Inledning. Bakgrund. Processen med att ta fram MoS-A3. Utformning och struktur på MoS-A3. På dialogdagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning. Bakgrund. Processen med att ta fram MoS-A3. Utformning och struktur på MoS-A3. På dialogdagen"

Transkript

1 Inledning Föreliggande förslag på Mål och strategi för utbildning och forskning inom Akademin för bibliotek,, hädanefter kallat MoS-A3, utgör ett av underlagen till Dialogdagen. Nedanstående introduktion till förslaget avser att ge bakgrundsinformation och kontext inför Dialogsdagen, samt klargöra vilken roll MoS-A3 avses spela vid de diskussioner som förs. Bakgrund MoS-A3 har sin upprinnelse i två olika processer; dels ett av ledningsrådet identifierat behov av att arbeta strategiskt med akademins utbildningsutbud och dels aktiviteten Formulera mål och strategi för akademins forskning i akademins verksamhetsplan för Utifrån grundtanken att akademins utbildning och forskning utgör en integrerad verksamhet blev det i ett tidigt skede naturligt att sammanföra dessa båda processer till ett samlat strategiskt arbete. Mål och strategier för utbildning och forskning formuleras därmed utifrån ett helhetsperspektiv och i samklang med varandra, vilket även motsvarar hur högskolans mål och vision uttrycks. Processen med att ta fram MoS-A3 Arbetet med att ta fram MoS-A3 drivs av akademichef Ann-Sofie Axelsson, med stöd av akademins samordnare för forskning respektive utbildning; Helena Francke och Cecilia Sönströd. Inledningsvis under arbetet hade MoS-A3 arbetsnamnet Utbildnings- och forskningsstrategi (UFS), och dokumentet har under detta namn varit ute på flera remissrundor under våren, vilket resulterat i genomgripande omarbetningar. Utformning och struktur på MoS-A3 Dokumentets Inledning beskriver syfte och övergripande processer kring MoS-A3. Observera att den process för förankring i akademi- och högskolegemensamma organ som beskrivs i avsnittet är den som föreslås äga rum för det slutliga dokumentet. Avsnittet Högskolan i Borås vision, mål och profil grundar akademins mål och strategier i högskolans styrdokument och profil. Detta avsnitt upprepar ett antal, kanske välkända, skrivningar från andra dokument, men inkluderas både för att ge kontext till efterföljande mål, indikatorer och strategier och för att underlätta läsning av MoS-A3 som ett självständigt dokument. I avsnittet Mål och strategier för akademins utbildning och forskning beskrivs den roll MoS-A3 skall spela i akademins strategiska arbete och hur detta påverkar dokumentets uppbyggnad. Avsnittet utmynnar i en långsiktig akademivision, varefter själva huvudinnehållet, med mål, indikatorer och strategier tar vid. Hur detta avsnitt är uppbyggt och förankrat i högskolans styrdokument finns beskrivet i inledningen till MoS-A3. På dialogdagen MoS-A3 är inte i sig föremål för diskussion på dialogdagen, men utgör däremot ett centralt underlag i och med att det beskriver akademins vision, samt mål och strategier för utbildning och forskning. Under de diskussioner som förs kring dialogdagens huvudfrågor och de mer specifika diskussionsfrågorna under eftermiddagen kommer säkerligen många resonemang och förslag att ha koppling till det som står i MoS-A3, men avsikten är inte att ni skall diskutera dokumentets struktur eller detaljer kring formuleringar. Se det snarare som en referensram, vilken ni har möjlighet att

2 påverka genom att ge konkreta förslag på strategier, satsningar eller aktiviteter för att öka forskningsmedvetenheten och forskningsvolymen inom akademin. Vidare arbete De förslag som förs vidare till ledningsgruppen från Dialogdagen, via de så kallade förslagsbärarna, kommer att tas i beaktande när slutversionen av MoS-A3 färdigställs och beslutas av akademichef. Förutom påverkan på MoS-A3 kommer förslag från Dialogdagen att påverka dokument med kortare tidshorisont, främst verksamhets- och/eller handlingsplaner.

3 Mål och strategi för utbildning och forskning inom Akademin för bibliotek, Inledning Akademin för bibliotek, :s mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd MoS-A3 ) beskriver mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning under kommande tioårsperiod, samt strategier som anger på vilket sätt verksamheten avser att nå uppsatta mål. Måluppfyllelse följs upp och utvärderas med hjälp av ett antal indikatorer kopplade till varje målområde. Akademins mål och strategier är formulerade med utgångspunkt i högskolans styrdokument, främst mål- och visionsdokument samt verksamhetsplan. MoS-A3 ska vara vägledande i såväl strategiska beslut för utbildnings- och forskningsverksamhet som i utformning av styrdokument, exempelvis verksamhetsplaner och handlingsplaner. MoS-A3 har fastställts av akademichef och tagits fram av akademins ledningsråd och samordnare, i samråd med och kontinuerligt förankrad hos akademins medarbetare, samt program- och akademiråd. Innehållet har även presenterats i rektors ledningsråd, högskolans utbildningsråd och forskarråd. MoS-A3 genomgår årligen en översyn, inför planeringen av kommande års verksamhet. En process med att revidera mål, strategier och indikatorer genomförs vart tredje år.

4 Högskolan i Borås vision, mål och profil Högskolans vision och mål: Det tredje universitetet i Västsverige Högskolan i Borås vision är att på sikt erhålla universitetsstatus; att bli det tredje universitetet i Västsverige (dnr: ). För att erhålla universitetsstatus tolkar högskolan det som nödvändigt att högskolans kärnverksamhet utbildning och forskning i högre grad än i dag präglas av vetenskapliga förhållningssätt respektive vetenskapliga aktiviteter. För att universitetsstatus ska uppnås har högskolan identifierat tre mål att sträva efter och uppnå; mål som beskrivs på följande sätt i högskolans visions- och måldokument. Högskolan i Borås ska: 1. Sätta studentens lärande i centrum. Vi ska utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forskning. Utbildningen på alla nivåer ska vara forskningsanknuten och studenterna ska så tidigt som möjligt bli aktivt involverade i forskningen. Studenterna ska ges stora möjligheter att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande. 2. Öka andelen forskning. Detta uttrycker vi i termer av 60:40, det vill säga att andelen utbildning ska vara 60 procent av den totala verksamheten och andelen forskning 40 procent. I dag är andelen forskning 20 procent och vi måste öka den i förhållande till utbildningen. Samtidigt gäller att även utbildningen, i absoluta mått, ska öka på sikt. 3. Fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer. Inom samtliga områden ska vi erbjuda utbildning från grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå. Målet är att det inom alla områden finns forskningsprogram och välutvecklade samarbeten med andra lärosäten och organisationer. Sammanfattningsvis kan målen uttryckas som att Högskolans utbildningar och undervisning ska vila på vetenskaplig grund Andelen forskning vid högskolan ska uppgå till 40% av den totala verksamheten Högskolan ska kunna erbjuda utbildning på alla nivåer inom samtliga områden Genom att uppnå dessa mål och därmed en utbildnings- och forskningsverksamhet av hög kvalitet, med en hög grad av attraktivitet och god stabilitet, bör högskolan ha goda chanser att erhålla universitetsstatus. Högskolans profil: Vetenskap för profession Högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet har en stark samverkansambition som tar sin utgångspunkt i högskolans profil som professionslärosäte utifrån devisen 'Vetenskap för profession' (närmare beskriven i högskolans visions- och måldokument, dnr ) Devisen ger för handen att högskolan, utifrån en vetenskaplig grundval, ska bedriva utbildning med direkt koppling till yrkesverksamhet, inom den offentliga såväl som den privata sektorn. 'Vetenskap för profession' säger också att den forskning som bedrivs vid högskolan med fördel kan ha professionerna som avnämare och att forskningen gärna kan bedrivas i samarbete med eller på uppdrag av professionerna. 'Vetenskap för profession' leder kanske tankarna till att högskolans forskning ska vara tillämpad, men det är självklart att även grundforskning kan bedrivas. 'Vetenskap för profession' kan ses som en övergripande strategi

5 för att utveckla högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet till att bli samhällsrelevant och konkurrenskraftig. Med utgångspunkt i den globala kontext i vilken akademin avser bidra till kunskapsutveckling berikas devisen vetenskap för profession genom ett aktivt arbete med internationalisering och hållbar utveckling. Mål och strategier för akademins utbildning och forskning Akademin för bibliotek, (hädanefter benämnd Akademin ) har, som en av högskolans tre enheter som bedriver utbildning och forskning, en mycket viktig uppgift i det gemensamma arbetet mot att bli universitet. Akademin har ett stort och växande utbildningsuppdrag, redan en ansenlig och ökande andel externfinansierad forskning, samt samverkan med såväl privat som offentlig sektor, inte minst i form av uppdragsutbildningar och uppdragsforskning. Vetenskap för profession karakteriserar redan akademins verksamheter i det att akademin både utbildar och forskar för och med professionen. Delar av akademins utbildnings- och forskningsverksamhet har därtill en internationell prägel och utbildningarna i synnerhet har på senare år alltmer kommit att innehålla inslag av hållbar utveckling. Akademin har också en etablerad forskarutbildning inom BoI och doktorandverksamhet inom forskningsområdet Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet samt inom forskningsområdet Handel och IT. Om högskolan ska nå de mål som formulerats och den vision som tecknas, måste akademin, som en viktig del i detta arbete, beskriva sin egen vision, sina mål samt formulera sina egna strategier. I detta komplexa arbete att utveckla den akademiska verksamheten är det viktigt att veta vart verksamheten strävar; att ha tydliga mål. Tydligheten ligger i att målen ska vara begripliga. Det ska stå klart för alla medarbetare: 1) varför målen finns 2) vad målen innebär och 3) vilka indikatorer varje måluppfyllelse vilar på Det sistnämnda ställer krav på att verksamheten har formulerat indikatorer som blir vägledande i arbetet mot måluppfyllelse. Då är det också möjligt att följa upp verksamhetens måluppfyllelse och enklare att konstatera ifall ett mål har uppnåtts eller ej och i så fall vad som kvarstår, något som blir till stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är också viktigt, för att effektivt och fokuserat kunna arbeta mot de uppsatta målen, att formulera strategier för hur målen ska nås. Strategierna baseras på en god kännedom om verksamhetens styrkor och svagheter och de förutsättningar som omvärlden ger. Strategierna ska vara styrande inför beslut som berör akademins utbildning och forskning, exempelvis fastställande av utbildningsutbud, utformning av utbildningar och kurser, rekryteringar och forskningssatsningar. De strategier som anges ska vara tydligt vägledande vad gäller prioriteringar i det dagliga arbetet. Högskolans universitetsvision får sin motsvarighet i en långsiktig akademivision: År 2026 ska akademin inom samtliga områden kunna uppvisa kompletta och nationellt starka utbildningsmiljöer. Akademins utbildningar ska vara attraktiva och tillgängliga för alla.

6 Studenter som utexamineras ska vara väl förberedda för att bidra inom sina professioner och till samhället. Akademins forskningsverksamhet ska vara nationellt stark och internationellt framgångsrik. Forskningen ska bidra till att utveckla och kritiskt granska professionell verksamhet, samhälle och kulturliv. Akademins utbildnings- och forskningsområden ska utgöra sammanhållna kunskapsmiljöer. Med siktet inställt på denna akademivision har följande mål för akademins utbildnings- och forskningsverksamhet formulerats och fastställts. Utgångspunkten för målbeskrivningarna har varit högskolans mål och profil. Till målen kopplas, som tidigare nämnts, indikatorer för måluppfyllelse och strategier för att uppnå målen. Sätta studentens lärande i centrum Mål A. akademins utbildningar är attraktiva för studenter och arbetsgivare B. akademins utbildningar och undervisning vilar på vetenskaplig grund C. akademins utbildningar rustar studenterna för att bidra till sina professioner och till samhällets hållbara utveckling D. akademins studentgrupper avspeglar den mångfald som finns i det omgivande samhället E. akademin bedriver utbildningsverksamhet som stimulerar till livslångt lärande F. akademin har en utbildningsmiljö med betydande internationella inslag G. akademins utbildningar är profilerade, där tillämpligt, utifrån högskolans och akademins styrkeområden Indikatorer söktryck till akademins utbildningar på grundnivå och avancerad nivå (A) anställningsbarhet efter avslutad utbildning (A) forskningsförankring i akademins utbildningar (B, C) högskolepedagogiska utvecklingsprojekt, antal, omfattning och innehåll, inom akademins utbildningsområden (B) undervisande personals kännedom om aktuell forskning inom det egna området och vid akademin (B, C) omfattning av hållbarhets-, professions- och verksamhetsanknutna moment i akademins utbildningar (A, C) mångfald i akademins studentgrupper (D, E) omfattning av utbildningsverksamhet som riktar sig till studenter i olika skeden av livet (E) antal in- respektive utresande studenter och lärare i akademins utbildningsverksamhet (F) antal kurser i akademins utbildningsverksamhet som har internationella studenter och/eller lärare (F) omfattning av profilerade moment i akademins utbildningar (G)

7 Strategier utreda utbildningar som har lågt söktryck (A) diskutera utbildningsinnehåll i program- och akademiråd och i avnämargrupper (A, C) arbeta aktivt med att utveckla utbildningarnas forskningsförankring (B, C) verka för att all undervisande personal ägnar sig åt pedagogisk meritering och högskolepedagogiska utvecklingsprojekt (B, C, D, E) all undervisande personal engagerar sig i forskningsverksamhet (t.ex. genom aktivt deltagande i forskningsseminarier och forskargruppsmöten) (B, C) all forskande personal engagerar sig i undervisningsverksamhet (B, C) arbeta aktivt med att utveckla relevanta hållbarhets-, professions- och verksamhetsanknutna moment i utbildningarna (A, C) arbeta aktivt med breddad rekrytering och med att utveckla utbildningarnas tillgänglighet för en heterogen studentgrupp (D, E) upprätta samarbetsavtal med relevanta lärosäten för student- och lärarutbyte (F) utforma utbildningsprogram så att internationella utbyten främjas (F) arbeta aktivt med att utveckla utbildningarnas profil, utifrån högskolans och akademins styrkeområden (G) Öka andelen forskning Mål A. forskningen vid akademin håller hög vetenskaplig nivå B. forskningen vid akademin har stort genomslag, såväl nationellt som internationellt, i vetenskapssamfundet och det omgivande samhället C. akademins verksamhet kännetecknas av ett aktivt samtal om forskning D. alla disputerade medarbetare vid akademin deltar i forskningsverksamhet E. samtliga forskningsområden har ökat sin externa forskningsfinansiering, jämfört med föregående år Indikatorer publiceringsstatistik för olika typer av publikationer (A, B) vetenskapliga förtroendeuppdrag, nationellt och internationellt, genomförda av akademins forskare (A, B, D) andel forskningsprojekt som genomförs i samarbete med professionen eller det omgivande samhället (B) genomförda forskningsseminarier och deltagande i dessa (C, D) antal inskickade forskningsansökningar och sökta belopp, per område och år (D) antal beviljade forskningsansökningar, per område och år (A, B, D, E) externa anslag, per område och år (A, B, D, E) Strategier inrätta en struktur för intern kollegial feedback inför publicering (A, B, C, D) publicera i respekterade publikationskanaler (A, B)

8 sträva efter öppen tillgång (open access) till publikationer genom publicering i OAkanaler eller parallellpublicering i DiVA (B) utnyttja bibliotekets stöd vid forskning och publicering (A, B) uppmuntra till synlighet i det internationella forskarsamhället (A, B) arbeta för ökad forskningssamverkan med näringsliv, offentlig sektor och det omgivande samhället (B, E) bygga strategiska samarbeten med andra lärosäten och delta i akademiska nätverk, både nationellt och internationellt (B, E) uppmuntra forskare att kommunicera med näringsliv, offentlig sektor och det omgivande samhället (B) genomföra forskningsseminarier vid akademin (C) planera medarbetarnas kompetensutvecklingstid på sätt som gynnar forskningskommunikation/publicering, deltagande i forskningsansökningar och aktivt deltagande i samtal om forskning (C, D) inrätta en struktur för forskargrupper och forskarkollegier (A, C, D) inrätta en struktur för intern kollegial granskning vid ansökningar till större finansiärer (A, E) utnyttja GIO:s stöd vid forskningsansökningar (A, E) Fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer Mål A. akademin är en attraktiv arbetsplats för undervisande och forskande personal B. akademin erbjuder nationellt starka utbildningar på grundnivå inom alla områden, samt utbildningar med nationell och internationell attraktionskraft på avancerad nivå C. akademin har forskarutbildningsrättigheter inom alla forskningsområden D. akademins forskarutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap är nationellt ledande och internationellt erkänd E. inom alla områden råder en god balans vad gäller volym mellan utbildningsnivåer, med hänsyn taget till externa och interna förutsättningar F. akademins utbildning och forskning bedrivs integrerat, dvs. i nära anslutning till varandra Indikatorer framgångsrik rekrytering av medarbetare med relevant kompetens (A) stabil personalstyrka inom samtliga utbildnings- och forskningsområden (A) utbildningar på grund- och avancerad nivå inom alla områden (B) nationellt och internationellt söktryck till akademins utbildningar på grund- och avancerad nivå (B) resultat av utvärderingar av akademins utbildningar (B, D) forskarutbildningsrättigheter inom akademins alla forskningsområden (C) externfinansiering av doktorander till akademins forskarutbildning inom biblioteksoch informationsvetenskap (D)

9 söktryck till akademins forskarutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap (D) fördelning av HST mellan grund- och avancerad nivå, inom alla områden (E) andel kurser i varje utbildningsprogram som innehåller aktiv medverkan av disputerade eller forskarstuderande lärare (F) andel kurser i varje utbildningsprogram som har tydlig koppling till akademins forskning (F) Strategier vid rekrytering anta ett helhetsperspektiv som beaktar akademins kompetensbehov inom både utbildning och forskning (A) vid rekrytering aktivt söka nya finansieringsmöjligheter och kommunikationskanaler i syfte att bredda rekryteringsbasen (A) vid rekrytering särskilt beakta möjligheten att attrahera internationella sökande (A) skapa och upprätthålla goda förutsättningar för att bedriva undervisning och forskning, exempelvis genom tjänsteplanering som beaktar medarbetarnas behov av kompetensutveckling (A) kontinuerligt kvalitetssäkra och -utvärdera, samt vid behov vidareutveckla akademins utbildningar på grund- och avancerad nivå (B) arbeta proaktivt med marknadsföring av akademins nationella och internationella utbildningsutbud (B) ansöka om forskarutbildningsrättigheter inom de områden där akademin saknar sådana (C) ta fram och implementera handlingsplaner för finansiering, rekrytering och handledning av forskarstuderande inom alla områden (C, D) stärka volym och kvalitet i forskarutbildning genom att delta som partner i forskarskolor (C, D) utvärdera fördelning av HST inom olika områden med hänsyn taget till externa och interna förutsättningar, exempelvis söktryck, arbetsmarknad, utbildningsuppdrag, ekonomiska förutsättningar och akademins forskningsverksamhet (E) utveckla utbildningsutbudet på avancerad nivå inom de områden där fördelning av HST bedöms problematisk (E) beakta behovet av vetenskaplig kompetens vid bemanning av varje kursgenomförande (F) utveckla utbildningar och utbildningars innehåll utifrån akademins forskning (E)

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Högskolan i Borås vision och mål

Högskolan i Borås vision och mål Högskolan i Borås vision och mål Vision det tredje universitetet i Västsverige Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer samt en tydlig

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 695-16 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2017-2019 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 550-15 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2016-2018 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Vision för Högskolan i Borås (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015 Utbildning, forskning och tandvård i symbios Odontologiska fakultetens vision för år 2015 utgår från Malmö högskolas visionsdokument Där mångfald gör

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Verksamhetsplanering - Lokal handlingsplan för Sektionen för Ingenjörsvetenskap 2016

Verksamhetsplanering - Lokal handlingsplan för Sektionen för Ingenjörsvetenskap 2016 2015-xx-xx 1 (4) Akademin för textil, teknik och ekonomi Sektionen för Ingenjörsvetenskap MIT, sektionschef Verksamhetsplanering - Lokal handlingsplan för Sektionen för Ingenjörsvetenskap Högskoleövergripande

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum 2015 2017 Språk- och litteraturcentrums (SOLs) strategiska plan är en fördjupning och konkretisering av de planer som tagits fram av Lunds universitet (LU)

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram RIKTLINJER Diarienummer: 40-388/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Grundutbildningsnämnden Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE

STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN 2018-2022 VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE Inledning och bakgrund Fakultetens strategiska prioriteringar för 2018-2022 bygger vidare på den utveckling som fakulteten

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Statsvetenskapliga institutionen DATUM: 2015-11-27 BESLUTAD AV: Mikael Gilljam KONTAKTPERSON: Anna Engkvist FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier enligt

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter:

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter: 2016-12-19 1(7) MILJÖLEDNINGSSYSTEM Högskolan i Borås Beslutad den: 2016-12-19 Diarienummer: 879-16 Birgitta Påhlsson Gäller from: 2017-01-01 Ersätter: 753-15 Högskolegemensam handlingsplan för hållbar

Läs mer

Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier

Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier REMISS 1 / 2 2007-11-01 Dnr G11 1331/07 Fakultetsnämnderna Universitetsbiblioteket Göteborgs universitets studentkårer Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans

tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans tarka ill- Strategisk plan för Hälsa och samhälle ammans 1 STRATEGI 09 Vilka är vi? Vad vill vi 2 VISION Vår vision beskriver vad vi vill och även vad vi vill uppnå, vi som arbetar på Hälsa och samhälle.

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Minnesanteckningar för A3:s ledningsråd

Minnesanteckningar för A3:s ledningsråd Minnesanteckningar för A3:s ledningsråd Datum: 2016-10-25 Tid: 08.45 12.00 Lokal: C 430 Närvarande: Ann-Sofie Axelsson Lill Langelotz Margareta Ljungqvist Håkan Sundell Claes Lennartsson Marcus Lindström

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET UTKAST MÅLBILD 2022

MALMÖ UNIVERSITET UTKAST MÅLBILD 2022 2016-10-27 Dnr LED 1.3-2016/548 1 (av 9) 2016-11-08 Kerstin Tham, rektor, professor 1. Inledning MALMÖ UNIVERSITET UTKAST MÅLBILD 2022 Denna målbild för Malmö universitet ska användas som utgångpunkt för

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU

Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Dnr: UmU Språkpolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Rektor - tills vidare Organisation Informationsenheten Sid 2 (8) 1. Inledning...

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan juli 2016 Grants and Innovation Office

Uppföljning Verksamhetsplan juli 2016 Grants and Innovation Office Chef Grants and Innovation Office Annika Bergman Uppföljning Verksamhetsplan juli 2016 Grants and Innovation Office Bakgrund Verksamhetsplan för Grants and innovation office 2016-2018 baseras på verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Språkpolicy för Umeå universitet

Språkpolicy för Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Arbetsgruppen för utarbetande av språkpolicy Dnr UmU 102-2330-07 Fastställd av rektor 2008-04-22 Språkpolicy för Umeå universitet INLEDNING 3 SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR ALL VERKSAMHET 4

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Högskolans organisationsutveckling

Högskolans organisationsutveckling 1 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUTSFÖRSLAG Rektors stab Åsa Dryselius, jurist 2013-09-26 Dnr 741-13 Styrelsen Högskolans organisationsutveckling Bakgrund Tidigare styrelsebeslut Rektor har för styrelsen redovisat

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Institutionen för kulturvård DATUM: 2014-11-07 BESLUTAD AV: Institutionsrådet, Kulturvård KONTAKTPERSON: Bosse Lagerqvist FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

Verksamhetsplanering - Lokal handlingsplan för Sektionen för Resursåtervinning och samhällsbyggnad 2015

Verksamhetsplanering - Lokal handlingsplan för Sektionen för Resursåtervinning och samhällsbyggnad 2015 2015-04-28 1 (6) Sektionens aktiviteter för att bidra till ökat studentinflytande i verksamheten. Åtgärd/aktivitet Akademin för textil, teknik och ekonomi Sektionen för Resursåtervinning och samhällsbyggnad

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 fakulteten DATUM: 2016-10-27 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan Dnr V 2016/526 FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd

Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd Mötesanteckningar från A3:s ledningsråd Datum: 2016-05-03 Tid: 8.00 12.00 Lokal: L 324 Närvarande Ann-Sofie Axelsson Thomas Johansson Claes Lennartsson Markus Lindström, ersätter Malin Eriksson Margareta

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Handlingsplan för internationalisering Biomedicinska analytikerprogrammet 2012 2013 Inledning Biomedicinsk analytiker (engelska biomedical scientist) är ett internationellt yrke och utbildning finns världen

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget Textilhögskolan Erik Bresky Handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016 Detta underlag är baserat på det av rektor beslutade dokumentet Mål och handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016, dnr 117-10-91.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2016 Dnr 2015/ HANDLINGSPLAN 2016-2018 & VERKSAMHETSPLAN 2016 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK DATUM: 2015-10- 19 UTARBETAD AV: Mona Arfs, prefekt viceprefekter och studierektorer arbetsmiljöombuden

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer