BLACKSTONE OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT BUDPLIKTSBUD OM 100 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I D. CARNEGIE & CO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLACKSTONE OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT BUDPLIKTSBUD OM 100 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I D. CARNEGIE & CO"

Transkript

1 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet Viktig information i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före början av acceptperioden för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet Särskild information till aktieägare i USA i slutet av detta pressmeddelande. Pressmeddelande 17 oktober 2016 BLACKSTONE OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT BUDPLIKTSBUD OM 100 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I D. CARNEGIE & CO Vega Holdco S.à r.l. ("Vega Holdco"), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av närstående till Blackstone Group L.P. (tillsammans med närstående "Blackstone"), offentliggjorde den 13 oktober 2016 att det förvärvat aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co" eller "Bolaget"). Vega Holdco passerade därigenom budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i D. Carnegie & Co. Vega Holdco offentliggör härmed ett kontant budpliktsbud ("Erbjudandet") till aktieägarna och optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co om att förvärva samtliga utestående A- och B-aktier och optioner i D. Carnegie & Co till ett pris om 100,00 kronor per aktie, oavsett aktieslag, 51,1 kronor per option av serie 2014/2017, 30,3 kronor per option av serie 2015/2018 och 13,7 kronor per option av serie 2016/2019. B-aktierna i D. Carnegie & Co är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Erbjudandet i sammandrag Vega Holdco erbjuder 100,00 kronor kontant per A- och B-aktie i D. Carnegie & Co, vilket motsvarar det högsta pris som Vega Holdco har betalat för aktier förvärvade i D. Carnegie & Co. 1 Erbjudandet värderar det totala värdet av D. Carnegie & Co, baserat på samtliga utestående aktier och optioner i D. Carnegie & Co, till 7,8 miljarder kronor. 2 D. Carnegie & Co har gett ut optioner i tre serier. Vega Holdco erbjuder 51,1 kronor kontant per option av serie 2014/2017, 30,3 kronor kontant per option av serie 2015/2018 och 13,7 kronor kontant per optioner av serie 2016/2019. Vega Holdco innehar aktier i D. Carnegie & Co motsvarande 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i D. Carnegie & Co. 3 Vidare är Kvalitena AB ("Kvalitena") och Frasdale Int. BV ("Frasdale") överens om att Vega Holdco, vid varje given tidpunkt, kommer att utöva rösträtten för deras återstående aktier, innebärande att Vega Holdco, baserat på det antal aktier som per dagen för detta offentliggörande innehas av Kvalitena och Frasdale, 1 Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om D. Carnegie & Co genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. 2 Baserat på A-aktier och B-aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i D. Carnegie & Co. Bolaget har totalt utestående teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier i Bolaget. 3 Baserat på samtliga utestående aktier i Bolaget. Vega Holdco äger per dagen för detta pressmeddelande sammanlagt A-aktier och B-aktier i D. Carnegie & Co.

2 kontrollerar totalt 53 procent av rösterna i D. Carnegie & Co. 4 Vega Holdco har även erhållit en förköpsrätt avseende resterande aktier som innehas av Kvalitena respektive Frasdale. Erbjudandet är inte föremål för några villkor. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 20 oktober 2016 och avslutas den 18 november Redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 2 december Vega Holdco har medel tillgängliga för att finansiera Erbjudandet genom eget kapital och extern finansiering tillgängligt via dess ägare. Villkor relaterade till extern finansiering är inom Vega Holdco:s kontroll. Det erbjudna vederlaget representerar en premie om: - cirka 10,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för D. Carnegie & Co:s B-aktier om 90,87 kronor under de senaste tre månaderna fram till och med den 14 juli 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av att Vega Holdco ingått avtal om att förvärva en större aktiepost i D. Carnegie & Co från Kvalitena, Frasdale och Svensk Bolig Holding AB ("SBH") för 100 kronor per aktie ("Föraffärerna"); - cirka 23,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för D. Carnegie & Co:s B-aktier om 81,05 kronor under de senaste sex månaderna fram till och med den 14 juli 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Föraffärerna); och - cirka 41,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för D. Carnegie & Co:s B-aktier om 70,55 kronor under de senaste tolv månaderna fram till och med den 14 juli 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Föraffärerna). Blackstone vill även understryka att det erbjudna vederlaget om 100 kronor per aktie innebär en premie om 17,6 procent i förhållande till senast rapporterat justerat eget kapital (EPRA NAV) per aktie. 5 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Den 15 juli 2016 offentliggjordes att Vega Holdco ingått avtal om att, förutsatt att vissa villkor uppfylldes, förvärva aktier i D. Carnegie & Co, motsvarande 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i D. Carnegie & Co 6 från Kvalitena, Frasdale och SBH ("Föraffärerna"). Vidare kom Kvalitena och Frasdale överens om, under förutsättning att ovannämnda transaktioner fullföljdes, att Vega Holdco, vid varje given tidpunkt, kommer utöva rösträtten för deras samtliga återstående aktier i D. Carnegie & Co, innebärande att Vega Holdco, baserat på det antal aktier som per dagen 4 Per dagen för detta pressmeddelande äger Kvalitena A-aktier och B-aktier och Frasdale äger B- aktier för vilka Vega Holdco utövar rösträtt. 5 Definierat i D. Carnegie & Co:s senaste delårsrapport som: redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld, i förhållande till antalet utestående stamaktier per balansdagen. Rapporterad EPRA NAV per aktie uppgick per 30 juni 2016 till 85,05 kronor. 6 Baserat på samtliga utestående aktier i Bolaget.

3 för detta offentliggörande innehas av Kvalitena och Frasdale, kontrollerar 53 procent av rösterna i D. Carnegie & Co. Vega Holdco har även erhållit en förköpsrätt avseende resterande aktier som innehas av Kvalitena respektive Frasdale. Den 25 augusti 2016 offentliggjorde Vega Holdco att villkoren för att genomföra Föraffärerna hade uppfyllts och den 13 oktober 2016 offentliggjorde Vega Holdco att samtliga Föraffärer hade genomförts. Till följd av genomförandet av Föraffärerna passerade Vega Holdco därigenom budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i D. Carnegie & Co. Erbjudandet kommer möjliggöra full likvid till aktieägare, medförande att aktieägare kan sälja större aktieinnehav till det erbjudna vederlaget. Vilket annars kanske inte är möjligt med hänsyn till de generellt låga handelsvolymerna. Motiv för Erbjudandet Blackstone ser förvärvet som en möjlighet att investera i ett ledande svenskt fastighetsbolag med en unik affärsmodell och en historia av framgångsrikt socialt engagemang. Blackstone anser att dess finansiella resurser och globala fastighetsexpertis kan komplettera den befintliga verksamheten. Blackstone ser fram emot att arbeta tillsammans med D. Carnegie & Co:s ledning och större intressenter för att fortsätta utveckla verksamheten i linje med bolagets nuvarande affärsstrategi. Blackstone förutser inga väsentliga förändringar på de platser där D. Carnegie & Co bedriver sin verksamhet. Inte heller förutses några väsentliga förändringar för bolagets ledning och anställda eller deras anställningsvillkor. Erbjudandet Vega Holdco erbjuder samtliga aktieägare i D. Carnegie & Co 100,00 kronor kontant per A- och B- aktie, 7 och 51,1 kronor kontant för varje option till innehavare av optioner av serie 2014/2017, 30,3 kronor kontant för varje option till innehavare av optioner av serie 2015/2018 och 13,7 kronor kontant för varje option till innehavare av optioner av serie 2016/ Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de aktier och optioner som inte direkt eller indirekt innehas av Vega Holdco, uppgår till cirka 5,4 miljarder kronor. Erbjudandet värderar det totala värdet av D. Carnegie & Co, baserat på samtliga utestående aktier och optioner i D. Carnegie & Co, till 7,8 miljarder kronor. Det erbjudna vederlaget representerar en premie om: 9 - cirka -2,4 procent i förhållande till betalkursen för D. Carnegie & Co:s B-aktier om 102,50 kronor den 14 Oktober 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet (vilken Vega Holdco anser har påverkats av offentliggörandet av Föraffärerna)); 7 Det erbjudna vederlaget för aktierna och teckningsoptionerna kommer att justeras om D. Carnegie & Co genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. 8 Priset för optionerna har fastställt på grundval av deras teoretiska värde, beräknat med utgångspunkt i betalkursen för D. Carnegie & Co:s aktie omedelbart före offentliggörandet av Föraffärerna, i vilket Vega Holdco offentliggjorde priset till vilket aktierna i Föraffärerna förvärvats. För att säkerställa en rättvis behandling har en premie motsvarande det erbjudna priset i förhållande till betalkursen för D. Carnegie & Co:s aktie omedelbart före offentliggörandet av Föraffärerna tillämpats. 9 Källa för D. Carnegie & Co aktiekurs: Factset.

4 - cirka 10,1 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för D. Carnegie & Co:s B-aktier om 90,87 kronor under de senaste tre månaderna fram till och med den 14 juli 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Föraffärerna); - cirka 23,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för D. Carnegie & Co:s B-aktier om 81,05 kronor under de senaste sex månaderna fram till och med den 14 juli 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Föraffärerna); och - cirka 41,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för D. Carnegie & Co:s B-aktier om 70,55 kronor under de senaste tolv månaderna fram till och med den 14 juli 2016 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Föraffärerna). Blackstone vill även understryka att det erbjudna vederlaget om 100 kronor per aktie innebär en premie om 17,6 procent i förhållande till senast rapporterat justerat eget kapital (EPRA NAV) per aktie. 10 Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 20 oktober 2016 och avslutas den 18 november Redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 2 december Aktieägare och optionsinnehavare i D. Carnegie & Co som har accepterat Erbjudandet har inte rätt att återkalla lämnad accept. Courtage utgår inte i samband med Erbjudandet. Vega Holdcos aktieinnehav i D. Carnegie & Co Vega Holdco innehar totalt A-aktier och B-aktier i D. Carnegie & Co, motsvarande 40 procent av rösterna och 32 procent av aktiekapitalet i Bolaget. Vidare är Kvalitena och Frasdale överens om att Vega Holdco, vid varje given tidpunkt, kommer att utöva rösträtten för deras återstående aktier, innebärande att Vega Holdco, baserat på det antal aktier som per dagen för detta offentliggörande innehas av Kvalitena och Frasdale, kontrollerar totalt 53 procent av rösterna i D. Carnegie & Co. 11 Vega Holdco har även erhållit en förköpsrätt avseende resterande aktier som innehas av Kvalitena respektive Frasdale. Bortsett från vad som angetts ovan innehar Vega Holdco inte några finansiella instrument eller teckningsoptioner som ger finansiell exponering mot D. Carnegie & Co aktie. Vega Holdco har inte heller förvärvat eller åtagit sig att förvärv några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot D. Carnegie & Co aktie. Ingen av aktierna, oavsett aktieslag, i D. Carnegie & Co som innehas av Vega Holdco har förvärvats till ett pris som är högre än vederlaget i Erbjudandet. Vega Holdco kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, ytterligare aktier eller teckningsoptioner i D. Carnegie & Co utanför Erbjudandet. Alla förvärv eller avtal om förvärv ska ske i enlighet med svensk lag och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. 10 Definierat i D. Carnegie & Co:s senaste delårsrapport som: redovisat eget kapital justerat för värdet på derivat, goodwill samt uppskjuten skatteskuld, i förhållande till antalet utestående stamaktier per balansdagen. Rapporterad EPRA NAV per aktie uppgick per 30 juni 2016 till 85,05 kronor. 11 Per dagen för detta pressmeddelande äger Kvalitena A-aktier och B-aktier och Frasdale äger B- aktier för vilka Vega Holdco utövar rösträtt.

5 Villkor för Erbjudandet Erbjudandet är inte föremål för några villkor. Beskrivning av Vega Holdco Vega Holdco är ett nybildat bolag som indirekt är helägt av fastighetsfonder rådgivna av närstående till Blackstone Group L.P. Vega Holdco S.à r.l. är ett privat aktiebolag (med organisationsnummer B ) med säte i Luxemburg och registrerad adress 2-4, Rue Eugéne Ruppert, L-2453 Luxemburg. Vega Holdco bildades den 6 juli 2016 och registrerades hos handelsregistret i Luxemburg (Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés) den 18 juli Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet och dess enda syfte är att genomföra Erbjudandet. Finansiering av Erbjudandet Vega Holdco har medel tillgängliga för att finansiera Erbjudandet genom eget kapital och extern finansiering tillgängligt via dess ägare. Villkor relaterade till extern finansiering är inom Vega Holdco:s kontroll. Vissa närstående parter Två ledamöter i D. Carnegie & Co:s styrelse - James Seppala (ordförande), anställd av Blackstone, och Svein Erik Lilleland, anställd av ett bolag som är närstående till Blackstone - är beroende i förhållande till Vega Holdco och Blackstone. Styrelseledamoten Knut Pousette och de tidigare styrelseledamöterna Ranny Davidoff och Terje Nesbakken är representanter för Kvalitena, Frasdale respektive SBH. I enlighet med Takeover-reglerna kommer de fem nämnda, nuvarande och tidigare, styrelseledamöterna inte att delta, och har heller inte deltagit, i D. Carnegie & Co:s hantering av Erbjudandet. Styrelsen i D. Carnegie & Co har tillsatt en oberoende kommitté för att utvärdera Erbjudandet. Dessa omständigheter innebär att avsnitt III i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet, vilket innebär att acceptperioden måste vara minst fyra veckor och att D. Carnegie & Co ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande eller en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet från oberoende expertis. Uttalande från D. Carnegie & Co:s Oberoende Kommitté D. Carnegie & Co:s oberoende kommitté kommer, i enlighet med Takeover-reglerna, att offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet senast två veckor för acceptperiodens utgång. Due diligence Vega Holdco har i samband med förberedelserna inför Erbjudandet genomfört en begränsad företagsundersökning och har i samband med detta även träffat vissa ledande befattningshavare i D. Carnegie & Co, däribland den verkställande direktören och finansdirektören för Bolaget. Vega Holdco har även mottagit viss information om och har fört diskussioner med vissa långivare till Bolagets dotterbolag, samt mottagit vissa bekräftelser från dessa långivare innebärande att genomförandet av Föraffärerna och Erbjudandet från Vega Holdco inte kommer att utlösa så kallade change of control-klausuler och därigenom accelerera vissa av dessa lån. Därtill har Vega Holdco före

6 Föraffärerna fått viss information från Bolaget som är inkluderade i D. Carnegie & Co:s delårsrapport för det andra kvartalet 2016, vilken offentliggjordes den 15 juli D. Carnegie & Co har informerat Vega Holdco att ingen information som inte redan är allmänt känd och som rimligen kan förväntas påverkas priser på D. Carnegie & Co:s aktier har lämnats till Vega Holdco under denna undersökning. Uttalande från Aktiemarknadsnämnden Enligt uppgifter som Vega Holdco tagit del av, innehar aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika totalt cirka 0,25 procent av det totala antalet röster och 0,32 procent av det totala antalet aktier i D. Carnegie & Co. På grund av tids- och kostnadsskäl har Vega Holdco beslutat att exkludera dessa jurisdiktioner från Erbjudandet. Aktiemarknadsnämnden har den 4 oktober 2016 medgett Vega Holdco dispens från skyldigheten att rikta uppköpserbjudandet till ovannämnda jurisdiktioner. 12 Tvångsinlösensförfarande och avnotering Om Vega Holdco blir ägare till mer än 90 procent av de utestående aktierna i D. Carnegie & Co avser Vega Holdco påkalla inlösen av resterande aktier i D. Carnegie & Co. I samband därmed kommer Vega Holdco att verka för att D. Carnegie & Co:s aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm. Preliminär tidplan 13 Offentliggörande av erbjudandehandlingen: 19 oktober 2016 Acceptperiod: 20 oktober november 2016 Redovisning av likvid: Omkring 2 december Vega Holdco förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. En eventuell förlängning av acceptperioden kommer emellertid inte senarelägga redovisning av likvid för de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet under acceptperioden. Tillämplig lag och tvister Erbjudandet ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Vega Holdco, i enlighet med lag om (2006:451) offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 13 oktober 2016 åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa de ovan angivna reglerna och uttalandena samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Vega Holdco vid överträdelse av Takeover- 12 AMN 2016: Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

7 reglerna. Den 17 oktober 2016 informerade Vega Holdco Finansinspektionen om Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot Nasdaq Stockholm. Rådgivare Bank of America Merrill Lynch och Leimdörfer är finansiella rådgivare och Roschier Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Vega Holdco i samband med Erbjudandet. Vega Holdco

8 För ytterligare information, kontakta: För mer information om Erbjudandet, se: Vid ytterligare frågor, kontakta: Andrew Dowler Blackstone +44 (0) Nordisk media: JKL , Om Blackstone Real Estate Blackstone är globalt ledande inom fastighetsinvesteringar. Blackstones fastighetsverksamhet grundades 1991 och har över 100 miljarder USD i kapital under förvaltning. Blackstones fastighetsportfölj omfattar hotell, kontor, butiker, industrifastigheter och bostäder i USA, Europa, Asien och Latinamerika. Större innehav inkluderar Hilton Worldwide, Logicor (paneuropeisk logistik) samt centrala kontorsbyggnader i världens största städer. Om D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Stockholmsregionen. Bolagets affärsidé är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en succesiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 juni 2016 till drygt miljoner kronor. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 juni 2016 till miljoner kronor årligen. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2016 klockan 07:30 (CET).

9 Viktig information Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Vega Holdco kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vega Holdco kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden bedöms, avses, förväntas, tros, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Vega Holdco och D. Carnegie & Co:s kontroll. Särskild information till aktieägare i USA Erbjudandet riktar sig till ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka skiljer sig från de regler som gäller i USA. Bolagets finansiella rapporter och finansiella information som inkluderas i erbjudandehandling eller andra dokument relaterade till Erbjudandet är upprättade eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS 1 och kan kanske inte jämföras med finansiella rapporter för amerikanska bolag eller andra företag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med i USA vedertagna redovisningsprinciper. Erbjudandet kommer att lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och Regulation 14E enligt, U.S. Exchange Act som ett "Tier II"-uppköpserbjudande, och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för erbjudande, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden. Det kan vara svårt för amerikanska aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Bolaget och Vega Holdco är belägna utanför USA och vissa eller alla av deras

10 ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Amerikanska aktieägare kommer kanske inte att kunna stämma Bolaget eller Vega Holdco eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Bolaget, Vega Holdco och deras närstående att underkasta sig amerikansk domstols jurisdiktion eller dom. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Vega Holdco och dess närstående eller mäklare (i egenskap av agenter för Vega Holdco eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Bolaget som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt i syfte att informera amerikanska aktieägare i Bolaget om sådan information. Vidare kan Vega Holdco:s finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Bolaget, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper. Vare sig någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet har godkänt eller avvisat Erbjudandet, eller uttalat sig huruvida innehållet i denna erbjudandehandling är lämpligt eller fullständigt. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:31 2016-10-04 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-10-17.

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co AB (publ) Erbjudande till aktieägarna och optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co AB (publ) VIKTIG INFORMATION Allmänt Vega Holdco S.à r.l. (ett privat aktiebolag med säte i Luxemburg och organisationsnummer B 207.572

Läs mer

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Ahead Global Investment Ltd offentliggör ett kontant budpliktsbud till MediRox aktieägare

Ahead Global Investment Ltd offentliggör ett kontant budpliktsbud till MediRox aktieägare Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Budpliktsbudet lämnas inte till

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron

Läs mer

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017 Pressmeddelande Stockholm den 9 januari 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER

Läs mer

Samhällsbyggnadsbolaget lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen

Samhällsbyggnadsbolaget lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen PRESSMEDDELANDE, 18 APRIL 2017 Samhällsbyggnadsbolaget lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Läs mer

Pressmeddelande, 29 oktober 2014 NETS LÄMNAR KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DIBS

Pressmeddelande, 29 oktober 2014 NETS LÄMNAR KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I DIBS Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.)

Adoperator AB (publ.) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i AdTail AB (publ.) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice Randstad Holding nv P.O. Box 12600 NL-1100 AP Amsterdam z.o. T +31 (0)20 569 59 11 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien,

Läs mer

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB

Symphony Technology Group lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,75 kronor per aktie i IBS AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Pressmeddelande 10 november 2016

Pressmeddelande 10 november 2016 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB

Scanfil Oyj offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande om 35 kronor per aktie till aktieägarna i PartnerTech AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

ASSA ABLOY förvärvar 63,6 procent av aktierna i Cardo och lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till övriga aktieägare

ASSA ABLOY förvärvar 63,6 procent av aktierna i Cardo och lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till övriga aktieägare Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

1A SMART START, LLC OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT ERBJUDANDE OM 11,30 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I DIGNITA SYSTEMS AB

1A SMART START, LLC OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT ERBJUDANDE OM 11,30 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I DIGNITA SYSTEMS AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania

Volkswagen lämnar ett kontanterbjudande om 200 kronor per aktie till aktieägarna i Scania Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:06 2012-02-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud.

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det Nya Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Vitec Software Group och 3L System går samman

Vitec Software Group och 3L System går samman Pressmeddelande Umeå, 2012-01-23 08:00 CET Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, publiceras eller distribueras till eller inom jurisdiktioner där publiceringen eller distributionen inte

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge.

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008: Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:11 2008-05-02 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2008 en framställning från Advokatfirman Vinge. FRAMSTÄLLNINGEN I framställningen till nämnden anförs följande.

Läs mer

Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ)

Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat kontanterbjudande på 34 kronor per aktie i Avonova Sverige AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Hjelp24 offentliggör ett rekommenderat

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i Megacon AB (publ) Oktober 2009 Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande enligt bestämmelserna

Läs mer

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet i sammandrag I syfte att byta domicil för Fenix Outdoor från Sverige till Schweiz, offentliggör härmed huvudägaren Nidron Holding ett offentligt aktieerbjudande utan budpremie till övriga aktieägare i Fenix Outdoor

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo

IP-Only lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Availo Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

Rekommenderat kontantbud på Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Rekommenderat kontantbud på Gymgrossisten Nordic AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Ricoh Europe Holdings PLC lämnar ett rekommenderat kontantbud om 37,25 kronor per aktie i Carl Lamm Holding AB (publ)

Ricoh Europe Holdings PLC lämnar ett rekommenderat kontantbud om 37,25 kronor per aktie i Carl Lamm Holding AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller av någon annan för aktieägarens räkning) i någon jurisdiktion där genomförandet eller accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet

Läs mer

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC

UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC PRESSMEDDELANDE 10 maj 2017 UTTALANDE FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR DIGNITA SYSTEMS AB (PUBL) I ANLEDNING AV OFFENTLIGT ERBJUDANDE FRÅN 1A SMART START, LLC Den oberoende budkommittén för Dignita

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Atria lämnar ovillkorat kontant budpliktsbud på Sardus

Atria lämnar ovillkorat kontant budpliktsbud på Sardus Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Geberit lämnar ett kontanterbjudande om 97 kronor per aktie till aktieägarna i Sanitec

Geberit lämnar ett kontanterbjudande om 97 kronor per aktie till aktieägarna i Sanitec PRESSMEDDELANDE Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i eller till någon

Läs mer