Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning av Västerås stads LOV leverantörer av hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice Ärendebeskrivning Sociala nämndernas förvaltning genomförde under våren 2014 en uppföljning med utgångspunkt i det kontrakt som upprättats mellan Västerås stad och leverantören. Beslut om att godkänna rapporten togs i äldrenämnden och i nämnden för funktionshindrade, sammanträdena i augusti Det beslutades också om återrapportering till nämnderna under hösten, gällande de leverantörer där brister funnits. Uppföljningens syfte var att inom utvalda områden, följa upp leverantörens följsamhet utifrån avtalet. Med en gemensam uppföljning vid samma tidpunkt och samma frågeställningar, omfattande; Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Kontaktmanaskap, Genomförandeplan, Synpunkter- Klagomålshantering samt Rekrytering och kompetenskrav. Förvaltningen har bedömt och satt betyg utifrån bedömningsskala 0-2. Leverantörer som fick betyg 0 innebär att denne inte lever upp till de krav som ställs på ett område eller fler. Förvaltningen har begärt att dessa leverantörer ska komma in med en åtgärdsplan som visar att bristerna är åtgärdade. Samtliga leverantörer med brister att åtgärda har kommit in med reviderade dokument. Förvaltningen bedömer att samtliga har genomfört åtgärder för att erhålla godkänt. De aktuella leverantörerna är; Aros individstöd AB, Assistansbolaget i Sverige AB, Distriktssköterskegruppen Q- ra, Nordisk Hem & LSS Assistans, OmsorgsCompagniet i Norden samt Skultuna kommundelstjänst vård och omsorg. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 24 oktober 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Äldrenämndens Arbetsutskott 11 november 2014 ( ) Redovisning om vidtagna åtgärder i samband med uppföljning av LOVleverantörer Uppföljning av Västerås stads leverantörer av hemtjänst enligt LOV Uppföljning av Västerås stads leverantörer av hemtjänst enligt LOV Skickad av: Birgitta Thedvall - al567

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2014/82-ÄN-702 Uppföljning av Västerås stads leverantörer av hemtjänst enligt LOV Protokollsutdrag från Äldrenämnden Uppföljning av Västerås stads leverantörer av hemtjänst enligt LOV

3 UTREDNING 1 Diarienr /58-NF/82-ÄN-702 Sociala nämndernas förvaltning Handläggare; Christina Becker Sibylla Törnkvist Till Vidtagna åtgärder i samband med uppföljning av LOV-leverantörer 2014 Bakgrund Sociala nämndernas förvaltning genomförde under våren en granskning av Västerås stads LOV leverantörer, hemtjänst. Förvaltningen har granskat utvalda delar som utgår från det kontrakt leverantören har med staden. Beslut om att godkänna rapporten togs i äldrenämnden och i nämnden för funktionshindrade, på sammanträdet i augusti Det beslutades också om återrapportering till nämnderna under hösten, gällande de leverantörer där brister funnits. Granskade områden Uppföljning under våren 2014 har utgått ifrån det kontrakt som upprättats mellan Västerås stad och leverantören. Granskade områden är; 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2. Kontaktmannaskap 3. Genomförandeplan 4. Synpunkter och klagomålshantering 5. Rekrytering och kompetenskrav 6. Tidrapportering Krav utifrån avtal Kontraktet mellan staden och leverantören reglerar en mängd områden, bl.a. är innebörden i avtalet att flera rutiner behöver finnas: Rutiner för genomförandeplan och social dokumentation. Rutiner för hantering av synpunkter/klagomål och missförhållanden. Rutiner för sekretess/tystnadsplikt och bestämmelser i lag om dokumentation och förvaring av dokumentation. Rutiner för registrering och rapportering av tid För kvalitetsledningssystem gäller att leverantören ska ha ett systematiskt kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Leverantören ska säkerställa att det finns tillförlitliga processer och rutiner i sin verksamhet. Gällande kontaktmannaskap ska leverantören erbjuda den enskilde en kontaktman ur personalen samt ersättare för denne, samt ha rutin för det. För genomförandeplan gäller att sådan ska upprättas tillsammans med den enskilde med biståndsbeslutet som grund. Planen ska visa målet för insatsen, ID: p_8_redovisning om vidtagna åtgärder i samband med uppföljning 2014

4 2 (6) hur, när och av vem insatsen ska utföras, den enskildes delaktighet och datum för uppföljning. Insatsen ska dokumenteras fortlöpande i en social journal. Gällande synpunkter/ klagomål ska leverantören informera om hur enskilda och närstående kan lämna sådana liksom leverantörens hantering av dem. Krav är även att synpunkter/klagomål/avvikelser och anmälan om missförhållandenska rapporteras till Sociala nämndernas förvaltning. För språkkunskaper i svenska gäller att all personal ska behärska det i tal och skrift. Gällande tidsregistrering gäller att leverantören ska ha ett IT-stöd för att registrera utförd tid i den enskildes bostad och att efterregistrering är undantagsfall. Enligt Regler för ersättning av utförd tid ska den utförda tiden överföras regelbundet till Pulsen under månaden. Krav på åtgärder För de områden där förvaltningen gjort bedömningen och satt betyg 0 på bedömningsskala 0-2, innebärande att leverantören inte lever upp till de krav som ställs. Förvaltningen har begärt att dessa leverantörer ska komma in med en åtgärdsplan som visar att bristerna är åtgärdade. Samtliga leverantörer med brister att åtgärda har kommit in med reviderade dokument. Förvaltningen bedömer att samtliga har genomfört åtgärder för att erhålla godkänt. De aktuella leverantörerna är; Aros individstöd AB, Assistansbolaget i Sverige AB, Distriktssköterske-gruppen Q-ura, Nordisk Hem & LSS Assistans, OmsorgsCompagniet i Norden samt Skultuna kommundelstjänst vård och omsorg. Krav på åtgärd Aros individstöd AB Områden att åtgärda: Ledningssystem; Systemet hänvisar inte till författningar eller annan lagstiftning, tar heller inte upp riskanalyser eller egenkontroll. Grunden för företagets organisation och ledning utgår från nedifrånperspektivet, som kännetecknas av platt organisation med tydliga befogenheter och ansvarsfördelning i tre nivåer. Medarbetarens ansvar uppges vara stort och långtgående när det gäller att utforma verksamheten. Ledningssystemet tar upp personalfrågor och kompetensutveckling som delar i att säkerställa kvalitén. Betyg 0 Skapa ledningssystem enligt aktuell författning. Kontaktmannaskap; Rutin för kontaktmannaskap finns inte, däremot en kortfattad beskrivning av tillvägagångsätt att utse första och andra kontaktman. Valet baseras på kundens behov och personalens tillgänglighet. Kontaktmannens arbetsuppgifter är inte tydliggjorda. Aros individstöd använder sig av namnet kontaktperson. Betyg 0 Skapa rutin Genomförandeplan; Det är kontaktmannen som ser till att genomförandeplanen upprättas tillsammas med kund. Avsikten är att planen upprättas i samband med första besöket. För att säkerställa att alla kunder har en upprättad genomförandeplan lyfts detta på arbetsplatsträffen. Betyg 0 Skapa mall för mål mm Bedömning av inkomna åtgärder Aros individstöd har kommit in med reviderat ledningssystem, som beskrivs utgå från socialstyrelsens författningar och socialtjänstlagen. Företaget har bifogat en reviderad rutin som beskriver uppdraget kontaktmannaskap. Det är kontaktmannen som ansvarar upprättandet av genomförandeplanen. En ny mall för genomförandeplan är framtagen, samt rutin. Av rutinen framgår att kontaktmannen

5 3 (6) fyller i genomförandeplanen för hand tillsammans med den enskilde och därefter förs uppgifterna in i mallen digitalt, bland annat för att bli lättläst. Kontaktmannen har motsvarande en vecka på sig att lägga in uppgifterna digitalt. Vid nästkommande besök går kontaktmannen igenom dokumentet med den enskilde, som då signerar genomförandeplanen. Implementeringen av nya rutiner och reviderat ledningssystem kommer att ske succesivt under hösten i samband med att de enskildas planer följs upp. På arbetsplatsträffar och vid planeringsdag ges information om förändringarna. Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade, Betyg:1. Assistansbolaget i Sverige AB Områden att åtgärda: Kontaktmannaskap; Leverantören använder sig av kundansvarig, som ansvarar för de frågeställningar som kan uppstå och med motsvarande uppdrag som kontaktman traditionellt har. Rutin saknas. Betyg: 0 Skapa rutin för kontaktmannaskap. Synpunkter och klagomål; Någon rutin för detta är inte bifogat, utan finns som en del i ledningssystemet. Leverantören har en blankett där samtliga avvikelser kan rapporteras. Där framgår att ansvaret för hanteringen av avvikelser är kundansvarig, jurist och VD. Syfte är att lärdomar tas av avvikelser för att förbättra verksamheten. Återkoppling till den klagande eller rapporteringsskyldigheten av avvikelser till förvaltningen, framgår inte. Betyg: 0 Skapa rutin för synpunkter och klagomål. Bedömning av inkomna åtgärder Leverantören har kommit in med en kortfattad text som avser rutin för kontaktmannaskap. Enligt leverantören är det den enskildes kontaktansvarig som är kontaktperson och som kan likställas med kontaktman. Det framgår att kundansvarig ansvarar för alla kontakter kring den enskilde. För synpunkter och klagomål har leverantören kommit in med dokumentation som visar på hur rapportering och hantering ska gå till. Dokumenten riktar sig till olika befattningar inom företaget. Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade,. Distriktssköterskegruppen Q-ra Områden att åtgärda: Granskade planer visar att målformuleringar är vaga och inte kopplade till insatsen. Q- ra uppger att man har förbättringsområde inom social dokumentation. En förutsättning är att få bättre underlag för att tydliggöra de beviljade insatserna. Bristfälligt avidentifierat. Leverantören har inte bifogat någon social dokumentation. Betyg 0 Skapa målformulering per insats. Säkerställ att all information i genomförandeplan följer med till Patientinformation. Bedömning av inkomna åtgärder Distriktsköterskegruppen Q-ra har beslutat att fortsättningsvis använda sin egen mall istället för det dokument som tas ur verksamhetssystemet, Patientinformation, där inte all information följde med. Av ny mall för genomförandeplan framgår mål för respektive insatsområde.

6 4 (6) Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade,. Nordisk Hem och LSS Assistans Områden att åtgärda: Ledningssystem; Inleds med en definition av det systematiska kvalitetsarbetet, med hänvisning till SOSFS, LSS och SoL. Förvaltningen har i samband med leverantörens ansökan påtalat brister i ledningssystemet, vilket visades kvarstå i insänt material. Felaktig myndighet uppges i ledningssystemet, när det gäller anmälan om missförhållanden. Verksamhetschef har ansvaret för kvalitetsarbetet och företagsledningen på huvudkontoret har ansvar för att verksamhetscheferna har erforderlig kompetens. Rutin för riskanalys finns. Bifogat material säger inget om egen kontroll. På arbetsplatsträffar, kvalitetsråd och genom medarbetarkontroll sker uppföljning av kvalité. Betyg: 0 Revidera ledningssystemet. Kontaktmannaskap; Rutin för enbart kontaktmannaskap är inte bifogad, utan beskrivs på en övergripande nivå i ett dokument som b.la. beskriver företagets inriktning. Kontaktmannens roll framgår inte, inte heller återfinns en tydlig ansvarfördelning eller att en ersättare utses till kontaktmannen. Kontaktmannens arbetsuppgifter uppges finnas i en kravspecifikation, som utgår från kundens krav. Kravspecifikation är en bilaga till avtalet med varje kund. Kontaktmannaskap i enlighet med nämndens förfrågningsunderlag, framgår inte av bifogat material. Betyg: 0 Skapa en rutin för kontaktmannaskap enligt nämndens krav och avtal. Genomförandeplan; Varje genomförandeplan upprättas tillsammans med kund och revideras vid behov och uppdateras årligen. Nordisk Assistans bifogar mall för personlig genomförandeplan. Genomförandeplanen innehåller många rubriceringar på övergripande nivå och ställer därmed stora krav på den som upprättar planen, så att den följer nämndens krav. Förutsättningar för den enskildes delaktighet finns i mallen. Mål och delmål för assistansen framgår, men inte per insats enligt nämndens krav. Leverantören har inte bilagt någon avidentifierad plan, då de inte har tillräckligt många kunder för att säkerställa sekretess. Betyg: 0 Skapa en mall för genomförandeplan enligt nämndens krav och avtal. Synpunkter och klagomål; Efterfrågad rutin om synpunkter och klagomål finns inte bilagd. Däremot återfinns en mening om det i ett annat dokument. Innebörden är att synpunker/klagomål ska tas på största allvar och omedelbart åtgärdas och i bra dialog. Ansvarsfördelning, syfte, registrering eller återrapporteringsskyldighet till förvaltningen framgår inte. Betyg: 0 Skapa rutin för synpunkter och klagomål Bedömning av inkomna åtgärder Leverantören har reviderat sitt ledningssystem och bifogar årshjul för hur kvalitetsarbetet avses fungera under ett år. Rekryteringsprocess är beskriven. Det är den enskilde som ställer krav och önskemål på hur personen som ska arbeta i hemmet ska vara. Beskrivningen av själva uppdraget omfattar alla förekommande arbetsuppgifter kring den enskilde. Leverantören benämner uppdraget som kontaktperson. I rutin för kontaktperson framgår det att ersättare för ordinarie

7 5 (6) kontaktperson är verksamhetschef. Uppdraget kontaktperson beskrivs som en länk mellan den enskilde och företaget. Leverantören har bifogat reviderad rutin för klagomål och synpunkter. Där ansvarsfördelning framgår. Det åligger kontaktpersonen att i första hand vidta åtgärder. Det framgår också att synpunkter av allmän karaktär kan lämnas på samma blankett. Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade,. Omsorgscompagniet i Norden Områden att åtgärda: Genomförandeplan; Genomförandeplanen upprättas gemensamt med kunden och följs upp efter en månad och därefter var sjätte månad eller vid förändring. Kund erhåller kopia på planen efter överenskommelse. Riskaanalys görs i samband med ny kund. Genomförandeplanen innehåller beskrivning om vad, när, hur och mål för insatserna och avslutas med en punkt där det ska framgå om den enskilde utövat inflytande över planeringen och vilka som har deltagit vid upprättandet. Verksamhetschef/samordnare gör en sammanfattning av månadens dokumentation. OmsorgsCompagniet har bifogat tre avidentifierade genomförandeplaner med tillhörande social dokumentation. Planens layout har relativt små rutor att skriva i och blir svårlästa, oavsett om de är handskrivna eller i dator. Textrutorna expanderar inte och delar av innehållet faller bort. Genomförandeplanerna har endast en namngiven kontaktman och ingen ersättare. Planerna är bristfälligt avidentifierade. Mål finns för några insatser, inte för alla (med reservation för att de inte syns i textrutan). Granskade sociala dokumentationer är bristfälliga, har noteringar av värderande karaktär och händelser kan inte följas. Betyg: 0 Revidera genomförandeplaner och följ avtalet, lagstiftning och företagets egna rutiner. Detsamma gäller den sociala dokumentationen. Bedömning av inkomna åtgärder Omsorgscompagniet har påbörjat ett arbete med att förbättra sitt ledningssystem på de områden där förvaltningen funnit otydligheter. Reviderat ledningssystemet kommer att implementeras under hösten. När det gäller granskat område för genomförandeplan, har mallen för genomförandeplan reviderats utifrån funna brister, som att mål ska framgå för varje insats. Att redan i mallen förkryssa att den enskilde tagit del av information om stadens synpunkts och klagomålshantering, ser förvaltningen som ett observandum. Utbildningsinsatser vid två tillfällen är planerade och ytterligare ett tillfälle vid behov. När det gäller benämning kontaktman kontra kontaktperson, uppger OC att man har haft syftet att förhålla sig könsneutral. Fortsättningsvis kommer uppdraget att benämnas kontaktman. Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade,. Skultuna kommundelstjänst Områden att åtgärda: Synpunkter och klagomål; Av rutinen framgår syftet med synpunkts- och klagomålshantering; förbättring och utveckling. Ansvar för mottagande och åtgärdande av klagomål åligger alla medarbetare. Återkoppling till den klagande ska ske så snart som möjligt. Av ledningssystemet framgår att enhetschef har ansvar för återkoppling och sammanställning. Kommundelens skyldighet att registrera

8 6 (6) synpunkter/klagomål i Synergi framgår inte i rutinen. Det framgår inte om återrapporteringsskyldighet till förvaltningen i rutinen. Av bifogad blankett finns annan logotype i sidhuvudet än Skultuna Kommundelstjänst. I fotnoten framgår att synpunkt/klagomål är en offentlig handling, att massmedia har rätt att ta del av innehållet och att konfidentiella uppgifter aldrig ska skickas. Betyg: 0 Revidera rutinen och tydliggör ansvarsområden, bemötande, registrering i Synergi, samt rapporteringsskyldighet till förvaltningen. Bedömning av inkomna åtgärder Skultuna kommundelstjänst har reviderat sitt ledningssystem. De har också tagit fram en ny rutin gällande synpunkter och klagomål. Under hösten kommer Skultuna även att se över befintliga rutiner som genomförandeplan och kontaktmannaskap. Genom att påbörja arbetet med att upprätta en väl fungerande samarbetsyta på Insidan, har Skultuna goda förutsättningar med att implementera sitt kvalitetsarbete. Förvaltningens bedömning är att de funna bristerna är åtgärdade,. Resultat Syftet med att granska Västerås stads 17 leverantörer av hemtjänst enligt LOV samtidigt var att få en samlad bild av hur leverantörerna lever upp till kraven i kontraktet med Västerås stad. Förvaltningen kan se att det krävs god struktur och organisation för att kunna leverera hemtjänst i Västerås. Med återkommande förändringar i form av förändringar i lagar och inom författningar och allmänaråd i kombination med nämndernas återkommande arbete med reviderade riktlinjer, krävs det ett ständigt utvecklingsarbete hos leverantören. Det medför i sin tur mer eller mindre konstant omvärldsbevakning från leverantörens sida. Leverantören behöver kunskaper i att anpassa ledningssystem, rutiner och strukturer till rådande förhållande. Kort sagt, har leverantörerna ett omfattande regelverk att följa. Leverantörer med uppmärksammade brister har alla medverkat för att åtgärda de uppmärksammade bristerna.

9 Bilaga 3. GRANSKNING 1 INLÄMNADE RAPPORTER Dnr:2014/58-NF, 82-ÄN-702 Er ref Granskning av inlämnade rapporter avseende utförd tid hemtjänst i ordinärt boende mars 2014 Under perioden mars- maj 2014 ska ersättningshandläggare tillsammans med beställning, upphandlings och avtalsuppföljningsenheten följa upp hur leverantörer redovisar sin utförda tid. Granskningen gäller om rapporten Statistik 2014 är korrekt ifylld och inlämnad i tid enligt brytdatum. I samband med brytdatum ska även de utförda timmarna vara överförda till verksamhetssystemet Pulsen. Tills Pulsen kan hantera ersättningen behöver leverantören även skicka in underlag på utförda timmar från sitt eget IT-stöd. Detta lämnas brevledes eller till receptionen i stadshuset. I april var brytdatum 2 april, det vill säga att från och med 3 april ska samtliga utförda timmar finnas i Pulsen och Statistik 2014 vara ersättningshandläggare tillhanda. Den 1 april var Pulsen nedstängd en halv arbetsdag vilket har försvårat överföring av tid till stadens verksamhetssystem. Enligt Regler för ersättning av utförd tid ska den utförda tiden överföras regelbundet till Pulsen under månaden. Alltför många leverantörer gör stora överföringar när månaden är slut. Det blir därför en stor mängd data som ska godkännas under en kort tid av VIS enheten innan kontrollerna kan starta. Det finns även en bugg i Pulsen vilket gjorde att inte all utförd tid överfördes till Pulsen under ersättningsperioden. Tre utvalda leverantörer Humana, proaros Råby samt Personstöd Mälardalen uppgav samstämmigt att de godkänt all utförd tid i IntraPhone den 2 april. Det har därför inte gått att kontrollera om samtlig utförd tid finns överförd till Pulsen vid tidpunkt för brytdatum. Flera externa leverantörer skickar in underlag från mobil OMSORG/IntraPhone med post. Under ersättningsperioden i april har inte Organisationsnr: Postadress Besöksadress E-post Kontaktcenter Webbplats Västerås stad Stadshusentrén, Fiskartorget Sociala nämndernas förvaltning Administration och ekonomi Västerås

10 VÄSTERÅS STAD 2 postgången fungerat tillfredställande i stadshuset varför ersättningshandläggare inte alltid fått inskickade underlag i tid. Det är då svårt att avgöra om leverantören har skickat underlag i tid eller inte. Attendo och V.I.S.K.O.S har ett verksamhetssystem som ännu inte är kompatibelt mot Pulsen. Deras utförda tid scriptas in i Pulsen under ersättningsperioden. Attendo Samtliga Attendo enheter redovisar Statistik 2104 vid tidpunkt för brytdatum. Attendo 3 och Attendo 9 behöver göra vissa kompletteringar till statistik Attendo 9 redovisar sammanställning från mobil OMSORG fyra dagar efter brytdatum efter påminnelse. Samtliga Attendo enheter redovisar anhöriganställningar enligt brytdatum i Statistik Attendo 2 och 5 redovisar anhöriganställningar fem dagar efter brytdatum i Pulsen, övriga enheter redovisat anhöriganställningar i Pulsen enligt tidpunkt för brytdatum. proaros proaros har en kontaktperson som redovisar för samtliga enheter. Samtliga proaros enheter redovisar Statistik 2104 vid tidpunkt för brytdatum. Samtliga proaros enheter redovisar anhöriganställningar vid tidpunkt för brytdatum både i Statistik 2014 och i Pulsen. Distriktsköterskegruppen Cura Statistik 2014 redovisas två dagar efter brytdatum efter påminnelse. Statistiken är delvis felaktig och behöver därför kompletteras. Humana Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum men de behöver göra vissa kompletteringar. I slutet av mars upptäcks att Humana har anställt två anhöriga för insatsen boendestöd. Anhörigtimmar redovisas i statistik 2014 en dag efter brytdatum efter påminnelse men finns redovisat i Pulsen vid tidpunkt för brytdatum. Nordisk Hem och LSS Assistans AB Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Däremot har de inte skaffat ett IT-stöd vilket de enligt avtal ska göra senast sex månader efter att

11 VÄSTERÅS STAD 3 de är godkända som leverantörer. De redovisar därför inte någon sammanställning av utförd tid från ett IT-stöd. Stiftelsen Citykyrkan Statistik 2014 samt sammanställning från IntraPhone redovisas en dag efter brytdatum. Denna leverantör uppger att de haft problem med sina datasystem. V.I.S.K.O.S Statistik 2014 redovisas en dag efter brytdatum vilket behöver kompletteras med vissa uppgifter. Sammanställning från mobil OMSORG inkommer en dag efter brytdatum. Anhörigtimmar redovisas vid tidpunkt för brytdatum i statistik 2014 och i Pulsen. Leverantörer som redovisar korrekt vid tidpunkt för brytdatum: Aros Individstöd Assistansbolaget Domicare Emausgatan ekonomisk förening Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo OmsorgsCompagniet Personstöd Mälardalen Skultuna kommundelsnämnd Tillberga Grannsskapsservice Qratio

12 Bilaga 4. GRANSKNING 1 INLÄMNADE RAPPORTER Dnr:2014/58-NF, 82-ÄN-702 Er ref Granskning av inlämnade rapporter avseende utförd tid hemtjänst i ordinärt boende april 2014 Under perioden mars- maj 2014 ska ersättningshandläggare tillsammans med beställning, upphandlings och avtalsuppföljningsenheten följa upp hur leverantörer redovisar sin utförda tid. Granskningen gäller om rapporten Statistik 2014 är korrekt ifylld och inlämnad i tid enligt brytdatum. I samband med brytdatum ska även de utförda timmarna vara överförda till verksamhetssystemet Pulsen. Tills Pulsen kan hantera ersättningen behöver leverantören även skicka in underlag på utförda timmar från sitt eget IT-stöd. Detta lämnas brevledes eller till receptionen i stadshuset. I maj var brytdatum 5 maj, det vill säga att från och med 6 maj ska samtliga utförda timmar finnas i Pulsen och Statistik 2014 vara ersättningshandläggare tillhanda. Enligt Regler för ersättning av utförd tid ska den utförda tiden överföras regelbundet till Pulsen under månaden. Samtliga Leverantörerna fick ett mejl med uppmaningen att regelbundet godkänna utförd tid under månaden. I mejlet hänvisas även till dokumentet Regler för ersättning av utförd tid gällande överföring av utförd tid. Alltför många leverantörer gör stora överföringar när månaden är slut även för maj månad. Det blir därför en stor mängd data som ska godkännas under en kort tid av VIS enheten innan kontrollerna kan starta. Även för maj månad finns det en bugg i Pulsen. Detta leder till att det inte går att söka fram de större leverantörerna som helhet för inrapporterad tid. All utförd tid finns inte i Pulsen vid ersättningsperiodens början. Det har blivit bättre jämfört med föregående månader men även när ersättningsperioden är slutförd finns inte samtliga utförda timmar i Pulsen. Att det inte går att förlita sig på utförda timmar i Pulsen försvårar ersättningshandläggningen. Det Organisationsnr: Postadress Besöksadress E-post Kontaktcenter Webbplats Västerås stad Stadshusentrén, Fiskartorget Sociala nämndernas förvaltning Administration och ekonomi Västerås

13 VÄSTERÅS STAD 2 förekommer även i vissa fall att det redovisas mer utförd tid i Pulsen än vad som framgår från underlagen från IntraPhone/mobil OMSORG. VIS enheten tror att det är ett handhavandefel från leverantörens sida. Attendo och V.I.S.K.O.S samt Distriktsköterskegruppen Cura har ett verksamhetssystem som ännu inte är kompatibelt mot Pulsen. Deras utförda tid scriptas in i Pulsen under ersättningsperioden. Attendo Samtliga Attendo enheter redovisar Statistik 2104 vid tidpunkt för brytdatum. Attendo 1, 3 och Attendo 6 behöver göra vissa kompletteringar till statistik Attendo 9 lämna underlag från mobil OMSORG tre dagar efter brytdatum efter påminnelse. Samtliga Attendo enheter redovisar anhöriganställningar enligt brytdatum i Statistik proaros proaros har en kontaktperson som redovisar för samtliga enheter. Samtliga proaros enheter redovisar Statistik 2104 en dag efter tidpunkt för brytdatum. Samtliga proaros enheter redovisar anhöriganställningar en dag efter brytdatum i Statistik Däremot finns anhöriganställda i Pulsen vid tidpunkt för brytdatum. Underlag från IntraPhone redovisas en dag efter brytdatum. Distriktsköterskegruppen Cura Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Cura redovisar manuell redovisning när det gäller utförda timmar på individnivå. Efter uppmaning redovisar de underlag från mobil Klinik vilket är det korrekta förfarandet. Humana Den 30 april finns inte några utförda timmar redovisade i utförarvyn i Pulsen. Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum men de behöver göra några förtydliganden till redovisat material. Nordisk Hem och LSS Assistans AB Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Däremot har de fortfarande inte skaffat ett IT-stöd vilket de enligt avtal ska göra senast sex månader efter att de är godkända som leverantörer. De redovisar därför inte någon sammanställning av utförd tid från ett IT-stöd.

14 VÄSTERÅS STAD 3 Skultuna kommundelsnämnd Den 30 april finns inte några utförda timmar redovisade i utförarvyn i Pulsen. Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Skultuna skickar underlag från IntraPhone med internposten 5 maj. Detta gör att rapporten inte kommer fram i tid. Leverantörer som redovisar korrekt vid tidpunkt för brytdatum: Aros Individstöd Assistansbolaget Domicare Emausgatan ekonomisk förening Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo OmsorgsCompagniet Personstöd Mälardalen Stiftelsen Citykyrkan Tillberga Grannsskapsservice Qratio V.I.S.K.O.S

15 Bilaga 2. GRANSKNING 1 INLÄMNADE RAPPORTER Dnr:2014/58-NF, 82-ÄN-702 Er ref Granskning av inlämnade rapporter avseende utförd tid hemtjänst i ordinärt boende februari 2014 Under perioden mars- maj 2014 ska ersättningshandläggare tillsammans med beställning, upphandlings och avtalsuppföljningsenheten följa upp hur leverantörer redovisar sin utförda tid. Granskningen gäller om rapporten Statistik 2014 är korrekt ifylld och inlämnad i tid enligt brytdatum. I samband med brytdatum ska även de utförda timmarna vara överförda till verksamhetssystemet Pulsen. Tills Pulsen kan hantera ersättningen behöver leverantören även skicka in underlag på utförda timmar från sitt eget IT-stöd. Detta lämnas brevledes eller till receptionen i stadshuset. I mars var brytdatum 4 mars, det vill säga att från och med 5 mars ska samtliga utförda timmar finnas i Pulsen och Statistik 2014 vara ersättningshandläggare tillhanda. Enligt Regler för ersättning av utförd tid ska den utförda tiden överföras regelbundet till Pulsen under månaden. Alltför många leverantörer gör stora överföringar när månaden är slut. Det blir därför en stor mängd data som ska godkännas under en kort tid av VIS enheten innan kontrollerna kan starta. Om den utförda tiden inte är komplett i Pulsen går det inte att granska leverantörens redovisning första dagen efter brytdatum. Regelbundna kontroller av överförd tid under ersättningsprocessens fem dagar visar att det förs över tid till Pulsen under samtliga dagar. Attendo och V.I.S.K.O.S har ett verksamhetssystem som ännu inte är kompatibelt mot Pulsen. Deras utförda tid scriptas in i Pulsen under ersättningsperioden. Organisationsnr: Postadress Besöksadress E-post Kontaktcenter Webbplats Västerås stad Stadshusentrén, Fiskartorget Sociala nämndernas förvaltning Administration och ekonomi Västerås

16 VÄSTERÅS STAD 2 Attendo Samtliga Attendo enheter redovisar Statistik 2104 vid tidpunkt i tid. Attendo 2, 3 och 7 redovisar sammanställning från mobil OMSORG en dag efter brytdatum. Samtliga Attendo enheter redovisar anhöriganställningar enligt brytdatum både i Statistik 2014 och i Pulsen. Det har tagit cirka en halv arbetsdag att granska Attendo 9. proaros proaros har en kontaktperson som redovisar för samtliga enheter. Statistik 2014 redovisas en dag efter brytdatum för samtliga proaros enheter. Sammanställning från IntraPhone redovisas en dag efter brytdatum för samtliga proaros enheter. proaros Råby har enbart lite utförd tid överfört till Pulsen dagen efter brytdatum och de kompletterar några anhöriganställningar i Pulsen fem dagar efter brytdatum efter påminnelse. proaros Centrum redovisar anhöriganställning till Statistik 2014 två dagar efter brytdatum efter påminnelse. proaros Norr redovisar samtliga anhöriganställningar i Pulsen fem dagar efter brytdatum efter påminnelse. Distriktsköterskegruppen Cura Vid brytdatum redovisas fel månad gällande Statistik 2014, två dagar efter brytdatum redovisas Statistik 2014 korrekt efter påminnelse. Leverantören har fått flera påminnelser om att lägga in utförd tid manuellt i Pulsen. Först sex dagar efter brytdatum, när ersättningshanteringen är avslutad, finns utförd tid i Pulsen. Om den enskilde inte får någon inrapporterad tid utgår ingen hemtjänstavgift. Cura uppger att det är tekniska problem som gör att timmarna inte kommer över till Pulsen. Humana Statistik 2014 och sammanställning från IntraPhone redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Vid tidpunkt för brytdatum finns ingen tid överförd till Pulsen. Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo Statistik 2014 samt sammanställning från IntraPhone redovisas två dagar efter brytdatum. Nordisk Hem och LSS Assistans AB Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Däremot har de inte skaffat ett IT-stöd vilket de enligt avtal ska göra senast sex månader efter att

17 VÄSTERÅS STAD 3 de är godkända som leverantörer. De redovisar därför inte någon sammanställning av utförd tid från ett IT-stöd. Personstöd Mälardalen Statistik 2014 samt sammanställning från IntraPhone redovisas två dagar efter brytdatum efter påminnelse. Anhöriganställningarna redovisas två dagar efter brytdatum i Statistik 2014 efter påminnelse men finns redovisade vid brytdatum i Pulsen. Det har tagit cirka en halv arbetsdag att granska Personstöd Mälardalen. Skultuna kommundelsnämnd Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Sammanställning från IntraPhone redovisas två dagar efter brytdatum efter påminnelse. Tillberga Grannsskapsservice Statistik 2014 redovisas vid tidpunkt för brytdatum. Sammanställning från IntraPhone redovisas två dagar efter brytdatum efter påminnelse. V.I.S.K.O.S Statistik 2014 redovisas delvis i tid men kompletteras med uppgifter en dag efter brytdatum. Sammanställning från mobil OMSORG inkommer två dagar efter brytdatum. Anhörigtimmar redovisas två dagar efter brytdatum i statistik 2014 efter påminnelse. Leverantörer som redovisar korrekt vid tidpunkt för brytdatum: Aros Individstöd Assistansbolaget Domicare Emausgatan ekonomisk förening OmsorgsCompagniet Qratio Stiftelsen Citykyrkan

18 Dnr. 2014/58-NF-702, 2014/82-ÄN-702 Bilaga 1. Antal redovisade kunder SoL mätperiod februari april 2014 Leverantör Antal kunder ÄN SoL februari Antal kunder NF SoL februari Antal kunder ÄN SoL mars Antal kunder NF SoL mars Antal kunder NF SoL april Antal kunder NF SoL april pa Öster och larm pa Väster pa Råby pa Malmaberg pa Norr pa Gideonsberg pa Centrum Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Attendo Humana Skultuna Omsorgskompagniet Qratio Hjärtpunkt Skiljebo Tillberga GS Domicare Viskos Aros Individstöd Citykyrkan Emausgatan Personstöd Mälardalen DSK CURA Totalt Totalt antal kunder ÄN februari NF februari ÄN mars NF mars ÄN april NF april proaros Attendo Övriga

19 Dnr. 2014/58-NF-702, 2014/82-ÄN-702 Bilaga 1. Antal redovisade kunder LSS mätperiod februari 2014 till april 2014 Antal kunder NF LSS februari Antal kunder NF LSS mars Antal kunder NF LSS april Leverantör pa Väster Humana Skultuna OmsorgsCompagniet Tillberga GS Domicare Viskos Assistansbolagen i Sverige Nordisk hem och LSS assistans Personstöd Mälardalen Totalt

20 UTREDNING Sid Diarie nr /58-NF/82-ÄN-702 Sociala nämndernas förvaltning Handläggare; Christina Becker Sibylla Törnkvist Äldrenämnden Nämnden för funktionshindrade Uppfo ljning av Va stera s stads leveranto rer av hemtja nst enligt LOV ID: p_8_utredning

Antal redovisade kunder SoL mätperiod februari april Antal kunder NF SoL februari. Antal kunder ÄN SoL mars

Antal redovisade kunder SoL mätperiod februari april Antal kunder NF SoL februari. Antal kunder ÄN SoL mars Dnr. 2014/58-NF-702, 2014/82-ÄN-702 Bilaga 1. Antal redovisade kunder SoL mätperiod februari 2014 - april 2014 Leverantör Antal kunder ÄN SoL februari Antal kunder NF SoL februari Antal kunder ÄN SoL mars

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Ulf Johansson, proaros Helene Öhrling,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Susanne Edgren, Therese Lindén, Ingrid Olausson, Ulrika Ström, Förvaltningens ledningsgrupp 1 (7) Riktlinje gällande klagomål och synpunkter uniform

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten Rutin för avvikelser inom Socialtjänstens område inom vården och omsorgen om äldre enligt föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Andrea Gummesson enhetschef Lotta

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Dokumentationsriktlinjer

Dokumentationsriktlinjer Dokumentationsriktlinjer 2015-09-17 Sammanfattning/syfte. Syftet med dessa dokumentations riktlinjer är att du som medarbetare ska få vägledning i arbetet med dokumentation. Som medarbetare är du skyldig

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-04 33 Dokumentet gäller som längst till 2021-04-04 Dokumentägare: Avdelningschef

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 7 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2020-02-02 (max 4 år) Dokumentägare:

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänst på uppdrag av Äldrenämnden 2013

Anmälan av verksamhetsuppföljningar gällande hemtjänst på uppdrag av Äldrenämnden 2013 Skärholmens stadsdelsförvaltning Socialtjänsten Anmälningsärende Sida 1 (9) 2014-01-13 Handläggare Rana Saegh Telefon: 08-508 24 511 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Öppna delen Anmälan av verksamhetsuppföljningar

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Samtliga verksamhetschefer inom respektive verksamhet Fastställare: Sektorschef Gäller fr.o.m: 2016-11-01 Utgåva/version:

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Faktaunderlag: Samordnad hemtjänst/hemsjukvård 2017

Faktaunderlag: Samordnad hemtjänst/hemsjukvård 2017 1 2017-02-13 FAKTAUNDERLAG Faktaunderlag: Samordnad hemtjänst/hemsjukvård 2017 I det här dokumentet har vi sammanställt frågor och svar om den samordning (integrering) som genomförs inom Västerås stad

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Bas- och tilläggsuppföljning hos kommunens äldreboenden per december år 2010

Bas- och tilläggsuppföljning hos kommunens äldreboenden per december år 2010 Bas- och tilläggsuppföljning hos kommunens äldreboenden per december år 2010 Maria Sandberg Dnr 2010/450 Januari 2011 2010-12-20 1 (13) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2 4. ANALYS...4

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse

Bilagor Uppföljning av avtal vid Inslussboende skrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/63-IFN-702 Åsa Påls - bl623 E-post: asa.pals@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Uppföljning av avtal Inslussboende

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Hemtjänstenhet: Attendo Sverige AB - Kungsholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress:

Hemtjänstenhet: Attendo Sverige AB - Kungsholmen. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Hemtjänstenhet: Attendo Sverige AB - Kungsholmen Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen Avtalspart/Nämnd: Äldreförvaltningen/ Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef: Ola Cedenheim

Läs mer

Hemtjänstenhet: Aurora Omsorg - Vialin AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon:

Hemtjänstenhet: Aurora Omsorg - Vialin AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Adress: Telefon: Hemtjänstenhet: Aurora Omsorg - Vialin AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Vialin AB Verksamhetschef/enhetschef: Harrieth Ringström Adress: Lyckovägen 9F 167 52 BROMMA Telefon:

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer