Svenskt Friluftsliv. Tidigare FRISAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskt Friluftsliv. Tidigare FRISAM"

Transkript

1 Svenskt Friluftsliv Tidigare FRISAM Instrumentvägen 14, Hägersten, Sweden Tel +46 (0) , Fax +46 (0) Bankgiro , Organisationsnummer Sida 1 av 5 Näringsdepartementet Enheten för hållbar utveckling och basnäringar Stockholm Remissvar avseende utredningen Mervärdesskog ( SOU 2006:81). Inledning Skogsutredningen lämnade sitt betänkande till regeringen i september I uppdraget till utredningen stod bl.a. att utredningen skulle utvärdera och se över skogspolitiken samt att Ett hållbart skogsbruk skall bedrivas, och skogen och skogsnäringen kommer även i fortsättningen att vara av ekonomisk, social, kulturell och ekologisk betydelse för Sverige. Utredningen har sammanställt en omfattande bakgrundsbeskrivning, vilken redovisas i slutbetänkandets del 2. Svenskt Friluftsliv / FRISAM anser att beskrivningen är allsidig och i huvudsak korrekt. FRISAMs medlemsorganisationer är: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet och Svenska Turistföreningen.

2 Övergripande synpunkter Friluftslivet omnämns vid ett flertal tillfällen i utredningen, dock endast deskriptivt. Förslag att förbättra förutsättningarna för friluftslivet lyser med sin frånvaro. Utredningens fokus ligger på virkesproduktion och att förse skogsindustrin med råvaror. Svenskt Friluftsliv/FRISAM är förvånade och besvikna över de förslag och ställningstaganden som utredaren kommit fram till. Dessa speglar på intet sätt den allsidiga bild som kommer fram i bakgrundsbeskrivningen, utan är i stort ett eko av den pågående skogsdebatten; mer röjning, mer gödsling, mer dikning, mer främmande trädslag. Detta är anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att utredaren själv framhåller att skogspolitikens produktionsmål bör ha en betydligt bredare innebörd än bara virke. Utredningen kan därför inte sägas leva upp till sitt namn Mervärdesskog. Utredningen genomsyras av en negativ syn på klövvilt. Svenskt Friluftsliv/FRISAM vänder oss emot den synen och vill peka på det faktum att en stor andel av markägarna upplever viltstammarna som en viktig tillgång. Olika markägare kan ha olika mål med sitt skogsägande, vilket inte beaktats i utredningen. En balanserad viltstam kan vara en turistisk tillgång i en växande ekoturism. Att se älg är för många inte minst utländska besökare en stor upplevelse. T.o.m. att bara befinna sig i ett område där man vet att man har möjlighet att se älg och andra djur utgör för många en stor attraktion. Svenskt Friluftsliv/FRISAM är tveksam till förslaget att anpassa 5 i Skogsvårdslagen och 2 3 i skogsvårdsförordningen och öka användningen av dessa för att lagsöka markägare som har betesskadade ungskogsbestånd. Vi ställer oss också mycket frågande till varför tvång och lagåtgärder skall råda när det gäller vilt och bete, medan skogspolitiken i övrigt bygger på frihet under ansvar. Den ökade användningen av gran vid plantering, även på tallmarker, är ett problem, främst i södra Sverige. Vi vill framhålla rådgivning, från Skogsstyrelsens tjänstemän och andra, som den enskilt viktigaste faktorn som påverkar trädslagsvalet vid skogsföryngring. Vi efterlyser här också en långsiktig syn på trädslagsval med hänsyn tagen till bl.a. förväntade klimateffekter. Svenskt Friluftsliv / FRISAM är negativa till en utökad beskogning av nedlagda åkermarker med gran och vill istället peka på dessa markers betydelse friluftsliv, vilt och för den biologiska mångfalden. Sida 2 av 5 Skogsvårdslagens portalparagraf Utredningen föreslår en förändring av skogsvårdslagens portalparagraf. Svenskt Friluftsliv / FRISAM är i huvudsak positiv till denna förändring av portalparagrafen. Der är dock angeläget att skogsvårdslagens portalparagraf inrymmer friluftslivet och kulturmiljön. I förslaget nämns bara avkastningen/välfärden och den biologiska mångfalden. I miljömålet Levande skogar trycks även på friluftslivet och kulturmiljön, vilket Svenskt Friluftsliv / FRISAM anser också bör avspeglas i en reviderad portalparagraf.

3 I det skogspolitiska beslutet från år 1993 (prop.1992/93:226) uttrycks miljömålet på följande sätt i propositionen: Sida 3 av 5 Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation skall stärkas. Skogen skall brukas så att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar för att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper skall skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden skall värnas. 1 Detta anser vi inte kommit till uttryck i den nuvarande portalparagrafen. Svenskt Friluftsliv/FRISAM förutsätter att utredaren i sitt förslag till ny portalparagraf, när hon använder begreppet bidrar till medborgarnas välfärd inkluderar att Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden skall värnas. Friluftslivet Skogen är livsviktig för svenskarna som hälso- och rekreationsplats framförde Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande efter en undersökning som styrelsen utfört. 2 Åtta av tio svenskar i undersökningen säger att tillgång till skog är viktig för deras livskvalitet. Tre av fyra uppger att de vistas i skogen minst en gång i veckan, och då framför allt för att promenera eller motionera i tätortsnära skog och friluftsmark. Denna skrift finns även citerad i utredningen. Av undersökningen framgår vidare att det finns två skilda synsätt på skogen. De kommersiella aktörerna som skogsbolagen och förädlingsindustrin ser skogen främst som råvara till industrin, medan naturorganisationer, kommuner, länsstyrelser och en stor del av allmänheten ser skogen främst som en natur- och upplevelseresurs. Närliggande resultat framkommer också genom Statsskogsutredningen (Statlig skog och skyddad mark, SOU 2002:40) där svenskarna fått uttala sig om vad statens skogar skall användas till. En överväldigande majoritet anser att skogen främst skall användas för att värna om respektive den biologiska mångfalden (64 procent), landskapsbilden (51 procent) och friluftslivet (42 procent). Skogsbruk värderas lågt, endast 24 procent ser det som en viktig användning av statens skogar. 3 Svenskt Friluftsliv / FRISAM kan sålunda slå fast att svenska folket numera ser skogen som skapare av livskvalitet snarare än som en råvaruresurs. 1 Prop.1992/93:226 En ny skogspolitik. 2 Skogsstyrelsens pressmeddelande Skogen livsviktig för svenskars välbefinnande. 2 SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark

4 I direktiven till skogsutredningen står bl.a. att läsa: Sida 4 av 5 Utgångspunkten innebär också att skogspolitikens två jämställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål, ligger fast. Vad denna avvägning mellan skogspolitikens båda jämställda mål betyder vid genomförandet av skogspolitiken skall belysas i ett bredare samhällsperspektiv av utredaren. Inriktningen skall innebära ett hållbart förvaltande av naturresursen skog med bibehållen handlingsfrihet för framtiden Denna kunskap om svenskarnas syn på skogen har knappast fått avtryck i utredningens förslag som är alltför virkesproduktionsfokuserad och tar lätt på naturvården, kulturvården och de sociala värdena. Regeringen lade fram sin miljömålsproposition den 10 maj 2005 (Prop. 2004/05:150). I denna proposition finns skrivningar om friluftslivet. Den största tyngden för friluftsliv finns inom miljömål 12 (Levande sjöar och vattendrag) samt miljömål 16 (Levande skogar) och 19 (God bebyggd miljö). Miljömål 16 (Levande skogar). Regeringen menar att: Skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv tas till vara så att den bidrar till god folkhälsa. Människors hälsa är en viktig del i den sociala dimensionen av ett hållbart samhälle. De flesta svenskar bor i dag i tätorter. En god tillgång på skog i närmiljön kan bidra till en god folkhälsa och utgöra grunden för kultur- och naturupplevelser och friluftsliv. Detta är i linje med de grundläggande värdena i naturvårdspolitiken och strävan att förbättra förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv (regeringens skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik). På samma sätt har kulturmiljön en viktig roll för människors livsmiljö och livskvalitet. Skogens kulturmiljövärden och värden för friluftsliv skall vägas in i bedömningen av skogsmarkens skyddsvärde. Den tätortsnära naturens sociala dimension har särskilt stor betydelse i ett lokalt perspektiv. Regeringen anser att det är av stor vikt att skogsbruket i tätortsnära områden anpassas så att möjligheterna till friluftsliv och rekreation kan tas till vara. Miljömålspropositionen omnämns vi ett flertal tillfällen i utredningen, dock endast deskriptivt. Svenskt Friluftsliv/FRISAM anser inte att utredarens förslag på området friluftsliv/sociala värden står i proportion till den tyngd frågorna har i samhället. Vi konstaterar åter igen att utredningens fokus ligger på virkesproduktion och att förse skogsindustrin med råvaror.

5 Former för skogens brukande Det är positivt att utredaren på allvar talar om alternativ till hyggesbruk, vilket väsentligt kan förbättra bruket av den svenska skogen i friluftsmiljöhänseende. Utredningens diskussion om kontinuerliga skötselsystem tar upp begrepp som bondblädning och Mats Hagners naturkultur. För att minska ständiga målkonflikter mellan produktion och miljö bör vidareutveckling av miljövänliga alternativ till hyggesbruk vara en prioriterad uppgift. För friluftslivet är detta en viktig punkt eftersom alternativ till hyggen kan innebära att man slipper markberedning och markskador. Sida 5 av 5 Riktning takten Utredaren säger på sid. 85 bl.a. att Mot bakgrund av att biologiska processer, inte minst i skogliga ekosystem, tar lång tid och kan vara svåra att förutsäga, anser jag att riktningen är lika viktig som takten. Det är m.a.o. viktigare att utvecklingen när det gäller biologisk mångfald går åt rätt håll än att vi når de uppsatta målen vid exakt rätt tidpunkt. Detta är ett anmärkningsvärt uttalande då Sveriges riksdag fastslagit miljömålen. Svenskt Friluftsliv / FRISAM delar inte denna uppfattning och är mycket kritisk till denna viljeinriktning hos utredaren.... Ulf Silvander Generalsekreterare Svenskt Friluftsliv/FRISAM

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

EN AV DE STÖRSTA FOLKRÖRELSERNA KAN INTE HA FEL. Nu behövs ett friluftslyft

EN AV DE STÖRSTA FOLKRÖRELSERNA KAN INTE HA FEL. Nu behövs ett friluftslyft EN AV DE STÖRSTA FOLKRÖRELSERNA KAN INTE HA FEL Nu behövs ett friluftslyft Vi vill göra mer. Inaktivitet kostar Sverige 6 miljarder kronor. Vi vill hjälpa till att minska den kostnaden. I den här skriften

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef

Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Seminarium i riksdagen, 13 jan 2016 Jan Terstad, skogs- och naturvårdschef Hållbart skogsbruk en nyckelfråga Miljödimensionen = riksdagens miljökvalitetsmål, inklusive regeringens preciseringar av dessa

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Friluftslivet och politiken

Friluftslivet och politiken Friluftslivet och politiken Sammanfattning av Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program 2016 Den här skriften är en sammanfattning av Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program som antogs av Svenskt

Läs mer

Remiss av Underlag till Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen.

Remiss av Underlag till Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Adress: Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten. Telefon: + 46 (0)8 549 041 21. Fax: + 46 (0) 447 44 44 Bankgiro:5447-5801. Bank: Föreningssparbanken. Hemsida: www.frisam.org Organisationsnummer: 802409-1731

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Skogsutredningen 2004 slutbetänkande Mervärdesskog (SOU 2006:81)

Skogsutredningen 2004 slutbetänkande Mervärdesskog (SOU 2006:81) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-01-09 Ert datum 2006-11-07 Beteckning 500-18544-06 Er beteckning N2006/6984/HU B Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Patrik Wandin Naturavdelningen Områdesskydd

Läs mer

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovanstående förslag och vill anföra följande.

Skogsindustrierna har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovanstående förslag och vill anföra följande. Stockholm den 8 mars 2004 Miljödepartementet Maria Schultz 103 33 Stockholm Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget att ta fram förslag till ett sextonde miljökvalitetsmål: Ett rikt växt- och

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år

Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Möjliga insatser för ökad produktion clas.fries@skogsstyrelsen.se Tall 80-100 år Contortatall 15-20 år Tall 10 år Först en trailer SKA 15 (Skogliga konsekvensanalyser 2015) SKA 15 beskriver skogens utveckling

Läs mer

REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION

REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION 2018-10-04 1 (5) Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA NETTOFÖRLUSTER AV BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER,

Läs mer

Naturvårdsverkets, Swecos och WSP:s rapporter angående strandskyddet

Naturvårdsverkets, Swecos och WSP:s rapporter angående strandskyddet Till Naturvårdsverket och Boverket Naturvårdsverkets, Swecos och WSP:s rapporter angående strandskyddet Tiden för en mer ingående granskning av rapporterna och för en god förankring av kommentarer till

Läs mer

Livskraftiga ekosystem

Livskraftiga ekosystem Kommittémotion M Motion till riksdagen 2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Livskraftiga ekosystem Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Skogsbrukets hållbarhetsproblem

Skogsbrukets hållbarhetsproblem Skogsbrukets hållbarhetsproblem Vattendagarna 20-21:a november 2006 Johan Bergh Sydsvensk Skogsvetenskap Miljömålet "Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

Svenskt Friluftsliv Förvaltningsberättelse 2006. Svenskt Friluftsliv Förvaltningsberättelse 2006

Svenskt Friluftsliv Förvaltningsberättelse 2006. Svenskt Friluftsliv Förvaltningsberättelse 2006 Svenskt Friluftsliv 1 Innehållsförteckning FRISAM blev Svenskt Friluftsliv... 3 Viktiga händelser inom friluftspolitiken under 2006... 3 Vi påverkar debatten och politiken... 3 Samarbete över gränserna

Läs mer

Mervärdesskog (SOU 2006: 81 slutbetänkande från Skogsutredningen 2004 (N2004: 12)

Mervärdesskog (SOU 2006: 81 slutbetänkande från Skogsutredningen 2004 (N2004: 12) 2007-01-15 Näringsdepartementet Enheten för hållbar utveckling och basnäringar Diarienr: N2006/6984/HUB Remissvar CBM Dnr: 109/06 Mervärdesskog (SOU 2006: 81 slutbetänkande från Skogsutredningen 2004 (N2004:

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

ENETJÄRN NATUR 2018 SKOGSPOLICY FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

ENETJÄRN NATUR 2018 SKOGSPOLICY FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ENETJÄRN NATUR 2018 SKOGSPOLICY FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-11-05 1 Innehåll Kommunens skogspolicy... 3 Inledning varför en skogspolicy?... 4 Vem ansvarar för kommunens skogar?...

Läs mer

Effekter av ett intensifierat skogsbruk på mångfald och miljö

Effekter av ett intensifierat skogsbruk på mångfald och miljö Effekter av ett intensifierat skogsbruk på mångfald och miljö Klimatförändringens effekter på biodiversitet Johnny de Jong Centrum för biologisk mångfald Syntesrapporten de Jong, J., Akselsson, C., Berglund,

Läs mer

Fiske och vattenvård 1, 100 poäng

Fiske och vattenvård 1, 100 poäng SKOG, MARK OCH VATTEN Ämnet skog, mark och vatten behandlar mångbruk av skog. Med mångbruk menas att skogen används för olika syften. Skogen omfattas av stora ekonomiska och miljömässiga värden och är

Läs mer

Remissyttrande över Betänkande av mervärdesskatteutredningen (Mervärdesskatt i ett EGrättsligt perspektiv, SOU 2002:74).

Remissyttrande över Betänkande av mervärdesskatteutredningen (Mervärdesskatt i ett EGrättsligt perspektiv, SOU 2002:74). 2003-06-02 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Betänkande av mervärdesskatteutredningen (Mervärdesskatt i ett EGrättsligt perspektiv, SOU 2002:74). Inledning

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2604 av Ulf Berg m.fl. (M) Livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald

Motion till riksdagen 2015/16:2604 av Ulf Berg m.fl. (M) Livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2604 av Ulf Berg m.fl. (M) Livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Ansökan om bidrag för Lyckåleden

Ansökan om bidrag för Lyckåleden BILAGA 1 050214 Ansökan om bidrag för Lyckåleden Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 345.100 kronor för projekt Lyckåleden enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Karlskrona Organisationsnummer:

Läs mer

En renässans för friluftslivet?

En renässans för friluftslivet? En renässans för friluftslivet? Propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket: Förslag till mål för friluftslivspolitiken, (Naturvårdsverkets rapport 6476 mars

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Olika skydd för naturen

Olika skydd för naturen NATURMILJÖ Förutom de naturmiljöer som har statusen riksintresse så har Emmaboda kommun många andra olika skyddsvärda naturområden. Skälen till att bevara sådana områden är många. Sveriges nationella miljömål

Läs mer

Protokoll för 2019 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer

Protokoll för 2019 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer Protokoll för 2019 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer Per capsulam 2019-01-10 Beslutande: Eva Bjernudd, ordförande Erik Backman Hasse Berglund Ulrika

Läs mer

Vem får använda din skog? Erik Evestam Äganderättsexpert LRF

Vem får använda din skog? Erik Evestam Äganderättsexpert LRF Vem får använda din skog? Erik Evestam Äganderättsexpert LRF Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Remissinstanser för Regeringens skrivelse 2012/13:51, framtiden friluftsliv där frågan om Allemansrätten är

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/278 Ekosystemtjänster i en expansiv region, strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län- svar på remiss Förslag till

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT Naturvårdsprogram för Melleruds kommun

FÖRSLAG TILL REVIDERAT Naturvårdsprogram för Melleruds kommun 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAT Naturvårdsprogram för Melleruds kommun Version 2016-11-28 Bilaga 1. Nationella och kommunala miljömål I Ramslökedalens kommunala naturreservat syns trevliga mål Foto: Renée OlsåkerTillfällig

Läs mer

ett rikt växt- och djurliv

ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt- och djurliv Hur är det idag? Den biologiska mångfalden är grunden för allt mänskligt liv, den spelar en avgörande roll för människors överlevnad och välfärd och är därmed en förutsättning

Läs mer

Friluftsliv. Dokumenttyp: Strategi. Dokument-ID: Diarienummer: ST 265/15, FN 47/15

Friluftsliv. Dokumenttyp: Strategi. Dokument-ID: Diarienummer: ST 265/15, FN 47/15 Sida (5) Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen Ansvarig: Administration Dokumenttyp: 382 Diarienummer: ST 265/5, FN 47/5 Beslutat av: Kommunfullmäktige Publiceringsdatum: 209-0-29 Revideras: 2023-0-28

Läs mer

Riktlinjer för kommunens skogsinnehav. Motala kommun

Riktlinjer för kommunens skogsinnehav. Motala kommun Riktlinjer för kommunens skogsinnehav Motala kommun Beslutsinstans: Tekniska nämnden Diarienummer: 14/TN 0034 Datum: 2016-04-13 Paragraf: 40 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2016-04-13 Diarienummer:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 403.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 403.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 403.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2006-12-18 124 2007-01-01 2004/396-403 Kf 2012-10-29 170 2012-10-30 2011/120 LOKALA MILJÖMÅL FÖR BROMÖLLA

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta

Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Pressmeddelande 67/2017 2017-05-18 Miljö- och energidepartementet Hanna Björnfors Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog 072-500 92 11 Arbetet med biologisk mångfald måste fortsätta Regeringen

Läs mer

Landskapsstrategi för Jönköping län ett samverkansprojekt. Vy över Östra Vätterbranterna Foto Anna Lindhagen

Landskapsstrategi för Jönköping län ett samverkansprojekt. Vy över Östra Vätterbranterna Foto Anna Lindhagen Landskapsstrategi för Jönköping län ett samverkansprojekt Vy över Östra Vätterbranterna Foto Anna Lindhagen Syfte tar sin utgångspunkt i naturvärden Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

Skador på skog och jordbruk orsakade av klövvilt Skogsstyrelsen

Skador på skog och jordbruk orsakade av klövvilt Skogsstyrelsen Skador på skog och jordbruk orsakade av klövvilt Skogsstyrelsen Viltförvaltarkonferensen 2018 Christer Kalén 1 Uppdrag och mål för skogen Kärnan i skogspolitiken Åtgärdsområden Koppling till viltförvaltning

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831 Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav 2 (9) Innehållsförteckning sid Bakgrund 3 Skogens rekreationsvärde 4 Viltvård 4 Övergripande

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

Grön infrastruktur- Går det att planera natur?

Grön infrastruktur- Går det att planera natur? Grön infrastruktur- Går det att planera natur? 2 Definition av begreppet Grön infrastruktur: Ett ekologiskt funktionellt nätverk av: Livsmiljöer; gammelskog, naturbetesmark, ädellövmiljöer, sandmiljöer,

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

Regeringsuppdrag om skydd av värdefulla sjöar och vattendrag. Erik Törnblom

Regeringsuppdrag om skydd av värdefulla sjöar och vattendrag. Erik Törnblom Regeringsuppdrag om skydd av värdefulla sjöar och vattendrag Erik Törnblom erik.tornblom@havochvatten.se Regeringsuppdraget 2017 Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen

Läs mer

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar

LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF SKOGSÄGARNA YTTRANDE Skogsstyrelsen Naturvårdsverket LRF Skogsägarnas synpunkter på myndigheterna prioriteringar vid skydd av skog, projekt Värdefulla skogar LRF Skogsägarna vill ge följande synpunkter

Läs mer

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 lägger grunden för den fortsatta fysiska planeringen på kort och lång sikt. Planen sätter ramarna för mer

Läs mer

Protokoll för 2018 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer

Protokoll för 2018 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer Protokoll för 2018 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer Per capsulam 2018-01-09 Beslutande: Eva Bjernudd, ordförande Erik Backman Andreas Cederlund Hasse

Läs mer

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog

Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Så skyddas värdefull skog den nationella strategin för formellt skydd av skog Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11

Läs mer

Svenskt Friluftsliv 2007 Förvaltningsberättelse. Svenskt Friluftsliv 2007 Förvaltningsberättelse

Svenskt Friluftsliv 2007 Förvaltningsberättelse. Svenskt Friluftsliv 2007 Förvaltningsberättelse Svenskt Friluftsliv 2007 1 Innehållsförteckning 1. FRISAM blev Svenskt Friluftsliv... 3 Fler viktiga händelser under 2007... 3 21 medlemsorganisationer med närmare 2 miljoner människor... 3 2. Politik

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga 1. Nationella miljömål Antaget av Kommunfullmäktige 2014-05-14, 85 En höstpromenad vid Ellenösjön kan vara ett trevligt mål! Foto: Maritha Johansson Dalslandskommunernas

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN

MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 10 oktober 2012, 203 (tidigare policy antagen den 14 september 1999, 128) Uddevalla Vision 2040 är Liv, lust och läge blir livskvalitet

Läs mer

Säkerställ skogens sociala värden

Säkerställ skogens sociala värden 2013-04-19 Säkerställ skogens sociala värden Underlag och förslag på hantering av skogens sociala värden Sammanfattning Idag bor över 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter, vilket innebär att det

Läs mer

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder.

Levande skogar. omgivande förkastningssluttningar och Tylöskogen-Tiveden i söder. Miljömålet Levande skogar Skogens och skogsmar kens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biolo giska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden vär nas. Sist i

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Skogspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunfullmäktige Miljö & Teknik Antagen 2011-05-09, Kf 80/2011 Ansvar Samhällsbyggnadschef POLICY FÖR KÄVLINGE

Läs mer

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling

KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 KS/2012-0039, TN 2012-0085 Ks 101 Au 151 Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt

Läs mer

SCA Skogs synpunkter på Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram - diarienummer: N sk

SCA Skogs synpunkter på Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram - diarienummer: N sk Datum 2016-11-12 Vår referens Ola Kårén Direkttelefon 060-19 33 83 E-post ola.karen@sca.com Näringsdepartementet Lars Ekberg Wilhelm Magnusson n.registrator@regeringskansliet.se SCA Skogs synpunkter på

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT Naturvårdsprogram för Melleruds kommun

FÖRSLAG TILL REVIDERAT Naturvårdsprogram för Melleruds kommun FÖRSLAG TILL REVIDERAT Naturvårdsprogram för Melleruds kommun Version 2016-12-16 Bilaga 1. Nationella miljömål och kommunala naturvårdsmål I Ramslökedalens kommunala naturreservat syns trevliga mål Foto:

Läs mer

Yttrande över underlagsrapporterna från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram

Yttrande över underlagsrapporterna från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram YTTRANDE Datum Dnr 1(5) 2016-11-17 5.1.6-572-2016 Näringsdepartementet Yttrande över underlagsrapporterna från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram (NRM) har mottagit remissen

Läs mer

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Upplandsstiftelsens naturvårdspolicy 2009-03-26 1(6) Beslutad av styrelsen 2009-03-06 UPPLANDSSTIFTELSENS NATURVÅRDSPOLICY INLEDNING Naturvårdsarbetet

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

16 Ett rikt växt- och djurliv

16 Ett rikt växt- och djurliv 16 Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner

Läs mer

Hållbarhet, skog och frihet under ansvar. Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 23 februari 2011

Hållbarhet, skog och frihet under ansvar. Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 23 februari 2011 Hållbarhet, skog och frihet under ansvar Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF 23 februari 2011 Slaget om den svenska skogen Biologisk mångfald Vatten Virke Bioenergi Rennäring Topic can go here Presentation

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Metoduppgift 3 Industriellt skogsbruk vs biologisk mångfald

Metoduppgift 3 Industriellt skogsbruk vs biologisk mångfald 733G22: Statsvetenskapliga metoder Martina Johansson 2014-09-28 880506 Metoduppgift 3 Industriellt skogsbruk vs biologisk mångfald Problem Idag inser vi allt mer vilken resurs skogen är. Vi kan bygga hus

Läs mer

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län

Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län www.i.lst.se Strategi för formellt skydd av skog i Gotlands län Bilaga 1: Sammanfattning av den nationella strategin Sammanfattning Nationell strategi för formellt skydd av skog Detta dokument redovisar

Läs mer

Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav

Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2006-02-15 Inledning Linköpings kommun äger idag ca 2 600 hektar skogsmark. I denna areal är övningsområdet samt

Läs mer

Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande

Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.. Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt

Läs mer

Fungerande naturvård i skogen

Fungerande naturvård i skogen Fungerande naturvård i skogen Magnus Nilsson 1. Fastslagna politiska mål är helt OK Den biologiska mångfalden och den genetiska variationen skall säkerställas. Växt och djursamhällen bevaras så att i landet

Läs mer

Skogspolitik. Motion till riksdagen 2016/17:3172. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) M132 Kommittémotion

Skogspolitik. Motion till riksdagen 2016/17:3172. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) M132 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3172 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) Skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att

Läs mer

Genetisk förstärkning av vargstammen

Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen ett pussel för en livskraftig vargstam VARGEN ÄR EN NATURLIG del av den svenska faunan precis som älg, kungsörn och räv. Men vargen

Läs mer

Detaljplan för Södra hamnen 6:1, 6:2, 6:3, 6:4 Lysekil, Lysekils kommun Underlag för BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för Södra hamnen 6:1, 6:2, 6:3, 6:4 Lysekil, Lysekils kommun Underlag för BEHOVSBEDÖMNING Dnr: BYN 2017-2 Datum: 2017-03-29 Detaljplan för Södra hamnen 6:1, 6:2, 6:3, 6:4 Lysekil, Lysekils kommun Underlag för BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Miljöpåverkan - behov av miljöbedömning

Läs mer

Remiss: Skogsstyrelsens policy för skogsskador orsakade av hjortdjur

Remiss: Skogsstyrelsens policy för skogsskador orsakade av hjortdjur Bilaga 1 Nr 1(6) 2017/1147 Remiss: Skogsstyrelsens policy för skogsskador orsakade av hjortdjur Ställningstaganden Skogsstyrelsens ställningstaganden indelas i målbilder och ståndpunkter. Målbilder beskriver

Läs mer

STRATEGI Målet för Svenskt Friluftsliv är att skapa de bästa förutsättningarna. för våra medlemsorganisationer och därmed möjliggöra

STRATEGI Målet för Svenskt Friluftsliv är att skapa de bästa förutsättningarna. för våra medlemsorganisationer och därmed möjliggöra STRATEGI 2019-2025 Förord FRILUFTSLIVET ÄR I STÄNDIG FÖRÄNDRING, så har det varit bakåt i tiden och så lär det bli framöver. Idag ser vi nya trender som påverkar friluftslivet. En ökad urbanisering, med

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM. Gäller från och med budgetåret Antaget av kommunfullmäktige

STRATEGISKT PROGRAM. Gäller från och med budgetåret Antaget av kommunfullmäktige STRATEGISKT PROGRAM Gäller från och med budgetåret 2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14 PÅ VÄG MOT 2030 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Det strategiska programmet

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Åtgärdsprogram för levande skogar

Åtgärdsprogram för levande skogar sprogram för levande skogar Hyggesfritt skogsbruk i Spikbodarna Östersunds kommun Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt

Läs mer

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun

Behovsbedömning. Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun Samrådshandling 2016-12-06 Dnr: 2016:312 Behovsbedömning Förslag till upphävande för del av detaljplan SPL850312 (Äreporten 4), Södra Munksjön, Jönköpings kommun 1 Bedömning av miljöpåverkan En miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

ENABYGDENS MILJÖMÅL 2010-2015

ENABYGDENS MILJÖMÅL 2010-2015 Enabygdens miljömål Siktar mot framtiden ENABYGDENS MILJÖMÅL 2010-2015 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-17 Enabygdens Miljömål 2010-2015 Enköpings kommun ska vara en föregångare inom miljöområdet.

Läs mer

Protokoll för 2017 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer

Protokoll för 2017 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer Protokoll för 2017 om bidrag enligt förordningen (SFS 2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer Per capsulam 2017-01-04 Beslutande: Eva Bjernudd, ordförande Christina Frimodig Erik Backman

Läs mer

SKOGSKOMPASSEN 2018 MEJLENKÄTUNDERSÖKNING GENOMFÖRD MELLAN 9 OCH 25 MAJ 2018

SKOGSKOMPASSEN 2018 MEJLENKÄTUNDERSÖKNING GENOMFÖRD MELLAN 9 OCH 25 MAJ 2018 SKOGSKOMPASSEN 2018 MEJLENKÄTUNDERSÖKNING GENOMFÖRD MELLAN 9 OCH 25 MAJ 2018 VÄRNA MÅNGFALDEN I SKOGEN Skogen är en förnybar resurs som är nödvändig för att vi ska klara omställningen till ett grönt och

Läs mer

Hur arbetar Skogsstyrelsen med skogens sociala värden? -möjligheter och utmaningar

Hur arbetar Skogsstyrelsen med skogens sociala värden? -möjligheter och utmaningar Hur arbetar Skogsstyrelsen med skogens sociala värden? -möjligheter och utmaningar Skogsstyrelsens definition av skogens sociala värden Skogens sociala värden är de värden som skapas av människans upplevelser

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå Ert dnr: M2013/2500/Nm Vår ref Dnr: 2013/0029/1 Miljödepartementet, registrator Miljödepartementet, att: M. Löfroth Stockholm 12 december 2013 Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av förslag till

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer