Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet"

Transkript

1 Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, Stockholm Ordertelefon: E-post: fritzes.se För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:3 (reviderad ) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss. Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet. Omslag: Elanders Sverige AB. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm ISBN ISSN X

3 Till statsrådet Birgitta Ohlsson Regeringen beslutade den 28 februari 2013 att tillkalla en särskild utredare för att föreslå åtgärder för att säkerställa att Sverige lever upp till nyligen antagen EU-lagstiftning om förbättrad tvistlösning på konsumentområdet, samt för att generellt se över det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utanför domstol och föreslå förbättringar. I uppdraget ingick också att föreslå åtgärder för att få fler näringsidkare att följa de rekommendationer som Allmänna reklamationsnämnden lämnar, och i samband därmed särskilt överväga för- och nackdelar med att Allmänna reklamationsnämnden skulle meddela bindande beslut i stället för rekommendationer. Den 1 april 2013 förordnades planeringsdirektören, numera hovrättslagmannen, Christine Lager som särskild utredare. Som sakkunniga i utredningen förordnades från och med den 15 april 2013 kanslirådet Rebecca Heinemann och kanslirådet Erik Tiberg. Som experter att biträda utredningen förordnades samma datum verksjuristen Maria Berge, internationelle sekreteraren Jens Henriksson, juristen Daniel Karfs, konsumentjuristen, numera försäkringsjuristen, Sofia Kerttu, kammarsekreteraren Anders Norin, juristen Anna-Karin Smedberg, juristen Karin Åselius och juristen Christian Sandell. Juristen Christian Sandell entledigades från sitt uppdrag från och med den 7 maj 2013, men förordnades återigen som expert från och med den 2 september Juristen Carina Gustavsson, förordnades som expert från och med den 8 maj 2013, och entledigades från sitt uppdrag från och med den 1 september Som sekreterare anställdes från och med den 8 april 2013 hovrättsassessorn Mia Schenck Blomqvist. Utredningen har antagit namnet Konsumenttvistutredningen (Ju 2013:06).

4 Härmed överlämnar utredningen sitt betänkande. Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet (SOU 2014:47). Uppdraget är härmed slutfört. Stockholm i juni 2014 Christine Lager /Mia Schenck Blomqvist

5 Innehåll Sammanfattning DEL I Inledning 1 Författningsförslag Förslag till lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden Förslag till förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden Förslag till lag om ändring i lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket Utredningens uppdrag och arbete Utredningens uppdrag Utredningens arbete Betänkandets disposition och utformning

6 Innehåll SOU 2014:47 DEL II Bakgrund 3 Allmänt om konsumentpolitiken och konsumentlagstiftningen Mål och inriktning på nationell nivå Konsumentpolitisk strategi inom EU Allmänna reklamationsnämnden Bakgrund Uppdraget Organisation Nämndens övergripande organisation Nämndens ledning Nämndavdelningarna Beredningsenheten och stödenheten Nämndens externa resurser E-förvaltning Förutsättningarna för nämndens prövning Allmänna förutsättningar för nämndens prövning Tvister som inte prövas av nämnden Förfarandet Anmälan och skriftväxling Sammansättning och beslutsformer Nämndens avgöranden Ärendestatistik Beslutsstatistik en översikt Antal anmälningar Prövade tvister Avvisningar Genomströmningstider Nämndbeslut Kanslibeslut Omprövningar Styckkostnad för nämndens beslut

7 SOU 2014:47 Innehåll 5 Konsumentstödjande aktörer Inledning Konsumentverket Konsument Europa Kommunal konsumentvägledning Ny rikstäckande konsumentupplysningstjänst Konsumentbyråerna Andra möjligheter till prövning av konsumenttvister på nationell nivå Inledning Domstolsförfarandet Näringslivets självreglering Allmänt om näringslivets självregleringsorgan Vissa branschdrivna tvistlösningsorgan kompletterar ARN:s verksamhet Tvistlösning på EU-nivå Inledning EU-kommissionens rekommendationer ECC-Net FIN-Net En nordisk utblick Inledning Danmark Norge Finland Island

8 Innehåll SOU 2014:47 9 De nya EU-rättsakterna Bakgrunden till direktivet och förordningen Direktivet om alternativ tvistlösning för konsumenter Förordningen om tvistlösning online vid konsumenttvister DEL III Överväganden 10 Trender och förväntade förändringar av betydelse för tvistlösning på konsumentområdet Inledning Tillgång till information Nya säljkanaler E-handeln ökar Hållbar konsumtion Problemområden Närmare angående utvecklingen inom vissa sektorer Elektronik Kläder och skor Finansiella tjänster Höjda ansökningsavgifter till domstol Ny rikstäckande konsumentupplysningstjänst Nya bestämmelser om alternativ tvistlösning i EUrättsakter Sammanfattande bedömning

9 SOU 2014:47 Innehåll 11 Bör Allmänna reklamationsnämndens avgöranden vara bindande? Bakgrund och utredningens uppdrag Tidigare utredningar Grundläggande rättsliga utgångspunkter Inledning Regeringsformen Rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen Begreppen rättskraft, laga kraft och verkställbarhet Förenklade tvistlösningsformer som kan leda till bindande beslut Inledning Summarisk process Bodelningsinstitutet Nuvarande ordning Inledning Nuvarande efterlevnad av ARN:s rekommendationer Rutiner för publicering av näringsidkares namn på Svarta listan Möjliga orsaker till att vissa näringsidkare inte följer ARN:s beslut En nordisk jämförelse Inledning Danmark Norge Finland Utredningens överväganden Vad avses med bindande beslut från ARN? Grundläggande förutsättningar för och konsekvenser av bindande beslut från ARN Skulle bindande beslut från ARN leda till ökad följsamhet? Sammanfattande bedömning

10 Innehåll SOU 2014:47 12 Genomförande av direktivet Allmänt om genomförande av EU-direktiv Utgångspunkter för genomförande av direktivet Direktivets syfte och tillämpningsområde Tvistlösningsorgan som berörs av direktivet ARN och vissa särskilda branschnämnder berörs av direktivet Utredningens principiella överväganden angående branschnämnder ARN:s generella kompetensområde anpassas till direktivet Inledning ARN:s nuvarande generella kompetensområde ARN ska pröva tvister om avtalsförpliktelser Innebörden av begreppen konsument och näringsidkare ändras inte ARN ska pröva tvister rörande avtal om varor, tjänster eller andra nyttigheter Prövning av inhemska och gränsöverskridande tvister Sammanfattning ARN:s generella kompetensområde Undantag från ARN:s kompetensområde Inledning Nuvarande undantag från ARN:s kompetensområde Närmare om undantagen för tvister som prövas av privata branschnämnder Närmare om övriga undantag Tvistlösningsorganens möjlighet att avvisa tvister Tillåtna avvisningsgrunder enligt direktivet ARN:s nuvarande avvisningsgrunder ARN:s avvisningsgrunder i förhållande till direktivet ARN:s beloppsgränser i förhållande till direktivet

11 SOU 2014:47 Innehåll Möjligheten att besluta i frågor som rör ARN:s kompetensområde förbehålls regeringen Grunder för avvisning hos privata branschnämnder Tidsfrist för avvisning och krav på motiverade avvisningsbeslut Direktivet ARN Privata branschnämnder Administrativa krav på tvistlösningsorganen Direktivet ARN Privata branschnämnder Kvalitetskrav för tvistlösningsorganen Sakkunskap, oberoende och opartiskhet Öppenhet information om förfaranden Krav på årliga verksamhetsrapporter Effektivitet Rättvisa Sammanfattning av åtgärder för att befintliga tvistlösningsorgan ska leva upp till direktivet Inledning ARN Privata branschnämnder Frihet Direktivet Förhållandet till svensk rätt Lagval Direktivet Förhållandet till svensk rätt Talefrister och preskriptionstider Direktivet Förhållandet till svensk rätt Betydelsen av internationella avtal

12 Innehåll SOU 2014: Näringsidkares information till konsumenter Direktivet Skyldighet för näringsidkare att lämna generell information om alternativ tvistlösning Skyldighet för näringsidkare att lämna information om alternativ tvistlösning vid tvist Informationsbestämmelserna innebär en skyldighet att informera om svenska tvistlösningsorgan Sanktioner vid utebliven information Bistånd till konsumenter Direktivet Svenska förhållanden Allmän information om alternativ tvistlösning Direktivet Svenska förhållanden Samarbete mellan alternativa tvistlösningsorgan Direktivet Svenska förhållanden Samarbete mellan alternativa tvistlösningsorgan och nationella myndigheter Direktivet Svenska förhållanden Behörig myndighet Direktivet Svensk behörig myndighet Godkännande av och tillsyn över tvistlösningsorgan Direktivet Genomförande av direktivets bestämmelser om godkännande av och tillsyn över tvistlösningsorgan Slutbestämmelser Direktivets förhållande till andra EU-rättsakter En ny lag om alternativ tvistlösning för konsumenter Ikraftträdande

13 SOU 2014:47 Innehåll 13 Kompletterande bestämmelser till förordningen Inledning Förordningen om alternativ tvistlösning online vid konsumenttvister EU-förordningar är bindande och direkt tillämpliga Det behövs kompletterande bestämmelser till förordningen Förslag till bestämmelser som ska komplettera förordningen Krav på alternativa tvistlösningsorgan Den behöriga myndighetens roll Näringsidkares information till konsumenter och sanktioner vid utebliven information Kontaktpunkt för tvistlösning online Ikraftträdande Effektivisering och förbättring av tvistlösningen vid Allmänna reklamationsnämnden Inledning Kort om hur den tvistlösande verksamheten vid ARN är organiserad Ökad effektivitet och kvalitet vid ärendehandläggningen Kort om ett ärendes gång Ärendehandläggningens kvalitet och effektivitet behöver förbättras Åtgärder för att förbättra ärendehandläggningens effektivitet och kvalitet Förstärkt intern organisation Inledning Fler internt anställda beredningsjurister Ytterligare en vice ordförande vid ARN

14 Innehåll SOU 2014: Sammansättning och beslutsformer Kort om nämndens sammansättning och beslutsformer Formerna för nämndbeslut och beslut i plenum är ändmålsenliga Kanslibeslut i enklare ärenden utan föredragning Åtgärder för att säkerställa att enklare ärenden avgörs genom kanslibeslut Aktiv förlikningsverksamhet Bakgrund ARN bör ges i uppgift att verka för förlikning Efter uppnådd förlikning avslutas ärenden genom avskrivning eller rekommendation Förlikningsverksamheten innebär en utvecklingsmöjlighet för interna jurister Omprövning Kort om omprövningsreglerna Tiden för omprövning förkortas och enbart en ansökan om omprövning per ärende Kommunicering med näringsidkare och registrering av ärenden Inledning Kommunicering med näringsidkare Registrering av näringsidkare Registrering av ärenden Övriga överväganden angående ARN Inledning Bör det finnas en övre beloppsgräns för nämndens prövning? Prövning av utomobligatoriskt skadestånd Tvister som anmäls av andra än konsumenter Avdelningsordförande ska kallas externa ordförande En ny instruktion för ARN Sammanfattning av åtgärder för att effektivisera och förbättra tvistlösningen vid ARN

15 SOU 2014:47 Innehåll 15 Ökad följsamhet till Allmänna reklamationsnämndens beslut Inledning Tidigare utredningar och nuvarande förhållanden Förtroendeskapande åtgärder från ARN till näringslivet Publicering av näringsidkares namn Allmänt om nuvarande publicering av Svarta listan Utredningens överväganden angående publicering av näringsidkares namn Aktiv förlikningsverksamhet vid ARN Näringsidkare bör inte bli skyldiga att ersätta konsumenters rättegångskostnader Sammanfattning av åtgärder för att öka efterlevnaden av ARN:s beslut Bör Allmänna reklamationsnämnden finansieras genom avgifter? Inledning Bakgrund och tidigare utredningar Nuvarande förhållanden Utredningens överväganden Konsumenter bör inte betala någon ansökningsavgift Näringsidkare bör inte betala någon avgift Slutsats Ikraftträdande

16 Innehåll SOU 2014:47 DEL IV Konsekvenser 18 Konsekvenser Kommittéförordningen och utredningens direktiv Allmänt om syftet med utredningens förslag och konsekvenserna av förslagen Kostnadsökningar för ARN:s verksamhet Inledning Ökad ärendetillströmning Beräkning av kostnadsökningar på grund av ökad ärendetillströmning och krav på effektivare handläggning Uppkoppling mot den nya europeiska plattformen för tvistlösning online Nya uppgifter för ARN Högre lokalkostnader och kostnad för flytt Sammanfattning av ökade kostnader för ARN Kostnadsökningen för ARN:s verksamhet finansieras genom ökade anslag Konsumentverket Konsumenter Näringslivet Nya informationskrav för näringsidkare Administrativa kostnader för näringsidkare på grund av informationskraven Kostnader för utbildning av personal Konsekvenser för näringsidkare som är etablerade i flera medlemsstater Positiva effekter för näringslivet på grund av ökad tillgång till alternativ tvistlösning Påverkan på små respektive stora företag Samhällsekonomiska konsekvenser Genomförande

17 SOU 2014:47 Innehåll DEL V Författningskommentar 19 Författningskommentar Förslaget till lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden Förslaget till förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden Jämförelsetabell Förslaget till lag om ändring i lag (1970:417) om marknadsdomstol m.m DEL VI Bilagor Bilaga 1 Kommittédirektiv 2013: Bilaga 2 Direktivet om alternativ tvistlösning för konsumenter Bilaga 3 Förordningen om alternativ tvistlösning online för konsumenttvister Bilaga 4 Promemoria med frågor angående effektivisering och förbättring av ARN

18 Sammanfattning Uppdraget Vårt uppdrag består av två delar. Den första delen handlar om att föreslå åtgärder för att säkerställa att Sverige lever upp till nyligen antagen EU-lagstiftning om förbättrad tvistlösning utanför domstol för konsumenter. I den delen ingår också att generellt föreslå åtgärder för att förbättra det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utanför domstol, och då i synnerhet verksamheten vid Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Den andra delen av utredningen går ut på att föreslå lämpliga åtgärder för att få fler näringsidkare att följa ARN:s beslut. ARN:s beslut är för närvarande inte bindande, utan innebär rekommendationer till parter om hur tvister bör lösas. Vi ska därför i denna del av vårt uppdrag särskilt analysera för- och nackdelar med att införa ett system som innebär att ARN, i stället för rekommendationer, skulle meddela bindande beslut. Allmänna reklamationsnämnden Eftersom utredningens uppdrag till stora delar rör ARN, lämnas här en kort beskrivning av verksamheten där. ARN är en självständig förvaltningsmyndighet som har som huvudsakligt uppdrag att på begäran av konsumenter pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare och rekommendera en lösning av tvisten. Förfarandet vid ARN är helt skriftligt. Både konsumenten och näringsidkaren ges tillfälle att bemöta det som den andra parten har uppgett innan ett ärende avgörs av ARN. Tvistlösningen vid ARN är kostnadsfri för såväl konsumenten som näringsidkaren. ARN har ett brett kompetensområde och prövar många typer av konsumenttvister, men tvister inom vissa områden är undantagna 19

19 Sammanfattning SOU 2014:47 från nämndens kompetens. För att tvister ska kunna prövas av ARN gäller vidare att kravet som framställs av konsumenten måste överstiga vissa beloppsgränser, som för närvarade är 2 000, eller 500 kronor, beroende på vad tvisten rör. ARN tar inte heller upp tvister som inte lämpar sig för nämndens prövning, t.ex. tvister där det behövs muntlig bevisning. Huvudregeln är att tvister avgörs av ARN vid ett nämndsammanträde där en ordförande och fyra andra ledamöter deltar. Ordföranden är jurist med domarerfarenhet och de fyra andra ledamöterna företräder konsument- respektive näringsidkarintressen, två från vardera sidan. ARN:s avgöranden är inte bindande, utan innebär en rekommendation till parterna att lösa tvisten på ett visst sätt. Rekommendationerna kan inte överklagas, men det är möjligt för parterna att i vissa undantagsfall begära att ARN omprövar besluten. Trender och förändringar av betydelse för tvistlösning på konsumentområdet Som en allmän utgångspunkt för våra överväganden har vi gjort en översiktlig kartläggning av vilka övergripande trender och förväntade förändringar i samhället, utöver aktuell EU-lagstiftning, som kan tänkas ha betydelse för hantering av konsumenttvister utanför domstol i Sverige. Vi har konstaterat att konsumenterna i dagsläget möter stora förändringar, som innebär nya möjligheter men också svårigheter. Nya problem mellan konsumenter och näringsidkare uppstår i takt med den ökande e-handeln inom Sverige och över gränserna, ett ökat utbud av lågprisprodukter inom vissa sektorer, samt uppkomsten av nya produkter och tjänster, som inte minst beror på den fortsatt snabba tekniska utvecklingen. Dessa förhållanden innebär enligt vår bedömning att konsumenter har ett ökande behov av tillgång till effektiv och högkvalitativ utomrättslig tvistlösning. 20

20 SOU 2014:47 Sammanfattning Bör Allmänna reklamationsnämndens avgöranden vara bindande? Inledning Vi har övervägt för- och nackdelar med att övergå till ett system med bindande beslut från ARN. Med bindande beslut menar vi att besluten kan verkställas tvångsvis mot näringsidkare som vägrar att rätta sig efter dem. Våra överväganden när det gäller frågan om bindande beslut är av grundläggande betydelse för hur det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utformas. Vilken karaktär som besluten från ARN har, avgör för det första i stor utsträckning hur själva förfarandet och verksamheten vid ARN ska se ut. Det har också stor betydelse för hur den nya EU-lagstiftningen ska införlivas i svensk rätt. Vi har därför valt att ta ställning till den frågan inledningsvis i betänkandet. Sammanfattande bedömning bindande beslut? Sammantaget menar vi att efterlevnaden av ARN:s rekommendationer redan är god och att en övergång till bindande beslut från ARN inte skulle förbättra för konsumenterna. En ordning med bindande beslut från ARN skulle i stället innebära att det blev krångligare för konsumenterna att klaga till ARN och att förfarandet vid nämnden skulle ta längre tid. Om ARN:s beslut kunde verkställas tvångsvis mot näringsidkare, skulle det bl.a. krävas striktare förfaranderegler, inklusive bestämmelser om formell delgivning av handlingar med näringsidkare. Det skulle innebära att nämnden till stor del skulle förlora sin funktion som ett enklare och smidigare alternativ till domstolsprövning. Den tänkta fördelen med bindande beslut från ARN skulle vara att få fler näringsidkare att följa besluten, dvs. att konsumenter i högre utsträckning skulle få den rättelse som besluten innebär. Vår analys visar att det inte finns något stöd för att en övergång till bindande beslut från ARN skulle medföra den effekten. Den analysen omfattar särskilt en jämförelse mellan det svenska systemet och systemen i Danmark och Norge, där konsumenter har möjlighet att få ett bindande beslut vid utomrättslig tvistlösning. Slutligen vet vi säkert att en ordning med bindande beslut från ARN, och därmed ett mer formaliserat förfarande där, skulle kosta 21

21 Sammanfattning SOU 2014:47 samhället betydligt mer än det nuvarande systemet. Vi talar om åtminstone en fördubbling av kostnaderna. Mot bakgrund av vad som angetts ovan, anser vi att ARN:s avgöranden även i fortsättningen bör utgöra rekommendationer. De nya EU-rättsakterna Allmänt om de nya EU-rättsakterna Den 21 maj i år antogs två nya EU-rättsakter angående tvistlösning utanför domstol för konsumenter EU-direktivet om alternativ tvistlösning för konsumenter 1 (nedan kallat direktivet) och förordningen om tvistlösning online för konsumenter 2 (nedan kallat förordningen). Syftet med direktivet är att uppnå en hög konsumentskyddsnivå och att därigenom bidra till en välfungerande inre marknad genom att säkerställa att konsumenter inom EU som hamnar i tvist med en näringsidkare har tillgång till effektiv och säker tvistlösning utanför domstol. Direktivet föreskriver att medlemsstaterna ska se till att tvister som omfattas av detta kan hänskjutas till ett utomrättsligt tvistlösningsorgan som uppfyller i direktivet angivna kvalitetskrav. Kvalitetskraven avser bl.a. att tvistlösningsorganen ska ha sakkunskap, vara oberoende och opartiska samt fungera effektivt och rättssäkert. Tvistlösningsorganen ska godkännas av medlemsstaterna enligt de krav som ställs upp direktivet. Direktivet gäller med några få undantag för alla typer av avtalsrättsliga tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Direktivet kompletteras av förordningen, som bl.a. ska se till att konsumenter har tillgång till en onlineplattform som hjälper konsumenter att komma i kontakt med ett alternativt tvistlösningsorgan som godkänts enligt direktivet, när tvister uppstår vid e-handel över gränserna. Ett typexempel är när en svensk konsument har beställt varor via internet från en näringsidkare som finns i ett annat EU-land. 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister och om ändring av förordningen (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG. 22

22 SOU 2014:47 Sammanfattning Genomförande och tillämpning av de nya EU-rättsakterna i Sverige Direktivet genomförs huvudsakligen genom ARN:s verksamhet Direktivet kräver att Sverige ska säkerställa att konsumenter har tillgång till alternativ tvistlösning för alla typer av konsumenttvister som omfattas av direktivet. Enligt vår bedömning har Sverige redan ett väl fungerande system för prövning av konsumenttvister utanför domstol, främst genom ARN, även om vi också anser att ARN:s verksamhet kan förbättras på olika sätt. Vår utgångspunkt har därför varit att genomförande av direktivet i första hand ska ske genom att ARN:s kompetensområde utvidgas när så krävs, och att ARN:s verksamhet även i övrigt anpassas till direktivets krav. Direktivets genomförande kräver att ARN:s kompetens utvidgas till att omfatta vissa typer av tvister som i dagsläget är undantagna från ARN. Exempelvis behöver vissa tvister gällande telefoni och elleveranser, spel och lotterier, vissa tvister om upplåtelse av fast egendom, samt tvister rörande värmepumpar, tillföras ARN:s kompetensområde. Enligt nuvarande ordning gäller också att ARN inte prövar vissa typer av tvister som i stället hanteras av särskilda branschinrättade tvistlösningsorgan. Vi har generellt ställt oss positiva till att låta branschinrättade tvistlösningsorgan, som kan leva upp till direktivets kvalitetskrav, komplettera ARN:s verksamhet. De främsta skälen till detta är att efterlevnaden av beslut från branschinrättade tvistlösningsorgan i allmänhet är hög och att det är fördelaktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi bedömer att det bara kommer att bli fråga om ett fåtal branschinrättade tvistlösningsorgan som, med några smärre anpassningar, bör kunna leva upp till direktivets krav. Det handlar om två tvistlösningsnämnder som drivs av Svensk Försäkring, och som hanterar vissa konsumenttvister på försäkringsområdet, samt ett planerat tvistlösningsorgan inom Sveriges Advokatsamfund, som ska pröva konsumenttvister rörande advokattjänster. Förutsatt att dessa tvistlösningsorgan lever upp till direktivets krav, föreslår vi därför att tvister som prövas av dessa nämnder undantas från ARN:s prövning. 23

23 Sammanfattning SOU 2014:47 ARN:s beloppsgränser sänks ARN prövar bara tvister där konsumentens krav överstiger vissa beloppsgränser. För närvarande tillämpas beloppsgränserna 500, eller kronor, beroende på vad tvisten rör. Direktivet tillåter att tvistlösningsorganen tillämpar på förhand fastställda beloppsgränser, men bara om de inte är så högt satta så att de väsentligen försämrar svenska eller utländska konsumenters tillgång till alternativ tvistlösning. Vi har bedömt att utvecklingen på marknaden genom bl.a. ett ökande utbud av lågprisprodukter och aggressivare marknadsföringsmetoder, i kombination med fortsatt stark teknisk utveckling och kraftigt expanderande e-handel bidrar till att konsumenter kan ha ett starkt intresse av att få klagomål mot näringsidkare prövade, även när kraven rör relativt låga belopp. Mot den bakgrunden är det vår bedömning att direktivet kräver att beloppsgränserna för prövning av tvister vid ARN sänks i förhållande till dagens nivåer. Det är också positivt för konsumenter att få tillgång till ARN:s tvistlösning i större utsträckning, bl.a. med hänsyn till att avgifterna till domstolarna nyligen har höjts. Våra förslag innebär att ARN framöver ska tillämpa beloppsgränserna kronor i stället för kronor (för tvister rörande bank, fastighetsmäklare, försäkring, båt och bostad), 500 kronor i stället för kronor (för tvister rörande elektronik, motor, resor, möbler, och tvätt) samt 300 kronor i stället för 500 kronor (för tvister rörande skor, och textil samt tvister som inte tillhör någon särskild kategori). Nya informationskrav för näringsidkare Direktivets genomförande kräver att det införs bestämmelser i svensk rätt angående skyldighet för näringsidkare att ge konsumenter information om alternativ tvistlösning (dvs. tvistlösning vid sådana utomrättsliga tvistlösningsorgan som har godkänts enligt direktivet). Till att börja med införs en skyldighet för alla näringsidkare som hamnar i tvist med en konsument att, i samband med att näringsidkaren motsätter sig kravet, ge konsumenten information om vilket alternativt tvistlösningsorgan oftast ARN som konsumenten kan vända sig till för att få sitt krav prövat. Sådan informa- 24

24 SOU 2014:47 Sammanfattning tion ska lämnas till konsumenten på papper eller i någon annan varaktig form, exempelvis i ett e-postmeddelande. Därutöver införs en skyldighet för sådana näringsidkare som har åtagit sig att använda alternativ tvistlösning för att lösa tvister med konsumenter att lämna generell information alltså även innan någon tvist uppkommit till konsumenter om det alternativa tvistlösningsorgan som näringsidkaren har åtagit sig att använda. Ett åtagande att använda alternativ tvistlösning, kan göras exempelvis genom medlemskap i en bransch- eller näringslivsorganisation som ställer krav på sina medlemmar att de ska följa ARN:s beslut. Näringsidkare som träffas av skyldigheten, ska lämna informationen på sina webbplatser, i den mån de riktas mot konsumenter, och i skriftliga avtalsvillkor som används i förhållande till konsumenter. De nya informationsbestämmelserna kommer bara att innebära en skyldighet för näringsidkare som är verksamma i Sverige att lämna konsumenter information om svenska tvistlösningsorgan. De allra flesta näringsidkare kommer att omfattas av ARN:s tvistlösning, och den information som ska lämnas är då alltså om ARN. Bara för näringsidkare inom försäkringsbranschen och advokater kommer det bli fråga om att hänvisa till ett branschdrivet tvistlösningsorgan. Enligt förordningen gäller vidare särskilda bestämmelser om skyldighet för näringsidkare som ägnar sig åt onlinehandel att informera konsumenterna om förekomsten av den europeiska onlineplattformen. Sådan information ska lämnas på näringsidkarens webbplatser och i vissa fall i skriftliga avtalsvillkor samt i erbjudanden via e-post. Dessa informationskrav kommer att vara direkt tillämpliga som svensk rätt när förordningen träder i kraft, dvs. den 9 januari Näringsidkare som inte lämnar information till konsumenter enligt de nya informationskraven, kommer att kunna drabbas av marknadsrättsliga sanktioner enligt marknadsföringslagen. Den sanktion som det främst kommer att bli fråga om är föreläggande vid vite att i framtiden lämna sådan information som krävs. Dessutom kan det i vissa fall bli fråga om skadeståndsskyldighet. 25

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Ny patentlag. Slutbetänkande av Patentlagsutredningen. Stockholm 2015 SOU 2015:41

Ny patentlag. Slutbetänkande av Patentlagsutredningen. Stockholm 2015 SOU 2015:41 Ny patentlag Slutbetänkande av Patentlagsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:41 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Lösöreköp och registerpant

Lösöreköp och registerpant Lösöreköp och registerpant Betänkande av Lösöreköpskommittén Stockholm 2015 SOU 2015:18 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Av professor Per Jonas Nordell 1 1. Sammanfattning I promemorian, som har utarbetats av professor Per Jonas Nordell i samråd med Konsumentverket (KOV)

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Betänkande av Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stockholm 2013 SOU 2013:79

Läs mer

Nya regler för tjänstesektorn

Nya regler för tjänstesektorn Nya regler för tjänstesektorn så påverkas myndigheter och kommuner av tjänstedirektivet augusti 2009 1 Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, 103 39 Stockholm Ansvarig enhet: Enheten för främjande och

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Barnets bästa, föräldrars ansvar

Barnets bästa, föräldrars ansvar Vårdnad Boende Umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar Del A Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté Stockholm 2005 SOU 2005:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till handling för e-förvaltning BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt från strategi till

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Den 20 december 2013 fick jag i uppdrag att utreda en rad försäkringsrättsliga frågor rörande gruppförsäkring och trafikförsäkring. Jag får härmed överlämna promemorian Grupp-

Läs mer

Ny företagshälsovård ny kunskapsförsörjning

Ny företagshälsovård ny kunskapsförsörjning Ny företagshälsovård ny kunskapsförsörjning Betänkande av Utredningen Framtidens FHV-utbildning Stockholm 2007 SOU 2007:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Rapport 2010:16 Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer