Begrepp och definitioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begrepp och definitioner"

Transkript

1 Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras i detta kapitel Behörighet Rätt att t ex få tillträde till lokaler, ta del av sekretessbelagd, intern eller företagshemlig information och rätt att få utnyttja olika IT-system, på visst sätt. Brandfarlig vara Gasformig, flytande eller fast vara som är brandfarlig. Se lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Brandskydd Brandskyddsåtgärder kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. De syftar till att eliminera risker för brand eller skador till följd av brand, främst genom att: - förhindra brands uppkomst - trygga utrymning vid brand - upprätthålla bärförmåga i byggnader eller anläggningar vid brand - förhindra brandspridning - underlätta brandsläckning. Reglering av brandskyddsarbetet finns i lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Dataintrång Den som olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandlingen eller olovligen ändra i sådan upptagning gör sig skyldig till dataintrång. Straffbelagt enligt 4:9 c 1 brottsbalken. Debriefing Planerad och strukturerad genomgång i grupp av fakta, tankar och reaktioner efter händelse. Syftet är att hindra psykiska efterverkningar. Extraordinär händelse En händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Farliga ämnen/farligt gods Ämnen, sammansatta produkter eller material som genom sin kemiska eller fysikaliska egenskap kan föranleda skada på människor, miljö och egendom vid felaktig hantering. Begreppet innefattar kemikalier, oljor, radioaktiva, brandfarliga och giftiga ämnen mm. Fysisk säkerhet Fysisk säkerhet i en verksamhet eller i ett system erhålls genom bl a: förebyggande och skadebegränsande byggnads- eller andra tekniska skydds- och säkerhetsåtgärder (t ex brandväggar, säkerhetsskåp, dörrar och lås), bevakning (personell och teknisk) detekterande åtgärder (t ex olika typer av inbrotts-, brand- och översvämningslarm), administrativa säkerhetsrutiner och utbildning. 1(5)

2 Hot Möjlig händelse som ger negativa konsekvenser för verksamheten/personen. Hotbild Bedömning av vilka hot (samlad bild) som föreligger vid viss tidpunkt. Hotmiljö Miljö där hot förekommer. Exempelvis tillverkningsmiljö, systemutvecklingsmiljö, driftsmiljö och kommunikationsmiljö. Incident Händelse som äventyrat eller kunnat äventyra säkerheten i ett system, en verksamhet eller rutin, oavsiktligt eller avsiktigt åsidosättande av säkerhetsreglerna. Incidentrapporteringssystem Ett incidentrapporteringssystem innebär ett systematiskt sätt att ta hand om inträffade incidenter. Informationsklassificering (-klassning) Indelning av information på grundval av olika säkerhetskriterier avseende sekretess, tillgänglighet och riktighet mm. I näringslivet är det vanligt att information klassas som öppen (publik), (företags)intern eller (företags)hemlig. Informationssäkerhet Säkerhet vid hantering av information avseende önskad tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet. Inre hot Hot som härrör från personer inom eller behörigt knutna till den egna verksamheten. Intern information Information som medarbetare, uppdragstagare eller affärspartners behöver för att fullgöra sitt arbete och som i orätta händer kan medföra skada i konkurrenshänseende. IT-system Ett vitt begrepp som ofta används som samlingsbeteckning för olika informationstekniska system såsom ADB-system, datoriserade informationssystem samt data- och andra telekommunikationssystem. IT-säkerhet Säkerhet i IT-system. Omfattar förmåga att förhindra obehörig åtkomst och obehörig eller oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling samt dator- och telekommunikation. Katastrof för kommunen Ett plötsligt och oförutsett händelseförlopp som: 1. medför allvarliga personskador, dödsfall eller omfattande skador på miljö och egendom vid en anläggning och eventuellt även i dess omgivningar, 2. som fordrar större åtgärder och mer omfattande resurser än vad som är omedelbart tillgängliga. För samhället är en singelolycka inte en katastrof, men för den drabbade kan det vara det. 2(5)

3 Kemikalieolycka Okontrollerat utflöde/utsläpp av kemikalier som ger skador på människor, egendom eller i miljöer. Med kemikalieolycka inkluderas här även brand i kemikalier. Konsekvens Mått på följderna av en skadehändelse, uttryckt i kvalitativa och kvantitativa termer. Krisberedskap Med krisberedskap avses att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser när de ändå inträffar. Krishantering Planering för och genomförande av åtgärder som kan behöva vidtas vid risk för en allvarlig störning i verksamheten eller efter inträffad sådan störning. I en krisplan kan ingå akuta insatser, inklusive samverkan med externa resurser, underlag för hur återuppbyggnadsarbetet skall organiseras samt hur information till medarbetare, anhöriga, kunder, leverantörer, massmedia och myndigheter skall spridas. Krishantering kan även omfatta personlig krishantering med debriefing, psykologiskt och medicinskt omhändertagande samt åtgärder för att förhindra, bryta chocktillstånd och psykiska följder av upplevelser och händelser. Ledningsplats Plats där räddningsledningen samlas för att leda en insats. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Se bilaga 7 Lagen om extraordinära händelser Se bilaga 6 NBCE Nukleära/radioaktiva, biologiska, kemiska samt explosiva ämnen. Offentlig handling Allmän handling som enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) och sekretesslagen (SFS 1980:100) är offentlig handling. Offentlighetsprincipen Grundlagsstadgad rätt att bland annat ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Olycka Med olycka avses en plötslig händelse som resulterar i något negativt och som är oavsiktlig. En oönskad händelse som har skadlig inverkan på människa, miljö eller egendom. Olycksförebyggande åtgärder Åtgärder som vidtas för att eliminera eller minska sannolikheten för en olycka. Restvärdeskydd Metod eller åtgärd för att rädda egendomsvärden från fortsatt skada efter inträffade skadehändelser och olyckor, t ex bränder, översvämningar eller trafikolyckor. 3(5)

4 Risk Med risk avses dels sannolikheten för att en olycka skall inträffa och konsekvensen av olyckan. Sannolikhet är ett mått på hur ofta eller hur troligt det är att en viss händelse inträffar. Händelsen orsakar oftast en skada. Risk blir produkten av både sannolikheten och konsekvensen; RISK = Sannolikhet x Konsekvens En stor risk kan vara något som förvisso inte händer särskilt ofta men har en stor konsekvens, t ex kärnenergiolycka. En stor risk kan även vara något som förvisso inte ger några katastrofala konsekvenser men inträffar relativt ofta, t ex trafikolycka eller brand i bostad. Riskanalys Riskanalys är en fortsättning av en riskinventering. I det här sammanhanget beskrivs det som ett systematiskt sätt att organisera och analysera kunskap och information om händelser och omständigheter som kan innebära risker. Riskanalysen har ofta fokus på att identifiera riskkällor och bedöma sannolikheter för oönskade händelser samt de omedelbara konsekvenserna av dessa. Riskinventering Innebär en kartläggning av kommunens riskmiljö och ger svar på frågan: vilka risker har vi? Identifierade risker kan antingen accepteras eller åtgärdas. Risknivå Resultatet av sannolikheten för och konsekvensen av en skada. Riskobjekt Ett riskobjekt är ett fysiskt objekt som påverkar omgivningen negativt vid en olycka. Ett exempel på ett riskobjekt kan vara en industri med farliga kemikalier eller en väg där det transporteras mycket farliga ämnen. Räddningsinsats En räddningsinsats är en sådan insats som kommunen eller staten enligt lagen är skyldig att genomföra för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Skyldigheterna föreligger endast om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Sekretess Beteckning på de i sekretesslagen (SFS 1980:100) angivna möjligheterna att inskränka allmännas handlingars offentlighet samt bestämmelse om tystnadsplikt. Begreppet används också i privat näringsliv med avseende på skyddsvärda uppgifter. Skada En rent allmän negativ eller oönskad förändring av ett visst tillstånd. Skada jämställs ofta med förlust. Skadebegränsande åtgärder Åtgärder som minskar konsekvenserna av en skada/olycka. 4(5)

5 Skadeförebyggande åtgärder Åtgärder som minskar sannolikheten för en skada/olycka skall inträffa. Skadeskydd Sammanfattande term för alla åtgärder som syftar till att i riskteknisk mening förebygga eller begränsa skador. Skalskydd Skydd för objekt (anläggning, fastighet eller motsvarande), utfört så att intrång i det skyddade objektet genom dess omslutningsytor, dörrar, fönster, takluckor etc. utlöser någon form av larm. Skyddsklass Kraven på inbrottsskydd indelas ofta av försäkringsbolagen i tre skyddsklasser, där 1 anger det lägsta kravet och 3 det högsta kravet. Skyddsvärda objekt Ett skyddsobjekt är ett objekt som påverkas negativt av en olycka genom sin närhet till ett riskobjekt. Ett exempel på skyddsobjekt kan vara ett äldreboende i närheten av en farlig industri. Sårbarhet Oförmågan att motstå en påfrestning som kan drabba kommunen/verksamheten. Graden av sårbarhet bestäms av förmågan att förutse hantera motstå och återhämta sig frånhändelsen. Sårbarhetsanalys Systematisk metod för att klarlägga ett systems eller en funktions sårbarhet. Sårbarhetsanalys granskar oförmågan hos ett objekt, system att stå emot och hantera en specifik påfrestning som kan härledas från inre eller yttre faktorer. Säkerhetspolicy Policy som övergripande anger organisationens syn på säkerhet och inriktning av säkerhetsarbetet. Säkerhetspolicyn fastställes vanligen av styrelsen eller VD. Tillbud Med tillbud avses en situation när sådana riskfaktorer varit för handen att fara uppstått utan att detta orsakat någon skada. Ett tillbud kan också vara ett avbrutet händelseförlopp som kunde medfört skada. Tillsyn I strikt mening kontroll av efterlevnaden av lagar, förordningar och andra bestämmelser. I den praktiska tillsynen kan också ingå stöd och rådgivning. Tillträdesskydd Åtgärder för att hindra obehörigt tillträde till anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller område, där sekretessbelagd information eller annat av betydelse för rikets säkerhet förvaras eller verksamhet av sådan betydelse bedrivs. Begreppet omfattar även åtgärder för att hindra obehörigt inträde till ett företags område, anläggningar eller lokaler. 5(5)

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats

CECILIA UNERAM Skydd mot brand. Före, under och efter räddningsinsats CECILIA UNERAM Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Skydd mot brand Före, under och efter räddningsinsats Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011 Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun Hösten 2011 Rapportförfattare och revideringar Version: Datum: Upprättad av: Granskad/godkänd av: Version 1.0 2011-09-30 Matilda Gustafsson Säkerhetsutvecklare

Läs mer

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv

Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv Henrik Johansson Henrik Jönsson LUCRAM Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering Lunds universitet Rapport 1010, Lund 2007

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2

Det robusta sjukhuset. utgåva 2008. kbm rekommenderar K 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 kbm rekommenderar K 2008:2 kbm rekommenderar 2008:2 Det robusta sjukhuset utgåva 2008 Titel: Det robusta sjukhuset Utgåva 2008 Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

Läs mer

Ta ett samlat grepp. om Trygghet och Säkerhet

Ta ett samlat grepp. om Trygghet och Säkerhet Ta ett samlat grepp om Trygghet och Säkerhet Ta ett samlat grepp om Trygghet och Säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-923-2 Författare: Johan Hermelin/ Strategihuset AB Illustrationer:

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014 Vägledning Informationsoch IT-säkerhet samt säkerhetsskydd MARS 2014 Omslagsfoto: Hasse Eriksson Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät om inte annat anges. Org.Nr 202 100-4284

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer