Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007"

Transkript

1 Nätverk Social Ekonomi Skåne ideell förening Verksamhetsberättelse 2007 Nätverk Social Ekonomi Skåne Sevedsgatan Malmö (Organisationsnummer )

2 Nätverk Social Ekonomi Skåne initierades i början av 2005 och formaliserades i december 2006 till en ideell förening. Ändamål Nätverk Social Ekonomi Skåne verkar strategiskt på regional nivå i Skåne genom Kunskapsutveckling som stöd för de egna medlemsorganisationerna Kunskapsspridning om den sociala ekonomin i samhället Påverkansarbete till fördel för den sociala ekonomin Gemensamt för aktiviteterna som Nätverk Social Ekonomi Skåne tar sig an är att de ska ha ett samhällsutvecklingsperspektiv. Medlemmar i Nätverk Social Ekonomi Skåne Nätverk Social Ekonomi Skåne har under året vuxit från 11 till 17 medlemsorganisationer. Den 31/12-07 var följande organisationer medlemmar i föreningen: ABF Malmö, Coompanion Skåne, Folkbildningsföreningen i Malmö, Folkuniversitetet, Föreningen Furuboda, HSO Skåne, IRUC, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, KFUK-KFUM Skåne-Blekinge, Länsbygderådet SLUG, MIP, Skånes Idrottsförbund; SISU Idrottsutbildarna Skåne, Stiftelsen Fotevikens Maritima Centrum, Studieförbundet Bilda Skåne-Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen, Svenska Röda Korset Region Syd. Medlemsrekrytering/nya medlemmar Under hösten 2007 skickades värvnings- och informationsmaterial till sjutton utvalda organisationer (urvalskriterier: barn & ungdom, kultur, folkbildning, handikapp, socialt arbete, samfund m.fl.). Av dessa har Folkbildningsföreningen i Malmö, Folkuniversitetet, HSO Skåne, KFUK-KFUM Skåne-Blekingeregion blivit medlem. Ytterligare två organisationer har anmält intresse att bli medlem. Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten. Inför och mellan mötena har styrelseledamöter och projektanställda haft regelbunden och tidvis mycket frekvent kommunikation via mail och telefon. Årsmöte 4 juni 2007 Första ordinarie årsmöte hölls 4 juni 2007 på Humanitetens hus i Malmö. Vid årsmötet deltog ombud från 10 av de dåvarande 13 medlemsorganisationerna samt två gäster. Till styrelseledamöter valdes: Nils-Ola Nilsson, Skåneidrotten (ordförande), ledamöter på två år: Eva Hall, SRK; Kristina Persson, IRUC och Margaretha Pettersson, SV ledamöter på ett år: Christina Merker-Siesjö, ABF; Jörgen Lennartsson, Furuboda och Tina Sköld, Coompanion. Till föreningens revisor valdes: Inga Björk, IKF; till verksamhetsrevisor Gunvald Karlsson, SLUG och till revisorsuppleant Nina Palm, Studieförbundet Bilda. Till valberedningen valdes Jelica Ugricic, IKF (sammankallande), Kerstin Olofsson, Furuboda och Britt Hammargren, Coompanion. Nätverksmöte Humanitetens Hus Bl.a. presentation av de nya strukturfonderna (ESF och ERUF) , tolv personer deltog. Lokal Sedan hyr Nätverket en kontorslokal på 37 kvm på Sevedsgatan 4, Malmö. Hyresvärd är MKB Fastighets AB. Nätverk Social Ekonomi Skåne Sevedsgatan Malmö (Organisationsnummer ) 2(5)

3 Anställda Nätverk Social Ekonomi Skåne har under perioden haft arbetsgivaransvar för en heltidsanställd (Ronny Hallberg) som under denna tidsperiod har arbetat med olika förstudieuppdrag till Iransk-svenska föreningen, Folkbildningsföreningen, Föreningen Bryggeriet samt med Nätverkets förstudieprojekt med Skånes Idrottsförbund som projektägare. Nätverkets ekonomiska administration har skötts oavlönat av Skåneidrotten. Nätverket har också sökt och beviljats medlemskap i Arbetsgivaralliansen. Innan Nätverkets formalisering och efteråt pga. saknande finansiella förutsättningar har enskilda medlemsorganisationer stått som projektägare för nedanstående samverkansprojekt och som arbetsgivare för projektanställda. Nätverket har under året 2007 varit delaktig i och/eller initierat olika projekt: Projekt: Social ekonomi i Skåne - en kartläggning Slutrapporten till kartläggningen av den sociala ekonomin i Skåne som genomförts under perioden publicerades sommaren 2007 och kan laddas ner på nätverkets hemsida under Projekt: Formalisering av Nätverk Social Ekonomi Projektägare: Skånes Idrottsförbund Formaliseringsprocessen och arbetet för ökad samverkan mellan nätverkets medlemsorganisationer fortsatte under våren och avslutades Processen leddes av Nils-Ola Nilsson, Skåneidrotten. Den 6 februari 2007 hölls det första styrelsemötet med Nätverkets interimsstyrelse. På detta möte skrevs även på programförklaringen. Projekt: Dialogturné Social Ekonomi Projektägare: Coompanion Skåne Även projektet Dialogturné Social Ekonomi fortsatte under våren Projektrapporten finns att läsa på Nätverkets hemsida: Värt att nämna är seminariet Publikt entreprenörskap med samhällsutveckling i fokus ( ) i samarbete med Högskolan Kristianstad samt Dialogen med Region Skåne ( ) i Lund. Dokumentationerna finns också att läsa på hemsidan. Utdrag ur projektrapportens sammanfattning: I sammanlagt över 40 informations-, planerings- och dialogmöten, med allt ifrån strategiska möten med 2-5 personer till seminarier med upp till 100 deltagare, har drygt 230 personer aktivt varit involverade i dialogerna, de allra flesta deltog vid flera olika tillfällen. 80 av dessa är representanter från den sociala ekonomin. Av alla deltagare innehar 160 personer en ledande befattning (ex. kommunstyrelsen, förvaltningschef, regionchef, kommunal-, regionaloch riksdagspolitiker, vd). Drygt 40 av dessa personer har en ledande position inom den sociala ekonomin. Information kring dialogturnén (inbjudningar etc.) har skickats ut till sammanlagt över 1000 personer och organisationer inom alla tre samhällssektorer. Överlag har det funnits en mycket positiv och öppen attityd gentemot dialogturnén och representanterna från den sociala ekonomin. Även informella kontakter inom den sociala ekonomin har startat processer. Från olika håll blev vi kontaktade eller fick höra att dialogturnén och kartläggningen har lämnat avtryck. Material och kunskap börjar spridas. Det finns intresse för frågorna men fortfarande behövs mer kunskap kring social ekonomi och dess potential i samhällsutvecklingen. Dialogturnén uppfyllde alltså viktiga syften och Nätverk Social Ekonomi Skåne Sevedsgatan Malmö (Organisationsnummer ) 3(5)

4 visade sig ligga rätt i tiden. Det måste dock samtidigt konstateras att det kvarstår en lång väg att gå. Dialogturnén kan ses som ett första steg på vägen mot ett ökat partnerskap mellan samhällssektorerna. Nätverkets uppgift framöver kommer att vara att hålla dialogerna levande, att utveckla och sprida kunskap inom och kring den sociala ekonomin samt att bidra till en positiv samhällsutveckling genom aktivt påverkansarbete gentemot politiker och andra personer i ledande befattning. Projekt: Studieresa till Bryssel Projektägare: Svenska Röda Korset, region syd Nio representanter från Nätverket gjorde en studieresa till Bryssel för att lära sig mer om påverkansarbete samt för att diskutera den sociala ekonomins möjligheter med politiker, tjänstemän och representanter för NGO:s (Red Cross EU Office, Malmö stads EU kontor, Regeringens ständiga representation, Anders Wijkman (kd), Ekonomiska och sociala kommitén, Sydsam, SERUS och REVES). Projekt: Hemsida Social Ekonomi Skåne Projektägare: Svenska Röda Korset, region syd På uppdrag av och i samråd med Nätverkets styrelse skapade Martin Ottosson från Defekt en ny hemsida med adressen: Martin skapade också logotypen, brevpappers och visitkortmallen samt en manual för hemsidadministrationen. Projekt: Öppen Dialog 2.0 Projektägare: Föreningen Bryggeriet Den 4 juni 2007 genomfördes seminariet Öppen Dialog 2.0 på S:t Gertrud Konferens i Malmö. C:a 100 representanter främst från den sociala ekonomin, men också från det offentliga och från forskningen deltog. Dokumentationen finns att läsa på Nätverkets hemsida: Förstudie: Samlingsprojekt inom ramen för ESF/ERUF Projektägare: Skånes Idrottsförbund Syfte med förstudien var att sätta in sig i de nya och väldigt komplexa programmen för ESF och ERUF, att ha en ständig dialog med tjänstemännen i respektive myndighet och med kontaktpersoner för Region Skåne, samt att utveckla projektidéer som passar såväl EUprogrammens syften som Nätverkets ändamål. Nätverkets medverkande i det skrivande partnerskapet för det nationella strukturfondsprogrammet (ESF) Region Skåne bjöd in nätverket att delta i det skrivande partnerskapet för det nya regionala strukturfondsprogrammet för Skåne och Blekinge ( ). Via strukturfondsprogrammet är det möjligt att söka finansiellt stöd till projekt inom områdena: entreprenörskap, tillgänglighet och storstädernas förutsättningar. Utöver ovan nämnda tre ändamål strävar nätverket efter att få en mer samordnande roll när det gäller att skapa samlingsprojekt som kan bidra till en positiv lokal och regional utveckling. Nätverk Social Ekonomi Skåne Sevedsgatan Malmö (Organisationsnummer ) 4(5)

5 Ansökningar: Ansökan till Region Skåne Under våren ansökte Nätverk Social Ekonomi Skåne om stöd för föreningens strategiska utvecklingsarbete. Trots mycket positiva signaler från tjänstemännen valde politiken att avslå ansökan efter en mycket lång beredning. Ansökan till svenska ESF-rådet Den 22 december 2007 lämnades en ansökan om förprojektering inom Socialfondens programområde 1 till ESF-myndigheten. Förprojekteringens syfte är att analysera kompetensutvecklingsbehoven hos anställda främst inom den sociala ekonomin, som sedan ska leda till konkreta kompetensutvecklingsinsatser i samband med ett genomförandeprojekt. Folkbildningsföreningen i Malmö kommer att fungera som projektägare. Ansökan till Migrationsverket (ERF III): Delprojekt Integration i förening I ett unikt samarbete med Länsstyrelsen i Skåne län har Nätverket under senhösten börjat förberedelserna inför en samlingsansökan till Europeiska flyktingfonden. Partnerskap Skåne kommer att bli ett utvecklingsprojekt kring ett samlat och inkluderande mottagande av nyanlända och asylsökande i Skåne. Länsstyrelsen kommer att fungera som projektägare och Nätverket kommer att ansvara för delprojektet Integration i föreningen som går ut på att ge SFI-deltagarna information om det svenska föreningslivet och att därefter matcha de enskilda deltagarnas intressen med de lokala föreningars utbud. Modellen har prövats samt visat goda resultat i Malmö och har därför blivit ordinarie verksamhet. I samtal mellan Länsstyrelsen, Region Skåne, Skåneidrotten och Nätverk Social Ekonomi Skåne har idén och önskan vuxit fram att ta vara på de goda erfarenheter från Malmö och att erbjuda även andra kommuner att använda sig av modellen som en del i kommunens introduktions- och integrationsarbete. Ansökan kommer att lämnas till migrationsverket under våren Marknadsföring och samarbeten: Information om Nätverket och social ekonomi Kommunchefmöte NOSAM (Skåne nordväst) Beredningen för tillväxt och hälsa i nordvästra Skåne Landskrona centrum/österlyftet Landskrona kommun Arena Sysselsättning Möte SLUP(Stockholm läns utvecklingspartnerskap) Samarbeten Samverkansgrupp Malmö stad social ekonomi Arbetsgrupp kring samverkan - Region Skåne Hälsonämnden Länsstyrelsen: Partnerskap Skåne (Integration i förening) Deltagande i konferenser, seminarier etc. Utvärderingsseminarium Projekt Trappan - Malmö ( ) EU Congress Children and Young People in Disadvantage Neighbourhoods - Leipzig ( ) Konferens Ungdomsstyrelsen Tema Integration - Bryggeriet ( ) Tvärsnitt 2007 Nya former för entreprenörskap Helsingborg ( ) Inspirationsdag Entreprenörskap och Ledarskap - Mah ( ) Leader-seminarium Bosjökloster ( ) Utvärderingsseminarium MötesPlats Social Ekonomi - Malmö ( ) Folkrörelseforum Stockholm ( ) Infomöten ESF-rådet ( ) Nätverk Social Ekonomi Skåne Sevedsgatan Malmö (Organisationsnummer ) 5(5)

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK

Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län. Dokumenttyp Utvärdering. Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK Avsedd för Länsstyrelsen i Skåne län Dokumenttyp Utvärdering Datum Maj 2013 SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDE- RING GENOM SPRÅK SLUTUTVÄRDERING PROJEKT ÖKAD INKLUDERING GENOM SPRÅK Revidering 01 Datum

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

1(13) Slutrapport Projekt Ny Väg In 2

1(13) Slutrapport Projekt Ny Väg In 2 1(13) Slutrapport Projekt Ny Väg In 2 2(13) Projektnamn Ny väg in 1 Projektnummer 2011-3011119 Projektägare Projektpartners Medfinansiärer Projekt period (år/månad år/månad) Uppgiftslämnare (namn och funktion)

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Tre år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet-

Tre år med det lokala utvecklingsavtalet. Gamlegården. -nedslag i nuet- Tre år med det lokala utvecklingsavtalet Gamlegården -nedslag i nuet- Till alla er som medverkar till att stärka stadsdelen Gamlegården genom att bidra i det kreativa och ständigt växande nätverket i det

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer