Skolbeslut för Grundskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolbeslut för Grundskola"

Transkript

1 Beslut Geneskolan Hammarvägen Dnr : Domsjö Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Geneskolan i Örnsköldsviks kommun

2 Skolbeslut Tillsyn i Geneskolan Datum: (3) Dnr :2569 Rektorerna Malin Petersson och Roger Sundin. Geneskolan Hammarvägen Domsjö Tillsyn i Geneskolan Grundskola 7 9 och särskola Obligatorisk särskola 7 10 Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolan. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning skolan, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i detta beslut grundas på de dokument som Geneskolan och Örnsköldsviks kommun skickat in, de verksamhetsredogörelser de lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. Geneskolan måste vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och förbättra sina kunskapsresultat. Rektorerna behöver också förbättra sin uppföljning och utvärdering av skolans resultat samt arbetet med särskilt stöd. Av skolverkets statistik framgår att andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 de senaste fem åren har varierat mellan 72 och 82 procent. Det genomsnittliga meritvärdet har under de senaste fem åren legat mellan 190 och196. Andelen elever som är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan har under samma period varierat mellan 84 och 92 procent. Det framgår av kvalitetsredovisning och intervjuer att Geneskolan påbörjat visst arbete för att förbättra skolans kunskapsresultat. Geneskolan strävar också aktivt efter att förbättra sitt värdegrundsarbete och det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. Indikationer i tillsynen tyder på att skolan är på rätt väg. Vidare behöver skolan förbättra sitt arbete med att ge elever möjligheter till inflytande över utbildningens utformning. Skolinspektionen Umeå, Box 3177, Umeå, Besök: Nygatan Telefon: , Fax:

3 Skolbeslut Tillsyn i Geneskolan Datum: (3) Dnr :2569 I tillsynen framkommer vidare att rektorn och lärarna på Geneskolan behöver utveckla innehåll och formuleringar i de individuella utvecklingsplanerna och i sina åtgärdsprogram. Sammantaget ger Geneskolan intryck av att vara i en utvecklingsfas där skolan har en hel del att jobba med men också goda möjligheter att nå långt. Skolinspektionen har i tillsynen av Geneskolan identifierat följande brister som ska åtgärdas Alla elever vid Geneskolan ges inte möjlighet att nå lägst målen att uppnå i samtliga ämnen (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan. 2 kap. 6 grundskoleförordningen). För del av undervisning ansvarar personal som inte är anställd av kommunen (2 kap. 3 skollagen, 2 kap. 19 grundskoleförordningen). De individuella utvecklingsplanerna vid skolan uppfyller inte författningarnas krav (7 kap. 2 grundskoleförordningen). Rektorerna tar inte ansvar för att skolans resultat i alla ämnen och insatserna för särskilt stöd utvärderas på grupp- och skolnivå. Skolans kvalitetsredovisning uppfyller inte förordningens krav. (2 kap. 2 skollagen, Lpo 94, 1 Den enskilda skolans utveckling och 2.8 rektors ansvar. Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Skolan brister i att anpassa undervisningen efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning och 2.2 Kunskaper). Skolan arbetar inte aktivt för att öka elevernas möjligheter till inflytande över utbildningens utformning (4 kap. 2 Skollagen. Lpo 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande). Rektorn säkerställer inte att elever mottagna i den obligatoriska särskolan får undervisning med utgångspunkt i den garanterade timplanen i den obligatoriska särskolan. (2 kap. 3 särskoleförordningen). Rektor måste ta ett tydligare ansvar för att elevers eventuella behov av särskilt stöd utreds (5 kap. 1 grundskoleförordningen). Skolans åtgärdsprogram uppfyller inte förordningens krav (5 kap. 1 grundskoleförordningen). Utbildningen är inte avgiftsfri för alla elever (4 kap. 4 skollagen). Skolinspektionen Umeå, Box 3177, Umeå, Besök: Nygatan Telefon: , Fax:

