Innehåll KONGRESSHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben 2017 Box 4, Farsta ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll KONGRESSHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben 2017 Box 4, Farsta ,"

Transkript

1 Kongresshandlingar 2017

2 KONGRESSHANDLINGAR 2017 Innehåll Program 4 Dagordning 5 Röstetal och delegater 6 Uppdrag 7 Mål och fokusområden 8 Budget 2018 samt riktlinjer 9 Kommentarer till budget 10 Valberedningens förslag 12 Kandidater till förbundsstyrelsen 13 Förbundsstyrelsens förslag 14 Motioner 18 Svenska Brukshundklubben 2017 Box 4, Farsta , Foto på framsidan: Vargstubacken Morgana Le Fay Fotograf: Cathrine Hellberg

3 PROGRAM DAGORDNING PRELIMINÄRA HÅLLTIDER FÖR HELGEN Lördag 20 maj klockan Förhandlingar Kaffe Lunch Kaffe Mingel Middag Söndag 21 maj klockan Förhandlingar Kaffe Lunch Kaffe Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras. PLATS: Sollentuna Star hotell Aniaraplatsen 8, Sollentuna Se hemsidan för vägbeskrivning: 1. Kongressens öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3. Val av ordförande och vice ordförande för kongressen 4. Förbundsstyrelsens anmälan om protokollförare vid kongressen 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med kongressens ordförande ska justera protokollet 6. Val av kommitté om tre personer som ska ta fram förslag till val av valberedning (se punkt 22) 7. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt grundstadgarna 7 moment 6 8. Fråga om kongressdelegaterna blivit stadgeenligt kallade 9. Fastställande av dagordning och tidsprogram för kongressen 10. Utdelning av utmärkelsetecken och kallande av hedersledamöter 11. Aktuell information 12. Genomgång av: a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående kongress b) Balans- och resultaträkning c) Revisorernas berättelse 13. Fastställande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2016 samt beslut om disposition av vinst eller förlust 14. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 15. Genomgång av förbundsstyrelsens förslag avseende: a) Mål och fokusområden b) Medlemsavgift enligt grundstadgarna 4 för närmast kommande verksamhetsår samt preliminär medlemsavgift för de två därpå närmast följande verksamhetsåren c) Rambudget för innevarande, närmast kommande verksamhetsår samt preliminär rambudget för de två därpå närmast följande verksamhetsåren d) Andra ärenden samt motioner enligt grundstadgarna 7 moment 7, vilka förbundsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 16. Beslut i ärenden enligt punkt Val av förbundsstyrelse enligt grundstadgarna 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning: a) En ordförande (1 år) b) En 2:e vice ordförande (2 år) c) En skattmästare (2 år) d) Fyra ordinarie ledamöter (2 respektive 1 år) e) Tre suppleanter (2 respektive 1 år) 18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt grundstadgarna Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om förbundsstyrelsens förslag 21. Beslut om motioner enligt grundstadgarna 7 moment 7 som inte behandlats under punkt Val av valberedning enligt grundstadgarna Beslut om omedelbar justering av punkt Frågor av allmänt intresse, upptages till överläggning - inte beslut - i den mån tiden medger. Frågorna, samt eventuell presentation, ska skriftligen avlämnas till organisationssekreteraren senast 28 april 25. Kongressens avslutande 4 5

4 RÖSTETAL OCH DELEGATER UPPDRAG Distrikt/rasklubb Medlemsantal Röster Andel av medlemsantal (OBS avrundat) Max antal delegater Blekinge ,22 % 2 Dalarna ,20 % 3 Gotland ,78 % 1 Gävleborg ,68 % 3 Halland ,62 % 3 Mellannorrland ,79 % 4 Närke ,51 % 3 Skaraborg ,81 % 5 Skåne ,50 % 13 Småland ,52 % 9 Stockholm ,06 % 7 Sörmland ,64 % 5 Uppland ,98 % 5 Värmland-Dal ,57 % 5 Västmanland ,61 % 3 Västra ,41 % 8 Östergötland ,60 % 4 Övre Norrland ,36 % 5 Distrikten summa ,8 % 88 Australian cattledog ,14 % 1 Australian kelpie ,66 % 1 Australian shepherd ,07 % 1 Beauceron ,19 % 1 Belgiska vallhundar ,93 % 1 Bouvier des flandres ,18 % 1 Boxer ,53 % 2 Briard ,37 % 1 Chodský pes ,10 % 1 Collie ,16 % 1 Dobermann ,43 % 1 Hollandse herdeshond ,17 % 1 Hovawart ,63 % 1 Riesenschnauzer ,98 % 1 Rottweiler ,96 % 2 Rysk svart terrier ,12 % 1 Tysk schäferhund ,28 % 3 Vit herdehund ,28 % 1 Rasklubbarna summa ,2 % 22 VISION Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle. VERKSAMHETSIDÉ Vi är Sveriges hundutbildningsorganisation som verkar för en aktiv och givande relation mellan människa och hund där vi tar ett ansvar för våra bruksrasers utveckling och våra samarbetspartners behov. UPPGIFT Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar Vi ska ha hundar i människans tjänst Vi ska öka vår kunskap om hund Vi ska vara en aktiv organisation. BRUKSHUNDKLUBBENS MÅL & FOKUSOMRÅDEN 2018 På tidigare kongresser och organisationskonferenser har delegater och deltagare uttryck att de upplever en otydlighet kring våra mål och att de eventuellt kan vara för många. Förbundsstyrelsen har därför arbetat med att utveckla planeringsprocessen vilket har resulterat i en förändrad presentation av mål och handlingsplan tillika startvärden för mål-uppfyllelsen. En annan förändring är att vi kopplar samman budget och handlingsplan så att besluten på kongressen gäller nästkommande verksamhetsår, för både budget och handlingsplan, vilket möjliggör en annan helhetsbild. Brukshundklubbens arbete utförs på flera olika nivåer och med olika syften. Med införandet av begreppet fokusområden öppnas möjligheterna upp för underliggande nivåer i organisationen att sätta sina egna mål inom respektive fokusområde. I verksamhetsberättelsen för 2016 finns angivet utgångsvärden för de mål vi valt att lyfta inom respektive fokusområde. I kommande års kongresshandlingar kan målen sedan då följas via en baslinje och därmed kan vi mäta måluppfyllelsen på de centrala målen. Det kommer att vara ett fortsatt arbete med smarta mål där en del kommer att ha ett mer kortsiktigt perspektiv och andra är satta på längre sikt. TOTALT ,0 %

5 MÅL & FOKUSOMRÅDEN BUDGET Samt riktlinjer FRISK OCH SUND ORGANISATION Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Medlemmarnas behov ska identifieras och tillgodoses. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas. Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap, en öppen attityd och god resurshållning. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med att marknadsföra Brukshundklubben som organisation i samhället. Genom att: Införa föreningscoacher inom organisationen Arbeta med en gemensam värdegrund. Mål: Värdegrunden och föreningscoachernas arbete syftar till att minska antal konfliktärenden över tid med startår AVELSANSVAR Vi ska skapa förutsättningar för friska och sunda hundar med de mentala och fysiska egenskaper som gör att de kan uppfylla sina uppgifter. Detta görs möjligt genom ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete med goda möjligheter till utvärdering och uppföljning. Genom att: Bistå med support och stöd till rasklubbarnas arbete med rasspecifika avelsstrategier och utvärdering av avelsresultaten med hjälp av Lathunden. Mål: Andelen MH-beskrivna och mentaltestade hundar per ras ska öka. Svenska Brukshundklubbens kongress FRIVILLIG FÖRSVARS- ORGANISATION OCH SAMHÄLLS- NYTTIGA HUNDAR Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Vi ska säkerställa att vi genomför vårt uppdrag som frivillig försvarsorganisation. Vi ska informera, utbilda och rekrytera utifrån uppdragsgivares krav. Genom information och samverkan med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst, tar vi samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar. Genom att: Som frivillig försvarsorganisation informera, utbilda och rekrytera utifrån ställda uppdrag. Mål: Uppfylla tilldelat uppdrag av antal certifierade hundar. PROV OCH TÄVLING Vi ska tillvarata och utveckla möjligheten att prova hundarnas brukbarhet. Vi ska öka attraktionskraften för prov och tävling. Vi ska verka för att utveckla nuvarande och införa nya tävlingsformer. Vi ska se över möjlighet till åretrunttävlande. Genom att föra en dialog med arrangörer, funktionärer och utövare, ska vi säkerställa och utveckla hög kompetens. Genom att: Bjuda in till konferenser och föra en dialog med arrangörer och utövare. Mål: Fler ska ges möjlighet att engagera sig i regelrevideringsarbetet genom tydlig beskrivning av processen med fastställda tidsperspektiv. UTBILDNING Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att ha hund i samhället. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet ska vi ta samhällsansvar. Vi ska utveckla tränings- och utbildningsmetoder för att stärka hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning samt prov och tävling. Genom att utveckla och erbjuda aktiviteter ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare. Genom att: Skapa förutsättningar för ökad kursverksamhet. Mål: Antal kurser som annonseras genom Brukshundklubbens kurskalender ska öka jämfört med startvärde (Samtliga siffror är angivna i kronor) Budget och Riktlinjer Utfall Budget Budget Riktlinjer Riktlinjer Intäkter Medlemsintäkter Statliga anslag Förlagsverksamheten Sponsorer årsjubileum Brukshunden SBK Tävling (adm. avg.) Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Gemensamma kostnader Personalkostnader Driftskostnader förbundskansli Kommunikation & marknad Organisation årsjubileum Projekt 100 tusen medlemmar Strategiska satsningar Sponsring Förlagsverksamheten SBK Tävling Brukshunden Avskrivningar Övriga gemensamma kostnader Summa gemensamma kostnader Utskott Utskottet för organisation Utskottet för prov och tävling Utskottet för avel och hälsa Utskottet för hundägarutbildning Utskottet för samhällsnytta Satsningar utskott Summa utskottskostnader Summa kostnader Operativt resultat ( ) Finansiella poster RESULTAT

6 KOMMENTARER - Till budget 2018 samt riktlinjer INTÄKTER Medlemsintäkter Medlemsintäkterna är beräknade på att antalet medlemmar som betalar förbundsavgift ökar och ligger på en nivå på stycken år 2017, stycken under år 2018 och stycken under år Intäkten är beräknad på att medlemsavgiften höjs till 380 kronor år 2017, till 400 år 2018 och Resterande del avser specialklubbsavgift som debiteras Sveriges Hundungdom för den del av deras medlemmar som valt Brukshundklubben som sin specialklubb enligt avtalet om dubbelt medlemskap. Specialklubbsavgiften är 50 kronor. Medlemsintäkterna är svåra att uppskatta, då det rullande medlemskapet gör att medlemsantalet skiftar från månad till månad. Förbundet ser behov av olika strategiska satsningar för utveckling av verksamheten. Ökade medlemsintäkter möjliggör att dessa kan genomföras (jmf. med kostnader under strategiska satsningar samt satsningar utskott). Statliga anslag Detta belopp avser den ersättning som debiteras organisationsbidraget för administrativa kostnader som krävs för att Brukshundklubben ska kunna driva tjänstehundsverksamheten. Förlagsförsäljning Vi räknar med en minskad försäljning under åren förutom för år 2017 med anledning av regelrevideringen och år 2018 då vi kommer att sälja jubileumsartiklar. Sponsorer Intäkter från avtal med Agria Djurförsäkring, Royal Canin samt eventuellt ett antal andra samarbetspartners. År 2018 ökar sponsorintäkterna då förbundet genomför sitt 100-årsjubileum. Brukshunden Vi beräknar i stort sett oförändrade annonsintäkter under perioden förutom vårt jubileumsår Bland annonsintäkterna ingår även annonser som ingår i sponsoravtal och ersättning från de statliga anslagen för redaktionellt material i tidningen gällande tjänstehundsverksamheten. SBK Tävling Dessa intäkter består av den centrala administrativa avgift som debiteras arrangörerna på samtliga anmälningar till prov och tävlingar. Nivån på dessa intäkter beror på antal tävlingar och prov som genomförs i systemet. En höjning av avgiften införs under 2017 vilket medför en högre intäkt även under kommande år. Övriga intäkter Bland dessa intäkter finns bland annat interaktivutbildning, och administrativ intäkt för försäkringshantering. Minskningen av intäkten här beror på ändrat sätt att budgetera. Intäkter som tidigare budgeterats här ligger nu där själva kostnaden uppstår. Avser t.ex. ersättningar från Svenska Kennelklubben (SKK) för genomförda konferenser, medel från SKK:s landslagsfond samt intäkter från deltagande vid kongress, konferenser och seminarier. GEMENSAMMA KOSTNADER Personal Under åren har personalkostnaderna räknats upp med beräknade avtalsenliga löneökningar. I och med att lönerna ökar, så ökar även sociala avgifter, försäkringsavgifter och pensionsavsättningar. Driftskostnader förbundskansliet I driftskostnader för förbundskansliet ingår kostnader för lokaler, kontor, IT-drift, porto, telefon samt internetuppkoppling. Under år 2018 är dessa kostnader i stort sätt oförändrade. Kommunikation & Marknadsföring Ny post för kongressbudget 2018 och framåt. Vi behöver synas mer utåt och ska satsa mer på marknadsföringsinsatser, en ny grafisk profil, delta på mässor och event m.m. Organisation Denna post innehåller kostnader för förbundsstyrelsen och verkställande utskottets möten, FS-ledamöternas representation i organisationen, kongressen och organisationskonferensen, valberedningen samt för SKK:s Kennelfullmäktige. Kennelfullmäktige genomförs vartannat år. Under den kommande perioden är ett extra fullmäktige planerat till år Därmed ökar organisationskostnaderna för detta år. 100 årsjubileum År 2017 och 2018 tillförs budget för 100-årsubiléet. Budgetpostens storlek är beroende ökade intäkter vilka kommer att styra omfattningen av arrangemanget. Strategiska satsningar Budgetmedel har reserverats för olika strategiska satsningar som förbundet ser behov av för utveckling av verksamheten. Ökade medlemsintäkter möjliggör att dessa kan genomföras. Sponsorer Här redovisas kostnader som uppstår på grund av våra avtal med sponsorer och samarbetspartners. Dessa kostnader består bland annat av kostnader för sponsringsförsäljning, bidrag till SM-arrangörer, kostnader för de stipendier vi delar ut vid kongressen samt avsättningar till utbildningsfonden. År 2018 kommer kostnaderna öka något eftersom arbetet med att hitta samarbetspartners för sponsring även genererar kostnader. Förlagsverksamheten Kostnaderna för förlagsverksamheten har sjunkit men beräknas hållas i balans med intäkterna under de närmaste åren. Brukshunden Ett arbete pågår tillsammans med Rehn & co för att minska kostnaderna för redaktionellt arbete och tryckkostnader av tidningen under året. SBK Tävling Här finner vi kostnader till leverantören av systemet, en rörlig ersättning till SKK för inhämtning av uppgifter från SKK Hunddata, avgifter och transaktionskostnader för kortbetalningar, licensavgifter för supportsystemet, samt kostnader för utveckling av systemet. Slutligen även momskostnader för fakturering mellan Brukshundservice Sverige AB och Svenska Brukshundklubben, vilken behöver göras för att aktiebolaget ska kunna bära kostnaderna för SBK Tävling. Kostnaden för förbundet blir den moms som debiteras, övrig del av fakturerat belopp elimineras i koncernredovisningen. Avskrivningar Avskrivningarna beräknas på gjorda investeringar och görs normalt under 60 månader räknat från och med inköpsmånaden. Avskrivningskostnaderna beräknas lägre än tidigare budgeterat, då inköpen av anläggningstillgångar inte följt budgetplan. Övriga gemensamma kostnader I de övriga gemensamma kostnaderna ingår bland annat moms för fakturering mellan bolagen, utskick av medlemsavier, kostnader för förbundets hedersmedlemmar, bankkostnader och revisionskostnader. Utskottskostnader Utskottens kostnader fördelas mellan utskotten utifrån vad som är planerat att genomföras under respektive år. En post för satsningar inom utskotten är tillagd även här (jmf. med strategiska satsningar under organisationskostnader)

7 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG KANDIDATER TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN Post Namn Mandatperiod Status Ordförande Rolf Weiffert 1 år omval 2:e vice ordförande Barbro Olsson 2 år nyval Skattmästare Lars Carlborg 2 år omval Ordinarie ledamöter Anneli Hultman 1 år fyllnadsval Arne Jonsson 2 år nyval Piia Nora 2 år nyval Gunilla Andersson 1 år fyllnadsval Suppleanter 1:e suppleant Stefan Dahlhielm 2 år omval 2:e suppleant Anders Östling 2 år nyval 3:e suppleant Hampus Stavem 1 år fyllnadsval Revisorer Auktoriserad revisor Kerstin Hedberg 1 år omval Lekmannarevisor Klas Nordblom 1 år omval Revisorsuppleanter Auktoriserad revisor Peter Olofson 1 år omval Lekmannarevisor Michael Hanson 1 år omval För följande ledamöter i förbundsstyrelsen utgår mandattiden :e vice ordförande Helén Wallman Ledamot Kirsten Wretstrand ANNELI HULTMAN Började som medlem i Märsta-Sigtuna Brukshundklubb och var ordförande i Svenska Schäferhundklubben Anneli har bakgrund inom brukssök och utställning men tränar och tävlar numera IPO. Anneli är SBK-instruktör och provledare i IPO. Med bakgrund som direktör inom primärvården vidareutbildade Anneli sig inom kognetiv beteende terapi och organisationsteori. Idag driver hon eget företag inom ledarskaps- och organisationsutveckling. Anneli har fyra schäfrar och en katt. GUNILLA ANDERSSON Gunilla har varit aktiv i styrelsen för rasklubben för vit herdehund sedan 2009 och ordförande sedan Gunilla tävlar bruksprov och lydnad, ställer ut och kör gärna barmarksdrag. Hon är utbildad ringsekreterare, certifierad utställningsarrangör, exteriörbeskrivare för vit herdehund och innehar diverse andra hundrelaterade utbildningar. Gunilla är legitimerad arbetsterapeut, men jobbar numer som Art Director och gränssnittsdesigner på ett IT-bolag. ANDERS ÖSTLING Medlem i Ludvika Brukshundklubb, ordförande Anders har också varit aktiv som förtroendevald i daladistriktet, senast som ordförande (sedan 2011). Anders är utbildad föreningscoach, tävlingsledare och domare i bruks, lydnad och bruksprov patrull. Han har tävlat i spår, skydd, rapport och lydnad och har varit med och arrangera stora mästerskap såsom nordiska mästerskapen och SM. Valberedningen Sammankallande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Klas Widén Åsa Lind Bengt Blomqvist Peter Rimsby Peter Jakob Anders arbetar med produktionslogistik/innesäljare på ett stålföretag. I familjen finns tre labbar och en golden. HAMPUS STAVEM Är förtroendevald och HUS-ansvarig i Uppsala Brukshundklubb. Hampus är också tilltänkt skyddsansvarig för IPO i upplandsdistriktet. Hampus brinner för IPO men har även tränat och tävlat lydnad, rally och bruks. På CV:t över utbildningar inom Brukshundklubben finns IPO-provledare, instruktör och lärarutbildning samt tävlingsinstruktör inom bruksprov. Hampus har en åttaårig schäfer och en fem månaders malinois

8 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 1 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 2 FÖRBUNDSAVGIFT Förbundsstyrelsens förslag enligt grundstadgarna 4 gällande medlemsavgift för år 2018 samt preliminär medlemsavgift för år 2019 och Förbundsavgift 2018 Förbundsstyrelsen föreslår kongressen 2017 att besluta om följande förbundsavgifter att gälla under verksamhetsåret 2018: Ordinarie förbundsavgift: Förbundsavgift utlandsmedlem: Familjemedlem: 400 kr 530 kr 0 kr Preliminär förbundsavgift 2019 Förbundsstyrelsen föreslår även följande preliminära förbundsavgifter för verksamhetsåret 2019: Ordinarie förbundsavgift: Förbundsavgift utlandsmedlem: Familjemedlem: 400 kr 530 kr 0 kr Preliminär förbundsavgift 2020 Slutligen föreslår förbundsstyrelsen följande preliminära förbundsavgifter för verksamhetsåret 2020: Ordinarie förbundsavgift: Förbundsavgift utlandsmedlem: Familjemedlem: 400 kr 530 kr 0 kr FS föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget. NYTT FORMAT PÅ KONGRESSPROTOKOLL Bakgrund Enligt mångårig praxis skrivs kongressprotokollen som s.k. fullständiga protokoll, d.v.s. att det som sägs i talarstolen redovisas fullständigt (i princip) från bandinspelning. Detta tar många resurstimmar i anspråk och gör protokollen väldigt långa och svårlästa. Förslag FS förslår att kongressen beslutar att övergå till s.k. kombinationsprotokoll. Den renaste varianten av beslutsprotokoll, som normalt bara innehåller yrkanden och beslut samt eventuella reservationer och protokollsanteckningar, kan upplevas väl torftig. Med kombinationsprotokoll avses beslutsprotokoll där större och tyngre frågor kan ges en fylligare dokumentation. Fördelar Många förbundskanslitimmar frigörs Protokollen kommer snabbare ut till organisationen Protokollen blir mindre omfattande och därmed mer lättlästa. Nackdelar Som framgått, bl.a. av en av motionerna till kongressen 2016, vill en del medlemmar kunna kontrollera sina delegater och se att de skött sina åtaganden vid kongressen. Den möjligheten minskar med kombinationsprotokoll. Med modern teknik skulle detta dock kunna lösas så att medlemmar kan ta del av kongressen. Med hänvisning till ovan föreslår FS att kongressen beslutar att kongressprotokoll ska skrivas i form av kombinationsprotokoll fr.o.m

9 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 3 RENODLAD LOGOTYP RENODLING AV LOGOTYP Bakgrund Under en längre tid har det funnits önskemål på att modernisera Svenska Brukshundklubbens logotyp. PR/info-kommittén valde att bordlägga frågan och inget har gjorts sedan dess. Det senaste året har det dock framkommit att logotypen är svårhanterad vid tryck och framför allt vid brodyr. I organisationen efterfrågas nu en gemensam profil i mycket större utsträckning än tidigare. Beställningar på SBK-logotyp med klubbtillägget har ökat och även på gemensam profil på webb, mallar för marknadsföring osv. Då förbundets grafiska profil varit likadan sedan 2007 och till viss del kritiserad, ansåg vi att tiden var inne att förnya grafiska profilen och modernisera logotypen, innan arbetet med gemensam profil för hela organisationen satte fart. Vid FS-sammanträde i oktober 2016 beslutade FS om renodling av Svenska Brukshundklubbens logotyp i samband med ny grafisk profil. I efterhand har det visat sig att kongressen 1981 beslutade om organisationsmärke för Svenska Brukshundklubben. FS har därför vid sammanträde i mars 2017 upphävt sitt tidigare beslut och hänskjuter frågan om renodling av logotyp till kongressen för beslut. Förslag Som en del i framtagning av den nya grafiska profilen (se beslut i FS-protokoll 8/ ) har kommunikationsansvarig i samarbete med leverantören, Rehn & co, tagit fram ett förslag på en renodlad version av logotypen. Förslaget tillgodoser behovet av att modernisera och göra den enklare att trycka och hantera. Vår tanke är att fasa ut den tidigare versionen av logotypen under en period så det inte tillkommer kostnader. Vi räknar med att det tar cirka ett år för utfasning centralt. På distrikt- och klubbnivå kan det ta ytterligare tid. Vi kommer ta fram klubblogotyper enligt den nya profilen där vi prioriterar de klubbar som redan sedan tidigare använd SBK-loggan med klubbtillägg samt distrikt. Klubbar och distrikt implementerar sedan detta i sin takt. Fördelar Logotypen får ett mer modernt utseende och utförande som ligger i linje med dagens tryckteknik och kunskap om grafisk formgivning En renodlad logotyp blir lättare att hantera av kansliet, tryckerier och vid brodyr etc. Borttagning av kedjan Kedjan har en historisk symbolik där klubbar, rasklubbar och distrikt sitter samman som i en kedja och tillsammans är stark. Det finns också en symbolik i kedjan kring att inget är starkare än kedjans svagaste länk, som påminner oss om att alla behöver stötta varandra för att organisationen ska förbli stark. Det är en fin symbolik, men det är inte alla som förstår den. I en logotyp behöver budskapet vara kristallklart och inte lämna utrymme för tolkningar. Jubileumslogotyp under 2018 Under hösten 2017 kommer vi att börja använda den jubileumslogotyp som är framtagen med anledning av 100-årsfirandet Logotypen för 100-årsjubileet är enligt den tidigare utformningen, vilket vi anser är positivt. Den får sätta punkt för SBK:s första hundra år då logotypen haft samma utförande de senaste 35 åren. Den renodlade versionen får markera en nystart på en ny era och ett nytt sekel för klubben. Fyrfärg Vattenstämpel för diplom och liknande trycksaker Logotypens utformning sedan 1981 Svart och vit Logotyp mot mörk bakgrund Jubileumslogotyp 2018 Med anledning av ovan föreslår FS att kongressen beslutar om renodlad logotyp enligt förslaget

10 MOTION 1 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Angående kongress vartannat år Motionären yrkar att kongressen ska genomföras vart annat år bl.a. med motiveringen att kongressen 2016 beslutade att regelfrågor inte längre ska beslutas av kongressen, vilket tidigare har varit ett argument. Förbundsstyrelsens ställningstagande Motioner kring kongress vartannat år har varit aktuella tidigare, senast 2015 förelåg tre. Ett gediget arbete genomfördes för att se över möjligheterna. Kongressen beslutade att avslå motionerna. Med tanke på organisationsutredningar inom Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben ser förbundsstyrelsen att det är av största vikt att invänta utredningarnas förslag innan nytt ställningstagande görs. FS föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås. Bilagor Bilaga 1a och 1b finns för nerladdning på

11 MOTION 2 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Angående analys av lokalklubbars behov av förbundsstyrelsens stöd för utveckling av verksamheten Motionären anför i texten frågeställningar och farhågor som uppkommit i samband med Svenska Kennelklubbens organisationsutredning. Motionären trycker vidare på att en mycket stor del av all verksamhet som bedrivs med hundar och för hundägare sker på Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar. Yrkandet består i att förbundsstyrelsen i det pågående arbetet med anledning av SKK:s organisationsutredning förutsättningslöst analyserar hur lokalklubbarnas verksamhet inom tävling och utbildning bäst ska stödjas genom riksoch distriktsorganisation. Förbundsstyrelsens ställningstagande Förbundsstyrelsen har inhämtat yttranden över motionen från sina utskott. Förbundsstyrelsen ser positivt på engagemanget i motionen. Förbundsstyrelsen och förbundskansliet, liksom övriga delar inom organisationen, arbetar kontinuerligt med förbättringsarbeten. En del är beslutade av kongressen medan andra kan vara initierade från t.ex. lokalklubbar. Förbundsstyrelsens har för avsikt att tydliggöra och sprida information om förbundets stöd inom organisationen. Förbundsstyrelsen har också beslutat att aktualisera den tidigare beslutade arbetsgruppen för översyn av SBK:s organisation med en utökning av uppdraget där det ingår att genomföra en fördjupad organisationsutredning. Arbetsgruppen har fått namnet AG organisation Både motion och utskottens synpunkter samt frågeställningar hänförliga till motionen har delgetts AG organisation FS föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen är besvarad

12 MOTION 3 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE Angående införande av specialsök som tävlingsform inom Svenska Brukshundklubben Motionären anför att ett tänkt regelverk för specialsök inte finns inom SKK-organisationen. Motionären anger vidare att en verksamhet med specialsök inom såväl kurser som inofficiella tävlingar förekommer i skånedistriktet. Yrkandet består i att kongressen ska besluta om att verka för införandet av specialsök som tävlingsform inom Svenska Brukshundklubben. Förbundsstyrelsens ställningstagande Det är alltid intressant med nya former för att aktivera och prova våra hundars förmågor. Ett sådant arbete kan vara värdefullt både ur samhällssynpunkt, hundens välbefinnande och som rolig och utvecklande tävlingsform. Idag finns ett regelverk för Nose Work som inte överensstämmer helt med specialsöket men tangerar det. Tävlingsformen för Nose Work finns också samlat under en egen verksamhetsklubb. Utskottet för prov och tävling har haft en dialog med företrädare för specialsöket inom skånedistriktet och har också haft en första kontakt med ordföranden i Svenska Nose Work Klubben för att se om det finns några samordningsmöjligheter. Vi har precis gått in i en ny regellåsningsperiod och det innebär att en eventuellt ny tävlingsform inte är aktuell för att helt införlivas i regelverken förrän år Förbundsstyrelsen vill få i uppdrag att fortsätta arbetet med att se hur ett eventuellt samarbete med Svenska Nose Work Klubben skulle se ut och möjligheterna att införa ett nytt regelverk för specialsök. FS föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen bifalls och att FS får i uppdrag att arbeta vidare för att införa specialsök som ny tävlingsform inom Svenska Brukshundklubben samt att se hur ett framtida samarbete med Svenska Nose Work Klubben skulle kunna se ut

13 Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle. Svenska Brukshundklubben 2017

Kongresshandlingar 2014 Svenska Brukshundklubben

Kongresshandlingar 2014 Svenska Brukshundklubben Kongresshandlingar 2014 Svenska Brukshundklubben - anpassad version för utskrift Innehåll: Röstetal och delegater 4 Program och dagordning 5 Brukshundklubbens mål och handlingsplan 6 Budget samt riktlinjer

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen i klubben! Som medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) har du ungefär 55 000 andra hundintresserade föreningskamrater.

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Kongresshandlingar Svenska Brukshundklubben 12-13 maj 2012

Kongresshandlingar Svenska Brukshundklubben 12-13 maj 2012 Kongresshandlingar Svenska Brukshundklubben 12-13 maj 2012 Innehåll Röstetal och delegater Program och dagordning Mål Plats Scandic Star Sollentuna Aniaraplatsen 8 Sollentuna, Stockholm Budget 2013 och

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Gäller fr.o.m. 2009-01-01 Innehåll 1 Övergripande mål för Kennelklubbens medlemsorganisationer... 3 2 Brukshundklubbens uppgift... 3 3 Medlemskap... 4 4 Medlemsavgift...

Läs mer

MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB

MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB Inledningen av normalstadgar för lokalklubb beskriver de övergripande mål som gäller för Kennelklubbens medlemsorganisationer samt de uppgifter som Brukshundklubben

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Kongresshandlingar Plats: Innehåll:

Kongresshandlingar Plats: Innehåll: Svenska Brukshundklubbens KONGRESSHANDLINGAR 2011 Kongresshandlingar 2011 Innehåll: Röstetal och delegater 4 Program och dagordning 5 ilsson anna N Foto: H Foto: Anette Björkman-Bergström Brukshundklubbens

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 2015-04-16 Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand,

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Kongresshandlingar. Svenska Brukshundklubben 2016

Kongresshandlingar. Svenska Brukshundklubben 2016 Kongresshandlingar Svenska Brukshundklubben 2016 Svenska Brukshundklubben 2016 Box 4, 123 21 Farsta 08-505 875 00, info@brukshundklubben.se www.brukshundklubben.se Foto på framsidan: 1 januari 2016 fick

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 4/2017 Datum: 2017-05-21 Tid: 15:05 15:45 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna i direkt anslutning till kongressen. Närvarande: Ordförande

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsplan 2014

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsplan 2014 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Lokal verksamhet 2016

Lokal verksamhet 2016 Lokal verksamhet 2016 Svenska Brukshundklubben samlar varje år in information från ras- och lokalklubbar samt distrikt för att sammanställa nödvändig information till verksamhetsberättelsen. För någon

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2014

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2014 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2014 Protokoll Datum: 2014-05-17-18 Tid: Plats: 09:30-16:30, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Star hotell Sollentuna Närvarande distrikt (antal röster inom parentes)

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb

Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars Plats: Svedala brukshundklubb Svenska Lapphundsklubben Södra distriktet Protokoll fört vid SLK Södra distriktets årsmöte 23 mars 2014. Plats: Svedala brukshundklubb 14 1. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Marianne Stenström hälsade

Läs mer

Normalstadgar för lokalklubb

Normalstadgar för lokalklubb Normalstadgar för lokalklubb Fastställda av förbundsstyrelsen den 8 maj 2009. Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-11-21--22 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny Mähler, Ann-Git Rammus,

Läs mer

Normalstadgar för distrikt

Normalstadgar för distrikt Normalstadgar för distrikt Fastställda av förbundsstyrelsen den 8 maj 2009. Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2013

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2013 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2013 Protokoll Datum: 2013-05-18--19 Tid: Plats: 09:30-17:00, lördag 09:00-14:30, söndag Scandic Örebro Väst, Örebro Närvarande distrikt (antal röster inom parentes)

Läs mer

Information revidering MT

Information revidering MT FS förslag revidering MT Sid 1(6) Information revidering MT 2016-04-22 FÄLTTESTER I LÖVSÄTTRA OCH LILLA EDET VÅREN 2016 Tack alla som kom och var med på någon av dessa fyra dagar! Syftet med fälltesterna

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och

Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och llda XXXX) Inledning Svenska Domarföreningen (SDF) är en ideell intresseförening för utställningsdomare och Honnörsdomare som är auktoriserade av Svenska Kennelklubben (SKK). SDF är som organisation fristående

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater.

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater. SVENSKA TERRIERKLUBBEN Specialklubb inom Svenska Kennelklubben PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF) den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna 1 Mötets öppnande

Läs mer

3 ORGANISATION 3.1 Sektor 3.2 Samverkan 3.3 Verksamhetsområde 3.4 Namn 4 VERKSAMHETSÅR

3 ORGANISATION 3.1 Sektor 3.2 Samverkan 3.3 Verksamhetsområde 3.4 Namn 4 VERKSAMHETSÅR Lokalklubbsstadgar 2001-06-20 NORMALSTADGA FÖR LOKALKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET) Utöver denna stadga gäller Grundstadga för Svenska Brukshundklubben (SBKförbundet) - i denna stadga

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK

Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK Protokoll årsmöte Svenska Nosework klubben SNWK 2016-03-19 1. Justering av röstlängd. Charlie Lejbrandt avsäger sig rösträtten på årsmötet om inte ett ordförandebeslut föreligger. 2. Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben

Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Lokalklubbsstadgar SVaK godkända av SVaKs styrelse 2012-01-22 LK stadgar antagna på SVaKs fullmäktige i Ölmstad 2014-03-30 Förslag 2014! Stadgar för lokalklubb inom Svenska Vallhundsklubben Inledning.

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets

Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets Stadgar fö r Specialklubben fö r Va stgö taspets Godkända av Specialklubben för Västgötaspets 2002-08-24. Gällande från och med 2002-10-01 Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hundägarnas riksorganisation

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK)

STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) STADGAR Svenska Nose Work klubben (SNWK) Antagna 2015-03-21 Fastställda av SKK/FK 2015-02-17 Gällande från 2015-03-21 INLEDNING Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas riksorganisation är det centrala

Läs mer

Minnesanteckningar utvecklingsarbete på medlemsmöte SBK Smålands distrikt

Minnesanteckningar utvecklingsarbete på medlemsmöte SBK Smålands distrikt Minnesanteckningar utvecklingsarbete på medlemsmöte SBK Smålands distrikt 2017-01-21 Representation av deltagare: 24 representanter från 16 klubbar, 1 representant från 1 rasklubb, 7 medlemmar från distriktsstyrelsen,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation 2015 Datum: 2015-01-30 Tid: 18:00-20:00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Distriktsrepresentanter enligt bilaga Bilagor: Deltagarlista distriktsforum.pdf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Sammanfattning av Organisationskonferensens

Sammanfattning av Organisationskonferensens SBKs Blekingedistrikt 2012-02-06 Sid 1(6) Sammanfattning av Organisationskonferensens Konferensen började med att SBKs ordförande Staffan Thorman berättade om det minskande medlemsantalet, både i rasklubbar

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX

Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Antagna vid årsmöte samt XXXX-XX-XX Fastställda av SVK:s styrelse XXXX-XX-XX. Gäller från XXXX-XX-XX Stadgar för SVK/Västerbotten 1(7) Tas bort från typstadgarnas text Läggs till i typstadgarnas text Ändras i typstadgarnas text Inledning Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb.

Läs mer

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum 2014-02-02. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Årsmötets öppnande Lokalstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart. 3. Val av ordförande vid

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem. Typstadgar för rasklubb inom SKK-organisationen (Vinthundsklubben) 1 Mål Rasklubben, Svenska Podengo Portuguese Klubben även förkortad SPPK, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens

Läs mer

Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK Gälla från 2016?????

Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK Gälla från 2016????? Typstadgar för rasklubb inom SKK- organisation Broholmerföreningen Antagna av Broholmerföreningen årsmöte 2016??? Fastställda SBHK 20160207 Gälla från 2016????? Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) hundägarnas

Läs mer

NORMALSTADGA FÖR RASKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET)

NORMALSTADGA FÖR RASKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET) NORMALSTADGA FÖR RASKLUBB INOM SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN (SBK-FÖRBUNDET) Utöver denna stadga gäller Grundstadga för Svenska Brukshundklubben (SBK-förbundet) i denna stadga benämnd förbundet. Normalstadgan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL

STADGAR INLEDNING: STADGAR 1 MÅL STADGAR INLEDNING: Svenska Kennelklubben (SKK) - Hundägarnas Riksorganisation - är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar - benämnda medlemsorganisationer - är

Läs mer