Andra kvartalet 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andra kvartalet 2016"

Transkript

1 Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 220 MSEK (233), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 13 MSEK (17). Rörelsemarginalen var 6 procent (7). Periodens resultat för kvartalet uppgick till 9 MSEK (12), motsvarande ett resultat per aktie om 0,05 MSEK (0,06). Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 32 MSEK (13). Perioden Nettoomsättningen för perioden uppgick till 429 MSEK (484), en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 18 MSEK (42). Rörelsemarginalen var 4 procent (9). Periodens resultat för perioden uppgick till 15 MSEK (34), motsvarande ett resultat per aktie om 0,08 MSEK (0,17). Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 22 MSEK (23). MSEK Kv 2 Kv 2 Förändring % Förändring % Helår Senaste 12 månaderna Nettoomsättning % % Bruttoresultat % % Bruttomarginal (%) 38% 41% - 37% 41% - 38% 36% Rörelseresultat % % Rörelsemarginal (%) 6% 7% - 4% 9% - -9% -13% Periodens resultat % % Resultat per aktie 0,05 0,06-17% 0,08 0,17-53% -0,41-0,51 Soliditet (%) 79% 80% - 79% 80% - 78% 79% Kassaflöde från den löpande verksamheten % % Medelantal anställda % %

2 VD HAR ORDET Förbättrad position i Saab-affären samt lansering av Orio Parts Andra kvartalet har varit ett bra kvartal för koncernen om vi ser till försäljningsutvecklingen i Saab-segmentet. I Storbritannien har nettoomsättningen ökat jämfört med motsvarande kvartal. På våra andra huvudmarknader, Amerika och Norden, har vi förbättrat vår position i marknaden och, sett i relation till minskningen av bilparken samt med beaktande av valutakurseffekter, ökat vår marknadsandel. Det är dock för tidigt att säga om det handlar om ett trendbrott i försäljningen eller om det är en tillfällig platå. Samtidigt fortsätter vi att expandera vårt kundnätverk av oberoende verkstäder och ökar stegvis vår försäljning till denna kundkategori. Vi fortsätter också att bredda produktportföljen, och har under kvartalet påbörjat en lansering av Orio Parts, vårt sortiment av service- och slitagedelar till 26 bilmärken, som kommer att göras tillgängligt på flera marknader under året. Marknadsutveckling Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 220 MSEK vilket är en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Justerat för valutakurseffekter var minskningen 3 procent. Bruttoresultatet minskade under andra kvartalet med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 83 MSEK. Bruttomarginalen var under kvartalet 38 procent, att jämföra med 41 procent för motsvarande kvartal. Bruttomarginalen har försämrats i alla rörelsesegment. För andra kvartalet redovisar Orio ett rörelseresultat om 13 MSEK, och ett resultat efter skatt om 9 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet 32 MSEK (13), vilket till stor del beror på ett förbättrat rörelsekapital. Den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 79 procent (80). Verksamhet och strategi Koncernens strategi är att utöka produkt- och tjänsteutbudet på såväl reservdelssidan som logistiksidan, parallellt med en breddning av kundbasen. Med utgångspunkt i Orios befintliga strukturkapital har vi under senare tid tagit ett antal viktiga utvecklingssteg för att långsiktigt exekvera strategin och stärka företagets konkurrenskraft. Exemplen är etablering av två centrala distributionscenter i Europa, strukturella förändringar i USA, lansering av ett breddat produkterbjudande, expansion av verkstadsnätet och smartare kundlösningar i digitala plattformar. Under året kommer vi att fortsätta detta utvecklingsarbete för att skapa nya värden för befintliga och nya kunder, parallellt med att vi arbetar vidare med strukturen i vår omkostnadsbas. Nyköping den 12 augusti Jonas Tegström Vd 2

