Fjärde kvartalet 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärde kvartalet 2016"

Transkript

1 Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -31 MSEK (-158). Rörelsemarginalen var -17 procent (-72). I rörelseresultet ingår jämförelsestörande poster med -36 MSEK (-145), vilka främst är hänförliga till omvärderingar av varulager och goodwill. Exklusive dessa poster hade rörelseresultatet uppgått till 5 MSEK (-13), motsvarande en rörelsemarginal om 3 procent (-6). Periodens resultat för kvartalet uppgick till -31 MSEK (-137 ), motsvarande ett resultat per aktie om -0,16 MSEK (-0,69). Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 17 MSEK (14). Perioden Nettoomsättningen för perioden uppgick till 814 MSEK (935), en minskning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1 MSEK (-88). Rörelsemarginalen var 0 procent (-9). I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -36 MSEK (-145). Exklusive dessa poster hade rörelseresultatet uppgått till 35 MSEK (57), motsvarande en rörelsemarginal om 4 procent (6). Periodens resultat uppgick till -6 MSEK (-82), motsvarande ett resultat per aktie om -0,03 MSEK (-0,41). Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 65 MSEK (58). MSEK Kv Kv Förändring % Helår 2016 Helår 2015 Förändring % Nettoomsättning % % Bruttoresultat % % Bruttomarginal (%) 41% 34% - 39% 38% - Rörelseresultat % % Rörelsemarginal (%) -17% -72% - 0% -9% - Periodens resultat % % Resultat per aktie -0,16-0,69-77% -0,03-0,41-93% Soliditet (%) 79% 78% - 79% 78% - Kassaflöde från den löpande verksamheten % % Medelantal anställda % % 1

2 VD HAR ORDET Ett intensivt år för Orio 2016 har varit ett intensivt år för Orio där vi fortsatt att ta viktiga utvecklingssteg för att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft. Vi har investerat ytterligare för att förbättra våra it-baserade försäljningskanaler, rustat oss för en ordentlig satsning inom tredjepartslogistik, samt genom lanseringen av Orio Parts och den fortsatta expansionen av kundnätverket skapat förutsättningar för att Orio ska kunna växa och bli framgångsrikt på sikt. Parallellt med att stärka förutsättningarna för att uppnå vårt strategiska tillväxtmål har vi arbetat hårt med att förbättra lönsamheten i vår försäljning, vilket vi genom en förändrad produktmix och andra marginalförstärkningsåtgärder lyckats med under Borträknat jämförelsestörande poster kan vi vidare konstatera att omkostnaderna i verksamheten fortsätter att minska vilket kommer att vara i fokus även fortsättningsvis. Marknads- och resultatutveckling Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK vilket är en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Minskningen har skett i samtliga marknader förutom Storbritannien, där nettoomsättningen ökade. Bruttovinsten ökade under fjärde kvartalet 2016 med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 76 MSEK. Bruttomarginalen var under kvartalet 41 procent, att jämföra med 34 procent för motsvarande kvartal Rörelseresultatet uppgick till -1 MSEK. Till följd av en omstrukturering av den amerikanska verksamheten har goodwill skrivits ned med motsvarande 21 MSEK, vilket tillsammans med nedskrivningar av kundfordringar och varulager ingår i de jämförelsestörande poster om 36 MSEK som redovisats för Exklusive dessa poster hade rörelseresultatet uppgått till 35 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4 procent. Såväl soliditet som kassaflöde från den löpande verksamheten har förbättrats under 2016 jämfört med 2015, vilket visar att Orio står fortsatt starkt vad avser den finansiella situationen. Verksamhet och strategi Koncernens strategi är att utöka produkt- och tjänsteutbudet på såväl reservdelssidan som logistiksidan, parallellt med en breddning av kundbasen. Med utgångspunkt i Orios befintliga strukturkapital har vi under senare tid tagit ett antal viktiga utvecklingssteg för att långsiktigt exekvera strategin och stärka företagets konkurrenskraft. Exemplen är etablering av två centrala distributionscenter i Europa, strukturella förändringar i USA, lansering av ett breddat produkterbjudande, expansion av verkstadsnätet och smartare kundlösningar i digitala plattformar. Under året har vi fortsatt detta 2

3 utvecklingsarbete för att skapa nya värden för befintliga och nya kunder, parallellt med att vi arbetat vidare med strukturen i vår omkostnadsbas. Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare och styrelsen för en stor insats under det gångna året, med viktiga dagliga bidrag till vårt pågående förändringsarbete. Nyköping den 7 februari 2017 Jonas Tegström Vd 3

4 Finansiell utveckling Nettoomsättning MSEK MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Kvartal R12 Kvartalet oktober december 2016 Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Koncernens nettoomsättning är exponerad för effekter från valutakursförändringar för utländska valutor, främst den amerikanska dollarn och det brittiska pundet, i förhållande till den svenska kronan. Vid oförändrade valutakurser jämfört med föregående år hade Koncernen redovisat en nettoomsättning om 184 MSEK, vilket hade utgjort en minskning med 16 procent. Perioden Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 814 MSEK (935), en minskning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vid oförändrade valutakurser hade Koncernen redovisat en nettoomsättning för perioden om 820 MSEK, vilket hade utgjort en minskning med 12 procent. 4

5 Bruttoresultat MSEK MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Kvartal R12 Kvartalet oktober december 2016 Koncernens bruttoresultat för fjärde kvartalet 2016 uppgick till MSEK 76 (74), en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bruttomarginalen för kvartalet var 41 procent (34). Se vidare Segmentsinformation. Perioden Koncernens bruttoresultat för perioden uppgick till 318 MSEK (356), en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen för perioden var 39 procent (38). 5

6 Rörelseresultat MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv Kvartal *I kvartal redovisades i rörelseresultatet jämförelsestörande poster om totalt -36 MSEK (Q4 2015: -145). Kvartalet oktober december 2016 Koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet 2016 uppgick till -31 MSEK (-158 ). Rörelsemarginalen för kvartalet var -17 procent (-72). I rörelseresultatet ingår jämförelsestörande poster med -36 MSEK (-145), främst hänförliga till omvärderingar av varulager och goodwill, enligt tabell nedan. Exklusive dessa poster hade rörelseresultatet uppgått till 5 MSEK (-13), motsvarande en rörelsemarginal om 3 procent (-6). Perioden Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 MSEK (-88). Rörelsemarginalen var 0 procent (-9). I rörelseresultet ingår jämförelsestörande poster med -36 MSEK (-145). Exklusive dessa poster hade rörelseresultatet uppgått till 35 MSEK (57), motsvarande en rörelsemarginal om 4 procent (6). MSEK Kv Kv Helår 2016 Helår 2015 Rörelsekostnader Nedskrivning Goodwill Engångsavskrivning varulager Omstruktureringskostnader Övrigt Effekt på rörelseresultatet Finansiella kostnader Nedskrivning Intressebolag Avsättning borgensåtagande intressebolag Övrigt Effekt på resultat efter finansnetto Skatter Skatt på jämförelsestörande poster Nedskrivning skattefordran i dotterbolag Övriga skatteeffekter Effekt på resultat efter skatt Summa jämförelsestörande poster

7 Periodens resultat Kvartalet oktober december 2016 Periodens resultat för koncernen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till -31 MSEK (-137), motsvarande ett resultat per aktie om -0,16 MSEK (-0,69). I resultatet för fjärde kvartalet 2016 ingick finansiella poster med 2 MSEK (-5), samt skatt på periodens resultat med -2 MSEK (26). Den effektiva skattesatsen för kvartalet var -7 procent (16). Den låga effektiva skattesatsen i förhållande till nominell skattesats förklaras främst av att uppskjuten skatt avseende skattemässiga underskottsavdrag ej aktiverats i koncernens dotterbolag. Detta medför att de jämförelsestörande posterna inte får någon skatteeffekt i redovisningen. Perioden Periodens resultat för koncernen för perioden uppgick till -6 MSEK (-82), motsvarande ett resultat per aktie om -0,03 MSEK (-0,41). Exklusive jämförelsestörande poster enligt ovan uppgick periodens resultat för helåret 2016 till 30 MSEK (42). I resultatet för för perioden ingick finansiella poster med 5 MSEK (-5) samt skatt på periodens resultat med -10 MSEK (12). Kassaflöde och investeringar Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden januari december 2016 uppgick till 65 MSEK (58). Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten för perioden januari december 2016 uppgick till -8 MSEK (-9). Koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten för perioden januari december 2016 uppgick till -15 MSEK (-35), vilket utgörs av utbetald utdelning till ägaren. Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 42 MSEK (14). Finansiell ställning Likvida medel uppgick per 31 december 2016 till 277 MSEK (230) i Koncernen. Soliditeten i Koncernen uppgick per 31 december 2016 till 79 procent (78). Personal Medelantalet anställda i Koncernen under perioden uppgick till 265 (321). Antalet anställda per den 31 december 2016 var 254 (278) 7

8 Segmentsinformation NORDEN MSEK Kv Kv Förändring % Helår 2016 Helår 2015 Förändring % Nettoomsättning % % Bruttoresultat % % Bruttomarginal (%) 57% 52% 55% 56% Nettoomsättningen för marknadssegmentet Norden för fjärde kvartalet 2016 minskade med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 54 MSEK (62). Förändringen i nettoomsättningen för fjärde kvartalet jämfört med föregående år var inte signifikant påverkad av valutakursförändringar. Bruttoresultatet för fjärde kvartalet 2016 minskade med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 31 MSEK (32). Bruttomarginalen uppgick till 57 procent (52). AMERIKA MSEK Kv Kv Förändring % Helår 2016 Helår 2015 Förändring % Nettoomsättning % % Bruttoresultat % % Bruttomarginal (%) 32% 29% 31% 28% Nettoomsättningen för marknadssegmentet Amerika för fjärde kvartalet 2016 minskade med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 50 MSEK (59). Justerat för valutakurseffekter minskade nettoomsättningen med 22 procent. Bruttoresultatet för fjärde kvartalet 2016 minskade med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick 16 MSEK (17). Bruttomarginalen uppgick till 32 procent (29). STORBRITANNIEN MSEK Kv Kv Förändring % Helår 2016 Helår 2015 Förändring % Nettoomsättning % % Bruttoresultat 6 6 0% % Bruttomarginal (%) 24% 25% 25% 29% Nettoomsättningen för marknadssegmentet Storbritannien för fjärde kvartalet 2016 ökade med 4 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 25 MSEK (24). Justerat för valutakurseffekter ökade nettoomsättningen med 17 procent. Bruttoresultatet för fjärde kvartalet 2016 var oförändrad jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 6 MSEK (6). Bruttomarginalen uppgick till 24 procent (25). 8

9 ÖVRIGA MARKNADER MSEK Kv Kv Förändring % Helår 2016 Helår 2015 Förändring % Nettoomsättning % % Bruttoresultat % % Bruttomarginal (%) 40% 26% 37% 34% Nettoomsättningen för marknadssegmentet Övriga marknader för fjärde kvartalet 2016 minskade med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 58 MSEK (74). Justerat för valutakurseffekter minskade nettoomsättningen med 24 procent. Bruttoresultatet för fjärde kvartalet 2016 ökade med 21 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 23 MSEK (19). Bruttomarginalen uppgick till 40 procent (26). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 631 MSEK (772). Bruttoresultatet för perioden uppgick till 238 MSEK (289), och bruttomarginalen var 38 procent (37). Moderbolagets rörelseresultat för perioden uppgick till 49 MSEK (-42 ), och rörelsemarginalen var 8 procent (-5). Periodens finansiella poster i moderbolaget uppgick till -58 MSEK (-30), varav nedskrivningar på aktier i dotterföretag var -67 MSEK (-35). Periodens resultat för Moderbolaget för perioden uppgick till -18 MSEK (-50), och kassaflödet för perioden var 23 MSEK (17). Per 31 december 2016 uppgick likvida medel i Moderbolaget till 198 MSEK (171) och soliditeten var 84 procent (84). Moderbolaget har en beviljad remburs- och garantikredit om 50 MSEK. Krediten var outnyttjad per 31 december Medelantalet anställda i Moderbolaget under perioden januari december 2016 uppgick till 210 (266). Övrig väsentlig information Händelser under kvartalet Vid en extrastämma som hölls den 27 oktober 2016 valdes Erik Tranaeus till ny styrelseledamot. Han ersatte Michael Thorén, som lämnade styrelsen. Händelser efter kvartalet Inga västentliga händelser har inträffat efter kvartalet. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Detaljerad information om Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer finns att läsa i Orios årsredovisning för

10 Inga väsentliga förändringar av Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Finansiella mål och framtidsutsikter Koncernens målsättning är att skapa tillväxt om genomsnittligen 6 procent årligen. Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående framgår av Not 32 i Orios årsredovisning för Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen för Årsstämma Årsstämma i kommer att hållas i Nyköping den 28 april Förslag om utdelning kommer att kommuniceras inför årsstämman. Kommande finansiell information Årsredovisning 2016: mars 2017 Årsstämma: 28 april 2017 Delårsrapport januari mars 2017: 2 maj 2017 Delårsrapport januari juni 2017: 15 augusti 2017 Delårsrapport januari september 2017: 25 oktober 2017 januari december 2017: 15 februari 2018 Årsredovisning 2017: mars 2018 Har du frågor gällande Orios delårsrapport, vänligen kontakta: Jonas Tegström, vd, tel Mikael Brate, CFO, tel Styrelsen och Vd försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Nyköping den 7 februari 2017 ( ) Jonas Tegström Vd n har undertecknats av verkställande direktören efter bemyndigande från styrelsen. n har inte varit föremål för revisorernas granskning. 10

11 Koncernens rapport över totalresultatet MSEK Kv Kv Helår 2016 Helår 2015 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultatandel i intresseföretag Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övriga totalresultat Poster som senare kan återföras till resultaträkningen Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar Valutakursdifferenser Summa totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare -0,16-0,69-0,03-0,41 11

12 Koncernens balansräkning MSEK Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag - - Uppskjutna skattefordringar Långfristiga fordringar 1 2 Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuella skattefordringar Derivatinstrument Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 7 Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Uppskjutna skatteskulder 5 5 Avsättningar Långfristiga skulder 9 12 Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder 1 1 Derivatinstrument Övriga kortfristiga skulder 9 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

13 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa eget kaptial hänförligt till moderbolagets aktieägare Ingående balans per ,2 0,0 4,1 730,9 735,2 Periodens resultat ,5-81,5 Övrigt totalresultat - - 6,3-6,3 Periodens totalresultat - - 6,3-81,5-75,2 Utdelning till ägaren ,0-35,0 Utgående balans per ,2 0,0 10,4 614,4 625,0 Ingående balans per ,2-10,4 614,4 625,0 Periodens resultat ,7-5,7 Övrigt totalresultat ,8 - -6,8 Periodens totalresultat ,8-5,7-12,5 Utdelning till ägaren ,0-15,0 Utgående balans per ,2-3,6 593,7 597,5 13

14 Koncernens rapport över kassaflöden MSEK Kv Kv Helår 2016 Helår 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Ej kassaflödespåverkande poster mm Förändring i avsättningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterföretag eller andra rörelseenheter Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring övriga långfristiga fordringar och innehav Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Utdelning till ägaren Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Valutakurseffekt i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

15 Koncernens nyckeltal MSEK Kv Kv Helår 2016 Helår 2015 Bruttomarginal (%) 41% 34% 39% 38% Rörelsemarginal (%) -17% -72% 0% -9% EBITDA (MSEK) Eget kapital Avkastning på eget kapital (%) % -12% Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital (%) - - 1% -13% Soliditet (%) 79% 78% 79% 78% Kassaflöde från den löpande verksamheten Lageromsättningshastighet - - 2,04 1,71 Definitioner Bruttomarginal (%) Rörelsemarginal (%) EBITDA (MSEK) Avkastning på eget kapital (%) Bruttoresultat i procent av nettoomsättning Rörelseresultat i procent av nettoomsättning Rörelseresultat före finansiella poster, skatter, avskrivningar samt eventuella nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Genomsnittligt justerat eget kapital Genomsnittligt eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital (%) Sysselsatt kapital Soliditet (%) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar inklusive uppskjutna skatteskulder Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat efter finansiella poster, justerad för ej kassaflödespåverkande poster, betalda skatter samt förändring i rörelsekapital Lageromsättningshastighet (ggr) Kostnad såld vara dividerad med genomsnittligt varulager 15

16 Avstämning av koncernens nyckeltal Avkastning på eget kapital (%) MSEK Kv Kv Helår 2016 Helår 2015 Resultat efter skatt Ingående eget kapital Utgående eget kapital Genomsnittligt eget kapital Avkastning på eget kapital % -12% Avkastning på sysselsatt kapital (%) MSEK Kv Kv Helår 2016 Helår 2015 Resultat efter finansiella poster Finansiella kostnader Ingående balansomslutning Ingående avsättningar Ingående leverantörsskulder och andra skulder Utgående balansomslutning Utgående avsättningar Utgående leverantörsskulder och andra skulder Genomsnittligt sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital - - 1% -13% Soliditet (%) MSEK Kv Kv Helår 2016 Helår 2015 Eget kapital Balansomslutning Soliditet 79% 78% 79% 78% Lageromsättningshastighet, ggr MSEK Kv Kv Helår 2016 Helår 2015 Kostnad såld vara Ingående varulager Utgående varulager Genomsnittligt varulager Lageromsättningshastighet - - 2,04 1,71 16

17 Moderbolagets resultaträkning MSEK Kv Kv Helår 2016 Helår 2015 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat Periodens totalresultat Det finns inga övriga poster som skall redovisas i periodens totalresultat. Detta medför att periodens resultat sammanfaller med periodens totalresultat. 17

18 Moderbolagets balansräkning MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag 22 3 Innehav i intresseföretag - - Uppskjutna skattefordringar Långfristiga fordringar 1 1 Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Aktuella skattefordringar 10 3 Övriga kortfristiga fordringar 2 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 6 Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 1 1 Aktuella skatteskulder - - Övriga kortfristiga skulder 4 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

19 Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital MSEK Aktiekapital * Reservfond Överkursfond Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa eget kaptial Ingående balans per ,2 0,0 392,5 291,9 684,6 Periodens resultat ,9-49,9 Utdelning till ägaren ,0-35,0 Utgående balans per ,2 0,0 392,5 207,0 599,7 Ingående balans per ,2 0,0 392,5 207,0 599,7 Periodens resultat ,3-18,3 Utdelning till ägaren ,0-15,0 Utgående balans per ,2 0,0 392,5 173,7 566,4 * Antal aktier uppgår till 200 st 19

20 Moderbolagets kassaflödesanalys MSEK Kv Kv Helår 2016 Helår 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Ej kassaflödespåverkande poster mm Förändring i avsättningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av andelar i dotterbolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring övriga långfristiga fordringar och innehav Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Utdelning till ägaren Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Valutakurseffekt i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

21 Noter och redovisningsprinciper Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt med tillämpning av IAS 34 - Delårsrapportering. Koncernredovisningen för -koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för Moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats överenstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen om ej annat anges nedan. Dessa finns publicerade på bolagets webbplats De nya IFRS-standarder som trätt i kraft under 2016 har inte någon väsentlig effekt på Koncernens finansiella rapporter. Not 2 Värdering till verkligt värde Koncernens finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde, utom vad avser derivatinstrument som redovisas till verkligt värde. När Koncernen fastställer verkliga värden för finansiella instrument används olika metoder beroende på graden av observerbarhet av marknadsdata i värderingen. Metoderna är uppdelade på tre olika nivåer. Nivå 1. Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder. Nivå 2. Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade priser inkl i nivå 1, antingen direkt (det vill säga som prisnoteringar) eller indirekt (det vill säga härledda från prisnoteringar). Nivå 3. Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (det vill säga ej observerbara data). Nedanstående tabell visar Koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 31 december 2016 och 31 december Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen utgörs av kortfristiga placeringar som i koncernens och moderbolagets balansräkning är redovisade.i likvida medel. 21

22 MSEK Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Derivatinstrument som används för säkringsändamål - - 0,1 0,7 - - Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 99,2 71, Summa tillgångar 99,2 71,1 0,1 0,7 - - Skulder Derivatinstrument som används för säkringsändamål - - 5,2 0,2 - - Summa skulder - - 5,2 0,

Andra kvartalet 2016

Andra kvartalet 2016 Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 220 MSEK (233), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 198 MSEK (232), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 Första kvartalet 2016 Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 209 MSEK (251), en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Tredje kvartalet 2015

Tredje kvartalet 2015 Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 232 MSEK (252), en minskning med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Andra kvartalet 2014

Andra kvartalet 2014 Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet låg i nivå med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 264 MSEK (265). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 35 MSEK (37). Minskningen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 223 MSEK (254), en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Januari mars MSEK Kv Kv Förändring % Helår Bruttomarginal (%) 44% 48% - 46% 45% Rörelsemarginal (%) 10% 15% - 14% 13%

Januari mars MSEK Kv Kv Förändring % Helår Bruttomarginal (%) 44% 48% - 46% 45% Rörelsemarginal (%) 10% 15% - 14% 13% Januari mars 2014 Nettoomsättningen för första kvartalet 2014 låg i nivå med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 255 MSEK (254). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 26 MSEK (37).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2016

Delårsrapport Q1 januari mars 2016 Delårsrapport Q1 januari mars 2016 Förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt Första kvartalet i sammandrag januari-mars 2016 Nettoomsättning 116,3 Mkr (109,5) Resultat före skatt 18,0 Mkr (13,0) Resultat

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2012-01-01 2012-12-31 Fjärde kvartalet 2012-10-01 2012-12-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 407,0 (380,0) MSEK, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer