STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap"

Transkript

1 Bilaga 1 Kommunstyrelsen STYRDOKUMENT för kommunens arbete med krisberedskap Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Sammanställd av Michael Björklund, Säkerhetssamordnare Antagen av Storfors Kommunstyrelse 22 feb

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING ÅTGÄRDER FÖR STÄRKT KRISBEREDSKAP KOMMUNERNAS ÅTAGANDEN OCH EKONOMISK REDOVISNING Risk- och sårbarhetsanalyser Kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet Reservkraftsutredning för samhällsviktig verksamhet Planering Geografiskt områdesansvar Utbildning och övning Rapportering Höjd beredskap Ekonomisk redovisning ÖVNINGS- OCH UTBILDNINGSPLAN PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Organisation Arbetsformer Krisledningsnämnd Beredningsgrupp Stabschef samt stabs- och analysgrupp Informationsenhet Samverkan Frivillig resursgrupp (FRG) POSOM Kommunikation och samband Larmning av beredningsgrupp Larmning av krisledningsnämnd Dokumentation Uppföljning Lokaler

3 1 INLEDNING I en överenskommelse, som tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) , regleras villkoren för kommuners statliga ersättning för uppgifterna enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Av överenskommelsen framgår att kommunen för varje mandatperiod ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), utarbeta och fastställa ett styrdokument som ska innehålla: en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet en beskrivning av hur kommuner avser att fullgöra åtaganden som framgår av överenskommelsen samt hur ersättningen ska användas. Av den ekonomiska redovisningen ska även framgå hur samverkansersättningen ska användas en övnings- och utbildningsplan samt en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. I detta styrdokument redovisas ett utdrag från kommunens beslutade risk- och sårbarhetsanalys, övnings- och utbildningsplan samt plan för hantering av extraordinära händelser. Styrdokumentet skall antas av kommunstyrelsen och kommer att revideras för varje ny mandatperiod. Styrdokumentet följs upp i samband med den uppföljning som årligen redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt till Länsstyrelsen Värmland. Uppföljningarna kommer att årligen i februari månad redovisas för kommunstyrelsen. 3

4 2 ÅTGÄRDER FÖR STÄRKT KRISBEREDSKAP 1 Som ett resultat av det RSA-arbete (se kapitel 3.1) som genomfördes under 2015 identifierades behov av åtgärder för att stärka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. I det nedanstående redovisas några exempel på åtgärder som kommer att genomföras under mandatperioden: Revidering krislednings- och informationsplan Årlig revidering av övnings- och utbildningsplanen Delta i samverkansövningen Rö Värmland 2017 Övning och utbildningsdagar för krisledningsnämnden, beredningsgruppen, lägesfunktion och informationsenheten enligt aktuell övnings- och utbildningsplan. Handlingsplan för elförsörjning Översyn av robustheten i data- och teletrafiken mellan Kristinehamn och Storfors kommun samt framtagning av kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga IT-system. Verksamhetsövningar för skola, VA och vård- och omsorg Utveckla gemensamma stabsrutiner för kommunerna i Bergslagens räddningstjänst förbund. Genomföra samverkansövning för kommunerna i Bergslagens räddningstjänst Säkerhetsöversyn och framtagen av kontinuitetsplaner för samtliga samhällsviktiga anläggningar Uppdatera och anpassa kommunens webbsida för krisinformation Implementera WIS, nationellt webbaserat informationssystem Genomförande av gemensamt fast reservkraft till kommunhuset och Hälsans hus Översyn av robustheten i data- och Reservkraftsutredning med avseende på behovet av mobil reservkraft och anslutningspunkter för samhällsviktig verksamhet i Storfors kommun. En sammanställning över samtliga åtgärder återfinns i kommunens risk- och sårbarhetsanalys som antogs 10 okt 2015 KF Med krisberedskap avses i förordning 2006:942 förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer 4

5 3 KOMMUNERNAS ÅTAGANDEN OCH EKONOMISK REDOVISNING Kommunens uppgifter framgår av LEH kapitel 2 och 3 och delas in i följande verksamheter: - Risk- och sårbarhetsanalyser - Planering - Geografiskt områdesansvar - Utbildning och övning - Rapportering - Höjd beredskap Nedan ges en översiktlig beskrivning av kommunernas åtgärder inom de respektive verksamhetsområde. 3.1 Risk- och sårbarhetsanalyser Kommunen ska identifiera vilka extraordinära händelser 2 som kan inträffa inom kommens geografiska område och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas sammanställas och beslutas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Mandatperiodens risk- och sårbarhetsanalyser har utgått från kommunens samhällsviktiga verksamheter 3, vilka kritiska beroenden som finns för att kunna bedriva verksamheten, en översiktlig analys av vilka händelser som kan slå ut verksamheternas beroenden samt vilka sårbarheter och brister som finns i den samhällsviktiga verksamheten. Analysen har avslutats med att kommunen har identifierat behov av åtgärder under mandatperioden för att stärka kommunens krisberedskap. RSA-processen kommer att fortsätta under hela mandatperioden med syfte att stärka kommunens förmåga att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet genom bl. a följande aktiviteter: 2 Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun (LEH 2006:544). 3 Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. (MSBFS 2015:5) Samhällsviktig verksamhet är vidare ur ett krisberedskapsperspektiv verksamhet som också uppfyller ett av eller båda följande villkor: 1. Verksamheten är av sådan betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, våra grundläggande värden samt egendom och miljö att den måste kunna bedrivas även vid en allvarlig händelse eller kris. 2. Verksamheten är av särskild betydelse för att en pågående allvarlig händelse eller kris ska kunna hanteras med så små skadeverkning som möjligt (MSB 2011 Nationella strategin för skydd av samhällsviktig verksamhet) 5

6 3.1.1 Kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet Under 2016 kommer kommunen påbörja arbete med att ta fram kontinuitetsplaner för samtliga samhällsvikta verksamheter som kommunen driver. Detta arbeta kommer att pågå under hela mandatperioden Reservkraftsutredning för samhällsviktig verksamhet Under 2016 kommer kommunen påbörja arbetet reservkraftsutredning med avseende på behovet av mobil reservkraft och anslutningspunkter för samhällsviktig verksamhet i Storfors kommun. Detta arbete skall harmoniseras med den pågående processen att införskaffa stationärt reservkraft för kommunhuset och Hälsans hus. 3.2 Planering I syfte att reducera sårbarheter som kan orsaka allvarliga samhällsstörningar och skapa förmåga att kontinuerligt bedriva verksamhet bedrivs redan planering inom många kommunala verksamheter. Nedan beskrivs några av de åtgärder som planeras under mandatperioden: - Utarbeta beredskapsplaner inom prioriterade områden som t ex skyfall, värmebölja, el bortfall och IT-avbrott - Anordna utbildning och övning som kompetensutveckling för förtroendevalda och medarbetare - Utarbeta rutiner för att kunna använda tekniska system för kommunikation vid händelser (t ex Rakel, WIS) 3.3 Geografiskt områdesansvar Kommunen ska inom sitt geografiska område verka för att - olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i sitt planeringsarbete, - de åtgärder som vidtas vid en händelse samordnas samt att - information till allmänheten samordnas. Samverkan sker redan inom ett flertal områden och forum som t ex: - Länsstyrelsens krishanteringsråd - Länets nätverk för säkerhetssamordnare - Kommunens riskhanteringsgrupp - Bergslagens räddningstjänst nätverk för säkerhetsfrågor - Samverkan med frivilliga och ideella organisationer som t ex frivilliga resursgruppen (FRG), Svenska kyrkan och POSOM (psykisk och social omsorg) Utöver befintliga forum skapas kontinuerligt nya samverkansforum för att planera och genomföra särskilda uppgifter som t ex planering av den regionala samverkansövningen våren Utbildning och övning Kommunens förtroendevalda och medarbetare ska vara utbildade och övade för att kunna hantera extraordinära händelser. I kapitel 4 redovisas ett utdrag från kommunens övnings- och utbildningsplan som antogs 22 sep 2015 KS 161. Aktiviteterna kan komma att flyttas tidsmässig eller bytas ut mot annan aktivitet som anses lämplig. 6

7 3.5 Rapportering Kommunen är skyldig att ge lägesrapporter och information om händelseutvecklingen vid en extraordinär händelse till länsstyrelsen. Kommunen ska också kunna ta emot och dela information med berörda aktörer med stöd av den teknik som tillämpas nationellt för ledning och samverkan i kris. Kommunen har tillgång till ett Rakel-abonnemang som används vid samverkansmöten. 3.6 Höjd beredskap Kommunen ska säkerställa att VMA kan sändas via de anläggningar för de tre utomhusvarningarna som finns placerade i Storfors tätort. Som komplement till utomhusvarning kan även VMA ges via telefon och mobiltelefon. Årligen genomför Bergslagens räddningstjänst förbund tester och kontroll av utomhusvarningen för att säkerställa drift av anläggningarna. I avvaktan på nationell inriktning av kommunernas förberedelser för verksamhet under höjd beredskap, görs bedömning att kommunen har en grundläggande förmåga till civilt försvar genom arbetet för att hantera extraordinära händelser. 3.7 Ekonomisk redovisning Kommunernas arbete med förberedelser för och hantering av extraordinära händelser är en integrerad del av det verksamhetsansvar som åligger respektive ansvarig chef och berörd politisk instans. Med det som grund avsätts både personella och ekonomiska resurser i verksamheten för planering, utbildning, övning och anskaffning av utrustning och materiel utifrån de behov som respektive förvaltning/verksamhet har. Statsbidragets konstruktion har beslutats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting och gäller för perioden Statsbidraget består av följande delar (i prisläge januari 2014): - Grundbelopp för att hålla en funktion för verksamheten på kr per kommun för kommuner under invånare. - Verksamhetsersättning för planering, övning m.m. som utgår med 12,75 kr per invånare - Ersättning för utomhusvarning med kr per ljudsändare - Samverkansersättning som ska stimulera samverkan på 2,10 kr per invånare I nedanstående tabell redovisas sammanställning över kommunens statsbidrag 2015: Grunders. Verksamers. Varning Samverkan TOTALT Av överenskommelsen framgår att i det fall kommunen inte fullgör sina uppgifter kan delar av ersättningen reduceras eller falla bort efter beslut från länsstyrelsen och MSB. 7

8 Under 2015 fördelas statsbidraget enligt följande: Grundersättning och verksamhetsersättning: - Lönekostnader, lokaler och övriga omkostnader Kostnader för POSOM-verksamheten: - Bidrag till verksamheten Ekonomiskt stöd till FRG Övriga kostnader för verksamheten (t ex övningar, licenser, telekostnader m.m.) Underhåll av varningsanläggningar Samverkansersättning (avser resekostnader och logi som deltar i samverkansmöten samt vissa omkostnader för möteslokaler m m) TOTALT Ca Årligen utarbetas en detaljerad verksamhetsplan och budget utifrån den verksamhet som planeras. 8

9 4 ÖVNINGS- OCH UTBILDNINGSPLAN All personal och alla förtroendevalda ska ha tillräcklig kunskap och övning för att kunna sköta sina uppdrag vid en allvarlig händelse i kommunen. För att uppnå detta skall följande övningar och utbildningar genomföras under mandatperioden: Krisledningsnämnden kommer vid behov i samband med Ks sammanträde ta del av löpande information från myndigheter och den egna organisationens krishanterings höjande åtgärder. Beredningsgruppen kommer att genomgå minst ½ dags utbildning per år för att bibehålla sin förmåga i sin befattning. Informationsenheten kommer att genomgå minst 2 st. ½ dags utbildning per år för att bibehålla sin förmåga i sin befattning. Krisledningen (krisledningsnämnden, beredningsgruppen, informationsenheten och lägesfunktionen) skall under mandatperioden genomgå minst ½ dags övning per år för att bibehålla sin förmåga i sin befattning. Verksamhets övergripande övningar skall genomföras i samband med upprättande av handlingsplaner för respektive verksamhetsområde. Målgrupp/övningsform 2016 Samverkans Larm Start Besluts Lednings Funktions Krisledningsnämnd Beredningsgrupp x x x x x Informationsenheten x x x x x x Lägesfunktionen x x x x x x x VA Verksamhetsövning Antalet x står för hur många ggr/år 2017 Målgrupp/övningsform Samverkans Larm Start Besluts Lednings Funktions Krisledningsnämnd RÖ 2017 Beredningsgrupp RÖ 2017 x x Informationsenheten RÖ 2017 x x Lägesfunktionen RÖ 2017 x x Verksamhetsövning Skolan Målgrupp/övningsform Krisledningsnämnd Antalet x står för hur många ggr/år 2018 Samverkans Larm Start Besluts Lednings Funktions Beredningsgrupp x x x Informationsenheten x x x Lägesfunktionen x x x VA Verksamhetsövning Antalet x står för hur många ggr/år 9

10 5 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER För mandatperioden har en plan för hantering av extraordinära händelser som antogs i 10 okt 2015 KF Organisation Organisationen för att hantera en extraordinär händelse leds av krisledningsnämnden (kommunstyrelsen). Krisledningsnämndens ansvar och befogenheter vid en samhällelig kris regleras av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och i reglementet för krisledningsnämnden. Som stöd till krisledningsnämnden finns en beredningsgrupp bestående av bl.a. kommunchefen, verksamhetschefen, informationschefen och driftchefen. Till beredningsgruppen kan det knytas stödfunktioner utifrån den aktuella händelsen utöver de resurser som finns inom kommunernas ordinarie organisationer. Organisationsskiss över Storfors kommuns krisledningsorganisation 10

11 5.2 Arbetsformer Arbetsformerna för krisledningsorganisationen framgår i den beslutade planen för hantering av extraordinära händelser. I nedanstående ges en kortfattad redovisning av roller, uppgifter, ansvar, samverkan, resurser, kommunikation och larmrutiner Krisledningsnämnd Ordföranden eller dennes ersättare beslutar om att nämnden träder i funktion Tolka kommunens roll och ange inriktning för krishanteringen Besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffad händelse Besluta om mer omfattande prioriteringar Anmäler fastställda beslut vid närmaste följande fullmäktigesammanträde Beredningsgrupp Bereder och verkställer krisledningsnämndens beslut Skapa informationsunderlag för intern och extern kommunikation Planera för åtgärder på längre sikt Kontinuerligt följa händelseutvecklingen och samordna Samverkar med berörda organisationer Stabschef samt stabs- och analysgrupp Aktiverar och leder staben efter beslut från beredningsgruppen Leda, samordna och planera arbetet i beredningsgruppen Ansvarar för samband, dokumentation, kartstöd och lägesuppföljning Informationsenhet Genomför informationsinsatser utifrån uppdaterad kommunikationsplan för händelsen Genomför presskonferenser och utarbetar pressmeddelanden Leder upplysningsfunktionen till allmänheten Samverkan För att kunna hantera en extraordinär händelse på ett samordnat sätt mellan berörda aktörer kommer samverkan och samordning att ske på flera nivåer, t ex inom och mellan kommuner samt med privata aktörer Frivillig resursgrupp (FRG) Medlemskommunerna i Bergslagens räddningstjänstförbund har tecknat en avsiktsförklaring med Civilförsvarsförbunden om bildandet av en gemensam Frivillig resursgrupp (FRG) inom förbundet. FRG kallas in av kommunen och leds av en FRG-ledare POSOM I Storfors kommun finns en POSOM-grupp för psykisk och social omsorg om drabbade. POSOM-gruppen larmas in via räddningsledaren, vakthavande polis befäl eller ansvarig i krisledningsorganisationen. 11

12 5.2.8 Kommunikation och samband Som kommunikationsmedel används informationskanaler som t ex telefoni, IT samt det webbaserade informationssystemet (WIS) Lägesrapportering sker i WIS-systemet Larmning av beredningsgrupp I första hand kontaktas kommunchefen eller säkerhetssamordnaren som fattar beslut om larmning och inkallelse av beredningsgruppen, efter hörande av ordföranden i krisledningsnämnden. Larmning sker genom Bergslagens räddningstjänst larmcentral Larmning av krisledningsnämnd Larmning och inkallelse av krisledningsnämnden sker efter beslut av ordföranden i krisledningsnämnden eller ersättare till denne. Larmning sker genom Bergslagens räddningstjänst larmcentral Dokumentation Vid en extraordinär händelse ska lägesrapporter, information om händelseutvecklingen och den förväntade utvecklingen samt vidtagna och planerade åtgärder rapporteras till länsstyrelsen. Alla funktioner i krisledningsorganisationen ansvarar för att dokumentera sin verksamhet under hela händelsen Uppföljning Efter en inträffad extraordinär händelse ska kommunen rapportera till länsstyrelsen vilka åtgärder som vidtagits samt hur åtgärderna har påverkat krisberedskapsläget Lokaler Lokaler och extra installationer för krisledningen och informationsverksamheten är förberedda inom kommunkontorets lokaler och i angränsande utrymmen. Lokal för presskonferens är Folkets hus i Storfors tätort. 12

2014-12-08 1 (6) CIRKULÄR 15:37 Avdelningen för Vård och omsorg Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning LSS Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner

S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun Program och handlingsplaner www.hassleholm.se S Styrdokument för krisberedskap i Hässleholms kommun 2015-2018 Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning 3 Redan framtagna och beslutade dokument för krisberedskap 3

Läs mer

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun

Styrdokument krisberedskap Timrå kommun Styrdokument krisberedskap Timrå kommun 2015-2018 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap (diarienr

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap

Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap Styrdokument för Ljusnarsbergs kommuns krisberedskap 2015-2018 Antagen av kommunstyrelsen den 23 november 2016 283 1 1. Inledning Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete och de åtgärder som

Läs mer

Styrdokument för kommunal krisberedskap

Styrdokument för kommunal krisberedskap 1/9 DATUM 2016-12-05 DIARIENUMMER KS/2016:868-189 Styrdokument för kommunal krisberedskap Inledning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde under

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen

Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Kommunernas krisberedskap - uppföljningsprocessen Överenskommelsen, MSB SKL Uppgifter enligt LEH Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Planering inför extraordinära händelser Geografiskt områdesansvar Utbildning

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 149 Den 2016-11-01 Dnr 2016/00011 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Kommunstyrelsens beslut Reviderat styrdokument

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS

Styrdokument för krisberedskap Antagande. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 1 Styrdokument för krisberedskap 2016-2018 - Antagande. KS 2016-10 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Plan för arbete med krisberedskap >> Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Plan för arbete med krisberedskap 2016-12-09 Sid 1/23 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-11-24, 174 För revidering ansvarar:

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS

Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 292 Utbetalning till kommuner och landsting för att stärka arbetet med civilt försvar. KS 2017-465 KS

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun 2015 2018 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-02-16 6 1 Innehåll 1 KRISBEREDSKAP KOMMUNENS ANSVAR 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte och mål 4 1.3 Krisledningsorganisation

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2015-2018 Motala kommun Del: Plan för hantering av extraordinära händelser Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Diarienummer: 15/KS 0339 Datum: 2016-01-19 Paragraf: KS 11 Reviderande

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap

Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap Redovisning av strategisk handlingsplan för krisberedskap Örebro läns gemensamma stöd Handlingsplanen är framtagen i samarbete med kommunerna i Örebro län. Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peo Carlsson 2016-09-20 KS 2016/0874 Kommunfullmäktige Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap

Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap Riktlinje för Linköpings kommuns arbete med krisberedskap 2015 2018 Dokumenttyp: Riktlinje Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-09-20 316 Status: Antaget Giltighetstid: 2015-2018 Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun

Styrdokument för krisberedskap i Nynäshamns kommun Kommunstyrelseförvaltningen Planering och samhällsutveckling Sid 1 (16) Ärendenummer: KS 2016/0154/172- Handläggare: Kenneth Kollberg & Adam Andersson 2016-10-04 172-1 Styrdokument för krisberedskap i

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA!

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Arbetar med två kompetensområden - Säkerhet - Krisberedskap Dennis Salenborn Risk- och säkerhetssamordnare Tel.0303-738501 dennis.salenborn@stenungsund.se

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2014/111-409 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Plan för Flens kommuns krisberedskapsarbete Antagen av kommunfullmäktige

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016: Plan för Flens kommuns krisberedskapsarbete Antagen av kommunfullmäktige KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:25-163 Plan för Flens kommuns krisberedskapsarbete 2017-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24 178 1 Innehåll INLEDNING... 2 CENTRALA BEGREPP... 3 KRISBEREDSKAPSARBETE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap; SFS 2006:544 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Berndt Jendrny 0550-880 06 bernd.jendrny@kristinehamn.se Datum 2016-08-31 Kommunstyrelsen Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2015-2018

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

Styrdokument för Örkelljunga kommuns krisberedskap

Styrdokument för Örkelljunga kommuns krisberedskap RAPPORT Datum 1(17) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435 55007 Styrdokument för Örkelljunga kommuns krisberedskap 2017-2018 Antagen av kommunstyrelsen 2016-12-07, 342 c:\users\kommun\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige Storumans kommun Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27 120 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 RSA och nämnderna egen planering...

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Ljusnarsbergs kommun skall hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer