Kärnavfallet Östhammar Framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kärnavfallet Östhammar Framtiden"

Transkript

1 Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) E-post: Kärnavfallet Östhammar Framtiden Är planerna på ett slutförvar i Östhammars kommun bra för oss, för våra barn, för framtiden? Ingen vet. Vi i föreningen Oss Opinionsgruppen för säker slutförvaring vill framförallt be dig om en enda sak: Bilda dig en egen uppfattning baserad på allsidig information. Det är inte troligt att industri och tillväxthungriga politiker förmedlar allsidig information. Resten av denna skrift ger en introduktion till kärnavfallsfrågan från vårt gemensamma perspektiv som medborgare och föräldrar. I slutändan får vi alla bära konsekvenserna av de beslut som fattas. Var därför med och forma din framtid istället för att låta andra forma den åt dig.

2 Varför jag? Vi i Oss menar att det som pågår inte är en ansvarsfull och demokratisk process. I ett sådant läge riskerar medborgarnas intressen att köras över av de som har mål och medel att hävda sina särintressen. Och då är det extra viktigt att var och en utnyttjar sina demokratiska rättigheter. Hur och var kärnavfallet tas om hand har betydelse för hela vårt land, såväl för oss idag som för oräkneliga kommande generationer. Det är också en internationell fråga, eftersom radioaktiva ämnen kan spridas i luft och vatten till andra delar av världen. Därför är det oansvarigt att försöka fatta så stora beslut på en lokal, kommunal nivå. De enskilda kommunerna har fått en avgörande roll, och därför är det extra viktigt att vi som kommuninvånare engagerar oss och ledsagar våra politiker till det absolut bästa beslutet. De beslut som fattas i politik och näringsliv bygger oftare på kortsiktiga hänsyn än på långsiktiga, vilket är kännetecknande för hela vår industriella kultur. Det är därför som vi idag brottas med ett stort antal miljöproblem. Avfall från kärnkraftverk är på många sätt farligare för levande organismer än exempelvis koldioxid, svavel och tungmetaller, och kärnavfallsfrågan hör därför till de allra allvarligaste. Kan någon garantera år utan skadliga radioaktiva utsläpp? Eller ens år? 2 Beslut som kan leda till att ens bråkdelar av det kärnavfall som ligger i våra lager på något sätt, nu eller om tusentals år, kommer i kontakt med levande organismer är med andra ord oacceptabla. Kärnavfallsfrågan påverkar bokstavligen ditt liv, liksom dina barns och barnbarns och så vidare. I slutändan får vi alltid tillsammans bära konsekvenserna av de beslut som fattas, i synnerhet när de påverkar vår miljö och hälsa. Därför är det så oerhört viktigt att var och en försöker sätta sig in i vad det är fråga om och vilka alternativ som finns, och bildar sig en egen uppfattning baserad på allsidig information. Lite historik Kärnavfallsfrågan blev ett civilt problem i slutet av 1960-talet. Den tidens lösning på miljöproblem var utspädning höga skorstenar och dumpning i mark och vattendrag där grundvatten, sjöar och hav stod för utspädningen. Därför var det helt logiskt att den tidiga forskningen kring kärnavfallet föreslog berggrunden som förvaringsplats för ett av världens farligaste avfall. Det är detta som KBS-metoden fortfarande bygger på. Fälldins regering drev 1977 igenom den så kallade Villkorslagen (1977:170). Lagen krävde en helt säker plats och helt säker metod för att förvara det använda kärnbränslet, innan kärnkraftsindustrin fick tillstånd att starta ytterligare kärnkraftsaggregat. I ett läge där aggregaten stod klara att startas dammades KBS-metoden av. SKI gick emot sina egna geologer och rekommenderade 1979 Ola Ullstens regering att godkänna metoden, och avfallsproblemet ansågs vara löst. Politisk och ekonomisk hänsyn fick avgöra.

3 Kärnkraftsindustrin har genom Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) sedan dess ensidigt arbetat på denna metod. Efter smygborrningar och folkuppror på 1980-talet började SKB i slutet av 1990-talet att söka lokal politisk acceptans. Befolkningarna i Storuman och Malå sade nej i folkomröstningar, med omtanke om miljön och kommunernas framtid som argument. För att vinna politikers och kommuninvånares förtroende talar SKB inte längre om ett slutförvar utan om ett djupförvar med återtagbarhet. Detta trots att KBS-metoden är en slutförvarsmetod och att återtagbarhet inte är förenligt med talet om långsiktig säkerhet. Det strider dessutom mot kärntekniklagen. SKB driver upp tempot och kör över den kommunala beslutsprocessen i flera kommuner för att snabbt komma igång med provborrningar, väl medvetna om att processen blir svårare att stoppa när väl en etablering har skett. Vad är SKB AB? Svensk Kärnbränslehantering AB är ett företag som ägs av kärnkraftsindustrin gemensamt. Det har enligt lag ett uppdrag att utarbeta en metod och ombesörja att kärnavfall producerat i Sverige omhändertas på ett säkert sätt. Genom lagen om producentansvar tvingas kärnkraftsindustrin själv forska och ta hand om avfallet. Detta finansieras med ett påslag med cirka 1 öre/kwh på kärnkraftsproducerad el vilket i sig är ett problem på dagens avreglerade elmarknad där kärnkraften redan är olönsam. Av dessa medel använder SKB minst 20 miljoner kronor om året till SKB AB har heltidsanställda informatörer och använder minst 20 miljoner kronor per år för att informera allmänhet och politiker. Alla de folkrörelser, föreningar och organisationer som från något annat än ett vinstperspektiv engagerar sig i kärnavfallsfrågan delar på en bråkdel av detta belopp. information för att övertyga politiker och invånare i de aktuella förstudiekommunerna. Eftersom SKB precis som alla andra affärsföretag styrs av företagsekonomiskt tänkande, kan det inte förväntas att SKB tar mer ansvar än vad som svarar mot lagars och kontrollmyndigheters minimikrav. 3 SKB måste med hänsyn till ägarna presentera en så kostnadseffektiv kärnavfallshantering som möjligt. Det är mot den bakgrunden vi måste analysera SKB:s säkerhetstänkande, deras metodval, deras platsvalsprocess och regeringens, kommunernas och vårt ansvar som medborgare. Problemet Världens alla kärnkraftverk har sedan 1950-talet producerat stora mängder högaktivt avfall (använt kärnbränsle) som ligger och väntar på ett slutligt omhändertagande. Processen i reaktorerna innebär att avfallets radioaktivitet är cirka gånger starkare än bränslets. Inte någonstans i världen finns ännu en lösning på detta gigantiska miljöproblem. I Sverige kommer vi att ha cirka ton att ta

4 hand om när den sista reaktorn tas ur drift. I Sverige finns långt framskridna planer på att bygga ett KBS-3-förvar. SKB AB driver på för att få sin metod godkänd av regeringen. Det innebär att vi kan bli ett av de första länderna i världen med ett förvar för atomsopor. Östhammars kommun har av SKB valts ut som en av tre kommuner i Sverige där ett slutförvar av högaktivt kärnavfall kan byggas. De andra två är Tierp och Oskarshamn. Om Östhammars kommun skulle ha de bästa förutsättningarna i landet för ett säkert slutförvar så är det ett starkt argument för att placera det här, och man kan då tala om ett ansvar gentemot resten av Sverige att ta hand om vårt eget svenska högriskavfall på absolut bästa möjliga sätt. Detta kan många instämma i, oavsett vad de annars anser om kärnkraften. En avgörande fråga är om KBS är den säkraste metoden och om Östhammars kommun är den säkraste platsen. SKB, SKI och SSI har inga direkta uppgifter på sina websidor om hur farligt kärnavfallet är för människan, men enligt Greenpeace kan den mängd som ryms i en snusdosa döda Sveriges befolkning. Varje dag produceras 650 kg avfall i Sverige, och snart kommer vi att ha cirka ton att ta hand om. Metoden KBS-metoden bygger på principen isolering fördröjning utspädning. Högaktivt och varmt kärnavfall skulle placeras i behållare av koppar och järn, vilka isoleras med bentonitlera på 500 meters djup i berggrund med cirkulerande (rörligt) grundvatten. Metoden förutsätter ett visst grundvattenflöde och närheten till en så kallad 4 recipient, det vill säga Östersjön. Men i SKB:s marknadsföring till allmänheten sägs det att man söker det bästa urberget. SKB AB bedriver sitt utvecklingsarbete av KBS-metoden i strid med vetenskapliga forskningsprinciper. En metodteori måste, i likhet med till exempel läkemedel, utsättas för en prövning så att inga oönskade effekter kan påvisas. Först därefter kan metoden godkännas. SKB gör precis tvärt om. Om den långsiktiga säkerheten i stället hade varit avgörande skulle man tvingats att förutsättningslöst pröva olika metoder för att sedan presentera den säkraste metoden. Därefter hade det varit dags att precisera vilka krav denna ställer på en säker plats, för att sedan söka den platsen. Den nuvarande processens brist på systematik, förtroende och demokrati har tidigt uppmärksammats av bland andra Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, vilka i början av 1990-talet initierade det så kallade Dialogprojektet. SKB AB valde att inte delta och SKI har sedan avstått från att styra processen. Metodvalsprocessen leder alltså inte till den säkraste metoden. Platsvalet SKB AB hävdar att man utgått från åtta förstudiekommuner när man nu valt de tre provborrningskommunerna Östhammar, Tierp och Oskarshamn. Men Malå och Storuman tackade nej i folkomröstningar, Nyköping tackade i

5 vintras nej till fortsatt medverkan, och Tierps och Hultsfreds kommuner gavs inte möjlighet att fullfölja sina demokratiska beslutsprocesser innan SKB gjorde sitt val. SKB kan därmed inte anses ha uppfyllt regeringens krav om 5-10 förstudiekommuner och underlaget kan därför inte utgöra grunden för ett platsval. SKB:s val av Östhammar, Tierp och Oskarshamn motiveras med att man önskar en geologisk bredd, dvs att platserna har olika typer av berggrund. Statens kärnkraftsinspektion (SKI) har nyligen påpekat att geologisk bredd inte är relevant för platsvalet, sett ur ett säkerhetsperspektiv. SKI pekar även på riskerna med salthaltigt grundvatten, och menar att platser i inlandet kan vara bättre ur säkerhetssynpunkt. Östhammar, Tierp och Oskarshamn har alla salthaltigt grundvatten. Dessa tre ligger alla i anslutning till befintliga egna kärntekniska anläggningar, där befolkningen förväntas vara positivt inställda till slutförvaret. Strålskyddsinstitutet (SSI) har med anledning av detta påpekat att de Metodvalsprocessen leder inte till den säkraste metoden och platsvalsprocessen leder inte till den säkraste platsen. Dags att tänka om? företagsekonomiska faktorerna har för stor betydelse i valet av plats. Platsvalsprocessen leder alltså inte till den säkraste platsen. Utländskt kärnavfall Svensk lag tillåter inte att vi tar emot kärnavfall från andra länder. Efter inträdet i EU har Sverige skrivit under Euroatomfördraget som lämnar öppet för frihandel även med kärnavfall. Detta 5 har ännu inte prövats juridiskt. Det pågår redan nu samarbete och diskussioner om multinationella förvar, diskussioner som SKB AB försökt tysta ned därför att de skadar deras opinionsbildning i Sverige. Med tanke på ägarbilden och de företagsekonomiska kraven på SKB, och på att kärnkraften idag är olönsam och kommer att avvecklas, kan import av kärnavfall bli en lysande affär med enorm utvecklingspotential. När både industri och politiker har så starka ekonomiska motiv gemensamt kan man inte utesluta lagändringar som gör det möjligt att ta emot avfall från andra länder. Regeringens och myndigheternas roll Regeringen har genom Villkorslagen och Kärntekniklagen lagt över ansvaret för kärnavfallsfrågan på kärnkraftsindustrin och kontrollmyndigheterna Statens Kärnkraftsinspektion (SKI) och Statens Strålskyddsinstitut (SSI). Vid en analys av kärnavfallsprocessen framträder en tydlig koppling mellan SKB och myndigheterna. Eftersom nästan all svensk forskning i kärnavfallsfrågan är knuten till SKB är den lilla myndigheten SKI helt beroende av SKB för att upprätthålla sin kompetens. Detta beroende undergräver SKI:s förtroende som självständig kontrollmyndighet, vilket bekräftas av en revision utförd av Riksrevisionsverket (RRV 1995:22). Rapporten säger att inte heller den

6 eventuella passiva påverkan från tillsynsmyndigheterna har satt tydliga spår i kärnavfallsprogrammet och RRV ställer frågan Varför styr inte tillsynsmyndigheten? SKI har intagit en anmärkningsvärt passiv hållning i förstudiearbetet. Trots att de i många rapporter pekat på brister i processen har de vid sina framträdanden i kommunerna stöttat SKB i deras marknadsföring, och därmed svikit sin roll som oberoende myndighet och stöd för kommunerna i deras önskan om allsidig information. SKI har försvarat sig med att deras roll är att bedöma en helt färdig metod först när den slutligen presenteras för regeringen. Alltså först efter provborrningar och detaljundersökningar. Här sviker regeringen och kontrollmyndigheterna sitt ansvar. Regeringen riskerar då att, precis som 1979, tvingas böja sig för ekonomiska och politiska hänsyn. Kommunernas roll Genom att SKB AB gjort kärnavfallsfrågan till en lokal kommunal fråga befinner sig våra politiker i en mycket svår roll. I realiteten är våra kommunpolitiker den enda part som genom det kommunala vetot har möjlighet att stoppa en osäker process. SKB:s förstudierapporter är partsinlagor som ser på kommunerna enbart ur SKB:s synvinkel. De saknar därför nödvändiga analyser om till exempel psykosociala och andra effekter ett slutförvar kan ha på kommunens framtid. Kärnavfallet är så farligt att ingenting får läcka ut till omgivningen. SKB uppskattar att fyra kopparkapslar kommer att börja läcka redan vid deponeringen. 6 Det ankommer på kommunerna själva att ta fram det materialet. SKB hävdar att vi ska ta emot landets kärnavfall därför att vi har ett gemensamt ansvar inför kommande generationer. Lockbetet till kommunerna är investeringar på cirka 20 miljarder och cirka 220 årsarbeten i 45 år, något som många kärnkraftsvänliga arbetsmarknadsinriktade politiker har svårt att tacka nej till. Kommunerna har på grund av bristande resurser i praktiken varit hänvisade till SKB:s och myndigheternas partiska material. Därför har inte heller kommunen kunnat inhämta och ge en allsidig information till kommuninvånarna. Detta ställer kommunerna i den svåra situationen att på ett bristfälligt beslutsunderlag ta ställning till en företagsetablering som kan komma att få förödande konsekvenser för kommunens framtid. SKB skymmer bakomliggande syften genom att hävda kommunens och befolkningens ansvar för vårt kärnavfall. På så sätt påtvingas vi en dålig och osäker process som vi inte behöver eller ska ta ansvar för. En förtroendefull och demokratisk process? I alla tänkbara sammanhang är det de inblandades värderingar som styr en process åt något håll. För att en fråga ska få största möjliga genomlysning krävs att alla åsikter får komma till tals. Det är grunden för all vetenskaplig

7 forskning och det är själva grunden för demokratin. Ansvaret för den svenska kärnavfallsprogrammet har lagts på ett företag vars mål styrs av affärsmässiga värderingar. Därför saknar processen nödvändig systematik vad gäller metodforskning och platsval. Oberoende forskare har inte givits möjlighet att delta i kärnavfallsprocessen och den nödvändiga miljökonsekvensgranskningen av metoden har inte genomförts. Regeringen har brustit i sitt ansvar genom att inte ge tillsynsmyndigheterna en styrande roll, och därmed går det förtroende som är grunden för en demokratisk process förlorat. Genom att göra kärnavfallsfrågan till en lokal kommunal fråga har ett orimligt stort ansvar lagts på kommunerna. Om det ska vara en demokratisk process måste befolkningen få ta ställning till hela processen. Det vill säga om processen har lett fram till den bästa metoden och till den bästa platsen i landet, och att det inte finns andra platser som kan tänkas ha bättre förutsättningar ur säkerhetssynpunkt. Då först kan man Vad kan vara skälet till att lägga en fråga av nationell och internationell betydelse, med oförutsägbara och potentiellt livsfarliga konsekvenser under miljontals år, i händerna på kommunpolitikerna i Östhammar? begära att befolkningen ska ta ställning till om de är beredda att ta det ansvaret. Vad är egentligen att ta ansvar? SKB AB söker lokal acceptans med argumentet att vår generation måste ta ansvar för vårt kärnavfall. Detta kan tyckas rimligt. Men om vi tar ansvar genom att säga ja till en bristfällig metodvalsprocess och till en bristfällig platsvalsprocess innebär det bara att vi tar ansvar för att SKB snabbt kan bygga ett förvar. Om vi vill ta verkligt ansvar för avfallet, för miljön och framtida generationers säkerhet, måste vi se till att processen verkligen sätter den långsiktiga säkerheten främst. Att ta vårt ansvar innebär därför i denna situation att säga nej till SKB och på så sätt återföra frågan till regeringen. Först då kan har vi en chans att få en systematisk metod- och platsvalsprocess som sätter kravet på säkerhet först. Allt annat är oansvarigt. Porto Oss C/o Bertil Alm Skogsvägen ALUNDA 7

8 Postens gruppförsändelser Testa dina kunskaper och vinn en radio som drivs med sol eller uppdragbar fjäder (1-3:e pris, värde ca 700:-) eller en bok om miljövänlig livsstil (4-10:e pris, värde ca 70:-). Vinnaren dras slumpmässigt bland de rätta svar som inkommit den 31 oktober Skriv dina svar på talongen längst ned på sidan, sätt på ett frimärke och skicka till Oss, c/o Bertil Alm, Skogsvägen 3, ALUNDA. Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) E-post: Vill Du ha ytterligare upplysningar kontakta gärna någon av oss: Bertil och Inga Alm Miles Goldstick Kenneth Gunnarsson Bo-Lennart Janervärn Ylva Lundh Guy Madison Inger Nord Per-Erik Sundgren Mats Törnqvist Hur mycket pengar använder SKB varje år för att informera om sin verksamhet? kronor X kronor kronor (lika mycket som Oss totala stöd under tre år) 2. Vad är SKB? 1 Ett företag X En statlig myndighet 2 En ideell organisation 3. Efter hur lång tid har avfallets radioaktivitet sjunkit till samma nivå som det ursprungliga bränslets? år X 4,5 miljoner år 2 4,5 miljarder år 4. Ungefär hur mycket kärnavfall produceras dagligen i Sverige? 1 30 kg X 650 kg 2 1 kg 5. Hur många kopparkapslar (var och en innehållande flera ton kärnavfall) räknar SKB med kommer att börja läcka redan vid deponeringen? 1 0 X Namn Fråga 1 Adress Fråga 2 Ort Fråga 3 Telefon Fråga 4 Jag vill bli medlem i Oss (enskilda 100:-/år, familj 150:-/år) Fråga 5 1 X 2 Jag vill veta mer om Oss

Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) www.oss-osthammar.nu E-post: oss@oss-osthammar.nu. För temadagen på Bruksgymnasiet, Gimo, 3 april 2001.

Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) www.oss-osthammar.nu E-post: oss@oss-osthammar.nu. För temadagen på Bruksgymnasiet, Gimo, 3 april 2001. Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss) www.oss-osthammar.nu E-post: oss@oss-osthammar.nu Östhammar - Kärnavfallet För temadagen på Bruksgymnasiet, Gimo, 3 april 2001. Framtiden INNEHÅLL Sammanfattning.

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Kärnavfallsfrågan ur ett miljöperspektiv

Kärnavfallsfrågan ur ett miljöperspektiv Kärnavfallsfrågan ur ett miljöperspektiv Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring Östhammar September 2005 Olika perspektiv Ett projekt eller ett problem kan te sig annorlunda ut om man betraktar

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Föreskrifter Drift av anläggning Presentation Långsiktig säkerhet: Barriärer och barriärfunktioner

Läs mer

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN Innehåll 4 Ett livsfarligt avfall El från kärnkraft ger upphov till ett av de mest miljöfarliga avfall som hittills skapats. 5 Kärnavfallets tidsperspektiv Att lösa slutförvarsfrågan

Läs mer

Proposition om klimathotet

Proposition om klimathotet Proposition om klimathotet Gemenskapspartiet Jordens klimat har de senaste 100 åren långsamt blivit allt varmare. Klimatforskare anser att det är vi människor som orsakar uppvärmningen av jorden. Vi bidrar

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

MKB-forum i Oskarshamn 051117

MKB-forum i Oskarshamn 051117 0 Kort om MKG (I) Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är en ideell förening med följande medlemsföreningar: Fältbiologerna Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar Svenska

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

Avfallskedjan och Oss yttrande över FUD 04

Avfallskedjan och Oss yttrande över FUD 04 Avfallskedjan och Oss yttrande över FUD 04 Oss och andra organisationer ingående i Avfallskedjans nätverk har tagit del av SKB AB:s FUD-program 2004 och inkommer härmed med följande yttrande. Vi har så

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

Miljöorganisationernas skrivelse till Finansieringsutredningen inför möte 2003-10-28

Miljöorganisationernas skrivelse till Finansieringsutredningen inför möte 2003-10-28 Miljöorganisationernas skrivelse till Finansieringsutredningen inför möte 2003-10-28 Innehåll 1. Detta dokument 2. Bakgrund 3. Behovet av stöd till miljöorganisationer 4. Syftet med stödet 5. Miljöorganisationernas

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

PROTOKOLL 2014-01-08 Handläggning i Nacka Strand. RÄTTEN Marianne Wilanan Ahlberg (ordförande) och det tekniska rådet Ola Lindstrand

PROTOKOLL 2014-01-08 Handläggning i Nacka Strand. RÄTTEN Marianne Wilanan Ahlberg (ordförande) och det tekniska rådet Ola Lindstrand 2014-01-08 Handläggning i Nacka Strand Aktbilaga 28 Mål nr Sid l (7) Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Marianne Wilanan Ahlberg (ordförande) och det tekniska rådet Ola Lindstrand FÖRARE Beredningsjuristen

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

KÄRNAVFALL OCH VINDKRAFT I DEN EGNA KOMMUNEN

KÄRNAVFALL OCH VINDKRAFT I DEN EGNA KOMMUNEN KÄRNAVFALL OCH VINDKRAFT I DEN EGNA KOMMUNEN PER HEDBERG H ur vi i Sverige skall ta hand om det högaktiva kärnavfallet har diskuterats lika länge som frågan om kärnkraftens vara eller icke vara. Dagens

Läs mer

2009-05-05. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2009-05-05. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Yttrande över SKBs FUD-program 2001 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Yttrande över SKBs FUD-program 2001 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall 2002-01-13 Statens Kärnkraftinspektion 106 58 STOCKHOLM Yttrande över SKBs FUD-program 2001 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 2014-01-19 Ärendenr: NV-04556-14 Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter på Plan and strategic environmental impact assessment

Läs mer

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 Presentation på vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 0 Box 7005, vilka 402 alternativ 31 Göteborg, för metod Tel: och 031-711 plats bör redovisas?, 00 92, Fax:

Läs mer

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax

Läs mer

Anförande av MKG och Kenneth Gunnarsson från Kärnavfallsrådets platsvalsseminarium 4-5 juni 2008

Anförande av MKG och Kenneth Gunnarsson från Kärnavfallsrådets platsvalsseminarium 4-5 juni 2008 Anförande av MKG och Kenneth Gunnarsson från Kärnavfallsrådets platsvalsseminarium 4-5 juni 2008 Tack för att MKG har fått möjligheten att presentera vår syn på platsvalsprocessen vid detta seminarium.

Läs mer

Generella synpunkter. Yttrande över remissen FUD-program 2007

Generella synpunkter. Yttrande över remissen FUD-program 2007 Slutförvarsprojektet Virpi Lindfors Datum Sid 2008-03-18 Dnr 2007KS396 531 1 (8) Yttrande över remissen FUD-program 2007 Östhammars kommun har granskat SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration,

Läs mer

SKI Rapport 01:21. SKI:s utvärdering av SKB:s kompletterande redovisning till FUD-program 98. Sammanställning av remissvar. Kjell Andersson.

SKI Rapport 01:21. SKI:s utvärdering av SKB:s kompletterande redovisning till FUD-program 98. Sammanställning av remissvar. Kjell Andersson. SKI Rapport 01:21 SKI:s utvärdering av SKB:s kompletterande redovisning till FUD-program 98 Sammanställning av remissvar Kjell Andersson Juni 2001 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--01/21--SE SKI Rapport 01:21

Läs mer

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Hur länge är kärnavfallet farligt?

Hur länge är kärnavfallet farligt? Hur länge är kärnavfallet farligt? Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals till miljontals år. Dvs. vi har en spännvidd mellan olika uppgifter

Läs mer

Samverkansgrupp för framtagande av nationell plan för allt radioaktivt avfall

Samverkansgrupp för framtagande av nationell plan för allt radioaktivt avfall 2008-11-12 Till: Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Ert Dnr: SSM 2008/2578 Samverkansgrupp för framtagande av nationell plan för allt radioaktivt avfall Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning,

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare

Argument för. Hur uppnår vi bäst säkerhet? Några av aktivisterna är straffade sedan tidigare. Gruppen har begått liknande brott tidigare Argumentkort Justitieutskottet ARGUMENT FÖR JA Argument för Ja Hur uppnår vi bäst säkerhet? Det viktigaste för säkerheten just nu är att organisationer som Grön Fred förs upp på terrorlistan. Då vet polisen

Läs mer

VÄRDERINGAR I METODVALET. Carl Reinhold Bråkenhielm KASAM

VÄRDERINGAR I METODVALET. Carl Reinhold Bråkenhielm KASAM VÄRDERINGAR I METODVALET Carl Reinhold Bråkenhielm KASAM SKB:s ansökan om inkapslingsanläggning, ggning, bilaga A, 3.1 Syfte och ändamål, s. 7 SKB har som syfte att ett slutförvar för f r kärnbrk rnbränsle

Läs mer

Avfallskedjan och Oss yttrande över FUD 04

Avfallskedjan och Oss yttrande över FUD 04 Oss och andra organisationer i Avfallskedjans nätverk har tagit del av SKB AB:s FUDprogram 2004 och inkommer härmed med ett yttrande. Vi har så långt som möjligt tagit till oss den information som FUD

Läs mer

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Utveckling av metod för utfrågning

Utveckling av metod för utfrågning SKI Rapport 01:25 SSI-rapport 2001:17 Forskning Utveckling av metod för utfrågning Kjell Andersson Clas-Otto Wene April 2001 ISSN 1104-1374 ISSN 0282-4434 ISRN SKI-R--01/25--SE SKI:s och SSI:s perspektiv

Läs mer

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Fud 2010 Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Varför ska en industri satsa på ett samhällsforskningsprogram? SKB måste agera inom ramen för det demokratiska systemet för att genomföra vårt

Läs mer

SKI arbetar för säkerhet

SKI arbetar för säkerhet Säkerheten i fokus SKI arbetar för säkerhet Arbetet med att utveckla och använda kärnkraft har pågått i mer än 50 år. Det snabbt växande industrisamhället krävde energi. Ökad boendestandard skapade ökade

Läs mer

Svensk kärnavfallshantering och den europeiska renässansen för kärnkraft

Svensk kärnavfallshantering och den europeiska renässansen för kärnkraft Svensk kärnavfallshantering och den europeiska renässansen för kärnkraft Mark Elam Göteborgs universitet Presentation till workshopen: Sveriges kärnavfallshantering i internationellt perspektiv, organiserad

Läs mer

Problem med de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden

Problem med de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden YTTRANDE 2008-10-30 Till: Regeringen Miljödepartementet, 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet, Enheten för miljökvalitet Dnr: M2008/2833/Mk Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Förslag till finansiering av kärnkraftsmyndigheternas kostnader

Förslag till finansiering av kärnkraftsmyndigheternas kostnader MISSIV DATUM DIARIENR 2001-08-24 2001/254-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2001-05-23 M2000/2655/Mk M2001/2631/Mk Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Förslag till finansiering av kärnkraftsmyndigheternas

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Rapport 2009:3 från Statens råd för kärnavfallsfrågor. Debatten kring slutförvaring av kärnavfall. En studie av argumentationen

Rapport 2009:3 från Statens råd för kärnavfallsfrågor. Debatten kring slutförvaring av kärnavfall. En studie av argumentationen Rapport 2009:3 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Debatten kring slutförvaring av kärnavfall En studie av argumentationen Debatten kring slutförvaring av kärnavfall En studie av argumentationen Statens

Läs mer

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014.

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss deltar i samrådet kring utbyggnaden av SFR i Forsmark utifrån det regelverk som gäller för bidrag till miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden.

Läs mer

Slutförvar av kärnavfall beslutsprocesser och roller

Slutförvar av kärnavfall beslutsprocesser och roller 2006-11-10 Slutförvar av kärnavfall beslutsprocesser och roller Krav på lokalisering och på utformning i miljöbalken, plan- och bygglagen, kärntekniklagen och strålskyddslagen med avseende på inkapslingsanläggning

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Ringhals en del av Vattenfall

Ringhals en del av Vattenfall Ringhals en del av Vattenfall Nordens största kraftverk 1 Ringhals - Sveriges största elfabrik 2 Ringhals + Barsebäck Barsebäck Kraft AB är dotterbolag till Ringhals AB Ägare: Vattenfall (70,4 %) och E.ON

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Hur länge är kärnavfallet

Hur länge är kärnavfallet Hur länge är kärnavfallet farligt? - Mats Törnqvist - Sifferuppgifterna som cirkulerar i detta sammanhang varierar starkt. Man kan få höra allt ifrån 100-tals år till miljontals år. Vi har en spännvidd

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:1

NyhetsblAD nr. 2012:1 NyhetsblAD nr. 2012:1 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 6 mars 2012: Kärnavfallsrådet bjöd in till ett seminarium om årets kunskapslägesrapport Den 6 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett välbesökt seminarium

Läs mer

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Datum: 12 augusti, 2006, kl. 10.00 12.00. Plats: Öppet hus på Strandhotellet, Öregrund. Målgrupp: Allmänheten, speciellt fritidsboende. Inbjudan: En inbjudan

Läs mer

Vad blir konsekvensen om det blir fel?

Vad blir konsekvensen om det blir fel? Vad blir konsekvensen om det blir fel? Eva Forssell-Aronsson Avd f Radiofysik Inst f Kliniska Vetenskaper Göteborgs Universitet KVA KAR 151103 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS 2008:37

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen

Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen Samråd med temat: Preliminär MKB för inkapslingsanläggningen Datum: 17 november 2005, klockan 19.00 21.00 Plats: Badholmen, Oskarshamn Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter och verk

Läs mer

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten 1 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering Ägarna Samarbetspartners

Läs mer

Förstudie Hultsfred. Slutrapport. December 2000. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax 08-661 57 19

Förstudie Hultsfred. Slutrapport. December 2000. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax 08-661 57 19 Förstudie Hultsfred Slutrapport December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax 08-661 57 19 Förstudie Hultsfred Slutrapport December 2000 1 2 Förord Svensk

Läs mer

Hållbar utveckling och kärnavfall

Hållbar utveckling och kärnavfall Hållbar utveckling och kärnavfall Mikael Karlsson Svenska Naturskyddsföreningen SKB-dagen 2005-04-21 Hållbar utveckling Allmänt: - Människan är moraliskt skyldig att värna livsvillkoren för nuvarande och

Läs mer

Samråd, stöd och slutförvar

Samråd, stöd och slutförvar 2008:5 Samråd, stöd och slutförvar en utvärdering av stöd till ideella organisationer ur Kärnavfallsfonden MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-17 2007/135-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-31 M2007/2690/Mk Regeringen

Läs mer

FUD-program 98. Kärnkraftavfallets behandling och slutförvaring

FUD-program 98. Kärnkraftavfallets behandling och slutförvaring FUD-program 98 Kärnkraftavfallets behandling och slutförvaring Program för forskning samt utveckling och demonstration av inkapsling och geologisk djupförvaring September 1998 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Kärnkraftsindustrin vill bygga ett slutförvar Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 18 november 2005, klockan 09.30 13.00. Plats: Olandsgården, Alunda, Östhammars kommun. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Kärnavfall demokrati och vetenskap

Kärnavfall demokrati och vetenskap Kärnavfall demokrati och vetenskap Rapport från ett seminarium om beslutsfattande inför anläggande av ett slutförvar för använt kärnbränsle, Gimo 7 8 april 2003 Rapport från Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Datum: 28 maj 2007, klockan 19.00 21.00 Plats: Figeholms Fritid och Konferens, Hägnad, Figeholm Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter och

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3. Carl Reinhold Bråkenhielm

Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3. Carl Reinhold Bråkenhielm Kärnämneskontroll Kunskapslägesrapport 2015, kap. 3 Carl Reinhold Bråkenhielm Kärnbränslecykeln Kärnämneskontrollens huvudmotiv Att förhindra att kärnämnen avleds från den civila kärnbränsecykeln till

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar Lokala säkerhetsnämnden vid s kärnkraftverk informerar Lokala säkerhetsnämnden På Simpevarpshalvön norr om ligger sverket, som drivs av OKG Aktiebolag. Verkets tre kärnkraftsaggregat producerar en tiondel

Läs mer

Vår moral och framtida generationer

Vår moral och framtida generationer Vår moral och framtida generationer Gustaf Arrhenius 2012-09-28 Ärade rektor, kollegor och övriga gäster, En av de viktigaste insikterna som sakta men säkert har trängt fram under de senaste hundra åren

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Kärnkraften som ett sociotekniskt system ur ett politiskt perspektiv

Kärnkraften som ett sociotekniskt system ur ett politiskt perspektiv Kärnkraften som ett sociotekniskt system ur ett politiskt perspektiv Ett verk av: Linda Malín Erlendsdottir Jens Algerstam Daniel Jonsson, Anna Ottosson och Erik Wiberg Tack till: Vår handledare Erik Bråvander

Läs mer

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv

Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Sophie Grape Avdelningen för Tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet sophie.grape@fysast.uu.se Innehåll Krav på framtidens energiförsörjning Riskerna

Läs mer

Demokrati på delegation

Demokrati på delegation Demokrati på delegation Lokaliseringen av det svenska kärnavfallet Hanna Sofia Johansson STS Research Reports No 16 2008 Hanna Sofia Johansson ISSN 1650-4437 ISBN 91-975442-5-6 978-91-975442-5-2 Distribution:

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se 2008-11-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm Sofie Tunbrant@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Vä lkommen till Jordens Vä nners Ho stmo te och informäto rskick-off!

Vä lkommen till Jordens Vä nners Ho stmo te och informäto rskick-off! Vä lkommen till Jordens Vä nners Ho stmo te och informäto rskick-off! Jordens Vänners höstmöte och informatörskick-off kommer att hållas den 25 26 oktober i Gimo, Östhammars kommun fem mil nordöst om Uppsala.

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Psykosociala effekter

Psykosociala effekter Forskning och studier initierade av SKB Forskning och studier internationellt Samråd med Lennart Sjöberg och Töres Theorell Psykosociala effekter Det finns mycket underlag Yucca Mountain Three Miles Island

Läs mer

Remissversion: Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Remissversion: Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö MILKAS remiss dnr. 2006/1070-41 sid 1 REMISS Dnr 2006/1070-41 MILKAS/Stockholm kommentarer på SSI, Avdelningens för Beredskap och miljöövervakning Remissversion: Utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

17 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

17 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Ur Kammarens protokoll, Riksdagens snabbprotokoll 2008/09:68 onsdagen den 11 februari 2009 17 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Föredrogs miljö- och jordbruksutskottets

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken Sammanställning 2006 Samråd enligt miljöbalken Sammanställning 2006 ISBN 978-91-976141-7-7 EnaInfo/Edita April 2007 Foto: Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, SKB:s arkiv. Innehåll

Läs mer

Utvecklingen av KBS-3-metoden

Utvecklingen av KBS-3-metoden R-10-40 Utvecklingen av KBS-3-metoden Genomgång av forskningsprogram, säkerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete Svensk Kärnbränslehantering AB November 2010

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

SKB: Saida Laârouchi Engström, Katarina Odéhn, Olle Olsson, Erik Setzman, Peter Wikberg, Olle Zellman och Lars Birgersson (sekreterare).

SKB: Saida Laârouchi Engström, Katarina Odéhn, Olle Olsson, Erik Setzman, Peter Wikberg, Olle Zellman och Lars Birgersson (sekreterare). Möte med MKB-forum i Oskarshamn Datum: 28 maj 2008, klockan 9.30 12.30. Plats: Figeholms Fritid och Konferens, Hägnad, Figeholm. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Kalmar län: Ulf Färnhök, (ordförande) och Sven Andersson

Närvarande Länsstyrelsen i Kalmar län: Ulf Färnhök, (ordförande) och Sven Andersson Möte med MKB-forum i Oskarshamn Datum: 17 november 2005, klockan 9.30-15.00. Plats: Badholmen, Oskarshamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan annonserades i Oskarshamns-Tidningen

Läs mer

Kärnkraftsavfallet en teknisk och politisk utmaning

Kärnkraftsavfallet en teknisk och politisk utmaning Kärnkraftsavfallet en teknisk och politisk utmaning Willis Forsling Prof. Emeritus i Oorganisk kemi, Luleå tekniska universitet Ledamot i Kärnavfallsrådet (Statens råd för kärnavfallsfrågor) Denna text

Läs mer

KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor

KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor Till Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering ABs FUD-program 98 för kärnkraftavfallets behandling och slutförvaring

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

? PLATSVAL? Val? Direktiv? eller Vad? Miljöorganisationen Milkas undrar och värderar. Nils-Axel Mörner

? PLATSVAL? Val? Direktiv? eller Vad? Miljöorganisationen Milkas undrar och värderar. Nils-Axel Mörner ? PLATSVAL? Val? Direktiv? eller Vad? Miljöorganisationen Milkas undrar och värderar Nils-Axel Mörner Represetant för Milkas samt Paleogeofysik & Geodynamik Har verkligen bästa platserna valts? (BAT)?

Läs mer