4 Skolbeslut Tillsyn i Geneskolan Datum: (3) Dnr :2569 Bedömningarna redovisas i bilagorna 1 och 2. Rektorerna och Örnsköldsviks kommun har ansvar för att Geneskolans brister åtgärdas. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast tre månader från den dag beslutet för Örnsköldsviks kommun meddelas. Skolinspektionen kommer då att följa upp beslutet. Skolinspektionen förutsätter dock att rektorerna och Örnsköldsviks kommun snarast vidtar åtgärder för att rätta till bristerna. Skolinspektionen kan komma att tidigare än angivet datum begära att få ta del av arbetet med att åtgärda bristerna. I ärendets slutliga handläggning har deltagit undervisningsrådet Ulrika Svedmark och utredaren Mårten Olsson. På Skolinspektionens vägnar Elisabeth Ahlgren Enhetschef Kjell Holmberg Utredare Bilagor: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för Geneskolan Skolinspektionen Umeå, Box 3177, Umeå, Besök: Nygatan Telefon: , Fax:

5 Bilaga 1 1 (2) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför tillsyn i Örnsköldsviks kommun under hösten Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionen besökte Geneskolan den 14 september. Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. Skolbeslutet kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen i ett beslut (slutligt beslut). Skolbesluten från samtliga skolor i kommunen fogas då till det beslutet som bilagor. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits i anledning av påtalade brister senast tre månader efter att kommunbeslutet meddelades. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010, men 1985 års skollag ska fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli Det innebär att 1985 års skollag är utgångspunkten för Skolinspektionens tillsyn och granskning fram tills dess. Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från kommunen och Geneskolan, dels den information som samlats in under besöket. I Geneskolan intervjuades rektorerna, lärare, annan personal och elever. Även annan information om kommunen och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (

6 Bilaga 1 2 (2) Beskrivning av skolan Tabell 1.: Antal elever på Geneskolan. Geneskolan Antal elever Grundskoleklass 365 Obligatorisk särskola 2 Totalt antal elever 367 Källa: Geneskolan Geneskolan ingår i Domsjö skolområde och är den enda 7 9 skolan i området. Eleverna som kommer till Geneskolan kommer från Domsjöskolan, Sundsskolan eller Hållängets skola, samtliga F 6 skolor. Geneskolan har organiserat utbildningen i fyra valbara profiler. De är Idrott och ledarskap, Matematik, konstruktion och design, Media och omvärlden samt Musik och skapande. Personalen är organiserad i ett arbetslag för varje profil. Skolan leds sedan höstterminen 2010 av två rektorer. En rektor ansvarar för tre arbetslag respektive profiler och en rektor ansvarar för arbetslaget och profilen idrott och ledarskap. Den senare rektorn är också rektor för Hållängets skola i samma skolområde.

7 1(8) Tillsynsprotokoll för Geneskolan Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Skolans lärandemiljö Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Enskild elevs rätt Trygghet och studiero Bedömning (och betyg) Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

8 2(8) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bedömningsområde: Kunskaper Alla elever vid Geneskolan ges inte möjlighet att nå lägst målen att uppnå i samtliga ämnen. Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i grundskolan. 2 kap. 6 grundskoleförordningen Skolinspektionen har tagit del av statistik från Skolverket och skolans egna redovisningar av sina kunskapsresultat. Resultaten redovisas för årskurs 9. För årskurserna 7 och 8 saknas sammanställningar av kunskapsresultat. Skolans genomsnittliga meritvärde för avgångselever är 195,2 för år Siffran kan jämföras med riksgenomsnittet som var 209,6 och kommunens totala genomsnitt som var 204,1. Sett över tid är trenden att det genomsnittliga meritvärdet försämrats vid Geneskolan. Geneskolans andel elever som uppnår målen i alla ämnen, 81,7 procent, och uppnår behörighet till nationellt program i gymnasieskolan, 91,6 procent, är över andelen för riket och kommunen. Det framgår av kvalitetsredovisning och intervjuer att Geneskolan arbetar medvetet för att förbättra skolans kunskapsresultat. Av statistiken framgår också att andelen elever som är behöriga till nationellt program i gymnasieskolan för första gången sedan 2004 är över motsvarande andel för riket. Skolan har dock, som framgår av bedömningarna nedan, att förbättra bland annat sin uppföljning av resultaten i alla årskurser och användandet av individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram. Förhållandet mellan den relativt höga andelen elever som uppnår behörighet till nationellt program i gymnasieskolan och det relativt låga genomsnittliga meritvärdet kan tyda på att skolan inte tillräckligt arbetar med anpassning av utbildningen till varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Skolinspektionen bedömer att Geneskolan måste vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och förbättra sina kunskapsresultat.

9 3(8) Huvudområde: Pedagogisk utveckling och ledning av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag För del av undervisning ansvarar personal som inte är anställd av kommunen. 2 kap. 3 skollagen, 2 kap. 19 grundskoleförordningen På Geneskolan finns möjligheten att som elevens val till exempel träna ishockey. Undervisningen i form av träning sker då i samarbete med föreningen Modo hockey och genomförs av en av deras tränare. För undervisningen finns ingen ansvarig lärare anställd av kommunen. Motsvarande förhållande gäller också elevens val med träning i tennis. Enligt rektorn är skolan muntligt överens med föreningarna om vilka mål i kursplanen de jobbar med. Rektorn har också försett föreningarna med kursplan och läroplan. Skolinspektionen bedömer att de träningar som genomförs som elevens val måste ses över vad avser koppling till ansvarig lärare och kursplan. Skolinspektionen vill poängtera att det för undervisning ska finnas en ansvarig lärare. Det är dock möjligt att använda en utomstående som medhjälpare. Bedömningsområde: Lärarnas bedömning och utvärdering De individuella utvecklingsplanerna vid skolan uppfyller inte författningarnas krav. 7 kap. 2 grundskoleförordningen Skolinspektionen har tagit del av några exempel på Individuella utvecklingsplaner (IUP) från Geneskolan. Exemplen på IUP är i sin form framåtsyftande och beskriver, begränsat, vilka förmågor och kunskaper eleven behöver utveckla. Tyngdpunkten i planen ligger dock på elevens upplevda styrkor och svagheter. Skolans insatser för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna saknas. Relationen mellan behov, insatser och de nationella målen för skolan saknas. Planerna omfattar dessutom ett fåtal områden i få eller ett ämne.

10 4(8) Skolinspektionen har också tagit del av exempel på skriftliga omdömen vid Geneskolan. De skriftliga omdömena görs i god tid innan utvecklingssamtal och utformande av IUP. Skolinspektionen konstaterar i tillsynen att på skolan bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete av lärarna och rektorerna kring innehållet i de skriftliga omdömena. Det arbetet innebär bland annat ett tydliggörande av de nationella utbildningsmålen. Utvecklingsarbetet innebär goda förutsättningar för väsentligt förbättrade individuella utvecklingsplaner vid skolan. Skolinspektionen bedömer att skolan och lärarna behöver se över sitt arbete med IUP så att de uppfyller författningarnas krav. För stöd i arbetet med individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen hänvisar Skolinspektionen till Skolverkets allmänna råd kring den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen (SKOLFS 2009:16). Bedömningsområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Rektorerna tar inte ansvar för att skolans resultat i alla ämnen och insatserna för särskilt stöd utvärderas på grupp- och skolnivå. Skolans kvalitetsredovisning uppfyller inte förordningens krav. 2 kap. 2 skollagen, Lpo 94, 1 Den enskilda skolans utveckling och 2.8 rektors ansvar. Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Rektorernas roll är bland annat att leda kvalitetsarbetet på skolan, det vill säga följa upp, utvärdera och initiera förändringar inom de områden som har betydelse för måluppfyllelsen. Även lärarna måste göras delaktiga i kvalitetsarbetet. Rektorerna har uppdragit åt specialpedagogerna att sammanställa skolans resultat för uppföljning och utvärdering. Dock saknas sammanställning och utvärdering av elevernas resultat på klass-, ämnes- och skolnivå i andra ämnen än matematik, svenska och engelska. Enligt intervjuer följer rektorerna upp och utvärderar kunskapsutvecklingen men inte i årskurs 7. Skolan följer upp särskilt stöd på individnivå vid uppföljning av elevernas åtgärdsprogram. Det saknas dock en samlad utvärdering på skolnivå av skolans stödinsatser vilket minskar skolans möjligheter att vidta åtgärder på organisationsnivå för att förbättra skolans resultat avseende särskilt stöd. Skolinspektionen har tagit del av Geneskolans kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen omfattar vissa bedömningar av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats. Resultaten redovisas dock endast som genomsnittligt meritvärde för år 9, andelen behöriga till nationellt program i gymnasieskolan och som

11 5(8) provresultat för de nationella ämnesproven i matematik, svenska och engelska. Beskrivning av måluppfyllelse saknas i andra ämnen. I analysen av skolans resultat konstateras att arbetet för högre måluppfyllelse måste fortsätta. Ett fåtal åtgärder för ökad måluppfyllelse beskrivs, främst i ämnena matematik och svenska. I kvalitetsredovisningen saknas vidare uppföljning av skolans årliga plan mot kränkande behandling. Det framgår inte heller om lärare, övrig personal och elever medverkat i utarbetandet av skolans kvalitetsredovisning. Skolans kvalitetsredovisning behöver förbättras för att bli det stöd i kvalitets- och utvecklingsarbetet den är avsedd att vara. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Fokus på lärande Skolan brister i att anpassa undervisningen efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Lpo 94, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning och 2.2 Kunskaper Både elever och lärare beskriver i intervjuer att stor del av undervisningstiden går till att ge hjälp och stöd åt dem som mest behöver det. Eleverna beskriver att det tar tid att få hjälp och att de upplever att det är för lite med en lärare per lektion och grupp. De beskriver också att de i undervisningen saknar anvisningar om vad som krävs för att uppnå ett högre betyg. Lärare beskriver förhållandet mellan gruppstorlek och tid som problematiskt och att de upplever att det inte finns möjlighet att uppnå alla ambitioner. Dessa beskrivningar kan tyda på att elevernas möjligheter att utvecklas utöver nivån för godkänt begränsas. Lärarna beskriver dock en ambition att arbeta vidare med motivation och att inte släppa taget. Sammantaget bedömer Skolinspektionen att det vid Geneskolan finns svårigheter med att anpassa undervisningen efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Bedömningsområde: Fokus på lärande Skolan arbetar inte aktivt för att öka elevernas möjligheter till inflytande över utbildningens utformning.

12 6(8) 4 kap. 2 Skollagen. Lpo 94, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande I intervjuer beskriver elever att de inte upplever en reell påverkansmöjlighet. Elever tycker att de flesta av deras förslag och påpekande i olika råd inte leder till något att och att de faktiska förändringar som deras ansträngningar bidragit till upplevs som mycket få. Det enda exempel de kunde ange konkret var att man i kiosken börjat sälja youghurt på förslag av eleverna. Eleverna tycker att de i undervisningen inte heller har så stort inflytande. Ibland ges de möjlighet att välja redovisningsform. Rektorerna beskriver att olika lärarledda råd finns inrättade och att tid är avsatt. Rektorerna beskriver också att man inom området elevinflytande kunde vara bättre och kan komma längre. Skolinspektionen bedömer att skolan måste förbättra sitt arbete för att öka elevernas inflytande över utbildningens utformning. Detta gäller såväl i undervisningen som i utbildningen som helhet. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Undervisningstid och val Rektorerna säkerställer inte att elever mottagna i den obligatoriska särskolan får sin undervisning med utgångspunkt i den garanterade timplanen för den obligatoriska särskolan. 2 kap. 3 särskoleförordningen Rektorerna beskriver att skolans elever som är mottagna i den obligatoriska särskolan undervisas integrerat med grundskolan och följer i stort samma timplan som grundskolans elever. Någon justering har gjorts vilket innebär större inslag av typen utflykter. Rektorerna är inte helt säkra på att justeringen av undervisningen innebär tillräcklig stimulans. I intervju med rektorerna framkommer att dessa elever i stort sett följer grundsärskolans kursplan men inte grundsärskolans timplan. Timplanen för grundsärskolan enligt särskoleförordningen omfattar väsentligt fler timmar i ämnena hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik och slöjd. Enligt 6 kap. 1 särskoleförordningen får för integrerad särskoleelev avvikelser göras från särskolans timplan med hänsyn till undervisningens upplägg i grundskolan. Dock först efter beslut av rektorn. Något sådant beslut har såvitt Skolinspektionen erfar inte fattats

13 7(8) av rektorn. Med den nuvarande ordningen där elever i den obligatoriska särskolan i stort följer grundskolans timplan får eleverna för lite undervisningstid i flera ämnen. Bedömningsområde: Särskilt stöd Skolinspektionens bedömning är att rektor måste ta ett tydligare ansvar för att elevers eventuella behov av särskilt stöd utreds. 5 kap. 1 grundskoleförordningen Av skolans beskrivning av sin arbetsgång framgår inte tydligt vilken roll rektor tar i arbetet med särskilt stöd. Den organisation som skolan har i det arbetet medför att det blir otydligt var i processen som ansvarig rektor tar erforderliga beslut om att initiera utredning och vid behov se till att åtgärdsprogram utarbetas. Enligt grundskoleförordningen är det rektorn som ska se till att åtgärdsprogram upprättas om det efter en rektorsinitierad utredning framkommer att en elev har behov av särskilt stöd. Rektors ansvar för att se till att eventuella stödbehov utreds och att åtgärdsprogram vid behov utarbetas måste alltså förtydligas. Bedömningsområde: Särskilt stöd Skolans åtgärdsprogram uppfyller inte förordningens krav. 5 kap. 1 grundskoleförordningen Skolinspektionen har tagit del av några exempel på åtgärdsprogram från Geneskolan. I åtgärdsprogrammen beskrivs behov, mål och åtgärder utan att relatera till läroplanernas och kursplanernas mål. I åtgärdsprogrammen anges inte hur åtgärder ska följas upp och utvärderas. Elevernas behov beskrivs i termer av språkliga svårigheter, behöver utveckla sin läsförmåga och har svårt att hålla ordning på tider, saker. Målen som sätts upp i åtgärdsprogrammen skrivs ska utveckla sitt språk och sin läsförmåga, ska ha fungerande rutiner och struktur i skolan och Ökad läshastighet. Skolinspektionen bedömer att mål som uttrycks i termer av att något ska öka eller utvecklas inte är tillräckligt konkreta. Målen bör vara sådana att de insatser som beskrivs i åtgärdsprogrammet kan utvärderas.

14 8(8) Skolinspektionen bedömer att Geneskolan måste se över utformningen av sina åtgärdsprogram så att alla åtgärdsprogram uppfyller förordningens krav. För stöd i arbete med åtgärdsprogram hänvisar Skolinspektionen till Skolverkets allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram (SKOLFS 2008: 25). Bedömningsområde: Avgifter Utbildningen är inte avgiftsfri för alla elever. 4 kap. 4 skollagen En av rektorerna beskriver att Geneskolan har 4-5 friluftsdagar per år. Samtliga utom en är helt avgiftsfria. Vid vinterfriluftsdagen erbjuds ett flertal aktiviteter: Skridsko ute och i hall, längdåkning, prova backhoppning, friluftsutflykt till fots, pimpling och utförsåkning. Väljer man utförsåkning och väljer att åka till Skulebacken som ligger lite längre bort står man för liftkort själv, ca 80kr, samt avgift för buss, ca 50kr. Enligt 4 kap. 4 skollagen ska utbildningen i grundskolan i princip vara avgiftsfri. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Skolinspektionen konstaterar att elever får betala 130 kr för en skidresa på skolans friluftsdag. Till detta kommer eventuell skidhyra. Enligt Skolinspektionens bedömning är denna avgift för hög för att kunna bedömas som en sådan obetydlig kostnad som är förenlig med skollagen. Det faktum att skolan erbjuder kostnadsfria alternativ förändrar inte Skolinspektionens bedömning.

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-15 Dnr: 43-2010:5175 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola i Heby kommun 2011-03-15 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola 2011-03-15

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2010:1415 Beslut för grundskola efter tillsyn av Boo Gårds skola i Nacka kommun 1 (2) Rektor Tina Pettersson Boovägen 4 132 47 Saltsjö-Boo Nacka kommun 131 81 Nacka info@nacka.se Tillsyn i Boo Gårds

Läs mer

Beslut för grundskola och obligatorisk särskola

Beslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut 2011-05-16 Dnr 43-2010-5071 Beslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östergårdsskolan i Halmstads kommun Beslut 2011-05-16 1 (4) Dnr 43-2010-5071 Halmstads kommun Rektorerna

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut Upplevelse Utbildning i Täby AB kee@sparregymnasium.se 1 (3) Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun 2011-05-10 Dnr 44-2010:5012 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Beslut Huvudman för Ölands Friskola Box 116 386 22 Färjestaden 2011-05-10 2 (13) Dnr 44-2010:5012

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Västra Innerstaden Stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Gillevägen 5 131 33 Nacka 2010-12-22 Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av i Nacka kommun 2010-12-21 Skolbeslut Tillsyn i Datum: 2010-12-22 1 (2) Rektor Ingela Lenkert

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Rektorerna vid Åva gymnasium Box 1450 183 14 Täby Täby kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolbeslut för Gymnasieskola

Skolbeslut för Gymnasieskola Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm Datum: 2010-04-26 1 (14) Dnr 2010:4181 Skolbeslut för Gymnasieskola efter tillsyn av Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kommun 2010-04-26 Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Skolinspektionen Bilaga 1 Bilaga 1 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens grundskolor Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, Besök: Gasverksgatan 1, Lund Telefon: 08-5860 83 68, Fax:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-07 Dnr 44-2010:6103 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut Tillsyn i Johannes Hedberggymnasiet 2011-03-07 1 (3) Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för fristående gymnasieskola

Skolbeslut för fristående gymnasieskola Beslut 2010-05-04 Dnr 44-2010:170 Skolbeslut för fristående gymnasieskola efter tillsyn i Elajo Technical gymnasuim i Oskarshamns kommun Skolbeslut 2010-05-04 1 (3) Dnr 44-2010:170 Elajo Technical Education

Läs mer

Skolbeslut för Specialskola

Skolbeslut för Specialskola Skolbeslut Tillsyn av Kristinaskolan Datum: 2011-02-23 1 (4) Dnr : 40-2010:406 Skolbeslut för Specialskola efter tillsyn av regionskolan Kristinaskolan inom Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011-02-23

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut NTI AB Box 15003 167 15 BROMMA 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-09-13 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-09-13 2 (11) Dnr 43-2009:3755 V Innerstadens stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Beslut Dnr :118. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :118. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun Beslut 2011-07-04 Dnr 44-2010:118 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun Beslut Huvudmannen för Malmö Friskola Södra Bulltoftavägen 21 212 22 Malmö 2011-07-04

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Källbrinksskolan torsten.ingers@huddinge.se för grundskola efter tillsyn av Källbrinksskolan i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola

Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola Beslut Vanstaskolan F-5 Tallbackaskolan Box 40 148 21 Ösmo 2010-10-29 Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola efter tillsyn av Vanstaskolan F-5 och Tallbackaskolan i Nynäshamns

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Vallonskolan Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-14 Dnr Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Vallonskolan i Östhammars kommun 2011-03-14 Skolbeslut Tillsyn i Vallonskolan Datum: 2011-03-14 1

Läs mer

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:6101 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 1 (3) Dnr 44-2010:6101 Rektorn vid Drottning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:697 Beslut Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Beslut 2012-09-21 Dnr 44-2010:2683 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Ståthållaregatan 50 A 392 44 KALMAR info@kalmarwaldorfskola.se Rektorn vid Kalmar Waldorfskola, grundskola med fritidshem cecilia.ferrari@kalmarwaldorfskola.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-09-30 Dnr 43-2011:2168 Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Finnstaskolan Rektor Agnetha Sjöholm Agnetha.Sjoholm@upplands-bro.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Finnstaskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Regelbunden tillsyn i Vellinge kommun Skanörs skola Dnr 43-2008:437 Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Vellinge

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut Gimo Utbildnings AB Gymnasievägen 2 747 40 ÖSTHAMMAR 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Sollentuna International School Leskulla.Carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Sollentuna International School i Sollentuna kommun

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-22 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Neglinge-Solsidans skolor i Nacka kommun 2011-03-21 Skolbeslut Datum: 2011-03-22 1 (3) Rektorn vid Neglinge-Solsidans skolor. Odenvägen 10 133

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Charlottenborgsskolan Motala kommun Datum 2009-06-26 Dnr

Läs mer