Beslut för grundskola och obligatorisk särskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för grundskola och obligatorisk särskola"

Transkript

1 Beslut Dnr Beslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östergårdsskolan i Halmstads kommun

2 Beslut (4) Dnr Halmstads kommun Rektorerna vid Östergårdsskolan Tillsyn i Östergårdsskolan Grundskola årskurs 4 9 Obligatorisk särskola årskurs 6 10 Helhetsbedömning Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. Granskningen avser inte att ge en heltäckande bild av tillståndet i skolan. Istället har en bedömning gjorts av i vilken utsträckning skolan, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Beskrivningarna och bedömningarna i detta beslut grundas på de dokument som Östergårdsskolan och Halmstads kommun skickat in, de verksamhetsredogörelser de lämnat samt på de iakttagelser och intervjuer som genomförts vid besök i verksamheten. Tillsynen av Östergårdsskolan visar att skolan överlag lever upp till författningarnas krav och ger eleverna förutsättningar att nå de nationella målen i läroplan och kursplaner. Dock måste ämnena teknik och hem-och konsumentkunskap bedrivas i en sådan omfattning att eleverna ges förutsättningar att nå målen i årskurs fem. Rektorerna vid skolan tar ansvar för att de nationella målen är styrande för verksamheten och bedriver ett pedagogiskt ledarskap genom att organisera, planera och utvärdera utifrån högt ställda förväntningar på personal och elever. Rektorerna måste också ta ansvar för att resultaten i samtliga ämnen utvärderas på skolnivå för de yngre åldrarna i syfte att få en samlad bild och ett bättre underlag för analys av måluppfyllelsen. Rektorerna måste också ytterligare uppmärksamma den avsevärda skillnaden i resultat mellan Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, Lund Telefon: , Fax:

3 Beslut (4) Dnr :5071 pojkar och flickor samt diskutera vilka insatser som behövs för att pojkarnas måluppfyllelse ska förbättras. Skolans lärare har klargjort de nationella målen för eleverna och rektorerna och lärarna ger eleverna förutsättningar att utöva inflytande över innehållet i undervisningen. Rektorerna ser till att det på skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling och tryggheten och studieron på skolan förefaller överlag god. Även i Östergårdsskolans särskoleverksamhet måste rektorn ta ansvar för att resultaten utvärderas och följs upp regelbundet samt se till att den pedagogiska personalen har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. I övrigt bedriver rektorn ett pedagogiskt ledarskap och tar ansvar för att den obligatoriska särskolan överlag lever upp till författningarnas krav och ger eleverna förutsättningar att nå de nationella målen i läroplan och kursplaner. Skolinspektionen har i tillsynen av Östergårdsskolan identifierat följande brister som ska åtgärdas Trots vidtagna åtgärder ger inte skolan alla elever möjligheter att nå lägst mål att uppnå i samtliga ämnen (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, 2 kap. 6 grundskoleförordningen). Delar av den pedagogiska personalen har inte utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag, 2 kap. 2 första stycket 1985 års skollag, Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar). Lärarna ger inte eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande information om elevens kunskapsutveckling (7 kap. 2 grundskoleförordningen, Lpo 94, 2.7 Betyg och bedömning). Rektorerna tar inte ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder detta underlag för att nå de nationella målen (2 kap. 2 första stycket 1985 års skollag, Lpo 94, 1 Den enskilda skolans utveckling, Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar). Undervisningen utgår inte från och omfattar inte kursplanernas krav i samtliga ämnen (Lpo 94, 2 Mål och riktlinjer, Kursplanerna för grundskolan). Om en elev har behov av särskilda stödinsatser utarbetas inte alltid åtgärdsprogram som uppfyller författningarnas krav (5 kap. 1 tredje och fjärde stycket grundskoleförordningen).

4 Beslut (4) Dnr :5071 Rektorerna fattar inte beslut enligt bestämmelserna avseende placering i särskild undervisningsgrupp (5 kap. 5 grundskoleförordningen, 8 kap. 1 grundskoleförordningen). Skolinspektionen har i tillsynen av Östergårdsskolans särskola identifierat följande brister som ska åtgärdas Skolans pedagogiska personal har inte utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver (2 kap års skollag, 2 kap. 2 första stycket 1985 års skollag, Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar). Rektorn tar inte ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder detta underlag för att nå de nationella målen (2 kap. 2 första stycket sista meningen skollagen, Lpo 94, 1 Den enskilda skolans utveckling, 2 kap. 2 särskoleförordningen). Lärarna samverkar inte i tillräcklig utsträckning så att undervisningen ger eleverna möjlighet att få överblick och se sammanhang (Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Riktlinjer, Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i särskolan). Om en elev har behov av särskilda stödåtgärder utarbetas inte åtgärdsprogram (5 kap. 1 andra och tredje stycket särskoleförordningen). Bedömningarna redovisas i bilagorna 2 3 Rektorerna och Halmstads kommun har ansvar för att Östergårdsskolan brister åtgärdas. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast tre månader från den dag beslutet för Halmstads kommun meddelas. Skolinspektionen kommer då att följa upp beslutet. Skolinspektionen förutsätter dock att rektorerna och Halmstads kommun snarast vidtar åtgärder för att rätta till bristerna. Skolinspektionen kan komma att tidigare än angivet datum begära att få ta del av arbetet med att åtgärda bristerna. I samband med uppföljningen av detta beslut ska Östergårdsskolan redovisa skolans resultat i alla ämnen för årskurs 5 och Östergårdsskolans obligatoriska särskola redovisa skolans resultat i samtliga ämnen då skolgången avslutats.

5 Beslut (4) Dnr :5071 I ärendets slutliga handläggning har deltagit utredare Viveka Berglund och expert Stefan Råsmar. På Skolinspektionens vägnar Ebba Svartz Stf enhetschef Lennart Hansson Undervisningsråd/Föredragande Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för Östergårdsskolan Tillsynsprotokoll och bedömningar för Östergårdsskolans särskola

6 Bilaga 1 1(2) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför tillsyn i Halmstads kommun våren 2011 Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionen besökte Östergårdsskolan den 12 april Varje skola får efter besöket ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisas. Skolbeslutet kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i kommunen i ett kommunbeslut. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits i anledning av påtalade brister. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet. Den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010, men 1985 års skollag ska fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli Det innebär att 1985 års skollag är utgångspunkten för Skolinspektionens tillsyn och granskning fram tills dess. Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dels dokument från kommunen och Östergårdsskolan, dels den information som samlats in under besöket. I Östergårdsskolan intervjuades rektorn, lärare, annan personal och elever. Även annan information om kommunen och skolan från Skolverkets nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts. Rektorn har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i rapporten. Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats ( & granskning).

7 Bilaga 1 2(2) Beskrivning av skolan Tabell 1: Antal elever på Östergårdsskolan Östergårdsskolan Antal elever Grundskola 679 Obligatorisk särskola 28 Källa: Skolans uppgifter 12 april 2011 Skolan, som byggdes 1968 och renoverades 2001, ligger i de östra delarna av Halmstad. På Östergårdsskolan, som till elevantalet är Halmstad kommuns största grundskola, går det cirka 700 elever i årskurs 4 9 och obligatorisk särskola årskurs Av Östergårdsskolans 30 klasser är sex stycken musikklasser. Eleverna som går där rekryteras efter intagningsprov och kommer från hela kommunen. Skolan har dessutom klasser med fotbollsprofil i åren 6 9. Eleverna som går i årskurs 6 9 på Östergårdsskolan kommer från Linehed, Östergård, Andersberg, Snöstorp samt landsbygden runt omkring. Cirka 17 procent av eleverna åker skolskjuts till skolan och cirka 40 procent av skolans elever har invandrarbakgrund. Östergårdsskolan är indelad i sju vertikala arbetslag, varav eleverna i årskurs 6 9 utgör fem, eleverna i årskurs 4 5 bildar ett arbetslag och den obligatoriska särskolan ett. Östergårdsskolan är belägen nära Halmstad högskola. Skolan ingår i skolområde Centrum och verksamhetsområde Östergård.

8 Bilaga 2 1(6) Tillsynsprotokoll för Östergårdsskolan Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Skolans lärandemiljö Enskild elevs rätt Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

9 Bilaga 2 2(6) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bedömningsområde: Kunskaper Trots vidtagna åtgärder ger inte skolan alla elever möjligheter att nå lägst målen att uppnå i samtliga ämnen. Lpo 94, 2.2 Kunskaper 2 kap. 6 grundskoleförordningen Cirka 87 procent av eleverna i årskurs 9 var behöriga till nationellt program i gymnasieskolan år År 2007 var andelen behöriga till gymnasieskolan 96 procent. Måluppfyllelsen mätt i slutbetyg har således sjunkit under de senaste åren. Andelen elever som inte nådde målen i samtliga ämnen var år 2010 cirka 24 procent. Meritvärdet har också sjunkit något under de senaste tre åren och var 202,3 poäng år Flickornas meritvärde var 217,3 poäng, pojkarnas 182,1, en skillnad på 35,2 poäng. När det gäller elever med utländsk bakgrund nådde flickorna 216,7 poäng i meritvärde, pojkarna 176,5, en skillnad på 40,2 poäng. År 2010 var det stora skillnader mellan pojkar och flickors måluppfyllelse i ett flertal ämnen. I geografi och historia nådde alla flickor målen medan 17,2 respektive 10,3 procent av pojkarna inte nådde målen. I religion var det 3,3 procent av flickorna som inte nådde målen och 13,8 procent av pojkarna och i samhällskunskap 3,3 procent av flickorna men 20,7 procent av pojkarna. När det gäller de högre betygsstegen var det också klara skillnader. I ämnet Bild var det 66 procent av flickorna som nådde VG eller MVG men endast 15 procent av pojkarna, 22, 3 procent av flickorna fick MVG i svenska, 1,8 procent av pojkarna. Intervjuerna visar att resultatskillnaden mellan pojkar och flickor inte uppmärksammats i tillräcklig utsträckning vid skolan. Resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 5 visar att i princip alla elever nådde kravnivån på de flesta delprov. Det är angeläget att skolan fortsätter med sina insatser så att alla elever ges förutsättningar att nå målen i samtliga ämnen.

10 Bilaga 2 3(6) Huvudområde: Pedagogisk ledning utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag Delar av den pedagogiska personalen har inte utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. 2 kap års skollag 2 kap. 2 första stycket 1985 års skollag Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar I Östergårdsskolan saknas det lärare som har lärarutbildning i ämnena spanska och trä- och metallslöjd. För årskurserna 4 och 5 saknas det också lärare med svenska som andraspråksutbildning, trots att rektorerna har beslutat om att anordna undervisning i svenska som andraspråk för en del elever i stället för undervisning i svenska. Rektorerna måste se till att den pedagogiska personalen i större utsträckning har utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Huvudområde: Pedagogisk ledning utveckling av skolan Bedömningsområde: Lärarnas bedömning och utvärdering Lärarna ger inte eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande information om elevens kunskapsutveckling. 7 kap. 2 grundskoleförordningen Lpo 94, 2.7 Betyg och bedömning De individuella utvecklingsplaner som Skolinspektionen tagit del av är av varierande kvalitet. Av de skriftliga omdömena framgår det oftast tydligt om eleven har nått målen eller är på väg att nå målen i ämnet, men i den framåtsyftande delen av utvecklingsplanen, som ska utgöra en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de

11 Bilaga 2 4(6) nationella målen, är det sällan som målen och åtgärderna är knutna till läroplan eller kursplan. Det är också påfallande ofta som ansvaret för åtgärderna läggs på elev och hem, och inte i första hand utgör skolans ansvar. Under rubriken Hur gör vi? kan det exempelvis stå Träna matte hemma, Vara nöjd med mig själv Bli peppad, vara positiv. Skolinspektionen vill betona att det är läraren som har ansvaret att sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen i läroplan och kursplaner, och tydliggöra vad som är skolans ansvar. Huvudområde: Pedagogisk ledning utveckling av skolan Bedömningsområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Rektorerna tar inte ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder detta underlag för att nå de nationella målen. 2 kap. 2 första stycket 1985 års skollag Lpo 94, 1 Den enskilda skolans utveckling Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar Lärarna utvärderar regelbundet elevernas kunskapsutveckling utifrån kursplanernas krav samt ger eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande information om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Undervisningen och resultaten följs upp och utvärderas på individnivå men någon sammanställning över kunskapsresultaten i samtliga ämnen på skolnivå i årskurs 5 i syfte att utveckla verksamheten kvalitativt har inte gjorts enligt rektorerna. Detta innebär att det saknas ett fullständigt underlag för analys och bedömning av skolans resultat i alla ämnen och rektorerna får därmed svårt att se vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka måluppfyllelsen. I samband med uppföljningen av detta beslut ska Östergårdsskolan redovisa skolans resultat i samtliga ämnen för årskurs 5. (se även bedömningsområde Kunskaper)

12 Bilaga 2 5(6) Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Fokus på lärande Undervisningen utgår inte från och omfattar inte kursplanernas krav i samtliga ämnen. Lpo 94, 2 Mål och riktlinjer Kursplanerna för grundskolan Enligt Östergårdsskolans timplan finns det utlagt 20 minuter/vecka i årskurs 3 och 50 minuter/vecka i varje årskurs från årskurs 6 till 9 i ämnet hem- och konsumentkunskap. Enligt intervjuade elever, lärare och rektorer stämmer det att undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap startar i årskurs 6 på Östergårdsskolan. Eftersom det finns mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret ges inte eleverna förutsättningar att nå dessa mål. Intervjuade lärare i årskurs 4 och 5 uppger också att ämnet teknik inte bedrivs i en sådan omfattning att eleverna ges förutsättningar att nå de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Särskilt stöd Om en elev har behov av särskilda stödinsatser utarbetas inte alltid åtgärdsprogram som uppfyller författningarnas krav. 5 kap. 1 tredje och fjärde stycket grundskoleförordningen Åtgärdsprogrammen som Skolinspektionen tagit del av är av varierande kvalitet. Det finns åtgärdsprogram som uppfyller författningarnas krav, men det finns även åtgärdsprogram som lägger ansvaret för åtgärder i alltför hög ut-

13 Bilaga 2 6(6) sträckning på eleven och hemmet. Under rubriken Åtgärder på individnivå kan det exempelvis stå Lämna in en bokredovisning, Träna grammatik hemma eller Fråga när du inte förstår eller har missat lektionstid. Det saknas i stor utsträckning beskrivningar av vilka åtgärder skolan ska vidta och vilka arbetssätt och arbetsformer som bäst tillgodoser elevernas behov. I åtgärdsprogrammen saknas också tydliga mål knutna till läroplanens och kursplanernas mål. Kortsiktiga och konkreta mål som eleven ska uppnå, i syfte att stärka elevens engagemang och vilja till utveckling, saknas ofta. Detta försvårar såväl lärarnas planering av undervisningen som uppföljningen. Om åtgärdsprogrammets syfte att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd ska kunna tillgodoses, måste rektorerna se till att åtgärdsprogrammet utgör ett verktyg för personalen när det gäller planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Rektorns beslutsfattande Rektorerna fattar inte beslut enligt bestämmelserna avseende placering i särskild undervisningsgrupp. 5 kap. 5 grundskoleförordningen 8 kap. 1 grundskoleförordningen Rektorerna vid Östergårdsskolan årskurserna 4 9 har vid elevvårdskonferens beslutat, efter samråd med eleverna och elevernas vårdnadshavare, att placera elever i särskilda undervisningsgrupper. Dock saknas enligt rektorerna en överklagandehänvisning i besluten. Beslut att en elev placeras i särskild undervisningsgrupp får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

14 Bilaga 3 1 (4) Tillsynsprotokoll för Östergårdsskolans särskola Rutan under varje bedömningspunkt fylls endast i när Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande. Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Skolans lärandemiljö Enskild elevs rätt Fokus på skolans uppdrag Lärarnas bedömning och utvärdering Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Fokus på lärande Tillit till elevens förmåga Trygghet och studiero Bedömning och betyg Undervisningstid och val Särskilt stöd Studie- och yrkesvägledning Avgifter Rektorns beslutsfattande

15 Bilaga 3 2 (4) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Fokus på skolans uppdrag Skolans pedagogiska personal har inte utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. 2 kap års skollag 2 kap. 2 första stycket 1985 års skollag Lpo 94, 2.8 Rektors ansvar Personalen i den obligatoriska särskolan utgörs av förskollärare och fritidspedagoger med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning samt en lärare med grundskollärarutbildning. Utöver detta finns personal utan lärarutbildning. Det är av betydelse att rektorn för särskolan säkerställer att undervisningen bedrivs av lärare som har en utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver för att garantera kvalitén i ämnesundervisningen i grundsärskolan. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna. Huvudområde: Pedagogisk ledning och utveckling av skolan Bedömningsområde: Rektorns ansvar för uppföljning och utvärdering Rektorn tar inte ansvar för att skolans resultat utvärderas regelbundet och använder detta underlag för att nå de nationella målen 2 kap. 2 första stycket sista meningen skollagen Lpo 94, 1 Den enskilda skolans utveckling 2 kap. 2 särskoleförordningen

16 Bilaga 3 3 (4) Personalen utvärderar regelbundet elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen utifrån kursplanernas krav samt ger eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande information om eleven kunskapsutveckling och sociala utveckling. Undervisningen och resultaten följs upp och utvärderas på individnivå men någon sammanställning över kunskapsresultaten i samtliga ämnen på skolnivå i syfte att utveckla verksamheten kvalitativt har inte gjorts enligt såväl rektorn som personalen. Detta innebär att det saknas ett fullständigt underlag för analys och bedömning av skolans resultat i alla ämnen och rektorn får därmed svårt att se vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka måluppfyllelsen. I samband med uppföljningen av detta beslut ska Östergårdsskolans särskola redovisa skolans resultat i alla ämnen och ämnesområden för den obligatoriska särskolans elever. Huvudområde: Skolans lärandemiljö Bedömningsområde: Fokus på lärande Lärarna samverkar inte i tillräcklig utsträckning så att undervisningen ger eleverna möjlighet att få överblick och se sammanhang. Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Riktlinjer, Lpo 94, 2.2 Kunskaper, Mål att uppnå i särskolan I läroplanen anges att eleverna i grundsärskolan ska känna till och förstå grundläggande sammanhang i sin omvärld och så långt som möjligt få insikter i grundskolans kunskapsområden och övergripande perspektiv. Det anges också att skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Granskningen visar att samverkan mellan den obligatoriska särskolans och grundskolans elever sker i viss omfattning men rektorn anser att det är ett utvecklingsområde. Rektorn för den obligatoriska särskolan behöver göra ytterligare ansträngningar så att samverkan mellan grundskolan och särskolan förbättras och ger eleverna ökad möjlighet att få överblick och se sammanhang.

17 Bilaga 3 4 (4) Huvudområde: Enskild elevs rätt Bedömningsområde: Särskilt stöd Om en elev har behov av särskilda stödåtgärder utarbetas inte åtgärdsprogram. 5 kap. 1 andra och tredje stycket särskoleförordningen I intervjuerna med rektorn och pedagogerna i den obligatoriska särskolan framkommer att det på Östergårdsskolan inte utarbetas några åtgärdsprogram. Rektorn har diskuterat detta med pedagogerna och är väl medveten om att det i särskoleförordningen anges att det måste utarbetas åtgärdsprogram i särskolan. Skolinspektionen konstaterar att elever i behov av särskilt stöd ska ha ett åtgärdsprogram då den individuella utvecklingsplanen inte kan ersätta åtgärdsprogrammet. Medan den individuella utvecklingsplanen upprättas i anslutning till utvecklingssamtalet ska åtgärdsprogram utarbetas så snart en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet ska tydligt visa vilka behoven är och hur åtgärderna ska följas upp samt när och hur de ska utvärderas. Den individuella utvecklingsplanen följer genom hela skoltiden medan åtgärdsprogrammet avser en begränsad tidsperiod. Den obligatoriska särskolan måste utarbeta åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte nå målen och är i behov av särskilda stödinsatser.

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Västra Innerstaden Stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-15 Dnr: 43-2010:5175 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola i Heby kommun 2011-03-15 Skolbeslut Tillsyn i Morgongåva skola och Vittinge skola 2011-03-15

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut Upplevelse Utbildning i Täby AB kee@sparregymnasium.se 1 (3) Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Geneskolan Hammarvägen 9 2010-11-02 Dnr 43-2010:2569 892 31 Domsjö Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Geneskolan i Örnsköldsviks kommun 2010-11-02 Skolbeslut Tillsyn i Geneskolan Datum:

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun 2011-05-10 Dnr 44-2010:5012 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Beslut Huvudman för Ölands Friskola Box 116 386 22 Färjestaden 2011-05-10 2 (13) Dnr 44-2010:5012

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2010:1415 Beslut för grundskola efter tillsyn av Boo Gårds skola i Nacka kommun 1 (2) Rektor Tina Pettersson Boovägen 4 132 47 Saltsjö-Boo Nacka kommun 131 81 Nacka info@nacka.se Tillsyn i Boo Gårds

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-14 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Strömnäs skola i Piteå kommun 2010-10-14 Skolbeslut Tillsyn i Strömnäs skola Datum: 2010-10-14 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Carina

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Rektorerna vid Åva gymnasium Box 1450 183 14 Täby Täby kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2011-12-20 Dnr 43-2011:3772 Kumla kommun kommun@kumla.se Rektorn vid Kumlaby 6-9 viktoria.holmgren@kumla.se Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Kumlaby skola 6 9 Kumla kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Skolbeslut för fristående gymnasieskola

Skolbeslut för fristående gymnasieskola Beslut 2010-05-04 Dnr 44-2010:170 Skolbeslut för fristående gymnasieskola efter tillsyn i Elajo Technical gymnasuim i Oskarshamns kommun Skolbeslut 2010-05-04 1 (3) Dnr 44-2010:170 Elajo Technical Education

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Gillevägen 5 131 33 Nacka 2010-12-22 Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av i Nacka kommun 2010-12-21 Skolbeslut Tillsyn i Datum: 2010-12-22 1 (2) Rektor Ingela Lenkert

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut Skolinspektionen 2012-10-10 Ulricehamns kommun komrmon@ulricehaita-i.se Rektorn vid Gällstads skola, Marbäcks skola, Tvärreds skola och Vegby skola maria.persson@ulricehamn,se Beslut för grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-09-13 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Dammfriskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-09-13 2 (11) Dnr 43-2009:3755 V Innerstadens stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:6101 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 1 (3) Dnr 44-2010:6101 Rektorn vid Drottning

Läs mer

Beslut Dnr :118. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :118. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun Beslut 2011-07-04 Dnr 44-2010:118 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Malmö Friskola i Malmö kommun Beslut Huvudmannen för Malmö Friskola Södra Bulltoftavägen 21 212 22 Malmö 2011-07-04

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Skolinspektionen Bilaga 1 Bilaga 1 Tillsynsprotokoll och bedömningar för kommunens grundskolor Skolinspektionen, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, Besök: Gasverksgatan 1, Lund Telefon: 08-5860 83 68, Fax:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-07 Dnr 44-2010:6103 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut Tillsyn i Johannes Hedberggymnasiet 2011-03-07 1 (3) Dnr

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Sollentuna International School Leskulla.Carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Sollentuna International School i Sollentuna kommun

Läs mer

Skolbeslut för Specialskola

Skolbeslut för Specialskola Skolbeslut Tillsyn av Kristinaskolan Datum: 2011-02-23 1 (4) Dnr : 40-2010:406 Skolbeslut för Specialskola efter tillsyn av regionskolan Kristinaskolan inom Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011-02-23

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Källbrinksskolan torsten.ingers@huddinge.se för grundskola efter tillsyn av Källbrinksskolan i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 2 Beslut Vittra i Jakobsberg Rektorn vid Vittra i Jakobsberg Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Vittra i Jakobsberg i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-06-28 Stockholms kommun Rektorn vid Gröndalsskolan och Arstadalsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Gröndalsskolan och Årstadalsskolan i Stockholms kommun

Läs mer

Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola

Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola Beslut Vanstaskolan F-5 Tallbackaskolan Box 40 148 21 Ösmo 2010-10-29 Skolbeslut för grundskola, obligatorisk särskola och gymnasiesärskola efter tillsyn av Vanstaskolan F-5 och Tallbackaskolan i Nynäshamns

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut NTI AB Box 15003 167 15 BROMMA 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Beslut 2012-09-21 Dnr 44-2010:2683 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Ståthållaregatan 50 A 392 44 KALMAR info@kalmarwaldorfskola.se Rektorn vid Kalmar Waldorfskola, grundskola med fritidshem cecilia.ferrari@kalmarwaldorfskola.se

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-01-31 Dnr 43-2010:1414 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Järna grundskola i Södertälje kommun 2011-01-31 Skolbeslut Tillsyn i Järna grundskola Datum: 2011-01-31 1 (4) Rektorn vid Järna

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-02-26 Stockholms kommun regis1rator@utbildnmg.stocldiolm.se Rektorn vid Langbrodalsskolan Patrik Björk aa02876@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Långbrodalsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer