Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning av Västerås stads LOV leverantörer av hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice Ärendebeskrivning Sociala nämndernas förvaltning genomförde under våren 2014 en uppföljning med utgångspunkt i det kontrakt som upprättats mellan Västerås stad och leverantören. Beslut om att godkänna rapporten togs i äldrenämnden och i nämnden för funktionshindrade, sammanträdena i augusti Det beslutades också om återrapportering till nämnderna under hösten, gällande de leverantörer där brister funnits. Uppföljningens syfte var att inom utvalda områden, följa upp leverantörens följsamhet utifrån avtalet. Med en gemensam uppföljning vid samma tidpunkt och samma frågeställningar, omfattande; Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Kontaktmanaskap, Genomförandeplan, Synpunkter- Klagomålshantering samt Rekrytering och kompetenskrav. Förvaltningen har bedömt och satt betyg utifrån bedömningsskala 0-2. Leverantörer som fick betyg 0 innebär att denne inte lever upp till de krav som ställs på ett område eller fler. Förvaltningen har begärt att dessa leverantörer ska komma in med en åtgärdsplan som visar att bristerna är åtgärdade. Samtliga leverantörer med brister att åtgärda har kommit in med reviderade dokument. Förvaltningen bedömer att samtliga har genomfört åtgärder för att erhålla godkänt. De aktuella leverantörerna är; Aros individstöd AB, Assistansbolaget i Sverige AB, Distriktssköterskegruppen Q- ra, Nordisk Hem & LSS Assistans, OmsorgsCompagniet i Norden samt Skultuna kommundelstjänst vård och omsorg. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 24 oktober 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Äldrenämndens Arbetsutskott 11 november 2014 ( ) Redovisning om vidtagna åtgärder i samband med uppföljning av LOVleverantörer Uppföljning av Västerås stads leverantörer av hemtjänst enligt LOV Uppföljning av Västerås stads leverantörer av hemtjänst enligt LOV Skickad av: Birgitta Thedvall - al567

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2014/82-ÄN-702 Uppföljning av Västerås stads leverantörer av hemtjänst enligt LOV Protokollsutdrag från Äldrenämnden Uppföljning av Västerås stads leverantörer av hemtjänst enligt LOV

3 UTREDNING 1 Diarienr /58-NF/82-ÄN-702 Sociala nämndernas förvaltning Handläggare; Christina Becker Sibylla Törnkvist Till Vidtagna åtgärder i samband med uppföljning av LOV-leverantörer 2014 Bakgrund Sociala nämndernas förvaltning genomförde under våren en granskning av Västerås stads LOV leverantörer, hemtjänst. Förvaltningen har granskat utvalda delar som utgår från det kontrakt leverantören har med staden. Beslut om att godkänna rapporten togs i äldrenämnden och i nämnden för funktionshindrade, på sammanträdet i augusti Det beslutades också om återrapportering till nämnderna under hösten, gällande de leverantörer där brister funnits. Granskade områden Uppföljning under våren 2014 har utgått ifrån det kontrakt som upprättats mellan Västerås stad och leverantören. Granskade områden är; 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2. Kontaktmannaskap 3. Genomförandeplan 4. Synpunkter och klagomålshantering 5. Rekrytering och kompetenskrav 6. Tidrapportering Krav utifrån avtal Kontraktet mellan staden och leverantören reglerar en mängd områden, bl.a. är innebörden i avtalet att flera rutiner behöver finnas: Rutiner för genomförandeplan och social dokumentation. Rutiner för hantering av synpunkter/klagomål och missförhållanden. Rutiner för sekretess/tystnadsplikt och bestämmelser i lag om dokumentation och förvaring av dokumentation. Rutiner för registrering och rapportering av tid För kvalitetsledningssystem gäller att leverantören ska ha ett systematiskt kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Leverantören ska säkerställa att det finns tillförlitliga processer och rutiner i sin verksamhet. Gällande kontaktmannaskap ska leverantören erbjuda den enskilde en kontaktman ur personalen samt ersättare för denne, samt ha rutin för det. För genomförandeplan gäller att sådan ska upprättas tillsammans med den enskilde med biståndsbeslutet som grund. Planen ska visa målet för insatsen, ID: p_8_redovisning om vidtagna åtgärder i samband med uppföljning 2014

4 2 (6) hur, när och av vem insatsen ska utföras, den enskildes delaktighet och datum för uppföljning. Insatsen ska dokumenteras fortlöpande i en social journal. Gällande synpunkter/ klagomål ska leverantören informera om hur enskilda och närstående kan lämna sådana liksom leverantörens hantering av dem. Krav är även att synpunkter/klagomål/avvikelser och anmälan om missförhållandenska rapporteras till Sociala nämndernas förvaltning. För språkkunskaper i svenska gäller att all personal ska behärska det i tal och skrift. Gällande tidsregistrering gäller att leverantören ska ha ett IT-stöd för att registrera utförd tid i den enskildes bostad och att efterregistrering är undantagsfall. Enligt Regler för ersättning av utförd tid ska den utförda tiden överföras regelbundet till Pulsen under månaden. Krav på åtgärder För de områden där förvaltningen gjort bedömningen och satt betyg 0 på bedömningsskala 0-2, innebärande att leverantören inte lever upp till de krav som ställs. Förvaltningen har begärt att dessa leverantörer ska komma in med en åtgärdsplan som visar att bristerna är åtgärdade. Samtliga leverantörer med brister att åtgärda har kommit in med reviderade dokument. Förvaltningen bedömer att samtliga har genomfört åtgärder för att erhålla godkänt. De aktuella leverantörerna är; Aros individstöd AB, Assistansbolaget i Sverige AB, Distriktssköterske-gruppen Q-ura, Nordisk Hem & LSS Assistans, OmsorgsCompagniet i Norden samt Skultuna kommundelstjänst vård och omsorg. Krav på åtgärd Aros individstöd AB Områden att åtgärda: Ledningssystem; Systemet hänvisar inte till författningar eller annan lagstiftning, tar heller inte upp riskanalyser eller egenkontroll. Grunden för företagets organisation och ledning utgår från nedifrånperspektivet, som kännetecknas av platt organisation med tydliga befogenheter och ansvarsfördelning i tre nivåer. Medarbetarens ansvar uppges vara stort och långtgående när det gäller att utforma verksamheten. Ledningssystemet tar upp personalfrågor och kompetensutveckling som delar i att säkerställa kvalitén. Betyg 0 Skapa ledningssystem enligt aktuell författning. Kontaktmannaskap; Rutin för kontaktmannaskap finns inte, däremot en kortfattad beskrivning av tillvägagångsätt att utse första och andra kontaktman. Valet baseras på kundens behov och personalens tillgänglighet. Kontaktmannens arbetsuppgifter är inte tydliggjorda. Aros individstöd använder sig av namnet kontaktperson. Betyg 0 Skapa rutin Genomförandeplan; Det är kontaktmannen som ser till att genomförandeplanen upprättas tillsammas med kund. Avsikten är att planen upprättas i samband med första besöket. För att säkerställa att alla kunder har en upprättad genomförandeplan lyfts detta på arbetsplatsträffen. Betyg 0 Skapa mall för mål mm Bedömning av inkomna åtgärder Aros individstöd har kommit in med reviderat ledningssystem, som beskrivs utgå från socialstyrelsens författningar och socialtjänstlagen. Företaget har bifogat en reviderad rutin som beskriver uppdraget kontaktmannaskap. Det är kontaktmannen som ansvarar upprättandet av genomförandeplanen. En ny mall för genomförandeplan är framtagen, samt rutin. Av rutinen framgår att kontaktmannen

5 3 (6) fyller i genomförandeplanen för hand tillsammans med den enskilde och därefter förs uppgifterna in i mallen digitalt, bland annat för att bli lättläst. Kontaktmannen har motsvarande en vecka på sig att lägga in uppgifterna digitalt. Vid nästkommande besök går kontaktmannen igenom dokumentet med den enskilde, som då signerar genomförandeplanen. Implementeringen av nya rutiner och reviderat ledningssystem kommer att ske succesivt under hösten i samband med att de enskildas planer följs upp. På arbetsplatsträffar och vid planeringsdag ges information om förändringarna. Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade, Betyg:1. Assistansbolaget i Sverige AB Områden att åtgärda: Kontaktmannaskap; Leverantören använder sig av kundansvarig, som ansvarar för de frågeställningar som kan uppstå och med motsvarande uppdrag som kontaktman traditionellt har. Rutin saknas. Betyg: 0 Skapa rutin för kontaktmannaskap. Synpunkter och klagomål; Någon rutin för detta är inte bifogat, utan finns som en del i ledningssystemet. Leverantören har en blankett där samtliga avvikelser kan rapporteras. Där framgår att ansvaret för hanteringen av avvikelser är kundansvarig, jurist och VD. Syfte är att lärdomar tas av avvikelser för att förbättra verksamheten. Återkoppling till den klagande eller rapporteringsskyldigheten av avvikelser till förvaltningen, framgår inte. Betyg: 0 Skapa rutin för synpunkter och klagomål. Bedömning av inkomna åtgärder Leverantören har kommit in med en kortfattad text som avser rutin för kontaktmannaskap. Enligt leverantören är det den enskildes kontaktansvarig som är kontaktperson och som kan likställas med kontaktman. Det framgår att kundansvarig ansvarar för alla kontakter kring den enskilde. För synpunkter och klagomål har leverantören kommit in med dokumentation som visar på hur rapportering och hantering ska gå till. Dokumenten riktar sig till olika befattningar inom företaget. Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade,. Distriktssköterskegruppen Q-ra Områden att åtgärda: Granskade planer visar att målformuleringar är vaga och inte kopplade till insatsen. Q- ra uppger att man har förbättringsområde inom social dokumentation. En förutsättning är att få bättre underlag för att tydliggöra de beviljade insatserna. Bristfälligt avidentifierat. Leverantören har inte bifogat någon social dokumentation. Betyg 0 Skapa målformulering per insats. Säkerställ att all information i genomförandeplan följer med till Patientinformation. Bedömning av inkomna åtgärder Distriktsköterskegruppen Q-ra har beslutat att fortsättningsvis använda sin egen mall istället för det dokument som tas ur verksamhetssystemet, Patientinformation, där inte all information följde med. Av ny mall för genomförandeplan framgår mål för respektive insatsområde.

6 4 (6) Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade,. Nordisk Hem och LSS Assistans Områden att åtgärda: Ledningssystem; Inleds med en definition av det systematiska kvalitetsarbetet, med hänvisning till SOSFS, LSS och SoL. Förvaltningen har i samband med leverantörens ansökan påtalat brister i ledningssystemet, vilket visades kvarstå i insänt material. Felaktig myndighet uppges i ledningssystemet, när det gäller anmälan om missförhållanden. Verksamhetschef har ansvaret för kvalitetsarbetet och företagsledningen på huvudkontoret har ansvar för att verksamhetscheferna har erforderlig kompetens. Rutin för riskanalys finns. Bifogat material säger inget om egen kontroll. På arbetsplatsträffar, kvalitetsråd och genom medarbetarkontroll sker uppföljning av kvalité. Betyg: 0 Revidera ledningssystemet. Kontaktmannaskap; Rutin för enbart kontaktmannaskap är inte bifogad, utan beskrivs på en övergripande nivå i ett dokument som b.la. beskriver företagets inriktning. Kontaktmannens roll framgår inte, inte heller återfinns en tydlig ansvarfördelning eller att en ersättare utses till kontaktmannen. Kontaktmannens arbetsuppgifter uppges finnas i en kravspecifikation, som utgår från kundens krav. Kravspecifikation är en bilaga till avtalet med varje kund. Kontaktmannaskap i enlighet med nämndens förfrågningsunderlag, framgår inte av bifogat material. Betyg: 0 Skapa en rutin för kontaktmannaskap enligt nämndens krav och avtal. Genomförandeplan; Varje genomförandeplan upprättas tillsammans med kund och revideras vid behov och uppdateras årligen. Nordisk Assistans bifogar mall för personlig genomförandeplan. Genomförandeplanen innehåller många rubriceringar på övergripande nivå och ställer därmed stora krav på den som upprättar planen, så att den följer nämndens krav. Förutsättningar för den enskildes delaktighet finns i mallen. Mål och delmål för assistansen framgår, men inte per insats enligt nämndens krav. Leverantören har inte bilagt någon avidentifierad plan, då de inte har tillräckligt många kunder för att säkerställa sekretess. Betyg: 0 Skapa en mall för genomförandeplan enligt nämndens krav och avtal. Synpunkter och klagomål; Efterfrågad rutin om synpunkter och klagomål finns inte bilagd. Däremot återfinns en mening om det i ett annat dokument. Innebörden är att synpunker/klagomål ska tas på största allvar och omedelbart åtgärdas och i bra dialog. Ansvarsfördelning, syfte, registrering eller återrapporteringsskyldighet till förvaltningen framgår inte. Betyg: 0 Skapa rutin för synpunkter och klagomål Bedömning av inkomna åtgärder Leverantören har reviderat sitt ledningssystem och bifogar årshjul för hur kvalitetsarbetet avses fungera under ett år. Rekryteringsprocess är beskriven. Det är den enskilde som ställer krav och önskemål på hur personen som ska arbeta i hemmet ska vara. Beskrivningen av själva uppdraget omfattar alla förekommande arbetsuppgifter kring den enskilde. Leverantören benämner uppdraget som kontaktperson. I rutin för kontaktperson framgår det att ersättare för ordinarie

7 5 (6) kontaktperson är verksamhetschef. Uppdraget kontaktperson beskrivs som en länk mellan den enskilde och företaget. Leverantören har bifogat reviderad rutin för klagomål och synpunkter. Där ansvarsfördelning framgår. Det åligger kontaktpersonen att i första hand vidta åtgärder. Det framgår också att synpunkter av allmän karaktär kan lämnas på samma blankett. Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade,. Omsorgscompagniet i Norden Områden att åtgärda: Genomförandeplan; Genomförandeplanen upprättas gemensamt med kunden och följs upp efter en månad och därefter var sjätte månad eller vid förändring. Kund erhåller kopia på planen efter överenskommelse. Riskaanalys görs i samband med ny kund. Genomförandeplanen innehåller beskrivning om vad, när, hur och mål för insatserna och avslutas med en punkt där det ska framgå om den enskilde utövat inflytande över planeringen och vilka som har deltagit vid upprättandet. Verksamhetschef/samordnare gör en sammanfattning av månadens dokumentation. OmsorgsCompagniet har bifogat tre avidentifierade genomförandeplaner med tillhörande social dokumentation. Planens layout har relativt små rutor att skriva i och blir svårlästa, oavsett om de är handskrivna eller i dator. Textrutorna expanderar inte och delar av innehållet faller bort. Genomförandeplanerna har endast en namngiven kontaktman och ingen ersättare. Planerna är bristfälligt avidentifierade. Mål finns för några insatser, inte för alla (med reservation för att de inte syns i textrutan). Granskade sociala dokumentationer är bristfälliga, har noteringar av värderande karaktär och händelser kan inte följas. Betyg: 0 Revidera genomförandeplaner och följ avtalet, lagstiftning och företagets egna rutiner. Detsamma gäller den sociala dokumentationen. Bedömning av inkomna åtgärder Omsorgscompagniet har påbörjat ett arbete med att förbättra sitt ledningssystem på de områden där förvaltningen funnit otydligheter. Reviderat ledningssystemet kommer att implementeras under hösten. När det gäller granskat område för genomförandeplan, har mallen för genomförandeplan reviderats utifrån funna brister, som att mål ska framgå för varje insats. Att redan i mallen förkryssa att den enskilde tagit del av information om stadens synpunkts och klagomålshantering, ser förvaltningen som ett observandum. Utbildningsinsatser vid två tillfällen är planerade och ytterligare ett tillfälle vid behov. När det gäller benämning kontaktman kontra kontaktperson, uppger OC att man har haft syftet att förhålla sig könsneutral. Fortsättningsvis kommer uppdraget att benämnas kontaktman. Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade,. Skultuna kommundelstjänst Områden att åtgärda: Synpunkter och klagomål; Av rutinen framgår syftet med synpunkts- och klagomålshantering; förbättring och utveckling. Ansvar för mottagande och åtgärdande av klagomål åligger alla medarbetare. Återkoppling till den klagande ska ske så snart som möjligt. Av ledningssystemet framgår att enhetschef har ansvar för återkoppling och sammanställning. Kommundelens skyldighet att registrera

8 6 (6) synpunkter/klagomål i Synergi framgår inte i rutinen. Det framgår inte om återrapporteringsskyldighet till förvaltningen i rutinen. Av bifogad blankett finns annan logotype i sidhuvudet än Skultuna Kommundelstjänst. I fotnoten framgår att synpunkt/klagomål är en offentlig handling, att massmedia har rätt att ta del av innehållet och att konfidentiella uppgifter aldrig ska skickas. Betyg: 0 Revidera rutinen och tydliggör ansvarsområden, bemötande, registrering i Synergi, samt rapporteringsskyldighet till förvaltningen. Bedömning av inkomna åtgärder Skultuna kommundelstjänst har reviderat sitt ledningssystem. De har också tagit fram en ny rutin gällande synpunkter och klagomål. Under hösten kommer Skultuna även att se över befintliga rutiner som genomförandeplan och kontaktmannaskap. Genom att påbörja arbetet med att upprätta en väl fungerande samarbetsyta på Insidan, har Skultuna goda förutsättningar med att implementera sitt kvalitetsarbete. Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade,. Resultat Syftet med att granska Västerås stads 17 leverantörer av hemtjänst enligt LOV samtidigt var att få en samlad bild av hur leverantörerna lever upp till kraven i kontraktet med Västerås stad. Förvaltningen kan se att det krävs god struktur och organisation för att kunna leverera hemtjänst i Västerås. Med återkommande förändringar i form av förändringar i lagar och inom författningar och allmänaråd i kombination med nämndernas återkommande arbete med reviderade riktlinjer, krävs det ett ständigt utvecklingsarbete hos leverantören. Det medför i sin tur mer eller mindre konstant omvärldsbevakning från leverantörens sida. Leverantören behöver kunskaper i att anpassa ledningssystem, rutiner och strukturer till rådande förhållande. Kort sagt, har leverantörerna ett omfattande regelverk att följa. Leverantörer med uppmärksammade brister har alla medverkat för att åtgärda de uppmärksammade bristerna.

9 Bilaga 3. GRANSKNING 1 INLÄMNADE RAPPORTER Dnr:2014/58-NF, 82-ÄN-702 Er ref Granskning av inlämnade rapporter avseende utförd tid hemtjänst i ordinärt boende mars 2014 Under perioden mars- maj 2014 ska ersättningshandläggare tillsammans med beställning, upphandlings och avtalsuppföljningsenheten följa upp hur leverantörer redovisar sin utförda tid. Granskningen gäller om rapporten Statistik 2014 är korrekt ifylld och inlämnad i tid enligt brytdatum. I samband med brytdatum ska även de utförda timmarna vara överförda till verksamhetssystemet Pulsen. Tills Pulsen kan hantera ersättningen behöver leverantören även skicka in underlag på utförda timmar från sitt eget IT-stöd. Detta lämnas brevledes eller till receptionen i stadshuset. I april var brytdatum 2 april, det vill säga att från och med 3 april ska samtliga utförda timmar finnas i Pulsen och Statistik 2014 vara ersättningshandläggare tillhanda. Den 1 april var Pulsen nedstängd en halv arbetsdag vilket har försvårat överföring av tid till stadens verksamhetssystem. Enligt Regler för ersättning av utförd tid ska den utförda tiden överföras regelbundet till Pulsen under månaden. Alltför många leverantörer gör stora överföringar när månaden är slut. Det blir därför en stor mängd data som ska godkännas under en kort tid av VIS enheten innan kontrollerna kan starta. Det finns även en bugg i Pulsen vilket gjorde att inte all utförd tid överfördes till Pulsen under ersättningsperioden. Tre utvalda leverantörer Humana, proaros Råby samt Personstöd Mälardalen uppgav samstämmigt att de godkänt all utförd tid i IntraPhone den 2 april. Det har därför inte gått att kontrollera om samtlig utförd tid finns överförd till Pulsen vid tidpunkt för brytdatum. Flera externa leverantörer skickar in underlag från mobil OMSORG/IntraPhone med post. Under ersättningsperioden i april har inte Organisationsnr: Postadress Besöksadress E-post Kontaktcenter Webbplats Västerås stad Stadshusentrén, Fiskartorget Sociala nämndernas förvaltning Administration och ekonomi Västerås

10 VÄSTERÅS STAD 2 postgången fungerat tillfredställande i stadshuset varför ersättningshandläggare inte alltid fått inskickade underlag i tid. Det är då svårt att avgöra om leverantören har skickat underlag i tid eller inte. Attendo och V.I.S.K.O.S har ett verksamhetssystem som ännu inte är kompatibelt mot Pulsen. Deras utförda tid scriptas in i Pulsen under ersättningsperioden. Attendo Samtliga Attendo enheter redovisar Statistik 2104 vid tidpunkt för brytdatum. Attendo 3 och Attendo 9 behöver göra vissa kompletteringar till statistik Attendo 9 redovisar sammanställning från mobil OMSORG fyra dagar efter brytdatum efter påminnelse. Samtliga Attendo enheter redovisar anhöriganställningar enligt brytdatum i Statistik Attendo 2 och 5 redovisar anhöriganställningar fem dagar efter brytdatum i Pulsen, övriga enheter redovisat anhöriganställningar i Pulsen enligt tidpunkt för brytdatum. proaros proaros har en kontaktperson som redovisar för samtliga enheter. Samtliga proaros enheter redovisar Statistik 2104 vid tidpunkt för brytdatum. Samtliga proaros enheter redovisar anhöriganställningar vid tidpunkt för brytdatum både i Statistik 2014 och i Pulsen. Distriktsköterskegruppen Cura Statistik 2014 redovisas två dagar efter brytdatum efter påminnelse. Statistiken är delvis felaktig och behöver därför kompletteras. Humana Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum men de behöver göra vissa kompletteringar. I slutet av mars upptäcks att Humana har anställt två anhöriga för insatsen boendestöd. Anhörigtimmar redovisas i statistik 2014 en dag efter brytdatum efter påminnelse men finns redovisat i Pulsen vid tidpunkt för brytdatum. Nordisk Hem och LSS Assistans AB Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Däremot har de inte skaffat ett IT-stöd vilket de enligt avtal ska göra senast sex månader efter att

11 VÄSTERÅS STAD 3 de är godkända som leverantörer. De redovisar därför inte någon sammanställning av utförd tid från ett IT-stöd. Stiftelsen Citykyrkan Statistik 2014 samt sammanställning från IntraPhone redovisas en dag efter brytdatum. Denna leverantör uppger att de haft problem med sina datasystem. V.I.S.K.O.S Statistik 2014 redovisas en dag efter brytdatum vilket behöver kompletteras med vissa uppgifter. Sammanställning från mobil OMSORG inkommer en dag efter brytdatum. Anhörigtimmar redovisas vid tidpunkt för brytdatum i statistik 2014 och i Pulsen. Leverantörer som redovisar korrekt vid tidpunkt för brytdatum: Aros Individstöd Assistansbolaget Domicare Emausgatan ekonomisk förening Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo OmsorgsCompagniet Personstöd Mälardalen Skultuna kommundelsnämnd Tillberga Grannsskapsservice Qratio

12 Bilaga 4. GRANSKNING 1 INLÄMNADE RAPPORTER Dnr:2014/58-NF, 82-ÄN-702 Er ref Granskning av inlämnade rapporter avseende utförd tid hemtjänst i ordinärt boende april 2014 Under perioden mars- maj 2014 ska ersättningshandläggare tillsammans med beställning, upphandlings och avtalsuppföljningsenheten följa upp hur leverantörer redovisar sin utförda tid. Granskningen gäller om rapporten Statistik 2014 är korrekt ifylld och inlämnad i tid enligt brytdatum. I samband med brytdatum ska även de utförda timmarna vara överförda till verksamhetssystemet Pulsen. Tills Pulsen kan hantera ersättningen behöver leverantören även skicka in underlag på utförda timmar från sitt eget IT-stöd. Detta lämnas brevledes eller till receptionen i stadshuset. I maj var brytdatum 5 maj, det vill säga att från och med 6 maj ska samtliga utförda timmar finnas i Pulsen och Statistik 2014 vara ersättningshandläggare tillhanda. Enligt Regler för ersättning av utförd tid ska den utförda tiden överföras regelbundet till Pulsen under månaden. Samtliga Leverantörerna fick ett mejl med uppmaningen att regelbundet godkänna utförd tid under månaden. I mejlet hänvisas även till dokumentet Regler för ersättning av utförd tid gällande överföring av utförd tid. Alltför många leverantörer gör stora överföringar när månaden är slut även för maj månad. Det blir därför en stor mängd data som ska godkännas under en kort tid av VIS enheten innan kontrollerna kan starta. Även för maj månad finns det en bugg i Pulsen. Detta leder till att det inte går att söka fram de större leverantörerna som helhet för inrapporterad tid. All utförd tid finns inte i Pulsen vid ersättningsperiodens början. Det har blivit bättre jämfört med föregående månader men även när ersättningsperioden är slutförd finns inte samtliga utförda timmar i Pulsen. Att det inte går att förlita sig på utförda timmar i Pulsen försvårar ersättningshandläggningen. Det Organisationsnr: Postadress Besöksadress E-post Kontaktcenter Webbplats Västerås stad Stadshusentrén, Fiskartorget Sociala nämndernas förvaltning Administration och ekonomi Västerås

13 VÄSTERÅS STAD 2 förekommer även i vissa fall att det redovisas mer utförd tid i Pulsen än vad som framgår från underlagen från IntraPhone/mobil OMSORG. VIS enheten tror att det är ett handhavandefel från leverantörens sida. Attendo och V.I.S.K.O.S samt Distriktsköterskegruppen Cura har ett verksamhetssystem som ännu inte är kompatibelt mot Pulsen. Deras utförda tid scriptas in i Pulsen under ersättningsperioden. Attendo Samtliga Attendo enheter redovisar Statistik 2104 vid tidpunkt för brytdatum. Attendo 1, 3 och Attendo 6 behöver göra vissa kompletteringar till statistik Attendo 9 lämna underlag från mobil OMSORG tre dagar efter brytdatum efter påminnelse. Samtliga Attendo enheter redovisar anhöriganställningar enligt brytdatum i Statistik proaros proaros har en kontaktperson som redovisar för samtliga enheter. Samtliga proaros enheter redovisar Statistik 2104 en dag efter tidpunkt för brytdatum. Samtliga proaros enheter redovisar anhöriganställningar en dag efter brytdatum i Statistik Däremot finns anhöriganställda i Pulsen vid tidpunkt för brytdatum. Underlag från IntraPhone redovisas en dag efter brytdatum. Distriktsköterskegruppen Cura Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Cura redovisar manuell redovisning när det gäller utförda timmar på individnivå. Efter uppmaning redovisar de underlag från mobil Klinik vilket är det korrekta förfarandet. Humana Den 30 april finns inte några utförda timmar redovisade i utförarvyn i Pulsen. Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum men de behöver göra några förtydliganden till redovisat material. Nordisk Hem och LSS Assistans AB Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Däremot har de fortfarande inte skaffat ett IT-stöd vilket de enligt avtal ska göra senast sex månader efter att de är godkända som leverantörer. De redovisar därför inte någon sammanställning av utförd tid från ett IT-stöd.

14 VÄSTERÅS STAD 3 Skultuna kommundelsnämnd Den 30 april finns inte några utförda timmar redovisade i utförarvyn i Pulsen. Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Skultuna skickar underlag från IntraPhone med internposten 5 maj. Detta gör att rapporten inte kommer fram i tid. Leverantörer som redovisar korrekt vid tidpunkt för brytdatum: Aros Individstöd Assistansbolaget Domicare Emausgatan ekonomisk förening Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo OmsorgsCompagniet Personstöd Mälardalen Stiftelsen Citykyrkan Tillberga Grannsskapsservice Qratio V.I.S.K.O.S

15 Bilaga 2. GRANSKNING 1 INLÄMNADE RAPPORTER Dnr:2014/58-NF, 82-ÄN-702 Er ref Granskning av inlämnade rapporter avseende utförd tid hemtjänst i ordinärt boende februari 2014 Under perioden mars- maj 2014 ska ersättningshandläggare tillsammans med beställning, upphandlings och avtalsuppföljningsenheten följa upp hur leverantörer redovisar sin utförda tid. Granskningen gäller om rapporten Statistik 2014 är korrekt ifylld och inlämnad i tid enligt brytdatum. I samband med brytdatum ska även de utförda timmarna vara överförda till verksamhetssystemet Pulsen. Tills Pulsen kan hantera ersättningen behöver leverantören även skicka in underlag på utförda timmar från sitt eget IT-stöd. Detta lämnas brevledes eller till receptionen i stadshuset. I mars var brytdatum 4 mars, det vill säga att från och med 5 mars ska samtliga utförda timmar finnas i Pulsen och Statistik 2014 vara ersättningshandläggare tillhanda. Enligt Regler för ersättning av utförd tid ska den utförda tiden överföras regelbundet till Pulsen under månaden. Alltför många leverantörer gör stora överföringar när månaden är slut. Det blir därför en stor mängd data som ska godkännas under en kort tid av VIS enheten innan kontrollerna kan starta. Om den utförda tiden inte är komplett i Pulsen går det inte att granska leverantörens redovisning första dagen efter brytdatum. Regelbundna kontroller av överförd tid under ersättningsprocessens fem dagar visar att det förs över tid till Pulsen under samtliga dagar. Attendo och V.I.S.K.O.S har ett verksamhetssystem som ännu inte är kompatibelt mot Pulsen. Deras utförda tid scriptas in i Pulsen under ersättningsperioden. Organisationsnr: Postadress Besöksadress E-post Kontaktcenter Webbplats Västerås stad Stadshusentrén, Fiskartorget Sociala nämndernas förvaltning Administration och ekonomi Västerås

16 VÄSTERÅS STAD 2 Attendo Samtliga Attendo enheter redovisar Statistik 2104 vid tidpunkt i tid. Attendo 2, 3 och 7 redovisar sammanställning från mobil OMSORG en dag efter brytdatum. Samtliga Attendo enheter redovisar anhöriganställningar enligt brytdatum både i Statistik 2014 och i Pulsen. Det har tagit cirka en halv arbetsdag att granska Attendo 9. proaros proaros har en kontaktperson som redovisar för samtliga enheter. Statistik 2014 redovisas en dag efter brytdatum för samtliga proaros enheter. Sammanställning från IntraPhone redovisas en dag efter brytdatum för samtliga proaros enheter. proaros Råby har enbart lite utförd tid överfört till Pulsen dagen efter brytdatum och de kompletterar några anhöriganställningar i Pulsen fem dagar efter brytdatum efter påminnelse. proaros Centrum redovisar anhöriganställning till Statistik 2014 två dagar efter brytdatum efter påminnelse. proaros Norr redovisar samtliga anhöriganställningar i Pulsen fem dagar efter brytdatum efter påminnelse. Distriktsköterskegruppen Cura Vid brytdatum redovisas fel månad gällande Statistik 2014, två dagar efter brytdatum redovisas Statistik 2014 korrekt efter påminnelse. Leverantören har fått flera påminnelser om att lägga in utförd tid manuellt i Pulsen. Först sex dagar efter brytdatum, när ersättningshanteringen är avslutad, finns utförd tid i Pulsen. Om den enskilde inte får någon inrapporterad tid utgår ingen hemtjänstavgift. Cura uppger att det är tekniska problem som gör att timmarna inte kommer över till Pulsen. Humana Statistik 2014 och sammanställning från IntraPhone redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Vid tidpunkt för brytdatum finns ingen tid överförd till Pulsen. Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo Statistik 2014 samt sammanställning från IntraPhone redovisas två dagar efter brytdatum. Nordisk Hem och LSS Assistans AB Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Däremot har de inte skaffat ett IT-stöd vilket de enligt avtal ska göra senast sex månader efter att

17 VÄSTERÅS STAD 3 de är godkända som leverantörer. De redovisar därför inte någon sammanställning av utförd tid från ett IT-stöd. Personstöd Mälardalen Statistik 2014 samt sammanställning från IntraPhone redovisas två dagar efter brytdatum efter påminnelse. Anhöriganställningarna redovisas två dagar efter brytdatum i Statistik 2014 efter påminnelse men finns redovisade vid brytdatum i Pulsen. Det har tagit cirka en halv arbetsdag att granska Personstöd Mälardalen. Skultuna kommundelsnämnd Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Sammanställning från IntraPhone redovisas två dagar efter brytdatum efter påminnelse. Tillberga Grannsskapsservice Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Sammanställning från IntraPhone redovisas två dagar efter brytdatum efter påminnelse. V.I.S.K.O.S Statistik 2014 redovisas delvis i tid men kompletteras med uppgifter en dag efter brytdatum. Sammanställning från mobil OMSORG inkommer två dagar efter brytdatum. Anhörigtimmar redovisas två dagar efter brytdatum i statistik 2014 efter påminnelse. Leverantörer som redovisar korrekt vid tidpunkt för brytdatum: Aros Individstöd Assistansbolaget Domicare Emausgatan ekonomisk förening OmsorgsCompagniet Qratio Stiftelsen Citykyrkan

18 Dnr. 2014/58-NF-702, 2014/82-ÄN-702 Bilaga 1. Antal redovisade kunder SoL mätperiod februari april 2014 Leverantör Antal kunder ÄN SoL februari Antal kunder NF SoL februari Antal kunder ÄN SoL mars Antal kunder NF SoL mars Antal kunder NF SoL april Antal kunder NF SoL april pa Öster och larm pa Väster pa Råby pa Malmaberg pa Norr pa Gideonsberg pa Centrum Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Humana Skultuna Omsorgskompagniet Qratio Hjärtpunkt Skiljebo Tillberga GS Domicare Viskos Aros Individstöd Citykyrkan Emausgatan Personstöd Mälardalen DSK CURA Totalt Totalt antal kunder ÄN februari NF februari ÄN mars NF mars ÄN april NF april proaros Attendo Övriga

19 Dnr. 2014/58-NF-702, 2014/82-ÄN-702 Bilaga 1. Antal redovisade kunder LSS mätperiod februari 2014 till april 2014 Antal kunder NF LSS februari Antal kunder NF LSS mars Antal kunder NF LSS april Leverantör pa Väster Humana Skultuna OmsorgsCompagniet Tillberga GS Domicare Viskos Assistansbolagen i Sverige Nordisk hem och LSS assistans Personstöd Mälardalen Totalt

20 UTREDNING Sid Diarie nr /58-NF/82-ÄN-702 Sociala nämndernas förvaltning Handläggare; Christina Becker Sibylla Törnkvist Äldrenämnden Nämnden för funktionshindrade Uppfo ljning av Va stera s stads leveranto rer av hemtja nst enligt LOV ID: p_8_utredning

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer