Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola"

Transkript

1 Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen Gimo Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola i Östhammars kommun

2 Skolbeslut Tillsyn i Östhammars särskola och Östhammars resursskola Datum: (4) Dnr Rektorn vid Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen Gimo Östhammars kommun Box Östhammar Tillsyn i Östhammars särskola och Östhammars resursskola Obligatorisk särskola årskurs 1-10 Grundskola årskurs 1-9 Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolan. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning skolan, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i detta beslut grundas på de dokument som Östhammars särskola, Östhammars resursskola och Östhammars kommun skickat in, de verksamhetsredogörelser de lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. Både särskolan och resursskolan behöver utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. Detta innebär att skolorna behöver utvärdera kunskapsresultaten regelbundet utifrån de nationella kunskapsmålen och använda detta underlag för att nå ännu bättre måluppfyllelse. Varken särskolan eller resursskolan har någon sammanställning över kunskapsresultaten i samtliga ämnen i årskurs 5 och resursskolan saknar även sammanställning över kunskapsresultaten i samtliga ämnen i årskurs 9. För särskolan finns en sammanställning över kunskapsresultaten vid avslutad skolgång. Grundsärskolans sammanställning för de senaste fem åren visar på en nedgång i måluppfyllelsen år Övriga år är måluppfyllelsen 100 procent vid avslutad skolgång i grundsärskolan. Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

3 Skolbeslut Tillsyn i Östhammars särskola och Östhammars resursskola Datum: (4) Dnr Östhammars särskola och Östhammars resursskola har haft samma rektor sedan år Han är känd av eleverna och beskrivs av både lärare och elever vara väl förtrogen med den dagliga verksamheten. Eleverna beskriver dessutom sina skolor som trygga. Skolinspektionen har i tillsynen av Östhammars särskola och Östhammars resursskola identifierat följande brister som ska åtgärdas Östhammars särskola All pedagogisk personal i särskolan har inte utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). Rektorn tar inte tillräckligt ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder inte detta underlag för att nå de nationella målen (2 kap års skollag, Lpo 94 1 Den enskilda skolans utveckling, Lpo Rektors ansvar). Rektorn ser inte till att skolans arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling dokumenteras i en plan mot kränkande behandling som uppfyller kraven på en sådan plan (14 a kap års skollag). Åtgärdsprogram upprättas inte alltid för elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd (5 kap. 1 särskoleförordningen). Östhammars resursskola Resursskolan ser inte till att alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen (2 kap. 6 grundskoleförordningen, Lpo Kunskaper Mål att uppnå i grundskolan, Grundskolans kursplaner och betygskriterier). All pedagogisk personal i resursskolan har inte utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag). Rektorn ser inte till att lärarnas arbete med att ge eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande information om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling uppfyller författningarnas krav när det gäller de individuella utvecklingsplanerna (7 kap. 2 grundskoleförordningen, Lpo Bedömning och betyg). Rektorn tar inte tillräckligt ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder inte detta underlag för att nå de nationella målen (2 kap års skollag, Lpo 94 1 Den enskilda skolans utveckling, Lpo Rektors ansvar). Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

4 Skolbeslut Tillsyn i Östhammars särskola och Östhammars resursskola Datum: (4) Dnr Ordningsreglerna är inte förankrade och anpassas inte efter skolans förhållanden (6 kap. 8 b grundskoleförordningen). Rektorn ser inte till att skolans arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling dokumenteras i en plan mot kränkande behandling som uppfyller kraven på en sådan plan (14 a kap års skollag). Skriftliga bedömningar ges inte i enlighet med författningarnas krav (7 kap. 9 grundskoleförordningen). Rektorn ser inte till att alla elever erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar (4 kap. 3 a 1985 års skollag, 1 kap. 2 grundskoleförordningen). Skolan erbjuder inte eleverna språkval i enlighet med författningarnas krav (2 kap grundskoleförordningen). De åtgärdsprogram som Skolinspektionen har tagit del av är av varierande kvalitet och uppfyller inte alltid författningarnas krav (5 kap. 1 grundskoleförordningen). Rektorn fattar inte alltid beslut enligt bestämmelserna (21 andra stycket förvaltningslagen [1986:223], 5 kap. 5 samt 8 kap 1 grundskoleförordningen). Bedömningarna redovisas i bilagorna 1-3. Rektorn och Östhammars kommun har ansvar för att skolornas brister åtgärdas. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast fyra månader från den dag beslutet för Östhammars kommun meddelas. Skolinspektionen kommer då att följa upp beslutet. Skolinspektionen förutsätter dock att rektorn och Östhammars kommun snarast vidtar åtgärder för att rätta till bristerna. Skolinspektionen kan komma att tidigare än angivet datum begära att få ta del av arbetet med att åtgärda bristerna. I ärendets slutliga handläggning har utredare Lennart Andersson deltagit. På Skolinspektionens vägnar Ann-Christin Hartman Enhetschef Ing-Marie Littmann Utredare Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

5 Skolbeslut Tillsyn i Östhammars särskola och Östhammars resursskola Datum: (4) Dnr Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för Östhammars särskola Tillsynsprotokoll och bedömningar för Östhammars resursskola Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

6 Bilaga 1 1 (2) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför tillsyn i Östhammars kommun under våren Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionen besökte Östhammars särskola och Östhammars resursskola den 11 och 15 februari. Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. Skolbeslutet kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen i ett beslut (slutligt beslut). Skolbesluten från samtliga skolor i kommunen fogas då till det beslutet som bilagor. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits i anledning av påtalade brister senast fyra månader efter att kommunbeslutet meddelades. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010, men 1985 års skollag ska fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli Det innebär att 1985 års skollag är utgångspunkten för Skolinspektionens tillsyn och granskning fram tills dess. Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från kommunen och skolorna, dels den information som samlats in under besöket. I Östhammars särskola och Östhammars resursskola intervjuades rektorn, lärare och elever. Även annan information om kommunen och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (

7 Bilaga 1 2 (2) Beskrivning av skolorna Tabell 1. Antal elever i Östhammars särskola och Östhammars resursskola Östhammars särskola Antal elever Särskolan 22 Östhammars resursskola Antal elever Grundskolan 12 Källa: Skolans egna uppgifter, december 2010 Östhammars särskola hör organisatoriskt ihop med Östhammars resursskola. Skolorna leds av en rektor, som dessutom har personalansvar för kommunens lärare i svenska som andraspråk. Särskolan är lokalintegrerad i Hammarskolan i Gimo, och består av två träningsskoleklasser och två grundsärskoleklasser. Klasserna är åldersblandade. Grundsärskolans klasser är i dagsläget uppdelade så att i den ena klassen går elever mellan årskurs 2 och 5 och i den andra går elever mellan årskurs 6 och 10. Till särskolan hör också två elever som går i grundskoleklass i annan skola i Östhammars kommun. Resursskolan är lokalmässigt uppdelad i Hammarskolan och Vallonskolan i Gimo. I Hammarskolan finns en åldersblandad klass med elever från årskurs 1 till årskurs 5 och i Vallonskolan finns en åldersblandad klass med elever från årskurs 6 till årskurs 9. Både särskolan och resursskolan tar emot elever från hela kommunen.

8 Bilaga 2 1 (3) Tillsynsprotokoll för Östhammars särskola Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Skolans lärandemiljö Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Enskild elevs rätt Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

9 Bilaga 2 2 (3) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag All pedagogisk personal i särskolan har inte utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. 2 kap års skollag I intervjuer med rektorn och av insänd dokumentation från skolan framkommer att flera lärare i särskolan saknar utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Exempelvis saknas lärare med utbildning i slöjd. Detsamma gäller flertalet teoretiska ämnen, till exempel svenska, matematik, engelska och de samhällsorienterande ämnena. Det är angeläget att skolan arbetar för att öka andelen lärare med utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Bedömningsområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Rektorn tar inte tillräckligt ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder inte detta underlag för att nå de nationella målen. 2 kap. 2 första stycket sista meningen 1985 års skollag Lpo 94, 1 Den enskilda skolans utveckling Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar I särskolan finns en sammanställning över kunskapsresultaten vid avslutad skolgång i grundsärskolan. Denna visar på 100 procents måluppfyllelse under fyra av de fem senaste åren. Sammanställning över andelen elever som uppnår målen i årskurs 5 i grundsärskolan saknas dock. Det är angeläget att elevernas kunskapsresultat följs upp även mot de nationella målen i årskurs 5, för att skolan på ett adekvat sätt ska kunna fördela resurser och anpassa undervisningen efter varje elevs behov.

10 Bilaga 2 3 (3) Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Trygghet och studiero Rektorn ser inte till att skolans arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling dokumenteras i en plan mot kränkande behandling som uppfyller kraven på en sådan plan. 14 a kap års skollag Särskolan har en plan mot kränkande behandling som är upprättad under medverkan av eleverna. Planen är gemensam för särskolan och resursskolan. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Det är dock oklart vilka av dessa åtgärder som avser särskolan och vilka som avser resursskolan. Det framgår inte heller tydligt vilka åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. Vidare saknar planen mot kränkande behandling en redogörelse för hur de planerade åtgärderna i förra årets plan har genomförts. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Särskilt stöd Åtgärdsprogram upprättas inte alltid för elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. 5 kap. 1 särskoleförordningen Inga åtgärdsprogram upprättas i särskolan trots att vissa elever ibland, enligt rektorn, behöver och får särskilt stöd via den centrala resursenheten i kommunen. Om en utredning visar att en elev behöver särskilt stöd ska rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.

11 Bilaga 3 1 (7) Tillsynsprotokoll för Östhammars resursskola Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Skolans lärandemiljö Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Enskild elevs rätt Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

12 Bilaga 3 2 (7) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bedömningsområde: Kunskaper Resursskolan ser inte till att alla elever når kunskapsresultaten i alla ämnen. 2 kap. 6 grundskoleförordningen Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan Grundskolans kursplaner och betygskriterier I resursskolan finns ingen sammanställning över kunskapsresultaten i relation till kursplanens mål. Betygskatalog och skriftliga bedömningar visar dock att de flesta elever inte uppnår målen i ett flertal ämnen. Av intervju med rektorn, av samtal med lärare och av övrig insänd dokumentation framgår också att de flesta elever i resursskolan har anpassad studiegång, vilket innebär att ett eller flera ämnen har tagits bort. Resursskolan behöver ta ett större ansvar för att se till att alla elever ges möjlighet att nå de nationella kursplanemålen i samtliga ämnen. Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag All pedagogisk personal i resursskolan har inte utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. 2 kap års skollag I intervjuer med rektorn och av insänd dokumentation från skolan framkommer att lärare i resursskolan saknar utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Exempelvis saknas lärare med utbildning för undervisning i årskurserna 8 och 9. Lärare med utbildning i ämnet slöjd saknas för de yngre eleverna i resursskolan. Detsamma

13 Bilaga 3 3 (7) gäller flera ämnen för de yngre eleverna, till exempel matematik, engelska och de naturorienterande ämnena. Det är angeläget att rektorn vid nyrekrytering och tjänstefördelning strävar efter att lärarna ska ha utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Bedömningsområde: Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorn ser inte till att lärarnas arbete med att ge eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande information om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling uppfyller författningarnas krav när det gäller de individuella utvecklingsplanerna. 7 kap. 2 grundskoleförordningen Lpo 94, 2.7 Bedömning och betyg I resursskolan genomför lärarna utvecklingssamtal med eleverna och deras vårdnadshavare minst en gång per termin och i samband med dessa samtal utarbetas en individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen i alla ämnen som eleverna har fått undervisning i (IUP). De IUP som Skolinspektionen har tagit del av är av varierande kvalitet. Kopplingen till de nationella kursplanemålen är ibland otydlig, exempelvis komma i tid, minska sin frustration och äta varje dag. Några IUP innehåller omdömen om elevernas personlighet, exempelvis arg och aggressiv, är ganska tystlåten och har svårt att acceptera ett nej. Skolinspektionen vill understryka att IUP endast ska innehålla omdömen som är relaterade till de nationella målen i läroplan och kursplan och inte omdömen om elevernas personlighet. Bedömningsområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Rektorn tar inte tillräckligt ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder inte detta underlag för att nå de nationella målen. 2 kap års skollag Lpo 94, 1 Den enskilda skolans utveckling Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar

14 Bilaga 3 4 (7) Resursskolan saknar sammanställning över kunskapsresultaten i samtliga ämnen både i årskurs 5 och i årskurs 9. För att kunna anpassa resursfördelning och stödåtgärder så att varje elev får det särskilda stöd och den hjälp de behöver för att kunna nå de nationella målen, behöver resultaten kontinuerligt följas upp och utvärderas. Mot bakgrund av att de flesta elever inte når målen i samtliga ämnen och att de flesta elever har anpassad studiegång är det nödvändigt att resursskolan regelbundet omprövar och utvecklar olika metoder i undervisningen samt följer upp och utvärderar elevernas resultat både på individ-, grupp- och skolnivå. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Trygghet och studiero Ordningsreglerna är inte förankrade och anpassas inte efter skolans förhållanden. 6 kap. 8 b grundskoleförordningen De äldre eleverna i resursskolan är lokalmässigt integrerade i Vallonskolan. För Vallonskolan finns gemensamma ordningsregler som har tagits fram under medverkan av skolans klassråd och elevråd. Resursskolans elever har dock inget fungerande klassråd och har heller ingen representant i Vallonskolans elevråd. I intervjuer och samtal med rektorn och med elever framkommer att resursskolans elever har fått de färdiga ordningsreglerna presenterade utan att de har fått möjlighet att påverka eller komma med synpunkter på dessa. Rektorn ser inte till att skolans arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling dokumenteras i en plan mot kränkande behandling som uppfyller kraven på en sådan plan. 14 a kap års skollag

15 Bilaga 3 5 (7) Resursskolan har en plan mot kränkande behandling som är upprättad under medverkan av eleverna. Planen är gemensam för särskolan och resursskolan. Den innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Det är dock oklart vilka av dessa åtgärder som avser särskolan och vilka som avser resursskolan. Det framgår inte heller tydligt vilka åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. Vidare saknar planen mot kränkande behandling en redogörelse för hur de planerade åtgärderna i förra årets plan har genomförts. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Bedömning och betyg Skriftliga bedömningar ges inte i enlighet med författningarnas krav. 7 kap. 9 grundskoleförordningen De skriftliga bedömningar som ges på skolan på grund av att en elev inte når upp till de mål i ett ämne som enligt kursplanen ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret kallas för skriftliga omdömen, vilket är en felaktig benämning. I de skriftliga bedömningar som Skolinspektionen har tagit del av förekommer även omdömen av personlig karaktär, exempelvis det ska ske på hans premisser, har envisats med, totalt vägrat med mera. Det är viktigt att de skriftliga bedömningarna enbart beskriver elevernas kunskapsutveckling i de aktuella ämnena och inte spekulationer om elevernas personlighet. Bedömningsområde: Undervisningstid och val Rektorn ser inte till att alla elever erbjuds det garanterade antalet undervisningstimmar.

16 Bilaga 3 6 (7) 4 kap. 3 a första stycket första meningen 1985 års skollag, 1 kap. 2 första stycket grundskoleförordningen. I resursskolan har de flesta elever anpassad studiegång, vilket innebär att det finns beslut på att dessa elever inte läser ett eller flera av kursplanens ämnen. I intervjuer och samtal med rektorn, lärare och elever framkommer att det ibland är rent praktiska skäl till den anpassade studiegången. Exempelvis åker några elever skolskjuts på grund av avståndet till skolan. Det förekommer att skolskjutsens tider avgör längden på elevernas skoldagar och därmed antalet lektioner och ämnen som ryms i elevernas skoltid. Skolan erbjuder inte eleverna språkval i enlighet med författningarnas krav. 2 kap grundskoleförordningen I resursskolan har de flesta elever anpassad studiegång, vilket innebär att det finns beslut på att dessa elever inte läser ett eller flera av kursplanens ämnen. I intervjuer och samtal med rektorn, lärare och elever framkommer att eleverna eller elevernas föräldrar inte alltid är delaktiga i beslutet om vilket eller vilka ämnen som tas bort. Exempelvis tas ämnet moderna språk alltid bort utan att eleverna informeras om eller erbjuds möjligheten till språkval. Bedömningsområde: Särskilt stöd De åtgärdsprogram som Skolinspektionen har tagit del av är av varierande kvalitet och uppfyller inte alltid författningarnas krav. 5 kap. 1 grundskoleförordningen

17 Bilaga 3 7 (7) I resursskolan skrivs åtgärdsprogram för samtliga elever som bedöms inte kunna nå målen i ett ämne. I de åtgärdsprogram som Skolinspektionen har tagit del av förekommer omdömen om elevernas person, exempelvis slarvig samt även övriga omdömen som saknar koppling till läroplanens och kursplanernas mål, exempelvis svårt att förlora och erkänna att han har fel. Bedömningsområde: Rektorns beslutsfattande Rektorn fattar inte alltid beslut enligt bestämmelserna. 21 andra stycket förvaltningslagen (1986:223) 5 kap. 5 samt 8 kap 1 grundskoleförordningen Enligt kommunens delegationsordning har styrelsen till rektorn för särskolan och resursskolan delegerat rätten att fatta beslut angående elevs placering i särskild undervisningsgrupp. I de beslut som Skolinspektionen har tagit del av hänvisas felaktigt till 5 kap. 1 grundskoleförordningen i stället för till 5 kap. 5 i grundskoleförordningen. Vidare saknas överklagandehänvisning i besluten.

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-15 Dnr: 43-2010:5175 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola i Heby kommun 2011-03-15 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola 2011-03-15

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Västra Innerstaden Stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola och obligatorisk särskola

Beslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut 2011-05-16 Dnr 43-2010-5071 Beslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östergårdsskolan i Halmstads kommun Beslut 2011-05-16 1 (4) Dnr 43-2010-5071 Halmstads kommun Rektorerna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2010:1415 Beslut för grundskola efter tillsyn av Boo Gårds skola i Nacka kommun 1 (2) Rektor Tina Pettersson Boovägen 4 132 47 Saltsjö-Boo Nacka kommun 131 81 Nacka info@nacka.se Tillsyn i Boo Gårds

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun 2011-05-10 Dnr 44-2010:5012 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Beslut Huvudman för Ölands Friskola Box 116 386 22 Färjestaden 2011-05-10 2 (13) Dnr 44-2010:5012

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut Upplevelse Utbildning i Täby AB kee@sparregymnasium.se 1 (3) Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Gillevägen 5 131 33 Nacka 2010-12-22 Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av i Nacka kommun 2010-12-21 Skolbeslut Tillsyn i Datum: 2010-12-22 1 (2) Rektor Ingela Lenkert

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Geneskolan Hammarvägen 9 2010-11-02 Dnr 43-2010:2569 892 31 Domsjö Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Geneskolan i Örnsköldsviks kommun 2010-11-02 Skolbeslut Tillsyn i Geneskolan Datum:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut Dnr :118. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :118. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun Beslut 2011-07-04 Dnr 44-2010:118 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun Beslut Huvudmannen för Malmö Friskola Södra Bulltoftavägen 21 212 22 Malmö 2011-07-04

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Skolbeslut för Specialskola

Skolbeslut för Specialskola Skolbeslut Tillsyn av Kristinaskolan Datum: 2011-02-23 1 (4) Dnr : 40-2010:406 Skolbeslut för Specialskola efter tillsyn av regionskolan Kristinaskolan inom Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011-02-23

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-01-31 Dnr 43-2010:1414 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Järna grundskola i Södertälje kommun 2011-01-31 Skolbeslut Tillsyn i Järna grundskola Datum: 2011-01-31 1 (4) Rektorn vid Järna

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-09-13 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-09-13 2 (11) Dnr 43-2009:3755 V Innerstadens stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolinspektionen Bilaga 1 Bilaga 1 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens grundskolor Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, Besök: Gasverksgatan 1, Lund Telefon: 08-5860 83 68, Fax:

Läs mer

Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola

Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola Beslut Vanstaskolan F-5 Tallbackaskolan Box 40 148 21 Ösmo 2010-10-29 Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola efter tillsyn av Vanstaskolan F-5 och Tallbackaskolan i Nynäshamns

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:6101 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 1 (3) Dnr 44-2010:6101 Rektorn vid Drottning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fritidshemsverksamhet och grundskola

Beslut för fritidshemsverksamhet och grundskola Enigma Omsorg AB enigma@enigmaomsorg.se Rektorn vid Mellansjö skola b.andersson@enigmaomsorg.se Beslut för fritidshemsverksamhet och grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Mellansjö skola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Vallonskolan Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-14 Dnr Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Vallonskolan i Östhammars kommun 2011-03-14 Skolbeslut Tillsyn i Vallonskolan Datum: 2011-03-14 1

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Rektorerna vid Åva gymnasium Box 1450 183 14 Täby Täby kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Skolbeslut för fristående gymnasieskola

Skolbeslut för fristående gymnasieskola Beslut 2010-05-04 Dnr 44-2010:170 Skolbeslut för fristående gymnasieskola efter tillsyn i Elajo Technical gymnasuim i Oskarshamns kommun Skolbeslut 2010-05-04 1 (3) Dnr 44-2010:170 Elajo Technical Education

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut ;:^:OT,- J ;I 2013-05-31 Stiftelsen Livets ord robert.ekli@loks.se Rektorn vid LOKS Fridhemsskolan F-6 margareta. gustafsson@loks.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut Gimo Utbildnings AB Gymnasievägen 2 747 40 ÖSTHAMMAR 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-09-30 Dnr 43-2011:2168 Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Finnstaskolan Rektor Agnetha Sjöholm Agnetha.Sjoholm@upplands-bro.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Finnstaskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-20 I Ur och Skur Mullekojan ekonomisk förening Rektorn vid I Ur och Skur Mullekojan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i I Ur och Skur Mullekojan i Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-07 Dnr 44-2010:6103 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut Tillsyn i Johannes Hedberggymnasiet 2011-03-07 1 (3) Dnr

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Sollentuna International School Leskulla.Carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Sollentuna International School i Sollentuna kommun

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer