STYRDOKUMENT 1/19. Plan för hantering av extraordinära händelser Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRDOKUMENT 1/19. Plan för hantering av extraordinära händelser Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete"

Transkript

1 1/19 Plan för hantering av extraordinära händelser Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete

2 2/19 Beslutad när: Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016: Ersätter: Krisledningsplan för extraordinär händelse beslutad av kommunfullmäktige Gäller fr o m: Gäller t o m: Dokumentansvarig: Säkerhetschef/beredskapshandläggare Uppföljning: vid behov eller senast Strängnäs kommuns plan för hantering av extraordinära händelser

3 3/19 Innehåll Innehåll... 3 Styrdokument för Strängnäs kommuns arbete med krisberedskap... 4 Lagar och dokument som påverkar och styr kommunens arbete med krisberedskap:... 5 Principer inom krishanteringssystemet... 6 Kommunens arbete med krisberedskap Risk- och sårbarhetsanalyser... 7 Planering... 7 Geografiskt områdesansvar...8 Utbildning och övning Rapportering Höjd beredskap Ekonomi och uppföljning Samverkan Övnings- och utbildningsplan inom krisberedskap för Strängnäs kommun

4 4/19 Styrdokument för Strängnäs kommuns arbete med krisberedskap Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse 1 med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), som reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Den ersättning som kommunen får från staten kallas för 2:4 anslaget. Överenskommelsen preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och ersättning ska följas upp. En detaljplan utifrån kommunens styrdokument tas fram i samband med verksamhetsplaneringen varje år. Uppgifterna som beskrivs i LEH delas in i följande verksamheter: risk- och sårbarhetsanalyser planering geografiskt områdesansvar utbildning och övning rapportering höjd beredskap Målet är att ta fram ett styrdokument som ska innehålla: 1. En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, 2. en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i denna överenskommelse samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas. 3. en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt 4. en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt, vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse. Styrdokumentet syftar till att säkerställa att kommunen är rustad för att hantera en extraordinär händelse i fredstid. 1 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap SKL 12/6159, MSB

5 5/19 Lagar och dokument som påverkar och styr kommunens arbete med krisberedskap: - Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) - Överenskommelse om kommunernas krisberedskap SKL 12/6159, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:5) om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser - Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) - Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare (Styrel) - Säkerhetsskyddslag (1996:627), (en ny säkerhetsskyddslag är under utredning och kan träda i kraft 1 januari 2017) Övriga krav - Allmänhetens förtroende och förväntningar

6 6/19 Avgränsningar Samhällets krisberedskap Övergripande mål med samhällets krisberedskap är att minska risken för och konsekvenser av allvarliga störningar samt stora olyckor och kriser. Arbetet innefattar åtgärder före, under och efter en händelse. Kommunernas roll i samhällets krisberedskap Kommunerna ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Här ingår bland annat att, utifrån sitt geografiska områdesansvar, verka för att krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas och att informationen till allmänheten samordnas. Länsstyrelsens roll i samhällets krisberedskap Länsstyrelsen har en stödjande och samordnande roll inom krisberedskapen. Länsstyrelsen har geografiskt områdesansvar på regional nivå och är en länk mellan lokala och regionala aktörer samt nationell nivå. Länsstyrelsen ska ta initiativ till och erbjuda en arena för sektorsövergripande samverkan med målet att uppnå en god krishanteringsförmåga i länet. MSB:s roll i samhällets krisberedskap MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB bidrar till att samhället förebygger händelser och är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till samverkan mellan aktörer. MSB ska också se till att samhället lär sig av det inträffade. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra aktörer och omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer. Principer inom krishanteringssystemet Sveriges arbete med krisberedskap bygger på tre framtagna principer för att tydliggöra ansvarsförhållandena. Ansvarsprincipen Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också vid en kris. I ansvaret ligger även att samverka och samordna sig med andra aktörer för att samhällets samlade resurser ska kunna tillvaratas och användas effektivt. Närhetsprincipen En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Likhetsprincipen Under en kris bör organisationen och arbetssättet så långt som möjligt bygga på det som gäller under normala förhållanden.

7 7/19 Kommunens arbete med krisberedskap Risk- och sårbarhetsanalyser Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en riskoch sårbarhetsanalys (RSA). Ambitionen i Strängnäs kommun är att RSA:n ska vara ett levande arbete som lyfts inom olika områden. Övergripande nationella mål för risk- och sårbarhetsanalyserna är att ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten samt bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. Styrel Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Om detta inträffar är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare. Styrel bygger på en länsvis sammanställd bild av samhällsviktig verksamhet och en plan för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist. Kommunen har lämnat in ett underlag till sina elnätsägare med en prioritering av vilka verksamheter som är mest känsliga för ett bortfall av el, till exempel kommunens äldreboenden. Under det första året på mandatperioden ska underlaget revideras men behöver kontinuerligt ses över då verksamheter förändras, flyttar eller bygger om. Mål Kommunen har en risk- och sårbarhetsanalys som lever upp till de krav som ställs på kommunen i syfte att stärka kommunens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet före, under och efter en extraordinär händelse Aktiviteter kopplat till mål Alla kommunala kontor och bolag ska medverka och genomföra en RSA inom sina områden RSA:n ska årligen följas upp och de åtgärder som identifierats ska beslutas om av berörd nämnd Utökad samverkan inom kommunens geografiska område med samhällsviktiga aktörer i syfte att utveckla RSA arbetet Revidera underlaget för Styrel Planering Detta styrdokument är kommunens övergripande plan för hantering av en extraordinär händelse före, under och efter. Kommunens centrala krisledningsstab har även en operativ krisledningsplan (KS 2015:702) som stöd vid en händelse som bygger på stabsmetodiken. Det är ett strukturerat arbetssätt som möjliggör att flera kompetenser tillsammans kan planera, genomföra och

8 8/19 följa upp verksamheten mot ett tydligt uppsatt mål. Den operativa planen är tänkt att fungera för olika typer av händelser, från en mindre till en extraordinär. Planen beskriver bland annat hur krisorganisationen ska organiseras, var den träffas och hur den ska arbeta. Den innehåller mallar för att snabbt komma igång med krisledning. Mål Kommunen ska vara väl förberedd att kunna hantera en extraordinär händelse Aktiviteter kopplat till mål Planeringsåtgärder utifrån resultat av RSA:n: Ta fram en operativ krisledningsplan som stöd vid en extraordinär händelse klart årsskiftet 2015/2016 Ta fram en handbok för krisledningsnämnden Utreda kommunens behov av beredskapsplaner Upprätta ett krishanteringsråd med syfte att kunna verka före en extraordinär händelse och stärka viktiga relationer inom kommunen. Upprätta en övnings- och utbildningsplan Geografiskt områdesansvar Enligt LEH har kommunen ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att kommunen är skyldig att hantera det som händer inom det geografiska området. Det kan till exempel handla om krisinformation, samverkan mellan olika parter eller krisstöd. Regional inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Länsstyrelsen drev under ett projekt med stöd av MSB att utveckla krisberedskapsarbetet regionalt i länet. Arbetet resulterade i Strategi för regional inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län. Arbetet utgår från Rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor (RKS). Under rådet finns en beredningsgrupp som bereder ärenden som rådet ska besluta om. Rådet kommer att sammanträda 1-2 gånger per år samt vid behov. En del av de arbetsgrupper som är kopplade till beredningsgruppen finns i dagsläget och andra behöver startas upp.

9 9/19 (Bild från Strategi för regional inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län) Tjänsteman i Beredskap (TiB) För att kommunen ska ha en tidig upptäckt av händelser dygnet runt finns det TiB i kommunen. Funktionen ska omvärldsbevaka och bedöma vilken påverkan en händelse kan ha för kommunen och kan kalla in kommunens krisledning vid behov. TiB är en viktig ingångsväg i kommunen för andra kommuner, myndigheter och verksamheter och deltar veckovis i länsmöten via Rakel, kallas för vakthundsmöten. Kommunens Krisstöd Det händer svåra och otäcka saker i alla kommuner. Det kan vara trafikolyckor, bränder eller andra händelser. När samhällets ordinarie resurser inte räcker till att hantera dessa finns Kommunens Krisstöd att tillgå. Det är stödpersoner som kan rycka ut och stötta människor som inte är fysiskt skadade. Stödpersonerna har en ledningsgrupp som kordinerar arbetet och vid behov samverkar med kommunens centrala krisledningsstab. Krisstödet kan aktiveras även utan att den centrala krisledningsstaben är det. Under 2016 byter det som förut kallades för POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) namn till Kommunens Krisstöd. Anledningen är att öka tillgängligheten till begreppet och öka förståelsen för vad gruppen gör. Frivilliga resursgruppen, FRG FRG har till uppgift att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. De kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade kan vara en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Civilförsvarsförbundet Strängnäsbygden har uppdrag av Strängnäs kommun att vara samordnare av FRG inom kommunen. Kriskommunikation När något inträffar är det många som vill veta vad som händer. En händelse sprids idag fort på sociala medier och felaktig information eller rykten kan få svåra konsekvenser. Kommunen har en viktig roll att skapa en plattform för informationsspridning till allmänheten, företag, myndigheter och organisationer. Det är viktigt att information är samordnad med andra berörda parter. För att sprida information i kommunen finns: kommunens webbplats sociala medier; Facebook och Twitter VMA Viktigt meddelande till allmänheten (via radio, TV och tyfoner) Radio

10 10/19 Lokaltidning , nationellt nödnummer som ägs och drivs av SOS Alarm Rakel Kommunen har det nationella kommunikationssystemet Rakel. Kommunen ska använda det på en krisledningsnivå för den centrala krisledningsstaben. Räddningstjänsten använder systemet fullt ut. Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA VMA är ett varnings- och informationssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser för att varna och informera om svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. VMA via radio och TV består av två nivåer av meddelanden: varning och information. Varningsmeddelande avser att göra allmänheten uppmärksam på den omedelbara risken eller det omedelbara hotet och ge direkt vägledning om de åtgärder som omedelbart behöver vidtas för att skydda liv, hälsa, egendom eller miljö. Varningsmeddelanden sänds genast vid fara och sändningar av radio och tv bryts direkt. Informationsmeddelanden sänds ut för att förebygga eller begränsa väsentliga och omfattande skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön och vid smittspridning. Meddelandet sänds när det passar i sändningen av radio och tv. Till de olika meddelandena kan man även larma via tyfoner, alltså signaler utomhus (kallas även för Hesa Fredrik ). Utveckling av VMA Idag finns möjligheten att kunna skicka förinspelade ljudmeddelande till fasta telefoner och registrerade mobiltelefoner. Det finns även en teknisk möjlighet för SOS Alarm att kunna markera ett område på en karta och skicka ut meddelande till alla telefoner som befinner sig inom det området. Detta är dock inte i drift på grund av att det strider mot lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. SOS Alarm lämnade under hösten 2013 in ett förslag på lagändring som inte har behandlats. WIS, Webbaserat informationssystem WIS är ett nationellt informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris. Trygghetspunkter I kommunen finns det lokaler utpekade att kunna nyttja vid en krishändelse. Det är till exempel församlingshem. Mål Strängnäs kommun ska vara en trygg och säker plats för alla att vistas i och kommunen ska kunna hantera och informera om händelser så fort som möjligt

11 11/19 Aktiviteter kopplat till mål Upprätta ett krishanteringsråd med syfte att kunna verka före, under och efter en extraordinär händelse Trygghetspunkter uppdateras och utvecklas löpande Vara delaktiga i arbetet med regional inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Utveckla WIS användningen i kommunen Säkerställa att TiB utbildas och övas för sitt uppdrag varje år Följa upp och utveckla funktionen TiB Utveckla krisinformationsarbetet inom kommunen Uppdatera kriskommunikationsplanen Delta i utvecklingen av krisinformationsarbetet i länet inom ramen för regional inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Byt namn på POSOM till Kommunens Krisstöd Utbildning och övning Kommunen ska utbildas och övas kontinuerligt och fokus kommer att vara på stabsmetodik. Det är ett strukturerat arbetssätt som möjliggör att flera kompetenser tillsammans kan planera, genomföra och följa upp verksamheten mot ett tydligt uppsatt mål. Den ger en grund som fungerar både i vardagen för att leda den ordinarie verksamheten som under en kris. Det är viktigt att följa upp och utvärdera dels övningar som genomförs och dels skarpa händelser för att dra nyttiga lärdomar. En del av det statsbidrag som kommunen erhåller är riktat mot att främja en utökad samverkan inom länet. Det kan gälla gemensamma utbildningar, krisövningar, analyser eller andra insatser. Övning Krisövningar finns det i olika former. En mindre variant är startövning där man får ett scenario och agerar utifrån det under några minuter och avslutar med en utvärdering på plats. En större övning kan vara en spelövning som kan pågå under en hel dag där flera funktioner får öva tillsammans under ett scenario som eskalerar. I det fallet kan det behövas flera personer som utvärderar olika funktioner och moment. Mål Kommunen ska vara väl förberedd att hantera en extraordinär händelse genom att tid har lagts på utbildning, övning och utvärdering Aktiviteter kopplat till mål Övnings- och utbildningsplan; stabsmetodik, övning och utvärdering med kunskapsåterföring Övningar ska genomföras varje år till exempel larm-, start- och spelövning

12 12/19 Delta i andras samverkansövningar Anordna egna samverkansövningar Rapportering Under det första året på mandatperioden ska kommunen rapportera sin RSA till länsstyrelsen senast den 31 oktober. Rapporten ligger bland annat till grund för Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet som tas fram av SKL. Vid en extraordinär händelse, eller hot om en, ska kommunen meddela läget till länsstyrelsen. Det finns en rutin och en mall för detta framtaget inom ramen för Regional inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län. Mål Kommunen ska ha en god förmåga att rapportera till berörd verksamhet före, under och efter en extraordinär händelse Aktiviteter Rapportera RSA till länsstyrelsen Årligen följa upp de åtgärder som identifierats i RSA:n och se om det skett förändringar i kommunens riskbild och rapportera detta till länsstyrelsen Vid en kris ska kommunen kunna förmedla en lägesbild till berörda Höjd beredskap Under höjd beredskap är det kommunstyrelsen som är det högsta verkställande organet och som har ansvaret för ledningen i kommunen. Det är regeringen som tillkännager när höjd beredskap råder och kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer underättad om läget. Kommunen är skyldig att samordna arbetet inom kommunen och se till att samverkan sker. När höjd beredskap råder kan annan lagstiftning träda i kraft som till exempel rör ransonering och prisreglering. Arbetet med höjd beredskap kommer under kommande år att aktualiseras betydligt på grund av ett ändrat säkerhetspolitiskt läge i världen. VMA systemet är viktigt i händelse av att höjd beredskap ska tillkännages. Mål Kommunen ska ha en god förmåga att fungera under höjd beredskap i syfte att nyttja samhällets resurser effektivt Aktiviteter kopplat till mål Utbilda inom höjd beredskap Underhålla och pröva tyfonerna Ekonomi och uppföljning MSB följer årligen upp kommunens arbete med krisberedskap under februari. Denna uppföljning innehåller bland annat frågor om hur många verksamheter som har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys och vilka verksamheter som har utbildats och övats. Svaren ligger till grund för Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet som ges ut av SKL varje år i december.

13 13/19 Länsstyrelsen har som mål att besöka alla kommuner två gånger under mandatperioden för att följa upp krisberedskapsarbetet. Syftet med uppföljningen är att se hur kommunen arbetar med krisberedskap och undersöka att 2:4 anslaget används till rätt saker. Länsstyrelsen kan föreslå för MSB att ta tillbaka en del av anslaget ifall de anser att kommunen inte har levt upp till de krav som finns. Kommunen får spara en del av 2:4 anslaget när större utbildningsinsatser eller krisövningar ska genomföras. Mål Kommunen ska ha en god planering av krisberedskapsarbetet och använda den statliga ersättningen i enlighet med den planeringen Aktiviteter kopplat till mål Kommunen ska ha en egen kontinuerlig uppföljning av krisberedskapsarbetet och rapportera till kommunstyrelsen Samverkan För att klara omfattande händelser i länet är det viktigt att Strängnäs kommun samverkar med andra viktiga aktörer före, under och efter en händelse. Det kan vara andra kommuner, myndigheter, organisationer, företag eller frivilligrörelser. En del av det statsbidrag som kommunen erhåller är riktat mot att främja en utökad samverkan inom länet. Det kan gälla gemensamma utbildningar, krisövningar, analyser eller andra insatser. Mål Kommunen ska samverka med andra aktörer inom det geografiska området och inom länet före, under och efter en extraordinär händelse i syfte att nyttja samhällets resurser effektivt Aktiviteter kopplat till mål Genomföra egna samverkansövningar Delta i andras samverkansövningar Vara en drivande deltagare i arbetet med att utveckla Regional inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlands län Genomföra utbildningar i samverkan med andra Genomföra utredningar i samverkan med andra

14 14/19 Övnings- och utbildningsplan inom krisberedskap för Strängnäs kommun Kopplat till Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse vid fredstid och höjd beredskap (LEH) Varför öva och utbilda inom krisberedskap? Kommunen har ett stort ansvar när det gäller att hantera extraordinära händelser inom kommunens geografiska område. Med extraordinär menas en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser. Det ställer krav på att det finns tillräcklig kompetens att dels kunna hantera plötsliga händelser som till exempel olyckor, elavbrott och avbrott i IT system dels händelser som kan uppstå med förvarning som till exempel snöstormar, värmeböljor och planerade avbrott i känslig infrastruktur. Kommunen övar och utbildar för att 2 : - Utveckla en god krisberedskapsförmåga - Öka tryggheten i kommunen - Öka förmågan att fatta snabba beslut och delge lägesinformation - Testa och utveckla krisplaner - Förbättra förmågan att samverka med andra aktörer lokalt och regionalt - Testa uthålligheten i organisationen både i personella och materiella resurser - Testa och underhålla tekniska system som till exempel rakel, reservkraft och system för dokumentation - Identifiera både styrkor och svagheter i krisledningsorganisationen, planer, beslutsfattning och samverkan - Utveckla personalens skicklighet och tillit till sin egen kompetens - Öka förmågan att se olika händelseutvecklingar och planera för dessa 2 Med inspiration från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps handbok Öva krishantering Handbok i att planera, genomföra och återkoppla övningar

15 15/19 Mål och syfte med övnings- och utbildningsplanen Målet med planen är: - att det ska finnas en god generell förmåga inom kommunen att kunna samordna, leda och informera före, under och efter en extraordinär händelse Syftet med planen är: - att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling - att verksamheter ska arbeta på samma sätt med krisledning - att det ska finnas en god förståelse för hur kommunens krisledningsorganisation ser ut och fungerar Perspektiv Planen verkar för att kommunen arbetar: - Före krisen med till exempel utbildning och övning, risk- och sårbarhetsanalyser, krisplaner - Under krisen med till exempel struktur för ledning och samordning, samverkan, rapportering till länsstyrelsen - Efter krisen med till exempel rutiner för hur utvärdering ska ske för att dra lärdomar och förbättra arbetet Målgrupp och avgränsning Planen riktar sig till de kontor, nämnder och bolag som bedriver någon form av samhällsviktig verksamhet 3 eller är av vikt för att stötta verksamheter som bedriver samhällsviktig verksamhet. Alla verksamheter inom kommunen ska ha en grundläggande krisberedskapsförmåga och genomföra nödvändiga utbildningar och övningar varje år. För stöttning kring detta finns stabsavdelningen/säkerhet tillgänglig. Detta ligger utanför denna plan. Ekonomi De utbildningar och övningar som genomförs inom ramen för denna plan finansieras av det krisberedskapsanslag som kommunen får tilldelat varje år av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Respektive kontor och bolag står för kostnader för personal och eventuella resor. Detaljplanering varje år Denna plan är övergripande för mandatperioden och anger struktur och vilka som ska övas och utbildas under åren. Varje år detaljplaneras de utbildningar och övningar som ska genomföras och de kan bygga på aktuella händelser, kommunens risk- och sårbarhetsanalys eller samverkansområden inom länet. 3 Verksamhet som är av vikt för samhällets funktionalitet oavsett vad som händer i samhället t.ex. VA verksamhet, elförsörjning, barnomsorg, sjukvård, räddningstjänst, väghållning

16 16/19 Utbildningar Utbildning Vad är en kris för en kommun? Stabsmetodik 8 4 Kommunens krisledningsorganisation Kriskommunikation vad är det? Kriskommunikation i stabsarbetet Tid Innehåll (h) 2 Grundläggande kunskap om samhällets krisberedskap med vilka risker som finns inom kommunen som kan leda till en kris och hur kommunen arbetar för att hantera riskerna och kriserna. 1 Genomgång av hur kommunens krisledningsorganisation ser ut med krisledningsnämnd, krisledningsstab, kriskommunikation, samt viktiga dokument som krisplaner och riskoch sårbarhetsanalys. Del 1: Grundläggande förståelse för vad det innebär att arbeta i en stab med till exempel analys av händelse, mål med insats, sammanställa lägesbild, analys av uppgift m.m. Del 2: Fortsatt arbete i en stab 1-2 Genomgång av hur kommunen arbetar med kriskommunikation med planer, kanaler för spridning. 8 informationsinhämtning, sprida information internt och externt, kanaler, informationsplan dokumentation, infoplan, infobedömande Målgrupp Ledningsgrupper, politiker, krisledningsstaben, Krisstöd, tjänstemän och andra aktörer inom kommunen Ledningsgrupper, politiker, krisledningsstaben, Krisstöd, tjänstemän och andra aktörer inom kommunen Krisledningsstaben, ledningsgrupper, stabschef (Del 1 kan flera ta del av som en grundutbildning.) Ledningsgrupper, politiker, kommunikationsavd, tjänstemän Informationsansvariga, kommunikationsavd, stabschef Stabsavdelningen/säkerhet håller kurser i: - Vad är en kris för en kommun? - Kommunens krisledningsorganisation Kommunikationsavdelningen håller kurser i: - Kriskommunikation vad är det? Extern konsult håller kurser i: - Stabsmetodik - Kriskommunikation i stabsarbetet Krisövningar

17 17/19 För alla övningar tar man fram ett tydligt mål och syfte som bestämmer vad som ska övas. Efteråt utvärderas övningen med hjälp av givna indikatorer för att se om målet nåddes. Kommunens alla verksamheter ska vid skarpa händelser ta tillfället i akt och testa sin ledningsförmåga och utvärdera händelsen. Typ av övning Table top Larmövning Startövning Spelövning Samverkansövning Innehåll Kallas även skrivbordsövning och innebär att man diskuterar kring ett givet scenario. Är oftast förutbestämt på ett ordinarie möte och kan ta från 5-30 minuter i övningsdelen och sedan utvärderas övningen direkt efter. Total tid cirka 1-2 timmar. Testar vilka funktioner som man får tag på och om dessa kan samlas på en angiven plats och tidpunkt. Kan kombineras med Startövning Testar förmågan att starta upp krisledningsarbetet; kalla in personal, välja lokal, ta fram nödvändigt material, teknikstöd fram till en första bedömning av en situation. Kan kombineras med Larmövning Innebär att krisledningen testas fullt ut under ett scenario med motspel och upptrappning av en händelse. Testar ledningsförmågan, mötesdisciplin, struktur, prioriteringar, kommunikation, roller och ansvar Genomförs för att öva samverkan med andra aktörer lokalt och regionalt Stabsavdelningen/säkerhet kan bistå med stöd vid mindre övningar i form av: - Planering - Genomförande - Utvärdering Vid större övningar kan det krävas mer resurser eller externt stöd. Rådgör alltid med stabsavdelningen/säkerhet innan.

18 Verksamhet Krisledningsnämnd Utbildning Övning Utbildning Övning Utbildning Övning Kommunens krisorg. Stabsmetodik Krisledningsstaben Stabsmetodik Table top Förvaltningens ledningsgrupp Socialkontor (SOC) Utbildningskontor (UK) Teknik- och servicekontor (TSK) SEVAB (ESEM) SFAB Kommunens krisorg. Stabsmetodik Kommunens krisorganisation Kommunens krisorganisation Kommunens krisorganisation Kommunens krisorganisation Kommunens krisorganisation Stabsmetodik Kommunens krisorganisation Övningsplan för Table top Table top Table top Table top Stabsmetodik Kriskommunikation Stabsmetodik Kriskommunikation Spelövning Stabsmetodik Table top Samverkansövning Kommunikationsavdelningen Kriskommunikation Stabsmetodik Spelövning Stabsmetodik Table top Samverkansövning Spelövning Stabsmetodik Table top Samverkansövning Stabsmetodik Stabsmetodik Spelövning Stabsmetodik Stabsmetodik Spelövning Stabsmetodik Stabsmetodik Spelövning Vid behov Spelövning Vid behov Samverkansövning Stabsmetodik Table top Vid behov STYRDOKUMENT /Dokumenttyp/ 18/19 I Strängnäs kommun utbildar och övar vi för att: Öka tryggheten i kommunen Förbättra förmågan att leda och samverka Testa och utveckla våra krislednings- och beredskapsplaner Bli bättre på tekniska kommunikationssystem som till exempel Rakel Vi övar och utbildar för våra medborgare! Kontinuerliga övningar - Larm- och startövningar sker kontinuerligt varje år för krislednings- och kommunikationsstaben - Larm- och startövningar för krisledningsnämnden sker minst vartannat år - Tekniska system som Rakel, krisapp och reservkraft ska testas och övas varje år - Tjänsteman i beredskap (TiB) ska utbildas och övas kontinuerligt för sitt uppdrag, minst en gång per år

19 /Dokumenttyp/ 19/19 Exempel på övning Larm- och startövning Övande enhet: Krisledningsstaben Typ av övning: Larm och startövning Mål med övning: Testa förmåga att snabbt organisera sig och ta fram en lägesbild för händelsen Syfte med övning: Säkerställa vilka funktioner som finns tillgängliga vid en given tidpunkt, hur snabbt samling sker, kontrollera att framtagna dokument används, testa om tidsaspekter är rimliga vid uppstart samt att kunna utvärdera en övning effektivt. Indikatorer för att utvärdera övning Fanns alla tillgängliga? Vem kallade in resurserna? Hur lång tid tog det att få tag på alla? Hur lång tid tog det att samlas? Hur såg ledningsförmågan ut? Vem ledde arbetet? Hur var mötesstrukturen? o Följdes en given struktur? o Förstod alla inblandade syftet med mötet? o Fastställdes det ett tydligt mål med mötet? Hur lång tid tog det att få igång krisledningsrummet? o Vem ordnade det? Fanns krisledningsplanen tillgänglig? o Användes den? Fanns kommunikationsplanen tillgänglig? o Användes den? Fanns tillräcklig kompetens för att analysera händelsen? o Vilken kompetens saknades? o Hur kom man fram till detta? Hur lång tid tog det att få fram en lägesbild? o Hur såg den ut? (Karta, textbeskrivning m.m.) Förbättringsområden Vad behöver förbättras? o Hur ska förbättringarna prioriteras? o Vem ska göra det? o Hur rapporteras förbättringen? Vad ska vi fortsätta med? Vad behöver ändras?

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap >> Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Plan för arbete med krisberedskap 2016-12-09 Sid 1/23 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24, 174 För revidering ansvarar:

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA!

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Arbetar med två kompetensområden - Säkerhet - Krisberedskap Dennis Salenborn Risk- och säkerhetssamordnare Tel.0303-738501 dennis.salenborn@stenungsund.se

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun 2015 2018 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-02-16 6 1 Innehåll 1 KRISBEREDSKAP KOMMUNENS ANSVAR 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte och mål 4 1.3 Krisledningsorganisation

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 1 Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 - Antagande. KS 2016-10 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap

STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap Bilaga 1 Kommunstyrelsen 2016-02-22 42. STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2018 Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap

Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap 2015 2018 Dokumenttyp: Riktlinje Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-09-20 316 Status: Antaget Giltighetstid: 2015-2018 Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 292 Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS 2017-465 KS

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peo Carlsson 2016-09-20 KS 2016/0874 Kommunfullmäktige Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun

Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun Kommunstyrelseförvaltningen Planering och samhällsutveckling Sid 1 (16) Ärendenummer: KS 2016/0154/172- Handläggare: Kenneth Kollberg & Adam Andersson 2016-10-04 172-1 Styrdokument för krisberedskap i

Läs mer

Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap

Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap Örebro läns gemensamma stöd Handlingsplanen är framtagen i samarbete med kommunerna i Örebro län. Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2015-2018 Motala kommun Del: Plan för hantering av extraordinära händelser Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: 2016-01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Ljusnarsbergs kommun skall hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Styrel. Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist. Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015

Styrel. Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist. Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015 Styrel Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015 Agenda Styrels bakgrund och målsättning Styrelprocessen Positiva effekter av Styrel Film om Styrel

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Berndt Jendrny 0550-880 06 bernd.jendrny@kristinehamn.se Datum 2016-08-31 Kommunstyrelsen Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2015-2018

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Central krisledningsplan för Burlövs kommun

Central krisledningsplan för Burlövs kommun 1/15 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2016:6 DIARIENUMMER KS/2016:869-189 Central krisledningsplan för Burlövs kommun 2017 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, 129 Innehållsförteckning Inledning, bakgrund

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer