Skolbeslut för grundskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolbeslut för grundskola"

Transkript

1 Beslut Dnr: :5175 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola i Heby kommun

2 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola (4) Rektor Mårten Hanold Morgongåva skola Vittinge skola Heby kommun Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolan. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning skolan, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i detta beslut grundas på de dokument som Morgongåva skola och Vittinge skola samt Heby kommun skickat in, de verksamhetsredogörelser de lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. På båda skolorna behöver rektorns pedagogiska ledarskap när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Skolinspektionen noterar att sammanställningar över måluppfyllelsen i samtliga ämnen för årskurs 5 och i svenska/svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3 saknas på båda skolorna. Rektorn har dock redovisat statistik över resultaten från de nationella ämnesproven i matematik, svenska och engelska för årskurs 5 år 2010, vilka visar en måluppfyllelse på 100 procent i alla ämnena på båda skolorna. Resultaten för ämnesproven i årskurs 3 år 2010 på Vittinge skola visar på en måluppfyllelse på 100 procent i matematik och 92 procent i svenska. På Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

3 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola (4) Morgongåva skola är måluppfyllelsen samma år 88 procent på ämnesproven i svenska och matematik för årskurs 3. Skolinspektionen vill framhålla att resultat från nationella ämnesprov inte visar den faktiska måluppfyllelsen i ämnena. Skolinspektionen har således saknat underlag för att bedöma kunskapsresultaten som helhet på Morgongåva och Vittinge skola. Förutom att sammanställa kunskapsresultaten som helhet på skolorna behöver rektorn också ta ansvar för att utvärdera och analysera dessa kunskapsresultat på skolnivå, och att lärarna involveras i dessa diskussioner och analyser. Vidare behöver lärarna på båda skolorna i högre grad samverka internt när det gäller frågor kring bedömning samt planering och genomförandet av undervisningen. På Vittinge skola behöver också bedömningen av elevernas kunskaper i högre grad utgå från nationella och lokala mål. Om alla elever bedöms utifrån målen medför detta även att likvärdigheten inom skolan ökar när det gäller bedömning. Det har i intervjuer med rektorn, lärarna och eleverna framkommit att personalen på båda skolorna har höga förväntningar på elevernas möjligheter att nå goda kunskapsresultat, och att personalen anser det vara viktigt att arbeta för attityder som främjar och uppmuntrar skolarbetet. Skolinspektionen bedömer det också som positivt att Morgongåva och Vittinge skola samverkar med andra skolor i Heby kommun när det gäller att bryta ner nationella mål till lokala kursmål. Skolinspektionen har i tillsynen av Morgongåva skola identifierat följande brister som ska åtgärdas Rektorn har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att öka andelen lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte fullt ut grundskoleförordningens krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen). Rektorn tar inte i tillräcklig hög grad ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och att detta underlag används för att nå de nationella målen (2 kap. 2 första stycket sista meningen 1985 års skollag, Lpo 94, 1. Den enskilda skolans utveckling, 2.8 Rektorns ansvar). Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att lärarna samverkar så att undervisningen ger eleverna möjlighet att få överblick och se sammanhang (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Riktlinjer). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

4 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola (4) Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att öka elevernas möjlighet till inflytande över undervisningen utifrån stigande ålder och mognad (4 kap års skollag, Lpo 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, Riktlinjer). Skolans årliga plan mot kränkande behandling uppfyller inte kraven i skollagen (14 a kap års skollag). - Skolans arbete med åtgärdsprogram uppfyller inte fullt ut grundskoleförordningens krav (5 kap. 1 tredje stycket grundskoleförordningen) - Rektorns beslut för elever som är placerade i särskild undervisningsgrupp är inte utformat så att det framgår att det är överklagningsbart (5 kap. 5 och 8 kap. 1 grundskoleförordningen). Skolinspektionen har i tillsynen av Vittinge skola identifierat följande brister som ska åtgärdas De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte fullt ut grundskoleförordningens krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen). Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att lärarna vid bedömning utgår från de nationella målen i kursplanerna (2 kap. 6 och 7 kap. 2 grundskoleförordningen). Rektorn tar inte i tillräcklig hög grad ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och att detta underlag används för att nå de nationella målen (2 kap. 2 första stycket sista meningen 1985 års skollag, Lpo 94, 1. Den enskilda skolans utveckling, 2.8 Rektorns ansvar). Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att bedömningen är likvärdig på skolan (1 kap års skollag). Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att lärarna samverkar så att undervisningen ger eleverna möjlighet att få överblick och se sammanhang (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Riktlinjer). Skolans årliga plan mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav (14 a kap års skollag, 2 förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

5 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola (4) - Skolans arbete med åtgärdsprogram uppfyller inte fullt ut grundskoleförordningens krav (5 kap. 1 tredje stycket grundskoleförordningen). Skolinspektionen begär i samband med uppföljningen in en sammanställning av måluppfyllelsen i samtliga ämnen för årskurs 5 och i svenska/svenska som andraspråk och matematik för årskurs 3. Bedömningarna redovisas i bilagorna 2-3. Rektor och Heby kommun har ansvar för att brister åtgärdas. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast tre månader från den dag beslutet för Heby kommun meddelas. Skolinspektionen kommer då att följa upp beslutet. Skolinspektionen förutsätter dock att rektorn och Heby kommun snarast vidtar åtgärder för att rätta till bristerna. Skolinspektionen kan komma att tidigare än angivet datum begära att få ta del av arbetet med att åtgärda bristerna. På Skolinspektionens vägnar Luca Nesi Enhetschef Joakim Norberg Utredare Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolorna Tillsynsprotokoll och bedömningar för Morgongåva skola Tillsynsprotokoll och bedömningar för Vittinge skola Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

6 Bilaga 1 1 (2) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför tillsyn i Heby kommun under februari-april Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionen besökte Morgongåva skola och Vittinge skola den februari Ansvariga för tillsynen har varit utredarna Joakim Norberg och Mathias Ljungström. Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. Skolbeslutet kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen i ett beslut (slutligt beslut). Skolbesluten från samtliga skolor i kommunen fogas då till det beslutet som bilagor. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits i anledning av påtalade brister senast tre månader efter att kommunbeslutet meddelades. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010, men 1985 års skollag ska fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli Det innebär att 1985 års skollag är utgångspunkten för Skolinspektionens tillsyn och granskning fram tills dess. Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från kommunen och skolorna, dels den information som samlats in under besöket. I Morgongåva skola och Vittinge skola intervjuades rektorn, lärare, annan personal och elever. Även annan information om kommunen och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (

7 Bilaga 1 2 (2) Beskrivning av skolorna Tabell 1. Antal elever på Morgongåva skola Skolan Antal elever Förskoleklass 21 Grundskoleklass, årskurs Källa: Skolans egna uppgifter februari 2011 Tabell 2. Antal elever på Vittinge skola Skolan Antal elever Förskoleklass 4 Grundskoleklass, årskurs Källa: Skolans egna uppgifter februari 2011 Morgongåva och Vittinge skola är belägna i orterna Morgongåva respektive Vittinge. Båda skolorna leds av en gemensam rektor. Rektorn har administrativt stöd av en skolassistent (på 30 procent). Båda skolorna har tillgång till ett kommungemensamt resursteam, som består av skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, specialpedagoger och socialpedagoger. Heby kommun saknar för tillfället skolpsykolog. På Morgongåva skola bedrivs verksamhet för förskoleklass och årskurs 1-6, liksom för två fritidshemsavdelningar. Morgongåva skola har 14 anställda lärare som undervisar i förskoleklassen och årskurs 1-6. Undervisningen är organiserad så att det finns en klass för varje årskurs. På Vittinge skola bedrivs verksamhet för förskoleklass och årskurs 1-6, samt för ett fritidshem. På skolan finns sju anställda lärare i förskoleklassen och årskurs 1-6. Undervisningen bedrivs i åldersintegrerade klasser: en klass för årskurs 1-2, en för årskurs 3-4 och en för årskurs 5-6. Tillsynen av de kommunala fritidshemmen i Heby kommun redovisas dock i ett separat beslut.

8 Bilaga 2 1 (5) Tillsynsprotokoll för Morgongåva skola Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Skolans lärandemiljö Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Enskild elevs rätt Trygghet och studiero Bedömning (och betyg) Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

9 Bilaga 2 2 (5) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag Rektorn har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att öka andelen lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. 2 kap års skollag Tillsynen visar att flera av de lärare som har grundskollärarutbildning med inriktning mot årskurs 1-7 saknar utbildning i många ämnen de undervisar i. De är klasslärare och undervisar i nästan alla ämnen i sina klasser, samtidigt som deras utbildning är avgränsad till ett fåtal ämnen. Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Lärarnas bedömning och utvärdering De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte fullt ut grundskoleförordningens krav. 7 kap. 2 grundskoleförordningen De individuella utvecklingsplaner som Skolinspektionen tagit del av svarar inte fullt ut mot förordningens krav. Vissa skriftliga omdömen innehåller lokalt nedbrutna mål som mer kan betraktas som aktiviteter än mål. Exempelvis anges begrepp som geometri, släkt och familj, etiska samtal och traditioner i kolumnen Kursens lokalt nedbrutna mål. Detta medför att lärarna inte alltid bedömer eleverna utifrån reella kunskapsmål.

10 Bilaga 2 3 (5) Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Rektorn tar inte i tillräcklig hög grad ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och att detta underlag används för att nå de nationella målen. 2 kap. 2 första stycket sista meningen 1985 års skollag Lpo 94, 1. Den enskilda skolans utveckling, 2.8 Rektorns ansvar Intervjun med rektorn och lärarna visar att kunskapsresultaten på skolnivå inte diskuteras och utvärderas tillräckligt ofta inom lärarkollegiet. I de dokument som skickats in inför tillsynen saknas en analys av kunskapsresultaten, som exempelvis orsaker till bristande måluppfyllelse och åtgärder för att öka denna. Vidare anger de data som skolan har kunnat redovisa om elevernas kunskapsutveckling i årskurs 3 och 5 inte faktisk måluppfyllelse, utan är en prognos från höstterminen 2010 över hur måluppfyllelsen kommer att vara i dessa årskurser vid utgången av vårterminen Inga data över måluppfyllelsen i årskurserna 3 och 5 har heller kunnat redovisas för tidigare läsår. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Fokus på lärande Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att lärarna samverkar så att undervisningen ger eleverna möjlighet att få överblick och se sammanhang. Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Riktlinjer Lärarna uppger att samverkan och samarbete kring undervisningens utformning i årskurs 1-6 är ett utvecklingsområde på skolan. De lärare som är verksamma i förskoleklassen anser att samarbetet med lärarna i årskurs 1-6 är bristfälligt och därför behöver stärkas. Även rektorn uppger att samverkan mellan lärarna på skolan behöver förbättras.

11 Bilaga 2 4 (5) Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Fokus på lärande Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att öka elevernas möjlighet till inflytande över undervisningen utifrån stigande ålder och mognad. 4 kap års skollag Lpo 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, Riktlinjer Det framkommer i intervjuer att elevernas möjligheter att påverka planeringen av undervisningen och att utvärdera denna är lärarberoende. Detta uttrycks särskilt tydligt i intervjuer med elever i de senare årskurserna. Även lärarna och rektorn uppger att skolans arbete med elevinflytande i undervisningen behöver stärkas och utvecklas. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Trygghet och studiero Skolans årliga plan mot kränkande behandling uppfyller inte kraven i skollagen. 14 a kap års skollag Skolinspektionen har tagit del av skolans likabehandlingsplan, vilken även fungerar som plan mot kränkande behandling. Planen bygger inte på någon aktuell kartläggning av förhållandena på skolan. Detta gör att verksamhetens specifika förutsättningar och därtill kopplade åtgärder inte syns i planen. En redogörelse för hur föregående års åtgärder mot kränkande behandling har genomförts finns inte heller medtagen i den aktuella likabehandlingsplanen.

12 Bilaga 2 5 (5) Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Särskilt stöd Skolans arbete med åtgärdsprogram uppfyller inte fullt ut grundskoleförordningens krav. 5 kap. 1 tredje stycket grundskoleförordningen De åtgärdsprogram som Skolinspektionen har tagit del av uppfyller inte fullt ut förordningens krav. Ibland är de angivna åtgärderna inte tillräckligt konkreta, vilket medför att det inte alltid tydligt framgår på vilket sätt eleven ska nå de mål som satts upp i åtgärdsprogrammen. Vidare framgår det inte alltid hur de insatta åtgärderna ska utvärderas. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Rektorns beslutsfattande Rektorns beslut för elever som är placerade i särskild undervisningsgrupp är inte utformat så att det framgår att det är överklagningsbart. 5 kap. 5 och 8 kap. 1 grundskoleförordningen Skolinspektionen har tagit del av ett beslut där en elev har placerats i särskild undervisningsgrupp. Beslutet innehåller ingen information om att det får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

13 Bilaga 3 1(5) Tillsynsprotokoll för Vittinge skola Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Skolans lärandemiljö Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Enskild elevs rätt Trygghet och studiero Bedömning (och betyg) Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

14 Bilaga 3 2(5) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Lärarnas bedömning och utvärdering De individuella utvecklingsplanerna uppfyller inte fullt ut grundskoleförordningens krav. 7 kap. 2 grundskoleförordningen De individuella utvecklingsplaner som Skolinspektionen tagit del av svarar inte fullt ut mot förordningens krav. Vissa skriftliga omdömen innehåller lokalt nedbrutna mål som mer kan betraktas som aktiviteter än mål. Exempelvis anges begrepp som värme och kyla, Norden, Vikingatiden och människokroppen i kolumnen Kursens lokalt nedbrutna mål. Detta medför att lärarna inte alltid bedömer eleverna utifrån reella kunskapsmål. Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att lärarna vid bedömning utgår från de nationella målen i kursplanerna. 2 kap. 6 och 7 kap. 2 grundskoleförordningen Vid intervjuer med lärarna framkommer att de ibland upplever att det är svårt att bedöma elevernas kunskaper mot nationella och lokala mål. Detta gäller i synnerhet i de tidigare årskurserna i till exempel samhällsorienterande och naturorienterande ämnen, liksom praktisk-estetiska ämnen som exempelvis bild och slöjd. Dessa elevers målupp-

15 Bilaga 3 3(5) fyllelse bedöms ibland utifrån kriterier som närvaro på lektionerna. Rektorn tillstår att detta är ett utvecklingsområde på skolan. Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Rektorn tar inte i tillräcklig hög grad ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och att detta underlag används för att nå de nationella målen. 2 kap. 2 första stycket sista meningen 1985 års skollag Lpo 94, 1. Den enskilda skolans utveckling, 2.8 Rektorns ansvar Intervjun med rektorn och lärarna visar att kunskapsresultaten på skolnivå inte diskuteras och utvärderas tillräckligt ofta inom lärarkollegiet. I de dokument som skickats in inför tillsynen saknas en analys av kunskapsresultaten, som exempelvis orsaker till bristande måluppfyllelse och åtgärder för att öka denna. Vidare anger de data som skolan har kunnat redovisa om elevernas kunskapsutveckling i årskurs 3 och 5 inte faktisk måluppfyllelse, utan är en prognos från höstterminen 2010 över hur måluppfyllelsen kommer att vara i dessa årskurser vid utgången av vårterminen Inga data över måluppfyllelsen i årskurserna 3 och 5 har heller kunnat redovisas för tidigare läsår. Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Rektorn tar inte i tillräcklig hög grad ansvar för att bedömningen är likvärdig på skolan. 1 kap års skollag Lpo 94, 1. Skolans värdegrund och uppdrag

16 Bilaga 3 4(5) Intervjuer med lärarna visar att lärarna inte bedömer alla elever på lika grunder. I synnerhet i de senare årskurserna och i ämnen som svenska och matematik, där det finns nationella ämnesprov, bedömer lärarna huvudsakligen mot nationella och lokala mål. I de tidigare årskurserna, och särskilt i praktisk-estetiska ämnen liksom i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen, bedömer lärarna ibland elevernas måluppfyllelse utifrån kriterier som närvaro på lektionerna. Även rektorn uppger att det finns en variation mellan lärarna i hur de bedömer elevernas måluppfyllelse. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Fokus på lärande Rektorn tar inte i tillräcklig grad ansvar för att lärarna samverkar så att undervisningen ger eleverna möjlighet att få överblick och se sammanhang. Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Riktlinjer Lärarna uppger att samverkan mellan dem kring planering och genomförande av undervisning, liksom kring bedömningsfrågor, behöver utvecklas och stärkas. De anser att de samverkade mer tidigare, då de i högre grad planerade undervisningen tillsammans. Rektorn uppger att samarbetet kring pedagogiska frågor behöver utvecklas mellan lärarna på skolan. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Trygghet och studiero Skolans årliga plan mot kränkande behandling svarar inte fullt ut mot gällande författningskrav. 14 a kap års skollag 2 förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

17 Bilaga 3 5(5) Skolinspektionen har tagit del av skolans likabehandlingsplan, vilken även fungerar som plan mot kränkande behandling. Planen bygger inte på någon aktuell kartläggning av förhållandena på skolan. Detta gör att verksamhetens specifika förutsättningar och därtill kopplade åtgärder inte syns i planen. En redogörelse för hur föregående års åtgärder mot kränkande behandling har genomförts finns inte heller medtagen i den aktuella likabehandlingsplanen. Vidare har eleverna inte varit delaktiga i framtagandet av planen. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Särskilt stöd Skolans arbete med åtgärdsprogram uppfyller inte fullt ut grundskoleförordningens krav. 5 kap. 1 tredje stycket grundskoleförordningen De åtgärdsprogram som Skolinspektionen har tagit del av uppfyller inte fullt ut förordningens krav. Det framgår inte alltid på ett tydligt sätt vilka elevens behov är. De angivna åtgärderna är ibland inte tillräckligt konkreta, vilket medför att det inte alltid framgår på vilket sätt eleven ska nå de mål som satts upp i åtgärdsprogrammen. Vidare framgår det inte alltid hur de insatta åtgärderna ska utvärderas.

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2010:1415 Beslut för grundskola efter tillsyn av Boo Gårds skola i Nacka kommun 1 (2) Rektor Tina Pettersson Boovägen 4 132 47 Saltsjö-Boo Nacka kommun 131 81 Nacka info@nacka.se Tillsyn i Boo Gårds

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-09-30 Dnr 43-2011:2168 Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Finnstaskolan Rektor Agnetha Sjöholm Agnetha.Sjoholm@upplands-bro.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Finnstaskolan

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Geneskolan Hammarvägen 9 2010-11-02 Dnr 43-2010:2569 892 31 Domsjö Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Geneskolan i Örnsköldsviks kommun 2010-11-02 Skolbeslut Tillsyn i Geneskolan Datum:

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut Upplevelse Utbildning i Täby AB kee@sparregymnasium.se 1 (3) Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Västra Innerstaden Stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-09-13 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-09-13 2 (11) Dnr 43-2009:3755 V Innerstadens stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och obligatorisk särskola

Beslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut 2011-05-16 Dnr 43-2010-5071 Beslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östergårdsskolan i Halmstads kommun Beslut 2011-05-16 1 (4) Dnr 43-2010-5071 Halmstads kommun Rektorerna

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun 2011-05-10 Dnr 44-2010:5012 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Beslut Huvudman för Ölands Friskola Box 116 386 22 Färjestaden 2011-05-10 2 (13) Dnr 44-2010:5012

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Gillevägen 5 131 33 Nacka 2010-12-22 Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av i Nacka kommun 2010-12-21 Skolbeslut Tillsyn i Datum: 2010-12-22 1 (2) Rektor Ingela Lenkert

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut Dnr :118. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :118. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun Beslut 2011-07-04 Dnr 44-2010:118 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun Beslut Huvudmannen för Malmö Friskola Södra Bulltoftavägen 21 212 22 Malmö 2011-07-04

Läs mer

Skolbeslut för Specialskola

Skolbeslut för Specialskola Skolbeslut Tillsyn av Kristinaskolan Datum: 2011-02-23 1 (4) Dnr : 40-2010:406 Skolbeslut för Specialskola efter tillsyn av regionskolan Kristinaskolan inom Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011-02-23

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Rektorerna vid Åva gymnasium Box 1450 183 14 Täby Täby kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolinspektionen Bilaga 1 Bilaga 1 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens grundskolor Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, Besök: Gasverksgatan 1, Lund Telefon: 08-5860 83 68, Fax:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut NTI AB Box 15003 167 15 BROMMA 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-02-26 Stockholms kommun regis1rator@utbildnmg.stocldiolm.se Rektorn vid Langbrodalsskolan Patrik Björk aa02876@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Långbrodalsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut ;:^:OT,- J ;I 2013-05-31 Stiftelsen Livets ord robert.ekli@loks.se Rektorn vid LOKS Fridhemsskolan F-6 margareta. gustafsson@loks.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola

Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola Beslut Vanstaskolan F-5 Tallbackaskolan Box 40 148 21 Ösmo 2010-10-29 Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola efter tillsyn av Vanstaskolan F-5 och Tallbackaskolan i Nynäshamns

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Vallonskolan Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-14 Dnr Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Vallonskolan i Östhammars kommun 2011-03-14 Skolbeslut Tillsyn i Vallonskolan Datum: 2011-03-14 1

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Skolbeslut för Gymnasieskola

Skolbeslut för Gymnasieskola Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm Datum: 2010-04-26 1 (14) Dnr 2010:4181 Skolbeslut för Gymnasieskola efter tillsyn av Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kommun 2010-04-26 Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm

Läs mer

Skolbeslut för fristående gymnasieskola

Skolbeslut för fristående gymnasieskola Beslut 2010-05-04 Dnr 44-2010:170 Skolbeslut för fristående gymnasieskola efter tillsyn i Elajo Technical gymnasuim i Oskarshamns kommun Skolbeslut 2010-05-04 1 (3) Dnr 44-2010:170 Elajo Technical Education

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Källbrinksskolan torsten.ingers@huddinge.se för grundskola efter tillsyn av Källbrinksskolan i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-07 Dnr 44-2010:6103 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut Tillsyn i Johannes Hedberggymnasiet 2011-03-07 1 (3) Dnr

Läs mer