Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap"

Transkript

1 Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap Dokumenttyp: Riktlinje Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget Giltighetstid: Linköpings kommun linkoping.se

2 Diarienummer: Ks KS Dokumentansvarig: Adm. Direktör Adresserat till: Kommunstyrelsen Tidpunkt för aktualitetsprövning: Tidpunkt för senaste revidering: - Relaterade styrdokument: Sökord: Administrativa direktören, säkerhetschefen Kommunstyrelsen Risk och sårbarhetsanalys, Plan för hantering av extraordinära händelser krisberedskap, extraordinära händelser, kontinuerlig verksamhet, kommunöverenskommelsen 2 (17)

3 1 Inledning Detta dokument anger mål och riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap under mandatperioden Kommunens arbete med krisberedskap regleras dels av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), dels av den så kallade kommunöverenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 1.1 Kommunens arbete med krisberedskap Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär händelse i fredstid som det är definierat i 4 : Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kommunens uppgifter framgår av kap. 2 och 3 i LEH. Kommunens arbete med krisberedskap omfattar dock mer än arbetet med uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor, förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett grundläggande trygghets- och säkerhetsarbete. Det är kommunens ansvar att finansiera de förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga för att åstadkomma trygghet och säkerhet för de invånare som bor eller vistas i kommunen. Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även vara användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Utgångspunkten i arbetet med uppgifterna i LEH ska dock alltid vara hanteringen av extraordinära händelser. Statens ersättning till kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera verksamhet som är till nytta för mycket omfattande och svåra händelser som allvarligt kan påverka kommunens verksamhet. 1.2 Kommunöverenskommelsen Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap (kommunöverenskommelsen) mellan MSB och SKL gäller från den 1 januari Kommunöverenskommelsen reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt LEH och preciserar statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras i form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och ersättning ska följas upp. Ersättningen utgår från den så kallade finansieringsprincipen som innebär att de åtgärder som staten ålägger kommunerna också ska finansieras av staten. 1 Diarienummer: MSB och SKL 12/6159. Den aktuella kommunöverenskommelsen ersätter det tidigare avtalet från 2004 mellan staten (företrädd av dåvarande Krisberedskapsmyndigheten) och Svenska kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting). 3 (17)

4 Statens förväntningar på kommunernas arbete med att utföra uppgifterna i LEH förtydligas i kommunöverenskommelsen i form av mål kopplade till olika verksamheter. Utöver detta vill staten under mandatperioden stimulera ytterligare samverkan inom kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer, vilket sker genom att ett samverkanstillägg införs. Samverkanstillägget består dels av en samverkansersättning, dels av ett subventionerat abonnemangspris för Rakel. Samverkansersättningen ska stimulera ytterligare samverkan i kommunernas arbete med de uppgifter som följer av LEH. Kommunöverenskommelsen anger särskilda mål för denna fördjupade samverkan. 1.3 Riktlinjer Detta dokument innehåller mål och riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap under mandatperioden samt planerade åtgärder kopplade till detta. Enligt kommunöverenskommelsens mål för planering ska kommunens styrdokument beskriva det arbete och de åtgärder som kommunen ska genomföra under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. Dokumentet ska också beskriva hur kommunen avser att fullgöra sina åtaganden enligt kommunöverenskommelsen samt hur ersättningen från staten enligt denna överenskommelse ska användas. Det ska dessutom särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas. Kapitel 2 innehåller en sammanfattning av de mål som kommunöverenskommelsen formulerar för Sveriges kommuners arbete med krisberedskap. Kapitel 3 redovisar riktlinjer och planerade åtgärder under mandatperioden för att uppfylla kommunöverenskommelsens mål. Kapitel 4 redovisar hur kommunen avser använda ersättningen från staten inklusive en särskild redovisning av hur samverkansersättningen ska användas. 1.4 Relaterade dokument Kommunen har fastställt en plan för mandatperioden som beskriver hur den ska hantera extraordinära händelser 2. Kommunen har vidare fastställt en övning- och utbildningsplan för mandatperioden Plan för hantering av extraordinära händelser. Dnr. XXX 3 Utbildnings- och övningsplan för Linköpings kommun Dnr. XXX 4 (17)

5 2 Mål Detta avsnitt sammanfattar de mål som kommunöverenskommelsen anger för kommunens arbete med krisberedskap. Målen utgörs dels av de mål som kommunöverenskommelsen anger för kommunens uppgifter enligt LEH, dels av särskilda samverkansmål kopplade till samverkansersättningen 4. I detta dokument har målen numrerats löpande för att underlätta kopplingen mellan mål och åtgärder. Målens nummer anges i hakparenteser vid respektive mål. 2.1 Mål för kommunens uppgifter enligt LEH Kommunöverenskommelsen beskriver statens förväntningar på kommunernas arbete med att utföra uppgifterna i LEH som mål inom följande verksamheter: risk- och sårbarhetsanalyser planering geografiskt områdesansvar utbildning och övning rapportering höjd beredskap I detta avsnitt anges målen enligt kommunöverenskommelsen samt riktlinjer för arbetet Mål för risk- och sårbarhetsanalyser Kommunens arbete med risk- sårbarhetsanalyser utgår från av 2 kap. 1 LEH och MSB:s föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser 5. Kommunöverenskommelsen anger som mål för risk- och sårbarhetsanalyserna att de ska: ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet inklusive verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag [1] ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga [2] ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten [3] bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort som kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område [4]. 4 Mål enligt LEH anges i kommunöverenskommelsens bilaga 1 medan samverkansmålen återfinns i bilaga 2. 5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2015:5 5 (17)

6 2.1.2 Mål för planering Kommunens arbete med planering utgår från 2 kap. 1 och 8 LEH. Kommunöverenskommelsen anger att målet är att ta fram ett styrdokument som ska innehålla: en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet [5] en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som beskrivs i kommunöverenskommelsen samt hur ersättningen ska användas, med särskild redovisning av hur samverkansersättningen ska användas [6] en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden [7] en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser [8] som beskriver o hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse o hur kommunens organisation för krisledning ska leda, samordna, samverka samt säkerställa samband för att hantera en extraordinär händelse o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse Mål för geografiskt områdesansvar Kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret utgår från 2 kap. 7 LEH. Kommunöverenskommelsen anger som mål att kommunen ska: ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse [9] vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket representanter för kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område bör ingå [10] verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas [11] ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär händelse och ta initiativ till att aktörerna som ska hantera händelsen kan få en samstämd uppfattning om vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och de åtgärder som behöver samordnas [12]. 6 (17)

7 2.1.4 Mål för utbildning och övning Kommunens arbete med utbildning och övning utgår från 2 kap. 8 LEH. Kommunöverenskommelsen anger att mål med arbetet med utbildning och övning är att: det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation [13] beredskapsfunktioner inom exempelvis kommunalteknisk försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade [14] kommunen bland annat utifrån de brister som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod [15] kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod [16] varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra aktörer [17] Mål för rapportering Kommunens arbete med rapportering utgår från 2 kap. 9 LEH. Kommunöverenskommelsen anger att mål med arbetet med rapportering är att kommunen ska ha förmåga att: ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för ledning och samverkan i kris [18] ge länsstyrelsen en samlad rapport om risker och sårbarheter i kommunen och om de lokala krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en extraordinär händelse [19] ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse [20] Mål för höjd beredskap Kommunens arbete med höjd beredskap utgår från 3 kap. LEH. Kommunöverenskommelsen anger att mål med arbetet med höjd beredskap är att säkerställa att: VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls [21] krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap [22]. 7 (17)

8 2.2 Särskilda samverkansmål Linköpings kommun får samverkansersättning som baseras på antalet invånare i kommunen. Detta avsnitt sammanfattar de mål som kommunen enligt kommunöverenskommelsen minst ska uppfylla för att få ta del av den särskilda samverkansersättningen. Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse sker i samverkan med kommuner och andra aktörer utanför det egna geografiska området [23]. Kommunen deltar, i den utsträckning tillfälle ges, i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional och/eller nationell nivå [24]. Samverkansövningar med andra aktörer inom kommunen och/eller mellan kommuner genomförs med en genomtänkt periodicitet i förhållande till regional och nationell övningsplanering [25]. Kommunens beredskapsfunktioner är samordnade med övriga relevanta aktörer avseende nätverk, teknik, och metodik för informationsdelning för att stödja samverkan i regionen vid en extraordinär händelse [26]. 3 Riktlinjer för arbetet med krisberedskap Detta kapitel anger riktlinjer och planerade åtgärder för kommunens arbete med krisberedskap under mandatperioden för att uppnå målen enligt kommunöverenskommelsen. 3.1 Risk- och sårbarhetsanalyser Riktlinjer för att uppfylla mål 1 4 Kommunen ska det första året i mandatperioden analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbar-hetsanalys. Risk- och sårbarhetsanalysen ska lämna förslag till åtgärder för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. I risk- och sårbarhetsanalysen ska företrädare för samhällsviktiga verksamheter i kommunen medverka. Risk- och sårbarhetsanalyser från kommunens verksamheter och bolag ska utgöra underlag till kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys ska när det är lämpligt samordnas och integreras med det riskanalysarbete som sker i enlighet med annan lagstiftning. Sådant riskanalysarbete sker bland annat avseende skydd mot olyckor, leveranssäkerhet i elnät samt elproduktion och elhandel. 8 (17)

9 Kommunen ska i arbetet med att reducera risker och sårbarheter sträva efter att samverka med andra aktörer, såväl offentliga som privata. Risk- och sårbarhetsanalysen ska fastställas av kommunstyrelsen. Åtgärder Linköpings kommuns risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden innehåller förslag på 19 åtgärder som ska utföras under mandatperioden. Kolumnen Mål anger vilka mål i detta dokument som åtgärden bidrar till att uppfylla. Beskrivning av åtgärden Tidplan Ansvar Mål Ta fram riktlinjer som beskriver en enhetlig modell för riskanalyser kopplad till kommunens säkerhets- och informationssäkerhetspolicy. Avsikten är att ge stöd till de samhällsviktiga verksamheternas regelbundna analyser och att koppla dessa till kommunens övergripande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Utveckla kommunens användning av kommunikationssystemet RAKEL. Revidera kommunens plan för att hantera extraordinära händelser samt utveckla kommunens kris- och beredskapsinstruktioner, till exempel checklistor för att använda olika informationskanaler eller för samverkan. Ta fram en bemanningsplan för den centrala krisledningen samt en rutin för att hålla denna aktuell. Ta fram och fastställ en plan gällande krisberedskapsutbildning för kommunens samhällsviktiga verksamheter under mandatperioden. Ta fram och fastställ en plan för övningar i kommunens samhällsviktiga verksamheter under mandatperioden. Inventera behovet av nödvatten i samhällsviktig verksamhet och ta fram en plan för att tillgodose behovet. Slutför och redovisa påbörjad risk- och sårbarhetsanalys för elproduktion och elhandel enligt elberedskapslagen inom Tekniska verken Säkerhetsenheten 2016 Säkerhetsenheten och förvaltningar 2016 Säkerhetsenheten 2016 Samtliga förvaltningar 2016 Säkerhetsenheten och förvaltningar 2016 Säkerhetsenheten och förvaltningar 2017 Säkerhetsenheten och Leanlink 2016 Tekniska verken och säkerhetsskyddschefen 1, 2 8, , 13, 14 13, 14, 24, 25 1, 5 1, 2, 5 Förbered införande av ett ledningssystem för kontinuitet enligt ISO Säkerhetsenheten 1, 5 (Tabellen fortsätter.) 6 Risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Linköpings kommun. Dnr. Ks (17)

10 Beskrivning av åtgärden Tidplan Ansvar Mål Ta fram underlag för hur beredskapsaspekterna kan tillgodoses i avtal med upphandlad verksamhet och med leverantörer och i verksamheter som bedrivs med pengsystem. Ta fram samverkansöverenskommelse och handlingsplan mellan kommunen och Polismyndigheten (Åttapunktsprogrammet 2.0). Säkerställ att tillräckliga mängder bränsle finns i anslutning till reservkraftaggregaten och att påfyllning sker vid drift. Säkerställ att FRG uppnår och upprätthåller tillräcklig personalstyrka för att kunna ha uthållighet: personer Upphandlingscenter och berörda förvaltningar 2016 Utvecklingsavdelningen och KS 2016 Säkerhetsenheten, KS och Tekniska verken 2018 Säkerhetsenheten, KS, FRG, Civilförsvarsförbundet Ta fram en informationssäkerhetspolicy KF 1, 5 Ta fram riktlinjer för informationssäkerhetsklassning KS, kommundirektören Utveckla civilsamhällets förmåga att klara påfrestningar dels genom att stärka invånarnas egen beredskap, dels genom att stärka samhällets kanaler för larmning, information och kommunikation. Upprätta en lokal klimatanpassningsplan för Linköpings kommun. Arbetet bör bedrivas med utgångspunkt från det regionala arbetet med klimatanpassning. Se över systemen för omhändertagande av dagvatten och säkerställ att frågor om dagvattenhantering hanteras i planprocesserna. Ta fram en strategi och rutin för att regelbundet inventera samhällsviktiga verksamheter, myndigheter och anläggningar inom Linköpings kommuns geografiska område. Inventeringen ska beskriva objektens betydelse och aktuella hotbild samt åtgärdsbehov kopplade till detta Säkerhetsenheten 2017 KS, utvecklingsavdelningen 2017 KS, Miljö- och samhällsbyggnad 2016 Säkerhetsenheten tillsammans med SÄPO 1, 5 9 1, 5 13, 14 1, 5 3, 5, , 2, 4, 5 10 (17)

11 3.2 Planering Riktlinjer för att uppfylla mål 5 8 Med utgångspunkt från risk- och sårbarhetsanalysens resultat ska kommunen varje mandatperiod fastställa ett riktlinjer för kommunens arbete med krisberedskap under mandatperioden, en utbildnings- och övningsplan samt en plan för hantering av extraordinära händelser. Åtgärder När detta dokument har fastställts är mål 5 och 6 uppfyllda. Kommunen har valt att fastställa en separat utbildnings- och övningsplan samt en separat plan för hantering av extraordinära händelser (se avsnitt 1.4). Dessa dokument uppfyller mål 7 respektive Geografiskt områdesansvar Riktlinjer för att uppfylla mål 9 12 Kommunen ska ha ett samverkansråd med representanter för polis, räddningstjänst och kommunen som bland annat ger deltagarna möjlighet att samverka i syfte att samordna förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse. Linköpings kommun ska vara sammankallande för Linköpings krishanteringsråd som är ett samverkansorgan i vilket representanter för kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område ingår. Krishanteringsrådet ska sammankallas minst en gång per år. Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser ska beskriva hur information till allmänheten vid en extraordinär händelse ska samordnas. Detaljerade anvisningar ska finnas i kommunens kriskommunikationsplan. Kommunens krisledningsorganisation ska innehålla funktioner för samverkan och lägesbildshantering som bland annat ska ansvara för att etablera kontakt med aktörerna som hanterar en extraordinär händelse och sammanställa och förmedla en bild av läget. Lägesbilden ska beskriva händelsen och dess konsekvenser, behov och resurser, aktörer samt genomförda och planerade åtgärder. Åtgärder Vidmakthåll och utveckla samverkansrådet. Samverkansrådet träffas varje vecka och är primärt inrättat för vardaglig samverkan men är också ett forum där aktörer inom samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område ges möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och åtgärder under en extraordinär händelse vilket bidrar till att uppfylla mål 9. Vidmakthåll och utveckla krishanteringsrådet. Krishanteringsrådets möten genomförs minst en gång per år och innehåller aktuell information från kommunen, presentationer från de deltagande aktörerna samt tematiska diskussioner och grupparbeten kring utvalda ämnen. Regelbundna möten säkerställer att deltagarna kan 11 (17)

12 bygga upp värdefulla nätverk med andra aktörer inom samhällsviktiga verksamheter vilket uppfyller mål 10 och ger förutsättningar för att uppfylla mål 9. Säkerställ funktionerna samverkan, lägesbild och information i krisledningsorganisationen. Vid revisonen av kommunens plan för hantering av extraordinära händelse, samt kompletterande stöddokument, säkerställs att funktionerna för samordning av information till allmänheten samt att funktionerna för samverkan och lägesbild i krisledningsorganisationen har aktuella rutinbeskrivningar samt att behovet av personal, utbildning och övning är tillgodosett. På detta sätt skapar kommunen förutsättningar för att nå mål 11 och 12 samt mål Utbildning och övning Riktlinjer för att uppfylla mål Det ska finnas en bemanningsplan för krisledningsnämnden, strategisk krisledning och krisledningsstaben med namngivna personer knutna till de olika rollerna. Extra personal för att klara skiftgång och avlösningar ska finnas med i bemanningsplanen. Beredskapsfunktioner med särskilda krav på utbildning och övning ska anges i utbildnings- och övningsplan. Kommunens utbildnings- och övningsplan ska dels tillgodose behovet av återkommande utbildning och övning för den centrala krisledningen och för beredskapsfunktioner, dels tillgodose särskilda behov av utbildning och övning som har identifierats genom risk- och sårbarhetsanalysen. Kommunen ska, när tillfälle ges, delta i samverkansövningar på regional och nationell nivå (se även riktlinjer för samverkan i avsnitt 3.7). Genomförda övningar ska utvärderas och såväl styrkor och förtjänster som brister och utvecklingsbehov ska dokumenteras. Åtgärder Ta fram en bemanningsplan för den centrala krisledningen. Bemanningsplanen ska tas fram tidigt i mandatperioden och definierar en målgrupp som behöver regelbunden utbildning och övning, vilket lägger grunden för att uppfylla mål 13. Identifiera vilka beredskapsfunktioner som behöver utbildning och övning. Vid utformningen av utbildnings- och övningsplanen ska beredskapsfunktioner med särskilda krav på utbildning och övning anges vilket ger förutsättningar för att uppfylla mål 14. Säkerställ att kommunens plan för utbildning och övning tillgodoser behoven enligt kommunöverenskommelsen. Kommunens plan för utbildning och övning är det viktigaste verktyget för att nå målen inom detta område. Planen ska säkerställa att mål 15 och 16 om övningarnas regelbundenhet och frekvens uppnås för centrala funktioner samt att särskilda utbildnings- och övningsbehov som har identifierats i risk- och 12 (17)

13 sårbarhetsanalysen tillgodoses enligt mål 15. Kommunens plan ska ta hänsyn till regionala och nationella övningar och sträva efter att samordna kommunens övningar med dessa vilket uppfyller mål 24 och 25. Under mandatperioden avser kommunen att delta i den regionala samverkansövningen 2017 vilket bidrar till att uppfylla mål 24. Ta fram anvisningar för utvärdering av kommunens övningar. Anvisningarna ska beskriva hur övningar ska utvärderas och hur utvärderingsresultaten ska dokumenteras och rapporteras Detta ger förutsättningar för att uppnå mål 17. Följ upp att genomförda övningar utvärderas, dokumenteras och rapporteras i enlighet med anvisningarna. Detta säkerställer att mål 17 uppnås över tiden. Säkerställ att krisledningen får utbildning om kommunens uppgifter vid höjd beredskap. Det behövs ett utbildningsmaterial om kommunens uppgifter vid höjd beredskap som behandlas vid de utbildningar som genomförs för krisledningen. På så sätt uppfylls mål 22 inom verksamheten höjd beredskap i avsnitt Rapportering Riktlinjer för att uppfylla mål Kommunen ska vara en aktiv deltagare i regional samverkan inom Samverkan Östergötland inklusive Östgöta TiB-grupp (se även riktlinjer för samverkan i avsnitt 3.7). Kommunen ska använda metoder och teknik för informationsdelning som etableras inom Samverkan Östergötland (se även riktlinjer för samverkan i avsnitt 3.7). Kommunen ska regelbundet följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys och med utgångspunkt i denna bedöma sin generella krisberedskap. Bedömningen ska ske enligt särskilda indikatorer och ska redovisas för länsstyrelsen en gång per år 7. Kommunen ska kunna lämna en samlad rapport om de lokala krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en extraordinär händelse till länsstyrelsen. Kommunen ska kunna lämna en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse till länsstyrelsen. Åtgärder Fortsätt delta i och utveckla formerna för Samverkan Östergötland. Genom en aktiv medverkan i Samverkan Östergötland säkerställer kommunen att nätverk, metoder och teknik för regional samverkan finns på plats och fungerar. Kontaktvägarna till länsstyrelsen inför och vid en extraordinär händelse upprätthålls. Detta innebär att mål 18 uppnås och att de tekniska förutsättningarna för att uppnå mål 20 finns på plats. Organisation och metoder för att sammanställa lägesbilden vid en extraordinär 7 5 MSBFS 2015:5. 13 (17)

14 händelse säkerställs med åtgärder inom verksamheten geografisk områdesansvar som redovisas i avsnitt 3.3. Kommunens aktiva medverkan i Samverkan Östergötland innebär också att samordning enligt mål 26 uppnås. Genomför uppföljande rapportering enligt MSB:s föreskrifter. På så sätt uppnås mål Höjd beredskap Riktlinjer för att uppfylla mål Kommunen ska ha en plan för underhåll av ljudsändare så att VMA kan sändas ut genom via anläggningar för utomhusvarning på de platser sådana finns installerade. Krisledningen ska få utbildning om kommunens uppgifter vid höjd beredskap. Kommunen ska bevaka samhällsutvecklingen och ta del av och omsätta direktiv avseende höjd beredskap från centrala myndigheter och länsstyrelsen. Åtgärder Säkerställ att ljudsändare underhålls. På så sätt uppfylls mål 21. Genomför utbildning för krisledningen om kommunens uppgifter vid höjd beredskap vilket uppfyller mål 22. Detta hanteras genom åtgärder inom verksamheten utbildning och övning som redovisas i avsnitt Samverkan Riktlinjer för att uppfylla mål Kommunen ska vara en aktiv deltagare i regional samverkan inom Samverkan Östergötland inklusive Östgöta TiB-grupp (se även riktlinjer för rapportering i avsnitt 3.5). Kommunen ska använda metoder och teknik för informationsdelning som etableras inom Samverkan Östergötland (se även riktlinjer för rapportering i avsnitt 3.5). Kommunen ska, när tillfälle ges, delta i samverkansövningar på regional och nationell nivå (se även riktlinjer för utbildning och övning i avsnitt 3.4). Kommunen ska ta hänsyn till samverkansövningar på regional och nationell nivå i sin övningsplanering (se även riktlinjer för utbildning och övning i avsnitt 3.4). Kommunen ska när det är lämpligt samverka med kommuner och andra aktörer utanför det egna geografiska området i förberedelserna inför extraordinära händelser. Åtgärder Ta initiativ till samordnad planering för hantering av höga flöden i Motala Ström. Regleringen av Roxen innebär en intresseavvägning mellan önskemålet att sänka ytan 14 (17)

15 för att undvika skador invid Roxen i Linköpings kommun och önskemålet att hålla kvar vatten i Roxen för att undvika skador nedströms Roxen i Norrköpings kommun. Åtgärden bidrar till att uppfylla mål 23. I övrigt uppfylls målen för samverkan genom kommunens medverkan i Samverkan Östergötland (mål 26) och genom att kommunen deltar i regionala och nationella samverkansövningar samt planerar in egna övningar med hänsyn till dessa (mål 24 och 25). 4 Användning av den statliga ersättningen Detta avsnitt redovisar hur kommunen ska använda den statliga ersättningen för uppgifter enligt LEH samt en särskild redovisning av hur samverkansersättningen ska användas Principer för ersättningen för kommunens uppgifter enligt LEH Enligt 5 kap. 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som kommunen utför enligt 2 och 3 kap. Ersättningen består av fyra delar: a) Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för samordning av kommunens uppgifter i krishanteringssystemet b) Verksamhetsersättning c) Ersättning för utomhusvarning d) Samverkansersättning Följande villkor gäller för den ersättning som kommunen får: Finansierade åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i kap. 2 och 3 i LEH som består av risk- och sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, övning, utbildning, rapportering och höjd beredskap. Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. Åtgärder för att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med ersättningen. De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. Ersättningen enligt denna överenskommelse ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap. 8 Detta motsvarar mål 6 i avsnitt (17)

16 Kostnader för stora investeringar eller delfinansiering av sådana åtgärder där kommunerna får andra typer av bidrag från staten (t.ex. stöd till kommunal ledningsförmåga) ska inte bekostas av ersättningen. 4.2 Linköpings kommuns ersättning Linköpings kommuns årliga ersättning beräknades 2016 på följande sätt. Ersättningsslag Belopp Beräkningsgrund a) Grundbelopp Kommun med över invånare b) Verksamhetsersättning Antal invånare ( ) * 12,75 kr c) Ersättning för utomhusvarning Antal ljudenheter * 1100 kr d) Samverkansersättning Antal invånare ( ) * 2,10 kr Summa Ersättningsbeloppen anges i kommunöverenskommelsen i 2014 års prisläge och räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI). För 2016 används KPI = 314,14 vilket innebär att det utbetalda beloppet för detta år justeras till kronor. 4.3 Linköpings kommuns användning av ersättningen Kommunens ersättning ska användas på följande sätt: Ersättningsslag Kostnader a) Grundbelopp Funktion för samordning av kommunens uppgifter b) Verksamhetsersättning Risk- och sårbarhetsanalyser och planering (interna och externa kostnader) Utbildning (externa kostnader: konsulttjänster, externa föreläsare m m) Utbildning (övriga kostnader: medverkan från förvaltningar, konferenskostnader m m) Övning (externa kostnader: konsulttjänster, externa medverkande) Övning (övriga kostnader: medverkan från förvaltningar, lokaler m m) c) Ersättning för utomhusvarning Drift och underhåll samt funktionstester d) Samverkansersättning Samverkansråd och krishanteringsråd (interna och externa kostnader) Samverkan Östergötland Samordnad planering för hantering av höga flöden i Motala Ström 16 (17)

17 4.4 Särskild redogörelse för användning av samverkansersättningen Samverkansersättningen ska i första hand användas för att uppfylla mål 9 och 10 inom ramen för det geografiska områdesansvaret (avsnitt 2.1.3) samt de särskilda samverkansmålen 23, 24 och 26 som anges i avsnitt 2.2. Särskilda åtgärder som delfinansieras av samverkansersättningen är: Vidmakthåll och utveckla samverkansrådet [9]. Vidmakthåll och utveckla krishanteringsrådet [9, 10]. Ta initiativ till samordnad planering för hantering av höga flöden i Motala Ström [23]. Delta i den regionala samverkansövningen 2017 [24]. Fortsätt delta i och utveckla formerna för Samverkan Östergötland [26]. 17 (17)

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peo Carlsson 2016-09-20 KS 2016/0874 Kommunfullmäktige Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap >> Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Plan för arbete med krisberedskap 2016-12-09 Sid 1/23 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24, 174 För revidering ansvarar:

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 1 Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 - Antagande. KS 2016-10 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 292 Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS 2017-465 KS

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap

Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap Örebro läns gemensamma stöd Handlingsplanen är framtagen i samarbete med kommunerna i Örebro län. Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2015-2018 Motala kommun Del: Plan för hantering av extraordinära händelser Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: 2016-01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap -2018 Motala kommun Del: Utbildnings- och övningsplan Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: -01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande instans: Datum: Gäller

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap

STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap Bilaga 1 Kommunstyrelsen 2016-02-22 42. STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2018 Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018

Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018 Utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt under mandatperioden 2015-2018 Björn Myrberg Ekonomi-och planeringsdirektör 2014-11-12 Gynnsamt läge för utveckling Ny mandatperiod Justerad överenskommelse

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun 2015 2018 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-02-16 6 1 Innehåll 1 KRISBEREDSKAP KOMMUNENS ANSVAR 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte och mål 4 1.3 Krisledningsorganisation

Läs mer

Styrdokument för Örkelljunga kommuns krisberedskap

Styrdokument för Örkelljunga kommuns krisberedskap RAPPORT Datum 1(17) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435 55007 Styrdokument för Örkelljunga kommuns krisberedskap 2017-2018 Antagen av kommunstyrelsen 2016-12-07, 342 c:\users\kommun\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA!

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Arbetar med två kompetensområden - Säkerhet - Krisberedskap Dennis Salenborn Risk- och säkerhetssamordnare Tel.0303-738501 dennis.salenborn@stenungsund.se

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun

Informationssäkerhetspolicy. Linköpings kommun Informationssäkerhetspolicy Linköpings kommun Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2016-08-30 291 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Sekretess: Öppen Diarienummer: Ks 2016-481

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

STYRDOKUMENT 1/19. Plan för hantering av extraordinära händelser Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete

STYRDOKUMENT 1/19. Plan för hantering av extraordinära händelser Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 1/19 Plan för hantering av extraordinära händelser 2016-2018 Styrdokument för kommunens krisberedskapsarbete 2/19 Beslutad när: 2016-03-21 50 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:24-003

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun

Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun Kommunstyrelseförvaltningen Planering och samhällsutveckling Sid 1 (16) Ärendenummer: KS 2016/0154/172- Handläggare: Kenneth Kollberg & Adam Andersson 2016-10-04 172-1 Styrdokument för krisberedskap i

Läs mer

Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst

Förtydligande av ägardirektivet för Räddningstjänsten Väst Förtydligande av ägardirektivet för Detta styrdokument syftar till att tydliggöra ägardirektivet för de områden där har en stödjande och samordnade funktion åt kommunerna samt området skydd mot olyckor.

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Central krisledningsplan för Burlövs kommun

Central krisledningsplan för Burlövs kommun 1/15 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2016:6 DIARIENUMMER KS/2016:869-189 Central krisledningsplan för Burlövs kommun 2017 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, 129 Innehållsförteckning Inledning, bakgrund

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISBEREDSKAP

HANDLINGSPLAN FÖR KRISBEREDSKAP Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument HANDLINGSPLAN FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-01-07, 28 ANSVAR UPPFÖLJNING: Kanslichef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser Lagstadgad plan enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap Dokumenttyp:

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Ledningsplan. för extraordinära händelser och höjd beredskap. Dokumenttyp. Version 1.0

Ledningsplan. för extraordinära händelser och höjd beredskap. Dokumenttyp. Version 1.0 Ledningsplan för extraordinära händelser och höjd beredskap Dokumenttyp Ledningsplan Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Ledningsplan vid extraordinära händelser och höjd beredskap Dokumentansvarig

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 5 februari 2015 Myndigheten

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer