262 Svar på motion - Handlingsplan mot hedersförtryck (KSKF/2016:345)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "262 Svar på motion - Handlingsplan mot hedersförtryck (KSKF/2016:345)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(7) 262 Svar på motion - Handlingsplan mot hedersförtryck (KSKF/2016:345) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Motionens förslag om att inrätta en handlingsplan mot hedersförtryck avslås med hänvisning till att det ingår i Eskilstuna en FriStad för kvinnor Motionens förslag om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga avslås. 3. Socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i en kommunövergripande samverkansgrupp, utifrån intentionerna i motionens tredje förslag. 4. Motionens förslag om att medarbetare inom berörda förvaltningar ska utbildas för att öka kunskapen och skapa samsyn i arbetet mot hedersrelaterat våld bifalls. 5. Motionens förslag om att Eskilstuna kommun ska ta initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck avslås. 6. Ekonomiska resurser för utbildningsinsatser om hedersvåld och förtryck avsätts i budgeten för 2018 i samband med att årsplan och kompletterande årsplan antas. Reservation Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen i sin helhet. Skriftig reservation lämnas (bilaga). Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag. Ärendebeskrivning Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(7) Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 25 oktober Av skrivelsen framgår att Stefan Krstic (L) och Helen Wretling (L) har den 9 maj 2016 lämnat in en motion Handlingsplan mot hedersförtryck. Ärendet remitterades den 26 maj 2016 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade i sin tur den 22 juni 2016 motionen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, Torshälla Stads nämnd, samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast 26 oktober Samtliga nämnder har lämnat yttranden. Motionärerna yrkar på följande: 1. Att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersförtryck. 2. Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga. 3. Att kommunen inrättar en samverkansgrupp med representanter från berörda myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck. 4. Att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen och skapa samsyn. 5. Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret instämmer med övriga nämnder i att motionens förslag om att kommunen bör inrätta en särskild handlingsplan mot hedersförtryck bör avslås. Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive att bli gift mot sin vilja och kvinnlig könsstympning, ingår redan i handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor Enligt denna ska alla förvaltningar och bolag ha relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Det är snarare där fokus bör läggas nu, på att samtliga verksamheter som möter kvinnor och män, flickor och pojkar som riskerar att utsättas för eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, verkligen har aktuella rutiner och riktlinjer för arbetet. Så att verksamheterna kan gå från ord till handling, ge snabbt och tryggt stöd till alla som behöver det, samt arbeta förebyggande mot hedersförtryck. Riktlinjer och rutiner ska alltid utgå från att värna den utsattas mänskliga rättigheter. Vid kollision mellan kulturella särdrag och föräldrars rätt till uppfostran ska utgångspunkten för lösningarna på problemen alltid vara den utsatta flickan eller pojkens mänskliga rättigheter. Våld och förtryck kan aldrig accepteras med hänvisning till religion, seder och traditioner. För att uppnå denna samsyn i kommunen bör arbetet med att ta fram relevanta och uppdaterade riktlinjer och Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 3(7) rutiner för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samordnas och stödjas av den kvinnofridsutvecklare som anställs på socialförvaltningen från januari Under 2017 är det dags att starta arbetet med att revidera handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor och då kan avsnitten om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck förstärkas. Kommunledningskontoret instämmer i övriga nämnders synpunkt att motionens förslag om att ge i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga bör avslås. Motivet är detsamma som ovan, det är inte mer kartläggningar som behövs, utan mer handling och aktiva åtgärder. Kommunledningskontoret har under 2016 tillsammans med socialförvaltningen sammanställt en kartläggning: Omfattningen av mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer i Eskilstuna kommun Enligt kartläggningen, som i de delar som berör hedersrelaterat våld och förtryck gjorts i form av uppskattningar utifrån nationella undersökningar, är det rimligt att anta att drygt 400 unga kvinnor och 250 unga män i Eskilstuna i åldern år kan leva under en form av hedersförtryck. Detta i form av att de upplever att föräldrar, religion eller kultur sätter gränser för dem i valet av äktenskapspartner. Knappt 400 kvinnor i Eskilstuna kan vara könsstympade, nästan en femtedel av dem (18 procent, drygt 70 flickor) kan vara under 18 år. Däremot går det inte att göra någon uppskattning, varken för riket eller i Eskilstuna, av hur många flickor och unga kvinnor som riskerar att bli könsstympade. I kartläggningen konstateras också att det troligtvis finns både flickor och pojkar i kommunen som riskerar att giftas bort mot sin vilja. Kartläggningen kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnden under hösten, samt spridas till tjänstemannaorganisationen via internportalen. Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med motionens tredje förslag att socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i en koncernövergripande samverkansgrupp utifrån intentionerna i motionens tredje förslag. Socialnämnden kommer från och med 2017 att få ett koncernövergripande ansvar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkansgruppen bör därför ledas av den nya kvinnofridsutvecklaren som anställs på socialförvaltningen från och med 3 januari Samverkansgruppens sammansättning, mandat och uppdrag får av kvinnofridsutvecklaren utredas och fastslås utifrån en behovsinventering hos förvaltningar och bolag, samt eventuellt externa samverkanspartners, myndigheter och organisationer. Kommunledningskontoret har erfarenheter från ett tidigare kommunövergripande nätverk som också behöver beaktas i formandet av en ny samverkansgrupp. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 4(7) Den nya samverkansgruppen kommer att vara ett stödjande nätverk för samsyn, samordning av insatser och informationsutbyte. Ett nätverk där frågor om hedersrelaterat våld och förtryck kan lyftas, för att identifiera hur och var i eller utanför den kommunala organisationen frågan behöver aktualiseras för att finna sin lösning. Kommunledningskontoret föreslår att motionens fjärde förslag, om att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen och skapa samsyn, bifalls. Medarbetare i verksamheter som möter kvinnor och män, flickor och pojkar som riskerar att utsättas eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver ha kunskap om hur de hanterar situationen för att ge stöd och hjälp på ett snabbt och tryggt sätt. På grund av det hedersrelaterade våldet och förtryckets kollektiva karaktär, och den därmed medföljande risken för större legitimitet för våldet hos offrets nära omgivning, behöver man ofta använda andra metoder än i arbetet mot våld i nära relationer. Behovet av utbildning för dem som arbetar i dessa verksamheter kommer att identifieras i arbetet med att ta fram nya riktlinjer och rutiner för arbetet mot hedersrelaterat våld. Frågan om behovet av utbildningssatsningar kommer också naturligt att lyftas i samverkansgruppen som nämns ovan. I och med att frågan om hedersvåld inte lyfts specifikt på koncernnivå under de senaste åren är kommunledningskontorets bedömning att det finns ett uppdämt behov av kunskap om hedersförtryck och verksamma metoder mot det i organisationen. Kommunledningskontorets bedömning är därför att dessa utbildningsinsatser kommer att kräva extra finansiering från Kommunledningskontoret föreslår att motionens femte förslag, att Eskilstuna kommun ska ta initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck, avslås. En hjälptelefon kräver resurser och kompetens för att hållas igång, för att de utsatta ska få det stöd som de behöver och förväntar sig. Flera ideella organisationer driver redan motsvarande stödtelefoner. Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 ett regeringsuppdrag att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. De har en stödtelefon för yrkesverksamma dit medarbetare inom exempelvis skola och socialtjänst kan vända sig för att få stöd i ärenden som rör hedersproblematik, se På sin webb har de också en uppdaterad lista över organisationer dit utsatta personer, både flickor och pojkar, kan vända sig. Kommunledningskontoret föreslår att Eskilstuna kommun hänvisar till den på sin webb och sprider kunskap om den hjälp som går att få via dessa organisationer. Överst på listan nämns dock att den drabbade ska vända sig till skolpersonal, socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen. Det betyder att kommunens Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 5(7) medarbetare behöver ha kunskap för att kunna hantera när brukare, elever och invånare med flera kontaktar dem i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap som behöver fullas på enligt ovan. Viktigt är att i detta sammanhang komma ihåg Eskilstuna Direkts roll, att deras medarbetare också behöver kunskap så att de kan hänvisa utsatta till rätt instans. Kommunledningskontorets uppfattning är att kommunens resurser används mer effektivt om de går till kompletterande utbildningar för medarbetare i verksamheter som möter personer som riskerar att utsättas eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, samt till bättre samordning och mer samverkan, både inom den kommunala organisationen och med andra myndigheter/organisationer, än till att starta en ny stödtelefon. Finansiering För att starta och driva en ny kommunövergripande samverkansgrupp för arbetet mot hedersförtryck behövs resurser, främst i form av tid/personalresurser från berörda förvaltningar och/eller bolag. Dessa resurser behöver dimensioneras och avsättas utifrån en inledande behovsinventering som visar på hur gruppen ska sättas samman, vilket mandat och uppdrag den ska ha. Behovsinventeringen bör göras av den nya kvinnofridsutvecklaren på socialförvaltningen, som också bör leda arbetet i samverkansgruppen. I och med att frågan om hedersvåld inte lyfts specifikt på koncernnivå under de senaste åren är kommunledningskontorets bedömning att det finns ett uppdämt behov av att fylla på med kunskap om hedersförtryck och verksamma metoder mot det i organisationen. Kommunledningskontorets bedömning är att dessa utbildningsinsatser kommer att kräva extra finansiering från Hur mycket resurser som krävs får specificeras i samband med arbetet med årsplan och kompletterande årsplan för Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av arbetet för social uthållighet. Ett jämställt samhälle fritt från våld leder till bättre livsvillkor och en bättre folkhälsa för flickor och pojkar, kvinnor och män, samt transpersoner. Ett jämställt samhälle fritt från våld ger bättre förutsättningar att nå även övriga strategiska mål om höjd utbildningsnivå, fler i jobb och att göra Eskilstuna till en attraktiv stad och landsbygd. Ökad samverkan och samsyn i kommunkoncernens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck bidrar till en mer effektiv resursanvändning, organisation och bättre måluppfyllelse. Yrkanden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 6(7) Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen i sin helhet. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till punkterna 1, 3-6 i kommunledningskontorets förslag. Därefter yrkar Kim Fredriksson (SD) bifall till motionens förslag i punkten 2, enligt följande; Motionens förslag om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga bifalles. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till motionen i sin helhet, Liberalernas förslag. Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till punkterna 1-3 i kommunledningskontorets förslag samt bifall till motionens förslag i punkten 2. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag mot bifall till Liberalernas förslag, undantagen punkten 2, som yrkats av Niklas Frykman (L). Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag i punkten 2 ställs mot bifall motionens förslag, som yrkat av Kim Fredrikssons (SD) med flera. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden inleder med att ställa bifall till kommunledningskontorets förslag mot bifall till Liberalernas förslag undantaget punkten 2. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer ordföranden bifall till kommunledningskontorets förslag i punkten 2 mot bifall till motionens förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommuneldningskontorets förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 7(7) Omröstning Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition: Den som röstar på Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande att bifalla kommunledningskontorets förslag i punkten 2, röstar JA. Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, innebärande att bifalla motionens förslag i punkten 2, röstar NEJ. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Sarita Hotti (S) X Lars-Göran Karlsson (S) X Nina Tuncer (S) X Mona Kanaan (S) X Jari Puustinen (M) X Annelie Klavins Nyström (M) X Göran Gredfors (M) X Ulf Ståhl (M) X Arne Jonsson (C) X Ingrid Sermeno Escobar (-) X Maria Chergui (V) X Niklas Frykman (L) X Kim Fredriksson (SD) X Anton Berglund (SD) X Jimmy Jansson (S), ordförande X Summa Omröstningsresultat Med 12 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) förslag mot 3 NEJ-röster för bifall till Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag i punkten 2. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8

9 Eskilstuna kommun Kommunfullmäktige Motion Handlingsplan mot hedersförtryck Det hedersrelaterade våldet- och förtrycket har sin bakgrund från en tid då det inte fanns nedskrivna lagar, polis eller en dömande makt. Istället låg det på brottsoffrets närstående att straffa förövaren. Patriarkatet har ofta varit det som fått hederskulturen att leva vidare där mannens skyldighet var att se till att de kvinnliga familjemedlemmarna uppförde sig. Hedersförtrycket tar sig i olika uttryck, oftast grundat på kön och ålder. Det handlar exempelvis om hård socialkontroll från familj, släkte och även bekanta. Särskilt viktigt för hederskulturen är kvinnans sexualitet, där kyskhet blir det centrala mellan skam och heder inom släkten. Nyligen presenterade föreningen Varken Hora eller Kuvad en rapport där ungdomar mellan åldrarna 12 och 18 i segregerade Stockholmsförorter tillfrågades hur de upplever sin egen frihet (Elvahundra - En studie om kartläggning av förekomsten av diskriminering och förtryck i hederns namn bland 1100 ungdomar och 50 tals föräldrar). Rapporten visar att 83 procent av tjejerna bara får ha tjejkompisar. 73 procent av tjejerna anger att de inte får vara ihop med en kille innan äktenskapet och 56 procent får inte delta i fritidsaktiviteter där också pojkar deltar. Mer än 70 procent av tjejerna säger att deras föräldrar inte tillåter att de har sex innan äktenskapet. Undersökningen visar även att majoriteten av tillfrågade pojkarna också är utsatta för hedersförtryck. Advokaten Elisabeth Massi Fritz, som är målsägarbiträde i flera mål rörande mäns våld mot kvinnor, säger att det finns ett stort mörkertal där många av ungdomarna i undersökningen säkerligen blivit utsatta för hedersbrott. Brott som ofta går ut på tvång, hot, påtvingade äktenskap och grova kvinnofridskränkningar. Eskilstuna skiljer sig inte ifrån övriga svenska städer. Även vi brottas med hedersförtryck delade länsstyrelsen ut kronor till organisationer med bas i Eskilstuna för att motverka hedersrelaterat förtryck. Vi Liberaler anser att det behövs ett mer långsiktigt arbete och större engagemang för att arbeta förebyggande mot hederskulturen. Därför föreslår vi följande åtgärder för att lyfta hedersfrågorna i kommunen;

10 Vi vill att det genomförs en kartläggning i skolorna för att ta reda på hur utbrett hederskulturen är och få en uppskattning över hur många elever som lever hedersrelaterade liv. Vi vill att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för att tydliggöra vilket ansvar kommunen har. På så sätt kan vi tackla problemen och rikta insatserna rätt till berörd personal i de kommunala förvaltningarna, ge dem utbildning för att öka kunskapen kring hedersrelaterat våld och skapa samsyn. Vi anser även att kommunen behöver inrätta en samverkansgrupp från berörda myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck. Eskilstuna bör ta initiativ tillsammans med andra aktörer att inrätta en hjälptelefon för unga som har utsatts för hedersrelaterat förtryck. Att bekämpa hedersförtrycket är en av vår tids viktigaste jämställdhetsutmaningar. Ingen ung flicka eller pojke ska behöva bli utsatt för hedersförtryck varken i Eskilstuna, Sverige eller världen. Det är dags att sätta stopp för hedersförtrycket som fråntar unga människor deras mest grundläggande mänskliga rättigheter och det är rätten att bestämma över sitt eget liv! Liberalerna yrkar därför Att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersförtryck Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt Barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga Att kommunen inrättar en samverkansgrupp med representanter från berörda myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck Att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen och skapa samsyn Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck För Liberalerna Stefan Krstic Helen Wretling

11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:345 Cecilia Boström, (13) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - svar på motion om en handlingsplan mot hedersförtryck, inlämnad av (L) Förslag till beslut Förslag tillkommunfullmäktige 1. Motionens förslag om att inrätta en handlingsplan mot hedersförtryck avslås med hänvisning till att det ingår i Eskilstuna en FriStad för kvinnor Motionens förslag om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga avslås. 3. Socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i en kommunövergripande samverkansgrupp, utifrån intentionerna i motionens tredje förslag. 4. Motionens förslag om att medarbetare inom berörda förvaltningar ska utbildas för att öka kunskapen och skapa samsyn i arbetet mot hedersrelaterat våld bifalls. 5. Motionens förslag om att Eskilstuna kommun ska ta initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck avslås. 6. Ekonomiska resurser för utbildningsinsatser om hedersvåld och förtryck avsätts i budgeten för 2018 i samband med att årsplan och kompletterande årsplan antas. Sammanfattning Stefan Krstic (L) och Helen Wretling (L) har den 9 maj 2016 lämnat in en motion Handlingsplan mot hedersförtryck. Ärendet remitterades den 26 maj 2016 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen

12 Eskilstuna kommun / 2 (13) remitterade i sin tur den 22 juni 2016 motionen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, Torshälla Stads nämnd, samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast 26 oktober Samtliga nämnder har lämnat yttranden. Motionärerna yrkar på följande: 1. Att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersförtryck. 2. Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga. 3. Att kommunen inrättar en samverkansgrupp med representanter från berörda myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck. 4. Att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen och skapa samsyn. 5. Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Kommunledningskontoret föreslår att: 1. Motionens första förslag, att kommunen bör inrätta en särskild handlingsplan mot hedersförtryck, avslås med hänvisning till att det ingår i Eskilstuna en FriStad för kvinnor Fokus bör läggas på att samtliga verksamheter som möter kvinnor och män, flickor och pojkar som riskerar att utsättas för eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, verkligen har aktuella rutiner och riktlinjer för arbetet. Så att verksamheterna kan gå från ord till handling, ge snabbt och tryggt stöd till alla som behöver det, samt arbeta förebyggande mot hedersförtryck. 2. Motionens andra förslag, att ge i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga, avslås. Motivet är detsamma som ovan, det är inte mer kartläggningar som behövs, utan mer handling och aktiva åtgärder. Kommunledningskontoret har under 2016 tillsammans med socialförvaltningen sammanställt en kartläggning: Omfattningen av mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer i Eskilstuna kommun Socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i en kommunövergripande samverkansgrupp utifrån intentionerna i motionens tredje förslag. Samverkansgruppen bör ledas av den nya kvinnofridsutvecklaren, eftersom socialnämnden från och med 2017 kommer att få ett koncernövergripande ansvar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Gruppens sammansättning, mandat och uppdrag får utredas och fastslås utifrån en behovsinventering hos förvaltningar och bolag, samt eventuellt externa samverkanspartners, myndigheter och organisationer.

13 Eskilstuna kommun / 3 (13) 4. Motionens fjärde förslag, att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen och skapa samsyn, bifalls. Medarbetare i verksamheter som möter kvinnor och män, flickor och pojkar som riskerar att utsättas eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver ha kunskap om hur de hanterar situationen, så att de kan ge stöd och hjälp på ett snabbt och tryggt sätt. På grund av det hedersrelaterade våldet och förtryckets kollektiva karaktär, och den därmed medföljande risken för större legitimitet för våldet hos offrets nära omgivning, behöver man ofta använda andra metoder än i arbetet mot våld i nära relationer. 5. Motionens femte förslag, att Eskilstuna kommun ska ta initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck, avslås. En hjälptelefon kräver resurser och kompetens för att hållas igång, för att de utsatta ska få det stöd som de behöver och förväntar sig. Flera ideella organisationer driver redan motsvarande stödtelefoner. Kommunledningskontoret föreslår istället att Eskilstuna kommun hänvisar till Länsstyrelsen Östergötlands lista över hjälptelefoner på på sin webb, samt på andra sätt sprider kunskap om den hjälp som går att få via dessa organisationer. 6. Ekonomiska resurser för utbildningsinsatser om hedersvåld och förtryck avsätts i budgeten för 2018 i samband med att årsplan och kompletterande årsplan antas. I och med att frågan om hedersvåld inte lyfts specifikt på koncernnivå under de senaste åren är kommunledningskontorets bedömning att det finns ett uppdämt behov av kunskap om hedersförtryck och verksamma metoder mot det i organisationen. Kommunledningskontorets bedömning är därför att dessa utbildningsinsatser kommer att kräva extra finansiering från Ärendebeskrivning Stefan Krstic (L) och Helen Wretling (L) har den 9 maj 2016 lämnat in en motion handlingsplan mot hedersförtryck. Motionärerna yrkar på följande: 1. Att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersförtryck. 2. Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga. 3. Att kommunen inrättar en samverkansgrupp med representanter från berörda myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck. 4. Att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen och skapa samsyn.

14 Eskilstuna kommun / 4 (13) 5. Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Ärendet remitterades den 26 maj 2016 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredningen. Kommunstyrelsen remitterade i sin tur den 22 juni 2016 motionen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, Torshälla Stads nämnd, samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast 26 oktober Samtliga nämnder har lämnat yttranden. Barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har samrått i handläggningen av sina nämnders yttranden. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har i sin tur samverkat med socialförvaltningen i handläggningen av sin nämnds yttrande. Flera av nämndernas yttranden uppvisar därmed stora likheter innehållsmässigt. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Nämnden är tveksam till om det behövs en särskild handlingsplan mot hedersrelaterat våld, eftersom frågan redan hanteras i handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor Nämnden anser däremot att det är viktigt att alla berörda verksamheter i kommunen har rutiner och riktlinjer för hur man hanterar frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samt att det arbetas kommunövergripande med dessa så att kommunen har en enhetlig linje. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck bör finnas med i kommunens våldsförebyggande arbete anser nämnden, som också framhåller föräldrar som en viktig målgrupp för de förebyggande insatserna. Nämnden ser inte att det finns behov av en kartläggning av hur utbredd hederskulturen är bland unga i Eskilstuna. Det finns resultat från nationella undersökningar bland ungdomar som visar att hedersproblematiken är påtaglig och Eskilstuna kan inte antas vara ett undantag från detta anser nämnden. Nämnden vill istället lägga fokus på aktivt arbete mot hedersvåld och förtryck. Nämnden är positiv till samverkan i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, och till att medarbetarnas kunskap om denna typ av våld säkerställs. Nämnden ser däremot inte att det är önskvärt att starta en ny samverkansgrupp, utan vill istället att man använder sig av befintliga samverkansorgan. Nämnden lämnar dock inget förslag på vilket samverkansorgan som skulle vara lämpligt. När det gäller kompetensutveckling ser nämnden det som positivt om det genomförs i blandade grupper, med medarbetare från flera förvaltningar och verksamheter samtidigt. Det skapar förståelse för varandras uppdrag och ger kontakter, som underlättar samverkan. Nämnden tycker inte att det finns anledning att kommunen ska ta initiativ till att starta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck. Nämnden

15 Eskilstuna kommun / 5 (13) hänvisar till att det redan finns ett antal välkända nationella hjälptelefoner, som exempelvis BRIS, Stiftelsen Glöm aldrig Pela och Fadime och kvinnofridslinjen. Att driva en hjälptelefon ställer stora krav på sakkunskap, språk- och kulturkompetens. Däremot anser nämnden att det vore bra att det som en del i samordningen av kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck sammanställdes vilka stödtelefoner och hemsidor som finns, som personer som söker information kan hänvisas till. Barn- och utbildningsnämnden Nämnden föreslår att berörda verksamheter ser över sina riktlinjer och rutiner i arbetet mot hedersrelaterat våld, istället för att en ny handlingsplan tas fram. Nämnden lyfter fram att det redan finns skrivningar i befintliga planer som rör hedersrelaterat våld och förtryck, exempelvis i Eskilstuna en FriStad för kvinnor och På spaning efter jämställdheten Nämnden lyfter också fram att det i läroplaner och i skollagen finns skrivningar som förebygger och motverkar hedersrelaterat våld och förtryck, när de tillämpas i praktiken, samt att det finns stöd- och metodmaterial från länsstyrelsen och skolverket som går att använda i arbetet. Riktlinjer och rutiner i verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck garanterar snabba och trygga insatser, menar nämnden. För skolan har rektor ett huvudansvar att tillsammans med elevhälsan se över att rutiner finns och att dessa är kända hos all personal. När det gäller en kartläggning av omfattningen av hedersproblematiken bland unga i Eskilstuna hänvisar nämnden å ena sidan till kartläggningen Elvahundra en studie om kartläggning av förekomsten av diskriminering och förtryck i hederns namn bland ungdomar och 50 tals föräldrar som föreningen Varken hora eller kuvad genomförde En kartläggning i Eskilstuna skulle sannolikt ge ett liknande resultat menar nämnden. Å andra sidan menar nämnden att det vore värdefullt att genomföra en ny/uppföljande kartläggning riktad till yrkesverksamma inom bland annat socialtjänst, skola, polis, ungdomsmottagningar och kvinnojourer, som länsstyrelsen Södermanland genomförde för att få en bild av omfattningen av det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Den kartläggningen visade att Eskilstuna kommun var en av de kommuner i landet där problematiken ansågs vara mest omfattande. Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på att kommunen inrättar en samverkansgrupp mot hedersvåld och förtryck, med representanter från berörda myndigheter och organisationer. Innan gruppen tillsätts måste först syfte, uppdrag och mål formuleras tydligt menar nämnden. Den som ska samordna och sammankalla gruppen föreslås ha ett nära samarbete med den från 2017 nyinrättade tjänsten som kvinnofridsutvecklare på socialförvaltningen. När det gäller utbildning av medarbetare i berörda förvaltningar menar nämnden att förslaget går helt i linje med de mål som finns i ovan nämnda handlingsplaner. Nämnden menar att filmen Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor på internportalen ger grundläggande kunskap som ger kommunens medarbetare en samsyn i frågan. När det gäller yrkesverksamma inom skola, framförallt

16 Eskilstuna kommun / 6 (13) elevhälsans personal, och socialtjänsten ser nämnden det som värdefullt med gemensamma utbildningssatsningar, samt att utbildning sker i nära samarbete med länsstyrelsen Östergötland som har ett regeringsuppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vad gäller initiativ till en hjälptelefon anser nämnden att vad kommunen kan göra är att samla information om redan befintliga hjälptelefoner (se ovan, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens yttrande, plus TRIS, Tjejers Rätt i Samhället) och presentera dem på webben samt på platser där behovet finns, till exempel på skolorna. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden föreslår att berörda avdelningar ser över sina rutiner och riktlinjer för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt vid behov skapar nya, istället för att kommunen tar fram en ny handlingsplan. Riktlinjer och rutiner i verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck garanterar snabba och trygga insatser, menar nämnden som exemplifierar med Musikskolan som påbörjat ett arbete med att skapa rutiner för orosanmälan som stöd till pedagogerna. När det gäller en kartläggning av omfattningen av hedersproblematiken bland unga i Eskilstuna hänvisar nämnden till kartläggningen Elvahundra - en studie om kartläggning av förekomsten av diskriminering och förtryck i hederns namn bland ungdomar och 50 tals föräldrar som föreningen Varken hora eller kuvad genomförde En kartläggning i Eskilstuna skulle sannolikt ge ett liknande resultat menar nämnden. Nämnden ser det som positivt att kommunen inrättar en samverkansgrupp mot hedersvåld och förtryck, under förutsättning att syfte, uppdrag och mål formuleras innan start. Viktigt för nämnden är också att representanterna i gruppen har ett tydligt mandat för vad gruppen får besluta om, samt vilken omfattning i tid som ska avsättas för arbetet inom gruppens ansvarsområden. Den som ska samordna och sammankalla gruppen föreslås ha ett nära samarbete med den från 2017 nyinrättade tjänsten som kvinnofridsutvecklare på socialförvaltningen. Ett alternativ för nämnden är att se över om frågan kan rymmas i en redan befintlig samverkansgrupp, under förutsättning att representanterna där får tid avsatt för ett utökat uppdrag. När det gäller utbildning av medarbetare i berörda förvaltningar menar nämnden att förslaget går helt i linje med de mål som finns befintliga handlingsplaner. Nämnden menar att filmen Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor på internportalen ger grundläggande kunskap och en samsyn i frågan. Fördjupad utbildning behövs dock för de yrkesgrupper som kommer i direkt kontakt med problematiken menar nämnden. När det gäller initiativ till en hjälptelefon anser nämnden att kommunen enbart bör uppdatera och komplettera den lista över hjälpnummer som redan finns på

17 Eskilstuna kommun / 7 (13) eskilstuna.se/vald med de etablerade hjälptelefoner med kompetent personal som nämns av övriga nämnder. Socialnämnden Nämnden föreslår att motionens förslag om en handlingsplan mot hedersförtryck avslås. Nämnden föreslår i likhet med nämnderna ovan att berörda verksamheter istället ser över sina riktlinjer och rutiner i arbetet mot hedersrelaterat våld. Nämnden föreslår att motionens förslag om en kartläggning i skolorna avslås. Nämnden menar i likhet med flera andra nämnder som lämnat yttranden, att en kartläggning med stor sannolikhet skulle ge samma resultat som undersökningen Elvahundra en studie om kartläggning av förekomsten av diskriminering och förtryck i hederns namn bland ungdomar och 50 tals föräldrar som nämns ovan. Det är därför redan motiverat att Eskilstuna kommun bör arbeta aktivt mot hedersvåld och förtryck menar nämnden. Nämnden föreslår att motionens förslag om inrättande av en samverkansgrupp bifalls, av samma skäl och med samma medskick som från exempelvis kultur- och fritidsnämnden ovan. Socialnämnden påminner om att en samverkansgrupp funnits tidigare. Erfarenheter av vad som fungerade bra och vad som skulle behöva utvecklas bör tas med som underlag inför inrättandet av en ny grupp. När syftet med gruppen definieras vill nämnden att det förebyggande arbetet med insatser och information om hedersförtryck till föräldrar tas med. Nämnden vill att det utses en person centralt inom kommunen för att samordna och administrera arbetet i gruppen. Nämnden föreslår att motionens förslag om utbildning av medarbetare inom berörda förvaltningar bifalls, eftersom förslaget går helt i linje med de mål som finns i ovan nämnda handlingsplaner. Nämnden menar att filmen Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor på internportalen ger grundläggande kunskap och samsyn i frågan. Fördjupad utbildning behövs dock för de yrkesgrupper som kommer i direkt kontakt med problematiken menar nämnden. Sådan utbildning kan med fördel genomföras över förvaltnings- och verksamhetsgränser anser nämnden, för förståelse för varandras situation, för att skapa kontakter och underlätta samverkan. Nämnden föreslår att motionens förslag om att inrätta en hjälptelefon avslås, men i enlighet med flera andra nämnder föreslås att det på eskilstuna.se sammanställs vilka stödtelefoner och hemsidor som finns, så att personer som söker information kan hänvisas till dem. Torshälla Stads nämnd Nämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen förklaras besvarad i och med Torshälla Stads nämnds yttrande över motionens fem att-satser, enligt nedan. Nämnden menar att handlingsplaner som omfattar hedersrelaterat hot och våld redan finns antagna, till exempel Eskilstuna en FriStad för kvinnor

18 Eskilstuna kommun / 8 (13) och På spaning efter jämställdheten Ingen ytterligare handlingsplan behöver upprättas för att uppnå syftet med motionen anser nämnden. Nämnden menar att en lokal kartläggning av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga bör ske inom ramen för och i samarbete med landstinget Sörmlands Liv och hälsa-undersökningar, om den ska genomföras. I övrigt hänvisar nämnden i likhet med övriga nämnder till kartläggningen Elvahundra en studie om kartläggning av förekomsten av diskriminering och förtryck i hederns namn bland ungdomar och 50 tals föräldrar, vars resultat nämnden menar sannolikt överensstämmer med situationen i Eskilstuna. Nämnden anser att behovet av en samverkansgrupp bör utredas så att ett tydligt syfte, uppdrag och målsättning klargörs. Det är viktigt att en samverkansgrupps arbete är nära kopplat till övrigt kvinnofridsarbete i kommunen menar nämnden. Nämnden anser att utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck pågår för medarbetare och exemplifierar med filmen Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor på internportalen. Den ger baskunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck som kommunens medarbetare behöver för att kunna leva upp till de krav som ställs utifrån lagstiftning och handlingsplaner. En fördjupad utbildning för de yrkesgrupper som kommer i direkt kontakt med problematiken, kan i kombination med säkerställda rutiner för att kunna se och agera till stöd och skydd för utsatta, kan dock vara motiverad anser nämnden. Nämnden anser att Eskilstuna kommun på sin webbsida kan länka till befintliga hjälptelefoner för att bidra till sök- och nåbarheten, istället för att initiera en ny hjälptelefon. Nämnden lyfter i övrigt de förslag till åtgärder som finns i rapporten Elvahundra från organisationen Varken hora eller kuvad som nämnden vill ska säkerställas i kommunen: Att handlingsplaner mot diskriminering, hot och våld i hederns namn finns på kommunal nivå och på varje skola. Att kommunen bör dra in bidrag till religiösa samfund som inte respekterar kvinnor, hbtq-personer eller upprätter hedersnormer. Att efterlevnad av skollagen prioriteras och att undantag från till exempel obligatorisk simundervisning, samt sex- och samlevnadsundervisning inte tillåts. Att religiösa friskolor avskaffas. Att kommunen kräver att föreningar, församlingar, trossamfund och liknande som söker bidrag kan visa upp en jämställdhetsplan som de efterlever i sin organisation. Att skolan ska vara en sekulariserad arena med integrerad jämställdhetsundervisning, från grundskola till vuxenutbildning och SFI. Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionens förslag om att inrätta en handlingsplan mot hedersförtryck avslås. Nämnden föreslår i likhet med nämnderna som citeras ovan att berörda verksamheter istället ser över sina riktlinjer och rutiner i arbetet mot hedersrelaterat våld och vid behov skapar nya.

19 Eskilstuna kommun / 9 (13) Nämnden föreslår att motionens förslag om en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga avslås. Nämnden hänvisar liksom nämnderna ovan till kartläggningen Elvahundra och menar att resultaten från en kartläggning i Eskilstuna sannolikt skulle likna dessa. Nämnden föreslår att motionens förslag om att inrätta en samverkansgrupp mot hedersförtyck bifalls. Samverkansgruppen bör tillsättas under förutsättning av det finns ett tydligt mandat, uppdragsbeskrivning och syfte anser nämnden. Viktigt för nämnden är också att representanterna i gruppen har ett tydligt mandat för vad gruppen får besluta om, samt vilken omfattning i tid som ska avsättas för arbetet inom gruppens ansvarsområden. Nämnden föreslår att motionens förslag om att utbilda medarbetare inom berörda förvaltningar för att öka kunskapen och skapa samsyn kring hedersvåld och förtryck bifalls. Grundläggande kunskap fås genom filmen Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor som finns på internportalen. Yrkesgrupper som kommer i direkt kontakt med problematiken föreslås av nämnden få en fördjupad utbildning. Nämnden föreslår att motionens förslag om att inrätta en hjälptelefon avslås. Det är en bättre strategi att presentera befintliga hjälptelefoner på kommunens webb anser nämnden. Nämnden påpekar att det är viktigt att medarbetare på Eskilstuna direkt har kännedom om frågan och att de kan hänvisa invånare till sidan på webben. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret instämmer med övriga nämnder i att motionens förslag om att kommunen bör inrätta en särskild handlingsplan mot hedersförtryck bör avslås. Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive att bli gift mot sin vilja och kvinnlig könsstympning, ingår redan i handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor Enligt denna ska alla förvaltningar och bolag ha relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Det är snarare där fokus bör läggas nu, på att samtliga verksamheter som möter kvinnor och män, flickor och pojkar som riskerar att utsättas för eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, verkligen har aktuella rutiner och riktlinjer för arbetet. Så att verksamheterna kan gå från ord till handling, ge snabbt och tryggt stöd till alla som behöver det, samt arbeta förebyggande mot hedersförtryck. Riktlinjer och rutiner ska alltid utgå från att värna den utsattas mänskliga rättigheter. Vid kollision mellan kulturella särdrag och föräldrars rätt till uppfostran ska utgångspunkten för lösningarna på problemen alltid vara den utsatta flickan eller pojkens mänskliga rättigheter. Våld och förtryck kan aldrig accepteras med hänvisning till religion, seder och traditioner. För att uppnå denna samsyn i kommunen bör arbetet med att ta fram relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samordnas och stödjas av den kvinnofridsutvecklare som anställs på socialförvaltningen från januari 2017.

20 Eskilstuna kommun / 10 (13) Under 2017 är det dags att starta arbetet med att revidera handlingsplanen Eskilstuna en FriStad för kvinnor och då kan avsnitten om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck förstärkas. Kommunledningskontoret instämmer i övriga nämnders synpunkt att motionens förslag om att ge i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga bör avslås. Motivet är detsamma som ovan, det är inte mer kartläggningar som behövs, utan mer handling och aktiva åtgärder. Kommunledningskontoret har under 2016 tillsammans med socialförvaltningen sammanställt en kartläggning: Omfattningen av mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer i Eskilstuna kommun Enligt kartläggningen, som i de delar som berör hedersrelaterat våld och förtryck gjorts i form av uppskattningar utifrån nationella undersökningar, är det rimligt att anta att drygt 400 unga kvinnor och 250 unga män i Eskilstuna i åldern år kan leva under en form av hedersförtryck. Detta i form av att de upplever att föräldrar, religion eller kultur sätter gränser för dem i valet av äktenskapspartner. Knappt 400 kvinnor i Eskilstuna kan vara könsstympade, nästan en femtedel av dem (18 procent, drygt 70 flickor) kan vara under 18 år. Däremot går det inte att göra någon uppskattning, varken för riket eller i Eskilstuna, av hur många flickor och unga kvinnor som riskerar att bli könsstympade. I kartläggningen konstateras också att det troligtvis finns både flickor och pojkar i kommunen som riskerar att giftas bort mot sin vilja. Kartläggningen kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnden under hösten, samt spridas till tjänstemannaorganisationen via internportalen. Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med motionens tredje förslag att socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i en koncernövergripande samverkansgrupp utifrån intentionerna i motionens tredje förslag. Socialnämnden kommer från och med 2017 att få ett koncernövergripande ansvar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkansgruppen bör därför ledas av den nya kvinnofridsutvecklaren som anställs på socialförvaltningen från och med 3 januari Samverkansgruppens sammansättning, mandat och uppdrag får av kvinnofridsutvecklaren utredas och fastslås utifrån en behovsinventering hos förvaltningar och bolag, samt eventuellt externa samverkanspartners, myndigheter och organisationer. Kommunledningskontoret har erfarenheter från ett tidigare kommunövergripande nätverk som också behöver beaktas i formandet av en ny samverkansgrupp. Den nya samverkansgruppen kommer att vara ett stödjande nätverk för samsyn, samordning av insatser och informationsutbyte. Ett nätverk där frågor om hedersrelaterat våld och förtryck kan lyftas, för att identifiera hur och var i eller utanför den kommunala organisationen frågan behöver aktualiseras för att finna sin lösning.

21 Eskilstuna kommun / 11 (13) Kommunledningskontoret föreslår att motionens fjärde förslag, om att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen och skapa samsyn, bifalls. Medarbetare i verksamheter som möter kvinnor och män, flickor och pojkar som riskerar att utsättas eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver ha kunskap om hur de hanterar situationen för att ge stöd och hjälp på ett snabbt och tryggt sätt. På grund av det hedersrelaterade våldet och förtryckets kollektiva karaktär, och den därmed medföljande risken för större legitimitet för våldet hos offrets nära omgivning, behöver man ofta använda andra metoder än i arbetet mot våld i nära relationer. Behovet av utbildning för dem som arbetar i dessa verksamheter kommer att identifieras i arbetet med att ta fram nya riktlinjer och rutiner för arbetet mot hedersrelaterat våld. Frågan om behovet av utbildningssatsningar kommer också naturligt att lyftas i samverkansgruppen som nämns ovan. I och med att frågan om hedersvåld inte lyfts specifikt på koncernnivå under de senaste åren är kommunledningskontorets bedömning att det finns ett uppdämt behov av kunskap om hedersförtryck och verksamma metoder mot det i organisationen. Kommunledningskontorets bedömning är därför att dessa utbildningsinsatser kommer att kräva extra finansiering från Kommunledningskontoret föreslår att motionens femte förslag, att Eskilstuna kommun ska ta initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck, avslås. En hjälptelefon kräver resurser och kompetens för att hållas igång, för att de utsatta ska få det stöd som de behöver och förväntar sig. Flera ideella organisationer driver redan motsvarande stödtelefoner. Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 ett regeringsuppdrag att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. De har en stödtelefon för yrkesverksamma dit medarbetare inom exempelvis skola och socialtjänst kan vända sig för att få stöd i ärenden som rör hedersproblematik, se På sin webb har de också en uppdaterad lista över organisationer dit utsatta personer, både flickor och pojkar, kan vända sig. Kommunledningskontoret föreslår att Eskilstuna kommun hänvisar till den på sin webb och sprider kunskap om den hjälp som går att få via dessa organisationer. Överst på listan nämns dock att den drabbade ska vända sig till skolpersonal, socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen. Det betyder att kommunens medarbetare behöver ha kunskap för att kunna hantera när brukare, elever och invånare med flera kontaktar dem i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap som behöver fullas på enligt ovan. Viktigt är att i detta sammanhang komma ihåg Eskilstuna Direkts roll, att deras medarbetare också behöver kunskap så att de kan hänvisa utsatta till rätt instans. Kommunledningskontorets uppfattning är att kommunens resurser används mer effektivt om de går till kompletterande utbildningar för medarbetare i verksamheter

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck

Yttrande över motion om handlingsplan mot hedersförtryck Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitet och kommunikation BUN/2016:338 Rona MacDonald 016-710 50 86 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över motion om

Läs mer

Yttrande över remiss av motion - Handlingsplan mot hedersförtryck

Yttrande över remiss av motion - Handlingsplan mot hedersförtryck Torshälla stads nämnd 2016-08-23 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:118 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Handlingsplan mot

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Yttrande över remiss om motion (2015:4) om hedersvåld KS 269/2015

Yttrande över remiss om motion (2015:4) om hedersvåld KS 269/2015 Skärholmens stadsdelsförvaltning Relationsvåldsteamet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-24 Handläggare Anna Tsekas Telefon: 08-508 24 103 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Yttrande över remiss om motion

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585)

251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(4) 251 Ansvar för kommunens flyktingmottagande (KSKF/2016:585) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-24

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Yttrande över remiss av motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa

Yttrande över remiss av motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa Torshälla stads nämnd 2016-07-04 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:84 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Upprätta en

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck AMN

6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck AMN Sida 6 (19) 6 Yttrande över remiss av förslag till Program om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 AMN 2016-0269-01.06 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315)

49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(2) 49 Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda (KSKF/2016:315) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

261 Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa (KSKF/2016:216)

261 Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa (KSKF/2016:216) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(5) 261 Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa (KSKF/2016:216) Beslut

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016. Dnr /2016. Äldrenämndens beslut

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016. Dnr /2016. Äldrenämndens beslut Sida 8 (33) 8 Remiss av förslag till Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 155-1324/2016 Dnr 150-658/2016 Äldrenämndens beslut

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION

VÅLD I NÄRA RELATION VÅLD I NÄRA RELATION RIKTLINJE FÖR HANTERING VID MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT VÅLD MOT KUND SOM UTFÖRS AV NÄRSTÅENDE SAMT HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Biståndskontoret

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar

Läs mer

Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna

Svar på motion om att ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna Kommunstyrelsen 2016-09-08 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:217 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Kommunstyrelsen 2016-12-15 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:351 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor Kommunstyrelsen 2016-05-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:324 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om finansiering för utredning av upphandling av Hem och vård

Läs mer

Motionssvar - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Motionssvar - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-10-05 LS-LED15-1149-10 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Vi behöver ett

Läs mer

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115)

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-02 Sida 1(1) 116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395)

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2016-07-22 KSKF/2016:152 HR Ulrika Jonsson, 016-7107301 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Förslag till beslut

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:293 Lars Niska 016-710 24 46 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över ansökan från Vårdcentralen

Läs mer

Svar på motion om att minska tiggeriet

Svar på motion om att minska tiggeriet Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:241 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att minska tiggeriet Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

121 Politisk organisation inför ny mandatperiod samt översyn av ersättningsreglementet för förtroendevalda (KSKF/2016:353)

121 Politisk organisation inför ny mandatperiod samt översyn av ersättningsreglementet för förtroendevalda (KSKF/2016:353) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-05-31 Sida 1(6) 121 Politisk organisation inför ny mandatperiod samt översyn av ersättningsreglementet för förtroendevalda (KSKF/2016:353) Beslut

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning

Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning 2011 09 26 171 370 Kommunstyrelsen 2012 02 13 34 86 Arbets och personalutskottet 2012 01 30 23 54 Dnr 11.550 008 septkf34 Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning i gymnasiet Ärendebeskrivning

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593)

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott.

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga när de går ensamma hem sent på

Läs mer

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS

Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-12-06 360 Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD.

Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Rätten att välja sitt liv. STÖD NÄR HEDER LEDER TILL FÖRTRYCK OCH VÅLD. Ungdomarnas mänskliga rättigheter kränks. I mitt arbete träffar jag ungdomar som lever under förhållanden som inte är förenliga med

Läs mer

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-1149-8 37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat

Läs mer

10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404)

10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 10 Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral (KSKF/2016:404) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512)

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512) Torshälla stads nämnd 2017-01-03 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:151 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

204 Godkännande av avgifter för felparkering från och med 1 februari 2016 (KSKF/2015:442)

204 Godkännande av avgifter för felparkering från och med 1 februari 2016 (KSKF/2015:442) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-10-13 Sida 1(2) 204 Godkännande av avgifter för felparkering från och med 1 februari 2016 (KSKF/2015:442) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Stadsbyggnadsnämndens

Läs mer

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget Kommunstyrelsen 2016-10-20 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:171 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot

Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot KIRUNA KOMMUN 110516 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck, våld och hot 1. Följande styrdokument ligger till grund för framtagandet av denna handlingsplan; FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-20 Hr och Adminitration Lena-Marie Adèrn, 2003 1 (3) Socialnämnden Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Läs mer

Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för kvinnor i Eskilstuna kommun

Yttrande över remiss av motion - Ett Hemlaås för kvinnor i Eskilstuna kommun Torshälla stads nämnd 2016-06-02 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:85 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (2) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda

Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda 2016-04-25 Eskilstuna kommun Kommunfullmäktige Motion Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda Klimatutmaningen är en av våra största globala utmaningar. Medeltemperaturen höjs på jordklotet

Läs mer

Strategi mot våld i nära relationer

Strategi mot våld i nära relationer 1 2017-2022 Strategi mot våld i nära relationer Strategi mot våld i nära relation 2017 2022 Lund ska vara en kommun där människor känner trygghet, där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön,

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till kvinnliga kommunanställda

Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till kvinnliga kommunanställda Kommunfullmäktige 2011 09 26 172 372 2012 02 27 27 81 Kommunstyrelsen 2012 02 13 35 92 Arbets och personalutskottet 2012 01 30 24 60 Dnr 11.548 008 septkf35 Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt

Läs mer

21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Primärvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-30 PVN16-0129-2 21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck VÅGA STÅ KVAR Söderhamns utvecklingsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Gävleborg, Söderhamns Kommun, FOU-Välfärd och Region Gävleborg. Projektet, Ingen

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:119 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck.

Vilka är vi? är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld. och förtryck. Vilka är vi? och förtryck. är en verksamhet på Fryshuset som arbetar mot hedersrelaterat våld Fryshuset har en särställning inom Sveriges ideella sektor med verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism

Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism Örebro kommun 2015-11-20 orebro.se 2 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETET MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM Bakgrund

Läs mer