KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106."

Transkript

1 KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716' MAnoneex DEN 26 MAJ 2OO8 KL 9.OO I LUSTHUSET. BRF BoNIFA,CIUS. DAGoRDNING. l a tt l& Std,mman iippnas Godkinnande av dagordningen Uppriittande av fiirteckni ng 6ver meillemmar, ombutl och bitrdden sa.rnt f astskillande av riictlaingd" Yal av onlfiirande vid std,mman Amd,lan av sekreterare vid etemman- Val av justerinp;smi,n trh tillika rihtrd,knara hdga om kallelse till st:i,mman behiirigon sketl Ftirulragning:rv sty n'lsons ri,rs rcdovisn ilg. Beslut om avsi,ttning till fiireningens reparationskonto "1ttrc fonden" punki 5,2 Beolut om arrsa,rnlael ftirlusl pmkt 5,2. Beslut om plan fijr fastighet$undorh:ill, punlt 4 a.f. Xbrcdragni4 av rcrrisionsberiittelso F:rststrilla,ntle av resultal och bajansrdkning Fn{ga om uppkonrmen vimt eller tdnkande av fiirlust FYrda om styrclsens ansvanfri het F}t{ga om a,rvoden fiir ndstkommande rd,kenskapsd,r. Va.l av stlmlscleda.rniiter och suppleanter. VaI av revisor och supplca.nt fiir denne. Ya,l av va,lberetlning. Motionor & Itopositioner. (a) Motion a{iigtiga klider i fiinriden'a Hedb rg. Stdlmarr avslutas (sid 1-15.) (sid 7t) (sitl 7* ) (sid 6') (sid 8-1r) (siit Luld den 5 maj 2{X}& Anm. * anger att sidorna finns som bilaga till kalletsen.

2

3 I r( )s'r'.\dstt,i'rrsrrif I,(INI) nrrn IN(i ItN t ()Nltr,\( rltts Fullmakt for att vid Brf Bonifacius foreningsstdmman den 26 maj 28 fora min talan och utdva min rostratt. Lund den 28 namnreckntng Lgh nr Anmirkning Alla medlemmar har rdtt att narvara p5 stamman. For ovrigt iir stdmman ante offentlig. I forsta hand ar medlemmarna personligen narvarande och beslutar p3 foren Ingssu mman. Men om medlem inte kan vara med av nsoon anlednina f3r han skicka ett ombud. Ombudet m5ste d3 ha en skriftliq och dateradjullmakt. Fullmakten g.iller hogst ett 5r. Fullmakten behover inte vara bevittnad. Ingen f,r vara ombud fdr mer dn en medlem pe stemman. Man f3r ha med sig hogst ett bitrdde p3 stdmman. Det kan vara nsgon som hjalper medlemmen att fora anteckningar. Villkor fiir att fe vara ombud eller bitriide. Vem som helst fer inte vara ombud eller bitrade. Endast foljande personer godtas:. Medlemmens make.. Medlemmensambo.. En annan medlem.. Formyndare for under8rig medlem.. Forvaltare eller god man enligt fciraldrabalken.. Dodsbodel6qare med fullmakt eller boutredare. Fullmakten lamnas i samband med reoistrerino vid intradet till stammolokalen.

4

5 AR,SruDOVNNNE FtlN ENF BI IIIFATIUS verksamhetsiret 4?. Denna redovisning tillhantlahdlles metllemma,rna i ett exemplar per ld4lenhet fufiir drets std,mma, Ytterligare exemplar kan fris mot en ersfr,ttning av 3 kronor per exemplar. Denna handling dr ett viktigt tlokument som skall fiirvaras vdl Behiivs exempelvis ndr Du skall sfr,lja eller pantsd,tta Din ki4;enhet

6 Ordlista Ifiir att biittro fiimtri ii,nilcdovisni ngen finns hiir nedan fiirkllringar till rlc va,nligtr,st fiirekommande utfryckcn i bokstarsordning. Addgg;ni ngskostnadcr iir tillgringar i fiireningen sorn iir avsedda fiir lingyarigt bmlr. Avskrivningar ;ir tlcn kcx;tnarl sorn mutsv;lrl,r viirdenr inshn ing pi bl a fiironingens byggnarler och irrventa,ricr.,hskrivningarna giirs fiir att fijrdela liostnailorna, pii flertr ir. Avsdttninga,r rir fiir en lxxtadsriittsliirening en reservcdng I'iir tra,rntiila repa.ra,tioner av fnstigheterna, Avsiittni ngar styni av ftireningens starlgar or{r strimmolxslut Ba,lansrd,kni4; visar f iireningens samtlign tillgangar, cget krrpital, avsiittningar uir skulder pcr lxrkslutsdagen. Fiireningens reparationskonio ')ttre fontlen" iir en lbrrtl som I'dreningen enligt stadgarna giir avstittning till rirligen. Dcnna, lbnd sha n'sultatmiissigt teiclifl, lranrtirlrr, repirationcr i frireningen. Ftirvaltrri4sberiittelsen iir derr tlcl av rinmlovisningen son rikrgel styrelsons r.etlovisning 1,v verksamhetcn som tcxt Clvr{ga del a,r av ii,nirulovisningon fir resultatrrikning balansriikning och tiliiiggsupplysningar. Kortfristiga skukler iir skuldcr sonr ftjlfaller till bctalning inom ofi iir. Lingfristiga skukler dr skulder sonr fiirfaller till betalninq on ctt ri,r ellcr sena,re- Omsd,ttnings+itlg6,ngar iir andra tillgri.ngar iin l,nliiggn irrgstillging:rr, ttct vill siign lijr. koftvarigt bmk rtesultatrii,knilgen visru fiircningens silmtliga irrtiihter och kcntnadcr liir pcriodcn. (hn inkiktrtrna har varit stiir-rc iin krxtnailerna uppstiir ett iivrrskott txrh omviint ett rrnrlorukott S+"iilltla pantor avser der pantlirev/fastighetsi tcokningal som li'ironingen l:imnilt som srikerhet I'iir crhillna liin. Upplupna intf,kter iir intiikter sorn tillhiir riikenskapsilrr:t rncn sorn fiireningen intc erha,llit likvitl fiir per bolislutsdagen. Upplupna kchrador iir liostn:ulcr sorn tillhiir riikonshlpstirct rncn fiir r.ilha f iircningcn intc har fiitt n:'rgon falitura pcr bokslutsilagel.

7 Brf Bonifacius Org nr ARSREDovtSNINc 2oo7 Sidan I av 15 I]O STI'.\ DSRAT'ISFO RENINGI'N I]ONIII",\CI fis S'l'Yl{tilL,SItN 1. PRESENTATION 1.1 L;ige och omgivning Brf Bonifacius omfattar hela kvarteret Bonifacius och ligger invid gamla Ostra Torns bykiima ca 3 km frin Lunds ccntrum. l'i ging- och cykelviigar tar nlan sig latt och snabbt in till stadcns hjiirta och vill man vara lite bekvtimare gir dct ocksa bra att ta sig ner till centrum merl busslinjc nr 1 eller busslinjern.r 2 och 166 pi "Lundallinken" som ptrsserar bide niira och ofta. Viclare si finns pi bekviimt gingavstincl busshallplas fc;r snabbussar till och frin Malmd, i direkt anslutning till motoryagen 822. Ett gatunait mcd d irektanslutningen till genomfartslcderna salrrt motorvaigen ger pendlare en snabb kontakt med v:ignatet utan att de behdvcr triingas i stadstrafiken. Omgivningarna iir grtina mecl mycket planteringar och all6er - ett slags mellanting mellan stad och lant1. Strax norcliist om fcireningl'n har kommunen nyligen planterat en "stacisskog" som blir ctt tillskott fcjr de boendes rekreation och fritidsaktivitet.vidare norr om detta omride uppfcirs cn ny stadsdel som konmer att inncb;ira clen slutligit utfornrningen av niirmiljcins infrastruktur. Inom en kilomek:rs radic finns ett fle.rtal niirbutikcr, storre livsmeclelsaff:irer med postservicc, banker, restauranger samt ett antal servicebutiker. Viclare si finns flera daghem bicle kommunala och fdrail(lrakooperativa samt grunclskolor mcd upp till irskurs 9 inom gang- och cykclavstdlnd. Fiir barn och ungdomar iir cl:t ocksi n;ira till aktivitcter av olika slag i iclrottshirllen,4h-girden ellcr p,i fritidsgirtlarna. Invid foreningens sijclr;r del firrns cn vacker kyrka mecl en aktiv frirsamling som har verksamhet f(ir alla,lldrar. Strax scj(lcr onr bost;rclsomnide,i liiper "l I;rrrlcbcrgaspiiret" som.ir en gir.rg- och cyke'lviig vilken leder till intressanta naturpartier som Ar rurika ftjr Skinelandskapet. UtflykSmil som natiorralparkerr Dalby hage, Ilillebjtr nted milsvicl utsikt och badsjri, Fir gelsingsda lern mcd sitt unika figelliv cllcr Kungsmarkens golfbana kan varmt rekonr rne ndcras. 'l rots nlirheten till naturen ligger fdreningen mitt i ett av landels mest expansiva utvecklingsomrad.,n mcd forskningsbyn Itlcrln, Univcrsitetet i Lrrnd sanrt ctt stort antal fijrl.t.rg som Astra-Zt'neca, Son, liricssur, Canbro nr fl. som niirntast('grannar. SonyJJricsson iir i tlagarna i farcl mecl att bygga fijr cn stor salsning och koncentration till anliiggningen invid foreningen. Viclare si har Lunds korrmun lagt ett ramprogram fcir "BrunnshcigsomrAclct" som innebar cn stadsclel som str;ickt'r sig tincla ut till Odarslciv norrut. Infcjr Luncls framticl lanseras nu kommuncn "Lunds NI (Lund North East)" som har positionen "N55' 43'/E13" 13" som norrd IJuropas mcst intrcssant.i pltrts frir utbildning, forskning och friretagande. En plals fdr spiutspetsfdretagen inom forskning och utveckling som skall samsas rned virt boencle i narniljdn. Projektet litnscras internationcllt p,:r Intcrnet av Lunds konrnrun under;rdress u'ww.lundne.se. Vidarc si finns ett av l.rrrclets rncst respekteracle sjukhus, Universitetssjukhuset i Luntl inom bekviimt gingavstind. 1.2 Stadsplanen och byggnaderna i fdreningen. Fcjrebilden till v;ir forenings struktur rir att finna i dcn skinska smistadcn. Nled ltiga hus ut mot gatorna skapas en trivsam, intim gatumiljo mcd lugna och insynsskvclciacle g.lrclar och triidgirdar. Catusystcmct iir riitvinkligt och avstirrrlerr, till parkering och gata i viister och till grrinornr;ic1(. i 6ster, air korta. Planens srniskalighet fuluclljs i husens udormning mc.l n;itta, Iiga hus i hc;gst tvi viningar som utgdr en kontrast i lugn och harmoni mot rlc nya hdghusen strax norr onl fcireningen. Husen har cn karaktiir som knyter an till skinsk tradition. Byggnaclerna tir relativt smala, utlormade efter traclitionella fiirebiltlcr rnl'n i mo(lern tappning. liasaclern.r.ir putsa(lc i cn varicrantle fiirgskala. ldnstren ar spritjsarie och takfiirgen genomg.lenclc tr.ge.lrcid. Liigenheterna har alla en hiig stanclard. L)c iir rvmliga, bekviima och rikt utrustade. Planliisrringarna iir sarntliga gcnorrgienclc sanrt luftiga ech Ijusa. Liigenhetern,r htrr antirrgcn triidgirrtl, utcplats cller 28-55

8 Brf Bonifacius Org nr ARSREDOVISNING 2OO7 Sidan 2 av 15 balkong beroende pa om liigenheten Iigger i radhus eller pi fiirsta eller anrlra plan i tviviningshusen. De boende har genom egna tillval och fitrbiittringar kururat gc sina liigcnhetcr cn personlig przigel Till samtliga liigcnhctcr finns kabel- l'v ansluten genom fcireningens fdrsorg. Fiir dc boencles behov och trivsc.l finns.'tt gemcnsamhetshus "Lusthusct" mitt i omratlet. I detta finns bastu samt fritidslokal med kitk fdr ca 4 personer som kan hyras f(jr sammankomster och fester. intill "Lusthusets" tistra gavel finns en "boulebana" anlagd. PA andra sidan gingstigen pa komnunens parkrnark finns s6viil lekplats som fotbollsplan, den seniue utrustacl genonr foreningens fcirsorg med fotbollsmil. HAr kan barnen vistas utan kontakt med trafikcn. Mecl andra orcl har fcircningcn ett idealiskt l:ige fdr den som inte vill bo mitt i stan mcn iincli kunna utny$a all den service staden erbjuder. Eller fcjr den som vill kunna hdra figlarna kvittra utanf.ir f<instren men dndi bo iett internationellt innovationscentra i skansk milio. * * * 2. Styrelsen i Brf Bonifacius. Styrelsen fer hermed avge Arsredovisning fiir riikenskapsiret I januari l december FORVALTNINGSBERATTELSE Fastigheten: Bonifacius I i Luntl. Stpelse: Suppleanter: Revisor: Jcirgen Nor6n/ ordfdrande, Hans Flkman lcdamot, to m Frank Nyman ledamot, Irrgcm,rr Ost lcdlmol, I-ars-Erik Edholm ledamot, Anna Ileimer, sekreterarc, t o m 7113 Jijrgcn Strdm, I Ienrik Winberg, Ake Perssc,n/ v icev;irrl Ilicharcl Johnson, Aukt. Rcvisor, Ernst & Young, I-uncl Fdreningsfrigor Ordinaric st;mma h<ills tlen 29 nraj 27 i foreningcns sanrlingslokal "Lusthuset".Brf Bonifacius, Lund. Styrelsen har under Aret avhellit 16 st sammantraden. Fcjrutom styrelsesammantriiden si har styrelsen tagit till sig tidens nrodernitcter pe sa sltt att de flesta iirenden diskuteras och fdrbereds genom mail mcllan lcdamcitcrna, varfair styrelsesammantriiden oftast innebar enbart beslut i iirendet Fastigheten Fiireningen har 115 medlernsliigenheter enligt fiiliande: 43 st 1tl plans radhus merl 5 run om 121,6 kvm samt 6 st flerfamiljshus frirdelade pa: 6 st liigenheter metl,1 rum om 115,2 kvm. l2 st liigenhctcr med 3 rum om 97, 1 kvm. l2 st liigcnheter med 3 rum om 87,.1 kvm. 12 st liigerrheter nrecl 3 rum om 85,3 kvm. 6 st lagenheter med 2 rum om 8.1, 6 kvm. 12 st liigenheter mcd 2 rum om 69,8kvm. 12 st lagenheter med 2 rum om 6,1,8 kvm. 't otal liigenhetsyta ,8 kvm Ovrigt: Tomtmark om kvm. Parkeringsplatser 96 st (fri disposition). Carage 58 st (fijrhyres separat). S;rmlingslokal 1 st. (Lusthuset).l Bastu st. (Lusthuset)

9 Brf Bonifacius Org nr 716, ARSREDOVISNING 2O7 Sidan 3 av Personal Anstiillda: 1st tillsvidareanstiilld vicevlircl, i likhet nred fciregiende ir men som fr o m irsskiftet 27/8 successivt kommer att trappa ner vcrksamlrcten och diirfor ijverg.lr till att vara timanstiilkl i,rsavgifter Fcircningen har hdjt irsavgiften mctl 1,2.o/, fr.o.m. 271 l cnligt bcslutad l-irig budgctplan Fiirvaltning Fdreningen Ar medlem i SBC Ekonomisk frirening Styrelsen har fcirvaltat frireningen i cgen regi fr.o.m. 2 mecl ekonomisk konsulterir.rg avseende bokfiiring och bokslut av Svcriges Bostadsr;ittscentru m, (SBC). SBC, Malmci har utfcirt lopandc bokfdring av fcireningcn inliimnade vcrifikationcr samt uppraittat bokslut cfter rlirektiv frin styrclsen. Vidare s.i skiits aviscring av rirsavgiftcr och hyrcsavgiftc.r fiir garage frin samma uppdragstagare. Uftcrhantl kommer allt mer av clcn ekononriska och aclministrativa forvaltninsen att dvertas av SBC under ir 28. Inriktningen uncler iret har v;rrit att. slutfdra arbeten som genererats av f(irhandlingarna mcd AB Bostadsgaranti om dc byggbristcr som fcireligger.. 'l'yvzirr si komner efterarbctcn att uppta stdrre delen av AB Bostadsgaranti. Styrelsen uppnaddc cn fajrlikning mecl AB Bostadsgaranti dcn 2 novcmber 25 efter nzira nog 6 Ars fclrhantllingar. Fdrlikningen inneblir att cle punktcr om fel med fdrlangtl garantitid som finns angivna i besiktningsprotokoll och sonr kvarstod vid byggherren Wihlborgs konkurs ir 2, nu atgardas. Sex atgirdsprogranl har avtalitts varav fem genomfcirts untlt r vcrksamhelsiret 26. Niimligen.1. Samtliga fiirriclsytteftliirra r har byts ut. 2. Viirmeliickage genom bi;ilklag i flcrfa nr iljs huscn som ticligare etgardats av fdreningen, har ersatts ekonomiskt av AB ISostaclsgaranti. Vidare sri har viirme'fijrtlelningen inom fastigheterna forbathas i enlighet mcd styrclsens krav. 3. VL'ntilationen i raclhusen har forb;ittrats genonl utbyte.rv santliga aggrcgat. 4. Befintlig tryckstegringspump har byts ut s,i att inte tryckstdtar fijrekommer i vattenleclningarna. 5. Samtliga radhuspannor inklusive "Lusthuset" har bytts ut. 6. Samtliga fasacler lrtiller p.i att it t:irdas genom att nv fasa<l applicertrs, arbetet berliknas vara klart under senviren 28. Negon egentlig prislapp iir synnerligcn sv.1r att redovisil nlen beriiknacles av styrelsen vid fiirlikningstillfiillet till ca 21 miljont'r kronor. Genonr att frircningen byggts i tre etapper unclcr ca 3 ar och di varje etapp itcrforsakrades ncd en giltighelsticl om 5.1r, vid respektive byggstart i Ats Bostaclsgaranti, sa harrn onrr;icle A: s fitrsiikring lrit)a ut innan \'Vihlborgs fann fitr gott att begiira sig i konku rs. Detta innebiir att forcningen sjalvt konmcr att fii bc'kosta i genomsnitt ca 36 % ur egen kassa, eller ca 7 mil.joner. Styrclsen anser att fdrcningen sjdlvt kan finansier.r denna clcl;rv programmet ut.rn att utgif terna skall piverka irsavgif tcrna. Styrclscn mcnar att nredlemnrarna skallse utgiftcn pa sii s;itt att vi ktiper en rerrovcring om ca 21 milioner kronor fcir en kostnatl av ca 7 miljoner. Denna summa skall bctiinkas innehilla minga itglirtler s^orn iinclii skulle utfiiras cnligt untlerhiillsplanen. Atgiirdsprogrammet samt avtalet lrar reclovisats och prtivals vicl e\tra forcningsst;inrmar den 2l novcmbcr Fiireningens stadgar Styrelsen pibcirjaclc air 23 en genorngienclc granskning rncd fdrslag till reviclering av fdrcningens stadgar. Cranskningen ir fdranlctlcl av ctt stort antal iindringar i bostadsriittslagcn (1991:614) som triiddc i kraft samt att nuvaranlle sta(lgar iir en stan(l.rrdformulerad skrift utan anpassnirrg till fijreningens lokala verksamht't. Vid.ire s.i nriste renoveringen enligt avt.rlet ntcd AB Bostadsg.rranti slutfijras innan den nya stadgirn kan slutformulcras och antas. t8-i-5

10 Brf Bonifacius Org nr 716' ARSREDOVISNINC 2O7 Sidan 4 ay 15 2,2.4 Ftireningens vsrmesystem. Med anledning av att fcireningens v;irmesystem utgiir en icke oviisentlig del och i stor omfattning kan p6verka frireningens driftsbudget, si viiljer styrelsen att redovisa punktc'n i clirekt fdljd pi uppgifterna om stadgar. Ftireningens viirmcsystem i flerfamil.jshusen iir efter utfajrd tillaggsisolcring och utbyggnad avseende viirmeftirdelningen fungerande och hiller pi att trimmas in. AreLs vintervdcler har clock intc medgivct nagon stdrre pafrestning pi systemet och har cliirfijr inte kunnat utviirclertrs fullt ut. Bcfintliga vlirmepannor i radhuscn iir utbyta och i bruk och har visat sig fungera mycket bra. Avtal har triiffats fr o m 1/ I 27 me<1 Luntls Energi AB orl enskild dcbitcring for respektive I2igenhetsinnehavare i ratlhusen. Vidare si har varje huskropp avseende f lerfamiljsboendet skapat en egcn debiteringsfaktor om l2liigenhcter/husenhct diir respektive v;irmekostnad frirdelas per kvm lagenhetsyta. En arbetsgrupp har tillsats for att underscika mcijligheten att minska kosfnadcrna f.ir naturgas genom att begiira in offerter frin olika levcrantcirer. 'Iill skillnad frin leverans av elenergi, diir det finns minga leverantdrer, ;ir antalet gasleverantijrer begransat. En offertforfragan gjorcles fdrra iret till nigra utvalda gasleverantiirer. Styrelsen valdc att gi vidare med Lunds Energi AB. Ett fajrslag till offert frin Lunds [ncrgi viintas inom kort Ekonomianalys De riktlinjcr som fcircninger.rstyrelse drog upp infcir verksanhetsiret 2 och som sedan visat sig hilla utan nigra fiiriindringar fram till irlag, innebiir att ekonomin styrs av en 1-irig ekonomiprognos. Prognosen Ar eft riktmarke fdr fijrcningens verksanhet som flyttas framet ett er i taget sa aft det alltid foreligger en 1-irig framfdrhallning dar i princip allt kdnt ir finansierat. Vissa politiska beslut irutcbiir en avscviir<1 fdriindring och pifrestning av untlerlagen fiir prognosen. Dock har fram till dags dato inlagda siikcrhetsmarginaler fungcrat vdl och inneburit att prognosen fortsafter att giilla ofdrandrat. De angivna delpostcrna Ar inte definitivt faststallda, utan skapar en rambudget som scdan prcivas infcir valie nytt budgcter (ba). Ett fcirsta beslut fattas av styrelsen uncler oktober ntinaci avsctntle ntistkommande irs rambudget, detta fiir att kunna faststiilla irstrvgifterna ftir det kommandc iret Styrelsen priivar fortlcipantle under verksanrhetsiret de olika delposterna, detta fair att crhalla cn val fungerande verksamhet samt fcir att kunna gdra eventuella bcsparingirr i tlriften. Styre lsens tid igare amb it ion att fir lllillj a kravct pl en drlig avskrivn ing av byggnadsvtirdet ( I I kr) mcd 2 I' per Lr (2 I kr) cnligt bokfi)ringsniimndens anvisningar (BFN U87) har tyvirr intc kunnat l'ullftiljas utan mycket stora avgiftshdjningar som ftiljd. Detta inneblr at1 avskrivningarna fttr lr 27 blir totalt 1,67% eller kr (ett minus pli kr mot buclgeterat). Detta tir (27) blir de't fcirsta irtt sonr de nya politiska besluten blir miirkbara med eft rantebidragsbortfallom kr r.rnder 6ret. Styrelsen har haft cn buffert som skr,rlle trnviindas i fcjrsta hanrl fiir. avskrivningarenligt ticligare redovisning,. genomfiirantletavrenovcringsarbcten,. iikad amortering pi frireningens lirr. Cenom den drastiska iinclringen av bostaclspolitikcn si har styrelserr f.itt t:inka om och faslstallt fctliande atgairdsplan utan ext.raordiniira avgiftshrijningar. 1. renoveringarna skall slutforas och finansieras nted egna medel, 2. striivan skall vara att avskrivningarna framiiver skall hantna invid 2 % pcr ir. 3. a m ortcringsfr.iga n skall priivas eft!'r att rcnoveringarna slutforts. '1. ett cvcntuellt hitjt r:inteliige, kan vara..tt skiil for styrelst.n irtt onrprijva (lenna tu rordningcn. Styrelsen kan bl a redovisa friljande ekonomiska Atg;irdcr uncler verksamhctsiret 27. avsiittning till fiireningens reparationsfond mcd 325 kr... amortera f<ireningens lin mcd kr. fastighetsskatt med 2g n kr. o -tal avskrivningar med totalt kr,

11 Brf Bonifacius Org nr ARSREDOVISNINC 2OO7 Sidan 5 av 15 En kort fitkliing otlt atskiunirgar Koshldd.nn fdr itt by&gb (ingfinssrriird?l) iir ittle direktn kosbtnder l6t liircni gt'. Istdllet ldnlelis,ttgiftttl fijr byggtrotio e (kirp?t) i)iter ling tii g.l1on lrliga!iiritrni sk''ingor (nrjskri.c itgat). Detla iit elt Lipitdl so i te.fbrcainrcr frtln firftni Se fiir dtt tlet avskri:cs. Ii"konntl.nload tid iir 5 b eller 2 o/. Vidtre sa girs nyi arskrirjlritgspl] ff lair snttnlisn de Vittr'.sterintnr sont SLrrs r 4"r b lg(fiftt ttrs!:ende ny by SSfi tr ti o fl, f irrb ii t tritgd r, n a ski t't' I o ch inx ot t n; er Tilliiggsavgift fiir varme & vatten Vid installationen av nya virnrcpannorna i radhuscn sl monteradcs enskilda gasnldtare sotn inncbiir att samnla typ av rnaitapparatcr kommcr att linnas i bide radhusen och flerf'anriljshusen Aytal har triiffats med Lunds Dnergi orn enskil dcbitcring fiir radhusen och dcbitcring pcr huscnhet illerfamillsboendc. Vattendebitcringen kan genomfiiras som enskild fiirst li o rn lr 29 berocnde pi pigiende byggnadsarbetcn avsccndc fasaderna vilket arbete iir mycket vattcnkraivande Fiireningens lin Samtliga lin var under vt'r ksa nrhe'tstiret s.k. "bunclna l;in." Fiireningens lin har amorter.tts mcd 6,18 '137 kr eller ca,71l rrndi:r 27. Fiireningens liinebild i helhet ( kr), ser ut som fdljer 2G12-31,. Stadshypotek buntlet lin t o m 2l l-3 l om kr, riintesats.1,5 % (18,5296) Stadshypotck bunclet lin t o m om kr, rantcsats 3,68 %,(1t1,6+9 i6) Stadshypotek buntlet lin t o m 2'1-9-3 om 13.. kr, r:intcsats 3, %,(1.1,6,11 %) Stadshypotek bunrlet lin t o nr om kr, rentesats 4,17 %,(7,97%) Stadshypotek bunclct IAn t o nr om kr, rantesats -1,27 l/", (18,6.19 7") Stadshypotck bunclet lin t o m om kr, rantesats.1,62 9t,, (18,6'19;) Summa ldn kr Rinlekostnader under kr Inteckningar i fdreningen Nr Belopp Datum Statuf nnehavare Stacishypotck L)atapantbrcv (354) U Sta(lshypotek Dat.rp.rrtbrcv (3s st 4) , l.l Staclshypotek f)atap;rntbrev (6tr B2 A) Stadshypotck l)atapirntbrcv (7844) tj Stadshypott'k Dat.rpantbrev (E1174) Staclshypotel L).rttrpantbrcv (934184) Obcltinat LJ.rtirpantbrcv (95887) 8. I Obelinat l)atapantbrcv (97245) Fiireningens rintebidrag. Ett politiskt bcslut har rarlikalt fiirirrclrat cle ekonomiska Iorutsiittningarna fcir vir fdrcning, gcnonr att riksclagen sade ja under hctsten 26 till regeringens fijrslag i budgetpropositionen, om anslag till sarnhiillsplanering, bost.r(lsfdrsdrinirrg, byggancle och konsu mentpolitik fair 27. Riksclagcn gotlkiinclc ocksi regeringens fiirslag om att avvcckla den statliga byggnatissubvcntion.'n fdr ny- och ombvggnacl av bostiicler mecl hyrc.s cllcr bosttrrlsriitt, det s.i kallacle ri.intebiclraget. Avvcckling sker genom att bidragsclelen (tidigare 396) minskat fr o m 27. Fiireningar son1 bctalar fastighetsskatt (iildre iin 5 iir) har cn snerbbare avtrappning:in fc;reningar som inte betalar fastigheisskatt. (5 ir eller yngre) Fonder Trygghetsfonden Ilr.dovisad rrnder "buntlet eget kapital" och innehillcr '177O 374 kr. TL, t aoo' o5-oi

12 BrfBonifacius Org nr ARSREDOVISNING 27 Sidan 6 av 15 Ianspriktagande far ske frirst vicl extra ordiniira tillfiillen och cli fcjrst efter att foreningens reparation^sfonder trtmts pe innesteende medel. Ingen ytterligare avsiittning sker till niimnda fond Fitreningens reparationsfond Avsattningen sker med,3 % (325. k4 av byggnadskostraden irligerr. Avsatningen:ir irlag fiir lig och fiireningen skall enligt stiimmobeslut 23 okas till,6 9/" (65. kr) scnast 29. Fonden skall fram till dess tillfctras 325. kr plus clet eventuella Arliga dverskottct som uppstar i verksamheten. F'ondens kapital utgjorde vid utgingen av bi 27,l32,157 kr. Fonden fiireslis tillliiras vid stamman kr Medlemmarnas reparationsf ond Fonclen innehaller 2619 kr och har minskat med kr under bi 27 gcnom medlemmarnas uttag. Ingen avsiittning sker till n;imnd;r foncl e'nligt beslut vid stamnran 2. Fondcn kommer att ar.vecklas di samtliga meclel uttagits Fastighetsv?irde FastighetstaxeringsvArdet frjr 27 Ar kr, en v?irdeiikning mcd kr sedan bokslutet Bredband. Respektive l:igenhetsinnehavare har att s.j?ilv fritt triiffa avtal pa egen bckostnad med tinskad bredbandleverantcir. 2.4 Kabel-tv. Foreningen har idag anslutning till Comhem kabel-tv mecl kanalval enligt grundutbuclet och med kostnaden ingiende i irsavgiftcn. ()nskis ctt sliirre Lrtbuel si har rcspt'ktivc Iiigenhetsinnehavirrc att sjalv haffa avtal pi egen bckostnad om cletsantma. 2.5 Ftirhandlingar om byggbrister. Ifter att uppgrirelse har triiffats genom ett forliknirrgsav tal mellan AB Rostadsgaranti - Llrf llonifacirrs dcn 2 november 25. s.i har ett Atgar(lsprogram upprattats, se punkten FASTIGHETSSKOTSEL 3.1 Vaktm:istareti:insten. Fdreningen hatle avtal om mecl HSB Skine t o m Ittt nytt avtal har tr:iffats med fdretaget 'friidgirdstjlinst fr o nr Avfallshantering. Kravet pi kiillsortering av vara sopor samt prisct for sophanteringen ijkar st:indigt. Vi har haft stora kostnader mecl hanteringen av den enorma mdngden grovsopor i form av mdbler nm. Det ar tungt och skrymmantlt oclr iir en v;isentlig del avsecntlc fcirhand lin garna om vaktm:istarcqanstcn siv;il hanterings- som kostnacism?issigt. I sambancl nred bytet av cntrcprcndr fdr vaktmasteriet sa beslutade styrelsen att grovsopshantcringen skulle fciriinclras enligt filljande. a. En container har placcrats i ornricle li pri rrittparkeringen. C-ontainern:ir list men gar att dptrna med liigenhetsnyckel. I containcrn fir sliingas grovsopor som kan stoppas in genom luckan. Stcirrt'fiiremil sonr t ex spisur, kvlskip, soffor mnr. fir liigenhetsinnehavaren sjiilv transporteril till kommunens avfallsstation. Ingct;rvfirll fir placeras utanfor containcrn. b. Vidare si har en ny steltredshack placerats i soprunrmcn i vilkt n enbart elektroniskt avfall fir slangas. 4. PLANERAT FASTIGHETSUNDERHAT,L UNDER AR 28. a. Utbytc av fiircningens tr;iplank invid ratlhuscns uteplatser. b. Utbyte av iriisprdjs till metallsprois i fcinster i radhusen. c. Kompletteringsmilning av fajnsterkarmars utsidor. d. Forlsatt forbiittring av tlrtincringcn i omritle A o..tr n. e. Flyttning av gangv:ig viister om fle'rfaniljshrrscn samt iordningst;illantle av befintliga srdsmattor. f. Fatrbattrad skyltning och nrarkering inonr fiircningens parkerinusemrii(lc samt avtal onl tillsyn., i

13 Brf Bonifacius Org nr 716' AnsREDovrsNrNC 2oo7 Sidan 7 av EKONOMI. Dcn t'konomiska stiillningen vid rdkcnskapsercts slut frtrmgiir av resultat- och balansriikning med notforteckning. Iiastighctcn iir fullviirtlesfiirsiikrtrcl i Llirrsfrirsiikringar mcd cn fdrstiirkning av siviil de enskikla bocndes bostadsraftsforsakring samt fijreningens fiirsiikring gcnom avtal med Anticimcx om cn tillliggsfdrsiikring "Trygghetsavtal" (se bilaga). Obseraero! Fiir ott Anticinrcx tnlgghetsji;rsiiking skall giilla miste / anruiirkningsytunktenn frin ft;regierule bcsikbring ha itgiirfutts / gdlluule hemfiirsdking med bostadsriiltstilliigg skall finruts. 5.1 Delirsrapport till Bolagsverket (BV). DelArsrapport fcir ticlen 1/1-3l/ E avsccnde verksamlretsiiret 27 har uppriittats och faststiillls och iiversiinls till IlV. 5.2 Fdrslag till behandling av ansamlad fiirlust Till irsstiinnrans farfogqnda sfir fitljatule: B+kutserat resultat Arets resr tat fdre fondfi;riinding 325. Arets ausiittrtitrg till fond fi;r yttre underhdll etligt stadgar Slyrelser fdresl&r fi;ljande disltositiot till firsstiitrttnttrr ott trolatrser.r i ny riiknirrg

14 Brf Bonifacius Org nr ARSREDOVISNING 2OO7 Sidan 8 av 15 RESULTATRAKNING 1 JANUARI -31 DECEMBER RORELSENS INTAKTER Arsavgifter och hyror vriga rdrelseintakter 27 Not RORELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Ovriga driftskostnader Fastighetsskatt Ovriga frvaltnings- och rrelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar pa materiella anlaggningstillgangar RORELSERESULTAT RESULTAT FRAN FINANSIELLA POSTER Rainteintaikter Rentekostnader Rdntebidrag ARETS RESULTAT ? Fondfiiriindring enligt styrelsens fiirslag ArcLs resultat ()verfriring till vttre fontlen errligt stadgtrrna Balanscrat rcsultat ef ter fondforiindringar Overftiring ')--/ a-? till yttre fonden utijver stadgar r8-5-5

15 Brf Bonifacius Org nr ARSREDovISNING 2OO7 Sidan 9 av 15 BALANSRAKNING TILLGANGAR ANLAGGNINGSTILLGANGAR MATERIELLANLAGGNINGSTILLGANGAR Byggnader och mark Not 3 P6gAende byggnation Not 4 Maskiner och inventarier Not 5 SUMM ANLAGGNINGSTILLGANGAR OMSATTNINGSTILLGANGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgift s- och hyresfordringar Skattefordringar Ovriga fordringar Forutbetalda kostnader Not 6 Upplupna intakter Upplupna rantebidrag ' KASSA OCH BANK Kassa, Pluscir och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSATTNINGSTILLGANGAR SUMMA TILLGANGAR '1- P

16 Brf Bonifacius Org nr 7l ARSREDOVISNING 2OO7 Sidan l av 15 BALANSRAKNING '12-31 EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital lnbetalda insatser Reservfond Upplatelseavgifter Fond fdr yttre underh6ll Not 7 Not 't Ansamlad forlust Ansamlad frlust Arets resultat SUMMA EGET KAPITAL 't AVSATTNINGAR Medlemmarnas reparationsfond Ovriga fonder Not I ? LANGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not ' KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 1 Leverantdrsskulder Skatteskulder Ovriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not 11 Frutbetaldavgifter och hyror ? I ? SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER 11'I Stallda sakerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsfiirbindelser Not in ga inga Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redov is n ings princ iper Arsredovisn ingen har upprattats enligt Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens allmanna rad. Samma redovisnings- och varderingsprinciper har anvantsom foregeende Ar. Foreningens fond for yttre underhall redovisas i enlighet med Bokforingsnamndens allmanna rad (BFNAR 23:4). TillgAngar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inte annat anges. Avskrivningar pe anlaggningstillgengar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvardet och beraknad nyttjandeperiod. FlJande avskrivningar uttryckt i procent tillempas. H. 18-i-5

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen PLOGEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen PLOGEN Brf Plogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december, 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan

Årsredovisning. Bostadsföreningen Lövkojan Årsredovisning Bostadsföreningen Lövkojan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(9) Årsredovisning 2003 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 Årsredovisning 2013 för BRF Postsäcken 11 - Orgnr: 769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11, Wollmar Yxkullsgatan 38, får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Åsa upa Årsredovisning Bostadsföreningen Åsa upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014

Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 530. Brf Kavelbron 18. Arsredovisning 2014 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619- I 53 Brf Kavelbron 18 Arsredovisning 214 Brf Kavelbron l8 Org nr 769619-153 Arsredovisning 117 Bostadsr[ttsfdrening Kavelbron 18 Styrelsen fir hdrmed avge Arsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Rosa Huset Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Ålkistan ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ålkistan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 15 juni 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Solna Laveringen 1 och 2, Ripstigen

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Räntesats 2009-12-31 0,700 0/o 3,600 % 1,130 0/o 1,250 0/o

Räntesats 2009-12-31 0,700 0/o 3,600 % 1,130 0/o 1,250 0/o 76961-5218 Not 8 SKULDER TILt KREDITINSTITUT SE-Banken BoLån SE-Banken BoLån SE-Banken BoLån SE-Banken BoLån SE-Banken BoLån Summa skulder till kreditinstitut Räntesats 29-12-31,7 /o 3,6 % 1,13 /o 1,25

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF Renen 21 716419-6987

BRF Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för BRF Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2002-09-01-2003-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och 7 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för BRF Berget 3

Årsredovisning för BRF Berget 3 , 16/02 2012 Bostadsrättsföreningen Berget 3 Årsredovisning för BRF Berget 3 (769606-5817) Räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Boktryckaren 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2013

Å R S R E D O V I S N I N G 2013 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 Årsredovisningen omfattar Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5 - balansräkning 6-7 - tilläggsupplysningar 8-12 Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer