MOBILER. EN Rapport om DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOBILER. EN Rapport om DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE"

Transkript

1 MOBILER EN Rapport om DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

2 2 Rapport om konserverad tonfisk

3 En rapport om mobiler - de största företagens etikarbete Sammanfattning 4 Bakgrund 6 Marknadsandelar och tillverkning 6 Mobilföretagens etiska riktlinjer 7 Hur kontrolleras kraven? 8 Kontrollerar inte hela ledet 9 Erkänner ansvar för metaller i mobiler 9 Initiativ för att tillvarata anställdas synpunkter 10 Miljö återvinning, utfasning av farliga ämnen och klimatpåverkan 11 Konsumentkontakt med svenska kunder 11 Begränsad möjlighet att utöva konsumentmakt 11 Jämförande tabell av mobiltelefonföretagens etikarbete 12 Rekommendationer 14 Referenser 18 Fair Trade Center December 2008 Annika Torstensson och Christopher Riddselius Fair Trade Center är en ideell förening vars övergripande mål är att främja rättvis handel med låglöneländer och därmed ge alla länder möjlighet att uppnå en hållbar utveckling. Föreningen granskar och för dialog med svenska företag och arbetar med konsumentupplysning och kampanjer. Denna publikation är framställd med ekonomiskt bidrag från EU. Innehållet i skriften är dock helt Fair Trade Centers ansvar och kan inte anses visa Europeiska unionens uppfattning. RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE 3

4 Sammanfattning Fair Trade Center har jämfört vilka etiska krav de sex mobiltelefonföretag som säljer mest i Sverige ställer. De sex är Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, LG och Apple. LG är sämst i klassen men har tagit ett viktigt första steg i och med att företaget har antagit en bättre uppförandekod. Det återstår att se hur LG kommer att arbeta för att leva upp till dessa etiska riktlinjer, företaget har inte svarat på Fair Trade Centers frågor om uppföljning och kontroller. Positivt är att flera av de granskade företagen har skärpt sina etiska riktlinjer det senaste året. Samsung har exempelvis bestämt att från 2009 börja genomföra kontroller av arbetsvillkor och Motorola har förbättrat sin uppförandekod betydligt. Samtliga mobilföretag nämner idag rätten till fri organisering i sina etiska riktlinjer men i tre av sex policys saknas skrivelser om rätten till kollektiva förhandlingar. I hälften av de granskade företagens uppförandekoder saknas regler för skriftliga kontrakt. Gemensamt för de fyra företag som på olika sätt genomför kontroller av arbetsförhållanden, Nokia, Sony Ericsson, Motorola och Apple, är att de enbart kontrollerar sina direktleverantörer på ett systematiskt sätt. Bild: Natacha David, ITUC,International Trade Union Confederation 4 RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

5 Rapport om konserverad tonfisk 5

6 Bakgrund 36 mobiltelefoner tillverkades varje sekund under nåddes en milstolpe då över en miljard mobiltelefoner tillverkades under ett enda år. En stor och ökande del av tillverkningen sker i låginkomstländer eller övergångsekonomier. I dag tillverkas hälften av alla mobiltelefoner i Kina. Andra viktiga produktionsländer är Thailand, Indien, Filippinerna och Vietnam. Bakom produktionen står framför allt unga kvinnor i åldern 16 till 30 år. Som anställda inom den asiatiska elektronikindustrin förvägras de många grundläggande rättigheter. De senaste åren har företag inom olika branscher, däribland mobilindustrin, börjat inse att deras miljömässiga och sociala ansvar går bortom det egna företaget för att inkludera exempelvis förhållanden hos leverantörer. Enskilda organisationer, fackföreningar och konsumentorganisationer har satt ökad press på elektronikföretagen för att de ska arbeta mer aktivt med etiska frågor. I slutet av september 2008 släppte kampanjen makeitfair, där Fair Trade Center, Svenska Kyrkan och SwedWatch deltar, rapporten Silenced to Deliver: Mobile phone manufacturing in China and the Philippines. I rapporten granskades sex fabriker i Kina och Filippinerna som tillverkar komponenter till världens fem största mobilföretag (Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson och LG). Rapporten avslöjade att de vanligaste problemen på fabrikerna där mobiltelefoner tillverkas är låga löner, olagligt övertidsarbete, bestraffningar i form av löneavdrag, bristande respekt för fackliga rättigheter samt hälsoproblem till följd av att kemikalier används utan rätt skydd. På många fabriker anställs kvinnor, som anses mindre benägna att stå upp för sina rättigheter, för att undvika protester. Denna studie är en uppföljning av Silenced to Deliver med fokus på mobiltelefonföretagens etiska riktlinjer och det ansvar de tar eller inte tar - för arbetsförhållandena hos sina leverantörer. Studien omfattar de fem största mobilföretagen på marknaden Samsung, Nokia, Motorola, Sony Ericsson, LG samt Apple ingår i studien. Apple inkluderades för att det var det fjärde mest köpta mobilmärket i Sverige tredje kvartalet Fair Trade Center har ställt frågor till företagen om deras företagsansvar - CSR (Corporate Social Responsibility). Undersökningens fokus ligger på arbetsrätt och på hur det etiska arbetet implementeras i leverantörskedjan. Frågor skickades ut till företagen i november 2008 och studien är huvudsakligen baserad på företagens egna svar och på redan publicerad information 1. Marknadsandelar och tillverkning Nokia är det världsledande mobilföretaget och deras försäljning uppgick 2007 till nästan 40 procent av den globala marknaden. En hög marknadsandel ger större möjligheter att påverka leverantörerna, men denna undersökning visar inte på att Nokia sticker ut som ett företag som arbetar mer aktivt och genomgripande kring sociala och etiska frågor än vissa av sina konkurrenter. De övriga mobilföretagen har avsevärt mindre marknadsandelar. År 2007 hade Samsungs och Motorolas marknadsandelar till vardera 14 procent av världs marknaden. Sony Ericsson och LG hade båda marknadsandelar under 10 procent. Motsvarande siffror för Apple fanns inte, eftersom telefonmodellen Iphone lanserades först I Sverige intog dock Apple fjärdeplatsen i försäljningsstatistiken för tredje kvartalet De senaste åren har elektronikföretagen kommit att förlägga allt mer av sin produktion till andra länder, särskilt till asiatiska länder. Genom åren har produktion flyttat från ett land till ett annat för lägre kostnader och för 1. SOMO, Mobile Connections, SwedWatch Silenced to Deliver, Mobile Phone manufacturing in China and the Philippines, 2008, Företagens CSR-rapporter och hemsidor. 6 RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

7 att vara nära nya marknader med en ökande köpkraft och en växande medelklass, som till exempel Kina och Indien. Mellan 1995 och 2006 ökade elektronikproduktionen i Asien från 20 procent till 42 procent, medan produktionen i Västeuropa, USA och Japan fortsatte att minska. Fem av de sex granskade företagen har produktion i Kina och i Indien. Apple anger endast att slutmonteringen av företagets produkter sker i Kina. Flera av företagen anger att de även har tillverkning i Mexiko och Brasilien, men också i europeiska länder såsom Ungern och Rumänien. Mobilföretagens etiska riktlinjer En uppförandekod är skriftliga regler om ett företags värderingar som ofta anger vilka krav företaget, dess leverantörer och andra affärspartners måste leva upp till. Uppförandekoden antas av företaget och är ett frivilligt åtagande. På engelska kallas uppförandekoder bland annat för Codes of Conduct eller Codes of Practice. Vanligtvis omfattar en uppförandekod aspekter som korruption, hälsa & säkerhet, mänskliga rättigheter och miljö. I en del koder refereras det till internationella konventioner och standarder, som t.ex. FN:s deklaration för mänskliga rättigheter eller ILO konventioner. Koderna kan också referera till olika etikoch branschinitiativ, som Global Compact, ISO-standarder och elektronikindustrins egna initiativ - Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) och Global e-sustainability Initiative (GeSI). Samtliga sex mobilföretag har miljöpolicys som tar hänsyn till e-avfall och minskning av utsläpp av växthusgaser. Alla de sex företag som granskats i denna undersökning har antagit egna uppförandekoder. Vissa av företagen har flera, kompletterande etiska policys. Nokia har en uppförandekod och en policy för arbetsförhåll FOTO: Sacom RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE 7

8 anden hos sina leverantörer. Motorola har en företagskod och en leverantörskod. Samsung har valt att använda EICC:s Code of Conduct när det ställer krav på sina leverantörer. Företagens etiska policydokument skiljer sig dock åt vad gäller omfattning och utförlighet. Alla företagen skriver om organisationsfrihet i sina koder men endast Apple, Motorola och Nokia slår fast anställdas rätt till kollektiva förhandlingar. Gemensamt för samtliga sex uppförandekoder är att de förbjuder barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och innehåller föreskrifter kring hälsa och säkerhet. Bara två av mobilföretagen tar särskilt upp inhyrd arbetskrafts rättigheter i någon aspekt, Motorola och Nokia. Motorola skriver att tillfälligt anställd personal inte ska behöva betala avgifter för att bli anställda medan Nokia nämner att inhyrd arbetskraft ska ha samma rättigheter som övriga anställda vad gäller löner. Sony Ericsson, Nokia och Samsung är de enda företag som i sina etiska riktlinjer skriver att alla anställda ska ha kontrakt. Endast Apples, Motorolas och industriinitiativet EICC:s kod som Samsung följer inkluderar tak för övertid (där max antal arbetstimmar i veckan är 60, men i EICC:s kod medges undantag). Ingen av företagets riktlinjer nämner levnadslöner för anställda hos leverantörerna. De flesta företag kräver endast minimilöner åt de anställda, trots att dessa ofta är oerhört svåra att försörja en familj på. Motorola ändrade i november 2008 sin kod och kräver nu att lönerna ska täcka de anställdas så kallade basbehov. Företagen har arbetat olika länge med sina uppförandekoder. LG antog vad som kan beskrivas som en fullständig uppförandekod så sent som i augusti 2008, medan t.ex. Nokias och Ericssons 2 koder antogs mer än tio år tidigare. Hur kontrolleras kraven? LG och Samsung kontrollerar 2008 inte sina leverantörer utifrån sociala och etiska aspekter. Samsung kontrollerar sina leverantörers miljöhantering men verifierar enbart övriga etiska krav genom leverantörers självutvärdering. Från 2009 kommer Samsung även att börja genomföra egna kontroller av samtliga aspekter i företagets etiska policy. LG svarar inte på frågan om kontroller. Apples, Nokias och Sony Ericssons kontroller utförs av företagens egna anställda. Från 2008 använder Nokia även ett externt kontrollföretag. Motorola anlitar en extern tredje part för sina kontroller. Företaget vill dock ej namnge vilken denna tredje part är. Generellt kan man säga att kontrollbesöken som utförs av företagsanställda ofta är annonserade och utgår från checklistor som är framtagna utifrån uppförandekoderna. Av de fyra företag som genomför kontroller säger alla att de intervjuar arbetare under sina inspektioner. Inget av företagen anger dock att de samarbetar med fackliga organisationer eller frivilligorganisationer vid sina kontroller. Detta är en brist eftersom många arbetare ofta har svårt att tala öppet med representanter för fabriksledning och köpare, av rädsla för repressalier. Ökat samarbete med enskilda organisationer och fack kan bidra till att överbrygga detta problem. Sony Ericsson menar att det finns ett fundamentalt problem med kontroller eftersom de som blir kontrollerade ofta försöker dölja problemen för att behålla sina kunder. Företaget håller därför på att införa ett angreppssätt som bygger på samarbete och betonar kunskap, förståelse och förtroende. Sony Ericsson uppger att det har upplevt positiva förändringar med detta arbetssätt. Kontrollerar inte hela ledet Mobiltelefoner innehåller en mängd olika komponenter och det gör att mobil företagen 2. För tio år sedan fanns inte Sony Ericsson utan Ericsson tillverkade mobiltelefoner. Till en början använde Sony Ericsson Ericssons uppförandekod för sin verksamhet. 8 RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

9 har en omfattande leverantörskedja med många led. Vanligast är dessvärre att mobilföretagen endast utför kontroller av egna produktionsenheter och sina förstaledsleverantörer, inte hela leverantörskedjan. Fair Trade Center frågade de fyra mobilföretagen som utför kontroller hur stor del av leverantörskedjan som kontrolleras och hur de garanterar att alla deras leverantörer följer företagens etiska krav. Sony Ericsson, Nokia, Apple, Motorola och Samsung skriver i sina etiska riktlinjer att de kontrollerar sina förstaledsleverantörer, det vill säga de leverantörer som företagen har en direkt relation till. Dessa ska i sin tur kontrollera de som de köper från. Sony Ericsson uppger att företaget i samarbete med förstaledsleverantörer ibland även jobbar med andra- och tredjeledsleverantörer. Ofta sker det när Sony Ericssons direktleverantörer efterfrågar stöd eller kunskap, något som företaget menar har ökat sedan man börjat med sin nya metod. Genom att föra ansvaret för kontrollerna nedåt i leverantörskedjan menar företagen att de tar ansvar för hela ledet. Nokia skriver på sin hemsida att deras standard för arbetsförhållanden ska implementeras vid alla Nokias fabriker. Det är dock oklart om detta endast gäller Nokias egna fabriker eller om det även omfattar förstaledsleverantörerna. Apple och Motorola arbetar på liknande sätt men till skillnad från de andra företagen kontrollerar de även vissa andraledsleverantörer. Motorola kontrollerar utöver första ledet även sina andra- och tredjeleds leverantörer när Motorola har fått indikationer på problem i dessa led började Motorola engagera sig mer i förstaledsleverantörernas kontroller av sina leverantörer och kräver numera att förstaledsleverantörerna informerar dem om vilka de köper från. Året efter utvecklade Motorola nyckelindikatorer för leverantörers självutvärdering. Exempel på några av Motor olas indikatorer är utbildnings program och engagemang i rapporteringsverktyget E-TASC 3. Erkänner ansvar för metaller i mobiler Längst ner i leverantörskedjan finns gruvorna där metallerna som används i mobiltelefonerna utvinns. Mobiltelefonindustrin använder betydande mängder metaller, exempelvis tenn, coltan och kobolt. Tre rapporter som makeitfair publicerade 2007 visade på en rad miljö- och människorättsproblem i utvinningen. En betydande del av metallen kobolt som bryts i provinsen Katanga i Kongo-Kinshasa hamnar i bärbar elektronik, exempelvis mobiltelefoner. Rapporterna avslöjade bland annat att barn och ungdomar mellan sju och 18 år uppskatt as arbeta i Katangas koboltgruvor, ofta helt utan skyddsutrustning. När makeitfair genomförde studierna var de marknadsledande elektronikföretagen mycket tveksamma till att erkänna ett ansvar för de etiska och miljömässiga risker som är kopplade till metallutvinningen. Under 2008 tog företagsinitiativen EICC och GeSI fram studien Social and Environmental Responsibility in Metals Supply to the Electronic Industry som i mångt och mycket bekräftade uppgifterna och slutsatserna i makeitfairs studier. Efter det har mobilföretagen erkänt att de har ett visst ansvar för hur metallerna utvinns. Det återstår dock att se vad företagen tänker göra för att bidra till konkreta förbättringar i gruvregionerna där mineralerna bryts. I dagsläget är samtliga av företagen utom LG med i något av de båda företagsinitiativen. Genom att elektronikindustrin agerar kollektivt i denna fråga kan de mer effektivt agera för förändringar. Alla de sex undersökta företagen begär att metalleverantörerna intygar att metallerna som säljs till dem inte är framtagna på illegal väg. Det är viktigt att företagen inte ser metallfrågan som löst eller ser intyg mot illegal utvinning som en tillräcklig insats. 3. E-TASC är en webbaserad tjänst där medlemmarna kan utbyta information om leverantörers sociala ansvar och miljöansvar. E-TASC har skapats av elektronikföretag i samarbete med industriinitiativen GeSI och EICC. Motorola är det enda av de sex granskade företagen som i dagsläget är medlemmar i E-TASC. För mer information se RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE 9

10 FOTO: Sacom Initiativ för att Tillvarata anställdas synpunkter Inom elektronikindustrin finns stora brister vad gäller rätten till facklig organisering och kollektiva förhandlingar. I Kina, som är det viktigaste landet för tillverkning av mobiltelefoner, är fria fackföreningar inte tillåtna. Den enda fackförening som finns i landet är All- China Federation of Trade Unions (ACFTU) som kontrolleras av kommunistpartiet. I Kina och i resten av Asien sker dessutom stora delar av elektronikproduktionen i exportprocesszoner eller särskilda ekonomiska zoner. Där förekommer ofta trakasserier, avsked av fackligt aktiva och den fackliga organiseringsgraden är mycket låg. De senaste åren har det även förekommit att fackligt aktiva mördas. MakeITfairs studier visar att arbetare i Filippinerna redan under anställningsintervjun blir ifrågasatta om de är facklig anslutna och att det är allmänt känt bland arbetarna att fackliga organisationer i praktiken inte tillåts på fabrikerna. Detta gör att fabriksarbetarnas inflytande över sin arbetssituation ofta är låg. Vi har tidigare nämnt att mobilföretagen har svårt att få in anställdas åsikter under sina kontrollbesök. Samsung, Motorola, Nokia och Apple har introducerat nya initiativ för att tillvarata de anställdas synpunkter. Initiativen skiljer sig åt i såväl utformning som utförande men även i hur länge de har funnits. Nokia, Motorola och Apple har onlinebaserade så kallade hotlines där anställda anonymt kan rapportera överträdelser mot företagens uppförandekoder. Nokias, Motorolas och Apples onlinebaserade system sköts av anställda vid företagen. Alla de tre rapporteringssystemen finns på flera språk. Motorolas och Nokias finns bland annat tillgängligt på mandarin. Nokia och Motorolas system verkar dock hittills inte ha fungerat som bra verktyg för 10 RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

11 att inhämta synpunkter från fabriksarbetare. Nokia och Motorola uppger att merparten av de klagomål de får in inte handlar om arbetsvillkor vid fabrikerna. När denna studie gjordes hade resultat från Apples nyöppnade hotline ej inkommit. Sony Ericsson har inte någon hotline eller något annat onlinebaserat rapporteringssystem. Istället uppger företaget att det hämtar in synpunkter från anställda genom vad de kallar för ett system av observatörer. Dessa observatörer är anställda på Sony Ericsson och de befinner sig löpande ute hos leverantörerna. Mer specifik information om hur de inhämtar synpunkter från de anställda har Sony Ericsson inte delgivit Fair Trade Center. Samsung har ett system för anställda i Sydkorea, där företagets huvudkontor ligger. Detta finns bara på koreanska och verkar enbart vända sig till tjänstemän. LG har inte svarat på frågan och det finns inga uppgifter om några initiativ på företagets olika hemsidor. Miljö återvinning, utfasning av farliga ämnen och klimatpåverkan Fair Trade Centers granskning av mobilföretagens arbete har varit inriktat på arbetsförhållanden och andra etiska frågor. Andra organisationer har studerat företagens miljöarbete, bland andra Greenpeace som utvecklat rankningsverktyget Guide to Greener Electronics vilket är baserat på organisationens krav i kampanjen Toxic Tech. Greenpeace kräver bland annat att företagen ska byta ut miljöfarliga ämnen, att de ska återvinna och ta hand om gamla produkter samt att de ska minska den klimatpåverkan som deras verksamheter och produkter har. Rangordningen täcker de 18 största tillverkarna av elektronik och där ingår de sex mobilföretag som denna studie handlar om. I Greenpeace senaste rankning från november 2008 får Nokia högst betyg för sitt omfattande frivilliga återvinningsprogram. Sony Ericsson hamnar på andra plats tack vare företagets miljögaranti som garanterar återvinning av individuella produkter oavsett plats. På tredje plats hamnar Samsung, på fjärde LG och på femte Motorola och längst ned i rangordningen av de sex mobilföretagen hamnar Apple. Konsumentkontakt med svenska kunder Företagens hemsidor kan vara en mycket användbar länk mellan konsumenter och företag. Det är en kanal som mobilföretag kan använda för att informera svenska kunder om sitt arbete om etik, miljö och sociala frågor. Trots detta är det, bland de sex mobilföretag som ingår i denna studie, enbart Apple och Sony Ericsson som har svenskspråkiga hemsidor med information om företagens sociala och etiska arbete. Den information som finns på bägge dessa är mycket begränsad. Den som är intresserad av företagens etiska arbete hänvisas istället till företagens engelskspråkiga hemsidor. Varken Samsungs och LG:s uppförandekoder finns tillgängliga på deras hemsidor. Samsung uppger att företagets hemsida genomgår ett förändringsarbete och att deras målsättning är att inom en snar framtid erbjuda fördjupad information på företagets svenskspråkiga hemsida. De övriga företagens uppförandekoder finns för nedladdning på företagens internationella, engelskspråkiga hemsidor. Endast Nokia har publicerat sin uppförandekod på svenska (på den internation ella hemsidan). Överlag ligger övervägande fokus på miljöfrågor samt hälsa och säkerhet på de av företagens sidor som handlar om etik. Inte mycket information finns kring arbetsrätt. Begränsad möjlighet att utöva konsumentmakt Ingen av de fem stora mobilföretagen marknadsför i dag någon mobil som tar extra hänsyn till arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter till svenska konsumenter. Nokia och Samsung har särskilda modeller som de RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE 11

12 lanserat som miljömodeller, dock fanns inte någon av dessa modeller att köpa i Sverige när denna rapport skrevs. Samsung menar att de miljömodeller som företaget har utvecklat inte lever upp till den tekniska standard som övriga modeller på den svenska marknaden har och att det är därför de ej har lanserats. På Nokias hemsida finns information om företagets miljömodeller men de går inte att beställa och Nokias svenska kundtjänst kan inte ge ut någon information om när de ska lanseras. Vi har även kontakt Nokias PR-chef, men inte heller han har kunnat ge besked. Motorola uppger att de planerar att lansera en miljömobil under Flera teknik- och mobiltidningar har uppmärksammat Nokias och Samsungs miljömobiler, trots att dessa alltså inte finns på den svenska marknaden. Detta kan vara vilse ledande för konsumenter som inte har möjlighet att köpa modellerna. Sony Ericsson, Samsung och Nokia menar att miljöaspekter har blivit standard och att alla deras mobiler är miljövänliga. Sony Ericsson lanserade under hösten 2008 ett särskilt miljökoncept Green Heart. Sony Ericsson uppger att delar av konceptet kommer att lanseras nästa år men att företaget inte har bestämt sig för om man ska lansera en specifik GreenHeart-telefon för att driva utvecklingen framåt. LG svarar enbart att de följer EU:s restriktioner vad gäller framställning. Jämförande tabell om Mobiltelefon företagens etikarbeten Marknadsandel Var tillverkas komponenterna? Omfattar företagets etiska krav ILO:s kärnkonventioner? Kontrollerar företaget att uppförandekoden följs? Vilka problem har företaget identifierat vid kontroller? Hur agerar företaget för att ta ansvar för metallerna i deras produkter? Har företaget någon mobilmodell som har tillverkats under förhållanden som tagit hänsyn till miljö, etik och sociala aspekter? Information till svenska konsumenter Apple LG Motorola Nokia Samsung Sony Ericsson Apples Iphone lanserades först Slutmontering i Kina. Sju procent av den globala mobilmarknaden 2007 I Korea, Mexiko, Brasilien, Kina och Indien. Runt 14 procent av den globala mobilmarknaden 2007 I bland annat Kina, Indien och Brasilien. 38 procent av den globala mobilmarknaden 2007 I bland annat Ungern, Rumänien, Kina, Indien och Mexiko. 14 procent av den globala mobilmarknaden 2007 I Korea, Brasilien, Kina och Indien. Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Endats genom självutvärdering. Bland annat arbetstider, diskriminering och löner. Begär att metalleverantörerna ska intyga att metallerna som säljs till dem inte är framtagna på illegal väg. Bland annat problem med arbetstider, löner och arbetsskador Begär att metalleverantörerna ska intyga att metallerna som säljs till dem inte är framtagna på illegal väg. Begär att metalleverantörerna ska intyga att metallerna som säljs till dem inte är framtagna på illegal väg. Problem med bland annat arbetstider. Begär att metalleverantörerna ska intyga att metallerna som säljs till dem inte är framtagna på illegal väg. Nej Nej Nej Ja, men går ej att köpa i Sverige. Kort information om etik och socialt arbete Ingen information om etik och miljö. Inget om etik på den svenskspråkig hemsida. Inget om etik och miljö på den svenskspråkig hemsida. Nio procent av den globala mobilmarknaden 2007 I bland annat Kina. Ja Problem med kontraktsförhållanden och undermåliga utrymnings- och säkerhetsrutiner. Begär att metalleverantörerna ska intyga att metallerna som säljs till dem inte är framtagna på illegal väg. Ja, men går ej att köpa i Sverige. Inget om etik och miljö på den svenskspråkig hemsida. Begär att metalleverantörerna ska intyga att metallerna som säljs till dem inte är framtagna på illegal väg. Nej Kort information om etik och socialt arbete För en djupare jämförelse se 12 RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE FOTO: Sacom

13 Rapport om konserverad tonfisk 13

14 Rekommendationer Bättre information till konsumenter 4 Samtliga sex företag bör förbättra informationen om sitt etiska arbete på sina svenska hemsidor och utbilda personalen på deras kundtjänster i dessa frågor. Medvetna konsumenter har idag mycket svårt att göra ett aktivt val och att få information om hur den mobiltelefon de är intresserade av är tillverkad. 4 Flera av mobiltillverkarna har tagit fram mobilmodeller som ska ta särskild hänsyn till miljön. Ingen av dessa finns idag att köpa för svenska konsumenter trots förhandsreklam. Inget företag marknadsför någon mobil som tar särskild hänsyn till arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Förbättra uppförandekoderna 4 De granskade företagen nämner i sina koder rätten till lagenlig lön eller minimilön. Ett av företagen nämner att lönen ska täcka basbehoven men ingen skriver levnadslön, det vill säga en lön som täcker arbetarnas basbehov. Detta trots att minimilönen i de viktigaste producentländerna är för låg för att leva på. Lönefrågan är en av de viktigaste frågorna för arbetarna i elektronikbranschen. De låga lönerna orsakar också flera andra problem, exempelvis skador till följd av högt tempo för att få ut prestationsbonusar och olagligt övertidsarbete eftersom arbetarna inte kan försörja sig på lönen de får ut för heltidsarbete. 4 Tre av de sex granskade företagens etiska regler saknar skrivelser om tak för övertid, trots att detta är ett stort problem i branschen. Företagen bör inkludera ett tak för övertid och tillsammans med sina leverantörer arbeta för att minska antalet arbetade timmar. I sammanhagen är det vikigt att lönenivåerna anpassas så att de anställda har möjlighet att leva på sina löner utan att arbeta extremt övertidsarbete. 4 Bara tre av de granskade företagens uppförandekoder innehåller riktlinjer för anställdas rätt till kontrakt och fyra av sex saknar riktlinjer för inhyrd arbetskraft. Detta bör företagen åtgärda. 4 Samtliga företag nämner anställdas rätt att organisera sig. Samtidigt ligger många fabriker som tillverkar elektronik i områden och zoner där fackliga rättigheter starkt begränsas eller förbjuds. Mobilföretagen bör analysera hur de mer aktivt kan bidra till att fackliga rättigheter respekteras och de anställdas delaktighet och yttrandefrihet garanteras i praktiken. 4 Endast hälften av de granskade företagen nämner rätten till kollektiva förhandlingar i sina etiska riktlinjer. Kollektiva förhandlingar är ett enkelt sätt att garantera att arbetarna blir delaktiga i att definiera problemen och hitta rätt lösningar till olika problem på fabrikerna. 4 Företagens etiska riktlinjer bör finnas tillgängliga på de språk som talas i de länder där mobilerna tillverkas. 14 RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

15 Öka kontroller och insyn 4 Företagens systematiska kontroller omfattar enbart första ledets leverantörer. Detta trots att mycket tyder på att problemen är större längre ner i leverantörskedjan. Mobilföretagen bör därför stärka sin insyn och sin kontroll över hela leverantörskedjan. Första steget är att se till att företaget har kunskap om hur kedjan ser ut. Samtidigt bör företagen utöka kontrollerna till att omfatta även leverantörer längre ner i kedjan och hjälpa sina förstaledsleverantörer att informera, kontrollera och utbilda sina leverantörer. 4 Mobilföretag och tillverkare av komponenter bör bättre utnyttja möjligheten att utbyta erfarenheter och samarbeta med varandra genom exempelvis industrisamarbeten och de bör öka öppenheten vad gäller deras leverantörskedja genom att exempelvis offentliggöra namnen på de leverantörer som producerar för dem. 4 För att få en bättre bild av förhållandena på en fabrik bör företagen inhämta information från de anställda vid sina kontroller. Detta kan underlättas genom samarbeten med till exempel lokala fack och enskilda organisationer. Vid kontrollerna bör anställda intervjuas utanför arbetsplatsen, alternativt ges möjlighet att på andra sätt ge sin bild av arbetsförhållandena genom olika typer av klagomålsmekanismer. 4 Samtliga företag bör öka sitt samarbete med fackföreningar som representerar de anställda och med lokala enskilda organisationer. 4 Företagen bör satsa mer på att utbilda arbetare i deras rättigheter och etiska krav, gärna i samarbete med lokala fackföreningar och organisationer. Ansvar för metallerna i telefonerna 4 Samtliga sex mobilföretag håller numera med om att de har ett visst ansvar för metallerna som ingår i deras produkter. Det är viktigt att företagen nu går vidare till konkret handling i denna fråga, i samarbete med varandra och gärna även andra branscher. makeitfair har tagit fram rekommendationer för hur vi menar att detta arbete kan gå till RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE 15

16 Specifika rekommendationer till varje mobilföretag Nokia bör uttryckligen inkludera tillfälligt anställda/inhyrd arbetskraft i sin kod. För närvarande nämner Nokia inhyrd arbetskraft enbart i samband med löner. bör införa ett tak på övertid i sina etiska riktlinjer. bör kräva att leverantörer betalar levnadslön. bör tydigare redovisa hur många led man kontrollerar i sin leverantörskedja och om företaget ställer krav på eller enbart förväntar sig att Nokias förstaledsleverantörer ska säkra förhållandena hos sina leverantörer. bör utveckla sina initiativ för att få in synpunkter från arbetare och involvera arbetare i initiativen. bör ha svenskspråkig hemsida om företagets etiska och sociala arbete. samsung bör börja kontrollera sina leverantörer utifrån etiska och sociala aspekter. bör inkludera tillfälligt anställda/inhyrd arbetskraft i sitt etiska arbete. bör kräva att leverantörer betalar levnadslön. bör skriva in rätten till kollektiva förhandlingar i sin etiska policy. bör ha svenskspråkig hemsida om företagets etiska och sociala arbete. bör ha uppförandekod tillgänglig för nedladdning på hemsida. bör ha uppförandekod på de språk som talas där företagets mobiltelefoner tillverkas och på svenska. Motorola bör utveckla reglerna för inhyrd arbetskraft så att de omfattas av alla etiska riktlinjer. bör skriva in rätten till skriftliga kontrakt i sin uppförandekod. bör utveckla resonemanget om en lön som ska räcka för att täcka basbehoven. bör utveckla sitt initiativ för att få in synpunkter från arbetarna och involvera arbetare i initiativen. bör ha svenskspråkig hemsida om företagets etiska och sociala arbete. bör ha uppförandekod på de språk som talas där företagets mobiltelefoner tillverkas och på svenska. 16 RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

17 SONY ERICSSON bör tydliggöra sitt nya arbetssätt med att övergå från fokus på kontroller till kunskap, förståelse och förtroende samt klargöra hur företaget arbetar med att utbilda sin personal till observatörer. Företaget uppger att man nått goda resultat med det nya arbetssättet, men Fair Trade Center konstaterar att det i nuläget inte går att utvärdera företagets arbetssätt på basis av den begränsade information som företaget offentliggjort. bör inkludera tillfälligt anställda/inhyrd arbetskraft i sitt etiska arbete. bör införa ett tak på övertid i sina etiska riktlinjer. bör skriva in rätten till kollektiva förhandlingar i sin etiska policy. bör kräva att leverantörer betalar levnadslön. bör ha uppförandekod på de språk som talas där företagets mobiltelefoner tillverkas och på svenska. LG bör börja kontrollera sina leverantörer utifrån etiska och sociala aspekter. bör inkludera tillfälligt anställda/inhyrd arbetskraft i sitt etiska arbete. bör införa ett tak på övertid i sina etiska riktlinjer. bör skriva in rätten till kollektiva förhandlingar i sin etiska policy. bör kräva att leverantörer betalar levnadslön. bör ha en uppförandekod på svenska och de språk som talas där företagets mobiltelefoner tillverkas. bör skriva in rätten till skriftliga kontrakt i sin etiska policy. bör starta initiativ för att tillvarata synpunkter från de anställda. bör ha svenskspråkig hemsida om företagets etiska och sociala arbete. bör ha senaste uppförandekoden tillgänglig för nedladdning på hemsida. apple bör inkludera tillfälligt anställda/inhyrd arbetskraft i sitt etiska arbete. bör skriva in rätten till skriftliga kontrakt i sin etiska policy. bör kräva att leverantörer betalar levnadslön. bör försäkra sig om att företagets initiativ för att få in synpunkter involverar arbetare. bör ha svenskspråkig hemsida om företagets etiska och sociala arbete. bör ha uppförandekod på de språk som talas där företagets mobiltelefoner tillverkas och på svenska. Referenser SOMO, Mobile Connections, 2008 SwedWatch, Silenced to Deliver, Mobile Phone manufacturing in China and the Philippines, 2008 GHGm for EICC and GeSi, Social and Environmental Responsibility in Metals Supply to the Electronic Industry, 2008 SwedWatch, Powering the mobile world, Cobalt production for batteries in the DRC and Zambia, 2007 De granskade företagens CSR-rapporter och hemsidor Frågeformulär och uppföljade mail/intervjuer med de sex företagen, november och december 2008 RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE 17

18 Referenser SOMO, Mobile Connections, 2008 SwedWatch, Silenced to Deliver, Mobile Phone manufacturing in China and the Philippines, 2008 GHGm for EICC and GeSi, Social and Environmental Responsibility in Metals Supply to the Electronic Industry, 2008 SwedWatch, Powering the mobile world, Cobalt production for batteries in the DRC and Zambia, 2007 De granskade företagens CSR-rapporter och hemsidor Frågeformulär och uppföljade mail/intervjuer med de sex företagen, november och december RAPPORT OM MOBILER- DE STÖRSTA FÖRETAGENS ETIKARBETE

19 Rapport om konserverad tonfisk 19

20

Svensk sammanfattning av rapporten

Svensk sammanfattning av rapporten Svensk sammanfattning av rapporten Silenced to Deliver: Mobile phone manufacturing in China and the Philippines September 2008 Sammanfattning 2007 tillverkades 36 mobiltelefoner i sekunden. Året dessförinnan

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Ethical Trading Initiative (ETI)

Ethical Trading Initiative (ETI) INITIATIV Sammanfattning Fair Wear Foundation (FWF) för textilindustrin med fokus på arbetsvillkor i. Fair Labor Association (FLA) verifieringssystem som arbetar för förbättring av arbetsvillkoren bland

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Göteborgs Upphandlingsbolag är ett kommunägt företag. Företagets huvuduppgift

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

Dominos leverantörskod

Dominos leverantörskod Printing Sciences plc Dominos leverantörskod Uttalande av Nigel Bond Domino-gruppen har en stark etisk grund och vi är stolta över våra resultat efter många år av både ansvarsfullt uppträdande och ett

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN. Har företagen noll koll eller full kontroll?

EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN. Har företagen noll koll eller full kontroll? EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN Har företagen noll koll eller full kontroll? 2005 granskade Swedwatch Clas Ohlsons, Biltemas och Julas inköp i Kina. Inget av företagen hade då någon kontroll på arbetsvillkoren

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar.

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. 3. Socialt ansvar Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. För att få märka sin möbel med Möbelfakta ska verkställande direktör eller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Högt pris för billig mobil

Högt pris för billig mobil Högt pris för billig mobil En studie av fyra mobiloperatörer Fair Trade Center September 2009 Titel: Högt pris för billig mobil: En studie av fyra mobiloperatörer Författare: Christopher Riddselius och

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

Introduktion. Målgrupp

Introduktion. Målgrupp Lärarhandledning introduktion, målgrupp s. 1 information till eleverna, material s. 2 arbeta vidare s. 3 facit till arbetsblad s. 5 egen fördjupning s. 6 bilagor: arbetsblad karaktärskort 1 Introduktion

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

fyra mobiloperatörers hållbarhetsarbete

fyra mobiloperatörers hållbarhetsarbete Titel: Dålig mottagning i mobildjungeln En granskning av fyra mobiloperatörers hållbarhetsarbete författare: Charlie Aronsson (Fair Trade Center) Publicerad av: Fair Trade Center, oktober 2012 framsida:

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER INLEDNING Brunngård Group AB är ett inköpsorienterat grossisthandelsföretag utan egen tillverkning, med en företagskultur som framhåller engagemang,

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Högt pris för billig mobil

Högt pris för billig mobil Högt pris för billig mobil En studie av fyra mobiloperatörer Fair Trade Center September 2009 Titel: Högt pris för billig mobil: En studie av fyra mobiloperatörer Författare: Christopher Riddselius och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

CHANGE YOUR SHOES VEM TAR ANSVAR FÖR SKOARBETAREN? En undersökning av 23 europeiska skoföretags hållbarhetsarbete

CHANGE YOUR SHOES VEM TAR ANSVAR FÖR SKOARBETAREN? En undersökning av 23 europeiska skoföretags hållbarhetsarbete CHANGE YOUR SHOES VEM TAR ANSVAR FÖR SKOARBETAREN? En undersökning av 23 europeiska skoföretags hållbarhetsarbete INTRODUKTION Ungefär 24 miljarder par skor tillverkas varje år 1. Skomarknaden är dynamisk

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Mobiltelefoner och Mänskliga Rättigheter

Mobiltelefoner och Mänskliga Rättigheter Fair Trade Center Hanna Johansson 2004-07-21 Mobiltelefoner och Mänskliga Rättigheter Rapport om sociala och miljömässiga problem i tillverkningen av mobiltelefoner Fair Trade Center Sandfjärdsgatan 95

Läs mer

Schyssta leksaker på önskelistan

Schyssta leksaker på önskelistan Schyssta leksaker på önskelistan Om leksaksföretagens sociala ansvar Denna skrift är en kortversion av SwedWatchs rapport Reviewing Santa s workshop och Fair Trade Centers En rapport om leksaker svårt

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

BalMid AB. Sustainability Quality Concept 2014

BalMid AB. Sustainability Quality Concept 2014 Sustainability Quality Concept 2014 socialt ansvar BalMid AB har jobbat med CSR-frågor i över 18 år. Sedan 2005 har vi varit medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, en organisation som förenar

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET.

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. På Fruit Of The Loom har vi väldigt höga krav. Detta märks på kläderna vi producerar

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Risker i upphandling av produkter och tjänster inom sjukvård och omsorg

Risker i upphandling av produkter och tjänster inom sjukvård och omsorg Risker i upphandling av produkter och tjänster inom sjukvård och omsorg SJUKVÅRD OCH OMSORG Risker i upphandling av produkter och tjänster inom sjukvård och omsorg: Huvudsakliga risker för kränkningar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer