TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige"

Transkript

1 TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige giltiga fr o m Bring Frigo AB Box 912 SE Helsingborg Tel Fax Org.nummer: Sida 1/13

2 1. Transportvillkor Alla delar av dessa transportvillkor omfattar både inrikes transporter i Sverige samt utrikes transporter. Med utrikes transporter menas gränsöverskridande transporter som avser godsbefordran med fordon på väg mot vederlag när orten för godsets mottagande för befordran och bestämmelseorten är belägna i skilda stater. Där ett avsnitt eller del av ett avsnitt endast är tillämpligt för antingen inrikes eller utrikes transporter markeras detta separat. 1.1 Transportåtagandet BFs transportåtagande innefattar transport av livsmedel inom ramen för gällande livsmedelslagstiftning från avsändare till mottagare från och till orter som anges i BFs från tid till annan gällande transportplan och förutsätter fri och obehindrad trafik samt att hela sträckan utgörs av väg/färjeled med erforderlig bärighet och minsta fri höjd 4,5 meter. Transporter från och till orter utanför BFs transportplan sker efter separat överenskommelse. För transporter som begränsas av väg/färjeleds bärighet eller minsta fri höjd eller där lossning kräver speciellt fordon gäller BFs särskilda distributionsvillkor. Upplysningar om inskränkningar för viss ort kan på begäran lämnas av BFs kontor på avsändningsorten. BF äger rätt att välja fordonstyp, transportmedel och transportvägar samt att efter eget val sända godset i direkttrafik, eller med eventuell omlastning. BFs normalåtagande för temperaturen i lastutrymmet under transport är: vid kyltransport i samlastningstrafik +2 till +8 grader Celsius vid frystransport högst minus 18 grader dock lägst minus 20 grader Celsius Vid önskemål om annan transporttemperatur än ovanstående måste separat överenskommelse träffas. Avvikande temperatur skall anges av uppdragsgivaren och bekräftas av BF vid bokningstillfället. Både fraktdokument och kollimärkning skall ange den överenskomna temperaturen. Vissa slag av livsmedel, exempelvis isad fisk eller oemballerade varor, mottages endast för transport efter i förväg träffad överenskommelse. BFs transportåtagande omfattar inte lagring av gods såvida inte lagringen sker såsom en del av ett transportuppdrag. För annan lagring hänvisas till Djupfrysningsbyråns ansvarsbestämmelser för lagring i kyl- och fryshus av år Ansvar Alla transportuppdrag utföres enligt BFs från tid till annan gällande transportvillkor samt Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB), f. n. NSAB 2000 (se senaste version på där följande punkter skall ha följande utökade lydelse: 16 mom c) Vid temperaturreglerad transport svarar BF för skada på gods som uppkommer till följd av att lastutrymmet ej hållit avtalad temperatur. Är godset vid överlämnandet till BF i sådant tillstånd t ex mognad, ålder eller vid sådan temperatur att det ej är ägnat att tåla en transport av ifrågavarande slag är BF dock fritt från ansvar. Anmärkningar om skada enligt första stycket skall göras vid utlämnandet. 16 mom g) Ansvaret omfattar jämväl godsskador till följd av trafikolycka, brand eller stöld. 23 Endast inrikes transporter: Vid befordran med annat transportmedel då godset är upplastat på bil eller annan lastbärare gäller ej inskränkningen i ansvar för skada, minskning eller förlust, som endast kunnat uppkomma under och till följd av sådan befordran. Ovanstående utökade ansvar gäller inte vid inrikes transporter som är ett led i en utrikes transport. För sådana transporter gäller CMRkonventionen. Sida 2/13

3 1. Transportvillkor 22 och 26 mom b) Ersättning vid inrikes transporter begränsas till 150 SEK per kilo bruttovikt av den del av godset som förlorats, minskats eller skadats. Vid utrikes transporter är motsvarande ersättning begränsad till SDR (särskilda dragningsrätter) 8,33 per kilo bruttovikt i enlighet med 23 i CMR-konventionen (i dess lydelse enligt protokoll den 5 juli 1978). Förklaring till begreppet SDR återfinns på denna hemsida: BFs ansvar som transportör inträder när BF genom behörig personal omhändertagit godset för befordran och upphör när godset hålls tillgängligt för avlastning på bestämmelseorten. Uppdragsgivaren/Avsändaren ansvarar för att godset vid lastning har den temperatur som det skall transporteras under i enlighet med punkt 1.13 nedan. BF har ovillkorligen alltid rätt att kontrollera temperaturen. Visar kontrollmätningen att godset ej har den temperatur som det skall transporteras under, äger BF alltid rätt att inte mottaga godset samt att debitera för bokat transportuppdrag. Om Uppdragsgivaren/Avsändaren av godset, trots påpekande av BF enligt ovan om felaktig temperatur på godset vid lastning, ändå anser att transporten kan fullföljas och BF accepterar att mottaga och lasta godset, sker transporten på Uppdragsgivarens/Avsändarens egen risk och egna ansvar för de temperaturavvikelser eller skada på gods som kan uppkomma därefter. BFs ansvar, rättigheter och skyldigheter skall vid utrikes vägtransporter regleras av innehållet i konventionen om fraktavtalet vid internationell fraktbefordran på väg, undertecknad i Genève den 19 maj 1956 ( CMR-konventionen ). 1.3 Förfoganderätt Avsändaren har förfoganderätt över godset till dess att godset utlämnats till mottagaren eller ställs till dennes förfogande på anvisad plats. Från denna tidpunkt är mottagaren förfogandeberättigad. För utrikes transporter gäller förfoganderätten i enlighet med CMR-konventionen. 1.4 Hinder för godsets utlämning Uppstår hinder för godsets utlämnande och lämnar avsändaren icke erforderliga föreskrifter hur med godset skall förfaras, äger BF rätt att försälja godset a) genast ifråga om gods som är utsatt för försämring eller snar förstörelse eller som fordrar alltför kostsam vård eller b) ifråga om övrigt gods efter 60 dagar från godsets mottagande för befordran. BF skall såvitt möjligt i förväg underrätta avsändaren om godsets försäljning. Efter avdrag av BFs fordringar på grund av transportuppdraget och av övriga fordringar för vilka godset kan häfta även som av kostnader för godsets förvaring och försäljning skall försäljningsbeloppet utan dröjsmål ställas till avsändarens förfogande för såvitt hans adress är känd för BF. Är avsändarens adress icke känd och gör han icke inom ett år från försäljningsdagen sin rätt till honom tillkommande medel gällande, skall de tillfalla BF. 1.5 Reklamationer Ersättningsanspråk i samband med utförda transporttjänster p g a skada, minskning, förlust eller försening skall riktas direkt mot BF och ej mot av BF anlitad underentreprenör. BF är inte skyldigt att ersätta erlagda skatter och avgifter exempelvis alkoholskatter m m. Enbart förhållandet att gods avlämnats för sent eller att transport eller omlastning inte har uppfyllt temperaturkrav skall inte i sig innebära att ersättningsgill skada, förlust eller fel skall anses ha uppkommit på godset. Kontroll av temperatur som underlag till reklamation skall ovillkorligen ske enligt Djupfrysningsbyråns Branschriktlinjer som återfinns på Djupfrysningsbyråns hemsida; Branschriktlinjer_2007.pdf Sida 3/13

4 1. Transportvillkor 1.6 Varuförsäkring BFs ansvar för godset enligt åberopade bestämmelser är begränsat. Framförallt gäller detta begränsade ansvar utrikes transporter. För att säkerställa ersättning för skadade eller saknade varor i alla lägen rekommenderar BF att kund tecknar separat varuförsäkring för transporter enligt föregående stycke. 1.7 Varumärke För att skydd av varumärke skall gälla skall detta avtalas separat. 1.8 Övrigt gods Gods och föremål som ej definieras som livsmedel omfattas ej av transportåtagandet om inte särskild överenskommelse träffats härom. Villkor, frakt och frakttillägg för sådant annat åtagande bestäms genom särskild överenskommelse. 1.9 Bokning av sändning Vid bokning av transport skall uppdragsgivaren ange de förutsättningar och omständigheter som kan påverka transportens genomförande. Särskilt godsskick, temperaturangivelse, speciella förhållanden vid last- eller lossningsplats, efterkrav eller liknande skall tillsammans med övrig fraktsedelsinformation meddelas vid bokningstillfället. Bokning innebär preliminär reservation av transportkapacitet fram till att senaste tid för bokning infaller enligt transportplan eller avtal. Därefter betraktas bokning som definitiv samt som transportinstruktion och är därmed debiteringsbar för minst bokad vikt eller volym Godsvolym Transportåtagandet för pallagt gods förutsätter att transportkollit är en plastad pall och har standard yttermått för EUR-pallar 800x1200 mm och en maxhöjd av 1,80 m eller lägre där transportkedjan så kräver. Pallar eller annan typ av transportkolli med andra ytmått eller högre höjd mottages för transport enligt separat överenskommelse vid bokningstillfället eller enligt avtal och separata villkor gäller Transportetiketter och emballering Godset skall vara försett med korrekta och tydligt ifyllda transportetiketter på varje kolli. Transportetiketten skall vara utformad enligt specifikationen för transportetikett STILL enligt GS1-standard (motsvarar STE). Läs mer om standarden på GS1 hemsida: Godset skall ur transport- och hanteringssynpunkt vara emballerat på ett ändamålsenligt sätt. BF ansvarar inte för reklamationer såvitt avser alla former av fel eller brister i godset vilka beror på, eller har sitt ursprung i bristfällig, ej anpassad eller på annat sätt ur hanterings- och skadesynpunkt olämplig eller felaktig emballering av godset Fraktsedeln För varje sändning skall uppdragsgivaren använda en fraktsedel utformad enligt SISstandard (SS ) med unikt fraktsedelsnummer, som avlämnas till BF korrekt ifylld och komplett i fyra delar. Med unikt fraktsedelsnummer förstås nummer som ej varit i bruk de senaste tre åren från utställningsdatum. För utrikes transporter skall CMR-fraktsedel användas. Inrikes och utrikes transporter: Separata fraktsedlar skall alltid utfärdas för olika temperaturkrav. Fraktsedeln skall innehålla uppgift om: Avsändarens namn, adress, telefonnummer samt kundnummer Mottagarens namn, adress, telefonnummer samt leveransort Transportföretag och datum Godsets märke Transportkolliantal och slag (1 plastad pall motsvarar 1 kolli) Varuslag Bruttovikt inkl. lasttillbehör och lastmateriel t ex pall Volym (t ex. pallplatser) Uppgift om vilket temperaturslag och temperatur som skall gälla för godset (kylt, fryst eller värme med temperaturangivelse för respektive temperaturslag) Fraktbetalningsföreskrift Sida 4/13

5 1. Transportvillkor Vid efterkrav skall ordet "EFTERKRAV" klart anges i fältet "Leveransanvisning" Antal godkända EUR-pallar i härför avsett fält. Vid pallöverföring ifylles avsändarens och mottagarens pallregistreringsnummer i härför avsedda fält Lasttillbehör (hörnstöd, lastställningar, etc.) Omfattas godset av införsel- eller utförselrestriktioner måste detta anges på fraktsedel (CMR). Leveransvillkor enligt gällande Incoterms Inrikes och utrikes transporter: När godset är av sådan art att särskilda åtgärder krävs av BF och för transportens utförande, skall till fraktsedeln bifogas transportkort (t ex CEFIC-kort) eller annan handling varav godsets egenskaper, art av farlighet, de försiktighetsmått som skall iakttagas, samt vilka åtgärder som skall vidtagas vid olyckshändelse, framgå. BF äger rätt att ändra angiven vikt- och eller volymuppgift om den, efter av BF utförd kontroll, visat sig felaktig. BF skall på begäran dokumentera resultatet av utförd kontroll Temperaturkrav på godset Vid transporter med temperaturkrav skall avsändaren tillse att godsets temperatur vid lastning överensstämmer med angiven temperatur på fraktsedeln Lastning och lossning Avsändare respektive Mottagare skall tillhandahålla lämpligt lastnings- respektive lossningshjälpmedel, exempelvis truck som kan lasta på respektive lossa från bommar på bil vid lastning/lossning av pallagt gods. För lastning och lossning gäller följande om inget annat avtalats: sker helgfria vardagar mellan kl och beroende på avsändnings- eller mottagningsställets belägenhet kan åtagandet undantagsvis ytterligare inskränkas för mindre sändningar. skall påbörjas omedelbart sedan fordonet ställts till avsändarens respektive mottagarens förfogande. Följande tider för lastning respektive lossning har inkluderats i fraktsatserna för respektive viktintervall: Bruttovikt, kg Minuter full bil 60 Med vikt avses här den sammanlagda vikt som lastas eller lossas vid samma tillfälle. Om lastning/lossning inte kan utföras inom den angivna tiden och fordonet inte har möjlighet att vänta efter att denna tid har förflutit har BF rätt att köra från lastnings- /lossningsplatsen och debitera såsom för bomkörning enligt punkt nedan eller för merkostnader som uppstår p g a att lossning ej kan ske. sker till/från fordonet från/till kaj på av avsändare respektive mottagare anvisad plats på kaj. utförs av bilens chaufför och avsändare respektive mottagare skall lämna erforderligt biträde. avsändare respektive mottagare ombesörjer och ansvarar för att lastning respektive lossning sker i enlighet med ansvarig chaufförs instruktion. Inrikes och utrikes transporter: Lastning/lossning vid obemannad anläggning utförs endast efter separat skriftlig överenskommelse. Om sådan skriftlig överenskommelse ej träffats och BF p g a omständigheterna ändå tvingas att genomföra lastning/lossning vid obemannad anläggning, sker det på Uppdragsgivarens ansvar och denne är således ensam ansvarig för eventuell temperaturförändring, skada, minskning, förlust på godset samt pallar. Det åligger avsändaren, när denne själv lastar, att lastsäkra godset enligt nationellt gällande bestämmelser. Sida 5/13

6 1. Transportvillkor 1.15 Avhämtning av gods från BF-terminal För att utlämning av gods från BF-terminal skall kunna ske, skall avsändaren på fraktsedeln ange godsmottagarens namn. Godsmottagaren skall genom id-kort bekräfta sin identitet. Avhämtning skall ske samma dag som godset ankommer till terminal Pallöverföringssystem PÖS (Endast inrikes transporter) BF tillämpar pallöverföring enligt BFs från tid till annan gällande Villkor för Pallöverföringssystem (BF PÖS Villkor) vid hantering av EUR-pall som är godkänd enligt någon av följande standarder: UIC Code och UIC Code (Internationella Järnvägsunionens bestämmelser) Avtal om pallöverföring sluts separat mellan BF och godsavsändare respektive godsmottagare. Föreligger ej avtal om pallöverföring med någon av ovannämnda parter sker ingen registrering av EUR-pallen och BF ansvarar ej för att EURpallen återförs till godsavsändaren. Sida 6/13

7 2. Frakt, pristillägg och tilläggstjänster 2.1 Frakt Frakt beräknas per sändning efter vikt eller volym. I förekommande fall kan vikt omvandlas till volym alternativt volym omvandlas till vikt. Fraktens storlek bestäms därutöver av avståndet mellan avsändnings- och mottagningsort, samt i förekommande fall av hämtnings-, terminal- och distributionstaxa. Frakt anges exkl. mervärdesskatt. Med en sändning förstås på en fraktsedel upptaget gods, som har endast ett temperaturkrav, från en avsändare med ett lastningsställe, till en mottagare med ett lossningsställe, vilket lämnas för transport vid ett tillfälle. Sändningens storlek begränsas uppåt av fordonets lastförmåga och gällande vägtrafikföreskrifter Fraktberäkning Frakt beräknas på för varje fraktsedel upptagen sändning efter sändningens fraktdragande och avrundade vikt. Den fraktdragande vikten utgörs av det största av bruttovikt och skrymmevikt. Den fraktdragande vikten avrundas uppåt till jämnt 10-tal kg för sändningar mellan 100 och 2219 kg och jämnt 100-tal kg för sändningar över 2220 kg. Den fraktdragande vikten avrundas uppåt till jämnt 10-tal kg för sändningar upp till 1000 kg och jämnt 100-tal kg för sändningar över 1000 kg. Inrikes och utrikes transporter: Bruttovikt är verklig vikt inklusive emballage och lasttillbehör. En pallplats är ett utrymme på bil som mäter 800 mm i bredd och 1200 mm i längd och vars maximala lasthöjd begränsas av den i transportkedjan lägsta lastbärarens höjd. Skrymmevikt Beräknas genom att multiplicera en sändnings volym (längd x bredd x höjd) uttryckt i kubikmeter inklusive emballage och lasttillbehör med 308 kg. Skrymmande gods är: gods vars vikt per kbm understiger 308 kg gods vars vikt per pallplats understiger 740 kg gods vars vikt per flakmeter understiger 1849 kg gods vars volym överskrider lastbärarens mått Beräknas genom att multiplicera en sändnings volym (längd x bredd x höjd) uttryckt i kubikmeter inklusive emballage och lasttillbehör med 333 kg. Skrymmande gods är: gods vars vikt per kbm understiger 333 kg gods vars vikt per pallplats understiger 700 kg gods vars vikt per flakmeter understiger 1750 kg gods vars volym överskrider lastbärarens mått Fraktbetalning Frakten skall betalas i sin helhet av antingen avsändaren eller mottagaren. Om mottagaren begär att transportåtagandet skall utvidgas utöver det som anges under skall mottagaren betala kostnaderna för detta. BF kan fordra att avsändaren betalar frakten för gods som snabbt förstörs eller vars värde inte med säkerhet täcker fraktkostnaderna. Frakten för sändningar vilka belagts med efterkrav skall alltid betalas av avsändaren. Frakten skall betalas av uppdragsgivaren såvida inte annan överenskommelse träffats. Uppdragsgivaren är i sista hand betalningsskyldig för alla kostnader som en sändning orsakat både vid inrikes samt utrikes transporter. 2.2 Fakturering Fakturering sker en gång per vecka för inrikes transporter och en gång per dag gällande utrikes transporter. Likvid skall vara BF tillhanda senast 15 dagar från fakturadatum. Anmärkning mot faktura skall göras till aktuellt bokningskontor senast 10 dagar efter fakturadatum. Sida 7/13

8 2. Frakt, pristillägg och tilläggstjänster 2.3 Pristillägg Priser anges i avsnitt 3. "Prislista för pristillägg och tilläggstjänster". Vid varje avgift anges om det gäller inrikes transporter (INR) eller utrikes transporter (UTR) Fakturering Dröjsmålsränta (INR/UTR) Vid betalning efter fakturans förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 1,9 % per månad Påminnelseavgift (INR/UTR) Vid debitering av dröjsmålsränta debiteras också en lagstadgad påminnelseavgift Förskottsbetalning (INR/UTR) Då förskottsbetalning krävs för ett transportuppdrag debiteras en avgift för denna administration Generella avgifter Gotlandssubvention (INR) Beräknas på samtliga trafikkostnader och avgifter för alla transporter i Sverige Gotlandstillägg (INR) Uttages och beräknas på samtliga trafikkostnader på sändningar till/från Gotland Drivmedelstillägg(DMT) (INR/UTR) Kostnadsökningar till följd av höjda drivmedelspriser eller pålagor från det allmänna äger BF rätt att kompensera sig för med omedelbar verkan på alla transporter. För inrikes transporter justeras drivmedelstillägg (DMT) varje månad med den procentsats som motsvarar förändringen i aktuellt index utgivet av Sveriges Åkeriföretag Bokningsavgift (INR) Uttages för varje sändning Distributionstillägg (INR/UTR) (Gäller ej avtal ingångna efter ). För svårlossade mottagare kodade (LE3, LE4, LE5) tillkommer ett distributionstillägg Storstadstillägg (INR) Storstadstillägg tillämpas på alla sändningar till Stockholms- och Göteborgsområdet till leveransorter som är markerade med S i BFs ortsförteckning Transporter till öar (INR) Avgift för extra tidsåtgång och övriga extra kostnader för transporter till ö-orter. Ö-koder återfinns på aktuella ort i BFs ortsförteckning Trängselskatt (INR) Skatt som debiteras av Vägverket för fordon som färdas in i eller ut ur Stockholms innerstad Sen bokning (INR) För transportbokning som inkommer till BF efter överenskommen senaste bokningstid äger BF rätt att debitera avgift Valutatillägg (UTR) BF äger rätten att kompensera sig för valutafluktuationer Vägskatt (UTR) BF äger rätten att kompensera sig för statliga pålagor såsom vägskatt i olika länder Transporttillägg Bomkörning (INR/UTR) Vid bomkörning då avsändare eller mottagare ej finns på plats eller av andra orsaker ej kan utlämna respektive ta emot sitt gods debiteras utöver frakt extra hantering och transport samt övriga relevanta tillägg Extra lastnings-/lossningstid (INR/UTR) Om tidsåtgången för uppdraget överskrider den angivna tidsfristen under har BF rätt att debitera för extra lastnings- och/eller lossningstid. Detta gäller alla typer av extratid såsom exempelvis: försenad lastning/lossning försenad fraktdokumentation väntetid i samband med förtullning Vid beordrad lastning eller lossning på lördagar samt sön- och helgdagar, har BF rätt att debitera en extra avgift. Sida 8/13

9 2. Frakt, pristillägg och tilläggstjänster Extra hantering (INR) Om avsändare/mottagare begär upp- /nedtagning via hiss, ut-/indragning från/till lager, ut-/inbärning eller liknande, tillkommer debitering såsom för extra lastnings- /lossningstid för hantering utöver transportåtagandet. Om det vid lossning av gods krävs annan utrustning och/eller fordon än det som föreskrivs för transportåtagandet enligt 1.1 och 1.14 debiteras avgift som för extra lastning- /lossningstid, dock utan minsta debitering Ändrad, ofullständig eller felaktig transportinstruktion (INR/UTR) Med transportinstruktion avses definitiv bokning, fraktsedelsinformation och information på transportetikett oavsett om denna information kommuniceras till BF via EDI eller på annat sätt. För ändrad, ofullständig eller felaktig transportinstruktion har BF rätt att debitera avgift. Detta gäller således även vid kontrollvägning Terminal Terminalhyra för outlöst gods (INR/UTR) Gods skall avhämtas eller kunna levereras samma dag godset ankommit BFs terminal. Därefter har BF rätt att debitera terminalhyra. 2.4 Tilläggstjänster För tjänster utöver transportåtagandet har BF rätt att ta ut även följande avgifter. Priser anges i avsnitt 3. Prislista för pristillägg och tilläggstjänster. Vid varje avgift anges om det gäller inrikes transporter (INR) eller utrikes transporter (UTR) Fakturering Fakturaunderlag (INR/UTR) Vid begäran om fakturaunderlag som ex. fraktsedelskopia, debiteras avgift för detta Avisering Avisering av ankommande gods (INR) Avgift per sändning uttages för telefonavisering av ankommande gods. Avisering skall beställas vid bokning och telefonnummer skall anges på fraktsedeln Transporttjänster Extra bemanning på fordon (INR) Kan avsändare eller mottagare inte lämna det biträde som transportåtagandet förutsätter enligt punkt 1.14 och erfordras till följd härav extra personal uttages avgift för detta. Extra bemanning skall avtalas vid bokning Tidslossning (INR/UTR) Då överenskommelse träffats med BF om tidslossning genom avtal eller skriftligen vid bokningstillfället debiteras avgift för detta. Enbart uppgift på fraktsedel om önskad lossningstid är ej att betrakta som skriftlig överenskommelse enligt 6 i NSAB. "Tidslossning" och överenskommen tidpunkt skall anges på fraktsedel under "Leveransanvisning" och på transportetiketten på varje enskilt kolli Pallöverföringsavgift (INR) Pallöverföringsavgift uttages per lastad godkänd EUR-pall då avtal om pallöverföring enligt BF PÖS Villkor föreligger Terminaltjänster hantering Terminalhanteringsavgift (INR/UTR) Uttages baserat på uppdragets beskaffenhet och omfattning Avhämtnings- och inlämningsavgift (INR/UTR) Uttages för administration och hantering av gods som avlämnas eller avhämtas vid terminal. Sida 9/13

10 2. Frakt, pristillägg och tilläggstjänster Övrigt Utskrift av transportdokument (INR) BF debiterar avgift för utskrift av följande transportdokument: Fraktsedel Transportetikett Varuefterkrav (INR) Vid varuefterkrav uttages efterkravsavgift. För inkasserande av efterkrav accepteras endast postväxel POD - Proof of delivery (UTR) Vid framtagande av mottagningskvittens har BF rätt att ta ut avgift för detta. Sida 10/13

11 3. Prislista för pristillägg och tilläggstjänster (Gällande fr o m och tills vidare) Ref. trpt. vilkor 2.3 Pristillägg Samtliga priser är angivna exklusive 25 % mervärdesskatt Fakturering Dröjsmålsränta (INR/UTR) 1,9 % per månad beräknat på förfallet fakturabelopp Påminnelseavgift (INR/UTR) 50 kr per faktura Förskottsbetalning (INR/UTR) 150 kr/sändning Generella avgifter Gotlandssubvention (INR) 0,4 % beräknat på trafikkostnader och avgifter på alla sändningar inom Sverige Gotlandstillägg (INR) 24 % på trafikkostnader på sändningar till/från Gotland Drivmedelstillägg (DMT) (INR/UTR) Fluktuerar / månad Anges i % För inrikes transporter beräknas DMT m h a Sveriges Åkeriföretags officiella index T08SÅ13 utifrån angiven basmånad (INR) Bokningsavgift (INR) Distributionstillägg (INR/UTR) Storstadstillägg (INR) gällande Stockholm och Göteborg Transporter till öar (INR) 50 kr/sändning 28 kr/sändning Enligt avtal 228 kr/sändning + 0,44 kr/kg 269 kr/sändning + 0,52 kr/kg 452 kr/sändning + 0,86 kr/kg 49 kr/sändning 79 kr/sändning 114 kr/sändning 319 kr/sändning 446 kr/sändning 888 kr/sändning bokning via telefon/ fax/ mail bokning via TA-connect bokning via EDI Mottagningskod: LE3 LE4 LE5 Vikt per sändning: 1-99 kg kg kg Ö-kod: Ö1 lev. till kaj/färja f v b till en ö Ö2 lev. till Ö som kräver en färja Ö3 lev. till Ö som kräver två färjor Trängselskatt (INR) 10 kr/sändning debiteras för sändningar till och från postort Stockholm Sen bokning (INR) 75 kr/sändning Valutatillägg (UTR) Fluktuerar /månad Anges i procent Vägskatt (UTR) Enligt separat tabell Pris per pallplats Sida 11/13

12 3. Prislista för pristillägg och tilläggstjänster (Gällande fr o m och tills vidare) Ref. trpt. villkor 2.3 Pristillägg, forts. Samtliga priser är angivna exklusive 25 % mervärdesskatt Transporttillägg Bomkörning (INR/UTR) Extra transport och hantering debiteras enligt Extra lastnings- /lossningstid Extra lastnings- /lossningstid (INR/UTR) Vardagar: 300 kr/påbörjade 30 minuter Lördagar samt sön- och helgdagar: 374 kr/påbörjade 30 minuter Extra hantering (INR) Debiteras enligt Extra lastnings-/lossningstid Ändrad, ofullständig eller felaktig transportinstruktion (INR/UTR) 80 kr/sändning Terminal Terminalhyra för outlöst gods (INR/UTR) 30 öre/kg bruttovikt och dygn, dock minst 175 kr/sändning Hyra räknas från dag efter första möjliga leveransdag 2.4 Tilläggstjänster Samtliga priser är angivna exklusive 25 % mervärdesskatt Fakturering Fakturaunderlag (INR/UTR) 10 kr/dokumentkopia Avisering Avisering av ankommande gods (INR) 25 kr/sändning Transporttjänster Extra bemanning på fordon (INR) Vardagar 253 kr/man och påbörjad timme, dock lägst 720 kr/uppdrag Lördagar samt sön- och helgdagar: 358 kr/man och påbörjad timme, dock lägst 959 kr/uppdrag Tidslossning (INR/UTR) För lossning vid viss tidpunkt eller inom visst tidsintervall debiteras pris enligt överenskommelse, dock lägst 500 kr/sändning Pallöverföringsavgift (INR) 22 kr/pall Sida 12/13

13 3. Prislista för pristillägg och tilläggstjänster (Gällande fr o m och tills vidare) Ref. trpt. vilkor 2.4 Tilläggstjänster Samtliga priser är angivna exklusive 25 % mervärdesskatt Terminaltjänster - hantering Terminalhanteringsavgift (INR/UTR) Avhämtnings- och inlämningsavgift (INR/UTR) Pris efter uppdragets omfattning 115 kr/sändning 229 kr/sändning 457 kr/sändning 685 kr/sändning Sändningsvikt: kg kg kg kg Övrigt Utskrift av transportdokument (INR/UTR): Inrikes SIS-fraktsedel CMR-fraktsedel Transportetikett 35 kr/fraktsedel 75 kr/fraktsedel 26 kr/kolli Varuefterkrav (INR) per sändning: 250 kr 2,5 % av efterkravsbeloppet Efterkravsbelopp: <= kr > kr POD (proof of delivery) (UTR) 150 kr/styck Sida 13/13

Transportvillkor. Gällande fr o m

Transportvillkor. Gällande fr o m Transportvillkor Gällande fr o m 2008-01-01 Frigoscandia Distribution AB, Huvudkontor: Box 912 SE-251 09 Helsingborg Telefon: +46 42 17 80 00 Fax: +46 42 17 81 13 e-mail: info@frigoscandia.com www.frigoscandiadistribution.com

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige giltiga fr o m 2013-01-01 Bring Frigo AB Box 912 SE-251 09 Helsingborg Tel +46 42 17 80 00 Fax +46 42 17 81 13 E-mail: info@bringfrigoscandia.com

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige giltiga from 2017-01-01 Bring Frigo AB Box 912 SE-251 09 Helsingborg Tel +46 42 17 80 00 Fax +46 42 17 81 13 E-mail: frigo.info@bring.com www.bring.se

Läs mer

General Conditions 2009

General Conditions 2009 1 General Conditions 2009 2 Tillämplighet: Dessa transportbestämmelser avser uppdrag omfattande inrikes transporter som NLX erhåller från sin uppdragsgivare. Ansvar: Alla uppdrag utföres på grundval av

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige

TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige TRANSPORTVILLKOR för Inrikes och Utrikes transporter Sverige giltiga fr o m 2015-01-01 Bring Frigo AB Box 912 SE-251 09 Helsingborg Tel +46 42 17 80 00 Fax +46 42 17 81 13 E-mail: info@bringfrigoscandia.com

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB

Allmänna transportbestämmelser Närkefrakt Inrikes AB Ver:2 Sid: 1 Allmänna transportbestämmelser Inrikes AB 2015 (gällande från 2015-10-01) Ver:2 Sid: 2 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1

Läs mer

Allmänna transportbestämmelser

Allmänna transportbestämmelser Allmänna transportbestämmelser 2014 (gällande från 2014-09-01) Bring Cargo Inrikes AB 1 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor 5.1 Offertens

Läs mer

Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser

Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser Ontime Logistics Allmänna Bestämmelser Reviderad: 2011-01-14, av: Mats Bjur 1. Tillämplighet Dessa transportbestämmelser avser uppdrag omfattande in- och utrikes landtransporter som Ontime Logistics erhåller

Läs mer

Transportören AB Fraktvillkor 2013

Transportören AB Fraktvillkor 2013 Fraktvillkor 2013 1. Ansvar Alla uppdrag utförs på grundval av Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2000 för transport, spedition och lagring som bl a ger oss rätt att begränsa ansvaret

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

KUNSKAP OM VÅRA VILLKOR ÄR DIN SÄKERHET OCH GARANTI

KUNSKAP OM VÅRA VILLKOR ÄR DIN SÄKERHET OCH GARANTI Produktspecifika uppdragsvillkor KUNSKAP OM VÅRA VILLKOR ÄR DIN SÄKERHET OCH GARANTI Tillägg till DHL:s Allmänna uppdragsvillkor DHL EUROCONNECT 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Avsnittsindelning i detta

Läs mer

Produktvillkor Green Cargo Bil

Produktvillkor Green Cargo Bil Produktvillkor Green Cargo Bil 1. Transportbeställning Beställning av transport ska göras till Green Cargo Kundservice mot gällande avtal senast kl. 16.00 vardagen innan transport om inget annat avtalats.

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODS TJÄNSTER. (gällande från ) Bring Express Sverige AB 1

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODS TJÄNSTER. (gällande från ) Bring Express Sverige AB 1 ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODS TJÄNSTER 2017 (gällande från 2017-01-01) Bring Express Sverige AB 1 INDEX 1. TILLÄMPLIGHET 2. ANSVAR 3. TRANSPORTÅTAGANDE 4. REKLAMATIONER 5. OFFERT

Läs mer

2010-12-01. Transportvillkor för fjärr- och partitransporter ALWEX Transport AB

2010-12-01. Transportvillkor för fjärr- och partitransporter ALWEX Transport AB Transportvillkor för fjärr- och partitransporter ALWEX Transport AB 2010-12-01 ALL0018-62010-11-30 Alwex Transportvillkor för fjärr- och partitransporter s. 1(8) GENERELLA VILLKOR 1. TILLÄMPLIGHET Dessa

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

Transportören AB Fraktvillkor 2017

Transportören AB Fraktvillkor 2017 Fraktvillkor 2017 1. Ansvar Alla uppdrag utförs på grundval av Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB 2000 för transport, spedition och lagring som bl a ger oss rätt att begränsa ansvaret

Läs mer

DHL inrikes. Transporter inom Sverige.

DHL inrikes. Transporter inom Sverige. DHL Inrikes DHL inrikes tillval och tillägg. Transporter inom Sverige. 1 Skräddarsy dina DHL inrikestransporter med våra tillval. Tillval * Mottagarbetald frakt Vi debiterar och fakturerar mottagaren istället

Läs mer

= DMT, detta tillkommer till alla frakter, varierar månadsvis. Bestämmelser finns på DHL:s hemsida.

= DMT, detta tillkommer till alla frakter, varierar månadsvis. Bestämmelser finns på DHL:s hemsida. MVR SERVICE AB DHL Freight (Sweden) AB Telefon 0771-345 345 2015-01-12 Kundnamn: - Adress: - Postadress: - Kontaktperson: - Tel: - Orgnr: - Avtal med DHL genom medlemskap hos MVR SERVICE AB DHL INRIKES

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ALLMÄN BOKNINGSFUNKTION version 2.0

INSTRUKTION FÖR ALLMÄN BOKNINGSFUNKTION version 2.0 INSTRUKTION FÖR ALLMÄN BOKNINGSFUNKTION version 2.0 1. Inledning Denna funktion vänder sig till dig som vill kunna Skriva ut fraktsedlar och transportetiketter Skriva ut fraktsedlar och transportetiketter

Läs mer

DHL PALL DHL STYCKE. Annan fraktbetalare 18 kr 60 kr 60 kr 60 kr 18 kr 60 kr Pris per sändning.

DHL PALL DHL STYCKE. Annan fraktbetalare 18 kr 60 kr 60 kr 60 kr 18 kr 60 kr Pris per sändning. PRISLISTA TILLVAL TILLVAL Annan fraktbetalare 18 kr 60 kr 60 kr 60 kr 18 kr 60 kr Avhämtas på terminal 95 kr 125 kr 125 kr 125 kr Avisering 95 kr 125 kr 125 kr 125 kr Ingår Ingår Bakgavellift 1000 3900

Läs mer

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt

Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Så beräknar du rätt fraktdragande vikt Guide för kund Våra produkter Comfort INRIKES: Styckegodssändning med en maxvikt på 999 kg, maxvolym 3,57 m 3, maxhöjd 220 cm och maxlängd är 240 cm. Dessa sändningar

Läs mer

Road Cargo Produktvillkor

Road Cargo Produktvillkor Road Cargo Produktvillkor För varje avtal om transport av gods, inrikes eller till/från Sverige som träffas mellan Road Cargo och transportkunden gäller dessa Produktvillkor om inte annat avtalas. Produktvillkoren

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODSTJÄNSTER 2017:2. (gällande från ) Bring Express Sverige AB 1

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODSTJÄNSTER 2017:2. (gällande från ) Bring Express Sverige AB 1 ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR BRING STYCKE- OCH PARTIGODSTJÄNSTER 2017:2 (gällande från 2017-04-01) Bring Express Sverige AB 1 INNEHÅLL 1. TILLÄMPLIGHET... 3 2. ANSVAR... 3 3. TRANSPORTÅTAGANDE... 3 4. REKLAMATIONER...

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Allmänna Transportbestämmelser Inrikes SE 2016

Allmänna Transportbestämmelser Inrikes SE 2016 Allmänna Transportbestämmelser Inrikes SE 2016 (gällande från 2016-01-01) Bring Freight Forwarding AB 1 Index 1. Tillämplighet 2. Ansvar 3. Transportåtagande 4. Reklamationer 5. Offert och avtalsvillkor

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR 2014.01.01

TRANSPORTVILLKOR 2014.01.01 TRANSPORTVILLKOR 2014.01.01 TRANSPORTVILLKOR 2014-01-01 1.Tillämplighet 1.1 Tillämplighetsområde Dessa Transportvillkor är såvida inte annat skriftligen avtalats tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

DHL INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG.

DHL INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG. DHL Inrikes DHL INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG. Transporter inom Sverige. 1 TOTAL TRANSPARENS AV TJÄNSTER GER DIG TOTAL KONTROLL. Tillval DHL PAKET DHL PALL DHL STYCKE DHL PARTI DHL SERVICE POINT Mottagarbetald

Läs mer

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes

DHL Produktspecifika uppdragsvillkor inrikes PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER 2.1 Definitioner Avsnittsindelning i detta dokument syftar till samma avsnitt i våra villkor, DHL:s uppdragsvillkor. Villkor under underrubriken

Läs mer

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har!

Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Fraktsedlarna är de viktigaste värdehandlingar som vi har! Värdehandling Fraktsedeln är en värdehandling, och skall behandlas som en sådan. Det är mycket viktigt att fraktsedeln listas. Ersättning till

Läs mer

DHL:s Allmänna uppdragsvillkor

DHL:s Allmänna uppdragsvillkor KUNSKAP OM VÅRA VILLKOR ÄR DIN SÄKERHET OCH GARANTI 1. TILLÄMPLIGHET Dessa Allmänna uppdragsvillkor, som ersätter DHL:s tidigare uppdragsvillkor, är tillämpliga på samtliga uppdrag till DHL, såvida inte

Läs mer

DHL INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG.

DHL INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG. Inrikes INRIKES TILLVAL OCH TILLÄGG. Transporter inom Sverige. 1 TOTAL TRANSPARENS AV TJÄNSTER GER DIG TOTAL KONTROLL. 2 Tillval Annan fraktbetalare (s.4) Avhämtas terminal (s.5) Avisering (s.4) Bortforsling

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES

PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES PRODUKTVILLKOR FÖR VAGNSLAST INRIKES 1. BAKGRUND 1.1. Följande produktvillkor gäller för Green Cargo AB:s ( Green Cargo ) utförande av tjänsten vagnslast inrikes för kunden angiven i kundavtal ( Kunden

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

POSTI AB INRIKES FRAKT

POSTI AB INRIKES FRAKT Produktvillkor 1 (9) Domestic freight POSTI AB INRIKES FRAKT Produktvillkor VAT: 010 93 57-9 Produktvillkor [Nro] 2 (9) Index 1., Produktvillkor för... 3 1.1. Tillämpningsområde... 3 1.2. Avtalsnummer,

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER... 3 2.1 Definitioner... 3 2.2 Rubriker m.m.... 3 10. GODS SOM INTE TAS EMOT... 3 11. FARLIGT GODS OCH ANNAT GODS

Läs mer

Transportöransvarsförsäkring

Transportöransvarsförsäkring Transportöransvarsförsäkring Villkor 2003-04-01 An 15:1 och T3 Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag 0454-30 23 00 Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 Länsförsäkringar

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR

TRANSPORTVILLKOR TRANSPORTVILLKOR 2005.01.01 1.1 Tillämplighetsområde Dessa Transportvillkor är såvida inte annat skriftligen avtalats tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs av Skellefteå Lastbilsstation AB. Med»uppdrag»

Läs mer

Lag (1974:610) om inrikes vägtransport

Lag (1974:610) om inrikes vägtransport Lag (1974:610) om inrikes vägtransport Lagens tillämpningsområde m.m. 1 Denna lag är tillämplig på avtal om godsbefordran med fordon på väg mellan eller inom orter i Sverige, om avtalet avser befordran

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Även försäkringsavtalet (varuförsäkring) har en stark anknytning till köpavtalet och transportavtalet.

GWA ARTIKELSERIE. Även försäkringsavtalet (varuförsäkring) har en stark anknytning till köpavtalet och transportavtalet. GWA ARTIKELSERIE Titel: Försäkringsfrågor med anknytning till godstransporter Rättområde: Transporträtt, Försäkringsrätt Författare: Sten Gisselberg Datum: 2011-09-09 En stor del av allt gods som är under

Läs mer

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES

PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES PRODUKTSPECIFIKA UPPDRAGSVILLKOR INRIKES INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. DEFINITIONER OCH RUBRIKER... 3 2.1 Definitioner... 3 2.2 Rubriker m.m.... 3 10. GODS SOM INTE TAS EMOT... 3 11. FARLIGT GODS OCH ANNAT GODS

Läs mer

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. FREIGHT TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER 1 TILLVAL SOM GER DIG KOMPLETTA TRANSPORTLÖSNINGAR Oavsett storleken på ditt företag eller på det

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

ANNEX B ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AVSEENDE TILLÄGGSTJÄNSTER VID TERMINALHANTERING AV INTERMODALA LASTBÄRARE

ANNEX B ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AVSEENDE TILLÄGGSTJÄNSTER VID TERMINALHANTERING AV INTERMODALA LASTBÄRARE ett förbund i TransportGruppen ANNEX B ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AVSEENDE TILLÄGGSTJÄNSTER VID TERMINALHANTERING AV INTERMODALA LASTBÄRARE Dessa allmänna bestämmelser (hädanefter benämnt Annex B ) är att se

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

FSD PÖS Villkor. Gällande fr o m 2007-02-01. Transportvillkor. Gällande f r o m 2005-02-01

FSD PÖS Villkor. Gällande fr o m 2007-02-01. Transportvillkor. Gällande f r o m 2005-02-01 FSD PÖS Villkor Transportvillkor Gällande f r o m 20050201 Landskronavägen 911, Box 912, SE251 09 Helsingborg Tel: +46 42 17 85 10 Fax: +46 42 17 85 70 Email: lms@frigoscandia.se Internet: www.frigoscandiadistribution.com

Läs mer

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015

Transportvillkor. DSV Road AB, Version 11-2015 Transportvillkor DSV Road AB, Version 11-2015 Innehåll sida Tillämplighet och Giltighet 5 1 Tillämplighet 5 1.1 Tillämplighetsområde 5 1.2 Tillämpliga villkor för uppdrag 5 1.3 Tillämpliga villkor för

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTBESTÄMMELSER FÖR GODSLINJETRAFIKEN 1.1.2009

ALLMÄNNA TRANSPORTBESTÄMMELSER FÖR GODSLINJETRAFIKEN 1.1.2009 Logisitiikkayritysten Liitto Södra kajen 10, 00130 Helsingfors, tfn 09-420 233 89, fax 09-420 233 20, Fo-nummer 0202403-0, logistiikkayritykset@ek.fi ALLMÄNNA TRANSPORTBESTÄMMELSER FÖR GODSLINJETRAFIKEN

Läs mer

CAROTTE ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

CAROTTE ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR CAROTTE ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR Dessa allmänna leveransvillkor gäller då La Carotte Catering Jobéus AB (org.nr. 556305-1068) tillhandahåller cateringtjänster och utgör bilaga till av parterna träffat

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L FMV-2801-14 1(7) BILAGA 1 UTKAST RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets

Läs mer

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL

TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. DHL FREIGHT - TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER DHL INRIKES TILLVAL TILLVAL SOM GER FLEXIBLARE LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTER INOM SVERIGE. FREIGHT TILLVAL, TILLÄGG OCH AVGIFTER 1 TILLVAL SOM GER DIG KOMPLETTA TRANSPORTLÖSNINGAR Oavsett storleken på ditt företag eller på det

Läs mer

DB Schenkers Transportvillkor

DB Schenkers Transportvillkor 1 November 2010 DB Schenkers Transportvillkor för landbaserade transporter inom Europa Uppdaterad version finns alltid att ladda ner från www.dbschenker.com/se Innehållsförteckning KAPITEL A KAPITEL B

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR

TRANSPORTVILLKOR TRANSPORTVILLKOR 2017.01.01 TRANSPORTVILLKOR 2017-01-01 1.Tillämplighet 1.1 Tillämplighetsområde Dessa Transportvillkor är såvida inte annat skriftligen avtalats tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs

Läs mer

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT

PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT PoG Woody Bygghandel AB (PoG:s) ALLMÄNNA SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR LEVERANSER AV BYGGMATERIAL M M TILL KONSUMENT 2013-01-01 Om inget annat följer av tvingande lag tillämpas följande avtalsvillkor vid

Läs mer

Allmänna uppdragsvillkor. Kunskap om våra villkor är din säkerhet och garanti.

Allmänna uppdragsvillkor. Kunskap om våra villkor är din säkerhet och garanti. Kunskap om våra villkor är din säkerhet och garanti. 1. TILLÄMPLIGHET Dessa Allmänna uppdragsvillkor, som ersätter DHL:s tidigare uppdragsvillkor, är tillämpliga på samtliga uppdrag till DHL, såvida inte

Läs mer

Gårdsauktion 2015-02-26

Gårdsauktion 2015-02-26 Gårdsauktion 2015-02-26 Hos Anders Samuelsson & Yvonne Brandt Stora Gåra 1 585 97 Linköping 10 dräktiga kvigor 9 yngre kvigor och 13 stutar Villkor för auktioner anordnade av SAJAB AB A Allmänt A1 Vid

Läs mer

Schenkers Transportvillkor för landbaserade transporter inom Europa

Schenkers Transportvillkor för landbaserade transporter inom Europa 1 November 2009 Schenkers Transportvillkor för landbaserade transporter inom Europa Uppdaterad version finns alltid att ladda ner från www.dbschenker.com/se Innehållsförteckning KAPITEL A KAPITEL B TILLVAL

Läs mer

Regelverk för returflödet av returenheter

Regelverk för returflödet av returenheter Regelverk för returflödet av returenheter Innehåll 1 PRODUKTERNA... 2 2 FÖRPACKNING OCH STAPLING... 2 3 TRANSPORTSÄKRING... 4 4 ÅTERRAPPORTERING SMUTSIGA RETURENHETER... 5 5 OPTIMAL TRANSPORTKVANTITET...

Läs mer

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms 2010 Incoterms-termerna är indelade i fyra grupper E-gruppen När köparen eller dennes ombud hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det

Läs mer

TRANSPORTVILLKOR

TRANSPORTVILLKOR TRANSPORTVILLKOR 2011.01.01 TRANSPORTVILLKOR 2011-01-01 1.TILLÄMPLIGHET 1.1 TILLÄMPLIGHETSOMRÅDE DESSA TRANSPORTVILLKOR ÄR SÅVIDA INTE ANNAT SKRIFTLIGEN AVTALATS TILLÄMPLIGA PÅ SAMTLIGA UPPDRAG SOM UTFÖRS

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Teknisk produktbeskrivning DSV Road AB, Version 1.31-2015

Teknisk produktbeskrivning DSV Road AB, Version 1.31-2015 Teknisk produktbeskrivning DSV Road AB, Version 1.31-2015 Teknisk produktbeskrivning version 1.3 1(8) Teknisk produktbeskrivning I DSVs tekniska produktbeskrivning finner du en översikt över våra elektroniskt

Läs mer

Leveransvillkor för konsument - BULK

Leveransvillkor för konsument - BULK Leveransvillkor för konsument - BULK Leveranstid Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 september - 31 mars. Under övrig tid sker leverans inom tio (10) arbetsdagar.

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Anvisningar för transportdokument

Anvisningar för transportdokument Anvisningar för transportdokument Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett Fakta Anvisningar STE-etiketter Hur du sänker transportkostnaderna läser du mer om längst

Läs mer

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Sälj/Leveransvillkor Allmänna leveransvillkor Definitioner I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse: Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer

Läs mer

Anvisningar för transportdokument

Anvisningar för transportdokument Anvisningar för transportdokument Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett Fakta Anvisningar STE-etiketter Hur du sänker transportkostnaderna läser du mer om på sidan

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 www.avtalsrätt.com Agenda 1. Vem drabbas av en transportskada? 2. Hur avgör man om avtalsobjektet är felaktigt?

Läs mer

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper Vid internationell handel känner avtalsparterna oftast inte till de leveransvillkor som gäller på respektive motparts hemmamarknad. International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 4 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Tranås Skolmöbler AB, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin 1 Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin Postadress/ besöksadress: Lennartsfors 1 672 92 Årjäng Tlf. +46 573 392 20 Fax. +46 573 300 35 info@norsjo.com www.norsjo.com 2 Försäljningsvillkor

Läs mer

DB Schenkers Transportvillkor (Sverige) för landbaserade transporter inom Europa

DB Schenkers Transportvillkor (Sverige) för landbaserade transporter inom Europa DB Schenkers Transportvillkor (Sverige) för landbaserade transporter inom Europa April 2015 Uppdaterad version finns alltid att ladda ner från www.dbschenker.com/se Innehållsförteckning KAPITEL A KAPITEL

Läs mer

DHL Inrikes. DHL inrikes. Transporter inom Sverige.

DHL Inrikes. DHL inrikes. Transporter inom Sverige. DHL Inrikes DHL inrikes tillval och tillägg. Transporter inom Sverige. 1 Total transparens av tjänster ger dig total kontroll. Tillval DHL PAKET DHL Pall DHL Stycke DHL Parti DHL SERVICE POINT Mottagarbetald

Läs mer

Transporträtt. Transporträtt, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporträtt. Transporträtt, Logistikprogrammet, Norrköping Transporträtt 1 Historia Transporträtten har utvecklats på det internationella planet - Syftar till att skapa ett gemensamt regelverk och förtydliga vem som är ansvarig för vad Har en lång utveckling historiskt

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

DB Schenkers Transportvillkor (Sverige) för landbaserade transporter inom Europa

DB Schenkers Transportvillkor (Sverige) för landbaserade transporter inom Europa DB Schenkers Transportvillkor (Sverige) för landbaserade transporter inom Europa November 2014 Uppdaterad version finns alltid att ladda ner från www.dbschenker.com/se Innehållsförteckning KAPITEL A KAPITEL

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Anvisningar för transportdokument. Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett.

Anvisningar för transportdokument. Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett. One Stop Shopping Anvisningar för transportdokument. Hur du fyller i fraktsedel, paketlapp och märker varje kolli med STE-etikett. Fakta Anvisningar STE-etiketter Hur du sänker transportkostnaderna läser

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Belopp Kod Anmärkning Vagnslast. transport Avbokning av bekräftad beställning senare än kl 10:00 vardag före transport. 750 SEK/ lastbärare

Belopp Kod Anmärkning Vagnslast. transport Avbokning av bekräftad beställning senare än kl 10:00 vardag före transport. 750 SEK/ lastbärare Beskrivning av våra tilläggsavgifter kopplat till våra avtalsvillkor. Green Cargo Normalvillkor i Järnvägstrafik, Green Cargo Produktvillkor för er och Extra Tjänster samt CIM (Enhetliga rättsregler för

Läs mer