KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106."

Transkript

1 KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716' MAnoneex DEN 26 MAJ 2OO8 KL 9.OO I LUSTHUSET. BRF BoNIFA,CIUS. DAGoRDNING. l a tt l& Std,mman iippnas Godkinnande av dagordningen Uppriittande av fiirteckni ng 6ver meillemmar, ombutl och bitrdden sa.rnt f astskillande av riictlaingd" Yal av onlfiirande vid std,mman Amd,lan av sekreterare vid etemman- Val av justerinp;smi,n trh tillika rihtrd,knara hdga om kallelse till st:i,mman behiirigon sketl Ftirulragning:rv sty n'lsons ri,rs rcdovisn ilg. Beslut om avsi,ttning till fiireningens reparationskonto "1ttrc fonden" punki 5,2 Beolut om arrsa,rnlael ftirlusl pmkt 5,2. Beslut om plan fijr fastighet$undorh:ill, punlt 4 a.f. Xbrcdragni4 av rcrrisionsberiittelso F:rststrilla,ntle av resultal och bajansrdkning Fn{ga om uppkonrmen vimt eller tdnkande av fiirlust FYrda om styrclsens ansvanfri het F}t{ga om a,rvoden fiir ndstkommande rd,kenskapsd,r. Va.l av stlmlscleda.rniiter och suppleanter. VaI av revisor och supplca.nt fiir denne. Ya,l av va,lberetlning. Motionor & Itopositioner. (a) Motion a{iigtiga klider i fiinriden'a Hedb rg. Stdlmarr avslutas (sid 1-15.) (sid 7t) (sitl 7* ) (sid 6') (sid 8-1r) (siit Luld den 5 maj 2{X}& Anm. * anger att sidorna finns som bilaga till kalletsen.

2

3 I r( )s'r'.\dstt,i'rrsrrif I,(INI) nrrn IN(i ItN t ()Nltr,\( rltts Fullmakt for att vid Brf Bonifacius foreningsstdmman den 26 maj 28 fora min talan och utdva min rostratt. Lund den 28 namnreckntng Lgh nr Anmirkning Alla medlemmar har rdtt att narvara p5 stamman. For ovrigt iir stdmman ante offentlig. I forsta hand ar medlemmarna personligen narvarande och beslutar p3 foren Ingssu mman. Men om medlem inte kan vara med av nsoon anlednina f3r han skicka ett ombud. Ombudet m5ste d3 ha en skriftliq och dateradjullmakt. Fullmakten g.iller hogst ett 5r. Fullmakten behover inte vara bevittnad. Ingen f,r vara ombud fdr mer dn en medlem pe stemman. Man f3r ha med sig hogst ett bitrdde p3 stdmman. Det kan vara nsgon som hjalper medlemmen att fora anteckningar. Villkor fiir att fe vara ombud eller bitriide. Vem som helst fer inte vara ombud eller bitrade. Endast foljande personer godtas:. Medlemmens make.. Medlemmensambo.. En annan medlem.. Formyndare for under8rig medlem.. Forvaltare eller god man enligt fciraldrabalken.. Dodsbodel6qare med fullmakt eller boutredare. Fullmakten lamnas i samband med reoistrerino vid intradet till stammolokalen.

4

5 AR,SruDOVNNNE FtlN ENF BI IIIFATIUS verksamhetsiret 4?. Denna redovisning tillhantlahdlles metllemma,rna i ett exemplar per ld4lenhet fufiir drets std,mma, Ytterligare exemplar kan fris mot en ersfr,ttning av 3 kronor per exemplar. Denna handling dr ett viktigt tlokument som skall fiirvaras vdl Behiivs exempelvis ndr Du skall sfr,lja eller pantsd,tta Din ki4;enhet

6 Ordlista Ifiir att biittro fiimtri ii,nilcdovisni ngen finns hiir nedan fiirkllringar till rlc va,nligtr,st fiirekommande utfryckcn i bokstarsordning. Addgg;ni ngskostnadcr iir tillgringar i fiireningen sorn iir avsedda fiir lingyarigt bmlr. Avskrivningar ;ir tlcn kcx;tnarl sorn mutsv;lrl,r viirdenr inshn ing pi bl a fiironingens byggnarler och irrventa,ricr.,hskrivningarna giirs fiir att fijrdela liostnailorna, pii flertr ir. Avsdttninga,r rir fiir en lxxtadsriittsliirening en reservcdng I'iir tra,rntiila repa.ra,tioner av fnstigheterna, Avsiittni ngar styni av ftireningens starlgar or{r strimmolxslut Ba,lansrd,kni4; visar f iireningens samtlign tillgangar, cget krrpital, avsiittningar uir skulder pcr lxrkslutsdagen. Fiireningens reparationskonio ')ttre fontlen" iir en lbrrtl som I'dreningen enligt stadgarna giir avstittning till rirligen. Dcnna, lbnd sha n'sultatmiissigt teiclifl, lranrtirlrr, repirationcr i frireningen. Ftirvaltrri4sberiittelsen iir derr tlcl av rinmlovisningen son rikrgel styrelsons r.etlovisning 1,v verksamhetcn som tcxt Clvr{ga del a,r av ii,nirulovisningon fir resultatrrikning balansriikning och tiliiiggsupplysningar. Kortfristiga skukler iir skuldcr sonr ftjlfaller till bctalning inom ofi iir. Lingfristiga skukler dr skulder sonr fiirfaller till betalninq on ctt ri,r ellcr sena,re- Omsd,ttnings+itlg6,ngar iir andra tillgri.ngar iin l,nliiggn irrgstillging:rr, ttct vill siign lijr. koftvarigt bmk rtesultatrii,knilgen visru fiircningens silmtliga irrtiihter och kcntnadcr liir pcriodcn. (hn inkiktrtrna har varit stiir-rc iin krxtnailerna uppstiir ett iivrrskott txrh omviint ett rrnrlorukott S+"iilltla pantor avser der pantlirev/fastighetsi tcokningal som li'ironingen l:imnilt som srikerhet I'iir crhillna liin. Upplupna intf,kter iir intiikter sorn tillhiir riikenskapsilrr:t rncn sorn fiireningen intc erha,llit likvitl fiir per bolislutsdagen. Upplupna kchrador iir liostn:ulcr sorn tillhiir riikonshlpstirct rncn fiir r.ilha f iircningcn intc har fiitt n:'rgon falitura pcr bokslutsilagel.

7 Brf Bonifacius Org nr ARSREDovtSNINc 2oo7 Sidan I av 15 I]O STI'.\ DSRAT'ISFO RENINGI'N I]ONIII",\CI fis S'l'Yl{tilL,SItN 1. PRESENTATION 1.1 L;ige och omgivning Brf Bonifacius omfattar hela kvarteret Bonifacius och ligger invid gamla Ostra Torns bykiima ca 3 km frin Lunds ccntrum. l'i ging- och cykelviigar tar nlan sig latt och snabbt in till stadcns hjiirta och vill man vara lite bekvtimare gir dct ocksa bra att ta sig ner till centrum merl busslinjc nr 1 eller busslinjern.r 2 och 166 pi "Lundallinken" som ptrsserar bide niira och ofta. Viclare si finns pi bekviimt gingavstincl busshallplas fc;r snabbussar till och frin Malmd, i direkt anslutning till motoryagen 822. Ett gatunait mcd d irektanslutningen till genomfartslcderna salrrt motorvaigen ger pendlare en snabb kontakt med v:ignatet utan att de behdvcr triingas i stadstrafiken. Omgivningarna iir grtina mecl mycket planteringar och all6er - ett slags mellanting mellan stad och lant1. Strax norcliist om fcireningl'n har kommunen nyligen planterat en "stacisskog" som blir ctt tillskott fcjr de boendes rekreation och fritidsaktivitet.vidare norr om detta omride uppfcirs cn ny stadsdel som konmer att inncb;ira clen slutligit utfornrningen av niirmiljcins infrastruktur. Inom en kilomek:rs radic finns ett fle.rtal niirbutikcr, storre livsmeclelsaff:irer med postservicc, banker, restauranger samt ett antal servicebutiker. Viclare si finns flera daghem bicle kommunala och fdrail(lrakooperativa samt grunclskolor mcd upp till irskurs 9 inom gang- och cykclavstdlnd. Fiir barn och ungdomar iir cl:t ocksi n;ira till aktivitcter av olika slag i iclrottshirllen,4h-girden ellcr p,i fritidsgirtlarna. Invid foreningens sijclr;r del firrns cn vacker kyrka mecl en aktiv frirsamling som har verksamhet f(ir alla,lldrar. Strax scj(lcr onr bost;rclsomnide,i liiper "l I;rrrlcbcrgaspiiret" som.ir en gir.rg- och cyke'lviig vilken leder till intressanta naturpartier som Ar rurika ftjr Skinelandskapet. UtflykSmil som natiorralparkerr Dalby hage, Ilillebjtr nted milsvicl utsikt och badsjri, Fir gelsingsda lern mcd sitt unika figelliv cllcr Kungsmarkens golfbana kan varmt rekonr rne ndcras. 'l rots nlirheten till naturen ligger fdreningen mitt i ett av landels mest expansiva utvecklingsomrad.,n mcd forskningsbyn Itlcrln, Univcrsitetet i Lrrnd sanrt ctt stort antal fijrl.t.rg som Astra-Zt'neca, Son, liricssur, Canbro nr fl. som niirntast('grannar. SonyJJricsson iir i tlagarna i farcl mecl att bygga fijr cn stor salsning och koncentration till anliiggningen invid foreningen. Viclare si har Lunds korrmun lagt ett ramprogram fcir "BrunnshcigsomrAclct" som innebar cn stadsclel som str;ickt'r sig tincla ut till Odarslciv norrut. Infcjr Luncls framticl lanseras nu kommuncn "Lunds NI (Lund North East)" som har positionen "N55' 43'/E13" 13" som norrd IJuropas mcst intrcssant.i pltrts frir utbildning, forskning och friretagande. En plals fdr spiutspetsfdretagen inom forskning och utveckling som skall samsas rned virt boencle i narniljdn. Projektet litnscras internationcllt p,:r Intcrnet av Lunds konrnrun under;rdress u'ww.lundne.se. Vidarc si finns ett av l.rrrclets rncst respekteracle sjukhus, Universitetssjukhuset i Luntl inom bekviimt gingavstind. 1.2 Stadsplanen och byggnaderna i fdreningen. Fcjrebilden till v;ir forenings struktur rir att finna i dcn skinska smistadcn. Nled ltiga hus ut mot gatorna skapas en trivsam, intim gatumiljo mcd lugna och insynsskvclciacle g.lrclar och triidgirdar. Catusystcmct iir riitvinkligt och avstirrrlerr, till parkering och gata i viister och till grrinornr;ic1(. i 6ster, air korta. Planens srniskalighet fuluclljs i husens udormning mc.l n;itta, Iiga hus i hc;gst tvi viningar som utgdr en kontrast i lugn och harmoni mot rlc nya hdghusen strax norr onl fcireningen. Husen har cn karaktiir som knyter an till skinsk tradition. Byggnaclerna tir relativt smala, utlormade efter traclitionella fiirebiltlcr rnl'n i mo(lern tappning. liasaclern.r.ir putsa(lc i cn varicrantle fiirgskala. ldnstren ar spritjsarie och takfiirgen genomg.lenclc tr.ge.lrcid. Liigenheterna har alla en hiig stanclard. L)c iir rvmliga, bekviima och rikt utrustade. Planliisrringarna iir sarntliga gcnorrgienclc sanrt luftiga ech Ijusa. Liigenhetern,r htrr antirrgcn triidgirrtl, utcplats cller 28-55

8 Brf Bonifacius Org nr ARSREDOVISNING 2OO7 Sidan 2 av 15 balkong beroende pa om liigenheten Iigger i radhus eller pi fiirsta eller anrlra plan i tviviningshusen. De boende har genom egna tillval och fitrbiittringar kururat gc sina liigcnhetcr cn personlig przigel Till samtliga liigcnhctcr finns kabel- l'v ansluten genom fcireningens fdrsorg. Fiir dc boencles behov och trivsc.l finns.'tt gemcnsamhetshus "Lusthusct" mitt i omratlet. I detta finns bastu samt fritidslokal med kitk fdr ca 4 personer som kan hyras f(jr sammankomster och fester. intill "Lusthusets" tistra gavel finns en "boulebana" anlagd. PA andra sidan gingstigen pa komnunens parkrnark finns s6viil lekplats som fotbollsplan, den seniue utrustacl genonr foreningens fcirsorg med fotbollsmil. HAr kan barnen vistas utan kontakt med trafikcn. Mecl andra orcl har fcircningcn ett idealiskt l:ige fdr den som inte vill bo mitt i stan mcn iincli kunna utny$a all den service staden erbjuder. Eller fcjr den som vill kunna hdra figlarna kvittra utanf.ir f<instren men dndi bo iett internationellt innovationscentra i skansk milio. * * * 2. Styrelsen i Brf Bonifacius. Styrelsen fer hermed avge Arsredovisning fiir riikenskapsiret I januari l december FORVALTNINGSBERATTELSE Fastigheten: Bonifacius I i Luntl. Stpelse: Suppleanter: Revisor: Jcirgen Nor6n/ ordfdrande, Hans Flkman lcdamot, to m Frank Nyman ledamot, Irrgcm,rr Ost lcdlmol, I-ars-Erik Edholm ledamot, Anna Ileimer, sekreterarc, t o m 7113 Jijrgcn Strdm, I Ienrik Winberg, Ake Perssc,n/ v icev;irrl Ilicharcl Johnson, Aukt. Rcvisor, Ernst & Young, I-uncl Fdreningsfrigor Ordinaric st;mma h<ills tlen 29 nraj 27 i foreningcns sanrlingslokal "Lusthuset".Brf Bonifacius, Lund. Styrelsen har under Aret avhellit 16 st sammantraden. Fcjrutom styrelsesammantriiden si har styrelsen tagit till sig tidens nrodernitcter pe sa sltt att de flesta iirenden diskuteras och fdrbereds genom mail mcllan lcdamcitcrna, varfair styrelsesammantriiden oftast innebar enbart beslut i iirendet Fastigheten Fiireningen har 115 medlernsliigenheter enligt fiiliande: 43 st 1tl plans radhus merl 5 run om 121,6 kvm samt 6 st flerfamiljshus frirdelade pa: 6 st liigenheter metl,1 rum om 115,2 kvm. l2 st liigenhctcr med 3 rum om 97, 1 kvm. l2 st liigcnheter med 3 rum om 87,.1 kvm. 12 st liigerrheter nrecl 3 rum om 85,3 kvm. 6 st lagenheter med 2 rum om 8.1, 6 kvm. 12 st liigenheter mcd 2 rum om 69,8kvm. 12 st lagenheter med 2 rum om 6,1,8 kvm. 't otal liigenhetsyta ,8 kvm Ovrigt: Tomtmark om kvm. Parkeringsplatser 96 st (fri disposition). Carage 58 st (fijrhyres separat). S;rmlingslokal 1 st. (Lusthuset).l Bastu st. (Lusthuset)

9 Brf Bonifacius Org nr 716, ARSREDOVISNING 2O7 Sidan 3 av Personal Anstiillda: 1st tillsvidareanstiilld vicevlircl, i likhet nred fciregiende ir men som fr o m irsskiftet 27/8 successivt kommer att trappa ner vcrksamlrcten och diirfor ijverg.lr till att vara timanstiilkl i,rsavgifter Fcircningen har hdjt irsavgiften mctl 1,2.o/, fr.o.m. 271 l cnligt bcslutad l-irig budgctplan Fiirvaltning Fdreningen Ar medlem i SBC Ekonomisk frirening Styrelsen har fcirvaltat frireningen i cgen regi fr.o.m. 2 mecl ekonomisk konsulterir.rg avseende bokfiiring och bokslut av Svcriges Bostadsr;ittscentru m, (SBC). SBC, Malmci har utfcirt lopandc bokfdring av fcireningcn inliimnade vcrifikationcr samt uppraittat bokslut cfter rlirektiv frin styrclsen. Vidare s.i skiits aviscring av rirsavgiftcr och hyrcsavgiftc.r fiir garage frin samma uppdragstagare. Uftcrhantl kommer allt mer av clcn ekononriska och aclministrativa forvaltninsen att dvertas av SBC under ir 28. Inriktningen uncler iret har v;rrit att. slutfdra arbeten som genererats av f(irhandlingarna mcd AB Bostadsgaranti om dc byggbristcr som fcireligger.. 'l'yvzirr si komner efterarbctcn att uppta stdrre delen av AB Bostadsgaranti. Styrelsen uppnaddc cn fajrlikning mecl AB Bostadsgaranti dcn 2 novcmber 25 efter nzira nog 6 Ars fclrhantllingar. Fdrlikningen inneblir att cle punktcr om fel med fdrlangtl garantitid som finns angivna i besiktningsprotokoll och sonr kvarstod vid byggherren Wihlborgs konkurs ir 2, nu atgardas. Sex atgirdsprogranl har avtalitts varav fem genomfcirts untlt r vcrksamhelsiret 26. Niimligen.1. Samtliga fiirriclsytteftliirra r har byts ut. 2. Viirmeliickage genom bi;ilklag i flcrfa nr iljs huscn som ticligare etgardats av fdreningen, har ersatts ekonomiskt av AB ISostaclsgaranti. Vidare sri har viirme'fijrtlelningen inom fastigheterna forbathas i enlighet mcd styrclsens krav. 3. VL'ntilationen i raclhusen har forb;ittrats genonl utbyte.rv santliga aggrcgat. 4. Befintlig tryckstegringspump har byts ut s,i att inte tryckstdtar fijrekommer i vattenleclningarna. 5. Samtliga radhuspannor inklusive "Lusthuset" har bytts ut. 6. Samtliga fasacler lrtiller p.i att it t:irdas genom att nv fasa<l applicertrs, arbetet berliknas vara klart under senviren 28. Negon egentlig prislapp iir synnerligcn sv.1r att redovisil nlen beriiknacles av styrelsen vid fiirlikningstillfiillet till ca 21 miljont'r kronor. Genonr att frircningen byggts i tre etapper unclcr ca 3 ar och di varje etapp itcrforsakrades ncd en giltighelsticl om 5.1r, vid respektive byggstart i Ats Bostaclsgaranti, sa harrn onrr;icle A: s fitrsiikring lrit)a ut innan \'Vihlborgs fann fitr gott att begiira sig i konku rs. Detta innebiir att forcningen sjalvt konmcr att fii bc'kosta i genomsnitt ca 36 % ur egen kassa, eller ca 7 mil.joner. Styrclsen anser att fdrcningen sjdlvt kan finansier.r denna clcl;rv programmet ut.rn att utgif terna skall piverka irsavgif tcrna. Styrclscn mcnar att nredlemnrarna skallse utgiftcn pa sii s;itt att vi ktiper en rerrovcring om ca 21 milioner kronor fcir en kostnatl av ca 7 miljoner. Denna summa skall bctiinkas innehilla minga itglirtler s^orn iinclii skulle utfiiras cnligt untlerhiillsplanen. Atgiirdsprogrammet samt avtalet lrar reclovisats och prtivals vicl e\tra forcningsst;inrmar den 2l novcmbcr Fiireningens stadgar Styrelsen pibcirjaclc air 23 en genorngienclc granskning rncd fdrslag till reviclering av fdrcningens stadgar. Cranskningen ir fdranlctlcl av ctt stort antal iindringar i bostadsriittslagcn (1991:614) som triiddc i kraft samt att nuvaranlle sta(lgar iir en stan(l.rrdformulerad skrift utan anpassnirrg till fijreningens lokala verksamht't. Vid.ire s.i nriste renoveringen enligt avt.rlet ntcd AB Bostadsg.rranti slutfijras innan den nya stadgirn kan slutformulcras och antas. t8-i-5

10 Brf Bonifacius Org nr 716' ARSREDOVISNINC 2O7 Sidan 4 ay 15 2,2.4 Ftireningens vsrmesystem. Med anledning av att fcireningens v;irmesystem utgiir en icke oviisentlig del och i stor omfattning kan p6verka frireningens driftsbudget, si viiljer styrelsen att redovisa punktc'n i clirekt fdljd pi uppgifterna om stadgar. Ftireningens viirmcsystem i flerfamil.jshusen iir efter utfajrd tillaggsisolcring och utbyggnad avseende viirmeftirdelningen fungerande och hiller pi att trimmas in. AreLs vintervdcler har clock intc medgivct nagon stdrre pafrestning pi systemet och har cliirfijr inte kunnat utviirclertrs fullt ut. Bcfintliga vlirmepannor i radhuscn iir utbyta och i bruk och har visat sig fungera mycket bra. Avtal har triiffats fr o m 1/ I 27 me<1 Luntls Energi AB orl enskild dcbitcring for respektive I2igenhetsinnehavare i ratlhusen. Vidare si har varje huskropp avseende f lerfamiljsboendet skapat en egcn debiteringsfaktor om l2liigenhcter/husenhct diir respektive v;irmekostnad frirdelas per kvm lagenhetsyta. En arbetsgrupp har tillsats for att underscika mcijligheten att minska kosfnadcrna f.ir naturgas genom att begiira in offerter frin olika levcrantcirer. 'Iill skillnad frin leverans av elenergi, diir det finns minga leverantdrer, ;ir antalet gasleverantijrer begransat. En offertforfragan gjorcles fdrra iret till nigra utvalda gasleverantiirer. Styrelsen valdc att gi vidare med Lunds Energi AB. Ett fajrslag till offert frin Lunds [ncrgi viintas inom kort Ekonomianalys De riktlinjcr som fcircninger.rstyrelse drog upp infcir verksanhetsiret 2 och som sedan visat sig hilla utan nigra fiiriindringar fram till irlag, innebiir att ekonomin styrs av en 1-irig ekonomiprognos. Prognosen Ar eft riktmarke fdr fijrcningens verksanhet som flyttas framet ett er i taget sa aft det alltid foreligger en 1-irig framfdrhallning dar i princip allt kdnt ir finansierat. Vissa politiska beslut irutcbiir en avscviir<1 fdriindring och pifrestning av untlerlagen fiir prognosen. Dock har fram till dags dato inlagda siikcrhetsmarginaler fungcrat vdl och inneburit att prognosen fortsafter att giilla ofdrandrat. De angivna delpostcrna Ar inte definitivt faststallda, utan skapar en rambudget som scdan prcivas infcir valie nytt budgcter (ba). Ett fcirsta beslut fattas av styrelsen uncler oktober ntinaci avsctntle ntistkommande irs rambudget, detta fiir att kunna faststiilla irstrvgifterna ftir det kommandc iret Styrelsen priivar fortlcipantle under verksanrhetsiret de olika delposterna, detta fair att crhalla cn val fungerande verksamhet samt fcir att kunna gdra eventuella bcsparingirr i tlriften. Styre lsens tid igare amb it ion att fir lllillj a kravct pl en drlig avskrivn ing av byggnadsvtirdet ( I I kr) mcd 2 I' per Lr (2 I kr) cnligt bokfi)ringsniimndens anvisningar (BFN U87) har tyvirr intc kunnat l'ullftiljas utan mycket stora avgiftshdjningar som ftiljd. Detta inneblr at1 avskrivningarna fttr lr 27 blir totalt 1,67% eller kr (ett minus pli kr mot buclgeterat). Detta tir (27) blir de't fcirsta irtt sonr de nya politiska besluten blir miirkbara med eft rantebidragsbortfallom kr r.rnder 6ret. Styrelsen har haft cn buffert som skr,rlle trnviindas i fcjrsta hanrl fiir. avskrivningarenligt ticligare redovisning,. genomfiirantletavrenovcringsarbcten,. iikad amortering pi frireningens lirr. Cenom den drastiska iinclringen av bostaclspolitikcn si har styrelserr f.itt t:inka om och faslstallt fctliande atgairdsplan utan ext.raordiniira avgiftshrijningar. 1. renoveringarna skall slutforas och finansieras nted egna medel, 2. striivan skall vara att avskrivningarna framiiver skall hantna invid 2 % pcr ir. 3. a m ortcringsfr.iga n skall priivas eft!'r att rcnoveringarna slutforts. '1. ett cvcntuellt hitjt r:inteliige, kan vara..tt skiil for styrelst.n irtt onrprijva (lenna tu rordningcn. Styrelsen kan bl a redovisa friljande ekonomiska Atg;irdcr uncler verksamhctsiret 27. avsiittning till fiireningens reparationsfond mcd 325 kr... amortera f<ireningens lin mcd kr. fastighetsskatt med 2g n kr. o -tal avskrivningar med totalt kr,

11 Brf Bonifacius Org nr ARSREDOVISNINC 2OO7 Sidan 5 av 15 En kort fitkliing otlt atskiunirgar Koshldd.nn fdr itt by&gb (ingfinssrriird?l) iir ittle direktn kosbtnder l6t liircni gt'. Istdllet ldnlelis,ttgiftttl fijr byggtrotio e (kirp?t) i)iter ling tii g.l1on lrliga!iiritrni sk''ingor (nrjskri.c itgat). Detla iit elt Lipitdl so i te.fbrcainrcr frtln firftni Se fiir dtt tlet avskri:cs. Ii"konntl.nload tid iir 5 b eller 2 o/. Vidtre sa girs nyi arskrirjlritgspl] ff lair snttnlisn de Vittr'.sterintnr sont SLrrs r 4"r b lg(fiftt ttrs!:ende ny by SSfi tr ti o fl, f irrb ii t tritgd r, n a ski t't' I o ch inx ot t n; er Tilliiggsavgift fiir varme & vatten Vid installationen av nya virnrcpannorna i radhuscn sl monteradcs enskilda gasnldtare sotn inncbiir att samnla typ av rnaitapparatcr kommcr att linnas i bide radhusen och flerf'anriljshusen Aytal har triiffats med Lunds Dnergi orn enskil dcbitcring fiir radhusen och dcbitcring pcr huscnhet illerfamillsboendc. Vattendebitcringen kan genomfiiras som enskild fiirst li o rn lr 29 berocnde pi pigiende byggnadsarbetcn avsccndc fasaderna vilket arbete iir mycket vattcnkraivande Fiireningens lin Samtliga lin var under vt'r ksa nrhe'tstiret s.k. "bunclna l;in." Fiireningens lin har amorter.tts mcd 6,18 '137 kr eller ca,71l rrndi:r 27. Fiireningens liinebild i helhet ( kr), ser ut som fdljer 2G12-31,. Stadshypotek buntlet lin t o m 2l l-3 l om kr, riintesats.1,5 % (18,5296) Stadshypotck bunclet lin t o m om kr, rantcsats 3,68 %,(1t1,6+9 i6) Stadshypotek buntlet lin t o m 2'1-9-3 om 13.. kr, r:intcsats 3, %,(1.1,6,11 %) Stadshypotek bunrlet lin t o nr om kr, rentesats 4,17 %,(7,97%) Stadshypotek bunclct IAn t o nr om kr, rantesats -1,27 l/", (18,6.19 7") Stadshypotck bunclet lin t o m om kr, rantesats.1,62 9t,, (18,6'19;) Summa ldn kr Rinlekostnader under kr Inteckningar i fdreningen Nr Belopp Datum Statuf nnehavare Stacishypotck L)atapantbrcv (354) U Sta(lshypotek Dat.rp.rrtbrcv (3s st 4) , l.l Staclshypotek f)atap;rntbrev (6tr B2 A) Stadshypotck l)atapirntbrcv (7844) tj Stadshypott'k Dat.rpantbrev (E1174) Staclshypotel L).rttrpantbrcv (934184) Obcltinat LJ.rtirpantbrcv (95887) 8. I Obelinat l)atapantbrcv (97245) Fiireningens rintebidrag. Ett politiskt bcslut har rarlikalt fiirirrclrat cle ekonomiska Iorutsiittningarna fcir vir fdrcning, gcnonr att riksclagen sade ja under hctsten 26 till regeringens fijrslag i budgetpropositionen, om anslag till sarnhiillsplanering, bost.r(lsfdrsdrinirrg, byggancle och konsu mentpolitik fair 27. Riksclagcn gotlkiinclc ocksi regeringens fiirslag om att avvcckla den statliga byggnatissubvcntion.'n fdr ny- och ombvggnacl av bostiicler mecl hyrc.s cllcr bosttrrlsriitt, det s.i kallacle ri.intebiclraget. Avvcckling sker genom att bidragsclelen (tidigare 396) minskat fr o m 27. Fiireningar son1 bctalar fastighetsskatt (iildre iin 5 iir) har cn snerbbare avtrappning:in fc;reningar som inte betalar fastigheisskatt. (5 ir eller yngre) Fonder Trygghetsfonden Ilr.dovisad rrnder "buntlet eget kapital" och innehillcr '177O 374 kr. TL, t aoo' o5-oi

12 BrfBonifacius Org nr ARSREDOVISNING 27 Sidan 6 av 15 Ianspriktagande far ske frirst vicl extra ordiniira tillfiillen och cli fcjrst efter att foreningens reparation^sfonder trtmts pe innesteende medel. Ingen ytterligare avsiittning sker till niimnda fond Fitreningens reparationsfond Avsattningen sker med,3 % (325. k4 av byggnadskostraden irligerr. Avsatningen:ir irlag fiir lig och fiireningen skall enligt stiimmobeslut 23 okas till,6 9/" (65. kr) scnast 29. Fonden skall fram till dess tillfctras 325. kr plus clet eventuella Arliga dverskottct som uppstar i verksamheten. F'ondens kapital utgjorde vid utgingen av bi 27,l32,157 kr. Fonden fiireslis tillliiras vid stamman kr Medlemmarnas reparationsf ond Fonclen innehaller 2619 kr och har minskat med kr under bi 27 gcnom medlemmarnas uttag. Ingen avsiittning sker till n;imnd;r foncl e'nligt beslut vid stamnran 2. Fondcn kommer att ar.vecklas di samtliga meclel uttagits Fastighetsv?irde FastighetstaxeringsvArdet frjr 27 Ar kr, en v?irdeiikning mcd kr sedan bokslutet Bredband. Respektive l:igenhetsinnehavare har att s.j?ilv fritt triiffa avtal pa egen bckostnad med tinskad bredbandleverantcir. 2.4 Kabel-tv. Foreningen har idag anslutning till Comhem kabel-tv mecl kanalval enligt grundutbuclet och med kostnaden ingiende i irsavgiftcn. ()nskis ctt sliirre Lrtbuel si har rcspt'ktivc Iiigenhetsinnehavirrc att sjalv haffa avtal pi egen bckostnad om cletsantma. 2.5 Ftirhandlingar om byggbrister. Ifter att uppgrirelse har triiffats genom ett forliknirrgsav tal mellan AB Rostadsgaranti - Llrf llonifacirrs dcn 2 november 25. s.i har ett Atgar(lsprogram upprattats, se punkten FASTIGHETSSKOTSEL 3.1 Vaktm:istareti:insten. Fdreningen hatle avtal om mecl HSB Skine t o m Ittt nytt avtal har tr:iffats med fdretaget 'friidgirdstjlinst fr o nr Avfallshantering. Kravet pi kiillsortering av vara sopor samt prisct for sophanteringen ijkar st:indigt. Vi har haft stora kostnader mecl hanteringen av den enorma mdngden grovsopor i form av mdbler nm. Det ar tungt och skrymmantlt oclr iir en v;isentlig del avsecntlc fcirhand lin garna om vaktm:istarcqanstcn siv;il hanterings- som kostnacism?issigt. I sambancl nred bytet av cntrcprcndr fdr vaktmasteriet sa beslutade styrelsen att grovsopshantcringen skulle fciriinclras enligt filljande. a. En container har placcrats i ornricle li pri rrittparkeringen. C-ontainern:ir list men gar att dptrna med liigenhetsnyckel. I containcrn fir sliingas grovsopor som kan stoppas in genom luckan. Stcirrt'fiiremil sonr t ex spisur, kvlskip, soffor mnr. fir liigenhetsinnehavaren sjiilv transporteril till kommunens avfallsstation. Ingct;rvfirll fir placeras utanfor containcrn. b. Vidare si har en ny steltredshack placerats i soprunrmcn i vilkt n enbart elektroniskt avfall fir slangas. 4. PLANERAT FASTIGHETSUNDERHAT,L UNDER AR 28. a. Utbytc av fiircningens tr;iplank invid ratlhuscns uteplatser. b. Utbyte av iriisprdjs till metallsprois i fcinster i radhusen. c. Kompletteringsmilning av fajnsterkarmars utsidor. d. Forlsatt forbiittring av tlrtincringcn i omritle A o..tr n. e. Flyttning av gangv:ig viister om fle'rfaniljshrrscn samt iordningst;illantle av befintliga srdsmattor. f. Fatrbattrad skyltning och nrarkering inonr fiircningens parkerinusemrii(lc samt avtal onl tillsyn., i

13 Brf Bonifacius Org nr 716' AnsREDovrsNrNC 2oo7 Sidan 7 av EKONOMI. Dcn t'konomiska stiillningen vid rdkcnskapsercts slut frtrmgiir av resultat- och balansriikning med notforteckning. Iiastighctcn iir fullviirtlesfiirsiikrtrcl i Llirrsfrirsiikringar mcd cn fdrstiirkning av siviil de enskikla bocndes bostadsraftsforsakring samt fijreningens fiirsiikring gcnom avtal med Anticimcx om cn tillliggsfdrsiikring "Trygghetsavtal" (se bilaga). Obseraero! Fiir ott Anticinrcx tnlgghetsji;rsiiking skall giilla miste / anruiirkningsytunktenn frin ft;regierule bcsikbring ha itgiirfutts / gdlluule hemfiirsdking med bostadsriiltstilliigg skall finruts. 5.1 Delirsrapport till Bolagsverket (BV). DelArsrapport fcir ticlen 1/1-3l/ E avsccnde verksamlretsiiret 27 har uppriittats och faststiillls och iiversiinls till IlV. 5.2 Fdrslag till behandling av ansamlad fiirlust Till irsstiinnrans farfogqnda sfir fitljatule: B+kutserat resultat Arets resr tat fdre fondfi;riinding 325. Arets ausiittrtitrg till fond fi;r yttre underhdll etligt stadgar Slyrelser fdresl&r fi;ljande disltositiot till firsstiitrttnttrr ott trolatrser.r i ny riiknirrg

14 Brf Bonifacius Org nr ARSREDOVISNING 2OO7 Sidan 8 av 15 RESULTATRAKNING 1 JANUARI -31 DECEMBER RORELSENS INTAKTER Arsavgifter och hyror vriga rdrelseintakter 27 Not RORELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Ovriga driftskostnader Fastighetsskatt Ovriga frvaltnings- och rrelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar pa materiella anlaggningstillgangar RORELSERESULTAT RESULTAT FRAN FINANSIELLA POSTER Rainteintaikter Rentekostnader Rdntebidrag ARETS RESULTAT ? Fondfiiriindring enligt styrelsens fiirslag ArcLs resultat ()verfriring till vttre fontlen errligt stadgtrrna Balanscrat rcsultat ef ter fondforiindringar Overftiring ')--/ a-? till yttre fonden utijver stadgar r8-5-5

15 Brf Bonifacius Org nr ARSREDovISNING 2OO7 Sidan 9 av 15 BALANSRAKNING TILLGANGAR ANLAGGNINGSTILLGANGAR MATERIELLANLAGGNINGSTILLGANGAR Byggnader och mark Not 3 P6gAende byggnation Not 4 Maskiner och inventarier Not 5 SUMM ANLAGGNINGSTILLGANGAR OMSATTNINGSTILLGANGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgift s- och hyresfordringar Skattefordringar Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader Not 6 Upplupna intakter Upplupna rantebidrag ' KASSA OCH BANK Kassa, Pluscir och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSATTNINGSTILLGANGAR SUMMA TILLGANGAR '1- P

16 Brf Bonifacius Org nr 7l ARSREDOVISNING 2OO7 Sidan l av 15 BALANSRAKNING '12-31 EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital lnbetalda insatser Reservfond Upplatelseavgifter Fond fdr yttre underh6ll Not 7 Not 't Ansamlad forlust Ansamlad frlust Arets resultat SUMMA EGET KAPITAL 't AVSATTNINGAR Medlemmarnas reparationsfond Ovriga fonder Not I ? LANGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not ' KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 1 Leverantdrsskulder Skatteskulder Ovriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not 11 Frutbetaldavgifter och hyror ? I ? SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER 11'I Stallda sakerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsfiirbindelser Not in ga inga Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redov is n ings princ iper Arsredovisn ingen har upprattats enligt Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens allmanna rad. Samma redovisnings- och varderingsprinciper har anvantsom foregeende Ar. Foreningens fond for yttre underhall redovisas i enlighet med Bokforingsnamndens allmanna rad (BFNAR 23:4). TillgAngar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inte annat anges. Avskrivningar pe anlaggningstillgengar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvardet och beraknad nyttjandeperiod. FlJande avskrivningar uttryckt i procent tillempas. H. 18-i-5

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

VETENSKAP & FOLKBILDNING

VETENSKAP & FOLKBILDNING 6/8stt VETENSKAP & FOLKBILDNING Medfemsblad nr d83 Box 185, 10122 Stockholm l pg 63591-2 Den brikiga andcn I detta nummer skriver Sven Ove Hansson oo parapsykologl och dess historl.a. xnl I rlsr rr ll,a

Läs mer

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn

örändringar inom lantbr-r_rkssektorn PrnrolrN Errgn 1950 KA.PITET, / Stora institutionella och strukturella örändringar inom lantbr-r_rkssektorn Under de när rnaste ;iltioddena clier ancfi-a r'ärldskri gct genorngick Svcrises niirinssliv

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne

S0rurbnin$, gnllrnla. 6töne S'urrg[. iltofrg S0rurbnin$, gnllrnla fsord förbclon[r i ffiifrsn 06 utflgftflin, g0r ifrö! flön Eqotoe i $fitisb0m0i 6töne 6fo?n StockhollB ldt lln Mrnii {o} Com Ondr & Pdv eb tr Rj. M.irr. 6to ltdlq,

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Nyu utgångspunkter för beståndsvården

Nyu utgångspunkter för beståndsvården KA.prrEr. 8 Nyu utgångspunkter för beståndsvården I och med d1-i\ ingsarbclels snabb:r rlek:rnise- sr'nracle lör- derl telniska utvccklirlgen pli r-ing:rktualiscrades genast friigan i vilkcn grird skogssidart.

Läs mer

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009 410863-09 Stadgar för Bostadrättföreningen Lindallen 1 Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Solkatt 30 Du skribent 32 De klarar sig säkert. 33 Rättvisa åt rullkortet 34

Solkatt 30 Du skribent 32 De klarar sig säkert. 33 Rättvisa åt rullkortet 34 lll\l EEtrreIreT NR 3 o DECEMBER 197I o ÅRGÅNG 5 TIDSKRIFT FOR IEKNISK INFORMATION FRÄN FORSVARETS MATERIELVERK FLYGMATERIELFORVALTNINGENS UNDEBHALLSAVDELNING STOCKHOLM UTKOMMER med 3 nr per år Distribueras

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer