Remiss-Regional utvecklingsstrategi för Örebro län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss-Regional utvecklingsstrategi för Örebro län"

Transkript

1 1 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Handläggare: Cecilia Lindahl Tillväxt- och regionplanenämnden Remiss-Regional utvecklingsstrategi för Örebro län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har av Region Örebro län beretts möjlighet att yttra sig över remiss på Regional utvecklingsstrategi för Örebro län (RUS). Ärendet har beretts i samråd med landstingets trafikförvaltning som inte avger eget yttrande. Det här yttrandet utgår från ett samlat regionalt utvecklingsperspektiv utifrån landstingets roll som regionplaneorgan och ansvarig för kollektivtrafik i länet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande den 22 mars 2017 Förslag till yttrande den 22 mars 2017 Sammanfattning av samrådshandling den 22 mars 2017 Remissversionen finns på Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna förslaget till yttrande enligt bifogat förslag Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Tillväxt- och regionplaneförvaltningen anser att Regional utvecklingsstrategi för Örebro län (RUS) genom sin höga grad av samstämmighet avseende utmaningar, mål, rumslig struktur och synen på hållbar utveckling med Samrådsförslag RUFS 2050 och Samverkan och planering i östra Mellansverige ÖMS 2050 stärker förutsättningarna till ett ökat samarbete mellan Örebro län och Stockholms län. En ökad integration i Östra Mellansverige bidrar till att stärka den internationella konkurrensoch attraktionskraften.

2 2 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Bakgrund Den regionalt utvecklingsansvariga aktören skall enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförande av strategin. I Örebro län har Region Örebro län det regionala utvecklingsansvaret. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara vägledande för hur regionens aktörer gemensamt vill möta regionens utmaningar och utveckla Örebro län. Den ska också visa på hur länet bidrar till att uppfylla de nationella prioriteringarna såväl som Europa Remissperioden pågår från den 10 mars till den 15 maj Efter remissperioden kommer en ny version av RUS utarbetas, som sedan kommer att behandlas och fastställas i regionfullmäktige. Strategin ska gälla mellan 2017 till Överväganden Det finns betydande likheter mellan RUS och Samrådsförslag RUFS 2050 vad gäller utmaningar, mål, rumslig struktur och synen på hållbar utveckling. Strategin har tre övergripande mål och har utifrån dem tagit fram tre områden där de övergripande målen överlappar varandra; hög livskvalitet och god resurseffektivitet, hög livskvalitet och stark konkurrenskraft och god resurseffektivitet och stark konkurrenskraft. De mätbara effektmålen stämmer väl överens med delmålen i Samrådsförslaget RUFS 2050 och Uppföljningen av RUFS I flera av effektmålen jämför sig Örebro län med fyra andra län. Förvaltningen menar att det med fördel kan tydliggöras hur de jämförande länen valts ut och hur väl en jämförelse med de länen visar hur det går för Region Örebro län. Den rumsliga strukturbilden i RUS bygger på den regionala strukturbild som finns i Samrådsförslag för RUFS 2050 och Samverkan och planering i östra Mellansverige ÖMS RUS understryker vikten av att knyta samman arbets-, studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm- Mälarregionen för att hela regionen ska kunna dra nytta av huvudstaden som motor i den framtida utvecklingen. Förvaltningen ser mycket positivt på Region Örebros starka signal om ökat samarbete mellan Örebro län och Stockholms län. Det storregionala perspektivet kommer särskilt till uttryck i avsnitten om förutsättningar för gods och logistik och strukturbilden (sid 42, figur 4) som

3 3 (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN visar på godstransporter. Örebroregionen är en av landets starkaste logistikregioner och genomkorsas av Sveriges största transportleder, både på väg och på järnväg. Tillsammans utgör Västra stambanan, Mälarbanan, E18 och E20 de nationellt viktiga stråken mellan Stockholm och Oslo samt mellan Stockholm och Göteborg. Hallsberg är landets viktigaste godsnod även ur ett internationellt perspektiv. Strategiska terminallägen i östra Mellansverige (inklusive Stockholms län) bör betraktas som ett system av noder där kombiterminaler, flygplatser och hamnar knyts samman med infrastruktur. Förvaltningen ser positivt på ett samarbete inom detta område i framtagandet av en ny Godsstrategi för Stockholmsregionen. Det är intressant att se Örebro läns strukturbilder som beskriver kopplingen mellan den fysiska infrastrukturen och utvecklingsplaneringen, tex den med Bebyggelsestruktur & Pendling (s. 40, figur 2). Genom att förlägga framtida bebyggelse i framförallt de orange, men även de blåa utvecklingsområden borde det finnas goda möjligheter att höja såväl kollektivtrafik- som cykelandelen. Med detta som utgångspunkt upplevs det som Region Örebro län sätter en lite väl försiktig målsättning gällande kollektivtrafikandelen av motoriserade resor I effektmålen står att de vill uppnå 16 procent år Något som också borde tala för en högre målsättning gällande kollektivtrafikandelen är samhandling nr 6 avseende hållbara persontransporter, som handlar om att minska transporternas miljöpåverkan. Vidare skulle man kunna förstärka samhandlingen om god bostadsförsörjning (nr 7) genom att tillägga att mer av bebyggelsen förläggs till kollektivtrafiknära lägen med möjlighet till att använda gång och cykel (motsvarande orange eller blå utvecklingsområden). RUS ger en tydlig bild av Örebro läns styrkor och svagheter och strategin har också tagit fram flera förslag till samhandling som väl täcker in de behov som finns inom olika områden. Dessa är: Kunskapslyft och utbildning av hög kvalitet God kompetensförsörjning och matchning Inkludering genom delaktighet och upplevelser God, jämlik och jämställd hälsa Högspecialiserad sjukvård och universitetssjukvård God bostadsförsörjning

4 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4(4). TJÄNSTEUTLÅTANDE , TRN Hållbar konsumtion och försörjning Ett brett och starkt näringsliv Innovationskraft och specialisering Goda förutsättningar för gods och logistik Destinationer och evenemang med lyskraft Strategin tillsammans med de handlingsplaner som ska tas fram i partnerskap med berörda aktörer kommer att göra det tydligare vad som ska göras och vem som ansvarar för att uppnå de olika effektmålen. Förvaltningen anser att detta är ett bra sätt att genomföra strategin på. Sammanfattningsvis ser förvaltningen mycket positivt på RUS och den höga graden av samstämmighet i inriktning avseende utmaningar, mål, rumslig struktur och synen på hållbar utveckling med Samrådsförslag RUFS 2050 och Samverkan och planering i östra Mellansverige OMS Det stärker väsentligt förutsättningarna för ett fördjupat samarbete mellan Örebro län och Stockholms län. En ökad integration i Östra Mellansverige bidrar till att stärka den internationella konkurrens- och attraktionskraften. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet medför i sig inga ekonomiska konsekvenser. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. 7 ^--..> /.^;<A..."<-^- Hanna Wiik. // ^- '/<^,i "2.-'- - Förvaltningschef. Cecilia Lindahl Regionplanerare

5 1 (2) FÖRSLAG TILL YTTRANDE TRN Region Örebro län Regional utveckling Box Örebro Yttrande över förslag till Regional utvecklingsstrategi för Örebro län Inledning Tillväxt- och regionplanenämnden har fått Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Örebro län på remiss. Svaret har beretts utifrån landstingets uppdrag som regionplaneorgan och kollektivtrafikansvarig myndighet i Stockholms län. Synpunkter Tillväxt- och regionplanenämnden anser att utvecklingsplanen är tydlig från vision till övergripande mål och prioriterade områden för samhandling. Det finns betydande likheter mellan RUS och Samrådsförslag RUFS 2050 vad gäller utmaningar, mål, rumslig struktur och synen på hållbar utveckling. Tillväxt- och regionplanenämnden bedömer att de likheter som finns underlättar det regionala samarbetet mellan våra län. Tillväxt- och regionplanenämnden noterar att den rumsliga strukturbilden i RUS bygger på den regionala strukturbild som finns i Samrådsförslag för RUFS 2050 och Samverkan och planering i östra Mellansverige ÖMS RUS understryker vikten av att knyta samman arbets-, studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen för att hela regionen ska kunna dra nytta av huvudstaden som motor i den framtida utvecklingen. Tillväxt- och regionplanenämnden ser mycket positivt på att RUS påtalar vikten av ÖMS-samarbetet. Det storregionala perspektivet kommer särskilt till uttryck i avsnitten om förutsättningar för gods och logistik och strukturbilden (sid. 42 fig. 4) som visar på godstransporter. Örebroregionen är en av landets starkaste logistikregioner och genomkorsas av Sveriges största transportleder, både på väg och på järnväg. Strategiska terminallägen i östra Mellansverige (inklusive Stockholms län) bör betraktas som ett system av noder där

6 2 (2) FÖRSLAG TILL YTTRANDE TRN kombiterminaler, flygplatser och hamnar knyts samman med infrastruktur. Tillväxt- och regionplanenämnden tycker också att det är intressant att se Örebro läns andra strukturbilder som beskriver kopplingen mellan fysisk infrastruktur och utvecklingsplanering, tex Bebyggelsestruktur & Pendling (s. 40, figur 2). Genom att förlägga framtida bebyggelse i framförallt de orange, men även de blåa utvecklingsområden borde det finnas goda möjligheter att höja såväl kollektivtrafik- som cykelandelen. Utifrån detta resonemang anser landstinget att Region Örebro län möjligen sätter en lite för försiktig målsättning gällande kollektivtrafikandelen av motoriserade resor. Tillväxt- och regionplanenämnden ser positivt på kvantifierbara effektmål. Detta stämmer väl överens med delmålen i Samrådsförslaget RUFS 2050 och Uppföljningen av RUFS Vad gäller effektmålen menar Tillväxtoch regionplanenämnden att det med fördel kan tydliggöras hur de jämförande länen valts ut och hur väl jämförelsen med de länen visar hur det går för Region Örebro län. Tillväxt- och regionplanenämnden konstaterar att RUS ger en tydlig bild av Örebro läns styrkor och svagheter och att strategin också har tagit fram flera förslag till samhandling som väl täcker in de behov som finns inom olika områden. Strategin tillsammans med de handlingsplaner som ska tas fram i partnerskap med berörda aktörer kommer att göra det tydligare vad som ska göras och vem som ansvarar för att uppnå de olika effektmålen. Sammanfattningsvis ser Tillväxt- och regionplanenämnden mycket positivt på RUS och den höga graden av samstämmighet i inriktning avseende utmaningar, mål, rumslig struktur och synen på hållbar utveckling med Samrådsförslag RUFS 2050 och Samverkan och planering i östra Mellansverige ÖMS Strategin stärker väsentligt förutsättningarna för fördjupat samarbete mellan våra län. En ökad integration i Östra Mellansverige bidrar till att stärka den internationella konkurrens- och attraktionskraften.

7 Tillväxtavdelningen SAMMANFATTNING AV REMISSHANDLING (5) Diarienummer TRN Handläggare Cecilia Lindahl Telefon E-post Sammanfattning förslag Regional utvecklingsstrategi för Örebro län (RUS) Strukturen i RUS-förslaget omfattar: RUS i korthet Från vision till genomförande Megatrender, nuläge och utmaningar Prioriterade områden för samhandling Strukturbilder för Örebro län Så tog vi fram strategin Våra perspektiv RUS-förslaget identifierar sex megatrender som påverkar regionen socialt, kulturellt, ekonomiskat, miljömässigt och på andra sätt. Dessa är: globalisering- hela världen är här hela tiden, global osäkerhet- kartan ritas om, urbanisering- en utmaning för både stad och land, digitalisering- en social revolution, klimat och miljö- en omställning till en ekologisk hållbar utveckling och samhällskontraktet- demokrati, värderingar och livsstil. Visionen i Örebro läns RUS är: Örebro- Sveriges hjärta. Hög livskvalitet i en hållbar och attraktiv region. RUSen beskriver hur en hållbar utveckling är avgörande för att garantera framtida generationer en god livskvalitet. Social hållbarhet är målet, ekologin sätter ramarna och ekonomin är medlet. Den regionala utvecklingsplanens övergripande mål motsvarar de tre aspekterna av hållbarhet. De övergripande målen är: Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Box Stockholm Telefon: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Norra Stationsgatan 69. Kommunikationer: T-bana S:t Eriksplan, Pendeltåg Karlberg, Buss 3 & 77

8 2 (5) SAMMANFATTNING AV REMISSHANDLING Diarienummer TRN Hög livskvalitet- en region där alla människor har lika värde och samma möjlighet att bidra och får sina grundläggande mänskliga behov och rättigheter tillgodosedda Stark konkurrenskraft- en region där alla bidrar till ett ökat värdeskapande och en robust arbetsmarknad med innovationskraft God resurseffektivitet- en region där alla bidrar till ansvarsfull produktion och konsumtion för minimal miljöpåverkan och ekosystem i balans Utifrån de tre övergripande målen har man beskrivit nuläge och utmaningar i de tre områden där de övergripande målen överlappar varandra. Hög livskvalitet och stark konkurrenskraft tar sin utgångspunkt i regionens kraftiga befolkningstillväxt, framför allt i Örebro kommun. RUSen beskriver att det finns stora möjligheter att utveckla goda och attraktiva livsmiljöer, besöksmål genom närhet till natur-, stads- och kulturmiljöer, ett rikt professionellt kulturliv och idrott på hög nivå. Trots att andelen högutbildade har ökat under hela tjugohundratalet i Örebro har invånarna i Örebroregionen en lägre utbildningsnivå jämfört med riket. Det finns också en vikande trend för behöriget till gymnasiet och andelen som går vidare till högre studier är låg. I gruppen 16-åringar har utrikesfödda 40 procent lägre behörighet. Trots att arbetslösheten minskar och arbetsmarknaden är god, ökar den strukturella arbetslösheten. Sysselsättningsgraden bland utrikesfödda är endast 60 procent. Andelen äldre ökar, speciellt i de mindre kommunerna och landsbygden. Detta ställer ökade krav på sjukvård och åldringsvård. Pensionsavgångar drabbar vissa branscher och yrken. Arbetsgivare anser generellt att det är svårt att rekrytera. RUSen tar upp att tillgång till attraktiva bostäder, pendlingsmöjligheter och livsmiljöer ökar möjligheterna att hitta rätt kompetens. En ökad samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsaktörer, kommuner och myndigheter behövs. En ökande andel av länets befolkning är utrikesfödda personer. Det finns en tydlig segregation både på bostads- och arbetsmarknaden samt utanförskap. Den högspecialiserade vården bidrar till en hög regional attraktivitet. Den bidrar också till den regionala utvecklingskraften då den har

9 3 (5) SAMMANFATTNING AV REMISSHANDLING Diarienummer TRN unika förutsättningar för forskning och agerar innovationsdrivande för att möta demografiska behov och utmaningar för välfärden. Hög livskvalitet och god resurseffektivitet tar upp vikten av god tillgänglighet för en positiv regional utveckling. Trenden är att alltfler pendlar allt längre sträckor, vilket driver fram en funktionell regionförstoring som i sig är helt avgörande för kompetensförsörjningen och global konkurrenskraft. Tågförbindelsen Stockholm-Oslo via Örebro är en prioriterad satsning för regionens utveckling. Urbaniseringstrenden indikerar att de mindre kommunerna kommer att bli alltmer beroende av inpendling för att klara den framtida arbetskraftsförsörjningen, då alltfler bor i Örebro kommun. Nästan 90 procent av pendlingsresorna sker med bil och drygt 10 procent med kollektivtrafik. Utsläppen av koldioxid minskar men för långsamt för att målen ska kunna nås. Det är viktigt att öka andelen kollektivtrafikresor. Den regionala utvecklingsplanen tar upp att det finns många sårbara flöden, såsom vatten, försörjning av livsmedel och energiförsörjning. En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för både ekonomisk och social hållbarhet genom att den främjar kompetensförsörjning, sysselsättning, integration och folkhälsa. I elva av tolv centralorter råder bostadsbrist. Mindre kommuner upplever att det saknas finansiella förutsättningar för att bygga nytt då marknadsvärdet på nybyggda hus kraftigt understiger byggkostnaderna. Samtidigt är Örebro den stad i Sverige som har högst fart i bostadsproduktionen och byggtakten i länets mellanstora kommuner är snabbare än på länge. RUSen beskriver att bostadssegregationen inte bara är ett socialt problem utan också kan betraktas som ett ekonomiskt problem då den är ett hinder för den regionala tillväxten. Stark konkurrenskraft och god resurseffektivitet tar upp Örebroregionens strategiska läge mellan tre storstadsregioner; Stockholm, Oslo och Göteborg. Att regionen framförallt kommit att bli en allt mer integrerad del av Stockholmsregionen- Mälarregionen. Regionens näringsliv har genomgått flera faser av

10 4 (5) SAMMANFATTNING AV REMISSHANDLING Diarienummer TRN strukturomvandling. Kunskapsnivån i det som produceras i regionen är relativt låg, med svag utveckling vad gäller kunskapsintensiva företag. Universitetssjukhuset med sin högspecialiserade vård tillsammans med universitetet utgör ett undantag och är en tillväxtmotor för regionen. Örebro kommun är regionens ekonomiska motor. Nyföretagandet har ökat i regionen under tjugohundratalet, samtidigt har länet Sveriges näst minst företagsamma befolkning. Örebroregionen har identifierat fyra sektorsövergripande styrkeområden. Dessa är: - avancerade tillverkningstekniker med tillämpningar - livsmedel i skärningen mellan måltid, hälsa och miljö - bred utvecklingsförmåga inom medicin, hälsa, vård och omsorg - kunskapshöjd för social innovation och innovation i offentlig förvaltning Örebroregionen genomkorsas av Sveriges största transportleder för gods, både på väg och på järnväg. I och med det tar regionen täten som Sveriges godstransportnav. Regionen ser utmaningar och tillväxtpotential inom miljö- och klimatområdet. Utifrån nuläge, utmaningar, visionen och de tre övergripande målen har tolv prioriterade områden tagits fram att samhandla kring. De pekar ut en önskvärd utveckling i Örebro län till Dessa är: 1. Kunskapslyft och utbildning av hög kvalitet 2. God kompetensutveckling och matchning 3. Inkludering genom delaktighet och upplevelser 4. God, jämlik och jämställd hälsa 5. Högspecialiserad sjukvård och universitetssjukvård 6. Effektiva och hållbara persontransporter 7. God bostadsförsörjning 8. Hållbar konsumtion och försörjning 9. Ett brett och starkt näringsliv 10. Ökad innovationskraft och specialisering 11. Goda förutsättningar för gods och logistik 12. Destinationer och evenemang med lyskraft

11 5 (5) SAMMANFATTNING AV REMISSHANDLING Diarienummer TRN Genomförande, handlingsplaner och ansvar Strategins prioriterade områden för samhandling avgör vilka aktörer som gemensamt tar fram handlingsplaner. Ett partnerskap för regional utveckling med företrädare från Region Örebro län, kommunerna, näringslivet, universitetet, civilsamhället, länsstyrelsen och andra viktiga aktörer svarar för att handlingsplanerna tas fram och genomförs. Partnerskapet är både ett beredande organ för den beslutande nivån och ett verkställande organ för sina respektive organisationer. Genom samhandlingsavtal med berörda aktörer görs roller, ansvar och åtaganden tydliga. Genomförandet genom handlingsplaner utvärderas kontinuerligt och den regionala utvecklingsstrategins mål följs upp med hjälp av indikatorer (effektmål). Syftet är att dra lärdomar för att kunna vidareutveckla arbetet och kunna justera insatser och indikatorer om förutsättningarna ändras.

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (6) l Handläggare: Ulrika Palm Tillväxt- och regionplanenämnden Samråd om samrådsförslag RUFS 2050 Ärendebeskrivnmg Ärendet omfattar samrådsförslag för RUFS 2050, ny regional

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Örebro län. Presentation av remissversion RUS Remisskonferens

Regional utvecklingsstrategi för Örebro län. Presentation av remissversion RUS Remisskonferens Regional utvecklingsstrategi för Örebro län Presentation av remissversion RUS 2017-2025 Remisskonferens 170310 Program Inledning, Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande (S) Presentation av RUS, Susanne

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

RUS remissvar En sammanställning 30 juni 2017

RUS remissvar En sammanställning 30 juni 2017 RUS remissvar En sammanställning 30 juni 2017 Tidplan Vt 2016 Utmaningar Aug 2016 Målbilder Nov 2016 Utkast ny RUS dialogturné Februari 2017 Remissbeslut 15 maj Remisstid slut 19 okt. Regionstyrelsen 20-21

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Kommunkontaktmöte 7 september 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Kommunkontaktmöte 7 september 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Kommunkontaktmöte 7 september 2017 Välkomna till RUFS-rummet! Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Dagens punkter Vad händer under utställningen? Kort

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Tillväxt, miljö och regionplanering Stockholmsregionen och östra Mellansverige! Möjligheter och utmaningar när vi växer och blir 1,4 miljoner fler till 2050 Befolkning

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(4) Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden Tjänsteutlåtande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) Ärendebeskrivning 2013 tillsatte

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling

Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling 1 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-02-16 TRN TRN 2017-0014 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad, granskningshandling Ärendebeskrivning Stockholms

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-08-12 Dnr 1601594 f SKÅNE 1(6) Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Örebro län

Regional utvecklingsstrategi för Örebro län Remissversion Datum: 2017-02-14 Regional utvecklingsstrategi för Örebro län Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Örebro län Remissversion 2017-02-14 Dnr: 15RS2332 1. Förord [Här ska ett förord

Läs mer

RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 1 (5) Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Box 22550 104 22 Stockholm RS Förslag till yttrande regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 Region Örebro län

Läs mer

Dialogmöte 12 oktober. om ny regional utvecklingsstrategi

Dialogmöte 12 oktober. om ny regional utvecklingsstrategi Dialogmöte 12 oktober om ny regional utvecklingsstrategi Dialogmöte 12 oktober om ny regional utvecklingsstrategi Program 8.30 Registrering 9.00 Välkommen Syftet med regionala utvecklingsstrategin RUS

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg

Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg Goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg Gävleborg i ett större funktionellt perspektiv utmaningar och möjligheter En urbaniserad värld från landbygd till megastäder En osäkrare värld krig, fattigdom,

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen yttrande över samrådsversionen har beretts tillfälle att avge yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag. Yttrandet

Läs mer

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare

Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen. 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare Vad är RUFS, SLL och TRF och vad har det med er att göra? Om regionplanering i Stockholmsregionen 17 mars 2016 Bette Lundh Malmros Regionplanerare TRF = Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Del av Stockholms

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-03-17 Dnr: TSN 2016-22 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 Region Östergötland har beretts

Läs mer

Tillväxt, miljö och regionplanering

Tillväxt, miljö och regionplanering En världsledande region Europas snabbast växande stad Stockholms Handelskammare Världens främsta ICT stad Networked Society City Index Världens 2 tech hub efter Sillicon Valley The Telgraph Världens 5

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland

Tillväxtstrategi för Halland Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Det regional uppdraget Region Halland har uppdraget att leda det regionala utvecklingsarbetet Skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Halland Leda och samordna

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Utställning 27 juni 3 november 2017 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen Utställning 27 juni 3 november 2017 En omfattande process med tät dialog RUFS 2050 fyller flera funktioner Befolkningstillväxten är utgångspunkt Stockholmsregionen

Läs mer

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen

xtillväxt- och regionplaneförvaltningen xtillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-28 TRN 2016-0144 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur skärgårdsanslaget

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010. Katarina Fehler, Börje Wredén. Tillväxt, miljö och regionplanering. Reglab 10 november 2011

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010. Katarina Fehler, Börje Wredén. Tillväxt, miljö och regionplanering. Reglab 10 november 2011 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Katarina Fehler, Börje Wredén Tillväxt, miljö och regionplanering Reglab 10 november 2011 RUFS 2 RUFS en skvader? RUFS är i första hand en fysisk

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Jill Hälso- och sjukvårdsnämnden SS^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING PROTOKOLLSUTDRAG 10/2013 16 SAMMANTRÄDESDAG 2013-12-11 Justerat Filippa Reinfeldt (M) Dag Larsson (S) Anslagsdatum 2013-12-11 16 Yttrande

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Synpunkter på samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Synpunkter på samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) ARB300 v 1.4 2006-03-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet Samhällsplanerare Rebecka Andersson 0589-87005 rebecka.andersson@arboga.se Datum 2008-09-25 1 (5) Synpunkter på samrådsförslaget Regional

Läs mer

xstockholms läns landsting i (G)

xstockholms läns landsting i (G) Stockholms läns landsting i (G) Handläggare: David Schubert Tillvät- och regionplanenämnden Landsbygd- och skärgårdsstrategi - inriktningsbeslut för fortsatt arbete Ärendebeskrivning Tillvät- och regionplanenämnden

Läs mer

Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten. Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt

Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten. Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt Regional tillväxt, den svenska urbaniseringen och Norrbotten Linnéa Hassis Processledare, Arena för tillväxt Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Läs mer

X Stockholms läns landsting 1 (4)

X Stockholms läns landsting 1 (4) X Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE Landstingsdirektören 2015-10-08 LS 2015-1096 Handläggare: Elisabet Blaus Rendahl Ankom Stockholms läns landsting 2015-10-

Läs mer

kemikalierådgivning riktat till kommuner inom Stockholms län för

kemikalierådgivning riktat till kommuner inom Stockholms län för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING l (4) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-25 TRN 2016-0116 Handläggare: Christina Larsson Tillväxt- och regionplanenämnden Ansökan om bidrag ur

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram - med fokus 2016-2020, samrådshandling

Bostadsförsörjningsprogram - med fokus 2016-2020, samrådshandling Stockholms läns landsting 1 (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-30 TRN 2016-0032 Handläggare: Maja Berggren Tillväxt- och regionplanenämnden Bostadsförsörjningsprogram -

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Regionala perspektiv på den skånska framtiden

Regionala perspektiv på den skånska framtiden Regionala perspektiv på den skånska framtiden Det motsägelsefulla Skåne Å ena sidan, å andra sidan Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark sysselsättningstillväxt men lägst sysselsättningsgrad

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:58 LS 1212-1649 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

x Stockholms läns landsting i (B)

x Stockholms läns landsting i (B) x Stockholms läns landsting i (B) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun, granskningshandling Arendebeskrivnmg Stockholms

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö YTTRANDE Datum 2016-02-29 Diarienummer 430-3676-15 1(5) Johan Gråberg Enheten för samhälle och kulturmiljö 010-2239227 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö

Läs mer

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr /2100). Svar på remiss

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr /2100). Svar på remiss Anita Granlund Personal och administrativa avdelningen 08-508 270 03 anita.granlund@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-10-25 Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm (Dnr 1.6-317/2100).

Läs mer

Remiss - Samverkan och planering i östra Mellansverige - ÖMS 2050

Remiss - Samverkan och planering i östra Mellansverige - ÖMS 2050 Kommunstyrelse 2016-09-14 KS 99 Remiss - Samverkan och planering i östra Mellansverige - ÖMS 2050 Diarienr 2016/41 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Älvkarleby kommun antar Regionförbundet Uppsala läns

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss 2016-05-12 Dnr: RFUL 2015/176 Till remissinstanserna enligt särskild sändlista Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län - Remiss Remissperiod Regionförbundets styrelse beslutade 12 maj 2016 att, utan

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin Den snabba guiden till Värmlandsstrategin 2014 2020 En strategi för hela Värmland Kontakter på Region Värmland: Madeleine Norum, processledare, 054-701 11 20 madeleine.norum@regionvarmland.se Bo-Josef

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Yttrande över remiss RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, LS

Yttrande över remiss RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, LS YTTRANDE 1 (5) Maria Ek Telefon 010-224 92 45 maria.ek@lansstyrelsen.se Stockholms läns landsting registrator.lsf@sll.se LS 1304-0578 Yttrande över remiss RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering RUFS 2010 - erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering Reglab 3 september 2014 Bette Malmros och Ulrika Palm TMR i Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Dagens presentation

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Sveriges demografiska mittpunkt Cirka 280 000 invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift Örebro län ett län, men 6 landskap Närke, Västmanland, Värmland,

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Arbetsledardagar 1-2 oktober Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Omvärldsanalys Vad i omvärlden påverkar Tingsryds möjligheter att stärka sin attraktivitet

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer