörighet som krävs för uppgiften och tillräckligt med tid för att kunna sköta densamma. Löner och pensioner Ett effektivt belöningssystem är ett viktigt verktyg när det gäller att uppnå god förvaltning. Strävan är att öka bolagsstyrelsens, verkställande direktörens och den övriga ledningens motivation att arbeta i enlighet med bolagets och dess aktieägares intresse. Det gäller att kunna kombinera förmågan att konkurrera om de bästa experterna och ett rimligt belöningssystem för ledningen. Belöningssystemet kan förutom grundlöner omfatta även sådana belöningssystem som är bundna till bolagets resultatutveckling, pensionsarrangemang samt aktie- och aktiebaserade belöningssystem. Bolaget ska redogöra för principerna om sådana belöningssystem som riktar sig till bolagets verkställande direktör och övriga ledning med tillhörande beslutsordning, såsom indelningen av löner och arvoden i en fast och en rörlig del, samt centrala uppgifter om fastställandet av de rörliga delarna av lönerna och arvodena, aktie- och aktiebaserade belöningssystem samt tilläggspensionssystem. Bolaget ska redogöra för de löner och andra förmåner som hör till verkställande direktörens anställnings-förhållande under en räkenskapsperiod, de aktier och aktiebaserade rättigheter som han eller hon fått som arvode under räkenskapsperioden, pensionsåldern och grunderna för fastställande av pensionen samt de villkor som gäller för uppsägningstid, lön för uppsägningstid och andra eventuella ersättningar som utbetalas på basis av uppsägning.

5 5 (6) Bolaget ska rapportera antalet aktier som tilldelats varje styrelseledamot som arvode för styrelse- eller utskottsarbete på samma sätt som övriga arvoden och ekonomiska förmåner. Kapitalstruktur, företagsköp och ägarnas avkastning Varma uppmuntrar börsbolagen att aktivt utveckla sina kapitalstrukturer i enlighet med sin strategi och sina ekonomiska mål. Bolaget kan effektivisera kapitalstrukturen med hjälp av extra utdelningar och återköp av egna aktier. Varma anser utdelningar vara ett bättre alternativ än köp av egna aktier i börsbolag. Varma är en långsiktig placerare med en placeringshorisont som ofta sträcker sig över många år och vanligtvis över flera konjunkturcykler. Varma stödjer långsiktig utveckling av börsbolag och lägger följaktligen vikt vid bolagets tillväxt, eventuella företagsarrangemang och långsiktiga belöningssystem. I samband med företagsköp granskar Varma den del av anbudspriset som överstiger aktiekursen (premien) i förhållande till branschen, företagets storlek och dess framtida förtjänstmöjligheter. Varma anser det vara viktigt att transaktionen medför ett sådant genuint mervärde för placeraren som företaget inte självständigt skulle kunna uppnå. Varma stödjer utvecklingen av sådana ägarstrukturer som gör det möjligt att skapa långsiktigt värde i börsbolag. Det ligger inte i aktieägarnas intresse att inkludera bestämmelser i bolagsordningen som förhindrar eller försvårar köp av börsbolag. Ett sätt att utveckla ägarstrukturen är att slopa de aktierelaterade rösträttsbegränsningarna. Rösträttsbegränsningarna är problematiska, eftersom de leder till en användning av rösträtt som inte återspeglar aktieägarens verkliga ägarandel i bolaget. Varma främjar finländskt arbete och inhemskt ägande Det viktigaste kriteriet för Varmas placeringar är lönsamhet och trygghet. De valda placeringsobjekten finns ofta på hemmamarknaden på grund av den goda förtrogenheten med och närheten till objekten. Varma placerar aktivt på den finländska marknaden i alla centrala tillgångskategorier och oftast i egenskap av långsiktig placerare. Genom att medverka som finansiär och ägare av företag och andra aktörer främjar Varma finländskt arbete. Det är dock företagen, inte Varma, som skapar arbetstillfällen och produktivitet. Varma har endast

6 en placerarroll i förhållande till företagens operativa ledning, anställda och förvaltningsorgan. 6 (6)

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE

LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE LANDSKAPSREGERINGENS PRINCIPER I FRÅGA OM AKTIEBOLAG DÄR LANDSKAPET HAR ETT VÄSENTLIGT ÄGARINTRESSE Del 1 Riktlinjer för landskapsregeringens styrning av och vid utseende av representation i aktiebolag

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014

Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Pressmeddelande, 25 april 2014 Kommuniké från årsstämma i Formpipe Software AB (publ) den 25 april 2014 Beslut om disposition av Bolagets resultat Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att den balanserade

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015

Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 Dagordning vid årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) i Malmö onsdagen den 29 april 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman, bilaga 3 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn

www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn www.pwc.fi God rapporteringssed Råd för transparent rapportering inom tredje sektorn Innehåll Inledning 4 01 Rapportera till intressentgrupper gör upp en årsredovisning 5 02 Beakta olika intressentgruppers

Läs mer

Takeover-regler för vissa handelsplattformar

Takeover-regler för vissa handelsplattformar Takeover-regler för vissa handelsplattformar Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2015-02-01 Innehåll INLEDNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER I.1 Reglernas tillämpningsområde I.2 Aktiemarknadsnämndens rätt att

Läs mer