3 Finansiell utveckling Nettoomsättning MSEK MSEK Kv 1 Kv 2 Kvartal Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 R12 Kvartalet april juni Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 220 MSEK (233), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Koncernens nettoomsättning är exponerad för effekter från valutakursförändringar för utländska valutor, främst den amerikanska dollarn och det brittiska pundet, i förhållande till den svenska kronan. Vid oförändrade valutakurser jämfört med föregående år hade Koncernen redovisat en nettoomsättning om 225 MSEK, vilket hade utgjort en minskning med 3 procent. Perioden Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 429 MSEK (484), en minskning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vid oförändrade valutakurser jämfört med motsvarande period föregående år hade Koncernen redovisat en nettoomsättning för perioden om 435 MSEK, vilket hade utgjort en minskning med 10 procent. 3

4 Bruttoresultat MSEK MSEK Kv 1 Kv 2 Kvartal Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 R12 Kvartalet april juni Koncernens bruttoresultat för andra kvartalet uppgick till 83 MSEK (95), en minskning med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bruttomarginalen för kvartalet var 38 procent (41), vilket främst förklaras av hårdare prispress i såväl försäljnings- som inköpsled. Perioden Koncernens bruttoresultat för perioden uppgick till 160 MSEK (200), en minskning med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen för perioden var 37 procent (41). Rörelseresultat MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv *I kvartal 4 redovisades i rörelseresultatet jämförelsestörande poster om totalt 145 MSEK. Kvartal Kvartalet april juni Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till 9 MSEK (12). Rörelsemarginalen för kvartalet var 6 procent (7). Perioden Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 18 MSEK (42). Rörelsemarginalen för perioden var 4 procent (9). 4

5 Periodens resultat Kvartalet april juni Periodens resultat för koncernen för andra kvartalet uppgick till 9 MSEK (12), motsvarande ett resultat per aktie om 0,05 MSEK (0,06). I resultatet för andra kvartalet ingick finansiella poster med 1 MSEK (-1), samt skatt på periodens resultat med -5 MSEK (-3). Perioden Periodens resultat för koncernen för perioden uppgick till 15 MSEK (34), motsvarande ett resultat per aktie om 0,08 MSEK (0,17). I resultatet för för perioden ingick finansiella poster med 1 MSEK (1) samt skatt på periodens resultat med -4 MSEK (-8). Kassaflöde och investeringar Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden januari juni uppgick till 22 MSEK (23). Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten för perioden januari juni uppgick till -3 MSEK (-6). Koncernens kassaflöde från finansieringsverksamheten för perioden januari juni uppgick till -15 MSEK (-35), vilket utgörs av utbetald utdelning till ägaren. Koncernens kassaflöde för perioden uppgick till 4 MSEK (-18). Finansiell ställning Likvida medel uppgick per 30 juni till 235 MSEK (-12-31: 230) i Koncernen. Soliditeten i Koncernen uppgick per 30 juni till 79 procent (-12-31:78). Personal Medelantalet anställda i Koncernen under perioden uppgick till 270 (336). Antalet anställda per den 30 juni var 255 (-12-31: 278). 5

6 Segmentsinformation NORDEN MSEK Kv 2 Kv 2 Förändring % Förändring % Helår Senaste 12 månaderna Nettoomsättning % % Bruttoresultat % % Bruttomarginal (%) 53% 58% 55% 59% 56% 53% Nettoomsättningen för marknadssegmentet Norden för andra kvartalet minskade med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 66 MSEK (69). Justerat för valutakurseffekter minskade nettoomsättningen med 3 procent. Bruttoresultatet för andra kvartalet minskade med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 35 MSEK (40). Bruttomarginalen uppgick till 53 procent (58). AMERIKA MSEK Kv 2 Kv 2 Förändring % Förändring % Helår Senaste 12 månaderna Nettoomsättning % % Bruttoresultat % % Bruttomarginal (%) 28% 31% 28% 32% 28% 27% Nettoomsättningen för marknadssegmentet Amerika för andra kvartalet minskade med 3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 59 MSEK (58). Justerat för valutakurseffekter minskade nettoomsättningen med 1 procent. Bruttoresultatet för avdra kvartalet minskade med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 16 MSEK (18). Bruttomarginalen uppgick till 28 procent (31). STORBRITANNIEN MSEK Kv 2 Kv 2 Förändring % Förändring % Helår Senaste 12 månaderna Nettoomsättning % % Bruttoresultat 7 7 0% % Bruttomarginal (%) 26% 28% 26% 32% 29% 26% Nettoomsättningen för marknadssegmentet Storbritannien för andra kvartalet ökade med 8 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 27 MSEK (25). Justerat för valutakurseffekter ökade nettoomsättningen med 17 procent. Bruttoresultatet för andra kvartalet var oförändrat jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 7 MSEK (7). Bruttomarginalen uppgick till 26 procent (28). 6

7 ÖVRIGA MARKNADER MSEK Kv 2 Kv 2 Förändring % Förändring % Helår Senaste 12 månaderna Nettoomsättning % % Bruttoresultat % % Bruttomarginal (%) 36% 38% 33% 37% 34% 32% Nettoomsättningen för marknadssegmentet Övriga marknader för andra kvartalet minskade med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 70 MSEK (80). Justerat för valutakurseffekter ökade nettoomsättningen med 11 procent. Bruttoresultatet för andra kvartalet minskade med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 25 MSEK (30). Bruttomarginalen uppgick till 36 procent (38). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 324 MSEK (407). Bruttoresultatet för perioden uppgick till 113 MSEK (164), och bruttomarginalen var 35 procent (40). Moderbolagets rörelseresultat för perioden uppgick till 16 MSEK (37), och rörelsemarginalen var 5 procent (9). Periodens resultat för Moderbolaget för perioden uppgick till 12 MSEK (29), och kassaflödet för perioden var -4 MSEK (-16). Per 30 juni uppgick likvida medel i Moderbolaget till 168 MSEK (-12-31: 171) och soliditeten var 82 procent (-12-31: 84). Moderbolaget har en beviljad remburs- och garantikredit om 50 MSEK. Krediten var outnyttjad per 30 juni. Medelantalet anställda i Moderbolaget under perioden uppgick till 214 (277). Övrig väsentlig information Händelser under kvartalet Bolaget höll årsstämma den 29 april. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av resultat och balansräkning samt Koncernens resultaträkning och Koncernens balansräkning, en utdelning till ägaren om totalt kronor, samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Vidare i enlighet med Ägarpolicyn antogs även riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Vid årsstämman omvaldes Håkan Erixon som styrelseledamot och styrelsens ordförande. Omval skedde också av Charlotte Hansson, Hans Krondahl, Monica Lingegård och Michael Thorén som styrelseledamöter. Nyval skedde av Catrina Ingelstam som styrelseledamot. Samtliga val gäller för tiden intill utgången av nästa årsstämma. 7

8 Händelser efter kvartalet Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Detaljerad information om Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer finns att läsa i Orios årsredovisning för. Inga väsentliga förändringar av Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Finansiella mål och framtidsutsikter Koncernens målsättning är att skapa tillväxt om genomsnittligen 6 procent årligen. Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående framgår av Not 32 i Orios årsredovisning för. Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen för. Kommande finansiell information januari september : 28 oktober Bokslutskommuniké januari december : 22 februari 2017 Årsredovisning : 31 mars 2017 Har du frågor gällande Orios delårsrapport, vänligen kontakta: Jonas Tegström, vd, tel

9 Styrelsen och vd försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Nyköping den 12 augusti ( ) Jonas Tegström Vd en har undertecknats av verkställande direktören efter bemyndigande från styrelsen. en har inte varit föremål för revisorernas granskning. 9

10 Koncernens rapport över totalresultatet MSEK Kv 2 Kv 2 Helår Senaste 12 månaderna Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultatandel i intresseföretag Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Övriga totalresultat Poster som senare kan återföras till resultaträkningen Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till kassaflödessäkringar Valutakursdifferenser Summa totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 0,05 0,06 0,08 0,17-0,41-0,51 10

11 Koncernens balansräkning MSEK Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuella skattefordringar Derivatinstrument Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Uppskjutna skatteskulder Avsättningar Långfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Derivatinstrument Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

12 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa eget kaptial hänförligt till moderbolagets aktieägare Ingående balans per ,2-4,1 730,9 735,2 Periodens resultat ,0 34,0 Övrigt totalresultat - - 3,5-3,5 Periodens totalresultat - - 3,5 34,0 37,5 Utdelning till ägaren ,0-35,0 Utgående balans per ,2-7,6 729,9 737,7 Ingående balans per ,2-4,1 730,9 735,2 Periodens resultat ,5-81,5 Övrigt totalresultat - - 6,3-6,3 Periodens totalresultat - - 6,3-81,5-75,2 Utdelning till ägaren ,0-35,0 Utgående balans per ,2-10,4 614,4 625,0 Ingående balans per ,2-10,4 614,4 625,0 Periodens resultat ,0 15,0 Övrigt totalresultat ,6 - -1,6 Periodens totalresultat ,6 15,0 13,4 Utdelning till ägaren ,0-15,0 Utgående balans per ,2-8,8 614,4 623,4 12

13 Koncernens rapport över kassaflöden MSEK Kv 2 Kv 2 Helår DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Ej kassaflödespåverkande poster mm Förändring i avsättningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring övriga långfristiga fordringar och innehav Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning till ägaren Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Valutakurseffekt i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

14 Koncernens nyckeltal MSEK Kv 2 Kv 2 Helår Senaste 12 månaderna Bruttomarginal (%) 38% 41% 37% 41% 38% 36% Rörelsemarginal (%) 6% 7% 4% 9% -9% -13% EBITDA (MSEK) Eget kapital Avkastning på eget kapital (%) % -15% Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital (%) % -16% Soliditet (%) 79% 80% 79% 80% 78% 79% Kassaflöde från den löpande verksamheten Lageromsättningshastighet ,71 1,77 Definitioner Bruttomarginal (%) Rörelsemarginal (%) EBITDA (MSEK) Avkastning på eget kapital (%) Bruttoresultat i procent av nettoomsättning Rörelseresultat i procent av nettoomsättning Rörelseresultat före finansiella poster, skatter, avskrivningar samt eventuella nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Genomsnittligt justerat eget kapital Genomsnittligt eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital (%) Sysselsatt kapital Soliditet (%) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar inklusive uppskjutna skatteskulder Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat efter finansiella poster, justerad för ej kassaflödespåverkande poster, betalda skatter samt förändring i rörelsekapital Lageromsättningshastighet (ggr) Kostnad såld vara dividerad med genomsnittligt varulager 14

15 Moderbolagets resultaträkning MSEK Kv 2 Kv 2 Helår Senaste 12 månaderna Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat Periodens resultat Periodens totalresultat Det finns inga övriga poster som skall redovisas i periodens totalresultat. Detta medför att periodens resultat sammanfaller med periodens totalresultat. 15

16 Moderbolagets balansräkning MSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag Innehav i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Aktuella skattefordringar 14-3 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

17 Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital MSEK Aktiekapital * Reservfond Överkursfond Balanserade vinstmedel inkl periodens resultat Summa eget kaptial Ingående balans per ,2 0,0 392,5 291,9 684,6 Periodens resultat ,4 29,4 Utdelning till ägaren ,0-35,0 Utgående balans per ,2 0,0 392,5 286,3 679,0 Ingående balans per ,2 0,0 392,5 291,9 684,6 Periodens resultat ,9-49,9 Utdelning till ägaren ,0-35,0 Utgående balans per ,2 0,0 392,5 207,0 599,7 Ingående balans per ,2 0,0 392,5 207,0 599,7 Periodens resultat ,0 12,0 Utdelning till ägaren ,0-15,0 Utgående balans per ,2 0,0 392,5 204,0 596,7 * Antal aktier uppgår till 200 st 17

18 Moderbolagets kassaflödesanalys MSEK Kv 2 Kv 2 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Helår Resultat efter finansiella poster Ej kassaflödespåverkande poster mm Förändring i avsättningar Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av andelar i dotterbolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring övriga långfristiga fordringar och innehav Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning till ägaren Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Valutakurseffekt i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

19 Noter och redovisningsprinciper Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt med tillämpning av IAS 34 - ering. Koncernredovisningen för Orio AB-koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer samt Årsredovisningslagen. en för Moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel,. Redovisningsprinciper som tillämpats överenstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen om ej annat anges nedan. Dessa finns publicerade på bolagets webbplats De nya IFRS-standarder som trätt i kraft under har inte någon väsentlig effekt på Koncernens finansiella rapporter. Not 2 Värdering till verkligt värde Koncernens finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde, utom vad avser derivatinstrument som redovisas till verkligt värde. När Koncernen fastställer verkliga värden för finansiella instrument används olika metoder beroende på graden av observerbarhet av marknadsdata i värderingen. Metoderna är uppdelade på tre olika nivåer. Nivå 1. Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder. Nivå 2. Andra observerbara data för tillgångar eller skulder än noterade priser inkl i nivå 1, antingen direkt (det vill säga som prisnoteringar) eller indirekt (det vill säga härledda från prisnoteringar). Nivå 3. Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (det vill säga ej observerbara data). Nedanstående tabell visar Koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 30 juni och 31 december. Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen utgörs av kortfristiga placeringar som i koncernens och moderbolagets balansräkning är redovisade.i likvida medel. 19

20 MSEK Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Derivatinstrument som används för säkringsändamål - - 1,6 0,7 - - Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 74,2 71, Summa tillgångar 74,2 71,1 1,6 0,7 - - Skulder Derivatinstrument som används för säkringsändamål - - 2,3 0,2 - - Summa skulder - - 2,3 0,

Första kvartalet 2016

Första kvartalet 2016 Första kvartalet 2016 Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 209 MSEK (251), en minskning med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 198 MSEK (232), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Tredje kvartalet 2015

Tredje kvartalet 2015 Tredje kvartalet Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 232 MSEK (252), en minskning med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Andra kvartalet 2014

Andra kvartalet 2014 Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet låg i nivå med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 264 MSEK (265). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 35 MSEK (37). Minskningen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 223 MSEK (254), en minskning med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Januari mars MSEK Kv Kv Förändring % Helår Bruttomarginal (%) 44% 48% - 46% 45% Rörelsemarginal (%) 10% 15% - 14% 13%

Januari mars MSEK Kv Kv Förändring % Helår Bruttomarginal (%) 44% 48% - 46% 45% Rörelsemarginal (%) 10% 15% - 14% 13% Januari mars 2014 Nettoomsättningen för första kvartalet 2014 låg i nivå med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 255 MSEK (254). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 26 MSEK (37).

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007

Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Spendrups Bryggeri AB Delårsrapport januari-mars 2007 Nettoomsättningen ökade 11 procent Exporten ökade drygt 50 procent Rörelseresultatet oförändrat Resultat Rörelseresultatet för första kvartalet 2007

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS KABE AB (publ.) > en uppgick till 349,0 Mkr (354,6). > Resultat efter skatt uppgick till 20,1 Mkr (23,5). > Resultat per aktie var 2:23 (2:61). > Rörelseresultatet uppgick till 26 470 (30 869). > Rörelsemarginalen

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016

Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016 Delårsrapport för Nilörngruppen AB (publ) Q3, Januari september 2016 Perioden juli september Orderingången ökade med 26 % till 170 (134) MSEK Omsättningen ökade med 21 % till 145 (119) MSEK Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer