Kongresshandlingar Plats: Innehåll:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongresshandlingar Plats: Innehåll:"

Transkript

1 Svenska Brukshundklubbens KONGRESSHANDLINGAR 2011

2 Kongresshandlingar 2011 Innehåll: Röstetal och delegater 4 Program och dagordning 5 ilsson anna N Foto: H Foto: Anette Björkman-Bergström Brukshundklubbens mål 6 Budget samt riktlinjer Kommentarer till budget 13 Valberedningens förslag 15 Kongressens workshop 16 Motioner 18 Egna anteckningar 30 Foto: Anette Foto: Pe Pålsson Foto: Petra Strand tra Stran d lund Foto: Anna Berg Foto: Petra Strand Svenska Brukshundklubben 2011 Foto på framsidan: Vlad Curavale, Gaia och Lisa Fribing Ett tack till alla medlemmar som bidragit med fina bilder från vår verksamhet 2010 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Aniaraplatsen Sollentuna,Stockholm Se hemsidan för vägbeskrivning:

3 Röstetal och delegater Distrikt / rasklubb Medlemsantal Röster Andel av medlemsantal (OBS avrundat) Max antal delegater Blekinge ,30 % 2 Dalarna ,32 % 3 Gotland ,76 % 1 Gävleborg ,82 % 3 Halland ,83 % 3 Mellannorrland ,17 % 4 Närke ,22 % 2 Skaraborg ,07 % 5 Skåne ,45 % 12 Småland ,70 % 8 Stockholm ,88 % 7 Sörmland ,58 % 5 Uppland ,83 % 5 Värmland-Dal ,71 % 5 Västmanland ,06 % 2 Västra ,01 % 9 Östergötland ,24 % 3 Övre Norrland ,94 % 5 Distrikten summa ,9 % 84 Australian Cattledog ,11 % 1 Australian Shepherd ,76 % 1 Beauceron ,18 % 1 Belgiska Vallhundar ,23 % 1 Bouvier des Flandres ,22 % 1 Boxer ,60 % 2 Briard ,47 % 1 Collie ,31 % 1 Dobermann ,58 % 1 Hollandse Herdeshond ,08 % 1 Hovawart ,68 % 1 Kelpie ,59 % 1 Riesenschnauzer ,11 % 1 Rottweiler ,55 % 3 Schäfer ,26 % 4 Svart Terrier ,11 % 1 Vit herdehund ,25 % 1 Rasklubbarna summa ,1 % 22 TOTALT % 106 Program och dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3. Val av ordförande och vice ordförande för kongressen 4. Förbundsstyrelsens anmälan om protokollförare vid kongressen 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med kongressens ordförande ska justera protokollet 6. Val av kommitté om tre personer som ska ta fram förslag till val av valberedning 7. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt grundstadgarna 7 moment 6 8. Fråga om kongressdelegaterna blivit stadgeenligt kallade 9. Fastställande av dagordning och tidsprogram för kongressen 10. Utdelning av utmärkelsetecken och kallande av hedersledamöter 11. Aktuell information 12. Genomgång av: a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2010 inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående kongress b) Balans- och resultaträkning c) Revisorernas berättelse 13. Fastställande av balans- och resultaträkning per den 31 december 2010 samt beslut om disposition av vinst eller förlust 14. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 15. Genomgång av förbundsstyrelsens förslag avseende: a) Mål b) Medlemsavgift enligt grundstadgarna 4 för närmast kommande verksamhetsår samt preliminär medlemsavgift för de två därpå närmast följande verksamhetsåren c) Rambudget för innevarande, närmast kommande verksamhetsår samt preliminär rambudget för de två därpå närmast följande verksamhetsåren d) Andra ärenden samt motioner enligt grundstadgarna 7 moment 7, vilka förbundsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi 16. Beslut i ärenden enligt punkt Val av förbundsstyrelse enligt grundstadgarna 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas tjänstgörningsordning a) En ordförande (1 år) b) En 2:e vice ordförande (2 år) c) En skattmästare (2 år) d) Två ordinarie ledamöter (2 år) e) Två suppleanter (2 år) 18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt grundstadgarna Val av valberedning enligt grundstadgarna Beslut om omedelbar justering av punkterna Beslut om förbundsstyrelsens förslag 22. Beslut om motioner enligt grundstadgarna 7 moment 7 som inte behandlats under punkt Frågor av allmänt intresse, upptages till överläggning - inte beslut - i den mån tiden medger. Frågorna ska skriftligen avlämnas till generalsekreteraren senast den 14 maj 24. Kongressens avslutande Hålltider för helgen Lördag den 14 maj Söndag den 15 maj klockan Förhandlingar klockan Förhandlingar Kaffe Kaffe Lunch Lunch Kaffe Kaffe Mingel Middag Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras. 4 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

4 Svenska Brukshundklubbens mål Från 2009 har enligt tidigare beslut den centrala ledningen, förbundsstyrelsen med sina sex utskott, infört målstyrning. Förbundsstyrelsen föreslår sex mål för Svenska Brukshundklubben, ett ekonomiskt mål samt fem verksamhetsmål. Målen fastställs av kongressen. Ekonomi i balans med stabil likviditet Syfte Svenska Brukshundklubben ska ha en ekonomi i balans över tid med en stabil likviditet. Inriktning Verksamhetsmål 2012: Förbundet ska redovisa ett positivt resultat (exkl. statliga medel). Känneteckensmål Organisationens ekonomi är så stabil att verksamheten inte påverkas av kortsiktiga förändringar i intäkterna. Medel Medlemsvård Offensiv marknadsföring Medlemsökning Medlemsavgifter Uppdragsintäkter Försäljning Egenfinansiering Intressant verksamhet Effektiv administration IT-baserade verksamhetssystem Samverkan med andra parter/sponsring Hållbarhet Medlemsenkäter. Organisation Huvudansvarig för uppdraget är förbundsstyrelsen. Utveckla ledarskapet Syfte Brukshundklubben ska utveckla ledarskapet för att alla medlemmar ska trivas i organisationen. Vi kan utläsa att medlemmar trivs när de vill vara kvar i och aktivt medverka i organisationen. Inriktning Verksamhetsmål 2011: Alla funktionärsutbildningar innehåller ledarutveckling 2013: 75 % av alla ordföranden har genomgått vår ledarutveckling eller motsvarande 2016: Alla ordföranden har god kännedom om Brukshundklubbens värdegrund för ledarskap. Känneteckensmål (procenttalen fastställda efter genomförd nulägesanalys) 2014: 75 % av alla nya medlemmar känner sig välkomna (47 % i nulägesanalys 2010) 2014: 30 % av nya medlemmar vill vara funktionär i någon form (15 % i nulägesanalys 2010) 2014: 75 % ska vara intresserade av att fortsätta vara medlem efter sitt första år (56 % i nulägesanalys 2010). Medel Utveckla en värdegrund avseende ledarskap och medlemsvård i Brukshundklubben Skapa därtill erforderliga ledarutvecklingsaktiviteter Ledarutveckling bör ingå i all funktionärsutbildning Mervärdesinslag på alla centrala evenemang Medlemsregistret ska utvecklas för att kunna registrera auktoriserade funktionärer samt förtroendeendevalda Flexibilitet Medlemsenkäter. Organisation Huvudansvaret för uppdraget ligger på förbundsstyrelsens organisation. Distrikt, lokal- och rasklubbar ansvarar för att medverka inom sin verksamhet. Nytta Fler medlemmar vill engagera sig i Brukshundklubben. Nytta En väl fungerande organisation som har en ekonomi som är oberoende av kortsiktiga fluktuationer i medlemsantal eller av omvärldsfaktorer utom organisationens kontroll. 6 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

5 Aktiva hundar Syfte Brukshundklubben ska skapa förutsättningar för alla medlemmar att ge sin hund ett aktivt liv. Inriktning Verksamhetsmål (procenttalen fastställda efter genomförd nulägesanalys) 2013: 35 % av alla medlemmar är aktiva med sin hund (låta hunden utveckla sina naturliga egenskaper, tävling, prov, tester, utställning mm, umgänge med andra hundar och människor, utbildning) 2014: 40 % av alla medlemmar är aktiva med sin hund (låta hunden utveckla sina naturliga egenskaper, tävling, prov, tester, utställning mm, umgänge med andra hundar och människor, utbildning). Känneteckensmål 2013: Brukshundklubben verksamhet uppfattas så positivt att fler återkommer till våra olika aktiviteter (mäts via årliga statistiken). Medel Attraktiva tävlingar, prov, tester och utställningar Utveckla samhällsanpassade prov- och tävlingsformer Fler möjligheter till tävling, prov, tester och utställning Skapa förutsättningar för marktillträden Skapa och utveckla nya provformer Attraktiva hundägarkurser Samhällsnyttiga hundar Attraktiva aktiviteter för alla medlemmar Kvalificerade instruktörer Fler lokalklubbar Medlemsenkäter. Organisation Huvudansvaret för uppdraget ligger på förbundsstyrelsens organisation. Distrikt, lokal- och rasklubbar ansvarar för att medverka inom sin verksamhet. Nytta Brukshundklubben skapar förutsättningar för ett aktivt hundliv för alla medlemmar så att fler förblir medlemmar i vår organisation. Därigenom får vi friskare hundar med lång livslängd. En god hundhållning och en positiv syn på hundägandet är en tillgång för samhället och stärker Brukshundklubbens varumärke. Funktionsdugliga hundar Syfte Brukshundklubben ska skapa en gemensam värdegrund för avelsarbetet, öka och sprida kunskap till medlemmarna för att få funktionsdugliga, det vill säga mentalt sunda och fysiskt friska hundar. Inriktning Verksamhetsmål 2011: En utvärdering av Mentalbeskrivning Hund ska ha genomförts för alla de raser som Brukshundklubben har avelsansvar för 2011: 25 % av Brukshundklubbens medlemmar har kännedom om RAS, Rasspecifik avelsstrategi 2012: Minst 25 % av de aktiva uppfödarna har deltagit på en avelsmålskonferens alternativt en uppfödarutbildning 2012: 75 % uppfödare av de raser som Brukshundklubben har avelsansvar för har kännedom om RAS 2013: Antalet registrerade valpar efter meriterade avelsdjur har ökat med 5 % jämfört med Känneteckensmål: 2015: 75 % av medlemmar uppfattar Brukshundklubben som den hundorganisation som arbetar för funktionsdugliga, det vill säga mentalt sunda och fysiskt friska hundar. Medel RAS, MH, exteriörbeskrivningsprotokoll, centralt registrerade veterinärdata Avelsdata, Lathunden Information (Brukshunden, hemsidan, Fido, rasklubbarnas hemsidor, kommunikationsbrev, direktkontakter) Möten, konferenser och träffar Samarbete med SLU Valphänvisning (hemsidan, Fido, rasklubbarnas hemsidor, länkar, konsumentvägledning, uppfödarhjälp) Friskvård Brukshundklubbens rasklubbar ska årligen följa upp RAS och Utskottet för avel och hälsa ska vid behov hjälpa till och stötta Brukshundklubbens rasklubbar ska vart 5:e år revidera RAS Medlemsenkäter. Organisation Huvudansvaret för uppdraget ligger på förbundsstyrelsens organisation. Rasklubbar, distrikt och lokalklubbar ansvarar för att medverka inom sin verksamhet. Nytta Ökad kunskap leder till bättre mentalt sunda och fysiskt friska hundar Uppfödare som driver ett målmedvetet och kompetent avelsarbete Minskade veterinärvårdskostnader Minskad andel problemhundar. 8 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

6 Samhällsnyttiga hundar Syfte Brukshundklubben ska utbilda hundar och hundförare som efterfrågas av våra samarbetspartners för att ge hunden en naturlig funktion i samhället. Inriktning Verksamhetsmål Vi uppfyller aktuellt avtal med Försvarsmakten (FM), utbildar personal, hundar och genomför uppdrag Vi uppfyller aktuellt avtal med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), utbildar personal, hundar och genomför uppdrag 2011: Genomfört två ungdomsläger med inriktning mot hundtjänst inom Försvarsmakten 2011: Genomfört nulägesanalys avseende representation i kommunernas frivilliga resursgrupper 2011: Vi har tagit fram ett förslag till hur vi ska organisera utbildningen av kommersiella hundar samt dess förare och utvärderat hur de kan bli en del inom Brukshundklubben 2011: Upprättat handlingsplaner för att fler som påbörjar utbildning når godkänt resultat av samhällsnyttiga hundar 2012: 80 % av de som påbörjar kurs når godkänt resultat inom FM-gruppen 2012: 50 % av de som påbörjar kurs når godkänt resultat inom RH-gruppen 2014: 95 % av de som påbörjar kurs når godkänt resultat inom FM-gruppen 2014: 60 % av de som påbörjar kurs når godkänt resultat inom RH-gruppen. Känneteckensmål Årligen: Uppdragsgivarna uppger att vi levererar en god kvalitet och är prisvärda Årligen: Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap förnyar avtalen och ger oss nya och/eller utökade uppdrag Hundintresserade ungdomar känner i hög utsträckning till att Brukshundklubben arbetar med utbildningar för tjänstehundar åt FM och MSB samt att de upplever att detta är något positivt 70 % av de ungdomar som deltagit i våra aktiviteter uppger att de gärna vill fortsätta att utbilda sig inom tjänstehundsverksamheten 90 % av ungdomarna som har deltagit på ungdomsläger upplever att våra aktiviteter tillför dem kunskap både vad gäller hundträning/dressyr och Försvarsmakten. Medel Utbildningsplaner Utbildning och fortbildning av funktionärer Utbildning, examination och kontraktering av hundekipage Tävlingar och prov Konferenser för tjänstehundsansvariga Ungdomsrekryterande verksamhet Ökad samverkan med andra intresseorganisationer, företag och myndigheter Medlemsenkäter. Etablera nytt arbetssätt Syfte Brukshundklubbens uppgift, målstyrning som styrmedel och förbundsstyrelsens organisation ska kommuniceras ut i organisationen. Inriktning Verksamhetsmål 2012: Målstyrning är införd i 75 % av styrelserna för distrikt och rasklubbar 2014: Målstyrning är införd i organisationens alla styrelser. Känneteckensmål 2011: En majoritet av de förtroendevalda i distrikt, lokal- och rasklubbar är positiva till förändringen av den centrala organisationens arbetssätt 2014: 75 % av de som använder målstyrning i organisationen uppger sig vara nöjda. Medel Stadgar Informationssatsningar (Brukshunden, SBK-info, hemsida, Fido, utställningsmonter) Inslag på konferenser och möten Information på års- och medlemsmöten Informationsmaterial Förtroendemannautbildning och föreningsstöd Ledarutveckling Uppföljningar och enkäter. Organisation Huvudansvaret för uppdraget ligger på förbundsstyrelsens organisation. Distrikt, lokal- och rasklubbar ansvarar för att medverka inom sin verksamhet. Nytta Aktiv och välfungerande organisation Fler medlemmar vill engagera sig som förtroendevald eller funktionär. Organisation Huvudansvaret för uppdraget ligger på förbundsstyrelsens organisation. Distrikt, lokal- och rasklubbar ansvarar för att medverka inom sin verksamhet. Nytta Är en viktig funktion i samhället såsom att bevaka Sveriges territorium, rädda liv etc. Ger hunden ett aktivt liv Deltar i internationellt skydds- och säkerhetsarbete Förbättrar folkhälsan Ökar livskvaliteten för både människor och hundar Engagerar och rekryterar ungdomar. 10 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

7 Budget samt riktlinjer (Samtliga siffror är angivna i kronor) Budget och Riktlinjer Utfall Budget beslutad Budget reviderad Budget Riktlinjer Riktlinjer Intäkter Medlemsintäkter Statliga anslag Förlagsverksamheten Sponsorer Brukshunden Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Gemensamma kostnader Personalkostnader Driftskostnader förbundskansliet Kydingeholm Organisation Förlagsverksamheten Brukshunden Avskrivningar Övriga gemensamma kostnader Summa gemensamma kostnader Kommentarer till Budget 2012 samt riktlinjer Intäkter Medlemsintäkter Medlemsintäkterna är beräknade på att antalet medlemmar som betalar förbundsavgift ligger på en nivå på under år Resterande del avser specialklubbsavgift som debiteras Sveriges Hundungdom för den del av deras medlemmar som valt Brukshundklubben som sin specialklubb enligt avtalet om dubbel medlemskap. Statliga anslag Detta belopp avser den ersättning som debiteras organisationsbidraget för administrativa kostnader som krävs för att Brukshundklubben ska kunna driva tjänstehundsverksamheten. Annonsförsäljning Under de närmaste åren beräknar vi en försiktig ökning av annonsintäkterna då vi ser en positiv tendens i annonsförsäljningen. I beloppet ingår även ersättning från de statliga anslagen för redaktionellt material i Brukshunden gällande tjänstehundsverksamheten. Förlagsförsäljning När det gäller försäljningen av förlagsartiklar räknar vi med en minskning under år 2012, och därefter en svag ökning. Dock beräknas täckningsbidraget ligga på ungefär samma nivåer som tidigare år. Sponsorintäkter Intäkter från avtal med Agria Djurförsäkring, SBK Försäkring samt ett antal andra sponsorer som Brukshundklubben har inlett samarbete med. Denna intäkt borde kunna öka med tanke på högkonjunkturen, men i budgeten har vi valt att budgetera att nivån blir densamma under de närmaste åren. Övriga intäkter Bland dessa intäkter finns främst ersättningar från Svenska Kennelklubben för genomförda konferenser samt beviljade medel från Kennelklubbens landslagsfond. Utskott Utskottet för organisation Utskottet för medlemsaktiviteter Utskottet för tävlingar och prov Utskottet för avel och hälsa Utskottet för hundägarutbildning Utskottet för samhällsnytta Korrigering utskottskostnader Summa utskottskostnader Summa kostnader Operativt resultat Finansiella poster Resultat Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

8 Kostnader Personal Personalkostnaderna har räknats upp med avtalsenliga löneökningar, vilka har beräknats ligga på samma nivåer som år Driftskostnader förbundskansliet I driftskostnader för förbundskansliet ingår lokalkostnader, kontorskostnader, driftkostnader för IT, portokostnader, telefonkostnader samt kostnader för Internetuppkoppling. Organisationskostnader Denna post innehåller kostnader för förbundsstyrelsen och det verkställande utskottets möten, FS-ledamöternas representation ute i organisationen, kostnader för kongressen och organisationskonferensen, valberedningens kostnader samt även kostnader för Kennelfullmäktige. Kennelfullmäktige genomförs vartannat år, och under den kommande perioden år Därmed ökar organisationskostnaderna för detta år. Förlagsverksamheten Kostnaderna för förlagsverksamheten ökar marginellt och följer den intäktsökning som är budgeterad. Brukshunden I och med att det i budgeten har beräknats en medlemsökning, ökar även kostnaderna för distribution av tidningen Brukshunden. Dessutom ger ökade annonsintäkter en ökad kostnad för annonsförsäljning. Avskrivningar Avskrivningarna beräknas på gjorda investeringar, och görs normalt under 60 månader räknat från och med inköpsmånaden. Under år 2012 beräknas investeringar göras till en kostnad av 600 kkr, främst utgörande kostnader för medlemssystemet Medlem Online (200 kkr), upprättande av en webb-portal som ersätter hemsidan och Fido (200 kkr). Utöver detta ingår i beloppet en reserv för oförutsedda investeringar samt byte av ett antal arbetsstationer, totalt 200 kkr. För åren 2013 och 2014 är investeringarna uppskattade till 400 kkr respektive 700 kkr. Övriga gemensamma kostnader I dessa kostnader ingår bankkostnader, revisionskostnader, kostnader för Brukshundklubbens stipendier, bidrag till SM-arrangörer samt kostnader för sponsringsförsäljning. Utskottskostnader Utskottens kostnader är budgeterade till att öka marginellt mellan åren 2012 och 2013 för att sedan minska år Under ett stort antal år har vi kunnat se att utskotten eller de före detta kommittéerna och sektorerna av olika anledningar inte har använt de medel som har budgeterats. En tillbakablick de senaste tio åren ger vid handen att i genomsnitt 12 procent av de budgeterade medlen inte har använts, varför vi under de kommande åren budgeterar att tendensen håller i sig. Därmed har en korrigering av utskottskostnaderna om 12 procent gjorts på raden Korrigering utskottskostnader under åren Valberedningens förslag Valberedningen har i sitt arbete tagit hänsyn till: Vilka krav det ställs på framtidens förbundsstyrelse utifrån den nya inriktningen med målstyrning I sitt val av kandidater lyssna till organisationens önskemål Krav på kompetens och samarbetsförmåga hos förbundsstyrelsens ledamöter, allt för organisationens bästa. Med utgångspunkt för ovan, lämnar valberedningen följande förslag till kongressen: Förbundsstyrelsen Mandattid Ordförande Staffan Thorman Omval 1 år 2:e vice ordförande Tomas Knuutila Omval 2 år Skattmästare Rolf Weiffert Omval 2 år Ordinarie ledamöter Anders Ekholm Omval 2 år Maritha Östlund-Holmsten Omval 2 år Suppleanter Katinka Ryttse Omval 2 år Ragnar Bergståhl Omval 2 år Revisorer Kerstin Hedberg, Aukt. revisor Omval 1 år Lars-Olof Thellner, lekman Omval 1 år Revisorssuppleanter Peter Olofsson, Aukt. revisor Omval 1 år Klas Nordblom, Lekman Nyval 1 år För följande ledamöter i förbundsstyrelsen utgår mandattiden :e vice ordförande Anders Dahlstedt Ordinarie ledamöter Nina Christoffersson Barbro Olsson Annika Sällvik Suppleant Jenny Stenberg Valberedningen Ulla Hemmings (sammankallande) Kent Andersson (ledamot) Rolf-Göran Asplund (ledamot) Iréne Karlsson (ledamot) Helén Wallman (ledamot) 14 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

9 Workshop Anteckningar från workshopen Hur löser vi vår (Brukshundklubbens) ekonomiska situation? Vid kongressen 2011, kommer förbundsstyrelsen (FS) att anordna en fördjupad dialog med kongressdelegaterna, med anledning av vår rådande ekonomiska situation. Detta kommer att ske i form av workshops under kongresshelgen (lördagen), därefter kommer FS sammanställa och ge förslag till kongressen innan beslut tas om budget för 2012 och preliminär för 2013 och Bakgrund FS tror, med de ingångsvärden som vi har i dag (mars 2011), inte att den preliminära budget för 2012 (tagen av kongressen maj 2010) är realistisk, med tanke på t.ex. sviktande medlemsantal och minskade statsanslag. Som framgår av kongresshandlingarna är den föreslagna, delvis reviderade, budgeten för 2012 underfinansierad. Detta är inte acceptabelt, i synnerhet med tanke på Brukshundklubbens likvida situation. Traditionellt vid negativa resultat är att öka intäkter, minska kostnader eller kanske bäst en kombination av dessa. Men HUR ska vi göra detta? Finns det något annat sätt? FS vill ha hjälp med att hitta förslag kring hur vi ska lösa Brukshundklubbens ekonomiska situation på både kort och lång sikt. Vi är övertygade om att det finns många kreativa och bra idéer ute i organisationen. Det är dessa vi gärna vill få fram under workshopen. Syfte med workshopen Syftet med workshopen är att öka insikt och delaktighet i det centrala budgetarbetet. FS vill med detta ge möjlighet till en större påverkan och delaktighet för distrikt och rasklubbar och att kunna diskutera fram, och eventuellt besluta om, vilka vägar vi ska gå. Kreativa och framåtsträvande förslag på hur vi ska lösa Brukshundklubbens ekonomiska situation på kortare och längre sikt. Att göra i förväg För att vara väl förberedda på kongressen och tillvara ta flera tankar och idéer finns nedan lite FÖRSLAG på diskussionspunkter att använda t.ex. vid lokalklubbs och disktrikt/rasklubbsmöten. Vi hoppas så klart att delegaterna tar med sig de tankar och idéer som framkommer Kortsiktigt ekonomiskt perspektiv (2012) Långsiktigt ekonomiskt perspektiv (2013-) Hur ökar vi våra intäkter? Kan vi minska våra utgifter? Vad får kosta? Hur mycket? Hur får vi fler förbundsmedlemmar? Kan och ska vi kostnadsstyra eller verksamhetsstyra, och i så fall hur? Medlemsavgifternas olika kategorier Administrativa avgifter för registrering av t.ex. prov/tävling mm. 16 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

10 Motion nummer 1 1 Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer Motionären önskar att kongressen beslutar om införande av diarium på Brukshundklubbens kansli med hänvisning till att det under ett antal tillfällen hänt att handlingar som skickats till kansliet har förkommit. FS anser att rutiner på kansliet ligger utanför kongressens beslutsdomän och är en fråga för generalsekreteraren. När rutiner införs på kansliet måste hänsyn tas till ett antal faktorer såsom personalresurser, tidsåtgång, nytta av rutinen, prioritering mellan olika önskemål mm. På kansliet finns idag diarium för tjänstehundsverksamheten samt handlingar som inkommer till generalsekreteraren. Att, såsom motionären önskar, införa ett diarium för samtliga inkommande tävlingsresultat anses vara ett alltför stort arbete för att det med nuvarande personalresurser inte skulle påverka andra delar i kansliets arbete, t.ex. det faktiska inrapporterandet av tävlingsresultat till Svenska Kennelklubben. Samtliga tävlingsformer kommer successivt att införas i administrationsprogrammet SBK Tävling, vilket betyder att resultat från tävlingar ska rapporteras elektroniskt. Dessutom kommer det inom en snar framtid att utvecklas nya verktyg för inrapportering av Mentalbeskrivning och Mentaltest, även dessa med inriktningen på att resultaten sänds elektroniskt till Kennelklubben. FS anser att man med dessa insatser attackerar det problem som motionären beskriver, men på ett annat sätt än vad som föreslås i motionen. Förbundsstyrelsen anser därmed att motionen är besvarad. 18 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

11 Motion nummer 2 Motion nummer 3 20 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

12 Motion nummer 3 forts. 2 Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 3 Båda motionärerna önskar att Svenska Brukshundklubben verkar för att mondioring ska bli officiell tävlingsgren i Sverige inom ramen för SBK/SKKorganisationen. & Införandet av mondioring i Sverige har varit föremål för ställningstagande och utredningar vid ett flertal tillfällen avslag SBK, avslag NKU Nordiska Kennelunionen vilket innebär att inget nordiskt land ska ta upp sporten på sin agenda samt avslag SKK/CS efter ny nationell prövning. Mondioring är föremål för diskussion inom FCI där några länder, främst Belgien, Ungern, Frankrike, Schweiz, Holland, Italien och Portugal, arbetar för att sporten ska bli erkänd med full status vilken den inte har idag. Det framgår av FCI cirkulär 55/2010 från ett möte inom FCI General Committé den 24 februari 2010 i Madrid, där man påminner om att CACIT inte kan utdelas i mondioring, att världsmästerskap i mondioring inte kan hänvisa till ett mästerskap med status inom FCI samt att FCI logga inte kan användas vid tävling i mondioring. Motivet till att FCI (2009) inte vill godkänna mondioring med full status, dvs. formellt utdelande av CACIT, är skyddsmomentens utformning och de diskussioner som förekommer om farliga raser inom EU. Ett erkännande skulle ge felaktiga signaler till omvärlden. Senare samma år beslöt FCI:s styrelse att inte tillåta sporten fullt ut av allmänpolitiska skäl, men att man fortfarande kan tävla nationellt i länder där sporten redan förekommer. Inom ramen för SBK/SKK-organisationen tävlas det idag i två grenar med skyddshundsinslag, IPO som har fullt godkännande inom FCI samt den svenska skyddshundform enlig vår egen prövningsordning som ännu inte har fullt godkännande inom FCI. Hos FCI ligger en ansökan om en gemensam prövningsordning från de nordiska länderna baserad på reglerna för Nordiska Mästerskapen för beslut hos FCI brukshundskommitté för fullt godkännande som då ska medföra sk. CACIT status dvs. samma status som IPO. Skyddshundsporten har tidigare ifrågasatts av myndigheterna i vårt land, men med de regleringar runt träning och tävling som Brukshundklubben infört anses egenkontrollen vara tillfyllest och proven/sporten är tillåten. Egenkontroll omfattar att endast ras av brukshundras får tävla i skydds samt att träning/tävling får ske endast av innehavare med utfärdad och godkänd licens för ägare och hund av brukshundras. Att införa ytterligare en tävlingsform med skyddsmoment som dessutom inte har fullt godkännande inom FCI ser FS inte som angeläget. De krav på hundars lämplighet som ett underlag för samhällets behov samt avelsurval täcks idag av de två officiella skyddshundsprov/tävling som nu finns inom ramen för Brukshundklubbens prov- och tävlingsverksamhet samt att mondioring inte heller har full status inom FCI. FS ser det mer angeläget att utveckla och värna om de två officiella varianter av skyddshundsprov/tävling som redan finns idag. FS föreslår därför avslag på motion 2 och Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

13 Motion nummer 4 Motion nummer 5 24 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

14 Motion nummer 6 Motion nummer 7 26 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

15 Motion nummer 8 4- Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer Gemensamt för dessa fem motioner är att motionärerna önskar höjning av 8 arvoden eller anmälningsavgifter alternativt ge FS i uppdrag att se över dessa nivåer. Att höja arvoden kanske motiverar fler funktionärer att utbilda sig och att tjänstgöra oftare. Det är dock inte självklart, att en arvodeshöjning är det som är avgörande för att få fler funktionärer att vara aktiva vid våra arrangemang, men det kan vara en betydande morot. Man bör dock se över de effekter det kan innebära för de klubbar, som redan idag tvekar att arrangera prov, på grund av svårigheter att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. Det är inte alltid den enkla lösningen att höja anmälningsavgifter för att få arrangemang att gå ihop och förhoppningsvis gå med vinst, som är framgångsrik. Konsekvensen av en höjning kan likaväl bli att man tappar i anmälningssiffror. I förbundsstyrelsens arbetsuppgifter ingår bland annat att besluta om anmälningsavgifter och arvoden, varför dessa motioner, som några av motionärerna också har påpekat, inte ska vara föremål för kongressens beslut. Förbundsstyrelsen delar dock motionärernas uppfattning att det finns behov av att se över nivåerna på anmälningsavgifter och arvoden och har därför för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp efter kongressen. Förbundsstyrelsen anser därmed att motionerna nr 4 8 är besvarade. 28 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens kongress

16 Egna anteckningar 30 Svenska Brukshundklubbens kongress 2011 Foto: Malin Wijk

17 SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Hundägarnas hundsport- och utbildningsorganisation Svenska Brukshundklubben Box FARSTA Telefon: Fax: Hemsida: fido.brukshundklubben.se

Kongresshandlingar Svenska Brukshundklubben 12-13 maj 2012

Kongresshandlingar Svenska Brukshundklubben 12-13 maj 2012 Kongresshandlingar Svenska Brukshundklubben 12-13 maj 2012 Innehåll Röstetal och delegater Program och dagordning Mål Plats Scandic Star Sollentuna Aniaraplatsen 8 Sollentuna, Stockholm Budget 2013 och

Läs mer

MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB

MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB MÅ L FÖ R KÖPPÅRBERGS BRUKSHUNDKLUBB Inledningen av normalstadgar för lokalklubb beskriver de övergripande mål som gäller för Kennelklubbens medlemsorganisationer samt de uppgifter som Brukshundklubben

Läs mer

Kongresshandlingar 2014 Svenska Brukshundklubben

Kongresshandlingar 2014 Svenska Brukshundklubben Kongresshandlingar 2014 Svenska Brukshundklubben - anpassad version för utskrift Innehåll: Röstetal och delegater 4 Program och dagordning 5 Brukshundklubbens mål och handlingsplan 6 Budget samt riktlinjer

Läs mer

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen i klubben! Som medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) har du ungefär 55 000 andra hundintresserade föreningskamrater.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben

Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben Gäller fr.o.m. 2009-01-01 Innehåll 1 Övergripande mål för Kennelklubbens medlemsorganisationer... 3 2 Brukshundklubbens uppgift... 3 3 Medlemskap... 4 4 Medlemsavgift...

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2014 Datum: 2014-05-16 Tid: 09:00 17:00 Plats: Scandic Star hotel, Sollentuna Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Anders Dahlstedt

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Innehåll KONGRESSHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben 2017 Box 4, Farsta ,

Innehåll KONGRESSHANDLINGAR Svenska Brukshundklubben 2017 Box 4, Farsta , Kongresshandlingar 2017 KONGRESSHANDLINGAR 2017 Innehåll Program 4 Dagordning 5 Röstetal och delegater 6 Uppdrag 7 Mål och fokusområden 8 Budget 2018 samt riktlinjer 9 Kommentarer till budget 10 Valberedningens

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2014/2015 Verksamhetsförslag för 2014 och 2015 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna om rätten att

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG

VERKSAMHETSFÖRSLAG SBK SKARABORGSDISTRIKTET 2016/2017 VERKSAMHETSFÖRSLAG VERKSAMHETSFÖRSLAG Verksamhetsförslag för 2016 och 2017 Brukshundklubbens uppgifter är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Sammanfattning av Organisationskonferensens

Sammanfattning av Organisationskonferensens SBKs Blekingedistrikt 2012-02-06 Sid 1(6) Sammanfattning av Organisationskonferensens Konferensen började med att SBKs ordförande Staffan Thorman berättade om det minskande medlemsantalet, både i rasklubbar

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 6/2014 Datum: 2014-06-09 Tid: 20:00-21:15 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Mellansvenska distriktet

Mellansvenska distriktet Datum och tid: 2016-02-28 14.00 Plats: Svärdsjö skid & orienteringsklubbs kanslistuga 2016 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Köpman förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga närvarande välkomna. 2016-2

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2014 Datum: 2014-05-18 Tid: 15:00 16:30 Plats: Scandic Star Hotel Sollentuna i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2010

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2010 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2010 Protokoll Datum: 2010-05-08 09 Tid: Plats: 10:00-14:15, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Normalstadgar för lokalklubb

Normalstadgar för lokalklubb Normalstadgar för lokalklubb Fastställda av förbundsstyrelsen den 8 maj 2009. Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben.

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Visionsarbete FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Målsättning: Att starta en process med att väcka kreativa och utmanande tankar som hjälp för att skapa en framgångsrik vision för Svenska Brukshundklubben.

Läs mer

Normalstadgar för distrikt

Normalstadgar för distrikt Normalstadgar för distrikt Fastställda av förbundsstyrelsen den 8 maj 2009. Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben.

Läs mer

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm

Årsmötesprotokoll. för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00. Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 14 mars 2010 kl. 12.00 Hotell Scandic Järva Krog, Stockholm 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Susanne Fagrell hälsade alla välkomna

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr Årsmötesprotokoll för Rasklubben för dansk-svensk gårdshund, org nr 802437-2073 Söndagen den 28 februari 2016 kl. 13.30 Östergötlands kennelklubbs lokal, Linghem 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden John

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 2/2011 Datum: 2011-02-25 Tid: 10:00 16:30 Plats: Förbundskansliet i Farsta, Stockholm Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2013

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2013 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2013 Protokoll Datum: 2013-05-18--19 Tid: Plats: 09:30-17:00, lördag 09:00-14:30, söndag Scandic Örebro Väst, Örebro Närvarande distrikt (antal röster inom parentes)

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-11-21--22 i Södertälje Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Jenny Mähler, Ann-Git Rammus,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2011 Datum: 2011-06-17--18 Tid: 13:00 19:30 samt 08:30 12:00 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel, i samband med SM i lydnad och agility Närvarande:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik.

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Göran Svensson, Laila Lindgren, Håkan Obbarius och Mats Axenvik. När- Antal varande röster Bollnäs 2 3 Edsbyn 1 2 Gävle 2 3 Hofors 0 0 Hudiksvall 1 2 Järvsö 0 0 Ljusdal 0 0 Ockelbo 0 0 Sandviken 1 2 Skutskär 2 2 Söderhamn 2 2 Valbo 1 2 Styrelsen 7 0 Schäferhundkubben

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsplan 2014

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsplan 2014 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Box 173, 961 23 Boden www.bodensbrukshundklubb.se En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2014

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2014 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2014 Protokoll Datum: 2014-05-17-18 Tid: Plats: 09:30-16:30, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Star hotell Sollentuna Närvarande distrikt (antal röster inom parentes)

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

Lokal verksamhet 2016

Lokal verksamhet 2016 Lokal verksamhet 2016 Svenska Brukshundklubben samlar varje år in information från ras- och lokalklubbar samt distrikt för att sammanställa nödvändig information till verksamhetsberättelsen. För någon

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse Protokoll 5/2016 Datum: 2016-05-15 Tid: 15:10 16:20 Plats: Närvarande: Ordförande Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda i samband med kongressen Ange ev. nedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 8/2015 Datum: 2015-10-19 Tid: Kl. 19:00 21:10 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks) Ingrid

Läs mer

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater.

2 Justering av röstlängd Upprop företogs och justering av röstlängden verkställdes, som upptog 41 röstberättigade delegater. SVENSKA TERRIERKLUBBEN Specialklubb inom Svenska Kennelklubben PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Terrierklubbens fullmäktige (TF) den 22 april 2012 på Scandic, Järva krog, Solna 1 Mötets öppnande

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2010 Datum: 2010-08-20 Tid: 13:00 18:30 Plats: Scandic Star Sollentuna Hotel Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Från kansliet: Staffan Thorman

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation 2015 Datum: 2015-01-30 Tid: 18:00-20:00 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel Närvarande: Distriktsrepresentanter enligt bilaga Bilagor: Deltagarlista distriktsforum.pdf

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 1/2012 Datum: 2012-02-03 Tid: 9.00 17.00 Plats: Närvarande: Ordförande Meddelat frånvaro: Scandic Star Sollentuna Staffan Thorman Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 5/2015 Datum: 2015-11-05 Tid: 18:30 2222 Plats: Närvarande: Ordförande Telefon Christer Lundberg Helén Wallman Ragge Bergståhl Roffa Asplund

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 8/2008 Datum: 2008-11-14 Tid: 13.00-18.30 Plats: Brukshundklubbens kursgård Kydingeholm, Alunda Närvarande: Ordförande Från kansliet: Justerare: Vid

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 2015-04-16 Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand,

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda

Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund. Söndagen den 11 mars 2012 kl Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda Årsmötesprotokoll för Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund Söndagen den 11 mars 2012 kl. 12.00 Göteborgs Skyttegilles lokal, Västra Frölunda 1 Årsmötets öppnande. Ordföranden Susanne Fagrell inledde mötet

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013

Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 Bodens Brukshundklubb och Hundungdom Verksamhetsmål 2013 En lokalklubbs uppgift enligt stadga för lokalklubb inom SBK är: Vi ska sprida kunskap om hund Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE STADGAR LOKALAVDELNINGAR Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. MÅL... 3 2. VERKSAMHET... 3 3. MEDLEMSKAP... 3 4. VERKSAMHETSÅR

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Rasklubbars verksamhet 2017

Rasklubbars verksamhet 2017 Rasklubbars verksamhet 2017 Svenska Brukshundklubben samlar varje år in information från ras- och lokalklubbar samt distrikt för att sammanställa nödvändig information till verksamhetsberättelsen. För

Läs mer

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m

Antagna av SSRK:s huvudstyrelse att gälla fr o m TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) AVDELNINGAR. Antagna av SSRK:s huvudstyrelse 2004-07-03 att gälla fr o m 2004-07-01 Inledning. Sektionen ingår som en underavdelning

Läs mer

Datum: Tid: Klockan Plats: Skövde BK

Datum: Tid: Klockan Plats: Skövde BK Datum: 2015-04-27 Tid: Klockan 19.00 Plats: Skövde BK Närvarande: 18 st enligt närvarolista Dagordning 22. Mötets öppnande 23. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 24. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation

Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Svenska Brukshundklubbens Utskott för organisation Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-23 Tid: 19:00-20:00 Plats: Telefon Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: - Ange ev. nedan Christer Lundberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 5/2015 Datum: 2015-06-12--13 Tid: Plats: Närvarande: Ordförande 14:30 17:00 (fredag) 08:45 11:45 (lördag) Carlstens fästning, Marstrand Rolf Weiffert

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Information revidering MT

Information revidering MT FS förslag revidering MT Sid 1(6) Information revidering MT 2016-04-22 FÄLTTESTER I LÖVSÄTTRA OCH LILLA EDET VÅREN 2016 Tack alla som kom och var med på någon av dessa fyra dagar! Syftet med fälltesterna

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben.

Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben. Fastställda av SPKs fullmäktige 2006-03-31 och 2007-04-01 Inledning. Avdelningar ingår som medlemsorganisationer i SPK. Utöver dessa stadgar gäller också

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer